LBY /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LBY /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2

3 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 1. Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli Nr z dnia r. 2. Christian Makowski doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli Nr z dnia r. 3. Sylwia Woźniak-Waszak starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli Nr z dnia r. (dowód: akta kontroli str. 3-8) Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Antoniego Jurasza, (85-094) Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik jednostki kontrolowanej Jarosław Kozera Dyrektor Szpitala (dowód: akta kontroli str. 9) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1 realizację przez Dyrektora zadań związanych z zadłużeniem Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, zwanego dalej Szpitalem. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami obszar dotyczący działań dla poprawy sytuacji finansowej zmniejszenia zadłużenia. Wpływ na powyższą ocenę miał rosnący stan zobowiązań w całym okresie objętym kontrolą. Podejmowane działania przez Szpital w powyższym zakresie były nieskuteczne i nie przynosiły spodziewanych efektów. Pozytywnie oceniono mimo stwierdzonych nieprawidłowości obszar w zakresie przestrzegania zasad zaciągania zobowiązań, z uwagi na nieterminowe płacenie odsetek. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie obszar w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań Rb-Z przez Szpital z uwagi m.in. na: nieterminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań, błędne zakwalifikowanie części pożyczki długoterminowej do pożyczki krótkoterminowej w części przypadającej do spłaty w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

4 zakwalifikowanie pożyczki krótkoterminowej do długoterminowej, błędne zakwalifikowanie kwot zobowiązań do poszczególnych grup wierzycieli, nie wykazywanie w sprawozdaniach odsetek od zobowiązań niewymagalnych lub wykazywanie ich w wysokości niezgodnej z ewidencją księgową, wykazywanie w sprawozdaniach odsetek od zobowiązań wymagalnych w wysokości niezgodnej z ewidencją księgową, w przypadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazywanie w sprawozdaniach za 2010 i 2011 r. kwot niezgodnych z ewidencją księgową, nie wykazywanie w sprawozdaniach za 2010 i 2011 r. zobowiązań wymagalnych z tytułu niezwracanych terminowo wadiów, nie wykazywanie w sprawozdaniach zawartych porozumień w sprawie spłaty zobowiązań z ostatecznym terminem spłaty powyżej 12 miesięcy. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Działania podejmowane przez spzoz dla poprawy sytuacji finansowej i zmniejszenia zadłużenia Opis stanu faktycznego W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2010 I półrocze 2012, Szpital na działalności statutowej uzyskiwał ujemny wynik finansowy. Strata netto wynosiła: na koniec 2010 r ,4 tys. zł; na koniec 2011 r ,7 tys. zł; na dzień 30 czerwca 2012 r ,9 tys. zł. W roku poprzedzającym okres kontroli, tj. w 2009 roku, wynik finansowy był również ujemny, strata netto wynosiła ,7 tys. zł. Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2, zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej określony jako relacja sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe Szpitala, do sumy jego przychodów, wzrósł z 0,1640 do 0,7324 za I półrocze 2012 r. W okresie 2010 I półrocze 2012 Szpital nie ponosił kosztów z tytułu zajęć komorniczych. Wielkość zobowiązań, wg sprawozdań Rb-Z w badanym okresie przedstawiała się jak poniżej (w tys. zł): Rodzaj zobowiązań 2010 r r. II kw r. 4: Zobowiązania ogółem Zobowiązania wymagalne , , ,6 123,5% , , ,5 35,9% (dowód: akta kontroli str ) W badanym okresie zadłużenie Szpitala rosło mimo zaciągnięcia pożyczki na spłatę zobowiązań, co przedstawiono w poniższym zestawieniu: 2 Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. 2

5 Wyszczególnienie 2010 r r. II kwartały 2012 r. Zobowiązania według tytułów dłużnych w tym kredyty i pożyczki , , , , , ,05 Zastępca dyrektora ds. finansowych Magdalena Kopeć w złożonych wyjaśnieniach poinformowała o podjętych działaniach przez Dyrektora Szpitala w celu poprawy sytuacji finansowej. Z wyjaśnień tych wynika między innymi, że najistotniejszym celem było zahamowanie wzrostu zobowiązań oraz poprawa efektywności kosztowo-finansowej. W tym celu m.in.: w okresie od czerwca 2010 r. do 31 października 2012 r. zmniejszono zatrudnienie o 168 etatów, zmniejszono liczbę pracowników funkcyjnych ze 170 do 110 (oszczędności z tego tytułu na samym dodatku funkcyjnym wyniosły 40 tys. zł miesięcznie), podjęcie działań w celu outsourcingu usług wynikających z działalności Działu Służb Porządkowych i Transportu Wewnętrznego, co skutkować będzie oszczędnościami w wysokości ok. 2,9 mln zł rocznie, w zawieranych umowach z dostawcami termin płatności ustalono na 90 dni, terminowe regulowanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, co skutkuje umorzeniem 30%. Umorzenie z tego tytułu, na dzień 30 września 2012 r. wyniosło 269,0 tys. zł, zobowiązania wymagalne są analizowane na bieżąco. Prowadzone rozmowy z kontrahentami i uzgodnienia terminu płatności przyczyniają się do nie generowania przede wszystkim kosztów komorniczych i występowania wierzycieli do sądów o nakazy zapłaty. Senat UMK w Toruniu każdego roku zatwierdza sprawozdania finansowe za rok ubiegły, oraz plan finansowy na rok bieżący. Od marca 2012 r. Szpital przekazuje Senatowi UMK zestawienie pn. struktura zobowiązań obejmujące każdego kontrahenta. W toku niniejszej kontroli (od 9 do 19 października) została przeprowadzona w Szpitalu kontrola Rektora UMK. (dowód: akta kontroli str ) Uwagi dotyczące Ocena cząstkowa badanej działalności W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania podejmowane przez Szpital w okresie objętym kontrolą nie przyniosły spodziewanych efektów. Szpital nie przedstawił opracowanych planów zmniejszenia zadłużenia, a podejmowane działania okazały się nieskuteczne na co wskazuje wzrost zobowiązań ogółem o 23,5% (II kwartały 2012 r. do 2010 r.). Spadek w tym okresie zobowiązań wymagalnych był efektem zaciągniętej pożyczki, a nie efektem poprawy sytuacji finansowej Szpitala. 3

6 Opis stanu faktycznego 2. Przestrzeganie zasad zaciągania zobowiązań przez spzoz Zobowiązania Szpitala z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w okresie objętym kontrolą, wzrosły z 5.560,6 tys. zł (na dzień 01 stycznia 2010 r.) do ,1 tys. zł na dzień 30 czerwca 2012 r. (osiemnastokrotnie). Na wysokość zobowiązań z powyższego tytułu miały wpływ cztery pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez Szpital w 2007 r. i w 2011 r. Pożyczkodawca Kwota Okres kredytowania Cel, przeznaczenie Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A , , , , Inwestycyjny, zakup dezynfektora łóżek Inwestycyjny, zakup urządzenia do biodekontaminacji Inwestycyjny, termomodernizacja budynku Szpitala Spłata zobowiązań 166 wierzycieli Wszystkie ww. pożyczki, udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zostały wykorzystane na inwestycje, zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach. Pożyczkodawca po zakończonych przedsięwzięciach inwestycyjnych przeprowadzał kontrole wykorzystania środków finansowych, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli str ; ) Uchwałą Nr IV/20/2011 z dnia 23 września 2011 r. Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała działania Dyrektora Szpitala w celu uzyskania pożyczki na restrukturyzację zadłużenia z ARP S.A. w kwocie 100 mln zł. 4 (dowód: akta kontroli: str. 119) Z wyciągów bankowych Kredyt Banku S.A. kierowanych do Szpitala wynika między innymi, że transze kredytu wpływały na rachunek Szpitala: 29 listopada 2011 r. kwota 50 mln zł; 30 stycznia 2012 r. 30 mln zł i 2 kwietnia 2012 r. 20 mln zł. (dowód: akta kontroli: str ). Z ewidencji księgowej wynika, że Szpital wszystkie transze kredytu przeznaczał na spłatę wierzycieli. Z analizy ewidencji księgowej konta 214 Rozrachunki z tytułu kredytu i leasingu oraz konta 215 Pożyczki oraz kartotek ww. kont wynika, że Szpital terminowo spłacał odsetki od kredytu. Wyżej wymienioną pożyczkę księgowano na koncie 214 Rozrachunki z tytułu kredytu i leasingu, a nie na koncie 215 Pożyczki. (dowód: akta kontroli str )

7 Zaciągnięcie ww. pożyczki, w kwocie 100,0 mln zł, miało wpływ na zmniejszenie kwoty zobowiązań wymagalnych Szpitala z tytułu dostaw i usług. W rezultacie pozyskania środków z pożyczki na spłatę wierzytelności nie nastąpiło rzeczywiste oddłużenie. Wielkość zobowiązań ogółem od dnia 1 stycznia 2010 r. ( ,9 tys. zł) do dnia 30 czerwca 2012 r. ( ,8 tys. zł) wzrosło o 48,6%. Na zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych w porównaniu z 2010 rokiem wpływ miały między innymi zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty, co przedstawiono w poniższej tabeli: Okres Rodzaj należności Wierzyciel nowy Kwota (zł) 2010 r. należność główna Magellan , r. odsetki Magellan , r. należność główna NW Trade ,72 razem 2010 rok , r. należność główna Magellan , r. należność główna NW ,83 razem 2011 rok ,45 I-VI 2012 r. należność główna NW Trade ,95 I-VI 2012 r. odsetki NW Trade ,13 I-VI 2012 r. należność główna Magellan ,43 I-VI 2012 r. odsetki Magellan ,39 I-VI 2012 r. koszty procesu Magellan ,10 razem I-VI 2012 r ,00 łącznie okres objęty kontrolą ,18 (dowód: akta kontroli str. 136) Nowi wierzyciele (np. Magellan) spłacali pierwotnych wierzycieli Szpitala, np. Polimed spółka z o.o. w Warszawie, u których minął już termin wymagalności. Wierzytelności te, po przejęciu ich przez Spółkę Magellan, stawały się (w Szpitalu) zobowiązaniami niewymagalnymi. Nowy wierzyciel postanawiał jednocześnie, że po uregulowaniu zobowiązań przez Szpital, naliczone odsetki przez pierwotnego wierzyciela zostaną umorzone. (dowód: akta kontroli str ) W 2010 i 2012 roku spółki Magelan S.A., i M.W.Trade nabywały wierzytelności (zobowiązania wymagalne) Szpitala poprzez zawieranie umów cesji, poręczeń i gwarancji z kontrahentami Szpitala oraz ze Szpitalem tzw. umów subrogacji w trybie art. 518 Kodeksu cywilnego, tj. na podstawie zgody Szpitala. W związku z przejęciem wierzytelności przez wyżej wymienione spółki, Szpital zawierał z nimi 5

8 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa porozumienia restrukturyzacyjne, zgodnie z którymi następowało rozłożenie spłaty zobowiązań na raty. W okresie tym ww. Spółki przejęły wierzytelności w łącznej kwocie ,18 zł. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. W okresie tym UMK w Toruniu, 12 kwietnia 2012 r., wyraziła zgodę na dokonanie cesji wierzytelności MW Trade na rzecz trzech banków finansujących ww. Spółkę. O decyzji swojej UMK w Toruniu poinformował wierzyciela (MW Trade S.A.). (dowód: akta kontroli str ) Nieterminowa spłata zobowiązań wymagalnych skutkowała naliczaniem i spłatą odsetek ustawowych oraz kosztami postępowań sądowych. W okresie objętym kontrolą Szpital spłacił odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec kontrahentów w łącznej kwocie ,58 zł. (dowód: akta kontroli str ) Dyrektor Szpitala w złożonym wyjaśnieniu w sprawie płacenia odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań stwierdził między innymi, że: Narodowy Fundusz Zdrowia, nie opłaca na bieżąco świadczeń zrealizowanych ponad wielkości zakontraktowane. We wcześniej złożonych wyjaśnieniach informowaliśmy, że NFZ nie zapłacił szpitalowi za świadczenia zdrowotne tys. zł, a zobowiązania wymagalne wynoszą tys. zł. Gdyby NFZ płacił na bieżąco, nasze zobowiązania uległby zmniejszeniu o 95,8%. Naszym zadaniem statutowym jest świadczenie usług zdrowotnych przede wszystkim na rzecz pacjentów ubezpieczonych (dowód: akta kontroli str. 12) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na: - zapłaceniu odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wobec dostawców w łącznej kwocie ,58 zł, co stanowiło naruszenie postanowień art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Szpitala w zbadanym zakresie. Pozytywnie ocenia wykorzystanie pożyczek na działalność inwestycyjną. Na obniżenie oceny wpływ miały zapłacone odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec kontrahentów. Opis stanu faktycznego 3. Sporządzanie sprawozdań Rb-Z przez Szpital Kierownik jednostki ustalił i wprowadził do stosowania Politykę rachunkowości Szpitala obejmującą plan kont, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 3 (zwaną dalej ustawą o rachunkowości ). (dowód: akta kontroli str ) W latach 2010 I półrocze 2012 r. księgi rachunkowe Szpitala prowadzone były w formie elektronicznej przy pomocy programu Simple (od r. zmiana wersji oprogramowania Simple.erp). (dowód: akta kontroli str. 173) 3 Dz. U. z 2009, Nr 152, poz ze zm. 6

9 Ustalone nieprawidłowości W Sprawozdaniach Rb-Z sporządzonych przez Szpital za IV kwartał 2010 i 2011 r. oraz za II kwartał 2012 r. zobowiązania wykazane zostały w następujących pozycjach: - E2. kredyty i pożyczki - E4. wymagalne zobowiązania. (dowód: akta kontroli str , , ) Kwoty w sporządzonych przez Szpital sprawozdaniach Rb-Z za 2010, 2011 i II kwartał 2012 r. zostały wykazane w złotych i groszach, stosownie do zapisów 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 4 (zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie sprawozdań ). (dowód: akta kontroli str , , ) W zakładowym planie kont Szpitala stanowiącym załącznik do polityki rachunkowości oraz w systemie finansowo-księgowym funkcjonowały konta księgowe 214 Rozrachunki z tytułu kredytu i leasingu (do którego prowadzone były konta pomocnicze kredyt długoterminowy i kredyt krótkoterminowy) oraz konto 215 pożyczki wraz z kontami pomocniczymi. Do ww. kont prowadzono ewidencję szczegółową, w której oddzielnie księgowane były należności główne pożyczek/kredytów oraz odsetki. Prowadzona w ten sposób ewidencja pożyczek i kredytów zapewniała możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań, a także stanu zobowiązań z tytułu niespłaconego kapitału i naliczonych odsetek. (dowód: akta kontroli str , ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: Na podstawie dostępnej dokumentacji nie było możliwe odtworzenie wszystkich zapisów wprowadzonych do sprawozdań Rb-Z sporządzonych przez Szpital w okresie objętym kontrolą oraz zweryfikowanie jakie kwoty z ksiąg rachunkowych składały się na wartości wykazane w powyższych sprawozdaniach w poszczególnych pozycjach. (dowód: akta kontroli str. 259) Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że: Z uwagi, że na stanowisku Głównego księgowego w roku 2010 nastąpiła zmiana i tak: do dnia roku funkcję Głównego Księgowego pełniła Pani Jolanta Ilków, od do r. Pani Izabella Ścibor, a obecnie od 23 lipca 2012 r. Pani Ewa Skonieczna. Ponadto były zmiany na stanowiskach pracowników Działu Księgowości, zmiany organizacyjne przeprowadzka do nowych pomieszczeń, zmiana systemu finansowo księgowego w 2011, który nadal wymaga modyfikacji, dlatego też, trudno jest przedłożyć i udzielić na potrzeby kontroli jednoznacznych informacji i wyjaśnień co do zaistniałych nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli str. 259) 1. Szpital nieterminowo sporządził i przekazał sprawozdania Rb-Z za 2010, 2011 i II kwartał 2012 r. do jednostki nadzorującej, tj. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum w Bydgoszczy). (dowód: akta kontroli str , , , 249, 261) Sprawozdanie Rb-Z za 2010 r. zostało sporządzone w dniu r. (brak potwierdzenia przekazania sprawozdania w formie dokumentu i w wersji 4 Dz. U. z 2010, Nr 43, poz

10 elektronicznej), ustawowy termin przekazania r., tj. sprawozdanie zostało sporządzone 15 dni po ustawowym terminie przekazania. Sprawozdanie Rb-Z za 2011 r. zostało sporządzone w dniu r. (brak potwierdzenia przekazania sprawozdania w formie dokumentu i w wersji elektronicznej), ustawowy termin przekazania r., tj. sprawozdanie zostało sporządzone 10 dni po ustawowym terminie przekazania. Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2012 r. zostało sporządzone w dniu r. (brak potwierdzenia przekazania sprawozdania w formie dokumentu i w wersji elektronicznej), ustawowy termin przekazania r., tj. sprawozdanie zostało sporządzone 9 dni po ustawowym terminie przekazania. (dowód: akta kontroli str , , , 249, 261) Zgodnie z informacją uzyskaną z Collegium Medicum w Bydgoszczy Szpital przekazał ww. sprawozdania odpowiednio: w dniu r. za 2010 r., tj. z 15 dniowym opóźnieniem, w dniu r. za 2011 r., tj. z 10 dniowym opóźnieniem, w dniu r. za II kwartał 2012 r., tj. z 11-dniowym opóźnieniem. (dowód: akta kontroli str. 249) Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że: Nieterminowość składanych sprawozdań Rb-Z za rok 2010, 2011 i II kwartał 2012 roku była związana z zmianą siedziby działu księgowości przeniesienie do nowych pomieszczeń, podłączenie do sieci, awarie sieci. Ponadto w roku 2011 został wdrożony nowy system przenoszenia danych, brak współpracy ze strony wdrażających program. Kilkudniowy termin realizacji nieprawidłowości wynikających z programu SIMPLE. Półrocze 2012 r. osłabiony Dział Księgowości brak Głównego księgowego. Dopiero nawiązanie współpracy z firmą z okolic Bydgoszczy sprawującej nadzór nad programem SIMPLE przyczynia się do bieżącej nowelizacji programu i szybkiego naprawiania błędów. Pomimo, że Szpital nie wywiązał się z ustawowego terminu, to opóźnienie nie spowodowało, że organ nadzorujący nie przekazał sprawozdania w wyznaczonym terminie. Ponadto należy ubolewać, że wyznaczony ustawowy termin dla SPZOZ jest bardzo mało realny, ponieważ zamknięcie miesiąca następuje 20-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Szpital miesięcznie wprowadza do ewidencji księgowej około faktur. (dowód: akta kontroli str. 250, 254) Zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przekazują nadzorującej państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych sprawozdanie Rb-Z za I-III kwartał nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego, natomiast sprawozdanie za IV kwartał nie później niż 37 dni po upływie okresu sprawozdawczego. Zdaniem NIK sprawozdania Rb-Z powinny być sporządzane i przekazywane przez Dyrektora Szpitala w terminach wskazanych w załączniku nr 8 ww. rozporządzenia, zgodnie z przepisami 6 ust. 1 pkt 7 i 8 ust. 2 pkt 3 tego rozporządzenia. 8

11 2. W sprawozdaniach Rb-Z za 2010, 2011 i II kwartał 2012 r. Szpital nie wykazał (w pozycji E2.2 kredyty i pożyczki długoterminowe) porozumień w sprawie spłaty zobowiązań wymagalnych zawartych z M.W. Trade S.A., która wstąpiła w prawa wierzycieli. Powyższe porozumienia w swoich harmonogramach przewidywały termin ostatecznej spłaty zobowiązań w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. (dowód: akta kontroli str , , , 262, ) W 2010 i 2011 r. Szpital zawarł ogółem 3 porozumienia z M.W. Trade S.A. z okresem spłaty zobowiązań powyżej 12 miesięcy o łącznej wartości ,76 zł, tj.: porozumienie z MW Trade S.A. z dnia: kwota główna kwota wierzytelności obejmuje: odsetki ustawowe koszty procesu / noty odsetkowe pierwsza rata ostatnia rata , , , , , , , , ogółem , , ,87 data płatności wg harmonogramu (dowód: akta kontroli str. 262) W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. 5 oraz z 28 grudnia 2011 r. 6 w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, do kategorii kredyty i pożyczki zaliczono m.in. umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że w sprawozdaniach Rb-Z nie zostały ujęte, przejęte na mocy porozumienia przez MW Trade zobowiązania, które powstały u pierwotnych kontrahentów. Termin spłaty został ustalony na rat, dlatego też Szpital potraktował zobowiązania MW Trade jako niewymagalne. (dowód: akta kontroli str. 259) Porozumienia zawarte w powyższym okresie ze spółką Magellan S.A. ustalały harmonogramy spłat w okresie do 1 roku. (dowód: akta kontroli str. 262, ) 3. W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital błędnie zakwalifikował pożyczki długoterminowe (tj. z pierwotnym terminem spłaty dłuższym niż rok) do pozycji E2.1 kredyty i pożyczki krótkoterminowe. (dowód: akta kontroli str ) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital w pozycji E2.1. kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazał kwotę zł, na którą składało się: ,00 zł tytułem pożyczki z WFOŚiGW (umowa pożyczki Nr PB07022/OA-wnc z r. na termomodernizację budynku głównego szpitala) z terminem spłaty ostatniej raty r., 5 Dz. U. Nr 252, poz Dz. U. Nr 298, poz

12 ,00 zł jako spłata raty pożyczki długoterminowej z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (umowa pożyczki OPP/4/2011 z r. z terminem spłaty w 72 ratach) w części przypadającej do spłaty w ciągu kolejnych 12 miesięcy. (dowód: akta kontroli str , ) Wykazanie stanu zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w pozycji kredyty i pożyczki krótkoterminowe było niezgodne z 3 pkt 6 w związku z 1 ust. 4 ww. Instrukcji sporządzania sprawozdań. Przepisy te stanowią, że w pozycji kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazuje się wartość pożyczek o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok, a pierwotny termin zapłaty ustala się na podstawie terminu ostatecznej spłaty, względem terminu powstania zobowiązania. 4. W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital błędnie wykazał w wierszu E2.2. kwotę pożyczek długoterminowych, tj. pomniejszając ww. kwotę pożyczki o część zakwalifikowaną do pożyczek krótkoterminowych, powiększając o zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu leasingu samochodu osobowego i zwiększając ją o kwotę z tytułu odsetek od leasingu. (dowód: akta kontroli str ) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital w pozycji E2.2. kredyty i pożyczki długoterminowe wykazał m.in.: ,75 zł jako leasing finansowy samochodu osobowego (umowa leasingu finansowego nr 10615/02/2012/LF z dnia r., termin płatności pierwszej raty r., termin płatności ostatniej raty r.), 1.353,30 zł saldo konta z tytułu odsetek od ww. leasingu. (dowód: akta kontroli str , , ) Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główny Księgowy wyjaśnili, że: W sprawozdaniu zastosowano taką samą kwalifikację jaka obowiązuje w zakresie sprawozdawczości finansowej bilansie. (dowód: akta kontroli str. 251, 254) Wykazywanie zobowiązań głównych wraz z odsetkami było niezgodne z postanowieniami 1 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań, w związku z 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji 7. Przepisy te stanowią, że w części A sprawozdania Rb-Z należy wykazać wartość nominalną zobowiązań, przez którą w przypadku pożyczek rozumie się kwotę świadczenia głównego, tj. bez odsetek. 5. W planie kont Szpitala stanowiącym załącznik do polityki rachunkowości oraz w systemie finansowo-księgowym funkcjonowały konta księgowe 214 Rozrachunki z tytułu kredytu i leasingu (do którego prowadzona była analityka kredyt długoterminowy i kredyt krótkoterminowy) oraz konto 215 pożyczki. W systemie finansowo-księgowym Szpital wykazywał leasing samochodu osobowego (ww. umowa nr 10615/02/2012/LF z dnia r., termin płatności pierwszej raty r., termin płatności ostatniej raty r.) w analityce do konta kredyt krótkoterminowy, natomiast ww. zobowiązanie 7 Dz. U. Nr 57, poz

13 zostało wykazane w sprawozdaniu RB-Z za II kwartał 2012 r. w pozycji E2.2 jako zobowiązanie z tytułu kredytów długoterminowych. (dowód: akta kontroli str , , 314) W systemie finansowo-księgowym Szpital wykazywał pożyczkę z ARP S.A. w analityce do konta kredyt długoterminowy, zamiast na koncie 215 pożyczki. (dowód: akta kontroli str , , 314) Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych ( ) zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Ewa Skonieczna Główna Księgowa Szpitala wyjaśniła, że: Uważam jako Główny Księgowy, że błąd ten jest mało istotny. Wartość pożyczki została zaewidencjonowana w ewidencji księgowej. Przystępując do zamknięcia roku 2012 i sporządzenia sprawozdawczości za ten okres, analizie będzie podlegać każdy zapis w urządzeniach księgowych. Błąd ten musiał być mało istotny, skoro badając bilans biegły rewident nie zalecił przeksięgowania na inne konto. (dowód: akta kontroli str. 251, 255) 6. W sprawozdaniach Rb-Z za 2010, 2011 r. i II kwartał 2012 r. Szpital błędnie zakwalifikował kwoty zobowiązań do poszczególnych grup wierzycieli. (dowód: akta kontroli str , , ) W sprawozdaniach Rb-Z za 2010 i 2011 r. zobowiązania wymagalne wobec podmiotów, które przejęły wierzytelności od dostawców Szpitala (tj. Electus S.A., Magellan S.A., MW Trade S.A.) zostały wykazane w grupie przedsiębiorstw niefinansowych, zamiast w grupie pozostałych krajowych instytucji finansowych, tj.: na koniec 2010 r. w kwocie ogółem ,76 zł (Magellan S.A ,15 zł, Electus S.A ,61 zł), na koniec 2011 r. w kwocie ogółem ,76 zł (tj. Electus S.A. 506,22 zł, Magellan S.A ,97 zł, M.W. Trade S.A ,57 zł). (dowód: akta kontroli str , 366, 378, 382) W sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. I transza pożyczki z ARP S.A. w kwocie ,00 zł została wykazana w grupie III wierzycieli, zamiast w grupie przedsiębiorstw niefinansowych. (dowód: akta kontroli str ) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. pożyczka z ARP S.A. w kwocie ogółem ,00 zł została wykazana w grupie III wierzycieli, zamiast w grupie przedsiębiorstw niefinansowych. (dowód: akta kontroli str ) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. zobowiązanie w wysokości ,75 zł z tytułu umowy z r. dotyczącej leasingu samochodu osobowego zawartej z Kredyt Lease S.A. zostało wykazane w grupie III wierzycieli, zamiast w grupie pozostałych krajowych instytucji finansowych. (dowód: akta kontroli str ) Wykazanie zobowiązań w grupie III, tj. wobec jednostek sektora finansów publicznych zamiast wobec jednostek spoza sektora spowodowało, że przy obliczaniu państwowego długu publicznego (PDP), tj. dokonywaniu konsolidacji zobowiązań w sektorze PDP (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 11

14 finansach publicznych 8 ) na koniec 2011 r. wartość PDP została zaniżona o 50 mln zł, a na koniec II kwartału 2012 r. o tys. zł. Powyższe działania były niezgodnie z opisem zawartym w 2 ust. 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań w zakresie prezentowania zobowiązań wobec poszczególnych grup wierzycieli. Prezentowanie w Rb-Z błędnych danych o zadłużeniu w zakresie podmiotowym naruszało postanowienia zawarte w 2 ust. 2 oraz 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zgodnie tymi przepisami podstawą sporządzania sprawozdania Rb-Z jest ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności. Sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśniła, że: W latach II kwartał 2012 r. sprawozdania Rb-Z były sporządzane przez różne osoby, stąd może wynikać rozbieżność w przypisaniu wierzycieli do poszczególnych grup. (dowód: akta kontroli str , 255, 260) Przy sporządzaniu sprawozdań Rb-Z, poszczególnych kontrahentów, wobec których Szpital miał zobowiązania wymagalne, kwalifikowano do odpowiednich grup wierzycieli na podstawie kartotek kontrahentów (przypisanych do odpowiedniej analityki). (dowód: akta kontroli str. 260) W poniższym zestawieniu przedstawiono zobowiązania wymagalne wybranych grup wierzycieli, tj. pozostałych krajowych instytucji finansowych, przedsiębiorstw niefinansowych oraz gospodarstw domowych (z pominięciem analizy wierzycieli z grup I IV oraz banków) przedstawione w sprawozdaniach Rb-Z za 2010, 2011 i II kwartał 2012 r.: Zobowiązania wymagalne wobec wybranych grup wierzycieli w sprawozdaniu Rb-Z pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe stan na: wartość: 0,00 0, , , ,03 0,00 0, , ,09 (dowód: akta kontroli str , , ) Z analizy sprawozdań Rb-Z ustalono, że Szpital zakwalifikował zobowiązania wymagalne: na koniec 2010 r. tylko do przedsiębiorstw niefinansowych, brak zobowiązań wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych oraz gospodarstw domowych, na koniec 2011 r. wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz gospodarstw domowych, przy czym brak zobowiązań wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych, na koniec II kwartału 2012 r. wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych oraz gospodarstw domowych, przy czym brak zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych. (dowód: akta kontroli str , , ) 8 Dz. U. z 2009, Nr 157, poz ze zm. 12

15 Powyższa analiza pozwala na stwierdzenie, że przyjęte przez Szpital zasady kwalifikowania kontrahentów do poszczególnych grup wierzycieli nie były konsekwentnie stosowane w poszczególnych latach. Potwierdzają to również opisane powyżej ustalenia, iż w sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. zobowiązanie wymagalne w kwocie ogółem ,76 zł wobec podmiotów, które przejęły wierzytelności od dostawców Szpitala (Electus S.A., Magellan S.A., M.W. Trade S.A.) nie zostało wykazane w grupie pozostałych krajowych instytucji finansowych oraz pożyczka w wysokości ,00 zł od ARP S.A. nie została zakwalifikowana jako zobowiązanie wobec przedsiębiorstw niefinansowych. 13 (dowód: akta kontroli str ) 7. W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. w części E Zobowiązania z tytułu odsetek Szpital nie wykazał odsetek naliczonych od zobowiązań niewymagalnych. Na koniec II kwartału 2012 r. Szpital posiadał pożyczki na kwotę ,05 zł. (dowód: akta kontroli str , ) Zgodnie z ewidencją księgową naliczone odsetki od zobowiązań niewymagalnych na koniec II kwartału 2012 r. wynosiły ,67 zł (konto ), powyższa kwota nie została wykazana w części E sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 307) W sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. Szpital wykazał odsetki od zobowiązań niewymagalnych niższe o ,11 zł niż ujęte w ewidencji księgowej. W sprawozdaniu wykazano odsetki w wysokości ,67 zł, natomiast w ewidencji księgowej (konto ) jest wykazana kwota ,78 zł. (dowód: akta kontroli str , 409) W sprawozdaniach Rb-Z Szpital wykazał w części E: na koniec 2010 r. odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych w wysokości ,23 zł, natomiast w ewidencji księgowej (konta 210 i 211) ujęto kwotę ,87 zł, tj. niższą o ,36 zł niż wykazano w sprawozdaniu, na koniec 2011 r. odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych w wysokości ,70 zł, natomiast w ewidencji księgowej (konta 210 i 211) ujęto kwotę ,60 zł, tj. niższą o ,10 zł niż wykazano w sprawozdaniu, na koniec II kwartału 2012 r. odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych w wysokości ,56 zł, natomiast w ewidencji księgowej (konta 210 i 211) ujęto kwotę ,15 zł, tj. niższą o ,59 zł niż wykazano w sprawozdaniu. (dowód: akta kontroli str. 207, 214, 224, 413, ) Zgodnie z 11 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań w układzie podmiotowym w części E sprawozdania Rb-Z dotyczącej zobowiązań z tytułu odsetek (naliczonych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego) jednostki posiadające osobowość prawną ( ) powinny wykazać zobowiązania z tytułu odsetek w podziale na odsetki od zobowiązań niewymagalnych (takich jak kredyty, pożyczki, wyemitowane dłużne papiery wartościowe, przyjęte depozyty) oraz od zobowiązań wymagalnych. Prezentowanie danych niezgodnych z ewidencją księgową jednostki w zakresie wartości odsetek od zobowiązań wymagalnych naruszało postanowienia zawarte w 2 ust. 2 oraz 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

16 finansowych. Zgodnie z tymi przepisami podstawą sporządzania sprawozdania Rb-Z jest ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności. Sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że różnice dotyczące danych zawartych w sprawozdaniu Rb-Z dotyczącej zobowiązań z tytułu odsetek, a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej najprawdopodobniej wynikają z pierwotnych wyliczeń odsetek na dzień sporządzenia sprawozdania Rb-Z, które zostały doliczone na podstawie sporządzonych zestawień pozaksięgowych. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych wprowadzono do ewidencji księgowej naliczone faktycznie odsetki. (dowód: akta kontroli str. 252, 255, 257, 259) 8. W przypadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniach Rb-Z w pozycji E4.1 ujęto: na koniec 2010 r. kwotę niższą o ,01 zł niż wynikająca z ksiąg rachunkowych, na koniec 2011 r. kwotę wyższą o ,52 zł niż wynikająca z ksiąg rachunkowych. (dowód: akta kontroli str. 256, 430) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital nie wykazał zobowiązania wymagalnego w kwocie ,03 zł wobec Ministerstwa Zdrowia. (dowód: akta kontroli str , 257, 259, ) Prezentowanie danych niezgodnych z ewidencją księgową jednostki naruszało postanowienia zawarte w 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdań, zgodnie z którymi podstawą sporządzania sprawozdań są: ewidencja księgowa, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania ( ). Stosownie do 10 ust. 4 ww. rozporządzenia sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że: Z informacji uzyskanej od pracownika Działu Księgowości sporządzającego sprawozdania wynika, że w sprawozdaniu RB-Z nie uwzględniono zobowiązań wymagalnych z tytułu wadiów. Różnica z tytułu dostaw towarów i usług jest wynikiem ujęcia w urządzeniach księgowych faktur, które wpłynęły do Działu Księgowości po sporządzeniu sprawozdania w I kwartale 2011, a dotyczyły roku W 2011 r. Podobnie jak w roku 2010 nie ujęto w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych z tytułu wadiów. Natomiast różnica między RB-Z, a ewidencją księgową w zobowiązaniach wymagalnych naszym zdaniem, wynika z przesunięcia terminu płatności, czego wynikiem były zawarte porozumienia, ugody z kontrahentami. Ugody były zawierane po otrzymaniu pożyczki z ARP. Dlatego też, część zakwalifikowanych pierwotnie do zobowiązań wymagalnych stała się zobowiązaniami niewymagalnymi. W sprawozdaniu Rb-Z nie zostało ujęte zobowiązanie wobec Ministerstwa Zdrowia z tytułu rezydentów. Opracowując sprawozdanie trudno było jednoznacznie ustalić wartość na rzecz Ministerstwa. Na koncie rozrachunkowym (206) ewidencji podlegają na stronie Ma wpływy z tytułu rezydentur, a po stronie Wn podlegają należności z tytułu procedur wysokospecjalistycznych. Następnie raz w miesiącu 14

17 były dokonywane przeksięgowania z konta rozrachunkowego (206) na konta przychodów Klinik. Konto (206) wymagało głębokiej analizy. Na dzień sporządzenia sprawozdania takiej analizy nie było i jednoznacznie nie można było określić kwoty zobowiązania wymagalnego wobec Ministerstwa. (dowód: akta kontroli str , ) 9. W sprawozdaniach Rb-Z Szpital nie wykazał kwoty zobowiązania wymagalnego tytułem niezwróconych terminowo wadiów od przetargów, tj.: na koniec 2010 r. kwoty ,95 zł, na koniec 2011 r. kwoty ,24 zł. 15 (dowód: akta kontroli str. 430, ) Zgodnie z 2 ust. 1 pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań wymagalne zobowiązania są to wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. ( ) Zobowiązanie staje się wymagalne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności wskazanego w dokumencie zapłaty lub zapisanego w umowie. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że: [w 2010 r.] Najprawdopodobniej zobowiązania z tytułu wadiów były traktowane jako zobowiązania mające charakter depozytu przyjętego w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W sprawozdaniu RB-Z za I półrocze zostały ujęte zobowiązania z tytułu wadiów z uwagi na to, że nie stanowiły należytego zabezpieczenia wykonania umowy. Podlegały one zwrotowi na rzecz wpłacającego wadium. (dowód: akta kontroli str. 257, ) 10. W przypadkach dokonywania zmian w ewidencji finansowo-księgowej Szpitala po sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań Rb-Z nie sporządzano korekt ww. sprawozdań, tj. m.in.: Szpital nie sporządził korekty sprawozdania Rb-Z za 2010 r. na łączną kwotę ,01 zł, wynikającą z dowodów księgowych, które zaewidencjonowano w systemie finansowo-księgowym po sporządzeniu sprawozdania, nie sporządzono korekty sprawozdania Rb-Z za 2011 r. o kwotę ,52 zł wynikającą z zawartych porozumień zmieniających terminy płatności, w wyniku czego część zobowiązań wymagalnych stała się zobowiązaniami niewymagalnymi, nie sporządzono korekty sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2012 r. o kwotę ,03 zł tytułem zobowiązania wobec Ministerstwa Zdrowia (rezydentury). (dowód: akta kontroli str. 249, 253, 258, 428, 429) Zgodnie z 10 ust.5 ww. rozporządzenia w sprawie sprawozdań w przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania. Jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi mniej niż 0,001 % PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji za ostatni znany okres. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że: Za okres II kwartału 2012 r. jednostka dokona korekty sprawozdania w

18 Ocena cząstkowa najbliższym okresie. Tak, jak wspomniano zmiana na stanowisku Głównego Księgowego, rozwiązanie umów o pracę z pracownikami Działu Księgowości, wprowadzenie nowej wersji programu i chyba krótki termin sporządzenia sprawozdania był wynikiem nie składania korekt. (dowód: akta kontroli str. 253, 255) Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie sprawozdań, sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez ( ) kierowników jednostek w zakresie operacji finansowych pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną. Za sporządzanie i przekazywanie sprawozdań Rb-Z odpowiedzialny był Dyrektor Szpitala. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Szpitala w badanym obszarze. IV. Uwagi i wnioski Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 9, wnosi o: 1. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań Rb-Z w terminach określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 2. Wykazywanie pożyczek z pierwotnym terminem spłaty dłuższym niż rok jako zobowiązań długoterminowych, natomiast o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok jako zobowiązań krótkoterminowych. 3. Prezentowanie w sprawozdaniach zobowiązań wg układu podmiotowego wierzycieli określonego w Instrukcji sporządzania sprawozdań. 4. Prezentowanie w sprawozdaniach danych zgodnych z ewidencją księgową, a w przypadku dokonywania zmian w systemie finansowo-księgowym sporządzanie stosownych korekt sprawozdań. 5. Wykazywanie w sprawozdaniach zobowiązań wymagalnych z tytułu nieterminowo zwracanych wadiów. 6. Wykazywanie w sprawozdaniach zawieranych porozumień w sprawie spłaty zobowiązań, które przewidują termin ostatecznej spłaty zobowiązań w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 7. Terminowe regulowanie zobowiązań w celu wyeliminowania płacenia odsetek. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 9 Dz. U. z 2012 r., poz.82 16

19 Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Bydgoszcz..., dnia... miejscowość data Kontroler Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska Główny specjalista kontroli państwowej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Dyrektor Jarosław Wenderlich podpis podpis Christian Makowski Doradca ekonomiczny... podpis Sylwia Woźniak-Waszak Starszy inspektor kontroli państwowej... podpis 17

KBF /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadza jąca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lutego 2014 roku. WK.60/424/K-57/J/13 Jan Kownacki Wójt Gminy Oława. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława

Wrocław, 19 lutego 2014 roku. WK.60/424/K-57/J/13 Jan Kownacki Wójt Gminy Oława. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława Wrocław, 19 lutego 2014 roku WK.60/424/K-57/J/13 Pan Jan Kownacki Wójt Gminy Oława ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie wybranych

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LWA - 4101-24-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZADU

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. W czasie przeprowadzonej kontroli kompleksowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. W czasie przeprowadzonej kontroli kompleksowej stwierdzono następujące nieprawidłowości: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 20.01.2006 r. RIO/KF/4104/52/2005 Pan Bronisław Jaskólski Wójt Gminy Ciechocin 87-408 Ciechocin Na podstawie art. 1, w związku z art. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

KBF /2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF /2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-01-01/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana I/13/002 Poręczenia i

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 - Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.) Dz.U.10.43.247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 października 2014 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Błędy w sprawozdaniach

Błędy w sprawozdaniach Błędy w sprawozdaniach Najczęściej występujące błędy w sprawozdaniach z zakresu operacji finansowych Dr Marta Górka Najczęstsze błędy w sprawozdaniach wykazywanie danych niezgodnych z ewidencją księgową

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2013-10

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/052 KGP-4101-02-03/2012 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Pan Maciej Komosa Prezes Zarządu Unimor Radiocom Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU Biuletyn Informacyjny Nr 2 (52) 06 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 69 DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie LSZ-4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14 /001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

RIO/KF/4104/60/2007 Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska Koronowo

RIO/KF/4104/60/2007 Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska Koronowo Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2007r. RIO/KF/4104/60/2007 Pani Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczości zadłużenia wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego

sprawozdawczości zadłużenia wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego KBF-4101-07-00/2012 Nr ewid. 29/2013/P/12/036/KBF Informacja o wynikach kontroli sprawozdawczości zadłużenia wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego Marzec 2

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski LWA 4100-07-01/2013 P/13/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/089

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-28-03/2011 P/11/125 Bydgoszcz, dnia marca 2012 r. Pan Wiesław Drożdża Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrole rzy] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4100-05-02/2012 P/12/130 Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r. Pan Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA 276255074 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06

Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06 Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06 Pan Mirosław Stankiewicz Przewodniczący Zarządu Związku Ekologicznego Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK w Oławie z siedzibą w Gać 90 Regionalna

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-17/K-61/13 Norbert Raba Starosta Powiatu Strzelińskiego

WK.60/P-17/K-61/13 Norbert Raba Starosta Powiatu Strzelińskiego Wrocław, 7 lutego 2014 roku WK.60/P-17/K-61/13 Pan Norbert Raba Starosta Powiatu Strzelińskiego ul. Kamienna 10 57-100 Strzelin Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-06/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/010 Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 74-100 GRYFINO 811683965 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 08 listopada 2010 r. Zarząd ELEWARR Spółka z o. o. w Warszawie tekst ujednolicony P/10/108 LLU- 4101-15-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., cz. 86 Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo