Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych."

Transkrypt

1 WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych. Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. załącznik nr 1 - informacje o oferencie 2. załącznik nr 2 oświadczenie oferenta 3. załącznik nr 3 - Szczegółowe określenie wyposażenia w sprzęt medyczny i w środki łączności, którymi będą realizowane usługi w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych stanowiących przedmiot zamówienia. 4. załącznik nr 4 - Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób świadczących usługi medyczne stanowiące przedmiot zamówienia załącznik nr 5 - formularz cenowy załącznik nr 6 - projekt umowy 1

2 Podstawa prawna: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie art.35 i 35a ustawy z dnia r o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz.U. Z 2007r, nr 14, poz.89) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U z 1998r. Nr 93, poz. 592). 1 Udzielający zamówienia: Wojewódzki Szpital Okulistyczny Kraków,, NIP : ; REGON : ; tel/fax , fax Adres strony internetowej Zamawiającego http: // 2 Przedmiot konkursu: świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych w podziale na 2 pakiety: PAKIET 1 - badanie histopatologiczne PAKIET 2 badanie cytologiczne z komory przedniej gałki ocznej Przedmiot konkursu obejmuje: ocenę makroskopową materiału tkankowego,opracowanie preparatów, ocenę mikroskopową preparatów przeprowadzoną przez specjalistę patomorfologa wraz z opisem, zapewnienie ewentualnych konsultacji, zapewnienie badań cytologicznych, immunohistochemicznych i barwień histochemicznych, ewidencję i archiwizację tkanek/płynów,ewidencję i archiwizację dokumentacji medycznej oraz preparatów,utylizację tkanek/płynów,zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 - formularz cenowy do niniejszych Warunków konkursu. 4 Informacji o przedmiocie konkursu udziela: w godz. 9:00 14:00 mgr Jadwiga Noworyta Przełożona Pielęgniarek tel wew Proponowana należność za usługi w zakresie transportu sanitarnego według cennika należności stanowiącego załącznik nr 5. 6 Czas obowiązywania umowy 24 miesiące 7 Rozpoczęcie świadczeń od dnia r 8 Informacje ogólne 1. Konkurs kierowany jest do osób: - uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, - posiadających niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także wykwalifikowany personel do wykonania zamówienia, - znajdujących się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w siedzibie Udzielającego zamówienia oferty w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzonej zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w warunkach konkursu, zawierającej wymagane dokumenty i oświadczenia, w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem ich dostarczenia w terminie składania ofert. 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Oferent dodatkowo może dołączyć do oferty inne informacje, które uzna za niezbędne. 6. Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9 Termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, do dnia r. do godz. 10:00 2

3 10 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych oraz nie otwierać przed r godz Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:15 w budynku Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie,, pok. nr Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu składania. 3. Komisja konkursowa na posiedzeniach jawnych i zamkniętych dokona czynności zgodnie z 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998r., nr 93, poz. 592). 4. W przypadku, gdy do konkursu wpłynie tylko jedna oferta, komisja konkursowa może wybrać tę ofertę, jeżeli jest ona zgodna z wymaganiami stawianymi w warunkach konkursu i spełnia oczekiwania zamawiającego w stosunku do ceny. 5. Komisja Komisja konkursowa odrzuci oferty nie spełniające warunków określonych w 8 Rozporządzenia (Dz.U. z 1998r.nr 93 poz.592) lub oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie. 5.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert. 6.Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku w formie pisemnej, informacja zostanie również umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. 11. Oferta powinna zawierać: 1. Załącznik nr 1 informacje o oferencie 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta, 3. Załącznik nr 3 - Szczegółowe określenie wyposażenia w sprzęt medyczny i w środki łączności, którymi będą realizowane usługi w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych 4. Załącznik nr 4 - Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób świadczących usługi medyczne stanowiące przedmiot zamówienia. 5. Załącznik nr 5 formularz cenowy, 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.Pełnomocnictwo dla osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta oraz podpisywania umów, gdy nie wynika to z dokumentu rejestrowego, 8.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest aktualnie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, będącej przedmiotem zamówienia lub oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r (Dz.U. Nr 283 poz.2825) co najmniej w dniu poprzedzającym dzień od którego oferent zobowiązany będzie do udzielania świadczeń na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych. 9. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta (tj. osoby uprawnione na podstawie właściwego rejestru lub na podstawie pełnomocnictwa). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Formularze powinny być sporządzone według wzorów określonych przez Udzielającego zamówienia. 10. Brak któregokolwiek z wymaganych w warunkach konkursu dokumentów i oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty. 11. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być ponumerowane i złączone w sposób trwały, uniemożliwiający zdekompletowanie oraz opatrzone w podpis osoby uprawnionej. 12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Udzielającego zamówienia. 3

4 13. Oferta cenowa winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i sporządzona według wzoru załącznika nr 5, zawierającego: ilość - oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia będą odrzucane z braku możliwości porównania jej z innymi ofertami, cenę jednostkową brutto, wartość brutto wyliczoną z pomnożenia ilości i ceny jednostkowej brutto. 14.W przypadku posiadania przez Oferenta, akredytacja/licencja Polskiego Towarzystwa Patologów. 12 Kryteria oceny ofert Kryteria oceny i wyboru ofert najniższa cena -100% C = ( Cn/Cb) x100 pkt gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty Cn - cena najniższej oferty Cb cena badanej oferty Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę pkt w wyniku oceny ofert 13 Skargi i protesty 1.W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Komisja konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3-ch dni od daty jej złożenia i zawiesi postępowanie do czasu jej rozstrzygnięcia. 2.Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągi 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 3. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu lub skargi udzielający zamówienia poinformuje w formie pisemnej niezwłocznie pozostałych oferentów. 4. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert. 14 Zawarcie umowy 1. Umowa na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z projektem umowy /załącznik nr 6/ zostanie zawarta z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach konkursu maja zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U z 1998r. Nr 93, poz. 592). Kraków, dnia r Zatwierdzam: Podpis Dyrektora 4

5 Załącznik nr 1 INFORMACJE O OFERENCIE Nazwa Oferenta Nazwa skrócona Zarejestrowany, numer wpisu właściwego rejestru Numer statystyczny GUS (Regon) Numer Identyfikacji Podatkowej Województwo Miejscowość Ulica, nr lokalu Telefon Faks Kod pocztowy Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta z zaznaczeniem osób uprawnionych do podpisania umowy (w załączeniu przedłożyć stosowne pełnomocnictwo) data podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 5

6 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczamy, iż jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. Oświadczamy, iż posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania świadczenia, dysponujemy niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem, a także wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Oświadczamy, iż na okres obowiązywania umowy pozostaniemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, będącej przedmiotem zamówienia na podstawie obowiązujących przepisów. 4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz warunkami przystąpienia do konkursu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy proponowane w nim postanowienia oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do wstawienia się w wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia terminie i miejscu w celu podpisania umowy na tychże warunkach. 6. Oświadczamy, iż jesteśmy gotowi do realizacji świadczenia od dnia r. 7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 8. Czas trwania umowy od r. Do r. 9. Osobą odpowiedzialną za realizację świadczenia jest: data podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 6

7 Załącznik nr 3 Szczegółowe określenie wyposażenia w sprzęt medyczny i w środki łączności, którymi będą realizowane usługi w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych będących przedmiotem zamówienia. Lp data podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 7

8 Załącznik nr 4 Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób świadczących usługi medyczne w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych 1)... kwalifikacje:... 2)... kwalifikacje:... 3)... kwalifikacje:... 4)... kwalifikacje: data podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 8

9 Załącznik nr 5 PAKIET NR 1 badanie histopatologiczne Formularz cenowy Rodzaj badania Jednostka miary Ilość badań na 1 rok Badanie histopatologiczne wycinek 220 Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Uwagi W cenie należy ująć wszystkie dodatkowe badania histo i immunochemicz ne PAKIET NR 2 badanie cytologiczne z komory przedniej gałki ocznej Rodzaj badania Jednostka miary Ilość badań na 1 rok Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Uwagi Badanie cytologiczne z komory przedniej gałki ocznej Porcja badanego materiału 10 W cenie należy podać wszystkie dodatkowe badania Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Ocena makroskopowa materiału tkankowego, opracowanie preparatów, ocena mikroskopowa preparatów przeprowadzona przez specjalistę patomorfologa wraz z opisem, zapewnienie ewentualnych konsultacji, zapewnienie badań cytologicznych, immunohistochemicznych i barwień histochemicznych, ewidencja i archiwizacja tkanek/płynów,ewidencja i archiwizacja dokumentacji medycznej oraz preparatów,utylizacja tkanek/płynów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Środki łączności: Wysyłanie wyników badań faksem lub drogą elektroniczną w ramach świadczonej usługi. Oryginały wyników będą dostarczone do siedziby Zamawiającego pocztą, lub odebrane osobiście od Wykonawcy przez pracownika Zamawiającego data podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 9

10 Załącznik nr 6 Projekt Umowa nr... o świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Krakowie,, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającym nr NIP oraz nr REGON , reprezentowanego przez Dyrektora Ilonę Pawlicką, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia, a... z siedzibą w Krakowie, ul..., Kraków, posiadającym nr REGON.. oraz NIP.., wpisanym do rejestru.. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, prowadzącym wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Małopolskiego pod numerem RZOZ..., reprezentowanym przez..., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U r. Nr 93 poz. 592), o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia, odpłatnych usług w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych, obejmujących : ocenę makroskopową materiału tkankowego,opracowanie preparatów, ocenę mikroskopową preparatów przeprowadzoną przez specjalistę patomorfologa wraz z opisem,zapewnienie ewentualnych konsultacji, zapewnienie badań cytologicznych, immunohistochemicznych i barwień histochemicznych, ewidencję i archiwizację tkanek/płynów,ewidencję i archiwizację dokumentacji medycznej oraz preparatów,zgodnie z obowiązującymi przepisami,utylizację tkanek/płynów. 2. Ilość zlecanych badań będzie wynikała z bieżących i uzasadnionych potrzeb Zleceniodawcy, co jest równoważne z możliwością nierealizowania przedmiotu umowy w ilościach i zakresie określonym w ofercie. 3. Zlecenie wykonania badania odbywać się będzie na podstawie pisemnych skierowań wystawionych przez lekarzy Udzielającego zamówienia na adres Przyjmującego zamówienie.... Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do archiwizowania każdego skierowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Badania będą wykonane przez wykwalifikowany personel Wykonawcy w ścisłej współpracy z lekarzami kierującymi materiał do badania. Zleceniobiorca przyjmuje pełną odpowiedzialność za rzetelność badań i wyników. 5. Zleceniodawca zastrzega możliwość przesyłania przez Zleceniobiorcę wyników badań pocztą elektroniczną lub faxem niezwłocznie po ich wykonaniu oraz oryginały pocztą. 6. Zleceniobiorca zapewni ewidencję i archiwizację tkanek/płynów, ewidencję i archiwizację dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji jednostkowego świadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania od Udzielającego zamówienia 10

11 materiału do badania wraz ze skierowaniem na badania pod wskazanym adresem Pisemne skierowanie na badanie histopatologiczne i cytologiczne zawiera imię i nazwisko pacjenta, nr ewidencyjny PESEL, rozpoznanie i numer statystyczny choroby, pieczątkę Udzielającego zamówienia oraz pieczątkę i podpis lekarza zlecającego badanie. 9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do: zawarcia na cały okres obowiązywania niniejszej umowy umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U r. Nr 283 poz. 2825). Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przedstawić w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy kopię dokumentu polisy potwierdzającej zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na część okresu obowiązywania niniejszej umowy, po upływie okresu obowiązywania tej umowy ubezpieczenia Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przedstawić w terminie kolejnych 30 dni dokument polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług w okresie trwania umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych za pomocą personelu i z wykorzystaniem środków technicznych spełniających wszelkie wymagania określone w przepisach szczególnych dla danego typu działalności. 11. W przypadkach udzielania świadczeń zdrowotnych przy wykonywaniu badań histopatologicznych i cytologicznych Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej na zasadach określonych dla zakładów opieki zdrowotnej. 12. Przyjmujący zamówienie nie może podzlecać wykonania niniejszej umowy ani powierzać jej wykonania na innej podstawie osobie trzeciej bez zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Strony ustalają następujące stawki wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych, objętych niniejszą umową: 1) wynagrodzenie za badanie histopatologiczne rozumiane jako cena wycinka wynosi brutto:... (słownie:... złotych), 2) wynagrodzenie za badanie cytologiczne rozumiane jako porcja badanego materiału wynosi brutto:...(słownie:... złotych). 2. Kwota na fakturach musi stanowić sumę jednostkowych kwot wynagrodzeń określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z tytułu zrealizowanych badań. Faktura winna być wystawiona w terminie 7 dni od daty zrealizowanej usługi. 3. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Przyjmującego zamówienie: Udzielający zamówienia oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT posiadającym nr NIP i upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest podatnikiem VAT posiadającym numer NIP... 11

12 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony umowy, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności Umowa zostaje zawarta od dnia 2009 r. do dnia 2011 r. 2. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie. 3. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia kończącego się ostatniego dnia miesiąca. 4. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) nie wykonania przez Przyjmującego zamówienie usług objętych umową, 2) wykonania przez Przyjmującego zamówienie usług objętych umową z opóźnieniem w stosunku do terminów wskazanych w 1 ust. 7. 3) nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, zawarcia przez Przyjmującego zamówienie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4 5 Spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane na jej podstawie. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 7 UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R

Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R K/7/2011 WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. załącznik

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku K O N K U R S U O F E R T. w przedmiocie: na podstawie

WARUNKI KONKURSU. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku K O N K U R S U O F E R T. w przedmiocie: na podstawie WARUNKI KONKURSU Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie K O N K U R S U O F E R T

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KATOWICACH ul. Warszawska 42, Katowice. tel fax

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KATOWICACH ul. Warszawska 42, Katowice. tel fax AZP/29/2/10 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KATOWICACH ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice tel. 032-2598-850 fax. 032-2598-859 www.womp.info NIP: 954-22-60-742 Regon:270170649 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku K O N K U R S U O F E R T. w przedmiocie: na podstawie

WARUNKI KONKURSU. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku K O N K U R S U O F E R T. w przedmiocie: na podstawie WARUNKI KONKURSU Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie K O N K U R S U O F E R T

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI WSTĘPNE II. PRZEDMIOT KONKURSU

I. UWAGI WSTĘPNE II. PRZEDMIOT KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH I. UWAGI WSTĘPNE Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX Siemianowice Śląskie,... r URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL. 032 760-53-90, FAX 760-54-20 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w zakresie : A)

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza D-423-5 (1)-MH/11 Oświęcim, dnia 7.11.2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /D.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie całodobowo usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.. 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2013 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 2.07.2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym w zakresie transportu sanitarnego

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym w zakresie transportu sanitarnego WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 centrala tel. (32) 47 84 500 sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki radiologicznej Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. informacje o oferencie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 5/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 23.11.2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 343 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 3 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej

Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej Lublin, dnia 18.03.2015 WARUNKI KONKURSU OFERT KO/13/15 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej ZATWIERDZAM: UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciw

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO )

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO ) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 92-213 - Łódź REGON:472147559 NIP: 728-22-46-128

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie

Wójt Gminy Ustronie Morskie Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 35, art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37. I. Udzielający zamówienia. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37. II. Informacje dodatkowe. 1. Konkurs ofert prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 2/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 01.09. 2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

POWIAT OWY PUBL ICZN Y ZA KŁA D OPIE KI Z DROW OTNE J W RYDU ŁTOW ACH I WO DZIS ŁAW IU ŚLĄ SKIM Z SIED ZIBĄ W W ODZI SŁAW IU Ś L ĄSKIM

POWIAT OWY PUBL ICZN Y ZA KŁA D OPIE KI Z DROW OTNE J W RYDU ŁTOW ACH I WO DZIS ŁAW IU ŚLĄ SKIM Z SIED ZIBĄ W W ODZI SŁAW IU Ś L ĄSKIM POWIAT OWY PUBL ICZN Y ZA KŁA D OPIE KI Z DROW OTNE J W RYDU ŁTOW ACH I WO DZIS ŁAW IU ŚLĄ SKIM Z SIED ZIBĄ W W ODZI SŁAW IU Ś L ĄSKIM ul. 26 Mar ca 5 1 44-300 Wo dzis ław Śl. Te l. 0 32 4 591 800 NIP:

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej ul.willowa 2 a Nasz znak: 1207 /2011 Bielsko-Biała, dnia 25.11.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia" a: reprezentowanym przez:

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia a: reprezentowanym przez: Wzór UMOWY nr DKM/P/ /2017 NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii Wadowice, dnia 21.02.2014 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM GMINA STRZEGOM 58-150 Strzegom, Rynek 38 o g ł a s z a na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r.

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r. Zarządzenie Nr 17 /2013 Dyrektora w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie fizjoterapeutycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2012 Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. I. Komisja konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. P.z.p. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) określone w art.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT Znak sprawy: ZOZ/ZP/08/10 WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój z zakresu ortopedii

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo