LBY /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LBY /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2

3 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 1. Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli Nr z dnia r. 2. Christian Makowski doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli Nr z dnia r. 3. Sylwia Woźniak-Waszak starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli Nr z dnia r. (dowód: akta kontroli str. 3-8) Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Antoniego Jurasza, (85-094) Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik jednostki kontrolowanej Jarosław Kozera Dyrektor Szpitala (dowód: akta kontroli str. 9) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1 realizację przez Dyrektora zadań związanych z zadłużeniem Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, zwanego dalej Szpitalem. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami obszar dotyczący działań dla poprawy sytuacji finansowej zmniejszenia zadłużenia. Wpływ na powyższą ocenę miał rosnący stan zobowiązań w całym okresie objętym kontrolą. Podejmowane działania przez Szpital w powyższym zakresie były nieskuteczne i nie przynosiły spodziewanych efektów. Pozytywnie oceniono mimo stwierdzonych nieprawidłowości obszar w zakresie przestrzegania zasad zaciągania zobowiązań, z uwagi na nieterminowe płacenie odsetek. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie obszar w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań Rb-Z przez Szpital z uwagi m.in. na: nieterminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań, błędne zakwalifikowanie części pożyczki długoterminowej do pożyczki krótkoterminowej w części przypadającej do spłaty w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

4 zakwalifikowanie pożyczki krótkoterminowej do długoterminowej, błędne zakwalifikowanie kwot zobowiązań do poszczególnych grup wierzycieli, nie wykazywanie w sprawozdaniach odsetek od zobowiązań niewymagalnych lub wykazywanie ich w wysokości niezgodnej z ewidencją księgową, wykazywanie w sprawozdaniach odsetek od zobowiązań wymagalnych w wysokości niezgodnej z ewidencją księgową, w przypadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazywanie w sprawozdaniach za 2010 i 2011 r. kwot niezgodnych z ewidencją księgową, nie wykazywanie w sprawozdaniach za 2010 i 2011 r. zobowiązań wymagalnych z tytułu niezwracanych terminowo wadiów, nie wykazywanie w sprawozdaniach zawartych porozumień w sprawie spłaty zobowiązań z ostatecznym terminem spłaty powyżej 12 miesięcy. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Działania podejmowane przez spzoz dla poprawy sytuacji finansowej i zmniejszenia zadłużenia Opis stanu faktycznego W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2010 I półrocze 2012, Szpital na działalności statutowej uzyskiwał ujemny wynik finansowy. Strata netto wynosiła: na koniec 2010 r ,4 tys. zł; na koniec 2011 r ,7 tys. zł; na dzień 30 czerwca 2012 r ,9 tys. zł. W roku poprzedzającym okres kontroli, tj. w 2009 roku, wynik finansowy był również ujemny, strata netto wynosiła ,7 tys. zł. Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2, zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej określony jako relacja sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe Szpitala, do sumy jego przychodów, wzrósł z 0,1640 do 0,7324 za I półrocze 2012 r. W okresie 2010 I półrocze 2012 Szpital nie ponosił kosztów z tytułu zajęć komorniczych. Wielkość zobowiązań, wg sprawozdań Rb-Z w badanym okresie przedstawiała się jak poniżej (w tys. zł): Rodzaj zobowiązań 2010 r r. II kw r. 4: Zobowiązania ogółem Zobowiązania wymagalne , , ,6 123,5% , , ,5 35,9% (dowód: akta kontroli str ) W badanym okresie zadłużenie Szpitala rosło mimo zaciągnięcia pożyczki na spłatę zobowiązań, co przedstawiono w poniższym zestawieniu: 2 Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. 2

5 Wyszczególnienie 2010 r r. II kwartały 2012 r. Zobowiązania według tytułów dłużnych w tym kredyty i pożyczki , , , , , ,05 Zastępca dyrektora ds. finansowych Magdalena Kopeć w złożonych wyjaśnieniach poinformowała o podjętych działaniach przez Dyrektora Szpitala w celu poprawy sytuacji finansowej. Z wyjaśnień tych wynika między innymi, że najistotniejszym celem było zahamowanie wzrostu zobowiązań oraz poprawa efektywności kosztowo-finansowej. W tym celu m.in.: w okresie od czerwca 2010 r. do 31 października 2012 r. zmniejszono zatrudnienie o 168 etatów, zmniejszono liczbę pracowników funkcyjnych ze 170 do 110 (oszczędności z tego tytułu na samym dodatku funkcyjnym wyniosły 40 tys. zł miesięcznie), podjęcie działań w celu outsourcingu usług wynikających z działalności Działu Służb Porządkowych i Transportu Wewnętrznego, co skutkować będzie oszczędnościami w wysokości ok. 2,9 mln zł rocznie, w zawieranych umowach z dostawcami termin płatności ustalono na 90 dni, terminowe regulowanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, co skutkuje umorzeniem 30%. Umorzenie z tego tytułu, na dzień 30 września 2012 r. wyniosło 269,0 tys. zł, zobowiązania wymagalne są analizowane na bieżąco. Prowadzone rozmowy z kontrahentami i uzgodnienia terminu płatności przyczyniają się do nie generowania przede wszystkim kosztów komorniczych i występowania wierzycieli do sądów o nakazy zapłaty. Senat UMK w Toruniu każdego roku zatwierdza sprawozdania finansowe za rok ubiegły, oraz plan finansowy na rok bieżący. Od marca 2012 r. Szpital przekazuje Senatowi UMK zestawienie pn. struktura zobowiązań obejmujące każdego kontrahenta. W toku niniejszej kontroli (od 9 do 19 października) została przeprowadzona w Szpitalu kontrola Rektora UMK. (dowód: akta kontroli str ) Uwagi dotyczące Ocena cząstkowa badanej działalności W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania podejmowane przez Szpital w okresie objętym kontrolą nie przyniosły spodziewanych efektów. Szpital nie przedstawił opracowanych planów zmniejszenia zadłużenia, a podejmowane działania okazały się nieskuteczne na co wskazuje wzrost zobowiązań ogółem o 23,5% (II kwartały 2012 r. do 2010 r.). Spadek w tym okresie zobowiązań wymagalnych był efektem zaciągniętej pożyczki, a nie efektem poprawy sytuacji finansowej Szpitala. 3

6 Opis stanu faktycznego 2. Przestrzeganie zasad zaciągania zobowiązań przez spzoz Zobowiązania Szpitala z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w okresie objętym kontrolą, wzrosły z 5.560,6 tys. zł (na dzień 01 stycznia 2010 r.) do ,1 tys. zł na dzień 30 czerwca 2012 r. (osiemnastokrotnie). Na wysokość zobowiązań z powyższego tytułu miały wpływ cztery pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez Szpital w 2007 r. i w 2011 r. Pożyczkodawca Kwota Okres kredytowania Cel, przeznaczenie Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A , , , , Inwestycyjny, zakup dezynfektora łóżek Inwestycyjny, zakup urządzenia do biodekontaminacji Inwestycyjny, termomodernizacja budynku Szpitala Spłata zobowiązań 166 wierzycieli Wszystkie ww. pożyczki, udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zostały wykorzystane na inwestycje, zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach. Pożyczkodawca po zakończonych przedsięwzięciach inwestycyjnych przeprowadzał kontrole wykorzystania środków finansowych, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli str ; ) Uchwałą Nr IV/20/2011 z dnia 23 września 2011 r. Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała działania Dyrektora Szpitala w celu uzyskania pożyczki na restrukturyzację zadłużenia z ARP S.A. w kwocie 100 mln zł. 4 (dowód: akta kontroli: str. 119) Z wyciągów bankowych Kredyt Banku S.A. kierowanych do Szpitala wynika między innymi, że transze kredytu wpływały na rachunek Szpitala: 29 listopada 2011 r. kwota 50 mln zł; 30 stycznia 2012 r. 30 mln zł i 2 kwietnia 2012 r. 20 mln zł. (dowód: akta kontroli: str ). Z ewidencji księgowej wynika, że Szpital wszystkie transze kredytu przeznaczał na spłatę wierzycieli. Z analizy ewidencji księgowej konta 214 Rozrachunki z tytułu kredytu i leasingu oraz konta 215 Pożyczki oraz kartotek ww. kont wynika, że Szpital terminowo spłacał odsetki od kredytu. Wyżej wymienioną pożyczkę księgowano na koncie 214 Rozrachunki z tytułu kredytu i leasingu, a nie na koncie 215 Pożyczki. (dowód: akta kontroli str )

7 Zaciągnięcie ww. pożyczki, w kwocie 100,0 mln zł, miało wpływ na zmniejszenie kwoty zobowiązań wymagalnych Szpitala z tytułu dostaw i usług. W rezultacie pozyskania środków z pożyczki na spłatę wierzytelności nie nastąpiło rzeczywiste oddłużenie. Wielkość zobowiązań ogółem od dnia 1 stycznia 2010 r. ( ,9 tys. zł) do dnia 30 czerwca 2012 r. ( ,8 tys. zł) wzrosło o 48,6%. Na zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych w porównaniu z 2010 rokiem wpływ miały między innymi zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty, co przedstawiono w poniższej tabeli: Okres Rodzaj należności Wierzyciel nowy Kwota (zł) 2010 r. należność główna Magellan , r. odsetki Magellan , r. należność główna NW Trade ,72 razem 2010 rok , r. należność główna Magellan , r. należność główna NW ,83 razem 2011 rok ,45 I-VI 2012 r. należność główna NW Trade ,95 I-VI 2012 r. odsetki NW Trade ,13 I-VI 2012 r. należność główna Magellan ,43 I-VI 2012 r. odsetki Magellan ,39 I-VI 2012 r. koszty procesu Magellan ,10 razem I-VI 2012 r ,00 łącznie okres objęty kontrolą ,18 (dowód: akta kontroli str. 136) Nowi wierzyciele (np. Magellan) spłacali pierwotnych wierzycieli Szpitala, np. Polimed spółka z o.o. w Warszawie, u których minął już termin wymagalności. Wierzytelności te, po przejęciu ich przez Spółkę Magellan, stawały się (w Szpitalu) zobowiązaniami niewymagalnymi. Nowy wierzyciel postanawiał jednocześnie, że po uregulowaniu zobowiązań przez Szpital, naliczone odsetki przez pierwotnego wierzyciela zostaną umorzone. (dowód: akta kontroli str ) W 2010 i 2012 roku spółki Magelan S.A., i M.W.Trade nabywały wierzytelności (zobowiązania wymagalne) Szpitala poprzez zawieranie umów cesji, poręczeń i gwarancji z kontrahentami Szpitala oraz ze Szpitalem tzw. umów subrogacji w trybie art. 518 Kodeksu cywilnego, tj. na podstawie zgody Szpitala. W związku z przejęciem wierzytelności przez wyżej wymienione spółki, Szpital zawierał z nimi 5

8 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa porozumienia restrukturyzacyjne, zgodnie z którymi następowało rozłożenie spłaty zobowiązań na raty. W okresie tym ww. Spółki przejęły wierzytelności w łącznej kwocie ,18 zł. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. W okresie tym UMK w Toruniu, 12 kwietnia 2012 r., wyraziła zgodę na dokonanie cesji wierzytelności MW Trade na rzecz trzech banków finansujących ww. Spółkę. O decyzji swojej UMK w Toruniu poinformował wierzyciela (MW Trade S.A.). (dowód: akta kontroli str ) Nieterminowa spłata zobowiązań wymagalnych skutkowała naliczaniem i spłatą odsetek ustawowych oraz kosztami postępowań sądowych. W okresie objętym kontrolą Szpital spłacił odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec kontrahentów w łącznej kwocie ,58 zł. (dowód: akta kontroli str ) Dyrektor Szpitala w złożonym wyjaśnieniu w sprawie płacenia odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań stwierdził między innymi, że: Narodowy Fundusz Zdrowia, nie opłaca na bieżąco świadczeń zrealizowanych ponad wielkości zakontraktowane. We wcześniej złożonych wyjaśnieniach informowaliśmy, że NFZ nie zapłacił szpitalowi za świadczenia zdrowotne tys. zł, a zobowiązania wymagalne wynoszą tys. zł. Gdyby NFZ płacił na bieżąco, nasze zobowiązania uległby zmniejszeniu o 95,8%. Naszym zadaniem statutowym jest świadczenie usług zdrowotnych przede wszystkim na rzecz pacjentów ubezpieczonych (dowód: akta kontroli str. 12) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na: - zapłaceniu odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wobec dostawców w łącznej kwocie ,58 zł, co stanowiło naruszenie postanowień art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Szpitala w zbadanym zakresie. Pozytywnie ocenia wykorzystanie pożyczek na działalność inwestycyjną. Na obniżenie oceny wpływ miały zapłacone odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec kontrahentów. Opis stanu faktycznego 3. Sporządzanie sprawozdań Rb-Z przez Szpital Kierownik jednostki ustalił i wprowadził do stosowania Politykę rachunkowości Szpitala obejmującą plan kont, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 3 (zwaną dalej ustawą o rachunkowości ). (dowód: akta kontroli str ) W latach 2010 I półrocze 2012 r. księgi rachunkowe Szpitala prowadzone były w formie elektronicznej przy pomocy programu Simple (od r. zmiana wersji oprogramowania Simple.erp). (dowód: akta kontroli str. 173) 3 Dz. U. z 2009, Nr 152, poz ze zm. 6

9 Ustalone nieprawidłowości W Sprawozdaniach Rb-Z sporządzonych przez Szpital za IV kwartał 2010 i 2011 r. oraz za II kwartał 2012 r. zobowiązania wykazane zostały w następujących pozycjach: - E2. kredyty i pożyczki - E4. wymagalne zobowiązania. (dowód: akta kontroli str , , ) Kwoty w sporządzonych przez Szpital sprawozdaniach Rb-Z za 2010, 2011 i II kwartał 2012 r. zostały wykazane w złotych i groszach, stosownie do zapisów 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 4 (zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie sprawozdań ). (dowód: akta kontroli str , , ) W zakładowym planie kont Szpitala stanowiącym załącznik do polityki rachunkowości oraz w systemie finansowo-księgowym funkcjonowały konta księgowe 214 Rozrachunki z tytułu kredytu i leasingu (do którego prowadzone były konta pomocnicze kredyt długoterminowy i kredyt krótkoterminowy) oraz konto 215 pożyczki wraz z kontami pomocniczymi. Do ww. kont prowadzono ewidencję szczegółową, w której oddzielnie księgowane były należności główne pożyczek/kredytów oraz odsetki. Prowadzona w ten sposób ewidencja pożyczek i kredytów zapewniała możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań, a także stanu zobowiązań z tytułu niespłaconego kapitału i naliczonych odsetek. (dowód: akta kontroli str , ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: Na podstawie dostępnej dokumentacji nie było możliwe odtworzenie wszystkich zapisów wprowadzonych do sprawozdań Rb-Z sporządzonych przez Szpital w okresie objętym kontrolą oraz zweryfikowanie jakie kwoty z ksiąg rachunkowych składały się na wartości wykazane w powyższych sprawozdaniach w poszczególnych pozycjach. (dowód: akta kontroli str. 259) Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że: Z uwagi, że na stanowisku Głównego księgowego w roku 2010 nastąpiła zmiana i tak: do dnia roku funkcję Głównego Księgowego pełniła Pani Jolanta Ilków, od do r. Pani Izabella Ścibor, a obecnie od 23 lipca 2012 r. Pani Ewa Skonieczna. Ponadto były zmiany na stanowiskach pracowników Działu Księgowości, zmiany organizacyjne przeprowadzka do nowych pomieszczeń, zmiana systemu finansowo księgowego w 2011, który nadal wymaga modyfikacji, dlatego też, trudno jest przedłożyć i udzielić na potrzeby kontroli jednoznacznych informacji i wyjaśnień co do zaistniałych nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli str. 259) 1. Szpital nieterminowo sporządził i przekazał sprawozdania Rb-Z za 2010, 2011 i II kwartał 2012 r. do jednostki nadzorującej, tj. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum w Bydgoszczy). (dowód: akta kontroli str , , , 249, 261) Sprawozdanie Rb-Z za 2010 r. zostało sporządzone w dniu r. (brak potwierdzenia przekazania sprawozdania w formie dokumentu i w wersji 4 Dz. U. z 2010, Nr 43, poz

10 elektronicznej), ustawowy termin przekazania r., tj. sprawozdanie zostało sporządzone 15 dni po ustawowym terminie przekazania. Sprawozdanie Rb-Z za 2011 r. zostało sporządzone w dniu r. (brak potwierdzenia przekazania sprawozdania w formie dokumentu i w wersji elektronicznej), ustawowy termin przekazania r., tj. sprawozdanie zostało sporządzone 10 dni po ustawowym terminie przekazania. Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2012 r. zostało sporządzone w dniu r. (brak potwierdzenia przekazania sprawozdania w formie dokumentu i w wersji elektronicznej), ustawowy termin przekazania r., tj. sprawozdanie zostało sporządzone 9 dni po ustawowym terminie przekazania. (dowód: akta kontroli str , , , 249, 261) Zgodnie z informacją uzyskaną z Collegium Medicum w Bydgoszczy Szpital przekazał ww. sprawozdania odpowiednio: w dniu r. za 2010 r., tj. z 15 dniowym opóźnieniem, w dniu r. za 2011 r., tj. z 10 dniowym opóźnieniem, w dniu r. za II kwartał 2012 r., tj. z 11-dniowym opóźnieniem. (dowód: akta kontroli str. 249) Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że: Nieterminowość składanych sprawozdań Rb-Z za rok 2010, 2011 i II kwartał 2012 roku była związana z zmianą siedziby działu księgowości przeniesienie do nowych pomieszczeń, podłączenie do sieci, awarie sieci. Ponadto w roku 2011 został wdrożony nowy system przenoszenia danych, brak współpracy ze strony wdrażających program. Kilkudniowy termin realizacji nieprawidłowości wynikających z programu SIMPLE. Półrocze 2012 r. osłabiony Dział Księgowości brak Głównego księgowego. Dopiero nawiązanie współpracy z firmą z okolic Bydgoszczy sprawującej nadzór nad programem SIMPLE przyczynia się do bieżącej nowelizacji programu i szybkiego naprawiania błędów. Pomimo, że Szpital nie wywiązał się z ustawowego terminu, to opóźnienie nie spowodowało, że organ nadzorujący nie przekazał sprawozdania w wyznaczonym terminie. Ponadto należy ubolewać, że wyznaczony ustawowy termin dla SPZOZ jest bardzo mało realny, ponieważ zamknięcie miesiąca następuje 20-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Szpital miesięcznie wprowadza do ewidencji księgowej około faktur. (dowód: akta kontroli str. 250, 254) Zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przekazują nadzorującej państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych sprawozdanie Rb-Z za I-III kwartał nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego, natomiast sprawozdanie za IV kwartał nie później niż 37 dni po upływie okresu sprawozdawczego. Zdaniem NIK sprawozdania Rb-Z powinny być sporządzane i przekazywane przez Dyrektora Szpitala w terminach wskazanych w załączniku nr 8 ww. rozporządzenia, zgodnie z przepisami 6 ust. 1 pkt 7 i 8 ust. 2 pkt 3 tego rozporządzenia. 8

11 2. W sprawozdaniach Rb-Z za 2010, 2011 i II kwartał 2012 r. Szpital nie wykazał (w pozycji E2.2 kredyty i pożyczki długoterminowe) porozumień w sprawie spłaty zobowiązań wymagalnych zawartych z M.W. Trade S.A., która wstąpiła w prawa wierzycieli. Powyższe porozumienia w swoich harmonogramach przewidywały termin ostatecznej spłaty zobowiązań w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. (dowód: akta kontroli str , , , 262, ) W 2010 i 2011 r. Szpital zawarł ogółem 3 porozumienia z M.W. Trade S.A. z okresem spłaty zobowiązań powyżej 12 miesięcy o łącznej wartości ,76 zł, tj.: porozumienie z MW Trade S.A. z dnia: kwota główna kwota wierzytelności obejmuje: odsetki ustawowe koszty procesu / noty odsetkowe pierwsza rata ostatnia rata , , , , , , , , ogółem , , ,87 data płatności wg harmonogramu (dowód: akta kontroli str. 262) W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. 5 oraz z 28 grudnia 2011 r. 6 w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, do kategorii kredyty i pożyczki zaliczono m.in. umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że w sprawozdaniach Rb-Z nie zostały ujęte, przejęte na mocy porozumienia przez MW Trade zobowiązania, które powstały u pierwotnych kontrahentów. Termin spłaty został ustalony na rat, dlatego też Szpital potraktował zobowiązania MW Trade jako niewymagalne. (dowód: akta kontroli str. 259) Porozumienia zawarte w powyższym okresie ze spółką Magellan S.A. ustalały harmonogramy spłat w okresie do 1 roku. (dowód: akta kontroli str. 262, ) 3. W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital błędnie zakwalifikował pożyczki długoterminowe (tj. z pierwotnym terminem spłaty dłuższym niż rok) do pozycji E2.1 kredyty i pożyczki krótkoterminowe. (dowód: akta kontroli str ) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital w pozycji E2.1. kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazał kwotę zł, na którą składało się: ,00 zł tytułem pożyczki z WFOŚiGW (umowa pożyczki Nr PB07022/OA-wnc z r. na termomodernizację budynku głównego szpitala) z terminem spłaty ostatniej raty r., 5 Dz. U. Nr 252, poz Dz. U. Nr 298, poz

12 ,00 zł jako spłata raty pożyczki długoterminowej z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (umowa pożyczki OPP/4/2011 z r. z terminem spłaty w 72 ratach) w części przypadającej do spłaty w ciągu kolejnych 12 miesięcy. (dowód: akta kontroli str , ) Wykazanie stanu zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w pozycji kredyty i pożyczki krótkoterminowe było niezgodne z 3 pkt 6 w związku z 1 ust. 4 ww. Instrukcji sporządzania sprawozdań. Przepisy te stanowią, że w pozycji kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazuje się wartość pożyczek o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok, a pierwotny termin zapłaty ustala się na podstawie terminu ostatecznej spłaty, względem terminu powstania zobowiązania. 4. W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital błędnie wykazał w wierszu E2.2. kwotę pożyczek długoterminowych, tj. pomniejszając ww. kwotę pożyczki o część zakwalifikowaną do pożyczek krótkoterminowych, powiększając o zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu leasingu samochodu osobowego i zwiększając ją o kwotę z tytułu odsetek od leasingu. (dowód: akta kontroli str ) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital w pozycji E2.2. kredyty i pożyczki długoterminowe wykazał m.in.: ,75 zł jako leasing finansowy samochodu osobowego (umowa leasingu finansowego nr 10615/02/2012/LF z dnia r., termin płatności pierwszej raty r., termin płatności ostatniej raty r.), 1.353,30 zł saldo konta z tytułu odsetek od ww. leasingu. (dowód: akta kontroli str , , ) Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główny Księgowy wyjaśnili, że: W sprawozdaniu zastosowano taką samą kwalifikację jaka obowiązuje w zakresie sprawozdawczości finansowej bilansie. (dowód: akta kontroli str. 251, 254) Wykazywanie zobowiązań głównych wraz z odsetkami było niezgodne z postanowieniami 1 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań, w związku z 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji 7. Przepisy te stanowią, że w części A sprawozdania Rb-Z należy wykazać wartość nominalną zobowiązań, przez którą w przypadku pożyczek rozumie się kwotę świadczenia głównego, tj. bez odsetek. 5. W planie kont Szpitala stanowiącym załącznik do polityki rachunkowości oraz w systemie finansowo-księgowym funkcjonowały konta księgowe 214 Rozrachunki z tytułu kredytu i leasingu (do którego prowadzona była analityka kredyt długoterminowy i kredyt krótkoterminowy) oraz konto 215 pożyczki. W systemie finansowo-księgowym Szpital wykazywał leasing samochodu osobowego (ww. umowa nr 10615/02/2012/LF z dnia r., termin płatności pierwszej raty r., termin płatności ostatniej raty r.) w analityce do konta kredyt krótkoterminowy, natomiast ww. zobowiązanie 7 Dz. U. Nr 57, poz

13 zostało wykazane w sprawozdaniu RB-Z za II kwartał 2012 r. w pozycji E2.2 jako zobowiązanie z tytułu kredytów długoterminowych. (dowód: akta kontroli str , , 314) W systemie finansowo-księgowym Szpital wykazywał pożyczkę z ARP S.A. w analityce do konta kredyt długoterminowy, zamiast na koncie 215 pożyczki. (dowód: akta kontroli str , , 314) Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych ( ) zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Ewa Skonieczna Główna Księgowa Szpitala wyjaśniła, że: Uważam jako Główny Księgowy, że błąd ten jest mało istotny. Wartość pożyczki została zaewidencjonowana w ewidencji księgowej. Przystępując do zamknięcia roku 2012 i sporządzenia sprawozdawczości za ten okres, analizie będzie podlegać każdy zapis w urządzeniach księgowych. Błąd ten musiał być mało istotny, skoro badając bilans biegły rewident nie zalecił przeksięgowania na inne konto. (dowód: akta kontroli str. 251, 255) 6. W sprawozdaniach Rb-Z za 2010, 2011 r. i II kwartał 2012 r. Szpital błędnie zakwalifikował kwoty zobowiązań do poszczególnych grup wierzycieli. (dowód: akta kontroli str , , ) W sprawozdaniach Rb-Z za 2010 i 2011 r. zobowiązania wymagalne wobec podmiotów, które przejęły wierzytelności od dostawców Szpitala (tj. Electus S.A., Magellan S.A., MW Trade S.A.) zostały wykazane w grupie przedsiębiorstw niefinansowych, zamiast w grupie pozostałych krajowych instytucji finansowych, tj.: na koniec 2010 r. w kwocie ogółem ,76 zł (Magellan S.A ,15 zł, Electus S.A ,61 zł), na koniec 2011 r. w kwocie ogółem ,76 zł (tj. Electus S.A. 506,22 zł, Magellan S.A ,97 zł, M.W. Trade S.A ,57 zł). (dowód: akta kontroli str , 366, 378, 382) W sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. I transza pożyczki z ARP S.A. w kwocie ,00 zł została wykazana w grupie III wierzycieli, zamiast w grupie przedsiębiorstw niefinansowych. (dowód: akta kontroli str ) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. pożyczka z ARP S.A. w kwocie ogółem ,00 zł została wykazana w grupie III wierzycieli, zamiast w grupie przedsiębiorstw niefinansowych. (dowód: akta kontroli str ) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. zobowiązanie w wysokości ,75 zł z tytułu umowy z r. dotyczącej leasingu samochodu osobowego zawartej z Kredyt Lease S.A. zostało wykazane w grupie III wierzycieli, zamiast w grupie pozostałych krajowych instytucji finansowych. (dowód: akta kontroli str ) Wykazanie zobowiązań w grupie III, tj. wobec jednostek sektora finansów publicznych zamiast wobec jednostek spoza sektora spowodowało, że przy obliczaniu państwowego długu publicznego (PDP), tj. dokonywaniu konsolidacji zobowiązań w sektorze PDP (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 11

14 finansach publicznych 8 ) na koniec 2011 r. wartość PDP została zaniżona o 50 mln zł, a na koniec II kwartału 2012 r. o tys. zł. Powyższe działania były niezgodnie z opisem zawartym w 2 ust. 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań w zakresie prezentowania zobowiązań wobec poszczególnych grup wierzycieli. Prezentowanie w Rb-Z błędnych danych o zadłużeniu w zakresie podmiotowym naruszało postanowienia zawarte w 2 ust. 2 oraz 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zgodnie tymi przepisami podstawą sporządzania sprawozdania Rb-Z jest ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności. Sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśniła, że: W latach II kwartał 2012 r. sprawozdania Rb-Z były sporządzane przez różne osoby, stąd może wynikać rozbieżność w przypisaniu wierzycieli do poszczególnych grup. (dowód: akta kontroli str , 255, 260) Przy sporządzaniu sprawozdań Rb-Z, poszczególnych kontrahentów, wobec których Szpital miał zobowiązania wymagalne, kwalifikowano do odpowiednich grup wierzycieli na podstawie kartotek kontrahentów (przypisanych do odpowiedniej analityki). (dowód: akta kontroli str. 260) W poniższym zestawieniu przedstawiono zobowiązania wymagalne wybranych grup wierzycieli, tj. pozostałych krajowych instytucji finansowych, przedsiębiorstw niefinansowych oraz gospodarstw domowych (z pominięciem analizy wierzycieli z grup I IV oraz banków) przedstawione w sprawozdaniach Rb-Z za 2010, 2011 i II kwartał 2012 r.: Zobowiązania wymagalne wobec wybranych grup wierzycieli w sprawozdaniu Rb-Z pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe stan na: wartość: 0,00 0, , , ,03 0,00 0, , ,09 (dowód: akta kontroli str , , ) Z analizy sprawozdań Rb-Z ustalono, że Szpital zakwalifikował zobowiązania wymagalne: na koniec 2010 r. tylko do przedsiębiorstw niefinansowych, brak zobowiązań wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych oraz gospodarstw domowych, na koniec 2011 r. wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz gospodarstw domowych, przy czym brak zobowiązań wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych, na koniec II kwartału 2012 r. wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych oraz gospodarstw domowych, przy czym brak zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych. (dowód: akta kontroli str , , ) 8 Dz. U. z 2009, Nr 157, poz ze zm. 12

15 Powyższa analiza pozwala na stwierdzenie, że przyjęte przez Szpital zasady kwalifikowania kontrahentów do poszczególnych grup wierzycieli nie były konsekwentnie stosowane w poszczególnych latach. Potwierdzają to również opisane powyżej ustalenia, iż w sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. zobowiązanie wymagalne w kwocie ogółem ,76 zł wobec podmiotów, które przejęły wierzytelności od dostawców Szpitala (Electus S.A., Magellan S.A., M.W. Trade S.A.) nie zostało wykazane w grupie pozostałych krajowych instytucji finansowych oraz pożyczka w wysokości ,00 zł od ARP S.A. nie została zakwalifikowana jako zobowiązanie wobec przedsiębiorstw niefinansowych. 13 (dowód: akta kontroli str ) 7. W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. w części E Zobowiązania z tytułu odsetek Szpital nie wykazał odsetek naliczonych od zobowiązań niewymagalnych. Na koniec II kwartału 2012 r. Szpital posiadał pożyczki na kwotę ,05 zł. (dowód: akta kontroli str , ) Zgodnie z ewidencją księgową naliczone odsetki od zobowiązań niewymagalnych na koniec II kwartału 2012 r. wynosiły ,67 zł (konto ), powyższa kwota nie została wykazana w części E sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 307) W sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. Szpital wykazał odsetki od zobowiązań niewymagalnych niższe o ,11 zł niż ujęte w ewidencji księgowej. W sprawozdaniu wykazano odsetki w wysokości ,67 zł, natomiast w ewidencji księgowej (konto ) jest wykazana kwota ,78 zł. (dowód: akta kontroli str , 409) W sprawozdaniach Rb-Z Szpital wykazał w części E: na koniec 2010 r. odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych w wysokości ,23 zł, natomiast w ewidencji księgowej (konta 210 i 211) ujęto kwotę ,87 zł, tj. niższą o ,36 zł niż wykazano w sprawozdaniu, na koniec 2011 r. odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych w wysokości ,70 zł, natomiast w ewidencji księgowej (konta 210 i 211) ujęto kwotę ,60 zł, tj. niższą o ,10 zł niż wykazano w sprawozdaniu, na koniec II kwartału 2012 r. odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych w wysokości ,56 zł, natomiast w ewidencji księgowej (konta 210 i 211) ujęto kwotę ,15 zł, tj. niższą o ,59 zł niż wykazano w sprawozdaniu. (dowód: akta kontroli str. 207, 214, 224, 413, ) Zgodnie z 11 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań w układzie podmiotowym w części E sprawozdania Rb-Z dotyczącej zobowiązań z tytułu odsetek (naliczonych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego) jednostki posiadające osobowość prawną ( ) powinny wykazać zobowiązania z tytułu odsetek w podziale na odsetki od zobowiązań niewymagalnych (takich jak kredyty, pożyczki, wyemitowane dłużne papiery wartościowe, przyjęte depozyty) oraz od zobowiązań wymagalnych. Prezentowanie danych niezgodnych z ewidencją księgową jednostki w zakresie wartości odsetek od zobowiązań wymagalnych naruszało postanowienia zawarte w 2 ust. 2 oraz 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

16 finansowych. Zgodnie z tymi przepisami podstawą sporządzania sprawozdania Rb-Z jest ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności. Sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że różnice dotyczące danych zawartych w sprawozdaniu Rb-Z dotyczącej zobowiązań z tytułu odsetek, a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej najprawdopodobniej wynikają z pierwotnych wyliczeń odsetek na dzień sporządzenia sprawozdania Rb-Z, które zostały doliczone na podstawie sporządzonych zestawień pozaksięgowych. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych wprowadzono do ewidencji księgowej naliczone faktycznie odsetki. (dowód: akta kontroli str. 252, 255, 257, 259) 8. W przypadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniach Rb-Z w pozycji E4.1 ujęto: na koniec 2010 r. kwotę niższą o ,01 zł niż wynikająca z ksiąg rachunkowych, na koniec 2011 r. kwotę wyższą o ,52 zł niż wynikająca z ksiąg rachunkowych. (dowód: akta kontroli str. 256, 430) W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. Szpital nie wykazał zobowiązania wymagalnego w kwocie ,03 zł wobec Ministerstwa Zdrowia. (dowód: akta kontroli str , 257, 259, ) Prezentowanie danych niezgodnych z ewidencją księgową jednostki naruszało postanowienia zawarte w 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdań, zgodnie z którymi podstawą sporządzania sprawozdań są: ewidencja księgowa, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania ( ). Stosownie do 10 ust. 4 ww. rozporządzenia sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że: Z informacji uzyskanej od pracownika Działu Księgowości sporządzającego sprawozdania wynika, że w sprawozdaniu RB-Z nie uwzględniono zobowiązań wymagalnych z tytułu wadiów. Różnica z tytułu dostaw towarów i usług jest wynikiem ujęcia w urządzeniach księgowych faktur, które wpłynęły do Działu Księgowości po sporządzeniu sprawozdania w I kwartale 2011, a dotyczyły roku W 2011 r. Podobnie jak w roku 2010 nie ujęto w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych z tytułu wadiów. Natomiast różnica między RB-Z, a ewidencją księgową w zobowiązaniach wymagalnych naszym zdaniem, wynika z przesunięcia terminu płatności, czego wynikiem były zawarte porozumienia, ugody z kontrahentami. Ugody były zawierane po otrzymaniu pożyczki z ARP. Dlatego też, część zakwalifikowanych pierwotnie do zobowiązań wymagalnych stała się zobowiązaniami niewymagalnymi. W sprawozdaniu Rb-Z nie zostało ujęte zobowiązanie wobec Ministerstwa Zdrowia z tytułu rezydentów. Opracowując sprawozdanie trudno było jednoznacznie ustalić wartość na rzecz Ministerstwa. Na koncie rozrachunkowym (206) ewidencji podlegają na stronie Ma wpływy z tytułu rezydentur, a po stronie Wn podlegają należności z tytułu procedur wysokospecjalistycznych. Następnie raz w miesiącu 14

17 były dokonywane przeksięgowania z konta rozrachunkowego (206) na konta przychodów Klinik. Konto (206) wymagało głębokiej analizy. Na dzień sporządzenia sprawozdania takiej analizy nie było i jednoznacznie nie można było określić kwoty zobowiązania wymagalnego wobec Ministerstwa. (dowód: akta kontroli str , ) 9. W sprawozdaniach Rb-Z Szpital nie wykazał kwoty zobowiązania wymagalnego tytułem niezwróconych terminowo wadiów od przetargów, tj.: na koniec 2010 r. kwoty ,95 zł, na koniec 2011 r. kwoty ,24 zł. 15 (dowód: akta kontroli str. 430, ) Zgodnie z 2 ust. 1 pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań wymagalne zobowiązania są to wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. ( ) Zobowiązanie staje się wymagalne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności wskazanego w dokumencie zapłaty lub zapisanego w umowie. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że: [w 2010 r.] Najprawdopodobniej zobowiązania z tytułu wadiów były traktowane jako zobowiązania mające charakter depozytu przyjętego w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W sprawozdaniu RB-Z za I półrocze zostały ujęte zobowiązania z tytułu wadiów z uwagi na to, że nie stanowiły należytego zabezpieczenia wykonania umowy. Podlegały one zwrotowi na rzecz wpłacającego wadium. (dowód: akta kontroli str. 257, ) 10. W przypadkach dokonywania zmian w ewidencji finansowo-księgowej Szpitala po sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań Rb-Z nie sporządzano korekt ww. sprawozdań, tj. m.in.: Szpital nie sporządził korekty sprawozdania Rb-Z za 2010 r. na łączną kwotę ,01 zł, wynikającą z dowodów księgowych, które zaewidencjonowano w systemie finansowo-księgowym po sporządzeniu sprawozdania, nie sporządzono korekty sprawozdania Rb-Z za 2011 r. o kwotę ,52 zł wynikającą z zawartych porozumień zmieniających terminy płatności, w wyniku czego część zobowiązań wymagalnych stała się zobowiązaniami niewymagalnymi, nie sporządzono korekty sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2012 r. o kwotę ,03 zł tytułem zobowiązania wobec Ministerstwa Zdrowia (rezydentury). (dowód: akta kontroli str. 249, 253, 258, 428, 429) Zgodnie z 10 ust.5 ww. rozporządzenia w sprawie sprawozdań w przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania. Jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi mniej niż 0,001 % PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji za ostatni znany okres. Jarosław Kozera - Dyrektor Szpitala i Ewa Skonieczna Główna Księgowa wyjaśnili, że: Za okres II kwartału 2012 r. jednostka dokona korekty sprawozdania w

18 Ocena cząstkowa najbliższym okresie. Tak, jak wspomniano zmiana na stanowisku Głównego Księgowego, rozwiązanie umów o pracę z pracownikami Działu Księgowości, wprowadzenie nowej wersji programu i chyba krótki termin sporządzenia sprawozdania był wynikiem nie składania korekt. (dowód: akta kontroli str. 253, 255) Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie sprawozdań, sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez ( ) kierowników jednostek w zakresie operacji finansowych pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną. Za sporządzanie i przekazywanie sprawozdań Rb-Z odpowiedzialny był Dyrektor Szpitala. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Szpitala w badanym obszarze. IV. Uwagi i wnioski Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 9, wnosi o: 1. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań Rb-Z w terminach określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 2. Wykazywanie pożyczek z pierwotnym terminem spłaty dłuższym niż rok jako zobowiązań długoterminowych, natomiast o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok jako zobowiązań krótkoterminowych. 3. Prezentowanie w sprawozdaniach zobowiązań wg układu podmiotowego wierzycieli określonego w Instrukcji sporządzania sprawozdań. 4. Prezentowanie w sprawozdaniach danych zgodnych z ewidencją księgową, a w przypadku dokonywania zmian w systemie finansowo-księgowym sporządzanie stosownych korekt sprawozdań. 5. Wykazywanie w sprawozdaniach zobowiązań wymagalnych z tytułu nieterminowo zwracanych wadiów. 6. Wykazywanie w sprawozdaniach zawieranych porozumień w sprawie spłaty zobowiązań, które przewidują termin ostatecznej spłaty zobowiązań w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 7. Terminowe regulowanie zobowiązań w celu wyeliminowania płacenia odsetek. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 9 Dz. U. z 2012 r., poz.82 16

19 Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Bydgoszcz..., dnia... miejscowość data Kontroler Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska Główny specjalista kontroli państwowej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Dyrektor Jarosław Wenderlich podpis podpis Christian Makowski Doradca ekonomiczny... podpis Sylwia Woźniak-Waszak Starszy inspektor kontroli państwowej... podpis 17

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo