BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21"

Transkrypt

1 BZ WBK Twarzytw Funduzy Inwetycyjnych S.A. pl. Wlnści 16, Pznań telefn: (+48) fax: (+48) Pznań, dnia 7 maja 013 ru BZ WBK Twarzytw Funduzy Inwetycyjnych Spóła Acyjna z iedzibą w Pznaniu, wpiane d jetru przediębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy Pznań Nwe Miat i Wilda w Pznaniu, VIII Wydział Gpdarczy Rejetrwy Krajweg Rejetru Sądweg pd numem KRS , niniejzym infrmuje, Ŝe na dzień 7 maja 013 ru zł zatualizwany prpet infrmacyjny funduzu Ara PtiŜ Specjalityczny Funduz Inwetycyjny Otwarty (dalej: Funduz) raz pdaje d publicznej wiadmści tść zmian w prpecie infrmacyjnym ww. Funduzu: 1. na trnie tytułwej prpetu infrmacyjneg łwa: raz na dzień wietnia 013 ru zatępuje ię łwami:, na dzień wietnia 013 ru raz na dzień 7 maja 013 ru.. w Rzdziale ś ię dtychczawą tść puntu 4 i nadaje ię mu natępujące nwe brzmienie: Kapiły włane według nu na dzień 31 grudnia 01 r. na pdwie prawzdania finanweg zbadaneg przez biegłeg widen: Kapił włany Kapił załadwy Kapił zapawy Kapił z atualizacji wyceny Kapił zerwwy Wyni finanwy ru 01 nett ,4 zł; ,00 zł; ,79 zł; 68 35,37 zł; 3 993,40 zł; ,4 zł. 3. w Rzdziale, w puncie 8, w części dtyczącej Pzea Zarządu Jaca Marcinwieg ddaje ię tść w brzmieniu: Pze Zarządu BZ WBK Aet Management S.A., 4. w Rzdziale, w puncie 8, ś ię tść dtyczącą Rady Nadzrczej i zatępuje ją nwą tścią w brzmieniu: Rada Nadzrcza Mateuz Mrawieci Przewdniczący Rady Nadzrczej Od maja 007 r. Pze Zarządu Banu Zachdnieg WBK S.A.; Przewdniczący Rady Nadzrczej BZ WBK Aet Management S.A., Przewdniczący Rady Nadzrczej Dmu Malerieg BZ WBK S.A., Przewdniczący Rady Nadzrczej BZ WBK Aviva Twarzytwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Przewdniczący Rady Nadzrczej BZ WBK Aviva Twarzytwa Ubezpieczeń na śycie S.A., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Inwetycje Sp. z.., Człne Rady Fundacji Banu Zachdnieg S.A., Przewdniczący Secji DuŜych Banów Związu Banów Plich, Człne Rady Związu Banów Plich.

2 Jutyn Knieczny Człne Rady Nadzrczej Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej Dmu Malerieg BZ WBK S.A., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Inwetycje Sp. z.. raz Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej BZ WBK Aet Management S.A. Wanda Rgwa Człne Rady Nadzrczej Dytr Biura Kntrli Finanwej GBM w Pinie Glbal Baning & Maret Banu Zachdnieg WBK S.A., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Aet Management S.A., Człne Rady Nadzrczej Dmu Malerieg BZ WBK S.A., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Finane p. z.., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Leaing S.A., Człne Rady Nadzrczej Kdyt Leae S.A., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Nieruchmści S.A., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Inwetycje Sp. z.. Pitr BdyłSzyma Człne Rady Nadzrczej Pełni funcję Dytra bługi prawnej w Grupie BZ WBK. Mirław Siba Człne Rady Nadzrczej Od lipca 008 r. Człne Zarządu Banu Zachdnieg WBK SA nadzrujący Pin Banwści Delicznej, Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Leaing S.A., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Finane p. z.., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Aet Management S.A. Antni Gamez Muňz Człne Rady Nadzrczej Zatępca zefa Pinu Zarządzania Ryzyiem w Banu Zachdnim WBK SA, Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Aet Management S.A. Januz Krawczy Człne Rady Nadzrczej Człne Rady Nadzrczej Dmu Malerieg BZ WBK S.A., Człne Rady Nadzrczej BZ WBK Aet Management S.A., Człne Rady Fundacji Banu Zachdnieg WBK S.A. 5. w Rzdziale, w puncie 8, w części dtyczącej Szymna BrawiegRe Zarządzająceg Funduzem, ś ię dtychczawą tść i zatępuje nwą tścią w brzmieniu: Od maja 003 ru związany z BZ WBK Aet Management S.A.; pczątw zatrudniny ja anality finanwy, natępnie d 006 ru ja Dradca Inwetycyjny raz p.. Kierwnia zepłu Multimanager. W marcu 010 ru bjął nwi Kierwnia Rynu Acji. 6. W Rzdziale 3, w puncie 5.6 ś ię dtychczawą tść pdpuntu 1 i nadaje ię mu nwe natępujące brzmienie: 1. Wpłaty d Funduzu związane z zapiami na Jednti Uczetnictwa Subfunduzu przyjmwane ą przelewem pienięŝnym na wydzielny rachune Funduzu, a w przypadu twrzenia Funduzu na rachune Twarzytwa u Depzyriuza, przy czym za datę wpłaty uwaŝa ię datę uznania wtą wpłaty wydzielneg rachunu u Depzyriuza. 7. W Rzdziale 3, w puncie 5.7.1, w pdpuncie 1 ś ię łwa przez Twarzytw. 8. w Rzdziale 3, w puncie 5.7. ddaje ię nwy pdpunt 3 w brzmieniu: 3. Utwrzenie Subfunduzu natępuje z chwilą przydziału Jednte Uczetnictwa Subfunduzu. 9. w Rzdziale 3, w puncie 6.1 w aapicie pierwzym części A ś ię dtychczawą tść tnieg zdania i nadaje ię my nwe natępujące brzmienie: Nabycie Jednte Uczetnictwa dbywa ię w terminach wazanych w Stucie raz w pt 8.1 niniejzeg rzdziału.

3 10. W Rzdziale 3, w części B puntu 6.1 ś ię brzmienie pdpuntu 5 i zmienia numerację pzłych pdpuntów w ten pób, Ŝe dtychczawe pdpunty 611 trzymują numerację W Rzdziale 3, w części B puntu 6.1 ś ię dtychczawą tść pdpuntu 11 (p zmianie pdpunt 10) i nadaje ię mu nwe natępujące brzmienie: 10. Terminy nabycia Jednte Uczetnictwa wazane ą w Stucie raz w pt 8.1 niniejzeg rzdziału. 1. w Rzdziale 3, w puncie 6. na ńcu pierwzeg aapitu ddaje ię łwa: niniejzeg rzdziału, 13. w Rzdziale 3, w puncie 6.3 ś ię dtychczawą tść pdpuntu 1 i nadaje ię mu nwe natępujące brzmienie: 1. Zlecenie Zamiany mui zawierać imię i nazwi, nazwę lub firmę Uczetnia, numer Subjetru Uczetnia Funduzu w Subfunduzu Źródłwym, liczbę Jednte Uczetnictwa raz numer Subjetru Uczetnia Funduzu w Subfunduzu Dcelwym lub nazwę Subfunduzu Dcelweg. Uczetni mŝe równieŝ zlecić w ramach Zamiany, zamiat wazania ilści Jednte Uczetnictwa pdlegających dupieniu, dupienie iej ilści piadanych Jednte Uczetnictwa, aby: a) trzymać ściśle ślną wtę śrdów pienięŝnych w walucie pliej, za tórą zną nabyte, p ptrąceniu dpwiednich płat, Jednti Uczetnictwa inneg Subfunduzu (Zamiana na wtę brutt) lub b) trzymać p ptrąceniu dpwiednich płat ściśle ślną wtę śrdów pienięŝnych w walucie pliej, za tórą, zną nabyte Jednti Uczetnictwa inneg Subfunduzu (Zamiana na wtę nett). 14. w Rzdziale 3, w puncie 6.3, w pdpuncie 5 p łwach w terminach wazanych ddaje ię łwa w Stucie raz 15. w Rzdziale 3, w puncie w aapicie pierwzym p łwach W przypadu alizacji zlecenia w terminie późniejzym niŝ wazany ddaje ię łwa w Stucie lub ; 16. w Rzdziale 3, w puncie 8.1 uchy ię dtychczawą tść pdpuntu 1 i nadaje ię mu natępujące nwe brzmienie: 1. Oba wpłacająca śrdi pienięŝne d Funduzu nabywa Jednti Uczetnictwa w najbliŝzym Dniu Wyceny natępującym p dniu, w tórym natąpi uznanie rachunu nabyć Funduzu u Depzyriuza wtą śrdów pienięŝnych niecznych d wynania ieg zlecenia, jedna nie wcześniej niŝ w dniu natępującym p dniu, w tórym Agent Tranferwy trzyma infrmacje zleceniu nabycia niezbędne d jeg prawidłwej alizacji, z zatrzeŝeniem pt w Rzdziale 3, w puncie 8., w pdpuncie uchy ię tść tnieg aapitu: W przypadu złŝenia zlecenia dupienia za pśdnictwem Dytrybutrów, ślnych w pób piany pwyŝej, daneg dnia p gdzinie 9.00 (dziewiątej zer zer) czau plieg zlecenie jet przeazywane Agentwi Tranferwemu w dniu natępującym p dniu złŝenia zlecenia. 18. w Rzdziale 3, w puncie w aapicie pierwzym uchy ię dtychczawą tść tnieg zdania i nadaje ię mu nwe natępujące brzmienie: Dbór t ma na celu iągnięcie mŝliwie wyiej tpy zwrtu w śdnim hryzncie czawym, przy graniczaniu ryzya niewypłacalnści emiten. 19. w Rzdziale 3, w puncie 11.. dtychczawe wyraŝenie celu inwetycyjneg Funduzu zatępuje ię wyraŝeniem celu inwetycyjneg Subfunduzu ;

4 0. w Rzdziale 3, w puncie , w jeg aapicie pierwzym p łwach intrumenty rynu pienięŝneg denminwane w walucie pliej ddaje ię łwa lub walucie bcej przy zabezpieczeniu ryzya walutweg. ; 1. w Rzdziale 3, w puncie uchy ię dtychczawą tść aapitu pierwzeg i nadaje ię mu nwe natępujące brzmienie: Pdwwym ryterium dbru t jet dąŝenie d iągnięcia celu inwetycyjneg Subfunduzu przez uzyanie dpwiedniej tpy zwrtu z Atywów Subfunduzu. Przy uniu udziałów pzczególnych ategrii dłuŝnych papierów wartściwych i intrumentów rynu pienięŝneg w Atywach Subfunduzu będą brane pd uwagę w zczególnści: pzim ntwnści i ryzya dytweg dtępnych papierów wartściwych i intrumentów rynu pienięŝneg raz perpetywy zmian rynwych tóp prcentwych. Dbór t ma na celu iągnięcie mŝliwie wyiej tpy zwrtu w śdnim hryzncie czawym, przy acepcji ryzya niewypłacalnści emiten.. w Rzdziale 3, w puncie dtychczawe wyraŝenie celu inwetycyjneg Funduzu zatępuje ię wyraŝeniem celu inwetycyjneg Subfunduzu ; 3. w Rzdziale 3, w puncie dtychczawe wyraŝenie celu inwetycyjneg Funduzu zatępuje ię wyraŝeniem celu inwetycyjneg Subfunduzu ; 4. w Rzdziale 3, w puncie dtychczawe wyraŝenie Z inwetycjami Funduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: zatępuje ię wyraŝeniem Z inwetycjami Subfunduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: ; 5. w Rzdziale 3, w puncie w tnim zdaniu piu ryzya związaneg z ncentracją atywów lub rynów dtychczawe wyraŝenie ty Funduzu zatępuje ię wyraŝeniem ty Subfunduzu ; 6. w Rzdziale 3, w puncie w piie ryzya związaneg z ncentracją atywów lub rynów w przypadu inwetycji w tytuły uczetnictwa, tó nwi część piu ryzya inwetycji w tytuły uczetnictwa wyraŝenie ryzy znaczneg uzaleŝnienia wyniów Funduzu zatępuje ię wyraŝeniem ryzy znaczneg uzaleŝnienia wyniów Subfunduzu 7. w Rzdziale 3, w puncie 1..1 dtychczawe wyraŝenie Z inwetycjami Funduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: zatępuje ię wyraŝeniem Z inwetycjami Subfunduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: 8. w Rzdziale 3, w puncie 1..1 w piie ryzya pecyficzneg półi, nwiąceg część piu ryzya związaneg z inwetwaniem w acje i intrumenty pdbnym charaterze, dtychczawe wyraŝenie Acje półe, w tó inwetuje Funduz zatępuje ię wyraŝeniem Acje półe, w tó inwetuje Subfunduz ; 9. w Rzdziale 3, w puncie dtychczawe wyraŝenie Z inwetycjami Funduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: zatępuje ię wyraŝeniem Z inwetycjami Subfunduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: ; 30. w Rzdziale 3, w puncie dtychczawe wyraŝenie Z inwetycjami Funduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: zatępuje ię wyraŝeniem Z inwetycjami Subfunduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: ; 31. w Rzdziale 3, w puncie w piie ryzya pecyficzneg półi, nwiąceg część piu ryzya związaneg z inwetwaniem w acje i intrumenty pdbnym charaterze, dtychczawe wyraŝenie Acje półe, w tó inwetuje Funduz zatępuje ię wyraŝeniem Acje półe, w tó inwetuje Subfunduz ; 3. w Rzdziale 3, w puncie dtychczawe wyraŝenie Z inwetycjami Funduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya: zatępuje ię wyraŝeniem Z inwetycjami Subfunduzu wiąŝą ię natępujące rdzaje ryzya:

5 33. w Rzdziale 3, w puncie 14 w części dtyczącej Opdatwania ób fizycznych, w jej aapicie pierwzym ślić łwa nwerji jednte uczetnictwa ; 34. w Rzdziale 3, w puncie 14 w części dtyczącej Opdatwania ób fizycznych, w jej aapicie drugim p łwach Jednti Uczetnictwa nabyte najwcześniej (FIFO) ddaje ię łwa ile Uczetni ładający zlecenie dupienia Jednte Uczetnictwa za pmcą anałów eletrnicznych nie wazał innej metdy dupywania piadanych Jednte Uczetnictwa. ; 35. Atualizuje ię świadczenia pdmitu uprawnineg d badania prawzdań finanwych zgdnści metd i zaad wyceny atywów Funduzu pianych w prpecie infrmacyjnym z przepiami dtyczącymi rachunwści funduzy inwetycyjnych, a Ŝe zgdnści i mpletnści tych zaad z przyjętą przez Funduz plityą inwetycyjną. 36. w Rzdziale 3, w puncie ś ię tść pierwzeg i drugieg aapitu i zatępuje ię ją tścią w brzmieniu: Wpółczynni Kztów Całwitych w 01 ru wyniół 1,11%. Wartść ww. Wpółczynnia Kztów Całwitych dzwiercied udział ztów niezwiązanych bezpśdni z działalnścią inwetycyjną Subfunduzu w śdniej Wartści Atywów Nett Subfunduzu za r 01. ; 37. w Rzdziale 3, w puncie ś ię tść: * Dane dtyczą ubfunduzu Ara PtiŜ Obligacji przezłcneg w dniu 8 maja 011 r. w ubfunduz Ara PtiŜ Obligacji Sarbwych ; 38. w Rzdziale 3, w puncie p łwach 365 (trzy ześćdzieiąt pięć) dni, ddaje ię łw d ; 39. w Rzdziale 3, w puncie 17.. ś ię tść pierwzeg i drugieg aapitu i zatępuje ię ją tścią w brzmieniu: Wpółczynni Kztów Całwitych w 01 ru wyniół 3,18%. Wartść ww. Wpółczynnia Kztów Całwitych dzwiercied udział ztów niezwiązanych bezpśdni z działalnścią inwetycyjną Subfunduzu w śdniej Wartści Atywów Nett Subfunduzu za r w Rzdziale 3, w puncie p łwach 365 (trzy ześćdzieiąt pięć) dni, ddaje ię łw d ; 41. w Rzdziale 3, w puncie ś ię tść pierwzeg i drugieg aapitu i zatępuje ię ją tścią w brzmieniu: Wpółczynni Kztów Całwitych w 01 ru wyniół 0,97%. Wartść ww. Wpółczynnia Kztów Całwitych dzwiercied udział ztów niezwiązanych bezpśdni z działalnścią inwetycyjną Subfunduzu w śdniej Wartści Atywów Nett Subfunduzu za r w Rzdziale 3, w puncie p łwach 365 (trzy ześćdzieiąt pięć) dni, ddaje ię łw d ; 43. w Rzdziale 3, w puncie ś ię tść pierwzeg i drugieg aapitu i zatępuje ię ją tścią w brzmieniu: Wpółczynni Kztów Całwitych w 01 ru wyniół 4,36%. Wartść ww. Wpółczynnia Kztów Całwitych dzwiercied udział ztów niezwiązanych bezpśdni z działalnścią inwetycyjną Subfunduzu w śdniej Wartści Atywów Nett Subfunduzu za r 01.

6 44. w Rzdziale 3, w puncie p łwach 365 (trzy ześćdzieiąt pięć) dni, ddaje ię łw d 45. w Rzdziale 3, w puncie ś ię tść pierwzeg i drugieg aapitu i zatępuje ię ją tścią w brzmieniu: Wpółczynni Kztów Całwitych Subfunduzu w 01 ru wyniół 6,0%. Wartść ww. Wpółczynnia Kztów Całwitych dzwiercied udział ztów niezwiązanych bezpśdni z działalnścią inwetycyjną Subfunduzu w śdniej Wartści Atywów Nett Subfunduzu za r w Rzdziale 3, w puncie p łwach 365 (trzy ześćdzieiąt pięć) dni, ddaje ię łw d 47. w Rzdziale 3, w puncie p łwach 365 (trzy ześćdzieiąt pięć) dni, ddaje ię łw d 48. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu zatępuje ię tścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 01 r. atywa nett Subfunduzu wyniły ,10 zł. 49. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu i zatępuje ją wyem: Wielść śdniej tpy zwrtu z inwetycji w Jednti Uczetnictwa Subfunduzu za tnie 10,19% 0,00%,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 1,00% 50. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu i zatępuje ją wyem:

7 Wielść śdniej tpy zwrtu z przyjęteg przez Subfunduz wzrca (benchmaru) za tnie 10,46% 0,00%,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 1,00% 51. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu zatępuje ię tścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 01 r. atywa nett Subfunduzu wyniły ,79 zł. 5. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu 18.. i zatępuje ją wyem: Wielść śdniej tpy zwrtu z inwetycji w Jednti Uczetnictwa Subfunduzu za tnie 0,94% 1,00% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,0% 0,10% 0,00% 53. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu i zatępuje ją wyem:

8 Wielść śdniej tpy zwrtu z przyjęteg przez Subfunduz wzrca (benchmaru) za tnie 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,0% 0,0% 0,01% 0,01% 0,00% 54. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu zatępuje ię tścią w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 01r. atywa nett Subfunduzu wyniły ,95 zł. 55. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu zatępuje ię tścią: Na dzień 31 grudnia 01 r. atywa nett Subfunduzu wyniły ,58 zł. 56. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu zatępuje ię wyem: Wielść śdniej tpy zwrtu z inwetycji w Jednti Uczetnictwa Subfunduzu za tnie 1,03% 1,0% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,0% 0,00%

9 57. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu zatępuje ię wyem: Wielść śdniej tpy zwrtu z przyjęteg przez Subfunduz wzrca (benchmaru) za tnie 0,46% 0,50% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 0,5% 0,0% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% 58. w Rzdziale 3, ś ię dtychczawą tść puntu zatępuje ię tścią: Na dzień 31 grudnia 01 r. atywa nett Subfunduzu wyniły ,76 zł. 59. w Rzdziale 5, ś ię dtychczawą tść puntu 1 i nadaje ię mu nwe natępujące brzmienie: Firma (nazwa), iedziba i ad pdmitu. Firma: Siedziba: Ad: Ban Zachdni WBK S.A. Wrcław ul. Ryne 9/11, Wrcław Ad pndencyjny: Ban Zachdni WBK S.A. Centrum Uług Inwetycyjnych Numery ntwe: ul. Chlebwa 4/ Pznań telefn: fa: w Rzdziale 5, ś ię dtychczawą tść puntu i nadaje ię mu nwe natępujące brzmienie:.1 Ban Zachdni WBK Spóła Acyjna.1.1 Firma (nazwa), iedziba, ad raz numery telemuniacyjne pdmitu. Firma: Siedziba: Ad: Ban Zachdni WBK Spóła Acyjna Wrcław ul. Ryne 9/11, Wrcław

10 Numery ntwe: telefn: fa: Za świadcznych uług. Ban Zachdni WBK S.A. świadczy natępujące uługi na rzecz Funduzu: 1. przyjmuje zlecenia dtyczące zbywania i dupywania przez Funduz jednte uczetnictwa raz Zamiany jednte uczetnictwa, a Ŝe wzelie inne ładane przez Uczetniów Funduzu dypzycje, dtyczące Rejetrów Uczetnia Funduzu.. udtępnia materiały prmcyjne i infrmacyjne Funduzu..1.3 Wazanie miejca, gdzie mŝna uzyać infrmacje punch zbywających i dupujących jednti uczetnictwa. Atualna li pcówe Banu Zachdnieg WBK S.A., zbywających i dupujących jednti uczetnictwa, znajduje ię na trnie internetwej: raz jet dtępna pd numem telefnu: Dm Maleri BZ WBK Spóła Acyjna..1 Firma (nazwa), iedziba, ad raz numery telemuniacyjne pdmitu. Firma: Siedziba: Ad: Numery ntwe: Dm Maleri BZ WBK Spóła Acyjna Pznań pc Wlnści 15, Pznań telefn: fa: Za świadcznych uług. Dm Maleri BZ WBK S.A. świadczy natępujące uługi na rzecz Funduzu: 1. przyjmuje zlecenia dtyczące zbywania i dupywania przez Funduz jednte uczetnictwa raz Zamiany jednte uczetnictwa, a Ŝe wzelie inne ładane przez Uczetniów Funduzu dypzycje, dtyczące Rejetrów Uczetnia Funduzu,. udtępnia materiały prmcyjne i infrmacyjne Funduzu...3 Wazanie miejca, gdzie mŝna uzyać infrmacje punch zbywających i dupujących jednti uczetnictwa. Atualna li Puntów Obługi Klien Dmu Malerieg BZ WBK S.A., zbywających i dupujących jednti uczetnictwa, znajduje ię na trnie internetwej: raz jet dtępna pd numem telefnu: Deutche Ban PBC Spóła Acyjna.3.1 Firma (nazwa), iedziba, ad raz numery telemuniacyjne pdmitu. Firma: Siedziba: Ad: Numery ntwe: Warzawa Deutche Ban PBC Spóła Acyjna al. Armii Ludwej 6, Warzawa

11 telefn: fa: Za świadcznych uług. Deutche Ban PBC S.A. świadczy natępujące uługi na rzecz Funduzu: 1. przyjmuje zlecenia dtyczące zbywania i dupywania przez Funduz jednte uczetnictwa raz Zamiany jednte uczetnictwa, a Ŝe wzelie inne ładane przez Uczetniów Funduzu dypzycje, dtyczące Rejetrów Uczetnia Funduzu,. udtępnia materiały prmcyjne i infrmacyjne Funduzu..3.3 Wazanie miejca, gdzie mŝna uzyać infrmacje punch zbywających i dupujących jednti uczetnictwa. Atualna li Oddziałów Deutche Banu PBC S.A., zbywających i dupujących jednti uczetnictwa, znajduje ię na trnie internetwej: 61. w Rzdziale 7, w puncie 1, w pdpuncie (), p łwie Kmija ś ię łw, KPWiG 6. atualizacji pdlega Stut Funduzu w zaie, jaim mwa w głzeniach zmianach Stutu Funduzu z dnia 6 luteg 013 ru raz z dnia 7 maja 013 ru. Pzłe zapiy prpetu infrmacyjneg Funduzu pzją bez zmian. Tet jednlity prpetu infrmacyjneg Funduzu, uwzględniający pwyŝze zmiany, zł zamiezczny na trnie internetwej

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9 WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. PI 9 Niniejsze Waruni Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia nr U2001/2011 zawartej pomiędzy spółą BZ WBK-Aviva

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo