ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2013/2014."

Transkrypt

1 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE Pszczyna; ul. Sygietyńskiego 20; REGON ; tel. (32) ; fax. (32) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2013/2014. SIWZ zawiera: 1. Formularz OFERTA formularz 1 2. Kosztorys ślepy formularz 2 3. Oświadczenie /art. 24 ust. 1 ustawy Pzp/ - Formularz 3 4. Oświadczenie /art. 22 ust 1 ustawy Pzp/ - formularz 4 5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej formularz 5 6. Wykaz usług formularz 6 7. Potencjał Techniczny formularz 7 8. Potencjał Kadrowy Formularz 8 9. Oświadczenie o wielkości średniorocznego zatrudnienia formularz Oświadczenie o posiadaniu uprawnień Formularz Podwykonawcy formularz Wzór Umowy załącznik nr Specyfikacja Techniczna załącznik nr Wykaz dróg DW załącznik nr 3A 15. Wykaz chodników DW- załącznik 3B 16. Wykaz dróg DP 1 załącznik nr 3C 17. Wykaz dróg DP 2- załącznik 3D 18. Wykaz chodników DP załącznik 3E 19. Wzór raportu dziennego załącznik 4 Zatwierdzono w dniu: r - sierpień

2 1. ZAMAWIAJĄCY: 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20 telefon: (32) fax: (32) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PZD.DT Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) 3.2. Ilekroć w niniejszym SIWZ użyte jest pojęcie ustawa PZP należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1.Temat przetargu: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2013/ Opis przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Pszczyna, Miedźna i Suszec (wg wykazu Załączniki nr 3C, 3D, 3E) administrowanych przez PZD Pszczyna i dróg wojewódzkich DW 931, 933, 935, 938, 939 utrzymywanych przez PZD Pszczyna w sezonie 2013/2014 (wg wykazu Załącznik nr 3A i 3B). W przypadku dróg powiatowych Zamawiający będzie wykonywał przedmiot zamówienia środkami i siłami własnymi. Wykonawca będzie realizował zadania z zakresu zimowego utrzymania na drogach powiatowych na wyraźne polecenie koordynatora ZUD i na drogach przez niego wskazanych. - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości: W Gminie Pszczyna 73,85 km W Gminie Miedźna 35,04 km W Gminie Suszec 3,91 km utrzymywanych przez PZD Pszczyna w sezonie 2013/ Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich o łącznej długości 80,8 km - DW 931, 933, 935, 938, 939 utrzymywanych przez PZD Pszczyna w sezonie 2013/ Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych o długości: W Gminie Pszczyna 25,87 km W Gminie Miedźna 13,89 km W Gminie Suszec 1,2 km utrzymywanych przez PZD Pszczyna w sezonie 2013/

3 - Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich o łącznej długości 41,5 km - DW 931, 933, 935, 938, 939 utrzymywanych przez PZD Pszczyna w sezonie 2013/ Wynajem ładowarki o pojemności łyżki od 0,25 m3 do 1 m3 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ślepy oraz specyfikacja techniczna. Zakres rzeczowy, lokalizacja, dróg powiatowych w tym chodników i dróg wojewódzkich przedstawia ZAŁĄCZNIK nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi odśnieżania usługi usuwania oblodzeń 4.4. Rodzaj zamówienia: usługi Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich: Drugi standard zimowego utrzymania Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być zlikwidowane - jezdnia i utwardzone pobocze odśnieżone na całej szerokości - śliskość zlikwidowana na całej powierzchni jezdni i utwardzonego pobocza Po ustaniu opadów - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej poruszanie się samochodów osobowych Od stwierdzenia występowania zjawisk - gołoledź 3 godz. - szron 3 godz. - szadź 3 godz. - lodowica 4 godz. - śliskość pośniegowa 4 godz. Trzeci standard zimowego utrzymania dróg Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte /zlikwidowane/ Po ustaniu opadów Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, - zaspy mogą występować do 4 godz. jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi W miejscach wymienionych w kol.1: - gołoledzi 5 godz. - szronu 5 godz. - szadzi 5 godz. - lodowicy 5 godz. - śliskości pośniegowej 5 godz. -3-

4 Czwarty standard zimowego utrzymania dróg Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być zlikwidowane - jezdnia odśnieżona na całej szerokości - śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu Po ustaniu opadów - śnieg luźny może zalegać do 8 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej poruszanie się samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. Od stwierdzenia występowania zjawisk - gołoledź 8 godz. - lodowica 8 godz. - śliskość pośniegowa 10 godz. Piąty standard zimowego utrzymania dróg Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być zlikwidowane - jezdnia odśnieżona na całej szerokości - w miejscach zaso odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu Po ustaniu opadów - śnieg luźny może zalegać do 16 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej poruszanie się samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. Od stwierdzenia występowania zjawisk - gołoledź 8 godz. - śliskość pośniegowa 10 godz. Standard utrzymania chodników Odśnieżanie chodników będzie prowadzone jedynie na wyraźne polecenie koordynatora ZUD i w miejscach przez niego wskazanych. Utrudnienia w ruchu po ustąpieniu opadów śniegu nie mogą trwać dłużej niż: - luźny śnieg - 6 godz. - błoto pośniegowe godz. - zajeżdżony śnieg - cienka warstwa nie utrudniająca ruchu. Zwalczanie śliskości zimowej. W zależności od warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni śliskość zimowa będzie likwidowana przez rozsypywanie środków uszorstniających na całej długości chodników - frakcji do 4 mm. - szron, szadź - 4 godz. - śliskość pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 6 godz. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) utrzymanie dróg w tym chodników według określonych w specyfikacji technicznej, SIWZ oraz załączników do SIWZ. b) prowadzenie akcji zimowej na wyraźne polecenie koordynatora ZUD. Decyzje dotyczące sposobu prowadzenia akcji, a w szczególności: -4-

5 - moment rozpoczęcia akcji, - ilość jednostek wprowadzonych do akcji, - moment zakończenia akcji będzie podejmował koordynator ZUD. c) dysponowanie specjalistycznym sprzętem przez czas trwania niniejszej umowy gwarantującym bezawaryjne przeprowadzenie akcji zimowej zgodnie z wykazanym sprzętem w ofercie. d) rozpoczęcia akcji czynnej wszystkimi niezbędnymi jednostkami sprzętowymi w ciągu godziny od chwili otrzymania polecenia koordynatora ZUD, e) pełnienie całodobowych dyżurów dyspozytorskich, f) sporządzanie bieżących raportów dobowych (od godz do godz dnia następnego) z danymi dotyczącymi prowadzonej akcji zimowej. Raport powinien zawierać informacje o rodzaju oraz ilości sprzętu biorącego udział w akcji zimowej z rozpisanymi ilościami kilometrów przejechanych, informacje o warunkach meteorologicznych (opady, temperatury), zgodnie ze wzorem załącznik nr 4 do SIWZ. g) Wykonywanie na wyraźne polecenie koordynatora ZUD poleceń dotyczących decyzji o rozpoczęciu akcji oraz informowania go o godz. wyjazdu poszczególnych jednostek oraz o zakończeniu akcji (zjazdu jednostek na bazę) jak również o ilościach zastosowanych materiałów do zwalczania śliskości, h) dostarczenie raportów z przebiegu prowadzonej akcji zimowej do tut. Zarządu do godz dnia następnego, celem zatwierdzenia przez zamawiającego. i) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego ładowarki o pojemności łyżki od 0,25 m3 do 1,0 m3 i wysokości podnoszenia łyżki nie mniej niż 2,5 m. j) Wszystkie naprawy, okresowe przeglądy i bieżące utrzymanie ładowarki po stronie Wykonawcy Podstawowymi środkami do zwalczania śliskości jest: na drogach sól drogowa, na chodnikach piasek. Wykonawca stosować będzie dawki materiałów do zwalczania śliskości zgodnie ze specyfikacją techniczną. Wykonawca winien zabezpieczyć na sezon zimowy materiał do zwalczania śliskości w ilościach gwarantujących prowadzenie akcji zimowej. Środki chemiczne (sól drogowa) stosowane przez wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie dopuszczające do stosowania tych środków na drogach tj. atest Państwowego Zakładu Higieny oraz opinię techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania środków finansowych na wykonanie zamówień uzupełniających przewiduje się udzielenie ich zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: r r. 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 6.1.Warunki ogólne Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy PZP W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek określony w punkcie musi spełniać każdy z Wykonawców Warunki szczegółowe O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust 1 ustawy PZP: 1/ Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przetargiem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. -5-

6 Doświadczenie zawodowe Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych każde na kwotę minimum ,00 zł oraz dołączyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek Potencjał techniczny: Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej: piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług hydrauliczny oraz lokalizator GPS min. 6 szt. pług hydrauliczny z nośnikiem wyposażonym w lokalizator GPS min. 6 szt. pług wirnikowy wyposażony w lokalizator GPS min. 2 szt. sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej 1500 kg wyposażony w lokalizator GPS min. 3 szt. ładowarka o pojemności łyżki od 0,25 m3 do 1,0 m3 min. 1 szt Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Uwaga: Sprzęt wykorzystywany do usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (w tym chodników) powiatowych i wojewódzkich musi być wyposażony w lokalizatory GPS. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu możliwości ciągłego monitorowania pozycji sprzętu wymienionego w pkt SIWZ. Wszystkie dane GPS muszą być dostępne on-line w jednym portalu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu możliwość wglądu zarówno do aktualnych danych GPS jak i historii przechowywanej w portalu min. 60 dni. Możliwość odczytu danych GPS musi być zapewniona przez wykonawcę przez cały okres trwania umowy Potencjał kadrowy Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na lub wg druku Formularz nr 8 do SIWZ; DROGI POWIATOWE I DROGI WOJEWÓDZKIE: 15 osób do wykonania zamówienia posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestniczeniu w zimowym utrzymaniu dróg publicznych w tym co najmniej: 2 osoby nadzorujące pracę i minimum 4 osoby legitymujące się ukończonym szkoleniem organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w zakresie wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu drogowego, lub osobom znajdującym się na drodze, tj. spełniających wymóg art. 6 ust. 3a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek Wykonawca musi wykazać, że średni przychód netto ze sprzedaży usług za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres kształtował się na poziomie co najmniej ,00 zł netto Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż ,00 zł. -6-

7 Wykonawca winien posiadać polisę, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt , , , , , WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW (dokumenty oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) 7.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 zgodnie z treścią Formularza Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, na formularzu zgodnie z treścią Formularza 6, oraz dowody (zgodnie z 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt niniejszego SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią Formularza 8. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt niniejszego SIWZ Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień Formularz nr Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami na Formularzu zgodnie z treścią Formularza 7. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w pkt Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia, oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie Formularz Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust.1 ustawy PZP, zgodnie z treścią Formularza

8 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z treścią Formularza Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7: pkt i pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), - pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym a art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Wykonawca może podlegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych -8-

9 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt i W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych dokumenty winien przedłożyć z imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsze SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Spełnienie w/w warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie iż Wykonawca spełnia wymagane warunki. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. Wykonawcy, którzy mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, nie spełniają wymaganych warunków lub nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych dokumentów będzie wynikało, że nie spełniają wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 8.1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20 tel. :/32/ fax.:/32/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający i Wykonawcy na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, zostanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. -9-

10 9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: - w sprawach technicznych: Michał Grzegorz w godzinach: pn. - od 7:30 do 17:00, wt. czw. 7:30 do 15:30 pt. - od 7:30 do 14:00 tel , - w zakresie prawa zamówień publicznych: Marta Wojtyła - Paliczka w godzinach: pn. - od 7:30 do 17:00, wt. czw. 7:30 do 15:30 pt. - od 7:30 do 14:00 tel WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości ,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia r. oferta była zabezpieczona wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy w Pszczynie Nr Zamawiający będzie uważał wadium wniesione w pieniądzu za złożone w oznaczonym terminie, jeżeli przed upływem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany rachunek Zamawiającego. Wadium w postaci niepieniężnej należy: w formie oryginału złożyć w sekretariacie Zamawiającego. Wykonawca, który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji albo bez zachowania wymaganej formy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Oferta (Formularz 1 do SIWZ.) oraz niżej wymienione dokumenty: Oświadczenie wskazujące jaka część przedmiotu zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. (Formularz 11). Formularz należy wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców. Wykonawca może zlecić do wykonanie Podwykonawcom roboty w zakresie, określonym w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy, może nie wyrazić zgody na jej zawarcie z Podwykonawcą Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. -10-

11 Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Oświadczenia i dokumenty dot. Właściwości Wykonawcy, wymagane w Pkt Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Wykonawca określi ceny jednostkowe na lub wg druku stanowiącym Formularz nr 2 do SIWZ, który po wypełnieniu stanowić będzie kosztorys ofertowy Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Cena ofertowa musi być podana cyframi i słownie w walucie polskiej. Zamawiający będzie się rozliczał z wykonawcą wyłącznie w walucie PLN Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby popisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt i pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Dokumenty składające się na ofertę inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt i mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone uniemożliwiając rozsypanie kartek ( np. zbindowana, zszyta lub w innej formie). Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane narastająco wzwyż lub aby oferta była przygotowana w inny sposób zabezpieczający jej porządek i integralność W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj., informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Oryginał należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania Opakowanie winno być odznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie Pszczyna, ul. Sygietyńskiego

12 oraz opisane: Oferta na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2013/2014. Nie otwierać przed dniem r., godz Przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Pszczynie przy ul. Sygietyńskiego 20, sekretariat (Parter) w terminie do r. do godziny 9 00 czasu lokalnego Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia przez do siedziby Zamawiającego do dnia r. do godziny 9 00 czasu lokalnego Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji Formularza nr 2 - Kosztorys ślepy netto powiększona o obowiązujący podatek VAT Cenę oferty należy podać w formie określonej w formularzu oferty (Formularz nr 1 do SIWZ) Wszystkie wartości należy podać do dwóch miejsc po przecinku Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN Podane w SIWZ i załącznikach do SIWZ ilości i krotności poszczególnych prac są orientacyjne (szacunkowe), wyliczone na podstawie dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego i maja służyć jedynie do kalkulacji ceny ofertowej. Faktyczne ilości i krotności wykonywanych prac mogą się różnić od ilości zakładanych (szacowanych) w zależności od warunków pogodowych w okresie trwania zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych prac i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Z tytułu niezrealizowania tych ilości zamówień Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach jednostkowych wszystkie czynniki tworzące je, w tym robociznę, koszt sprzętu, koszt paliwa, napraw, dojazdu oraz wszystkie pozostałe koszty, w tym koszty utrzymania gotowości Wykonawca kalkulując cenę materiału, uwzględnia koszt materiału wraz ze wszystkimi kosztami (transportu, załadunku i wyładunku) Jednostki wykonanych robót będące podstawą do wynagrodzenia Wykonawcy: przez 1 kilometr odśnieżania pasa drogowego wraz ze zwalczaniem śliskości (pozycja 1 kosztorysu ślepego) należy rozumieć przejazd 1 km solarki z opuszczonym pługiem w jedną stronę z posypaniem jednego pasa ruchu oraz dojazd do miejsca robót. Dawka soli wg specyfikacji. Pozycją nr 1 kosztorysu ślepego rozliczane będą roboty na drogach o standardach zimowego utrzymania III i IV, na których zwalczanie śliskości wykonuje się poprzez posypanie całej długości i szerokości drogi poprzez przejazd w jedną stronę z posypaniem jednego pasa ruchu, następnie przejazd w drugą stronę z posypaniem drugiego pasa ruchu. Wykaz tych dróg w załącznikach 3A i 3C -12-

13 przez 1 kilometr odśnieżania pasa drogowego wraz ze zwalczaniem śliskości (pozycja 2 kosztorysu ślepego) należy rozumieć przejazd 1 km solarki z opuszczonym pługiem w jedną stronę z posypaniem całej szerokości jezdni oraz dojazd do miejsca robót. Dawka soli wg specyfikacji. Pozycją nr 2 kosztorysu ślepego rozliczane będą roboty na drogach o standardach zimowego utrzymania IV i V, na których zwalczanie śliskości wykonuje się przez posypanie ok. 50% powierzchni drogi poprzez przejazd w jedną stronę z posypaniem miejscowo całej szerokości jezdni. Wykaz tych dróg w załączniku 3D. przez 1 kilometr odśnieżania pasa drogowego (pozycja nr 3 kosztorysu ślepego) należy rozumieć przejazd 1 km pługa hydraulicznego w jedną stronę z odśnieżeniem jednego pasa ruchu oraz dojazd do miejsca robót. Przez 1 godzinę pracy pługa wirnikowego (pozycja 4 kosztorysu ślepego) należy rozumieć pracę pługu wirnikowego przez 1 godzinę zegarową. Dojazd do miejsca robót nie będzie kwalifikowany do czasu pracy pługa wirnikowego. Przez 1 kilometr pracy ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania chodników (pozycja nr 5 kosztorysu ślepego) należy rozumieć przejazd 1 kilometra ciągnika z opuszczonym pługiem z odśnieżeniem 1 kilometra chodnika na szerokość 1,5m. Przez 1 kilometr pracy ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach (pozycja nr 6 kosztorysu ślepego) należy rozumieć przejazd 1 kilometra ciągnika z opuszczonym pługiem z odśnieżeniem 1 kilometra chodnika na szerokość 1,5m z jednoczesnym posypaniem piaskiem dawką 15g/m2. Przez 1 miesiąc wynajmu ładowarki (pozycja nr 7 kosztorysu ślepego) należy rozumieć wynajem ładowarki o pojemności łyżki od 0,25 do 1 m3 przez okres jednego miesiąca kalendarzowego Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jednostkowej za: a) zimowe utrzymania dróg: - Odśnieżenie pasa drogowego wraz ze zwalczeniem śliskości - praca solarki z nośnikiem wyposażonym w pług hydrauliczny drogi o standardach zimowego utrzymania III i IV, na których zwalczanie śliskości wykonuje się poprzez posypanie całej długości i szerokości drogi poprzez przejazd w jedną stronę z posypaniem jednego pasa ruchu, następnie przejazd w drugą stronę z posypaniem drugiego pasa ruchu. Wykaz tych dróg w załącznikach 3A i 3C. Do wyceny 1 km należy przyjąć przejazd 1 km solarki z opuszczonym pługiem w jedną stronę z posypaniem jednego pasa ruchu oraz dojazd do miejsca robót. Dawka soli wg specyfikacji. Odśnieżenie pasa drogowego wraz ze zwalczeniem śliskości - praca solarki z nośnikiem wyposażonym w pług hydrauliczny drogi o standardach zimowego utrzymania IV i V, na których zwalczanie śliskości wykonuje się przez posypanie ok. 50% powierzchni drogi poprzez przejazd w jedną stronę z posypaniem miejscowo całej szerokości jezdni. Wykaz tych dróg w załączniku 3D. Do wyceny 1 km należy przyjąć przejazd 1 km solarki z opuszczonym pługiem w jedną stronę z posypaniem całej szerokości jezdni (w miejscach decydującym o możliwości ruchu oraz wskazanych przez inwestora; należy przyjąć łącznie ok. 50% długości drogi) oraz dojazd do miejsca robót. Dawka soli wg specyfikacji - Odśnieżenie pasa drogowego - praca pługa hydraulicznego. Do wyceny 1 km należy przyjąć przejazd 1 km pługa hydraulicznego w jedną stronę z odśnieżeniem jednego pasa ruchu oraz dojazd do miejsca robót. - Praca pługu wirnikowego W wycenie należy uwzględnić dojazd do miejsca robót, który nie będzie wliczany do czasu pracy pługu wirnikowego. b) zimowe utrzymanie chodników: - Praca ciągnika wraz z osprzętem o łącznej rzeczywistej masie całkowitej do 1500kg - odśnieżanie W wycenie 1 km należy uwzględnić dojazd do miejsca robót, przejazd ciągnika z opuszczonym pługiem 1 km chodnika - odśnieżanie na szerokość 1,5m. - Praca ciągnika wraz z osprzętem o łącznej rzeczywistej masie całkowitej do 1500kg - posypywanie piaskiem, min. dawka - 15g/m2. W wycenie 1 km należy uwzględnić dojazd do miejsca robót, przejazd ciągnika z opuszczonym pługiem 1 km chodnika - odśnieżanie na szerokość 1,5m z jednoczesnym posypaniem chodnika piaskiem dawką 15g/m2. c) Wynajem ładowarki do soli o poj. łyżki od 0,25 m3 do 1,0 m3. W wycenie należy uwzględnić: o o o o o o Dostarczenie przed sezonem zimowym i odebranie sprzętu po sezonie zimowym po stronie Wykonawcy, Wszystkie naprawy po stronie wykonawcy, W przypadku awarii w ciągu 2 godzin wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię sprzętu lub podstawić zastępczy, spełniający żądane parametry, Koszty paliwa ON po stronie Zamawiającego Robocizna (operator) załadunek po stronie Zamawiającego Bieżące utrzymanie sprzętu przeglądy, wymiany filtrów, oleju, itp. po stronie Wykonawcy -13-

14 Wykonawcy, za wykonane zadanie przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe. 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sygietyńskiego 20 w Pszczynie, w Sali Konferencyjnej (Parter) w dniu r. o godzinie czasu lokalnego Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Zamawiający: Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP Odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji z Zestawienia cen jednostkowych w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - zawiera błędy w obliczeniu ceny - wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. W kryterium cena ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Liczba punktów =(najniższa cena)/(cena oferty ocenianej)x100x 100% Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy PZP O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy PZP. -14-

15 16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Zawarcie umowy może nastąpić dopiero po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Nie dotyczy 18. ISTOTNE DLA STRONY POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki zaistniałej w umowie ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b) przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) zmiany stanu prawnego, f) niesprzyjające warunki atmosferyczne, g) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej. C Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części robót, Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, -15-

16 Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.) W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A, Warszawa w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Odwołanie wnosi się w terminach: a. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, b. wobec treści ogłoszenia, oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, c. 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. d. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zasady udostępniania dokumentów: Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg. poniższych zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, -16-

17 Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania Niniejsze postępowanie zastało ogłoszone w dniu r. w siedzibie Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. -17-

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2012/2013

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2012/2013 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE 43-200 Pszczyna; ul. Sygietyńskiego 20; REGON 276291963; tel. (32) 212-80-68; fax. (32) 212-80-69 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE 43-200 Pszczyna; ul. Sygietyńskiego 20; REGON 276291963; tel. (32) 212-80-68; fax. (32) 212-80-69 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Budowa nawierzchni drogi od sanatorium Krystynka do ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Tryb postępowania: Rodzaj zamówienia: Gminny Zespół Oświaty Przetarg nieograniczony Usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 60112000-6 - Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Mikroskop konfokalny z polaryzacyjnym mikroskopem pomocniczym

Mikroskop konfokalny z polaryzacyjnym mikroskopem pomocniczym Mikroskop konfokalny z polaryzacyjnym mikroskopem pomocniczym Instytut Fizyki Molekularnej PAN 60-179 Poznań ul. Mariana Smoluchowskiego 17 Tel. 061 8695100 Fax. 061 8684524 E-mail office@ifmpan.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Numer

Bardziej szczegółowo

Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego zgodnych z obowiązującymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna.

Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego zgodnych z obowiązującymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE 43-200 Pszczyna; ul. Sygietyńskiego 20; REGON 276291963; tel. (32) 212-80-68; fax. (32) 212-80-69 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa benzyny bezołowiowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ostrzeszów: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Ostrzeszów w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014..r. Usługi będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekowisla.pl Świecie: Dostawa paliwa do środków transportowych i sprzętu Przedsiębiorstwa Eko-Wisła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kraszewskiego 37 33-380 Krynica-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był Ozorków: Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Numer ogłoszenia: 347552-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Naprawa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych przejścia pod drogą krajową

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TROCIN DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON 2010/2011 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach,,.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo