Edukacja naszą szansą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja naszą szansą"

Transkrypt

1 I G P. M W / 1 / 3 / 0 9 P o s tępowanie n a : Przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego metodą blended learning oraz szkolenia z języka niemieckiego metodą tradycyjną dla uczniów z Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w BełŜycach w ramach realizacji projektu pt. Edukacja naszą szansą BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU PT.: Edukacja naszą szansą realizowanego w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zatwierdził: r. Burmistrz BełŜyc inŝ. Ryszard Góra

2 I. Zamawiający: Gmina BełŜyce, BełŜyce, ul. Lubelska 3 II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony III. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór szkoły językowej, która prowadzić będzie szkolenia z języka angielskiego metodą blended-learning oraz z języka niemieckiego metodą tradycyjną dla uczniów Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w BełŜycach. Kod CPV: Usługi szkoleniowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 3 do SIWZ. 3. Załączniki do sporządzenia oferty moŝna pobrać ze strony Gminy BełŜyce 4. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia IV. Przebieg postępowania: 1. Na podstawie otrzymanych ofert zostanie wybrany Wykonawca odpowiedzialny za realizację zajęć językowych dla beneficjentów ostatecznych projektu pt Edukacja naszą szansą realizowanego w ramach działania POKL V. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym oryginalnym egzemplarzu w zamkniętej kopercie. 4. Kopertę naleŝy oznaczyć w następujący sposób: Przetarg na realizację projektu pt. Edukacja naszą szansą. 5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Oferta musi być parafowana na kaŝdej stronie oraz podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Oferta powinna zawierać: a) Nazwę i siedzibę Wykonawcy, b) Datę sporządzenia oferty, c) Dane o osobie upowaŝnionej do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze złoŝoną ofertą, Propozycje cenowe wyraŝone w złotych polskich. 8. Na ofertę składa się: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków przez Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ, a) Podpisany opis przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 b) Informacje o szkoleniach realizowanych przez Wykonawcę na rzecz innych podmiotów, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, 4a do SIWZ, c) Zaświadczenie o wpisie do działalności ewidencji gospodarczej wystawionych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Informacje o osobach wykonujących zamówienie zgodnie z Załącznikiami Nr 6 i 6a do SIWZ

3 e) Dokument potwierdzający posiadanie licencji na uŝytkowanie platformy on-line. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ustawy. a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia t.j. : w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia t.j.: - zrealizował co najmniej 5 projektów z EFS, - przeprowadził, jak równieŝ przeprowadza szkolenia z języka angielskiego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z co najmniej 117 uczestnikami, c) dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia t.j. posiadają platformę on-line o danych cechach: - platforma osadzona jest w środowisku internetowym, na serwerze/serwerach gwarantujących płynne korzystanie z niej 117 osób w tym samym czasie - kaŝdy uczestnik kursu moŝe, korzystać z zindywidualizowanego toku nauki online po uprzednim zalogowaniu - dostęp do konta uczestnika chroniony jest hasłem - platforma umoŝliwia przesyłanie zadań domowych, materiałów dydaktycznych, testów, rozwiązań zadań i testów dla poszczególnych uczniów lub grup bezpośrednio za jej pomocą, - platforma umoŝliwia kontakt lektora z uczniami/grupą w celu przesłania za jej pomocą materiałów dydaktycznych, ćwiczeń, rozwiązanych testów i ćwiczeń oraz indywidualizacji procesu nauczania, - platforma zawiera materiały dydaktyczne umoŝliwiające naukę w zakresie gramatyki, słownictwa, doskonalenia umiejętności pisania, doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania na przyjętych dla danej grupy poziomach zaawansowania - platforma zawiera funkcje automatycznego sprawdzania ćwiczeń wypełnianych przez uczniów oraz raportowania ich wyników na poziomie kaŝdego ucznia oraz danej grupy językowej z moŝliwością wydruku raportów - platforma posiada funkcję archiwizacji wyników pracy poszczególnych uczniów - lektorzy posiadają moŝliwość wprowadzania dodatkowych ćwiczeń do platformy dostosowanych do poziomu grupy d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, - wymaga się, aby wykonawca przedstawił osoby wykonujące zamówienie, tj. wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje tzn. muszą: 1) posiadać dyplom ukończenia: studiów wyŝszych zawodowych lub magisterskich na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyka stosowana w specjalności danego języka obcego lub 2) posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyŝszych zawodowych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany na kursie lub 3) legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyŝszych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) i świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do

4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudniać nauczycieli nie mających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288), e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki wykonawca spełnił. 3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŝą dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4) Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy (Załącznik Nr 2); aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wykaz wykonanych usług przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia t.j.: - zrealizował co najmniej 5 projektów z EFS, - przeprowadził, jak równieŝ przeprowadza szkolenia z języka angielskiego z wykorzystaniem platformy e-learningowej o niŝej wymienionych cechach z co najmniej 117 uczestnikami: a) platforma osadzona jest w środowisku internetowym, na serwerze/serwerach gwarantujących płynne korzystanie z niej osób w tym samym czasie b) kaŝdy uczestnik kursu moŝe, korzystać z zindywidualizowanego toku nauki online po uprzednim zalogowaniu c) dostęp do konta uczestnika chroniony jest hasłem d) platforma umoŝliwia przesyłanie zadań domowych, materiałów dydaktycznych, testów, rozwiązań zadań i testów dla poszczególnych uczniów lub grup bezpośrednio za jej pomocą, e) platforma umoŝliwia kontakt lektora z uczniami/grupą w celu przesłania za jej pomocą materiałów dydaktycznych, ćwiczeń, rozwiązanych testów i ćwiczeń oraz indywidualizacji procesu nauczania, f) platforma zawiera materiały dydaktyczne umoŝliwiające naukę w zakresie gramatyki, słownictwa, doskonalenia umiejętności pisania, doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania na przyjętych dla danej grupy poziomach zaawansowania

5 g) platforma zawiera funkcje automatycznego sprawdzania ćwiczeń wypełnianych przez uczniów oraz raportowania ich wyników na poziomie kaŝdego ucznia oraz danej grupy językowej z moŝliwością wydruku raportów h) platforma posiada funkcję archiwizacji wyników pracy poszczególnych uczniów i) lektorzy posiadają moŝliwość wprowadzania dodatkowych ćwiczeń do platformy dostosowanych do poziomu grupy - z podaniem terminu realizacji, tytułu oraz załączeniem dokumentów potwierdzających Ŝe świadczone usługi zostały wykonane naleŝycie (Załącznik Nr 4, 4a). - wykaz osób wykonujących zamówienie tj. wykładowców którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje tzn. muszą: 1) posiadać dyplom ukończenia: studiów wyŝszych zawodowych lub magisterskich na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyka stosowana w specjalności danego języka obcego lub 2) posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyŝszych zawodowych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany na kursie lub 3) legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyŝszych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) i świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnia nauczycieli nie mających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288) - z podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz załączeniem w/w dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe (Załączniki Nr 6 i 6a). - dokument potwierdzający posiadanie licencji na uŝytkowanie platformy on-line o danych cechach: a) platforma osadzona jest w środowisku internetowym, na serwerze/serwerach gwarantujących płynne korzystanie z niej osób w tym samym czasie b) kaŝdy uczestnik kursu moŝe, korzystać z zindywidualizowanego toku nauki online po uprzednim zalogowaniu c) dostęp do konta uczestnika chroniony jest hasłem d) platforma umoŝliwia przesyłanie zadań domowych, materiałów dydaktycznych, testów, rozwiązań zadań i testów dla poszczególnych uczniów lub grup bezpośrednio za jej pomocą, e) platforma umoŝliwia kontakt lektora z uczniami/grupą w celu przesłania za jej pomocą materiałów dydaktycznych, ćwiczeń, rozwiązanych testów i ćwiczeń oraz indywidualizacji procesu nauczania, f) platforma zawiera materiały dydaktyczne umoŝliwiające naukę w zakresie gramatyki, słownictwa, doskonalenia umiejętności pisania, doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania na przyjętych dla danej grupy poziomach zaawansowania g) platforma zawiera funkcje automatycznego sprawdzania ćwiczeń wypełnianych przez uczniów oraz raportowania ich wyników na poziomie kaŝdego ucznia oraz danej grupy językowej z moŝliwością wydruku raportów h) platforma posiada funkcję archiwizacji wyników pracy poszczególnych uczniów i) lektorzy posiadają moŝliwość wprowadzania dodatkowych ćwiczeń do platformy dostosowanych do poziomu grupy.

6 VIII. Termin związania ofertą: 1. Oferent pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Ofertę naleŝy złoŝyć (osobiście, przesłać pocztą kurierską lub przez posłańca za potwierdzeniem doręczenia) w terminie do dnia r. do godz w sekretariacie Urzędu Gminy w BełŜycach ul. Lubelska 3, pok. nr Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. 3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złoŝone na piśmie. Pismo powinno jasno określać przedmiot postępowania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz w sali konferencyjnej, (pok. nr 1) Gminy w BełŜycach ul. Lubelska 3. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. - wymagane dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, kaŝda strona kserokopii powinna być poświadczona za zgodność w oryginałem, - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną, - jeŝeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (w sytuacji gdy jedna ze stron na Ŝądanie drugiej nie prześle potwierdzania otrzymania informacji, za potwierdzenie przekazania uznaje się dokument potwierdzający wysłanie informacji). - Osoba do kontaktów: Joanna Rakuś tel od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00 Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących postępowania: Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Dopuszcza się jedynie zapytania składane w formie pisemnej (na piśmie, faksem, drogą elektroniczną). a) Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. b) Wyjaśnienia wraz z treścią pytania, bez ujawniania źródła zapytania, zostaną wysłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy BełŜyce. XII. Tryb zmiany treści SIWZ: 1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający moŝe zmienić treść SIWZ. 2.O kaŝdej zmianie SIWZ Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację o zakresie zmian na stronie Urzędu Zamówień Publicznych i Gminy BełŜyce.

7 XIII. Wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnień, wybór oferty: 1. W toku badania ofert Zamawiający moŝe Ŝądać wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 2. JeŜeli w postępowaniu nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych poprzednio ofertach. XIV. Odrzucenie oferty: 1.Oferta będzie odrzucona gdy: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada SIWZ z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,, c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, f) jest nie waŝna na podstawie odrębnych przepisów. 2.W przypadku odrzucenia oferty informacja o odrzuceniu zostanie przesłana do Wykonawcy, którego oferta została odrzucona wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. XV. Informacje na temat umowy, która zostanie zawarta z wybranym oferentem: 1.Umowa zostaje zawarta w dniu złoŝenia na niej podpisów przez obie Strony, tj. Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. 2. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Oferentem na okres 5 miesięcy od 1 października 2009 do 28 lutego 2010r. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Cena ofertowa powinna obejmować : 1. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: - koszty przeprowadzenia kursu z języka angielskiego metodą blended-learnig oraz języka niemieckiego metodą tradycyjną - udostępnienie wszystkim uczestnikom kursu z języka angielskiego metodą blended-learning do uŝytku platformy internetowej w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych (45 min.) raz na tydzień, - wybór i zakup materiałów dydaktycznych (podręcznik + ćwiczenia) z języka angielskiego dla 117 uczniów (9 grup po 13 uczniów) oraz z języka niemieckiego dla 65 uczniów (5 grup po 13 uczniów), - przeprowadzenie testowania wstępnego (testu i rozmowy kwalifikacyjnej na terenie Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gminazium Nr 2 w BełŜycach dla kaŝdego słuchacza przed rozpoczęciem zajęć i określenia poziomu znajomości języka, - opracowanie programu nauczania, - nadzór metodyczny prowadzonych zajęć (dokonywany przez metodyka w stosunku do lektorów prowadzących zajęcia, obejmujący m.in. hospitowanie prowadzonych zajęć co najmniej raz na 2 miesiące w kaŝdej z grup szkoleniowych)

8 - przeprowadzenie co najmniej dwa razy na miesiąc sprawdzianu ze stopnia opanowania wiedzy przez słuchacza, - zapewnienie lektora zastępczego w razie nieobecności lektora stale prowadzącego zajęcia, - dostarczenie miesięcznych raportów dotyczących osiągnięć i frekwencji beneficjentów ostatecznych z wykorzystaniem systemu raportowania generowanego z platformy on-line - opracowanie raportu końcowego dotyczącego postępów beneficjentów ostatecznych w nauce, - przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wewnętrznego egzaminu końcowego dla wszystkich uczestników kursu i wystawienie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, - dostarczenie raz na semestr raportów podsumowujących wyniki oraz frekwencję, w tym wyniki prac uczniów na platformie on-line w postaci zestawień indywidualnych dla kaŝdego ucznia i zbiorowych dla wszystkich grup - zapewnienie przez Oferenta osoby odpowiedzialnej za realizację szkoleń, która będzie znała szczegóły organizacyjne szkoleń: harmonogramy oraz będzie mogła stanowić wsparcie dla Zamawiającego w czasie przygotowania szkoleń. 2. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. XVII. Kryteria oceny oferty. 1).Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: L.p. Kryteria Waga 1. Cena oferty 40% Doświadczenie oferenta w ralizacji szkoleń z języka angielskiego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 30% 30% 2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, t.j. ofertę która uzyska największą liczbę punktów według wzoru: P = 0,4 * OPc + 0,3 * OPpe + 0,3 * OPd gdzie: P całkowita liczba punktów, OPc ocena punktowa za kryterium Cena oferty OPpe- ocena punktowa za kryterium Doświadczenia oferenta w realizacji szkoleń z języka angielskiego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej OPd ocena punktowa za kryterium Doświadczenie oferenta e realizacji szkoleń w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego W kryterium Cena oferty zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa (OPc) = C min/ C badana *100 punktów

9 C min - najniŝsza cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zaoferowana w postępowaniu C badana - cena brutto badanej oferty W kryterium 'Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń z języka angielskiego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej' zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa (OPpe) = Sm badany/ S max*100 punktów Sm badany liczba uczestników szkoleń z języka angielskiego zrealizowanych jak równieŝ realizowanych przez oferenta z wykorzystaniem platformy e-learningowej w okresie ostatnich 3 lat S max najwyŝsza liczba uczestników szkoleń z języka angielskiego zrealizowanych jak równieŝ realizowanych przez oferenta z wykorzystaniem platformy e-learningowej w okresie ostatnich 3 lat spośród ofert nie podlegających odrzuceniu W kryterium 'Doświadczenie oferenta e realizacji szkoleń w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego' zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa (OPd) = Pm badany/ P max*100 punktów Pm badany liczba szkoleń w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanych przez oferentów w okresie ostatnich 3 lat P max najwyŝsza liczba szkoleń w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanych przez oferentów w okresie ostatnich 3 lat spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 3) W toku oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. XVIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XX. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do zamawiającego.

10 protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią; protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy; zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych; protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu; od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie zgodnie z Rozdziałem 3 Odwołanie ustawy Pzp. Wykaz załączników: 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy. 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków. 3. Załącznik Nr 3 Przedmiot zamówienia. 4. Załącznik Nr 4 Informacje o realizowanych szkoleniach językowych. 5. Załącznik Nr 4a Doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów z EFS. 6. Załącznik Nr 5 Projekt Umowy. 7. Załącznik Nr 6 Informacja o osobach wykonujących zamówienie z j. angielskiego. 8. Załącznik Nr 6a Informacja o osobach wykonujących zamówienie z j. niemieckiego.

Gmina Pią tnica ul. Stawiskowska 53 18 421 Pią tnica tel. (086 216 24 76) fax: (086) 215 21 13 www.ugpiatnica.doc.pl e-mail:ugpiatnica@doc.

Gmina Pią tnica ul. Stawiskowska 53 18 421 Pią tnica tel. (086 216 24 76) fax: (086) 215 21 13 www.ugpiatnica.doc.pl e-mail:ugpiatnica@doc. Gmina Pią tnica ul. Stawiskowska 53 18 421 Pią tnica tel. (086 216 24 76) fax: (086) 215 21 13 www.ugpiatnica.doc.pl e-mail:ugpiatnica@doc.pl Postę powanie na: Przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Lublin: usługa szkoleniowa Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lublin: usługa szkoleniowa Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2011-07-06 08:20 Lublin: usługa szkoleniowa Numer ogłoszenia: 185808-2011; data zamieszczenia: 05.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wymiana okien drewnianych skrzynkowych oraz parapetów drewnianych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Piątnica, dnia 29.11.2011 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na: przeprowadzenie kursu języka angielskiego z wykorzystaniem technik informatycznych dla 72 beneficjentów ostatecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. ABC małego biznesu dla potrzeb projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Warszawa, dn. 21 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 13/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji SłuŜebnych MAZOWIA ul. śytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lubań,2011-08-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH UKIERUNKOWANYCH NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UMYSŁOWY, PSYCHICZNY, FIZYCZNY I SPOŁECZNY UCZNIA KLAS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-26-KB/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-26-KB/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-26-KB/08 na przeprowadzenie: emisji reklamy w internecie emisji reklamy w prasie o zasięgu ogólnopolskim której odbiorcami

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa szkoleniowa na przeprowadzenie kursu językowego (angielski, niemiecki,

Poznań: Usługa szkoleniowa na przeprowadzenie kursu językowego (angielski, niemiecki, Poznań: Usługa szkoleniowa na przeprowadzenie kursu językowego (angielski, niemiecki, francuski) dla 9 grup pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Prochowice: Realizacja zajęć z języków obcych i technik IT z. wykorzystaniem e-learningu dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach

Prochowice: Realizacja zajęć z języków obcych i technik IT z. wykorzystaniem e-learningu dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2... 1 z 5 Prochowice: Realizacja zajęć z języków obcych i technik IT z wykorzystaniem e-learningu dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2011 z dnia 06.12.2011 r. na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego metodą blended learning dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od 125.000 EURO) Wrocław, dnia 05.07.2010 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176307 w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-109-KS/07 na wykonanie oraz dostawę artykułów promujących Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) 1. Zamawiający. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12 tel. ( 015 ) 832 28 44 fax. ( 015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opole, 2008-09-08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie modernizacji portalu internetowego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego Page 1 of 5 Gołdap: szkolenie pt. Profesjonalne wykorzystanie programów MS Word i MS Excel Numer ogłoszenia: 44619-2010; data zamieszczenia: 01.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RIRP-MK-5511-10/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Miasta Tarnowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.3.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK -P46/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na : określenie ceny biletów miesięcznych dla uczniów dojeŝdŝających do szkół na następujących trasach : a) Moszczenica

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. 1 z 6 2011-06-28 13:48 Poznań: Zorganizowanie szkoleń i kursów, celem podniesienia kwalifikacji pracowników placówek oświatowych biorących udział w projekcie pt.: Nowoczesna szkoła - doskonalenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: 3410/11/10 Bałtów, dn. 10.08.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 3410/11/10, nazwa zadania: Świadczenie usługi specjalisty do

Bardziej szczegółowo

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12)

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12) OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr 9 32-045 Sułoszowa tel. (0-12) 389-20-05 fax. (0-12) 389-20-06 e-mail: opnar@pro.onet.pl ========================================================================= Ojców,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. Strona 1 z 5 Poznań: Wykonanie wraz z dostawą gadŝetów promocyjnych z logo powiatu poznańskiego z moŝliwością składania ofert częściowych - VI części. Numer ogłoszenia: 178952-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE MGOPS/341-03/2009 Krotoszyn, 2009-05-27 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE I. ZAMAWIAJĄCY:,, 63-700 Krotoszyn, telefon/faks: (062) 725-36-68, (062) 725-39-96 NIP: 621-11-89-919

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.4.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.6.2015 Sanok, dnia 13.04.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologa I. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGA TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMU ORAZ AKTYWNYCH I SKONFIGUROWANYCH KART SIM DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RIRP-MK-2711-9/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Nazwa: Powiat Tarnowski Starosta Powiatu Tarnowskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup wapna palonego mielonego CPV 14121200-7 PKWiU 26.52.10-33.00 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do wideokonferencji oraz sprzętu multimedialnego dla pracowni teatralnej i filmowofotograficznej dla Państwowej WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24 1 z 5 2009-02-24 12:09 Tomaszów Lubelski: CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i uŝytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo