Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz"

Transkrypt

1 Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki Tomasz Najmowicz

2 Najpopularniejsze formy pozyskiwania kapitału w Polsce to: Kredyty bankowe Kapitał własny Faktoring 18 Fundusze Unijne Business Angels 20 Leasing Fuzje IPO Pomoc ze strony państwa PE/VC IPO Fuzje Leasing 54 Fundusze Unijne Kapitał własny Kredyty bankowe Najpopularniejsze formy pozyskania kapitału w Polsce (odsetek odpowiedzi bardzo popularne ) Źródło: Raport Kapitał dla Firm 2008, IPO, 2008.

3 Leasing - to oddanie rzeczy (środka trwałego lub nieruchomości), w uŝytkowanie w zamian za określone płatności. Otoczenie prawne (róŝne ujęcia leasingu): Kodeks cywilny Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa o podatku od towarów i usług Ustawa o rachunkowości

4 Leasing charakteryzują stosunki trójstronne, w tym sensie Ŝe w świetle prawa występują w nim trzy strony: Finansujący (leasingodawca) Korzystający (leasingobiorca) Dostawca

5 Przedmiotem finansowania poprzez leasing mogą być wszystkie dobra inwestycyjne, określane w rachunkowości jako środki trwałe, a takŝe nieruchomości. Najczęściej są to: środki transportu, maszyny i urządzenia, linie technologiczne. sprzęt biurowy,

6 Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, w tym spółki cywilne. Przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną. Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną, w tym spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo akcyjna.

7 Korzystający (Klient) Dostawca Środki trwałe (np. maszyny, środki transportu, nieruchomości) Płatność za zakupione aktywa Finansujący (firma leasingowa)

8 Rodzaj umowy (finansowy/ operacyjny) Wartość przedmiotu umowy Waluta w jakiej wyraŝane są płatności Opłata wstępna (inicjalna) NaleŜne raty miesięczne ustalone harmonogramem Wartość końcowa (wykup) przy leasingu operacyjnym ustalona przepisami podatkowymi

9 Podstawowy podział: leasing tzw. operacyjny, leasing tzw. finansowy (kapitałowy). Inne podziały: leasing zwrotny, leasing denominowany w walucie, leasing bezpośredni i pośredni.

10 Większa elastyczność finansowania inwestycji niŝ w przypadku kredytu Uproszczone procedury, znacznie łatwiejsze i szybsze niŝ w przypadku uzyskania kredytu finansowego Wygoda procedury - szybka i wygodna forma pozyskiwania środków: nie wymagane wiele dokumentów Dostęp do nowoczesnych technologii bez angaŝowania własnych środków kapitałowych MoŜliwość obniŝenia zobowiązań podatkowych, uniknięcie finansowania podatku VAT - podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych osobno, dzięki temu nie ma obowiązku płacenia go na początku umowy w całości (nie dotyczy leasingu finansowego) Lepsza płynność finansowa firmy Zabezpieczenie płatności (mniejsze ryzyko transakcji wpływa na obniŝenie kosztów finasowych)

11 cel umowy czas trwania umowy podatek dochodowy rachunkowość podatek VAT Leasing operacyjny korzystanie ze środka trwałego bądź jego uŝytkowanie i zakup ze względów podatkowych zazwyczaj okres ten jest krótszy niŝ okres amortyzacji podatkowej (przy czym nie krótszy niŝ 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 10 lat - w przypadku nieruchomości) odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący; czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z uŝywaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego (kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych) leasing jest traktowany jako usługa; podatek VAT naliczany jest od kaŝdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem uŝywania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami) Leasing finansowy korzystanie i zakup środka trwałego bądź jego uŝytkowanie i zakup brak ograniczeń prawnych w tym zakresie - okres ten moŝe być w pełni dowolny, choć w praktyce zwykle jest on zbliŝony do okresu amortyzacji odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje korzystający; kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest element odsetkowy kaŝdej z rat leasingowych przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego (kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych) zazwyczaj leasing traktowany jest jako dostawa towarów; podatek VAT naliczany jest z góry" z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem uŝywania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami) Źródło: Związek Polskiego Leasingu

12 Elastyczne kształtowanie wysokości rat leasingowych Elastyczne kształtowanie wysokości opłaty wstępnej Elastyczne kształtowanie wartości wykupu przedmiotu umowy Elastyczne kształtowanie okresu trwania umowy leasingu

13 Korzyści podatkowe tzw. tarcza podatkowa Łagodniejsze niŝ przy kredycie bankowym wymagania dotyczące kondycji finansowej inwestora Zmienny okres trwania umowy leasingu RozłoŜenie w czasie konieczności zapłaty podatku VAT w przypadku leasingu operacyjnego

14 Rabaty firmy leasingowe posiadają atrakcyjne upusty cenowe na wybrane środki trwałe, mogą równieŝ wesprzeć Klienta podczas negocjacji cenowych z dostawcami środków trwałych, z którymi mają bardzo dobre relacje biznesowe. Wsparcie sprzedaŝy w tzw. programach vendorskich. Firmy leasingowe proponują dostawcom i importerom trwałych dóbr uŝytkowych współpracę w oparciu o tego typu programy. Uwolnienie zamroŝonych środków w przypadku leasingu zwrotnego. Usługi dodatkowe takie jak m.in. kompleksowe pakiety ubezpieczeniowe.

15 Optymalizacja podatkowa Procedura obsługi klienta Okres prowadzenia działalności gospodarczej Struktura rat Usługi dodatkowe Leasing operacyjny Bezpośrednie obniŝenie podstawy opodatkowania dla potrzeb podatku dochodowego o pełną wysokość rat leasingowych. Uproszczona procedura akceptacji klientów (podstawowym zabezpieczeniem umowy jest przedmiot leasingu). DuŜo szybsze podjęcie decyzji o przyznaniu finansowania. Prowadzenie działalności juŝ od 3 6 miesięcy. Dostosowanie struktury rat do indywidualnych potrzeb Klienta poprzez określenie: wysokości opłaty wstępnej, ceny wykupu i poszczególnych rat. Istnieje moŝliwość ustalenia wysokości rat na róŝnych poziomach tzw. raty sezonowe. Korzystniejsze warunki zakupu i uŝytkowania Kompleksowe pakiety ubezpieczeniowe Usługi dodatkowe np. zarządzanie flotą Karty paliwowe PrzedłuŜony serwis przedmiotu oraz jego gwarancja Leasing finansowy Kosztem uzyskania przychodu są jedynie odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego oraz odsetki od kredytu. Procedura standardowa. Prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy. Istnieje moŝliwość ustalenia wysokości rat na róŝnych poziomach tzw. raty sezonowe Rachunki bieŝące Karty kredytowe Ubezpieczenia Źródło: Związek Polskiego Leasingu

16 1. Bankowy Fundusz Leasingowy 13. Handlowy-Leasing 25.Pekao Leasing 2. BGŻ Leasing 14. IKB Leasing Polska 26. Raiffeisen Leasing Polska 3. BNP Paribas Lease Group 15. ING Lease (Polska) 27.Santander 4. BRE Leasing 16. Kredyt Lease 28. Scania Finance Polska 5. BZ WBK Finance & Leasing* 17. Impuls-Leasing Polska 29.SEB Leasing Polska 6. Caterpillar Financial Services 18. MAN Financial Services Poland 30. SGB-Tran-Leasing PTL 7. De Lage Landen Leasing 19. Masterlease Polska 31. SG Equipment Leasing Polska 8. Deutsche Leasing Polska ** 20. Mercedes-Benz 32. Siemens Finance 9. DnB Nord 21. Millennium Leasing 33. VB Leasing Polska 10. Europejski Fundusz Leasingowy 22. NL Leasing Polska 34. VFS Usługi Finansowe Polska 11. Fidis 23. NOMA Volkswagen Leasing Polska 12. Fortis Lease Polska 24. ORIX Polska

17 1. Europejski Fundusz Leasingowy 1 929,68 2.BRE Leasing 1 490,61 3.Raiffeisen Leasing Polska 1 102,03 4.Pekao Leasing 1 076,33 5.ING Lease (Polska) 1 019,09 6.BZ WBK Finance & Leasing 985,71 7.VB Leasing Polska 905,56 8.Millennium Leasing 900,03 9.SG Equipment Leasing Polska 667,47 10.Deutsche Leasing Polska 658,56 Źródło: Związek Polskiego Leasingu

18 1. Europejski Fundusz Leasingowy 830,22 2.Raiffeisen Leasing Polska 414,16 3.BRE Leasing 409,78 4.Pekao Leasing 376,43 5.BZ WBK Finance & Leasing 278,52 6.Volkswagen Leasing Polska 272,15 7.Masterlease Polska 243,75 8.Mercedes-Benz 198,04 9.VB Leasing Polska 122,57 10.Millennium Leasing 97,78 Źródło: Związek Polskiego Leasingu

19 1. Europejski Fundusz Leasingowy 347,65 2.Raiffeisen Leasing Polska 298,13 3.BRE Leasing 255,96 4.Pekao Leasing 142,10 5.BZ WBK Finance & Leasing 127,53 6.VB Leasing Polska 124,39 7.Bankowy Fundusz Leasingowy 124,34 8.Millennium Leasing 107,26 9.Mercedes-Benz 102,05 10.Deutsche Leasing Polska 80,52 Źródło: Związek Polskiego Leasingu

20 1. Siemens Finance 550,81 2.Europejski Fundusz Leasingowy 534,46 3.Deutsche Leasing Polska 474,45 4.BZ WBK Finance & Leasing 407,37 5.VB Leasing Polska 386,68 6.Millennium Leasing 371,20 7.SG Equipment Leasing Polska 359,83 8.Pekao Leasing 352,12 9.BRE Leasing 290,32 10.Raiffeisen Leasing Polska 235,21 Źródło: Związek Polskiego Leasingu

21 1. Caterpillar Financial Services 191,75 2.Raiffeisen Leasing Polska 176,59 3.Europejski Fundusz Leasingowy 169,38 4.SG Equipment Leasing Polska 139,13 5.Millennium Leasing 123,13 6.VB Leasing Polska 118,51 7.Pekao Leasing 77,65 8.BRE Leasing 52,21 9.VFS Usługi Finansowe Polska 42,05 10.De Lage Landen Leasing 36,44 Źródło: Związek Polskiego Leasingu

22 1. Siemens Finance 231,45 2.BZ WBK Finance & Leasing* 149,11 3.VB Leasing Polska 132,43 4.BNP Paribas Lease Group 113,20 5.De Lage Landen Leasing 70,95 6.Europejski Fundusz Leasingowy 19,59 7.SG Equipment Leasing Polska 13,57 8.Millennium Leasing 4,20 9.Handlowy-Leasing 1,61 10.BRE Leasing 1,36 Źródło: Związek Polskiego Leasingu

23 Koszt leasingu jest zwykle określany jako suma opłat leasingowych w odniesieniu do wartości przedmiotu umowy. Na sumę tą składają się: opłata wstępna (ustalana przez klienta w porozumieniu z firmą leasingową), opłata administracyjna (manipulacyjna), miesięczne raty leasingowe, wartość końcowa (tzw. wykup). Na ogół w koszcie leasingu nie uwzględnia się opłat z tytułu: ubezpieczenia środka trwałego, rejestracji środka transportu, podatków, itp.

24

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane AGNIESZKA PIĘKOŚ Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorcy Każdy przedsiębiorca potrzebuje kapitału by sprawnie funkcjonować. Pozyskanie środków

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY?

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? 2014 Wstęp Samochód firmowy to uzasadnione źródło kosztów niemal w każdej firmie. Właśnie dlatego warto poznać wszystkie aspekty rozliczania samochodu w firmie i

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo