SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK 1

2 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 21 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 24 Departament Finansów.. 49 Departament Kontroli i Skarg.. 58 Departament Polityki Regionalnej Biuro Planowania Przestrzennego WŁ w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.. 94 Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Biuro Prawne Biuro Audytu Wewnętrznego Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego

3 w Brukseli Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP i Spraw Ppoż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. 436 Regionalne Centrum Polityki Społecznej. 450 w Łodzi Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z Filią ROA w Piotrkowie Trybunalskim

4 WSTĘP Sprawozdanie z działalności za 2012 rok zawiera informacje o podejmowanych i realizowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego i niektóre wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, działaniach związanych z realizacją przypisanych ustawami zadań. Sprawozdanie... zostało opracowane w Wydziale Organizacji Departamentu Organizacyjnego na podstawie informacji przedstawionych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz kierowników niektórych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 4

5 SŁOWNICZEK Ilekroć w Sprawozdaniu jest mowa o: 1. Województwie należy przez to rozumieć Województwo Łódzkie, 2. Samorządzie Województwa należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Łódzkiego, 3. Sejmiku WŁ należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Łódzkiego, 4. Zarządzie WŁ należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego, 5. Marszałku WŁ należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Łódzkiego, 6. Członku Zarządu WŁ należy rozumieć Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, 7. Sekretarzu WŁ należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Łódzkiego, 8. Skarbniku WŁ należy przez to rozumieć Skarbnika Województwa Łódzkiego, Głównego Księgowego Budżetu Województwa, 9. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski w Łodzi, a od dnia 22 lutego 2013 r. na mocy Uchwały Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 10. wsjo - należy przez to rozumieć wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 11. WUP należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 12. RCPS - należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 13. COP należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 14. ROA należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi 15. MRR- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 5

6 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Na przestrzeni 2012 r. Zarząd WŁ odbył ogółem 85 posiedzeń, które zostały udokumentowane w sporządzonych informacjach oraz protokołach. Wykonując zadania należące do Samorządu Województwa, a także wynikające z postanowień Statutu Województwa, zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów zawartych z innymi podmiotami, podjął łącznie 2058 uchwał. Zarząd WŁ podejmował uchwały głównie w wyniku realizacji postanowień zawartych w przepisach prawa materialnego dotyczących m.in.: - budżetu i finansów Województwa, zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych oraz rachunków wyników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, - polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, m. in. rozpatrywania protestów od ocen formalnych i merytorycznych, przyjęcia list projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów PO Kapitał Ludzki i RPOWŁ, - organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, szkolnictwa i edukacji, w tym m. in. spraw osobowych, zmian statutów, udzielania stypendiów i przyznawania nagród, - gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Łódzkiego, - zakładów opieki zdrowotnej, w tym m. in. zmian statutów i składów rad społecznych, spraw osobowych - zamówień publicznych. W toku prac Zarząd WŁ podejmował bardzo zróżnicowane kwestie dot. spraw problemowych związanych z realizacją przypisanych przez ustawę zadań należących do Samorządu Województwa, m.in. zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podejmował uchwały w sprawie uznania bądź nie uznania celowości wniosków o realizację zadań publicznych złożonych w trybie pozakonkursowym. Dodatkowo zapoznawał się lub przyjmował liczne informacje, np. dotyczące placówek opieki zdrowotnej, o zleceniach płatności przekazanych do banku oraz o płatnościach dokonanych przez bank stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. Ponadto przedmiotem posiedzeń Zarządu WŁ były także sprawozdania, wnioski, rekomendacje, postanowienia, decyzje przedstawiane przez departamenty merytoryczne. 6

7 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY w za k re sie sp ra w organizacyjn ych : Sprawność i skuteczność podejmowanych przez Zarząd WŁ działań w dużym stopniu zależna jest od właściwej struktury organizacyjnej Urzędu, przy pomocy którego realizowane są przypisane ustawowo zadania. W związku z powyższym, w 2012 r. wielokrotnie ulegały zmianie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. Zmiany miały na celu doszczegółowienie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Do najważniejszych zmian należały: w zakresie zasad zarządzania procesami Urzędu i zasad kierowania Urzędem rozszerzono zakres zadań i odpowiedzialności właścicieli procesów Urzędu i kierowników komórek organizacyjnych o zapisy związane z wdrożeniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym m.in. o zarządzanie ryzykiem o charakterze korupcyjnym w procesie oraz o nadzorowanie działań zgodnie z Planami minimalizacji ryzyk o charakterze korupcyjnym i Programami monitoringu ryzyk o charakterze korupcyjnym, w zakresie zadań wspólnych wprowadzono zadania polegające na prowadzeniu, we współpracy z Wydziałem ds. Systemu Zarządzania Jakością w Departamencie Organizacyjnym, spraw związanych z utrzymaniem, stosowaniem i doskonaleniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, w zakresie działania Kancelarii Marszałka dodano zadanie polegające na podnoszeniu tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym wśród dzieci i młodzieży Województwa, współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowaniu i realizacji projektów wspierających podnoszenie tożsamości regionalnej i podnoszenie wiedzy o samorządzie terytorialnym, współdziałaniu w zakresie upowszechniania informacji o projektach realizowanych z zakresu podnoszenia tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym, w zakresie działania Departamentu Organizacyjnego rozszerzono zakres zadań: - o koordynowanie prac w zakresie stosowania, utrzymania i doskonalenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, w zakresie działania Departamentu Kontroli i Skarg: - utworzono Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa Łódzkiego, w zakresie działania Departamentu Polityki Regionalnej rozszerzono zadania o obowiązek polegający na opiniowaniu realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w zakresie działania Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wprowadzono zadanie polegające na prowadzeniu rejestru wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów 7

8 i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń, jako realizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego, w zakresie działania Departamentu Polityki Zdrowotnej utworzono nową komórkę wewnętrzną - Wydział ds. Monitoringu, Zarejestrowano łącznie 166 upoważnień i pełnomocnictw Marszałka WŁ i 179 upoważnień i pełnomocnictw Zarządu WŁ udzielonych członkom Zarządu WŁ, pracownikom Urzędu, pracownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub innym podmiotom zgodnie z właściwością. Zaewidencjonowano 95 Zarządzeń Marszałka WŁ. Na podstawie dokumentów z komórek organizacyjnych opracowano i przygotowano: sprawozdanie z realizacji zadań Zarządu WŁ w 2011 r. - przedstawione na sesji Sejmiku WŁ, dwa półroczne sprawozdania z realizacji Uchwał Zarządu WŁ i Sejmiku WŁ z wykorzystaniem Portalu Zarządzania QPR, przedstawiane na posiedzeniach Zarządu WŁ, roczne sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku WŁ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawione na sesji Sejmiku WŁ. Realizowano działanie doskonalące mające na celu stworzenie aktualnej elektronicznej bazy uchwał Zarządu WŁ i zarządzeń Marszałka WŁ dostępnej dla każdego pracownika Urzędu, z określeniem statusu dokumentu tzn. czy obowiązuje, czy też jest archiwalny lub czy był zmieniany. Baza zawiera zeskanowane i zaktualizowane Zarządzenia Marszałka WŁ podpisane w latach Na bieżąco skanowano i umieszczano w bazie Uchwały Zarządu WŁ podjęte w 2012 r. Aktualizowane były uchwały podjęte w latach Wprowadzono elektroniczną formę obsługi posiedzeń Zarządu WŁ, polegającą na udostępnianiu projektów dokumentów w sieci wewnętrznej Intranet, dzięki czemu obsługa posiedzeń stała się bardziej elastyczna, ograniczono również koszty związane ze zużyciem papieru i innych artykułów biurowych. W tym celu rozbudowano zakładkę Posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego, o zakładkę Projekty dokumentów na posiedzenia ZWŁ. w za k re sie kadr: Według stanu na dzień r. w Urzędzie zatrudnionych było 998 pracowników na 991,9 etatach. Zatrudnienie na dzień r. wyniosło 983 pracowników na 977,175 etatach. 8

9 w za k re sie za r ządza nia za sobam i ludzkimi : Opublikowano 34 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie na łączną liczbę 35,35 etatów. Zorganizowano nieodpłatne praktyki dla 93 osób. 76 osób zostało przyjętych na staż dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy lub staż organizowany w ramach projektów finansowanych z EFS. Spośród osób odbywających staż w Urzędzie po zakończeniu stażu nawiązano stosunek pracy z 6 osobami. Zorganizowano 274 szkolenia, w tym: 39 szkoleń zamkniętych, dla łącznej liczba uczestników wynoszącej 1171 osób, 235 szkoleń otwartych dla łącznej liczby 445 uczestników. Ponadto 12 pracowników Urzędu skierowano na studia podyplomowe, a 18 osób na kursy językowe. Skierowano do służby przygotowawczej 19 osób (w tym 1 osobę zatrudnioną w 2011 r. oraz 18 osób zatrudnionych w 2012 r.), wszystkie ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym. Ponadto 2 osoby zostały zwolnione z obowiązku odbywania służby przygotowawczej i zobowiązane jedynie do przystąpienia do egzaminu ją kończącego, który zaliczyły z wynikiem pozytywnym. W roku 2012 pozytywny wynik z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą uzyskało również 15 osób zatrudnionych w 2011 r., w tym: 2 osoby zwolnione ze służby przygotowawczej i zobowiązane jedynie do przystąpienia do egzaminu oraz 13 osób skierowanych do służby w 2011 r. Podejmowano działania związane z rozwojem instytucjonalnym Urzędu oraz stworzeniem i utrzymaniem spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi: w celu zapewnienia efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych w Urzędzie oraz realizacji założeń przyjętych w Polityce personalnej Urzędu wprowadzono Procedurę zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Procedura regulująca całość procesu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa precyzuje zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu, co ma zapewnić jego większą skuteczność oraz transparentność (Zarządzenie nr 3/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie wprowadzenia "Procedury zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"; Zarządzenie nr 88/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie zmiany "Procedury zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"). w celu doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony danych osobowych kandydatów do pracy wprowadzono zmiany w procedurze naboru oraz procedurze zatrudniania na zastępstwo (Zarządzenie nr 42/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie zmiany "Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru" oraz zmiany "Procedury zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"). w związku z potrzebą ciągłego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań wprowadzono zmiany w Systemie i zasadach rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Zarządzenie 9

10 nr 94/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie zmiany "Systemu i zasad rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi"). w celu ułatwienia zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego osobom odbywającym staże w Urzędzie objęto stażystów systemem szkoleń organizowanych w ramach służby przygotowawczej (Zarządzenie nr 36/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie sprawie zmiany "Procedury organizowania i odbywania staży oraz praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"). w celu realizacji Polityki personalnej Urzędu podjęto działania związane z promocją Urzędu jako dobrego pracodawcy skierowane zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz organizacji, takie jak: udział w targach pracy (Uniwersyteckie Targi Pracy 2011 w dniu r.); opracowanie i udostępnienie nowozatrudnionym pracownikom Przewodnika dla nowych pracowników zatrudnianych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, kontynuowanie organizacji szkoleń adaptacyjnych dla nowozatrudnionych pracowników i stażystów; przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników. w za k re sie informatyki: Podejmowano działania polegające między innymi na dostarczeniu sprzętu i oprogramowania, świadczeniu usług wsparcia, ogólnej organizacji środowiska IT oraz wspomagania pracy w zakresie środowiska informatycznego dla komórek organizacyjnych Urzędu. Podobnie jak w zeszłym roku znaczna część działań skupiała się na zapewnieniu i podniesieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego w tym zabezpieczeniu zasobów sieciowych zarówno tych wewnątrz urzędowych, jak i na styku Urząd - Internet: przygotowano infrastrukturę sieciową dla nowych lokalizacji przy ul. Traugutta 21/23 i ul. Moniuszki 7/9, dla podniesienia niezawodności połączeń do Internetu zakupione zostało drugie niezależne łącze do Internetu oraz wystąpiono o przyznanie nowego numeru AS w celu konfiguracji połączeń BGP, które pozwalają w razie awarii na automatycznie przełączanie sesji na drugie łącze, w ramach kolejnego postępowania przetargowego zakupione zostały nowe urządzenia klasy UTM, których zadaniem jest zabezpieczyć sieć Urzędu na styku z Internetem. W ramach wdrożenia stworzony zostanie klaster wysokiej dostępności z dwóch tego typu urządzeń, co zapewni wysokie bezpieczeństwo i niezawodność tego rozwiązania, zwirtualizowano i przemigrowano kilkanaście serwerów fizycznych, dla których wygasło wsparcie gwarancyjne producentów sprzętu, na nowe środowisko złożone z serwerów Blade firmy Dell. Zwirtualizowanie w oparciu o platformę Microsoft Hyper`V niemal całego środowiska serwerowego podniosło znacząco niezawodność całej infrastruktury oraz pozwoliło na optymalne wykorzystanie posiadanego sprzętu, prowadzono prace bieżące związane z rekonfiguracją usług Active Directory na potrzeby zmieniającej się dynamicznie struktury organizacyjnej Urzędu oraz utrzymaniem usług wraz z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Podniesiono również poziom funkcjonalności 10

11 domeny do wersji 2008R2, co zapewniło pełną zgodność z systemami klienckimi Microsoft Windows 7 oraz podniosło poziom bezpieczeństwa i dodało nowe funkcjonalności, kontynuowano modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu w zakresie wymiany i konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych we wszystkich lokalizacjach zajmowanych przez pracowników Urzędu. W jej ramach skonfigurowano sieci wirtualne VLAN w nowej lokalizacji przy ul Moniuszki. Działania te są spowodowane koniecznością utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci, a w szczególności zabezpieczeniem dostępu do zasobów Urzędu przed nieupoważnionym i nieautoryzowanym dostępem. Działania te są również następstwem różnego rodzaju wytycznych i zaleceń poaudytowych dotyczących użytkowania zarówno systemów zakupionych przez Urząd jak i dostarczonych przez różne ministerstwa i inne instytucje z którymi Urząd zobowiązany jest współpracować, wdrożono nowy system backupujący oparty o platformę Symantec Backup Exec 12 z deduplikacją danych. Pozwoliło to na szybsze i bardziej efektywne wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na serwerach Urzędu, aktualizowano system ServiceDesk w zakresie funkcjonalności oraz rozbudowy bazy porad informatycznych. W ramach tego działania powstał nowy pakiet porad IT, zamieszczane są one na bieżąco zarówno na portalu, jak i w Intranecie. Porady te mają za zadanie ułatwienie użytkownikom systemów i aplikacji informatycznych wykonywania powierzonych im zadań oraz usprawniają pracownikom codzienną pracę. Część porad publikowana jest w urzędowym Newsletterze w cyklicznym kąciku informatycznym. W roku 2012 w systemie zarejestrowano i zrealizowano ok zgłoszeń od użytkowników, co stanowi około 70-80% wszystkich incydentów realizowanych przez Wydział Informatyki ze szczególnym uwzględnieniem ServiceDesku. przeprowadzono postępowanie na kluczowe dla działalności Urzędu usługi - dostęp do Internetu i sieci korporacyjnej. W ramach ww. postępowania zabezpieczono potrzeby Urzędu w tym zakresie na okres 3 lat dla wszystkich aktualnie zajmowanych lokalizacji, zrealizowano postępowanie na mobilny dostęp do Internetu dla pracowników Urzędu na okres 2 lat, przeprowadzono postępowanie na zakup 161 komputerów stacjonarnych i notebooków oraz drukarek i akcesoriów komputerowych w tym dokonano zakupów ze środków unijnych, w ramach zapotrzebowania komórek organizacyjnych oraz wewnętrznych działań Wydziału przygotowano 36 zamówień na usługi, sprzęt i oprogramowanie oraz dostosowanie używanych aplikacji do potrzeb i obowiązujących przepisów, zaktualizowano serwery aktualizacji WSUS i oprogramowanie antywirusowe NOD32 do najnowszych wersji, co pozwala skutecznie zapobiegać zagrożeniom ze strony szkodliwego oprogramowania pochodzącego z Internetu jak również nieświadomie przynoszonego na nośnikach zewnętrznych przez pracowników Urzędu, 11

12 zapewniono wsparcie dla głównych systemów: finansowo-księgowego Eurobudżet, kadrowo-płacowego Koma e-hr, SOZAT i wielu aplikacji takich jak PEFS, Optiest, QPR, LEX itd. Wydział Informatyki nadzoruje aktywność użytkowników, a wraz z dostawcami oprogramowania zapewnia bieżące wsparcie systemów oraz administruje bazami danych, zakupiono licencję na najnowszy silnik baz danych Microsoft SQL Server 2012 na który w roku 2013 zostanie przeniesiona większość wykorzystywanych w Urzędzie baz danych. Pozwoli to na znaczący wzrost szybkości i efektywności pracy oraz zapewni nowe funkcjonalności i zgodność z kolejnymi aktualizacjami użytkownych przez Urząd aplikacji, które często nie wspierały poprzednich wersji MS SQL Server, wdrożono aplikację system personalizacji zaświadczeń ADR autorstwa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych niezbędną do właściwej realizacji zadań Departamentu Infrastruktury, zakończono postępowanie na wsparcie, opiekę producenta nad systemami Eurobudżet, FOGR, Sprawozdawczość JP na lata , we współpracy z dostawcą oprogramowania przeprowadzono cztery duże aktualizacje wersji systemu Eurobudżet oraz aktualizacje aplikacji FOGR. Aktualizacje usprawniły działanie aplikacji oraz dostosowały aplikacje do zmian prawnych i potrzeb zgłaszanych przez Departamentu Finansów. zmieniono sposób instalacji binariów systemu Optiest ze stanowiskowego na sieciowy, co znacząco usprawniło proces aktualizacji aplikacji oraz pozwoliło wdrożyć nowe środowisko testowe. Wprowadzone zmiany umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych testów nowych wersji aplikacji przez użytkowników merytorycznych przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom użytkowników, zostały stworzone nowe zakładki w intranecie oraz wprowadzono liczne mniejsze zmiany funkcjonalne. Dodatkowo w celu ułatwienia pracy dokonano integracji intranetu z usługami katalogowymi Active Directory. Dzięki temu zabiegowi następuje automatyczne logowanie do serwisu i nie ma już potrzeby ręcznego wpisywania loginu i hasła. Serwis został przygotowany do przeniesienia na środowisko serwerów wirtualnych co nastąpi w roku 2013, wspólnie z Wydziałem ds. Majątkowych przeprowadzono likwidację sprzętu elektronicznego i komputerowego, zrealizowano terminowo i sprawnie instalację niezbędnych do pracy elementów infrastruktury IT i przeniesienie i konfigurację sprzętu komputerowego w wyniku dokonanych przeprowadzekw lokalizacjach: - Moniuszki 7/9 - Traugutta 21/23 - Roosevelta 15 - Wycieczkowa - Piłsudskiego 12 zakończono wdrożenie aplikacji e-urlopy. System jest jednym z modułów systemu kadrowo-płacowego i pozwala na obsługę urlopów pracowniczych w wersji elektronicznej, co znacząco ułatwia proces składania i akceptacji wniosków urlopowych przez pracowników Urzędu oraz usprawnia pracę Wydziału ds. Kadr, 12

13 współpracowano w Wydziałem Geologii i Koncesji Geologicznych nad projektem wdrożenia systemu geoinformatycznego w Urzędzie. Pierwszym etapem było przygotowanie infrastruktury serwerowej i przeniesienie zasobu geologicznego na dedykowany serwer, zakupiono i wdrożono nowy moduł systemu kadrowo-płacowego w zakresie deklaracji podatkowych. Wprowadzony moduł e-deklaracje pozwala na elektroniczną wysyłkę dokumentów do Urzędów Skarbowych. Eliminuje to koszty wydruku dokumentów podatkowych oraz ich wysyłki drogą pocztową, zmodernizowano system rejestracji czasu pracy. Nowy system oprócz rejestracji wejść i wyjść, będzie obsługiwał inne zdarzenia np. wyjście/wejście służbowe, wyjście/wejście prywatne. Pozwoli to na jeszcze szybsze i dokładniejsze rozliczanie czasu pracy prowadzone przez Wydział ds. Kadr. Wymieniono rejestratory w budynku przy al. Piłsudskiego 8 oraz zainstalowano rejestratory w następujących lokalizacjach Urzędu: - Moniuszki 7/9 - Traugutta 21/23 - Roosevelta 15 - Solna 14 - Kamińskiego 7/9 - Piłsudskiego 12 W ramach prowadzonego wdrożenia uruchomiono dedykowany serwer do aplikacji agregującej dane oraz zarządzającej rejestratorami. uruchomiono procedurę przetargową na serwis urządzeń drukujących. W ramach postępowania zmieniony zostanie system rozliczania kosztów wydruku oraz serwisu urządzeń objętych postępowaniem. W wyniku realizacji nowego systemu obsługi i rozliczania kosztów usługi wydruku połączony zostanie zakup materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisu. Efektem tej zmiany będzie redukcja nakładów finansowych Urzędu na ww. cele. przeprowadzono postępowanie przetargowe na aktualizację Systemu Informacji Prawnej. zakończono postępowanie przetargowe na aktualizację systemu kadrowopłacowego Koma e-hr, przygotowano i podpisano przedłużenia umów opieki autorskiej dla aplikacji Optiest, Archsys, EAP XML Legislator, Licencje, zezwolenia zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy; Analiza Przewozów; Analiza Przewozów- Rozliczenia, przygotowano i podpisano przedłużenie umowy na hosting poczty elektronicznej dla Urzędu, przygotowano i podpisano umowy na dostawę odnowień oraz nowych certyfikatów kwalifikowanych (podpisów elektronicznych) dla pracowników Urzędu, naprawiono i zmodernizowano we własnym zakresie ponad 100 komputerów które uległy uszkodzeniu, a nie były już objęte gwarancją producenta. We własnym zakresie przez pracowników Wydziału Informtayki zostało naprawionych kilka switchy, dzięki czemu udało się zmniejszyć skalę i skutki niedoboru sprzętu sieciowego w Urzędzie, 13

14 skonfigurowano i dostarczono 171 nowych komputerów zakupionych w postępowaniu przetargowym zakończonym pod koniec 2011 r. Składały się na to: - instalacja, aktualizacja i konfiguracja systemu operacyjnego, - instalacja oprogramowania dodatkowego w zależności od komórki organizacyjnej, grupy zadaniowej, - przeniesienie danych osobistych oraz specyficznych dla poszczególnych pakietów oprogramowania, przekazano do użytkowania starszych komputerów odzyskanych po wymianie z poszczególnych komputerów w ramach tego każdy komputer przeszedł: - aktualizację i konfigurację systemu operacyjnego, - instalację oprogramowania dodatkowego w zależności od komórki organizacyjnej, grupy zadaniowej, - oceną techniczną najstarszego sprzętu, dostarczono oraz skonfigurowano 112 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, przeprowadzono prace koncepcyjne dotyczące dalszego rozwoju użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz zapewnienia zgodności z planowanymi zmianami prawa, nadzorowano serwis komputerów, laptopów oraz drukarek będących na gwarancji, świadczono wsparcie i dokonywano aktualizacji aplikacji System Informacji Oświatowej SIO i System Finansowy dla szkolnictwa, współpracowano z Wydziałami ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Wydziałem ds. e-zdrowia oraz Wydziałem Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie wspólnej wizji rozwoju systemów Informatycznych w Urzędzie oraz świadczono wsparcie merytoryczne w zakresie wzajemnej współpracy administrowanych systemów i problemów na ich styku. w za k re sie dzia łań informacyjno kance la r yjn ych : Przyjęto ogółem przesyłek pocztowych. Na liczbę tę składają się przesyłki bezpośrednio przychodzące dla Członków Zarządu WŁ w ilości przesyłek pocztowych, w tym do: Marszałka WŁ Witolda Stępnia 7.185, Wicemarszałka Artura Bagińskiego 299, Wicemarszałek Doroty Ryl 183, Członka Zarządu Marcina Bugajskiego 201 Członka Zarządu Dariusza Klimczaka 352. oraz pozostałe z podziałem na komórki organizacyjne tj do: Sekretarza Województwa 163, Kancelarii Sejmiku 2.140, Kancelarii Marszałka 706, Departamentu Organizacyjnego 4.665, (w tym Wydziału ds. Zamówień Publicznych 1.415), Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska , Departamentu Polityki Zdrowotnej 6.926, 14

15 Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 1.337, Departamentu Finansów 4.590, Departamentu Infrastruktury 9.560, Departamentu Kultury i Edukacji 3.594, Departamentu Polityki Regionalnej 2.440, Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 2.504, Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 7.496, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.376, Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej 1.256, Departamentu ds. Przedsiębiorczości 735 Departamentu Geodezji i Kartografii 337, Departamentu Kontroli i Skarg 904, Biura Prawnego 1.082, Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa 897, Wydziału Audytu Wewnętrznego 437, Samodzielnego Stanowiska ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych 131, Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 402. Przyjęto i przekazano również przesyłki skierowane do wsjo tj. do: WUP, COP, RCPS, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ilości Wszystkie przesyłki przychodzące i wychodzące z Urzędu zostały zarejestrowane w dziennikach przesyłek, zakładanych na poszczególne lata dla każdej komórki organizacyjnej oddzielnie. Z Urzędu wysłano przesyłek pocztowych, w tym: listy zwykłe, priorytetowe oraz listy polecone i za potwierdzeniem odbioru, paczki 182 oraz przesyłki POCZTEX 155 sztuk. Obsługiwano skrzynkę: oraz elektroniczną skrzynkę podawczą. Realizowano to zadanie poprzez odbieranie oraz odpowiadanie na zapytania kierowane do Urzędu, a w przypadku spraw merytorycznych przesyłki przekazywano do poszczególnych komórek organizacyjnych. Dokonywano codziennego rozdziału zamawianej prasy, Monitorów Polskich, periodyków oraz przekazywanych do wiadomości wszystkich komórek pism wewnętrznych. Powielarnia obsługiwała Urząd w zakresie wykonywania kserokopii dokumentów urzędowych, map, a także w zakresie zszywania i bindowania dokumentów. W ciągu całego roku 2012 wykonywano kopie dokumentów, na które zużyto arkuszy papieru. Udzielono również wszelkich informacji na temat Urzędu i spraw z nim związanych klientom zewnętrznym w czasie bezpośredniej rozmowy, odpowiadając na maile oraz w trakcie rozmów telefonicznych. w za k re sie syst emu za r ządzania ja kością : stosowanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu kontroli zarządczej Zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych nakładających obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce 15

16 oraz na podstawie standardów systemu kontroli zarządczej i przyjętych rozwiązań opracowano: - Roczny Program Działania Urzędu na 2012 r., który zawierał m.in. takie elementy jak: priorytetowe cele i zadania, mierniki stopnia ich realizacji oraz wartości docelowe na koniec 2012 r., - sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Działania Urzędu na rok 2011, - informację zawierającą ocenę zagrożeń, które mogły mieć wpływ na niezrealizowanie celów i/lub zadań zaplanowanych w Rocznym Programie Działania Urzędu 2012 r. po I półroczu 2012, - Roczny Program Działania Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach organizacyjnych na rok 2012, - sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Działania wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na rok 2011, - informację zawierającą ocenę zagrożeń, które mogły mieć wpływ na niezrealizowanie celów i/lub zadań zaplanowanych w Rocznym Programie Działania wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na 2012 rok wg stanu na koniec III kwartału 2012, - Rejestr ryzyka dla Urzędu na 2012 r., - Raport z samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2012 zawierający zestawienie uzyskanych wyników dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, - projekt Rocznego Programu Działania Urzędu na 2013 r., który zawierał m.in. takie elementy jak: priorytetowe cele i zadania, mierniki stopnia ich realizacji oraz wartości docelowe na koniec 2013 r. przedłożony do zatwierdzenia Marszałkowi WŁ. W zakresie systemu kontroli zarządczej wprowadzono następujące akty prawne: - Zarządzenie Nr 53/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie utrzymania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, - Zarządzenie Nr 82/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie przyjęcia Procedury opracowywania Rocznego Programu Działania oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, - Zarządzenie Nr 83/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie zmiany Procedury dokonywania samooceny i składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, - Zarządzenie Nr 84/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. W celu skutecznej realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą przeprowadzono: - 2 dwudniowe szkolenia dotyczące kwestii opracowywania celów i zadań do Rocznego Programu Działania na rok 2013 oraz zarządzania ryzykiem, w których brali udział przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu oraz przedstawiciele każdej komórki organizacyjnej (łącznie ok 50 osób). 16

17 - 2 jednodniowe szkolenia (prowadzone przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania oraz Naczelnika Wydziału) dla przedstawicieli wsjo z zakresu formułowania celów i zadań w Rocznym Programie Działania jednostki oraz zarządzania ryzykiem (łącznie udział wzięło ok 120 osób). Ponadto, na podstawie wyników samooceny kontroli zarządczej w roku 2012 zawężono zakres samooceny systemu oraz rozpoczęto jej dokonywanie za rok 2012 rozpoczęto poprzez zbieranie kwestionariuszy samooceny od kierowników komórek organizacyjnych i losowo wybranych pracowników (kwestionariusze zostały wysłane łącznie do 296 osób). utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością W dniach r. audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA przeprowadzili audyt odnowienia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Jego celem była ocena spełnienia wymagań ww. normy oraz wymagań prawnych, a także identyfikacja potencjalnych obszarów do doskonalenia systemu zarządzania. Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu stwierdzono, że system zarządzania jest utrzymywany, doskonalony i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Jako mocne strony Urzędu wskazano: zaangażowanie kierownictw i przywództwo, wyskoki poziom zarządzania urzędem, kompetentny, kreatywny i zaangażowany personel, skuteczny system nadzorowania i monitorowania systemu zarządzania jakością, integracja systemów: zarządzania jakością, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i kontroli zarządczej, doskonalenie zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, dbałość o klienta urzędu działania promocyjne, skuteczne wzmacnianie wizerunku Województwa w kraju i UE. Ze względu na fakt, iż system zarządzania jakością stał się podstawą do wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym konieczne było ujednolicenie wspólnych dokumentów systemowych tak aby stworzyć system zintegrowany. W związku z tym wprowadzono następujące akty prawne: - Zarządzenie Nr 20/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Strategii Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na lata , - Zarządzenie Nr 21/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Księgi Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wydanie 2, które zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 71/12 z dnia r. - Zarządzenie Nr 22/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym SPZK stanowi element Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001, jest rozwinięciem i udoskonaleniem systemu, w efekcie zmierza do znacznej poprawy dbałości o interesy klienta. W ramach jego wdrożenia korzystano z pomocy konsultacji zewnętrznych i Grupy roboczej ds. ustanowienia i wdrożenia SPZK w Urzędzie, zrealizowano następujące etapy: 17

18 - opracowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania, wdrożenie mechanizmów zgodnych z wymaganiami SPZK, - uruchomienie działań pilotażowych zmierzających do uruchomienia nowych procesów i ostatecznej weryfikacji ich skuteczności, - przeprowadzenie analizy i oceny możliwości wystąpienia ryzyka o charakterze korupcyjnym, - monitoring wprowadzonych rozwiązań realizacja audytów wewnętrznych SPZK. Wprowadzono następujące akty prawne: - Zarządzenie Nr 23/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Procedury identyfikacji i oceny ryzyka możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi; zarządzenie to zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 81/12 Marszałka WŁ z dnia r., - Zarządzenie Nr 24/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Procedury zarządzania incydentem korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi; zarządzenie to zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 71/12 Marszałka WŁ z dnia r., - Zarządzenie Nr 31/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, - Zarządzenie Nr 43/12 Marszałka WŁ z dnia r. w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W ramach prac wynikających z ww. zarządzeń opracowano zbiorczy Rejestr ryzyka o charakterze korupcyjnym dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz przygotowano i przeprowadzono wybory na członków Rady ds. Etyki i przygotowano projekt zarządzenia powołującego wybranych członków. Wdrożenie SPZK zakończone zostało pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego na zgodność z Wymaganiami SPZK wydanie 2, który odbył się wraz z audytem odnowienia systemu zarządzania jakością w dniach r. Jako mocne strony tego systemu wskazano: rzetelne i wnikliwe podejście do identyfikacji zagrożeń o charakterze korupcyjnym, wzmocnienie wśród pracowników świadomości dotyczącej ryzyk wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. badanie i monitorowanie zadowolenia klienta w Urzędzie Zakończono działanie zapobiegawcze wdrożone po przeglądzie zarządzania w roku 2011 i wprowadzono w Urzędzie jednolita metodę badania zadowolenia klienta zewnętrznego (Zarządzenie Nr 25/12 Marszałka WŁ z dn r. w sprawie: przyjęcia Procedury badania i monitorowania zadowolenia klienta w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi). Na zlecenie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania w I półroczu 2012 r. przeprowadzono, na podstawie nowej metody, ogólne badanie zadowolenia klienta Urzędu na próbie 26 respondentów. Uzyskano wynik wskaźnika CSI na poziomie 4,71, co oznacza, że wszystkie badane czynniki tj sprawność i szybkość obsługi, zaangażowanie pracowników i gotowość do pomocy, kultura osobista pracowników, komunikatywność pracowników, zachowanie bezstronności przy załatwianiu sprawy, 18

19 przejrzystość uzyskanych informacji, dostępność potrzebnych informacji, łatwość poruszania się po urzędzie uzyskały ocenę, którą należy utrzymać, bez konieczności wdrożenia natychmiastowych działań naprawczych. w za k re sie zamówień publiczn ych : Przeprowadzono 181 postępowań o udzielnie zamówienia publicznego (z czego 11 wszczęto w 2011 r.) na podstawie ustawy z dnia r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w tym: przetarg nieograniczony postępowań, przetarg ograniczony - 1 postępowanie, zamówienie z wolnej ręki - 7 postępowań, licytacja elektroniczna - 3 postępowania, zapytanie o cenę - postępowanie. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto 148 umów, 13 postępowań zostało unieważnionych, w 3 postępowaniach nie doszło do realizacji zamówienia ze względu na odstąpienie wybranych wykonawców od podpisania umowy, a 17 postępowań jest w trakcie realizacji. w zakre sie dzia ła lności Archiwum Z akładowe go : Przejmowano materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną z komórek organizacyjnych Urzędu z lat podlegającą archiwizacji. Ogółem przejęto 192 spisami zdawczo-odbiorczymi (od nr 530 do nr 722) ok. 34 mb jednostek aktowych materiałów archiwalnych ( kategoria A ) i ok. 319,5 mb jednostek aktowych dokumentacji niearchiwalnej ( kategoria B ). Wszystkie spisy na bieżąco wprowadzano do systemu Arch Sys. Zgodnie z kompetencjami przejęto dokumenty z następujących jednostek: - Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. z Pracownia Psychologiczna z Piotrkowa Trybunalskiego 18 mb., - Ośrodek Szkolenia Adam Nawrocki z Wielunia - 0,3 mb., - ATOM Profesjonalne szkolenia i doradztwo Tomasz Imiela z Bełchatowa 0,5 mb., - Ośrodek Szkolenia BC System z Radomska 0,3 mb. - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi 12,5 mb. Na dzień r. zgodnie z zawartą umową z firmą Ad Akta u prywatnego przechowawcy jest 1397,5 mb akt wytworzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu i przejętych ze zlikwidowanych jednostek samorządowych. W 2012 r. z Ad Akta dla potrzeb Urzędu pobrano 457 pozycji akt oraz 41 kartonów zawierających teczki aktowe. Z zasobu archiwalnego w ciągu całego 2012 r. dwukrotnie wydzielano dokumenty kat. B, dla których minął okres przechowywania zgodnie z poprzednimi i obowiązującym j.rz.w.a. i po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Łodzi przekazano do zniszczenia 96 mb dokumentacji niearchiwalnej własnej. 19

20 W związku z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. zaplanowano i przeprowadzono osiem kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu. Kontrole dotyczyły: - prawidłowego oznaczania i klasyfikacji dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, - ewidencji i przechowywania dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, - przygotowywania dokumentów do przekazywania do Archiwum. Przeprowadzono ponad 150 instruktaży grupowych i indywidualnych z zakresu obowiązujących przepisów oraz wynikających z nich zmian. Wydawano zaświadczenia dla potrzeb emerytalno rentowych i do naliczania kapitału początkowego (wykonano 52 zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jak również kserokopie dokumentów potrzebnych do Sądu Pracy oraz ZUS w Łodzi), wydawano również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart chorobowych oraz innych dokumentów. Pracownica Archiwum jako delegat Łódzkiego Okręgu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wzięła udział w XIV Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się we Wrocławiu w dniach r. 20

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Nazwa procesu Obsługa Rady i Zarządu Powiatu Właściciel procesu Joanna Wroniewska Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Biuro Rady Powiatu Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY Wersja archiwalna NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY Nazwa stanowiska: Główny Księgowy 1 etat Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowiańska 17 Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowiańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną, przedmiot i zakres działania oraz kompetencje Wyszkowskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr: 166337. Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Dyrektor Generalny

Ogłoszenie nr: 166337. Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Dyrektor Generalny Ogłoszenie nr: 166337 Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw rozwoju infrastruktury turystycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Joanna Kapitan Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK WYDZIAŁU Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki /OK./

NACZELNIK WYDZIAŁU Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki /OK./ STAROSTA KRASNOSTAWSKI OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw NACZELNIK WYDZIAŁU Oświaty, Kultury, Kultury

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp. Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Białowieska nr 2/01/2009 z dn. 22 stycznia 2009 r. OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Za obsługę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Poznań Kontakt. Na podstawie 27 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie stosowania systemu rejestracji i obiegu dokumentów REJESTR BOI w Urzędzie Miasta Szczecin. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo