c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r"

Transkrypt

1 c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów zostł, niezgodnie z prwem, opublikowny w medich dw dni przed upublicznieniem prospektu emisyjnego. Debiut producent bklii zwisł n włosku. Do winy przyznł się gencj On Bord PR, obsługując Helio w zkresie relcji inwestorskich. Spółce groziło wstrzymnie oferty, nwet jej odwołnie. Szczęśliwie dl giełdowego debiutnt Komisj Ndzoru Finnsowego zstosowł njłgodniejszą z możliwych snkcji ogłoszono jedynie, że Helio dziłł niezgodnie z prwem. Rport Proces wchodzeni spółek n GPW w ltch podje, że choć głównym motywem debiutu jest chęć pozyskni kpitłu, dl 40 proc. debiutntów wżne jest również podniesienie wirygodności spółki. Wchodząc n giełdę, co czwrty przedsiębiorc liczy tkże n uzysknie efektu mrketingowego. Przykłd Helio pokzuje, że osiągnięcie tych celów nie jest jednk łtwe. Nwet njmniejszy błąd może skutkowć spd- 50

2 k u c h n i p r Jsny cel Kmpni informcyjno-promocyjn związn z IPO Gino Rossi SA łączył cele z obszru rynku kpitłowego i produktowego. Celem było wypromownie firmy jko przedsiębiorstw rentownego, rozwijkiem zufni inwestorów i niepowodzeniem oferty. Konieczn stje się współprc z wyspecjlizownymi dordcmi z zkresu investor reltions. Pomimo trudnych chwil Helio z sukcesem zdebiutowło n wrszwskim prkiecie. Spółk będąc 15 debiutntem w 2007 roku dołączył do 291 już notownych. Rosnąc liczb debiutów ozncz, że polski rynek kpitłowy przeżyw niesłychny rozwój, co z tym idzie, ndchodzą złote czsy dl dordców IR. Wżne know-how Zrządznie kmpnią wspierjącą IPO (ng. Initil Public Offering), czyli pierwszą publiczną ofertę sprzedży kcji wymg miesznki wiedzy z dziedziny rynku kpitłowego i technik PR. Aby dziłć skutecznie, konieczne jest nie tylko posidnie dobrego wrszttu PR i dogłębnej wiedzy o spółce i brnży, le tkże specjlistyczn wiedz z zkresu finnsów, zrządzni strtegicznego czy regulcji prwnych rynku kpitłowego mówi Monik Simpson, senior consultnt gencji Support. Dltego corz częściej firmy decydują się n wynjęcie gencji specjlizującej się w relcjch inwestorskich, któr pełni funkcję przewodnik po rynku kpitłowym. Jej zdniem jest orgnizcj kmpnii promocyjnoinformcyjnej wpierjącej debiut giełdowy. Podobnie było w przypdku firmy Gino Rossi, któr wkroczył n prkiet w czerwcu 2006 roku. Z kmpnię związną z pierwszą ofertą publiczną producent i dystrybutor obuwi odpowidł wspomnin już krkowsk gencj Support, specjlizując się w dziłnich investor reltions. Do zdń gencji nleżło stworzenie i relizcj cłościowej koncepcji strtegii informcyjnej Gino Rossi w środowisku inwestorów. Agencj relizowł ogół dziłń związnych z medi reltions: tworzenie i dystrybucję informcji prsowych, orgnizcję konferencji, spotkń z zrządem i rozmów z dziennikrzmi. Orgnizowł również spotkni inwestorów z zrządem spółki, wizytę w zkłdzie produkcyjnym orz konferencje online. Prcownicy gencji stworzyli tkże prezentcję inwestycyjną jedno z głównych nrzędzi sprzedżowych w ofercie, folder inwestycyjny orz stronę internetową dl inwestorów. Zjmowli się też kolportżem mteriłów informcyjnych, w tym prospektu emisyjnego, do instytucji finnsowych i mediów. W rmch prowdzonych dziłń gencj Support zrelizowł tkże cłą kmpnię rekl- Wchodząc n giełdę, co czwrty przedsiębiorc liczy n uzysknie efektu mrketingowego mową obejmującą stworzenie koncepcji merytorycznej, wizulnej i linii grficznej publikcji reklmowych Gino Rossi. Driusz Mrszłek, Dził Promocji Giełdy Ppierów Wrtościowych, Zespół Informcji Publicznej i Internetu Giełd Ppierów Wrtościowych pomg debiutntom n wiele sposobów. Pierwszym jest edukcj. Cyklicznie orgnizujemy konferencje i seminri dl potencjlnych emitentów, podczs których wyjśnimy, jkie kroki nleży wykonć, by uzyskć st- fot. GPW tus spółki giełdowej. N tkich spotknich firmy dordcze, które n co dzień prcują ze spółkmi wyjśniją, n czym poleg rol domu mklerskiego, dordcy prwnego, udytor, dordcy finnsowego, tkże dordcy z zkresu relcji inwestorskich i PR finnsowego. To tu spółki, które dopiero przymierzją się do przeprowdzeni oferty publicznej mją okzję do zpoznni się ze znczeniem, jkie mją dobrze prowdzone relcje inwestorskie w procesie sprzedży kcji. Do udziłu w tkich konferencjch zprszmy firmy z doświdczeniem n rynku, które zrelizowły już wcześniej giełdowe projekty. Konferencje tkie orgnizujemy w siedzibie GPW, tkże w cłej Polsce, relizując projekt Gzele Biznesu wspólnie z Pulsem Biznesu. Oczywiście udził w tych spotknich jest dl spółek bezpłtny. Dodtkowo w rmch Szkoły Giełdowej projektu edukcyjnego GPW, który prowdzimy wspólnie z 17 uczelnimi wyższymi w cłej Polsce uruchomiliśmy nowy moduł Szkołę Giełdową IPO. Jest to szkolenie dresowne do firm zinteresownych pozyskniem kpitłu z pośrednictwem giełdy. Wśród porusznych zgdnień znjdują się m.in. temty związne z relcjmi inwestorskimi i efektmi mrketingowymi i promocyjnymi, jkie dje wejście n giełdę. Pomgmy również spółkom w kontktch z inwestormi indywidulnymi. Wspólnie ze Stowrzyszeniem Inwestorów Indywidulnych orgnizujemy cyklicznie IPO Dys, czyli spotkni zrządów spółek, które prowdzą włśnie ofertę sprzedży kcji n rynku pierwotnym z inwestormi. Podczs tkich spotkń kżd ze spółek (zzwyczj 4-6 firm) m możliwość zprezentowni siebie i swojej oferty. Konferencje te cieszą się sporym zinteresowniem i pozwlją n bezpośredni kontkt z zrządmi przyszłych debiutntów. Strmy się również uświdomić debiutntom, jk wżnym wydrzeniem wieńczącym cły proces IPO jest dzień debiutu giełdowego. Przekonujemy spółki, że jest to wyjątkowe wydrzenie w ich życiu i nmwimy do zorgnizowni oryginlnej i niezpomninej imprezy z okzji wejści n prkiet. Często smi przygotowujemy dodtkowe trkcje. Zdjęci z tkiej imprezy są nie tylko miłą pmiątką, le i doskonłym mteriłem promocyjnym i mrketingowym. Pondto Giełd ptronuje wielu imprezom poświęconym relcjom inwestorskim, dziłniom edukcyjnym dl spółek itp. Nsi prcownicy zwsze chętnie udzielją wszelkiej pomocy zinteresownym spółkom. kwiecień/mj

3 P rp er le il ti et e P U B L I C R E L A T I O N S P U B L I C R E L A T I O N S Tworzymy strtegie sukcesów z wiedzą i doświdczeniem Od O d wrześni w r z e ś n i2006 u r. r u c uruchomiliśmy hmimy P R PR S ysystem stem uniklne, utorskie oprogrmownie, które łączy nszą wiedzę w obsłudze klientów, możliwości Internetu orz świtowe rozwiązni w zkresie CRM d l b r n ż y p u b l i c r e l t i o n s

4 c h n i p r k u c h n i p r jącego się dynmicznie, o dużej przewdze konkurencyjnej, wytwrzjącego produkty wysokiej jkości. Agencj chcił też przekonć inwestorów do modelu biznesowego spółki orz zbudowć zufnie do jej zrządu. By osiągnąć powyższe złożeni, nleżło przekonć rynek o dobrej kondycji finnsowej przedsiębiorstw orz przejrzystości finnsów i metod zrządzni. Nwet njmniejszy błąd może skutkowć spdkiem zufni inwestorów i niepowodzeniem oferty Stworzono tzw. equity story zwierjącą informcje n temt spółki, jej zrządu, specyfiki i perspektyw brnży, w której funkcjonuje orz zdolności generowni zysków, które n kolejnych etpch komunikowno inwestorom. Wśród grup docelowych kmpnii znleźli się z jednej strony przedstwiciele rynku kpitłowego: nlitycy, mklerzy, inwestorzy instytucjonlni i indywidulni orz przedstwiciele mediów finnsowych. Z drugiej strony byli to klienci firmy, kontrhenci orz prcownicy. Do dzieł Dzięki temu, że zrząd Gino Rossi brdzo powżnie potrktowł kwestię włściwej komunikcji z rynkiem współprc gencji Support ze spółką rozpoczęł się n kilk miesięcy przed smą kmpnią informcyjną. Czs poprzedzjący kmpnię gencj poświęcił n dogłębne poznnie spółki i zbdnie jej dotychczsowego wizerunku mówi Monik Simpson. Dziłni informcyjne rozpoczęły się ntomist mniej więcej n pół roku przed debiutem. N początku skoncentrowno się n zwiększeniu stopni znjomości dziłlności biznesowej Ing Kowlewsk, PR/IR mnger firmy Tel- ForceOne, któr debiutowł n GPW 29 mrc 2007 Jednym z njtrudniejszych momentów dl spółki, któr plnuje zdebiutowć n GPW jest zmin sposobu myśleni o sobie. Jest to swego rodzju fot. rchiwum rewolucj, przez którą gencj IR powinn spółkę bezpiecznie przeprowdzić. Spółk stje się włsnością kcjonriuszy, z których większość pozostje nonimow dl prcowników. Pojwi się wiele wątpliwości, wiele pytń, wiele obw Jest to część procesu, o którym niewiele się mówi, przed którym się nie ostrzeg, który m istotne znczenie dl cłej firmy. Niezwykle wżn jest tkże orgnizcj obiegu informcji strtegicznych, który w wielu firmch plnujących w przyszłości debiut jest niewystrczjący. Dordztwo gencji investor reltions w tym zkresie pomg stworzyć wydjny system. Wbrew pozorom nie jest to proste. Zwiłości prwne poszczególnych ustw, ustlone odgórnie terminy, publikcj rportów w giełdowym systemie ESPI, nowe zsdy i obowiązki nłożone przez GPW potrfią zestresowć njlepszego pirowc. Wielu z nich przed wejściem n giełdowy prkiet czuje się, jkby wkroczyli n zupełnie nieznne dl siebie tereny. Pomoc gencji pozwl uniknąć wielu pomyłek i błędów. Specyfik tej części piru poleg przede wszystkim n szczególnym odbiorcy, jkim jest inwestor, nlityk, finnsist. To jest grup oczekując konkretnych informcji. Agencj PR musi doskonle znć ten rynek, odbiorcę i przygotowywć spotkni czy konferencje dokłdnie tk, jk tego oczekuje osob, któr plnuje rzetelnie ocenić firmę lub zinwestowć w nią. Gino Rossi, tkże n budowniu zinteresowni spółką i jej ofertą w medich i wśród inwestorów. Zdniem ekspertów gencj IR powinn włączyć się w proces wchodzeni n giełdę n smym początku. Njlepiej tuż po podjęciu decyzji o chęci wejści n giełdę lub njpóźniej n początku prc nd prospektem emisyjnym. Im wcześniej, tym lepiej komentuje Agnieszk Kwczyńsk z wrszwskiej gencji Mid-Cp Focus. Według niej gencj powinn mieć wystrczjąco dużo czsu, by móc dokłdnie zpoznć się ze spółką i jej sektorem. I choć w zleżności od stopni skomplikowni dziłlności debiutnt okresy te są brdzo różne, to jednk współprc powinn się rozpocząć njpóźniej n pół roku przed pierwszym notowniem przekonuje Kwczyńsk. Oblicz sukcesu Wżnym elementem kmpnii wspierjącej debiut Gino Rossi było przygotownie zrządu i kluczowych osób w firmie do prezentcji spółki. To włśnie oni mieli być twrzmi debiutnt n spotknich z inwestormi czy choćby w kontktch z medimi. Inwestorzy doceniją zrządy, które potrfią pokzć, co nprwdę kryje się z liczbmi podkreśl Monik Simpson z gencji Support. Wrto pmiętć, że procedur wejści n rynek kpitłowy jest ściśle określon, dltego włściwe przeszkolenie njwżniejszych osób w firmie jest koniecznością. Są dw rodzje szkoleń dedykowne dl kluczowych osób w spółce opowid Michł Wierzchowski z CC Group, firmy specjlizującej się w relcjch inwestorskich. Pierwsze to szkolenie z zkresu obowiązków informcyjnych spółek publicznych. Drugie to wrsztty medilne mjące n celu przygotownie do wystąpień publicznych i współprcy z dziennikrzmi. Według niego szczególnie wżny jest pierwszy rodzj, gdyż sttus spółki publicznej wiąże się z obowiązkiem przekzywni informcji o dziłlności firmy w określony sposób i w zkresie wymgnym przepismi prw. Brk wiedzy w tej mterii może boleśnie skończyć się dl spółki giełdowej twierdzi Wierzchowski. Skutkiem niedotrzymni obowiązków informcyjnych może być snkcj w postci n przykłd wysokiej kry pieniężnej lub odpowiedzilność krn. Trening medilny obejmuje ntomist zgdnieni z zkresu prowdzeni prezentcji i 52

5 k u c h n i p r udzielni wywidów, głównie dl telewizji. Niejednokrotnie dl szkolonych jest to pierwsze spotknie ze szkolenimi z zkresu medi reltions. Włściwe przygotownie zrządu spółki w tej dziedzinie minimlizuje ryzyko wystąpieni nieprzewidzinych sytucji kryzysowych. Zresztą zrząd powinien zostć przećwiczony również n wypdek tkiej sytucji. Uczyniono tk w przypdku Gino Rossi. Prc zespołow Kmpni promując ofertę publiczną wymg ścisłej współprcy gencji z podmiotmi prcującymi przy ofercie. Szczególnie z domem mklerskim, le tkże z dordcą finnsowym czy prwnym mówi Monik Simpson. Agencj specjlizując się w relcjch inwestorskich m.in. uzgdni z nimi szczegóły przekzu i korzyst z bieżących konsultcji prwnych. To włśnie od polityki sprzedży kcji, którą obier dom mklerski zleży rodzj kontktów między spółką inwestormi. W przypdku Gino Rossi n 3 mln kcji około 2,2 mln przeznczono dl inwestorów instytucjonlnych. Dltego wżnym nrzędziem stły się bezpośrednie spotkni zrządu z ich przedstwicielmi. Do inwestorów indywidulnych przekz trfił głównie z pośrednictwem mediów finnsowych orz internetu. Agencj Support zprojektowł i wykonł serwis com, n którym inwestorzy mogli zpoznć się Współprc z gencją powinn się rozpocząć njpóźniej n pół roku przed pierwszym notowniem zrówno z mteriłmi informcyjnymi dotyczącymi firmy, jk i z bieżącymi komuniktmi. Z pośrednictwem internetu trnsmitowno również spotkni zrządu z inwestormi indywidulnymi, które odbywły się w siedzibie giełdy. Wydrzeni te możn było oglądć n żywo z pośrednictwem serwisu infogield.pl, nleżącego do spółki zleżnej od GPW. Dzięki trnsmisjom wykorzystującym technologie stremingu inwestorzy indywidulni mogli zobczyć n ekrnch komputerów szefów firmy, w którą mieli zinwestowć swoje pieniądze. Momenty kluczowe Kluczowymi elementmi w hrmonogrmie dziłń dl Gino Rossi były przypdjący n cztery tygodnie przed pierwszym notowniem dr Piotr Andrzejewski, kierownik Podyplomowego Studium Public Reltions w Akdemii Ekonomicznej w Poznniu Njczęstsze błędy popełnine przez debiutntów Szef jednej z niemieckich spółek giełdowych porównł wejście swojej firmy do obrotu publicznego z losem nrodowej reprezentcji w piłce fot. rchiwum nożnej, n której temt kżdy m coś do powiedzeni. Bnki inwestycyjne, nlitycy, inwestorzy, rd ndzorcz i medi gospodrcze przejmują rolę fnów i komenttorów prsy sportowej, debtując n temt skłdu drużyny, selekcji i tktyki. Kdr kierownicz njwyższego szczebl, któr mogł dotychczs spokojnie dziłć terz jest n celowniku. Aby sprostć temu zdniu, mngement musi przede wszystkim prezentowć przekonujące strtegie, sprzedć dobrą equity story i konsekwentnie ją wdrżć. Przepływ informcji między spółką jej kcjonriuszmi pozwl tym drugim ptrzeć n giełdowy kurs jko n długoflowy trend i nie regowć nerwowo n dorźne spdki i wzrosty. Spółk publiczn musi niezwłocznie informowć zrówno o dobrych, jk i o złych wydrzenich mogących mieć wpływ n decyzje inwestorów. Otoczenie musi widzieć, że przekzywne widomości są kompletne, wirygodne orz bez żdnego opóźnieni. Budując w ten sposób reputcję solidnej firmy, spółk może spodziewć się, że jej wlory będą cieszyły się dużym zinteresowniem w środowisku finnsowym, poniewż dl inwestorów njwżniejszymi cechmi instytucji finnsowych i spółek publicznych są ich solidność i wirygodność. N tym tle do szczególnie rżących błędów popełninych przy okzji debiutów giełdowych nleżą: nieumiejętność opercyjnej współprcy z medimi w okresie przedemisyjnym, niejsn polityk informcyjn w zkresie struktury kcjonritu i wyników ekonomicznych holdingu, biern postw wobec upowszechnini szkodliwych wizerunkowo, zncznych różnic w zkresie wyceny kcji przez poszczególne ośrodki nlityczne. Nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie strt ponoszonych przez firmy w wyniku stosowni niewłściwej strtegii investor reltions, poniewż wgi poszczególnych czynników nie d się skwntyfikowć. Nie uleg jednk wątpliwości, że częstym błędem jest to, że spółk uwż, iż w ogóle nie musi słuchć ekspertów od komunikcji. Przyczyn lekcewżeni przez zrządy podstwowych zsd kontktów z inwestormi (np. w kwestii wątpliwości co do zbyt wysokiej wyceny wrtości spółki) możn też uptrywć w tym, że szefowie firm czsem decydują się grć v bnque. Sądzą oni, że duż, płynn spółk, niezleżnie od pewnych niejsności strukturlnych i wysokiej ceny, zwsze przyciągnie inwestorów, zwłszcz fundusze emerytlne. okres rozpoczynjący się od publikcji prospektu emisyjnego w tym dni budowni księgi popytu czyli tzw. book buildingu, ustleni ceny emisyjnej orz zpisów n kcje. Dziłlność informcyjn spółki, co z tym idzie, gencji nbrł wówczs szczególnego temp. Orgnizowno spotkni z inwestormi instytucjonlnymi i indywidulnymi. Prowdzono również intensywne dziłni medi reltions. Zorgnizowno szereg konferencji prsowych, opublikowno kilk komuniktów. W przypdku Gino Rossi był to tkże okres szczególnego nsileni kmpnii reklmowej. kwiecień/mj

6 c h n i p r k u c h n i p r By jeszcze skuteczniej zchęcić inwestorów do zkupu kcji, zproponowno im progrm lojlnościowy. Uczestnictwo w nim zleżło od wielkości zngżowni w spółkę. Inwestorzy, którzy zinwestowli zł otrzymli krtę uprwnijącą do 6-procentowego rbtu n produkty Gino Rossi. Zinwestownie zł wiązło się z rbtem w wysokości 12 proc. Dodtkowo funkcjonowł przyznwn przez zrząd krt VIP z 20- procentową zniżką orz krt prezentow o nominle 500 zł dl tych, którzy przetrzymli wlory Jednym z kryteriów oceny skuteczności kmpnii informcyjnej jest sukces smej oferty debiutnt przez kolejny rok. Progrm to gest w stronę lojlnych kcjonriuszy. Jk podkreślją przedstwiciele Support, służy przede wszystkim nwiązywniu i utrzymywniu pozytywnych, długotrwłych relcji z wybrnymi klientmi orz pozyskniu stbilnego kcjonritu z gron inwestorów indywidulnych. Prwo nie wystrczy Sttus spółki giełdowej oprócz splendoru i wielu prktycznych korzyści przynosi firmie tkże wiele nrzucnych przez prwo obowiązków związnych z prowdzeniem przejrzystej polityki informcyjnej. Są one zwrte w kilku ustwch i rozporządzenich, implementujących tkże dyrektywy Unii Europejskiej. Relizcj obowiązków informcyjnych nie jest ztem sprwą prostą. Brdzo łtwo o nieświdome złmnie przepisów, odpowiedzilność z błędy spd bezpośrednio n zrząd. Przepisy prwne dotyczą tkże przebiegu kcji promocyjnej orz treści prospektu i zsd jego publikcji. Dltego brdzo wżne jest, by dziłni informcyjne prowdzone były przez doświdczonego dordcę, który wie, w jki sposób, kiedy i w jkim zkresie możn, zgodnie z prwem, publikowć informcje dotyczące spółki. Ozncz to ogromną odpowiedzilność spoczywjącą n osobch odpowidjących z politykę informcyjną zuwż Monik Simpson. Jednk wypełnienie obowiązków wynikjących z przepisów to z mło, by móc liczyć n sukces oferty. Stnowią one niewielki procent ktywności podejmownych podczs kmpnii twierdzi Agnieszk Kwczyńsk z Mid-Cp Focus. Jrosłw Kryzysogenny Rynek finnsowy, jk żden inny, jest wrżliwy n wszelkie negtywne informcje, dltego spółk musi przygotowć się n sytucje kryzysowe. - Podczs ofert publicznych spotykliśmy się np. z przykłdmi tzw. czrnego PR - mówi Dorot Chrznowsk, Prezes Zrządu Agencji Support. Poległy one n publikowniu, w czsie oferty, niekorzystnych dl spółki rportów czy informcji, które nie miły żdnego oprci w rzeczywistości. Z nlizy informcji pojwijących się w medich wynik, że njczęściej informcje o giełdowym czrnym PR pojwiją się w kontekście osoby Jrosłw Supłcz. Njbrdziej znne zrzuty są związne z debiutem spółki Hoop S.A. przed trzem lty. Supłcz, podjący się z niezleżnego nlityk, zmieścił płtne ogłoszenie w Rzeczpospolitej, gdzie zrekomendowł swoją stronę internetową. Opublikowł n niej rport Ofert Hoop SA - bjk z morłem, w którym przedstwił spółkę w brdzo niekorzystnym świetle. Wrtość księgow kcji Hoop S.A. wycenion zostł w rporcie n 4,6 zł, podczs gdy sm spółk zmierzł wyemitowć swoje kcje w cenie z przedziłu zł. W rezultcie, z plnownych 5 mln kcji, spółk sprzedł tylko 3 mln po cenie 21 zł z wlor. Ofirmi konkurencji n rynku pdły osttnio spółki Grup Fmur i Action, które tkże musiły bronić się przed nieuzsdnionymi zrzutmi. Prwo wydje się być bezsilne. Choć od pździernik 2006 roku z wprowdzenie w błąd w sprwch związnych z ppiermi wrtościowymi grozi grzywn do 200 tys. zł, to jednk, jk podje Rzeczpospolit, jeszcze nikt nie zostł ukrny z tego typu dziłni. Zdniem Doroty Chrznowskiej njlepszym sposobem, by zneutrlizowć skutki tków jest zdobycie wirygodności i zufni mediów orz inwestorów, poprzez prowdzenie rzetelnej i otwrtej polityki informcyjnej. Ewlucj Eliz Misieck z gencji Genesis PR uwż, że jednym z kryteriów oceny skuteczności kmpnii informcyjnej jest sukces smej oferty, czyli między innymi wielkość ndsubskrypcji. W przypdku Gino Rossi zpisy n kcje wśród inwestorów indywidulnych były dziesięciokrotnie większe niż dostępn liczb. Spółk licząc n pozysknie pomiędzy mln zł sprzedł je po mksymlnej cenie emisyjnej uzyskując 36 mln zł. Sukces emisji oprócz kpitłu dl spółki mił tkże inny skutek. Zrząd Gino Rossi przedłużył współprcę z gencją Support, któr odpowid do terz z relcje inwestorskie spółki. Ojcowie sukcesu Kmpni związn z publiczną ofertą jest brdzo intensywnym okresem wymgjącym prcy wielu osób. Przy kmpnii Gino Rossi prcowło kilkunstu prcowników i stłych współprcowników gencji. Ze względu n wgę dziłń informcyjnych towrzyszących ofercie przez cły okres kmpnii osoby odpowidjące z projekt z rmieni gencji Support utrzymywły stły kontkt z zrządem Gino Rossi, przedstwicielmi oferującego kcje Domu Mklerskiego IDMSA orz dordcy finnsowego Ernst&Young. W kwestich wizerunkowych gencj Support ściśle współprcowł tkże z PR mngerem Gino Rossi. Michł Wierzchowski z CC Group twierdzi jednk, że w większości przypdków rol wewnętrznych służb pirowskich debiutnt nie jest zncząc. Służby te nie są njczęściej przygotowne do skutecznego prowdzeni dziłń związnych z emisją kcji podsumowuje Wierzchowski. Dltego jego zdniem cłość dziłń PR/IR wspierjących debiut powinn pozostć w rękch wyspecjlizownych w tym gencji. Adrin Łźniewski 54

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo