ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie"

Transkrypt

1

2 ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu

3 Ad.1. Umowa leasingu Przez umowę leasingu Finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz Korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (art. 709 Kodeksu cywilnego). Umowa leasingu operacyjnego Umowa leasingu zawarta na czas określony, której okres nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, w której suma opłat netto odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego i w której odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący (art. 17 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Umowa leasingu finansowego Umowa leasingu zawarta na czas określony, w której suma opłat netto odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego i w której odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający (art. 17 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podstawowy okres umowy leasingu Okres trwania umowy leasingu od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia przewidzianego umową leasingu, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona. Przedmiot leasingu Wybrane przez Korzystającego i wskazane w umowie leasingu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Rata leasingowa Okresowe świadczenie pieniężne Korzystającego stanowiące część wynagrodzenia Finansującego z tytułu nabycia oraz oddania do używania albo używania i pobierania pożytków, którego wysokość oraz terminy wpłat określone są w umowie leasingu.

4 Opłata wstepna Świadczenie pieniężne Korzystającego stanowiącym pierwszą część wynagrodzenia dla Finansującego z tytułu nabycia oraz oddania do używania albo do używania i pobierania pożytków, którego wysokość i termin płatności są określone w umowie leasingu. Wartosć koncowa Uzgodniona w umowie leasingu wartość przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, przy czym dla umów leasingu finansowego przyjmuje się, że wartość końcowa wynosi 0 PLN. Wartosć zdyskontowana Należność Finansującego powstająca w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu i wyliczona poprzez zdyskontowanie sumy rat pozostałych do końca planowego okresu umowy leasingu. Normatywny okres amortyzacji Okres, w którym odpisy amortyzacyjne wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych ujętych w wykazie stawek amortyzacyjnych (załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych), zrównują się z wartością początkową środka trwałego. Hipotetyczna wartosć netto Wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3 (art.16k ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Ad.2. Cechy charakterystyczne leasingu finansującym może być tylko podmiot gospodarczy, gdyż kodeks wyraźnie stwierdza, że leasing jest umową zawieraną w zakresie działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez finansującego. Do tej pory w praktyce było tak samo; leasingodawcami były specjalistyczne firmy; finansujący, który zawiera z klientem umowę leasingu, zobowiązuje się jednocześnie do nabycia rzeczy, którą klient chce otrzymać. Finansujący zawiera więc dwie umowy: jedną z leasingobiorcą, a drugą z producentem czy sprzedawcą rzeczy, która ma być oddana w leasing. Jeśli więc leasingobiorca chce otrzymać np. komputer, leasingodawca musi go najpierw kupić od sprzedawcy komputerów. O tym, u kogo dana rzecz będzie zakupiona i na jakich warunkach decydują wspólnie strony umowy leasingu. Ponieważ korzystający w umowie leasingu wyraża zgodę na osobę zbywcy

5 rzeczy oraz na treść umowy, jaką ze zbywcą zawrze leasingodawca, wybór sprzedawcy nie będzie przypadkowy. Ma to na celu ochronę interesów leasingobiorcy i uniknięcie ewentualnych niekorzystnych skutków związanych z nabyciem nieodpowiedniej rzeczy przez finansującego; do obowiązków finansującego należy również oddanie przedmiotu leasingu korzystającemu, czyli leasingobiorcy, do korzystania na czas oznaczony. Korzystanie, stosownie do umowy stron oraz rodzaju leasingowanej rzeczy, może polegać na używaniu lub na używaniu połączonym z pobieraniem pożytków. "Zwykłe" używanie polega na używaniu rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem z czym łączy się również jej posiadanie. Natomiast pobieranie pożytków oznacza pobieranie wszelkich dochodów, które rzecz przynosi. Mogą one powstać np. w sytuacji, gdy leasingobiorca odda rzecz do używania osobie trzeciej i będzie pobierał z tego tytułu określone wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać o tym, że leasingobiorca może oddać rzecz osobie trzeciej tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę leasingodawca korzystający jest obowiązany do zapłaty wynagrodzenia pieniężnego w uzgodnionych ratach. Oznacza to, że za wzięty w leasing przedmiot korzystający ponosi opłaty w pieniądzu, a nie może uiszczać rat w naturze. Cechą charakterystyczną leasingu jest także to, że odpłatność za rzecz jest rozłożona na raty. Muszą one być tak skalkulowane, by całość wynagrodzenia należnego firmie leasingowej była co najmniej równa cenie, jaką firma ta zapłaciła za kupno danej rzeczy; strony leasingu mogą także wprowadzić do umowy dodatkowe postanowienia. Dotyczyć one mogą np. tzw. opcji zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy; umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że jeśli treść tej umowy nie zostanie spisana - umowa taka będzie nieważna. Rygor ten jest związany z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz jawności umowy leasingu dla osób trzecich i zabezpieczenia ich interesów; nie ma także przeszkód, by strony zawierały umowę leasingu zwrotnego. Charakteryzuje się on tym, że zbywcą przedmiotu leasingu jest ta sama osoba, która zamierza być leasingobiorcą. W takiej sytuacji finansujący najpierw nabywa rzecz od korzystającego, a następnie - na podstawie umowy leasingu - oddaje mu ją do używania. Ad.3. Istnieja 3 podstawowe systemy spłat rat leasingowych: raty liniowe - w takim wypadku wysokość rat jest stała przez cały okres trwania leasingu; raty degresywne - w tej sytuacji kwoty rat miesięcznych są malejące, pozwala to na zwiększenie kosztów firmy w początkowym okresie leasingu; raty dowolne - w takim wypadku dostosowuje się wysokość rat leasingowych do sezonowości przychodów firmy korzystającej z leasingu.

6 Ad.4. Definicja umowy Umowa leasingu do niedawna była regulowana tylko częściowo przepisami ustaw podatkowych oraz celnych. Zasady tej umowy, jej warunki itp. kształtowały się więc pod wpływem praktyki. Stan ten uległ zmianie. Od dnia r. obowiązują przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umowy leasingowej. Kodeks inaczej nazywa strony umowy leasingu. Leasingodawca to finansujący, zaś leasingobiorca - korzystający. Przez zawarcie umowy leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystający zobowiązuje się natomiast zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Definicja leasingu z kodeksu cywilnego jest równoznaczna z pojęciem leasingu finansowanego. Umowa leasingu musi być zawarta na piśmie, gdyż inaczej będzie nieważna. Upływ terminu umowy Umowa leasingu zawsze jest umową terminową, zawieraną na oznaczony czas. Rozwiązuje się więc wraz z upływem określonego przez strony terminu; wówczas bowiem dochodzi do osiągnięcia zamierzonego przez strony celu. Wygasniecie umowy leasingowej Do wcześniejszego terminu zakończenia umowy może dojść na skutek jej wygaśnięcia. Będzie tak wówczas, gdy po wydaniu rzeczy korzystającemu została ona utracona na skutek okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności. Mogą to być przypadki, kiedy np. wzięty w leasing samochód został doszczętnie rozbity przez korzystającego. Finansujący nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, jednak sama umowa leasingu nie może dłużej trwać, bo nie ma już faktycznie jej przedmiotu. w takim przypadku finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a pozostałych do zapłacenia rat. Należność ta powinna być jednak pomniejszona o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek zapłaty rat przed terminem oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy. Finansujący może również żądać odszkodowania, ale w takim wypadku musi wykazać istnienie szkody, którą poniósł na skutek przedwczesnego zakończenia umowy. Umowa leasingu może również wygasnąć w przypadku, gdy finansujący - na żądanie korzystającego - odstępuje od umowy ze zbywcą. W takiej bowiem sytuacji także brak przedmiotu leasingu - nie z powodu jego utraty, ale jego wad, które uniemożliwiły używanie go zgodnie z przeznaczeniem. Finansujący ma wówczas względem korzystającego uprawnienia polegające na możliwości żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat.

7 Należność ta powinna być pomniejszona o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek zapłaty rat przed terminem oraz z powodu wygaśnięcia zarówno umowy leasingowej jak i umowy ze zbywcą. Finansujący nie może jednak domagać od leasingobiorcy naprawienia szkody z powodu wygaśnięcia umowy leasingu. W tym przypadku bowiem skutek taki został spowodowany nie działaniem leasingobiorcy, lecz zbywcy, który dostarczył rzecz wadliwą. Rozwiazanie umowy leasingowej Leasing zakończony wcześniej, niż określiły to strony, na skutek rozwiązania umowy. a) rozwiazanie umowy przez finansujacego Finansujący może wypowiedzieć leasing ze skutkiem natychmiastowym, chyba, że strony określiły okres wypowiedzenia, w następujących przypadkach: jeśli korzystający, mimo otrzymania pisemnego upomnienia narusza swoje obowiązki co do utrzymywania przedmiotu leasingu w należytym stanie lub też korzysta z niego w sposób sprzeczny z określonym w umowie lub z jego właściwościami i przeznaczeniem, jeśli korzystający nie usunie zmian w rzeczy leasingowanej, których dokonał bez zgody finansującego, jeśli korzystający bez zgody finansującego oddał przedmiot leasingu do używania osobie trzeciej, jeśli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty i mimo wyznaczenia przez finansującego dodatkowego terminu do uregulowania zaległości nadal rat nie zapłacił. W przypadku, gdy umowa leasingu rozwiązuje się na skutek wypowiedzenia dokonanego przez finansującego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest korzystający, finansujący może od niego żądać określonych świadczeń. Są to: żądanie natychmiastowego zapłacenia wszystkich wynikających z umowy, a nie zapłaconych przez korzystającego rat. Powinny one być jednak pomniejszone o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek zapłaty rat przed terminem i rozwiązania umowy leasingu. b) rozwiazanie umowy przez finansujacego Korzystający ma w zakresie możliwości rozwiązania umowy uprawnienia następujące: jeśli rzecz leasingowana ma wady ograniczające jej przydatność do umówionego użytku, powstałe na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi finansujący, korzystający może żądać odpowiedniego obniżenia rat za czas trwania wad. W takim bowiem przypadku, skoro wady nie obciążają zbywcy rzeczy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi finansujący, korzystający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli: o chwili wydania rzeczy rzecz ta miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie jej, albo

8 o o jeśli wady takie powstały później, czyli już w trakcie używania przedmiotu leasingu, a finansujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeśli wady są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć. Korzystającemu nie przysługują jednak takie uprawnienia, w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Ad.5. ZAŁOŻENIA Inwestycja: PLN Stawka amortyzacji: 20 % Roczne oprocentowanie lokat wolnych środków: 12 % Roczne oprocentowanie kredytu na cele gospodarcze: 18 % Wstępna opłata leasingowa: 20 % Okres: 24 miesiące Średnia stawka podatku dochodowego płaconego przez firmę: 35 % Wydatki -zwrot środków własnych -spłata kredytu z odsetkami -opłaty leasingowe Oszczędności na podatku dochodowym: -amortyzacja -odsetki od kredytu -opłaty leasingowe Utracony dochód z odsetek GOTÓWKA KREDYT LEASING zł zł zł zł zł zł zł zł Efektywny koszt inwestycji zł zł zł

9 Kredyt leasing, w porównaniu z kredytem, zwykle charakteryzuje się uproszczoną procedurą akceptacji klientów, w przypadku leasingu istnieje możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb Korzystających, np. sezonowych przychodów, leasing operacyjny pozwala na optymalizację bieżącej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż w przeciwieństwie do kredytu wszystkie raty leasingowe są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów, finansujący, będąc właścicielem przedmiotu w całym okresie trwania umowy dokonuje jego ubezpieczenia. Z uwagi na dużą skalę działalności i stałą współpracę z ubezpieczycielami finansujący oferuje Korzystającym korzystne stawki ubezpieczenia, a także może pomóc przy likwidacji szkody; pod względem zabezpieczenia transakcji leasing wydaje się być łatwiejszym i dogodniejszym sposobem finansowania dla Klientów, gdyż standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez Korzystającego, w przypadku wystąpienia problemów finansowych u Korzystającego możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Korzystającego na osobę trzecią, zaakceptowaną przez finansującego, ponadto w przypadku leasingu samochodów osobowych o wartości netto powyżej 20 tys. EUR, Korzystający zyskuje dodatkową korzyść, poprzez możliwość zaliczenia rat leasingowych w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu. Jest to korzystniejsze w porównaniu do zakupu za gotówkę lub w kredycie, gdzie Korzystający musiałby dokonywać odpisów amortyzacyjnych (zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu) ograniczonych limitem 20 tys. EUR. Kupno za gotówke Możliwość oceny, która z tych dwóch form finansowania jest bardziej opłacalna, zależy w dużej mierze od okoliczności konkretnego przypadku, takich jak kondycja finansowa firmy, wartość przedmiotu, w który zamierza zainwestować, czy też okres, przez jaki z danego przedmiotu chce korzystać. Można jednak przedstawić kilka uwag ogólniejszej natury. Decydując się na zakup danego dobra za określoną kwotę np zł, przedsiębiorca musi mieć środki pieniężne na to dobro w chwili zakupu w całości. Kupując za gotówkę można nawbyc wyłacznie 1 rzecz. Wykorzystując leasing przy zakupie tego samego dobra przedsiębiorca za zł może otrzymać w tej samej chwili 5 takich przedmiotów. Wynika to stąd, że pierwsza rata leasingowa nie przekracza z reguły % wartości przedmiotu leasingu, choć oczywiście w konkretnym przypadku może być wyższa. Przy leasingu przedsiębiorca ma zatem do dyspozycji jednocześnie 5 dóbr, a więc i potencjalnie 5-krotnie większe możliwości ich wykorzystania.

10 Jeśli przedsiębiorca nabędzie własność rzeczy, nie zawsze będzie to dla niego korzystne, zwłaszcza w dłuższym okresie. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy dana rzecz szybko ulega dezaktualizacji i traci swą wartość, stając się nieprzydatną dla realizacji zamierzonych przez przedsiębiorcę celów. Tak jest zwłaszcza w przypadku sprzętu komputerowego, urządzeń specjalistycznych czy elektronicznych i in. Jeśli więc przedsiębiorca stał się właścicielem takiego przedmiotu, to po pewnym czasie staną przed nim nowe problemy - co zrobić ze starym sprzętem, gdzie szukać nowego itp. Leasing natomiast jest pod tym względem korzystniejszy, gdyż inwestor użytkuje rzecz tylko przez ściśle oznaczony czas - taki, który jest dla niego najdogodniejszy. Po zakończeniu leasingu może on - według własnego wyboru - skorzystać z opcji zakupu leasingowanego przedmiotu (przy leasingu finansowym) i nabyć jego własność, bądź też z takiej możliwości zrezygnować - jeśli uzna, że nabycie danego przedmiotu nie jest konieczne. Decydując się na kupno rzeczy za gotówkę, przedsiębiorca musi dysponować w momencie zakupu całą kwotą (pomijamy kupno na raty). W przypadku leasingu zaś, przedsiębiorca musi wyłożyć jedynie określony procent tej sumy (wpłata początkowa), a ponadto w drodze umowy z leasingodawcą może w sposób elastyczny dostosować wysokość i termin płatności dalszych rat - odpowiednio do przewidywanych korzyści z tytułu użytkowania rzeczy. Dodatkową korzyścią jest więc i to, że bieżące raty leasingobiorca może pokrywać z bieżących dochodów osiąganych za pomocą wyleasingowanej rzeczy. Przedsiębiorca zyskuje zatem określone dobro przy minimalnych nakładach własnych, a środki, które musiałby przeznaczyć na jego zakup może zainwestować gdzie indziej. Leasing, w zależności od rodzaju, przynosi także określone korzyści podatkowe, których przedsiębiorca nie uzyska przy kupnie za gotówkę. Ad.6. Zalety: leasing to bardzo prosta i szybka procedura, znacznie szybsza niż w przypadku kredytu bankowego wpłatę początkową- czynsz inicjalny- i raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z kredytu bankowego zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych leasing daje możliwość pokrywania kosztów użytkowania maszyn i urządzeń z bieżących przychodów firmy Omawiając korzyści leasingu należy przede wszystkim wskazać na jego zalety w dziedzinie finansów przedsiębiorcy. Zalety leasingu w tej kwestii to głównie możliwość funkcjonowania na rynku mimo braku pieniędzy w kasie czy na rachunku bankowym, czyli innymi słowy, możliwość finansowania własnych inwestycji z obcych środków trwałych tj. środków należących do leasingodawcy. W szczególności można tu wymienić:

11 możliwość dysponowania przez przedsiębiorcę posiadanymi środkami pieniężnymi na inne cele niż modernizacja czy wymiana koniecznego dla jego działalności sprzętu, maszyn czy urządzeń technicznych; oznacza to, że przedsiębiorca może zaangażować posiadany kapitał w inną, bardziej istotną sferę działalności; możliwość spłaty rat leasingowych ze środków uzyskanych z eksploatacji przedmiotu leasingu, czyli ze środków bieżących; możliwość dostosowania opłat leasingowych i czasu trwania umowy do możliwości przedsiębiorstwa; możliwość niewielkiego zaangażowania kapitału własnego (niska opłata na początku umowy); możliwość skorzystania z równych rat miesięcznych, co w konsekwencji oznacza, iż raty płacone później są w istocie relatywnie niższe niż raty początkowe; wskutek inflacji bowiem, realna wartość opłat maleje, a końcowa cena zakupu (wartość resztowa) staje się mniejsza (np. opcja zakupu nominalnie - 30% po dwóch latach realnie stanowić będzie 15-18% wartości rynkowej); jeśli leasing jest kilkuletni, to umożliwia tym samym długoterminowe planowanie finansowe przedsiębiorstw; leasing jest także korzystny, jeżeli chodzi o bilans finansowy, bowiem wolne środki trwałe przedsiębiorcy nie są ewidencjonowane w pozycji środki trwałe (aktywa), zaś korzyści z ich użytkowania zwiększają wynik finansowy; przedsiębiorca może także odnieść określone korzyści podatkowe; zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem wydatków, których ustawy nie uznają za koszty. Wśród takich wydatków znajdują się m.in. wydatki ponoszone przez leasingobiorcę, stanowiące spłatę określonej w umowie wartości przedmiotu leasingu, jeżeli rzecz tę lub prawo, zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do składników majątku leasingobiorcy. Sytuacja, w której przedmiot leasingu zalicza się do składników majątku leasingobiorcy, zachodzi w przypadku leasingu finansowego. Kosztem uzyskania przychodu jest dla leasingobiorcy część odsetkowa (finansowana) rat leasingowych (analogicznie jak w przypadku kredytu) oraz amortyzacja. W leasingu operacyjnym, gdzie przedmiot leasingu zalicza się do składników majątku leasingodawcy kosztem uzyskania przychodu u leasingobiorcy jest pełna kwota rat. Zmniejsza ona w poszczególnych okresach płatności podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Zaliczenie bowiem do kosztów uzyskania przychodów w całości opłat leasingowych, zmniejsza de facto podstawę opodatkowania, a więc i wydatki leasingobiorcy. Także ważne jest tu, iż rozkłada się na "raty" płatność VAT w miejsce jednorazowej płatności, co ma miejsce przy inwestycji finansowanej ze środków własnych. Podatek VAT od opłat leasingowych traktowany jest jako podatek naliczony i w całości pomniejsza podatek należny płacony przez leasingobiorcę; umowa leasingu, nie podlega opłacie skarbowej tak, jak to ma miejsce w przypadku np. umowy sprzedaży. Jeśli zatem zamiast leasingu określonego dobra przedsiębiorca wybrałby jego zakup, musiałby ponieść koszty opłaty skarbowej, nierzadko bardzo wysokie; leasing umożliwia także dostęp do nowych technologii, np. sprzętu komputerowego, bez konieczności ponoszenia kosztów jego zakupu i ewentualnej wymiany, gdy za jakiś czas stanie się on nieprzydatny. Inwestowanie w formie leasingu zapewnia zatem stały dostęp do najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, co jest szczególnie istotne dla firm małych i średnich dysponujących stosunkowo niewielkim kapitałem. Istnieją firmy leasingowe, które oferują tzw. odnawialny leasing (full leasing) np.

12 Wady: Ad.7 komputerów, zobowiązując się do wymiany sprzętu na nowy, po pewnym czasie kiedy nastąpi technologiczne zestarzenie się sprzętu; leasing z punktu widzenia działalności gospodarczej może być narzędziem maksymalnie efektywnej gospodarki środkami trwałymi. Inwestor ponosząc określony koszt leasingu powinien najbardziej intensywnie wykorzystywać uzyskane w ten sposób środki trwałe. Wiąże się to z większym wykorzystaniem zdolności produkcyjnej, technicznym uzbrojeniem pracy i produktywnością firmy; kontakty leasingodawcy z dostawcą przedmiotu leasingu, czy z jego ubezpieczycielem stwarzają możliwość większego oddziaływania na nich wraz z leasingobiorcą w przypadku spraw spornych, a przede wszystkim zawieranie bardzo korzystnych finansowo ubezpieczeń przedmiotu leasingu; leasing nie wymaga spełnienia tak rygorystycznych wymagań jak np. kredyt bankowy; z reguły wystarczającą podstawą zawarcia umowy leasingu są podstawowe dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy oraz karta wzoru podpisów - o wymaganych dokumentach. Również procedura zawarcia takiej umowy jest prostsza, zaś leasingowane dobro można odebrać z reguły bezpośrednio po dokonaniu pierwszej wpłaty. w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań zakres uprawnień przysługujących leasingobiorcy jest z reguły dosyć wąski. Natomiast zakres uprawnień leasingodawcy jest stosunkowo szeroki, włącznie z prawem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym; z reguły leasingodawca ma obowiązek uiszczania opłat nawet wówczas, gdy nie jest możliwe korzystanie z dobra inwestycyjnego z powodu jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty, uzależnione jest to od treści samej umowy leasingu oraz umowy ubezpieczenia przedmiotu transakcji; istotną wadą jest ryzyko leasingobiorcy z powodu ewentualnego zadłużenia, niespłaconych zobowiązań wobec budżetu bądź bankructwa firmy leasingowej. W takiej sytuacji przedmiot leasingu może zostać odebrany przez komornika w celu zaspokojenia wierzycieli firmy leasingowej, gdyż przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością leasingodawcy. Ryzyko to można jednak zminimalizować poprzez dokładną ocenę wiarygodności firmy leasingowej, a więc np. przez ustalenie jak długo działa ona na rynku usług leasingowych, jakich ma klientów itp. Leasing operacyjny Klasyczna umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego, przy czym czas ten jest krótszy niż okres gospodarczej używalności rzeczy leasingowanej. Czas trwania leasingu operacyjnego jest krótszy od okresu amortyzacji przedmiotu leasingu, a zatem w czasie trwania okresu leasingu nie następuje pełna spłata ceny nabycia, czy wyprodukowania rzeczy.

13 W związku z tym, przedmiotem leasingu operacyjnego są zazwyczaj dobra, które mogą być używane przez wielu kolejnych użytkowników i których wartość początkowa jest wysoka. Umowy tego typu są więc zawierana z reguły na okres od 3 do 6 lat, z ewentualną możliwością wcześniejszego rozwiązania. Ponadto po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingu zwracany jest właścicielowi czyli leasingodawcy. Nie może być zapisu w umowie o wykupie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej zakończeniu. W konsekwencji, przedmiot leasingu operacyjnego zaliczany jest do majątku leasingodawcy, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania rzeczy oraz do zwrotu podatku VAT, którym obłożona była cena zakupu środka trwałego. Raty leasingowe, łącznie z wpłatą początkową w całości stanowi dla leasingodawcy przychód a podatek VAT doliczany do nich (22%) jest w całości podatkiem należnym. Płatności zatem z tytułu rat leasingowych są w 100 % zaliczane do przychodów leasindodawcy, zaś dla leasingobiorcy stanowią w 100 % koszty uzyskania przychodu. Leasing operacyjny będzie korzystny w sytuacji, gdy leasingobiorcy zależy na jak najmniejszym zaangażowaniu posiadanych wolnych środków finansowych oraz na uniknięciu czasochłonnej i skomplikowanej procedury, z jaką z reguły ma do czynienia w przypadku starań o kredyt bankowy. Zaletą tego typu leasingu jest również i to, że przedsiębiorca może korzystać z określonego dobra przez czas dla niego najdogodniejszy, nie potrzebuje natomiast dokonywać zakupu tego dobra, aby "mieć" go na stałe. Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. W praktyce, umowy leasingu operacyjnego zawierają zapis o wykupie przez Korzystającego po jej zakończeniu, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek VAT. Korzystający może mieć zagwarantowane w Umowie Leasingu prawo sprzedaży na jego rzecz przedmiotu leasingu po zakończeniu Umowy. Efektywny koszt finansowania poprzez ten rodzaj leasingu jest niższy niż finansowanie ze środków własnych czy kredytu bankowego, między innymi ze względu na korzyści podatkowe. W odróżnieniu od kredytu bankowego, przy uwzględnieniu korzyści podatkowych, koszt pozyskania kapitału przy leasingu jest niższy, płatności leasingowe dopasowywane są do założeń budżetowych Korzystającego. Leasing finansowy W umowie leasingu finansowego mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza jedynie część "odsetkową" czynszów leasingowych, a dla leasingodawcy tylko ta część czynszu stanowi przychód. Rata leasingowa jest podzielona na część kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa raty, czyli kwota odpowiadająca spłacie wartości przedmiotu leasingu nie jest kosztem dla leasingobiorcy ani przychodem dla leasingodawcy, natomiast część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Mówiąc prościej, przedmiot leasingu finansowego w bilansie leasingobiorcy występuje po stronie aktywów, zaś zobowiązania z tytułu umowy leasingu - po stronie pasywów. Czas trwania leasingu finansowego jest z reguły zbliżony do normalnego okresu zużycia przedmiotu leasingu, co oznacza, że w okresie trwania leasingu przedmiot ten ulega całkowitej amortyzacji i następuje całkowita spłata jego wartości początkowej. Umowy

14 leasingu finansowego są w związku z tym zawierane zawsze na czas oznaczony, zbliżony do czasu gospodarczej używalności przedmiotu leasingu. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, leasing finansowy zawiera klauzulę o wykupie przedmiotu przez leasingobiorcę na zakończenie umowy. Po spłacie zatem ostatniej raty, dochodzi do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Umowa leasingu finansowego jest więc bardzo podobna do umowy kredytowej jednak zasadnicza różnica tkwi w przedmiocie umowy. Leasing finansowy będzie korzystny dla przedsiębiorców, którzy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej mogą dokonywać wysokich odpisów amortyzacyjnych i zakładają długi okres trwania leasingu. W obrocie gospodarczym niejednokrotnie umowa leasingu, którą proponuje się klientom, zawiera w sobie cechy zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Z leasingu operacyjnego wprowadza się do umowy wszelkie konsekwencje fiskalne oraz ewentualnie krótszy czas spłaty rat (zwykle dwa - trzy lata). Jednakże rzecz oddana w leasing z założenia nie jest przekazywana do czasowego używania, lecz od razu, w pierwszej umowie, przewidziana jest opcja wykupu, co stanowi cechę leasingu finansowego. Jest to ważny podział leasingu zarówno z punku widzenia leasingodawcy (dla którego leasing może być sposobem sprzedaży) jak i leasingobiorcy (który może liczyć na niższe opłaty leasingowe w przypadku leasingu bezpośredniego). Kryterium podziału jest w tym przypadku liczba stron i stosunków zobowiązaniowych występujących w tej transakcji. Leasing zwrotny Leasing zwrotny (sale and lease back) stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu finansowego, która wykształciła się w praktyce gospodarczej USA. Istotą transakcji zawieranych tą metodą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy leasingu jest zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową. "Sale and lease back" pełni wyjątkowo silną funkcję kredytową, bowiem firma, będąc w trudnej sytuacji finansowej (np. wskutek zagrożenia lub utraty bieżącej płynności finansowej) może sprzedać własne środki trwałe, powiększając tym samym znacznie swą płynność. W ten sposób następuje zmiana właściciela określonego dobra - od chwili bowiem zawarcia umowy sprzedaży jest nim leasingodawca (nabywca), natomiast posiadaczem pozostaje leasingobiorca (sprzedawca). Dzięki takiej konstrukcji leasingodawca może nadal z rzeczy korzystać, zaś uzyskaną z jej sprzedaży cenę może przeznaczyć na inne cele. Konsekwencją bowiem transakcji jest zwiększenie aktywów obrotowych leasingobiorcy, które może on wykorzystać tak, aby przynosiły szybszy i wyższy dochód, przy jednoczesnej możliwości korzystania ze zbytych środków trwałych. Leasing zwrotny jest korzystny dla tych przedsiębiorców, którzy wykazują wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, bądź też chcących

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane AGNIESZKA PIĘKOŚ Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorcy Każdy przedsiębiorca potrzebuje kapitału by sprawnie funkcjonować. Pozyskanie środków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Na podstawie MSR 38, Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Podatku Dochodowym 1 Cel prezentacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo