SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK 1

2 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 21 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 24 Departament Finansów.. 49 Departament Kontroli i Skarg.. 58 Departament Polityki Regionalnej Biuro Planowania Przestrzennego WŁ w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.. 94 Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Biuro Prawne Biuro Audytu Wewnętrznego Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego

3 w Brukseli Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP i Spraw Ppoż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. 436 Regionalne Centrum Polityki Społecznej. 450 w Łodzi Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z Filią ROA w Piotrkowie Trybunalskim

4 WSTĘP Sprawozdanie z działalności za 2012 rok zawiera informacje o podejmowanych i realizowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego i niektóre wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, działaniach związanych z realizacją przypisanych ustawami zadań. Sprawozdanie... zostało opracowane w Wydziale Organizacji Departamentu Organizacyjnego na podstawie informacji przedstawionych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz kierowników niektórych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 4

5 SŁOWNICZEK Ilekroć w Sprawozdaniu jest mowa o: 1. Województwie należy przez to rozumieć Województwo Łódzkie, 2. Samorządzie Województwa należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Łódzkiego, 3. Sejmiku WŁ należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Łódzkiego, 4. Zarządzie WŁ należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego, 5. Marszałku WŁ należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Łódzkiego, 6. Członku Zarządu WŁ należy rozumieć Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, 7. Sekretarzu WŁ należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Łódzkiego, 8. Skarbniku WŁ należy przez to rozumieć Skarbnika Województwa Łódzkiego, Głównego Księgowego Budżetu Województwa, 9. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski w Łodzi, a od dnia 22 lutego 2013 r. na mocy Uchwały Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 10. wsjo - należy przez to rozumieć wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 11. WUP należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 12. RCPS - należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 13. COP należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 14. ROA należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi 15. MRR- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 5

6 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Na przestrzeni 2012 r. Zarząd WŁ odbył ogółem 85 posiedzeń, które zostały udokumentowane w sporządzonych informacjach oraz protokołach. Wykonując zadania należące do Samorządu Województwa, a także wynikające z postanowień Statutu Województwa, zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów zawartych z innymi podmiotami, podjął łącznie 2058 uchwał. Zarząd WŁ podejmował uchwały głównie w wyniku realizacji postanowień zawartych w przepisach prawa materialnego dotyczących m.in.: - budżetu i finansów Województwa, zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych oraz rachunków wyników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, - polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, m. in. rozpatrywania protestów od ocen formalnych i merytorycznych, przyjęcia list projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów PO Kapitał Ludzki i RPOWŁ, - organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, szkolnictwa i edukacji, w tym m. in. spraw osobowych, zmian statutów, udzielania stypendiów i przyznawania nagród, - gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Łódzkiego, - zakładów opieki zdrowotnej, w tym m. in. zmian statutów i składów rad społecznych, spraw osobowych - zamówień publicznych. W toku prac Zarząd WŁ podejmował bardzo zróżnicowane kwestie dot. spraw problemowych związanych z realizacją przypisanych przez ustawę zadań należących do Samorządu Województwa, m.in. zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podejmował uchwały w sprawie uznania bądź nie uznania celowości wniosków o realizację zadań publicznych złożonych w trybie pozakonkursowym. Dodatkowo zapoznawał się lub przyjmował liczne informacje, np. dotyczące placówek opieki zdrowotnej, o zleceniach płatności przekazanych do banku oraz o płatnościach dokonanych przez bank stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. Ponadto przedmiotem posiedzeń Zarządu WŁ były także sprawozdania, wnioski, rekomendacje, postanowienia, decyzje przedstawiane przez departamenty merytoryczne. 6

7 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY w za k re sie sp ra w organizacyjn ych : Sprawność i skuteczność podejmowanych przez Zarząd WŁ działań w dużym stopniu zależna jest od właściwej struktury organizacyjnej Urzędu, przy pomocy którego realizowane są przypisane ustawowo zadania. W związku z powyższym, w 2012 r. wielokrotnie ulegały zmianie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. Zmiany miały na celu doszczegółowienie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Do najważniejszych zmian należały: w zakresie zasad zarządzania procesami Urzędu i zasad kierowania Urzędem rozszerzono zakres zadań i odpowiedzialności właścicieli procesów Urzędu i kierowników komórek organizacyjnych o zapisy związane z wdrożeniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym m.in. o zarządzanie ryzykiem o charakterze korupcyjnym w procesie oraz o nadzorowanie działań zgodnie z Planami minimalizacji ryzyk o charakterze korupcyjnym i Programami monitoringu ryzyk o charakterze korupcyjnym, w zakresie zadań wspólnych wprowadzono zadania polegające na prowadzeniu, we współpracy z Wydziałem ds. Systemu Zarządzania Jakością w Departamencie Organizacyjnym, spraw związanych z utrzymaniem, stosowaniem i doskonaleniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, w zakresie działania Kancelarii Marszałka dodano zadanie polegające na podnoszeniu tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym wśród dzieci i młodzieży Województwa, współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowaniu i realizacji projektów wspierających podnoszenie tożsamości regionalnej i podnoszenie wiedzy o samorządzie terytorialnym, współdziałaniu w zakresie upowszechniania informacji o projektach realizowanych z zakresu podnoszenia tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym, w zakresie działania Departamentu Organizacyjnego rozszerzono zakres zadań: - o koordynowanie prac w zakresie stosowania, utrzymania i doskonalenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, w zakresie działania Departamentu Kontroli i Skarg: - utworzono Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa Łódzkiego, w zakresie działania Departamentu Polityki Regionalnej rozszerzono zadania o obowiązek polegający na opiniowaniu realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w zakresie działania Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wprowadzono zadanie polegające na prowadzeniu rejestru wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów 7

8 i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń, jako realizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego, w zakresie działania Departamentu Polityki Zdrowotnej utworzono nową komórkę wewnętrzną - Wydział ds. Monitoringu, Zarejestrowano łącznie 166 upoważnień i pełnomocnictw Marszałka WŁ i 179 upoważnień i pełnomocnictw Zarządu WŁ udzielonych członkom Zarządu WŁ, pracownikom Urzędu, pracownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub innym podmiotom zgodnie z właściwością. Zaewidencjonowano 95 Zarządzeń Marszałka WŁ. Na podstawie dokumentów z komórek organizacyjnych opracowano i przygotowano: sprawozdanie z realizacji zadań Zarządu WŁ w 2011 r. - przedstawione na sesji Sejmiku WŁ, dwa półroczne sprawozdania z realizacji Uchwał Zarządu WŁ i Sejmiku WŁ z wykorzystaniem Portalu Zarządzania QPR, przedstawiane na posiedzeniach Zarządu WŁ, roczne sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku WŁ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawione na sesji Sejmiku WŁ. Realizowano działanie doskonalące mające na celu stworzenie aktualnej elektronicznej bazy uchwał Zarządu WŁ i zarządzeń Marszałka WŁ dostępnej dla każdego pracownika Urzędu, z określeniem statusu dokumentu tzn. czy obowiązuje, czy też jest archiwalny lub czy był zmieniany. Baza zawiera zeskanowane i zaktualizowane Zarządzenia Marszałka WŁ podpisane w latach Na bieżąco skanowano i umieszczano w bazie Uchwały Zarządu WŁ podjęte w 2012 r. Aktualizowane były uchwały podjęte w latach Wprowadzono elektroniczną formę obsługi posiedzeń Zarządu WŁ, polegającą na udostępnianiu projektów dokumentów w sieci wewnętrznej Intranet, dzięki czemu obsługa posiedzeń stała się bardziej elastyczna, ograniczono również koszty związane ze zużyciem papieru i innych artykułów biurowych. W tym celu rozbudowano zakładkę Posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego, o zakładkę Projekty dokumentów na posiedzenia ZWŁ. w za k re sie kadr: Według stanu na dzień r. w Urzędzie zatrudnionych było 998 pracowników na 991,9 etatach. Zatrudnienie na dzień r. wyniosło 983 pracowników na 977,175 etatach. 8

9 w za k re sie za r ządza nia za sobam i ludzkimi : Opublikowano 34 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie na łączną liczbę 35,35 etatów. Zorganizowano nieodpłatne praktyki dla 93 osób. 76 osób zostało przyjętych na staż dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy lub staż organizowany w ramach projektów finansowanych z EFS. Spośród osób odbywających staż w Urzędzie po zakończeniu stażu nawiązano stosunek pracy z 6 osobami. Zorganizowano 274 szkolenia, w tym: 39 szkoleń zamkniętych, dla łącznej liczba uczestników wynoszącej 1171 osób, 235 szkoleń otwartych dla łącznej liczby 445 uczestników. Ponadto 12 pracowników Urzędu skierowano na studia podyplomowe, a 18 osób na kursy językowe. Skierowano do służby przygotowawczej 19 osób (w tym 1 osobę zatrudnioną w 2011 r. oraz 18 osób zatrudnionych w 2012 r.), wszystkie ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym. Ponadto 2 osoby zostały zwolnione z obowiązku odbywania służby przygotowawczej i zobowiązane jedynie do przystąpienia do egzaminu ją kończącego, który zaliczyły z wynikiem pozytywnym. W roku 2012 pozytywny wynik z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą uzyskało również 15 osób zatrudnionych w 2011 r., w tym: 2 osoby zwolnione ze służby przygotowawczej i zobowiązane jedynie do przystąpienia do egzaminu oraz 13 osób skierowanych do służby w 2011 r. Podejmowano działania związane z rozwojem instytucjonalnym Urzędu oraz stworzeniem i utrzymaniem spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi: w celu zapewnienia efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych w Urzędzie oraz realizacji założeń przyjętych w Polityce personalnej Urzędu wprowadzono Procedurę zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Procedura regulująca całość procesu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa precyzuje zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu, co ma zapewnić jego większą skuteczność oraz transparentność (Zarządzenie nr 3/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie wprowadzenia "Procedury zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"; Zarządzenie nr 88/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie zmiany "Procedury zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"). w celu doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony danych osobowych kandydatów do pracy wprowadzono zmiany w procedurze naboru oraz procedurze zatrudniania na zastępstwo (Zarządzenie nr 42/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie zmiany "Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru" oraz zmiany "Procedury zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"). w związku z potrzebą ciągłego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań wprowadzono zmiany w Systemie i zasadach rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Zarządzenie 9

10 nr 94/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie zmiany "Systemu i zasad rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi"). w celu ułatwienia zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego osobom odbywającym staże w Urzędzie objęto stażystów systemem szkoleń organizowanych w ramach służby przygotowawczej (Zarządzenie nr 36/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie sprawie zmiany "Procedury organizowania i odbywania staży oraz praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"). w celu realizacji Polityki personalnej Urzędu podjęto działania związane z promocją Urzędu jako dobrego pracodawcy skierowane zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz organizacji, takie jak: udział w targach pracy (Uniwersyteckie Targi Pracy 2011 w dniu r.); opracowanie i udostępnienie nowozatrudnionym pracownikom Przewodnika dla nowych pracowników zatrudnianych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, kontynuowanie organizacji szkoleń adaptacyjnych dla nowozatrudnionych pracowników i stażystów; przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników. w za k re sie informatyki: Podejmowano działania polegające między innymi na dostarczeniu sprzętu i oprogramowania, świadczeniu usług wsparcia, ogólnej organizacji środowiska IT oraz wspomagania pracy w zakresie środowiska informatycznego dla komórek organizacyjnych Urzędu. Podobnie jak w zeszłym roku znaczna część działań skupiała się na zapewnieniu i podniesieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego w tym zabezpieczeniu zasobów sieciowych zarówno tych wewnątrz urzędowych, jak i na styku Urząd - Internet: przygotowano infrastrukturę sieciową dla nowych lokalizacji przy ul. Traugutta 21/23 i ul. Moniuszki 7/9, dla podniesienia niezawodności połączeń do Internetu zakupione zostało drugie niezależne łącze do Internetu oraz wystąpiono o przyznanie nowego numeru AS w celu konfiguracji połączeń BGP, które pozwalają w razie awarii na automatycznie przełączanie sesji na drugie łącze, w ramach kolejnego postępowania przetargowego zakupione zostały nowe urządzenia klasy UTM, których zadaniem jest zabezpieczyć sieć Urzędu na styku z Internetem. W ramach wdrożenia stworzony zostanie klaster wysokiej dostępności z dwóch tego typu urządzeń, co zapewni wysokie bezpieczeństwo i niezawodność tego rozwiązania, zwirtualizowano i przemigrowano kilkanaście serwerów fizycznych, dla których wygasło wsparcie gwarancyjne producentów sprzętu, na nowe środowisko złożone z serwerów Blade firmy Dell. Zwirtualizowanie w oparciu o platformę Microsoft Hyper`V niemal całego środowiska serwerowego podniosło znacząco niezawodność całej infrastruktury oraz pozwoliło na optymalne wykorzystanie posiadanego sprzętu, prowadzono prace bieżące związane z rekonfiguracją usług Active Directory na potrzeby zmieniającej się dynamicznie struktury organizacyjnej Urzędu oraz utrzymaniem usług wraz z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Podniesiono również poziom funkcjonalności 10

11 domeny do wersji 2008R2, co zapewniło pełną zgodność z systemami klienckimi Microsoft Windows 7 oraz podniosło poziom bezpieczeństwa i dodało nowe funkcjonalności, kontynuowano modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu w zakresie wymiany i konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych we wszystkich lokalizacjach zajmowanych przez pracowników Urzędu. W jej ramach skonfigurowano sieci wirtualne VLAN w nowej lokalizacji przy ul Moniuszki. Działania te są spowodowane koniecznością utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci, a w szczególności zabezpieczeniem dostępu do zasobów Urzędu przed nieupoważnionym i nieautoryzowanym dostępem. Działania te są również następstwem różnego rodzaju wytycznych i zaleceń poaudytowych dotyczących użytkowania zarówno systemów zakupionych przez Urząd jak i dostarczonych przez różne ministerstwa i inne instytucje z którymi Urząd zobowiązany jest współpracować, wdrożono nowy system backupujący oparty o platformę Symantec Backup Exec 12 z deduplikacją danych. Pozwoliło to na szybsze i bardziej efektywne wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na serwerach Urzędu, aktualizowano system ServiceDesk w zakresie funkcjonalności oraz rozbudowy bazy porad informatycznych. W ramach tego działania powstał nowy pakiet porad IT, zamieszczane są one na bieżąco zarówno na portalu, jak i w Intranecie. Porady te mają za zadanie ułatwienie użytkownikom systemów i aplikacji informatycznych wykonywania powierzonych im zadań oraz usprawniają pracownikom codzienną pracę. Część porad publikowana jest w urzędowym Newsletterze w cyklicznym kąciku informatycznym. W roku 2012 w systemie zarejestrowano i zrealizowano ok zgłoszeń od użytkowników, co stanowi około 70-80% wszystkich incydentów realizowanych przez Wydział Informatyki ze szczególnym uwzględnieniem ServiceDesku. przeprowadzono postępowanie na kluczowe dla działalności Urzędu usługi - dostęp do Internetu i sieci korporacyjnej. W ramach ww. postępowania zabezpieczono potrzeby Urzędu w tym zakresie na okres 3 lat dla wszystkich aktualnie zajmowanych lokalizacji, zrealizowano postępowanie na mobilny dostęp do Internetu dla pracowników Urzędu na okres 2 lat, przeprowadzono postępowanie na zakup 161 komputerów stacjonarnych i notebooków oraz drukarek i akcesoriów komputerowych w tym dokonano zakupów ze środków unijnych, w ramach zapotrzebowania komórek organizacyjnych oraz wewnętrznych działań Wydziału przygotowano 36 zamówień na usługi, sprzęt i oprogramowanie oraz dostosowanie używanych aplikacji do potrzeb i obowiązujących przepisów, zaktualizowano serwery aktualizacji WSUS i oprogramowanie antywirusowe NOD32 do najnowszych wersji, co pozwala skutecznie zapobiegać zagrożeniom ze strony szkodliwego oprogramowania pochodzącego z Internetu jak również nieświadomie przynoszonego na nośnikach zewnętrznych przez pracowników Urzędu, 11

12 zapewniono wsparcie dla głównych systemów: finansowo-księgowego Eurobudżet, kadrowo-płacowego Koma e-hr, SOZAT i wielu aplikacji takich jak PEFS, Optiest, QPR, LEX itd. Wydział Informatyki nadzoruje aktywność użytkowników, a wraz z dostawcami oprogramowania zapewnia bieżące wsparcie systemów oraz administruje bazami danych, zakupiono licencję na najnowszy silnik baz danych Microsoft SQL Server 2012 na który w roku 2013 zostanie przeniesiona większość wykorzystywanych w Urzędzie baz danych. Pozwoli to na znaczący wzrost szybkości i efektywności pracy oraz zapewni nowe funkcjonalności i zgodność z kolejnymi aktualizacjami użytkownych przez Urząd aplikacji, które często nie wspierały poprzednich wersji MS SQL Server, wdrożono aplikację system personalizacji zaświadczeń ADR autorstwa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych niezbędną do właściwej realizacji zadań Departamentu Infrastruktury, zakończono postępowanie na wsparcie, opiekę producenta nad systemami Eurobudżet, FOGR, Sprawozdawczość JP na lata , we współpracy z dostawcą oprogramowania przeprowadzono cztery duże aktualizacje wersji systemu Eurobudżet oraz aktualizacje aplikacji FOGR. Aktualizacje usprawniły działanie aplikacji oraz dostosowały aplikacje do zmian prawnych i potrzeb zgłaszanych przez Departamentu Finansów. zmieniono sposób instalacji binariów systemu Optiest ze stanowiskowego na sieciowy, co znacząco usprawniło proces aktualizacji aplikacji oraz pozwoliło wdrożyć nowe środowisko testowe. Wprowadzone zmiany umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych testów nowych wersji aplikacji przez użytkowników merytorycznych przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom użytkowników, zostały stworzone nowe zakładki w intranecie oraz wprowadzono liczne mniejsze zmiany funkcjonalne. Dodatkowo w celu ułatwienia pracy dokonano integracji intranetu z usługami katalogowymi Active Directory. Dzięki temu zabiegowi następuje automatyczne logowanie do serwisu i nie ma już potrzeby ręcznego wpisywania loginu i hasła. Serwis został przygotowany do przeniesienia na środowisko serwerów wirtualnych co nastąpi w roku 2013, wspólnie z Wydziałem ds. Majątkowych przeprowadzono likwidację sprzętu elektronicznego i komputerowego, zrealizowano terminowo i sprawnie instalację niezbędnych do pracy elementów infrastruktury IT i przeniesienie i konfigurację sprzętu komputerowego w wyniku dokonanych przeprowadzekw lokalizacjach: - Moniuszki 7/9 - Traugutta 21/23 - Roosevelta 15 - Wycieczkowa - Piłsudskiego 12 zakończono wdrożenie aplikacji e-urlopy. System jest jednym z modułów systemu kadrowo-płacowego i pozwala na obsługę urlopów pracowniczych w wersji elektronicznej, co znacząco ułatwia proces składania i akceptacji wniosków urlopowych przez pracowników Urzędu oraz usprawnia pracę Wydziału ds. Kadr, 12

13 współpracowano w Wydziałem Geologii i Koncesji Geologicznych nad projektem wdrożenia systemu geoinformatycznego w Urzędzie. Pierwszym etapem było przygotowanie infrastruktury serwerowej i przeniesienie zasobu geologicznego na dedykowany serwer, zakupiono i wdrożono nowy moduł systemu kadrowo-płacowego w zakresie deklaracji podatkowych. Wprowadzony moduł e-deklaracje pozwala na elektroniczną wysyłkę dokumentów do Urzędów Skarbowych. Eliminuje to koszty wydruku dokumentów podatkowych oraz ich wysyłki drogą pocztową, zmodernizowano system rejestracji czasu pracy. Nowy system oprócz rejestracji wejść i wyjść, będzie obsługiwał inne zdarzenia np. wyjście/wejście służbowe, wyjście/wejście prywatne. Pozwoli to na jeszcze szybsze i dokładniejsze rozliczanie czasu pracy prowadzone przez Wydział ds. Kadr. Wymieniono rejestratory w budynku przy al. Piłsudskiego 8 oraz zainstalowano rejestratory w następujących lokalizacjach Urzędu: - Moniuszki 7/9 - Traugutta 21/23 - Roosevelta 15 - Solna 14 - Kamińskiego 7/9 - Piłsudskiego 12 W ramach prowadzonego wdrożenia uruchomiono dedykowany serwer do aplikacji agregującej dane oraz zarządzającej rejestratorami. uruchomiono procedurę przetargową na serwis urządzeń drukujących. W ramach postępowania zmieniony zostanie system rozliczania kosztów wydruku oraz serwisu urządzeń objętych postępowaniem. W wyniku realizacji nowego systemu obsługi i rozliczania kosztów usługi wydruku połączony zostanie zakup materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisu. Efektem tej zmiany będzie redukcja nakładów finansowych Urzędu na ww. cele. przeprowadzono postępowanie przetargowe na aktualizację Systemu Informacji Prawnej. zakończono postępowanie przetargowe na aktualizację systemu kadrowopłacowego Koma e-hr, przygotowano i podpisano przedłużenia umów opieki autorskiej dla aplikacji Optiest, Archsys, EAP XML Legislator, Licencje, zezwolenia zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy; Analiza Przewozów; Analiza Przewozów- Rozliczenia, przygotowano i podpisano przedłużenie umowy na hosting poczty elektronicznej dla Urzędu, przygotowano i podpisano umowy na dostawę odnowień oraz nowych certyfikatów kwalifikowanych (podpisów elektronicznych) dla pracowników Urzędu, naprawiono i zmodernizowano we własnym zakresie ponad 100 komputerów które uległy uszkodzeniu, a nie były już objęte gwarancją producenta. We własnym zakresie przez pracowników Wydziału Informtayki zostało naprawionych kilka switchy, dzięki czemu udało się zmniejszyć skalę i skutki niedoboru sprzętu sieciowego w Urzędzie, 13

14 skonfigurowano i dostarczono 171 nowych komputerów zakupionych w postępowaniu przetargowym zakończonym pod koniec 2011 r. Składały się na to: - instalacja, aktualizacja i konfiguracja systemu operacyjnego, - instalacja oprogramowania dodatkowego w zależności od komórki organizacyjnej, grupy zadaniowej, - przeniesienie danych osobistych oraz specyficznych dla poszczególnych pakietów oprogramowania, przekazano do użytkowania starszych komputerów odzyskanych po wymianie z poszczególnych komputerów w ramach tego każdy komputer przeszedł: - aktualizację i konfigurację systemu operacyjnego, - instalację oprogramowania dodatkowego w zależności od komórki organizacyjnej, grupy zadaniowej, - oceną techniczną najstarszego sprzętu, dostarczono oraz skonfigurowano 112 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, przeprowadzono prace koncepcyjne dotyczące dalszego rozwoju użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz zapewnienia zgodności z planowanymi zmianami prawa, nadzorowano serwis komputerów, laptopów oraz drukarek będących na gwarancji, świadczono wsparcie i dokonywano aktualizacji aplikacji System Informacji Oświatowej SIO i System Finansowy dla szkolnictwa, współpracowano z Wydziałami ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Wydziałem ds. e-zdrowia oraz Wydziałem Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie wspólnej wizji rozwoju systemów Informatycznych w Urzędzie oraz świadczono wsparcie merytoryczne w zakresie wzajemnej współpracy administrowanych systemów i problemów na ich styku. w za k re sie dzia łań informacyjno kance la r yjn ych : Przyjęto ogółem przesyłek pocztowych. Na liczbę tę składają się przesyłki bezpośrednio przychodzące dla Członków Zarządu WŁ w ilości przesyłek pocztowych, w tym do: Marszałka WŁ Witolda Stępnia 7.185, Wicemarszałka Artura Bagińskiego 299, Wicemarszałek Doroty Ryl 183, Członka Zarządu Marcina Bugajskiego 201 Członka Zarządu Dariusza Klimczaka 352. oraz pozostałe z podziałem na komórki organizacyjne tj do: Sekretarza Województwa 163, Kancelarii Sejmiku 2.140, Kancelarii Marszałka 706, Departamentu Organizacyjnego 4.665, (w tym Wydziału ds. Zamówień Publicznych 1.415), Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska , Departamentu Polityki Zdrowotnej 6.926, 14

15 Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 1.337, Departamentu Finansów 4.590, Departamentu Infrastruktury 9.560, Departamentu Kultury i Edukacji 3.594, Departamentu Polityki Regionalnej 2.440, Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 2.504, Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 7.496, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.376, Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej 1.256, Departamentu ds. Przedsiębiorczości 735 Departamentu Geodezji i Kartografii 337, Departamentu Kontroli i Skarg 904, Biura Prawnego 1.082, Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa 897, Wydziału Audytu Wewnętrznego 437, Samodzielnego Stanowiska ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych 131, Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 402. Przyjęto i przekazano również przesyłki skierowane do wsjo tj. do: WUP, COP, RCPS, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ilości Wszystkie przesyłki przychodzące i wychodzące z Urzędu zostały zarejestrowane w dziennikach przesyłek, zakładanych na poszczególne lata dla każdej komórki organizacyjnej oddzielnie. Z Urzędu wysłano przesyłek pocztowych, w tym: listy zwykłe, priorytetowe oraz listy polecone i za potwierdzeniem odbioru, paczki 182 oraz przesyłki POCZTEX 155 sztuk. Obsługiwano skrzynkę: oraz elektroniczną skrzynkę podawczą. Realizowano to zadanie poprzez odbieranie oraz odpowiadanie na zapytania kierowane do Urzędu, a w przypadku spraw merytorycznych przesyłki przekazywano do poszczególnych komórek organizacyjnych. Dokonywano codziennego rozdziału zamawianej prasy, Monitorów Polskich, periodyków oraz przekazywanych do wiadomości wszystkich komórek pism wewnętrznych. Powielarnia obsługiwała Urząd w zakresie wykonywania kserokopii dokumentów urzędowych, map, a także w zakresie zszywania i bindowania dokumentów. W ciągu całego roku 2012 wykonywano kopie dokumentów, na które zużyto arkuszy papieru. Udzielono również wszelkich informacji na temat Urzędu i spraw z nim związanych klientom zewnętrznym w czasie bezpośredniej rozmowy, odpowiadając na maile oraz w trakcie rozmów telefonicznych. w za k re sie syst emu za r ządzania ja kością : stosowanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu kontroli zarządczej Zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych nakładających obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce 15

16 oraz na podstawie standardów systemu kontroli zarządczej i przyjętych rozwiązań opracowano: - Roczny Program Działania Urzędu na 2012 r., który zawierał m.in. takie elementy jak: priorytetowe cele i zadania, mierniki stopnia ich realizacji oraz wartości docelowe na koniec 2012 r., - sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Działania Urzędu na rok 2011, - informację zawierającą ocenę zagrożeń, które mogły mieć wpływ na niezrealizowanie celów i/lub zadań zaplanowanych w Rocznym Programie Działania Urzędu 2012 r. po I półroczu 2012, - Roczny Program Działania Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach organizacyjnych na rok 2012, - sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Działania wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na rok 2011, - informację zawierającą ocenę zagrożeń, które mogły mieć wpływ na niezrealizowanie celów i/lub zadań zaplanowanych w Rocznym Programie Działania wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na 2012 rok wg stanu na koniec III kwartału 2012, - Rejestr ryzyka dla Urzędu na 2012 r., - Raport z samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2012 zawierający zestawienie uzyskanych wyników dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, - projekt Rocznego Programu Działania Urzędu na 2013 r., który zawierał m.in. takie elementy jak: priorytetowe cele i zadania, mierniki stopnia ich realizacji oraz wartości docelowe na koniec 2013 r. przedłożony do zatwierdzenia Marszałkowi WŁ. W zakresie systemu kontroli zarządczej wprowadzono następujące akty prawne: - Zarządzenie Nr 53/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie utrzymania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, - Zarządzenie Nr 82/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie przyjęcia Procedury opracowywania Rocznego Programu Działania oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, - Zarządzenie Nr 83/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie zmiany Procedury dokonywania samooceny i składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, - Zarządzenie Nr 84/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. W celu skutecznej realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą przeprowadzono: - 2 dwudniowe szkolenia dotyczące kwestii opracowywania celów i zadań do Rocznego Programu Działania na rok 2013 oraz zarządzania ryzykiem, w których brali udział przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu oraz przedstawiciele każdej komórki organizacyjnej (łącznie ok 50 osób). 16

17 - 2 jednodniowe szkolenia (prowadzone przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania oraz Naczelnika Wydziału) dla przedstawicieli wsjo z zakresu formułowania celów i zadań w Rocznym Programie Działania jednostki oraz zarządzania ryzykiem (łącznie udział wzięło ok 120 osób). Ponadto, na podstawie wyników samooceny kontroli zarządczej w roku 2012 zawężono zakres samooceny systemu oraz rozpoczęto jej dokonywanie za rok 2012 rozpoczęto poprzez zbieranie kwestionariuszy samooceny od kierowników komórek organizacyjnych i losowo wybranych pracowników (kwestionariusze zostały wysłane łącznie do 296 osób). utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością W dniach r. audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA przeprowadzili audyt odnowienia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Jego celem była ocena spełnienia wymagań ww. normy oraz wymagań prawnych, a także identyfikacja potencjalnych obszarów do doskonalenia systemu zarządzania. Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu stwierdzono, że system zarządzania jest utrzymywany, doskonalony i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Jako mocne strony Urzędu wskazano: zaangażowanie kierownictw i przywództwo, wyskoki poziom zarządzania urzędem, kompetentny, kreatywny i zaangażowany personel, skuteczny system nadzorowania i monitorowania systemu zarządzania jakością, integracja systemów: zarządzania jakością, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i kontroli zarządczej, doskonalenie zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, dbałość o klienta urzędu działania promocyjne, skuteczne wzmacnianie wizerunku Województwa w kraju i UE. Ze względu na fakt, iż system zarządzania jakością stał się podstawą do wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym konieczne było ujednolicenie wspólnych dokumentów systemowych tak aby stworzyć system zintegrowany. W związku z tym wprowadzono następujące akty prawne: - Zarządzenie Nr 20/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Strategii Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na lata , - Zarządzenie Nr 21/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Księgi Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wydanie 2, które zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 71/12 z dnia r. - Zarządzenie Nr 22/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym SPZK stanowi element Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001, jest rozwinięciem i udoskonaleniem systemu, w efekcie zmierza do znacznej poprawy dbałości o interesy klienta. W ramach jego wdrożenia korzystano z pomocy konsultacji zewnętrznych i Grupy roboczej ds. ustanowienia i wdrożenia SPZK w Urzędzie, zrealizowano następujące etapy: 17

18 - opracowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania, wdrożenie mechanizmów zgodnych z wymaganiami SPZK, - uruchomienie działań pilotażowych zmierzających do uruchomienia nowych procesów i ostatecznej weryfikacji ich skuteczności, - przeprowadzenie analizy i oceny możliwości wystąpienia ryzyka o charakterze korupcyjnym, - monitoring wprowadzonych rozwiązań realizacja audytów wewnętrznych SPZK. Wprowadzono następujące akty prawne: - Zarządzenie Nr 23/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Procedury identyfikacji i oceny ryzyka możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi; zarządzenie to zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 81/12 Marszałka WŁ z dnia r., - Zarządzenie Nr 24/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Procedury zarządzania incydentem korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi; zarządzenie to zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 71/12 Marszałka WŁ z dnia r., - Zarządzenie Nr 31/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, - Zarządzenie Nr 43/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W ramach prac wynikających z ww. zarządzeń opracowano zbiorczy Rejestr ryzyka o charakterze korupcyjnym dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz przygotowano i przeprowadzono wybory na członków Rady ds. Etyki i przygotowano projekt zarządzenia powołującego wybranych członków. Wdrożenie SPZK zakończone zostało pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego na zgodność z Wymaganiami SPZK wydanie 2, który odbył się wraz z audytem odnowienia systemu zarządzania jakością w dniach r. Jako mocne strony tego systemu wskazano: rzetelne i wnikliwe podejście do identyfikacji zagrożeń o charakterze korupcyjnym, wzmocnienie wśród pracowników świadomości dotyczącej ryzyk wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. badanie i monitorowanie zadowolenia klienta w Urzędzie Zakończono działanie zapobiegawcze wdrożone po przeglądzie zarządzania w roku 2011 i wprowadzono w Urzędzie jednolita metodę badania zadowolenia klienta zewnętrznego (Zarządzenie Nr 25/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie: przyjęcia Procedury badania i monitorowania zadowolenia klienta w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi). Na zlecenie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania w I półroczu 2012 r. przeprowadzono, na podstawie nowej metody, ogólne badanie zadowolenia klienta Urzędu na próbie 26 respondentów. Uzyskano wynik wskaźnika CSI na poziomie 4,71, co oznacza, że wszystkie badane czynniki tj sprawność i szybkość obsługi, zaangażowanie pracowników i gotowość do pomocy, kultura osobista pracowników, komunikatywność pracowników, zachowanie bezstronności przy załatwianiu sprawy, 18

19 przejrzystość uzyskanych informacji, dostępność potrzebnych informacji, łatwość poruszania się po urzędzie uzyskały ocenę, którą należy utrzymać, bez konieczności wdrożenia natychmiastowych działań naprawczych. w za k re sie zamówień publiczn ych : Przeprowadzono 181 postępowań o udzielnie zamówienia publicznego (z czego 11 wszczęto w 2011 r.) na podstawie ustawy z dnia r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w tym: przetarg nieograniczony postępowań, przetarg ograniczony - 1 postępowanie, zamówienie z wolnej ręki - 7 postępowań, licytacja elektroniczna - 3 postępowania, zapytanie o cenę - postępowanie. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto 148 umów, 13 postępowań zostało unieważnionych, w 3 postępowaniach nie doszło do realizacji zamówienia ze względu na odstąpienie wybranych wykonawców od podpisania umowy, a 17 postępowań jest w trakcie realizacji. w zakre sie dzia ła lności Archiwum Z akładowe go : Przejmowano materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną z komórek organizacyjnych Urzędu z lat podlegającą archiwizacji. Ogółem przejęto 192 spisami zdawczo-odbiorczymi (od nr 530 do nr 722) ok. 34 mb jednostek aktowych materiałów archiwalnych ( kategoria A ) i ok. 319,5 mb jednostek aktowych dokumentacji niearchiwalnej ( kategoria B ). Wszystkie spisy na bieżąco wprowadzano do systemu Arch Sys. Zgodnie z kompetencjami przejęto dokumenty z następujących jednostek: - Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. z Pracownia Psychologiczna z Piotrkowa Trybunalskiego 18 mb., - Ośrodek Szkolenia Adam Nawrocki z Wielunia - 0,3 mb., - ATOM Profesjonalne szkolenia i doradztwo Tomasz Imiela z Bełchatowa 0,5 mb., - Ośrodek Szkolenia BC System z Radomska 0,3 mb. - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi 12,5 mb. Na dzień r. zgodnie z zawartą umową z firmą Ad Akta u prywatnego przechowawcy jest 1397,5 mb akt wytworzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu i przejętych ze zlikwidowanych jednostek samorządowych. W 2012 r. z Ad Akta dla potrzeb Urzędu pobrano 457 pozycji akt oraz 41 kartonów zawierających teczki aktowe. Z zasobu archiwalnego w ciągu całego 2012 r. dwukrotnie wydzielano dokumenty kat. B, dla których minął okres przechowywania zgodnie z poprzednimi i obowiązującym j.rz.w.a. i po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Łodzi przekazano do zniszczenia 96 mb dokumentacji niearchiwalnej własnej. 19

20 W związku z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. zaplanowano i przeprowadzono osiem kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu. Kontrole dotyczyły: - prawidłowego oznaczania i klasyfikacji dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, - ewidencji i przechowywania dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, - przygotowywania dokumentów do przekazywania do Archiwum. Przeprowadzono ponad 150 instruktaży grupowych i indywidualnych z zakresu obowiązujących przepisów oraz wynikających z nich zmian. Wydawano zaświadczenia dla potrzeb emerytalno rentowych i do naliczania kapitału początkowego (wykonano 52 zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jak również kserokopie dokumentów potrzebnych do Sądu Pracy oraz ZUS w Łodzi), wydawano również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart chorobowych oraz innych dokumentów. Pracownica Archiwum jako delegat Łódzkiego Okręgu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wzięła udział w XIV Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się we Wrocławiu w dniach r. 20

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo