1. Rozkłady zajęć. Przy realizacji wszystkich projektów moŝna korzystać z dostępnych gotowych komponentów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Rozkłady zajęć. Przy realizacji wszystkich projektów moŝna korzystać z dostępnych gotowych komponentów."

Transkrypt

1 Tematy projektów

2 1. Rozkłady zajęć Aplikacja wspomagająca układanie rozkładów zajęć na uczelni wyŝszej. Powinna umoŝliwiać wprowadzanie danych: nauczycieli, przedmiotów, kierunków, semestrów, specjalności, typu zajęć. Prezentacja rozkładu w formie wydruku, strony html lub w postaci pliku PDF. na ocenę dostateczną to co wyŝej, na ocenę dobrą to co na ocenę dostateczną + narzędzie do sprawdzania konfliktów, publikacja rozkładów na stronie www; na ocenę bardzo dobrą to co na ocenę dobrą + graficzny interfejs uŝytkownika budowanie planu z klocków.

3 2. Przygodówka Prosta przygodowa gra odbywająca się na wirtualnym terenie. Gracz moŝe poruszać się w 4 kierunkach (W,E,N,S). Gracz ma ustaloną liczbę punktów Ŝycia, siłę oraz ekwipunek: broń i zbroję. W niektórych lokalizacjach gracz moŝe spotkać przeciwników, z którymi naleŝy walczyć, aby zdobyć lepszą broń, zbroję, mikstury dodające punkty do Ŝycia i siły (działające czasowo np. przez kilka ruchów). Za pokonanie przeciwników moŝna uzyskać punkty doświadczenia wymieniane na punkty Ŝycia lub siły. Walka z przeciwnikiem odbywa się wg scenariusza: losowana jest wartość do której dodajemy siłę oraz modyfikator broni dla gracza losowana jest wartość do której dodajemy siłę oraz modyfikator broni dla przeciwnika jeŝeli gracz wygrał potyczkę to od punktów Ŝycia przeciwnika odejmowana jest róŝnica między obu wynikami pomniejszona o modyfikator zbroi przeciwnika jeŝeli gracz przegrał potyczkę to od punktów Ŝycia gracza odejmowana jest róŝnica między obu wynikami pomniejszona o modyfikator zbroi gracza walka kończy się, gdy jeden z przeciwników osiągnie zerowy poziom punktów Ŝycia. po kaŝdej potyczce jest moŝliwość ucieczki gracza z podanej lokalizacji. Przeciwnicy mogą (ale nie muszą) zmieniać lokalizację po kaŝdej turze. na ocenę dostateczną gra w trybie lokalnym na niewielkim terenie dla jednej osoby, na ocenę dobrą gra w trybie lokalnym na kilku lokalizacjach moŝliwość gry lokalnej kilku graczy, estetyczny interfejs uŝytkownika, podgląd map na ocenę bardzo dobrą to co na ocenę dobrą + moŝliwość gry przez Internet dla kilku graczy.

4 3. Salon urody Aplikacja webowa lub desktopowa wspomagająca pracę salonu kosmetycznego. na ocenę dostateczną aplikacja desktopowa umoŝliwiająca rejestrację klientów, zbieranie i przechowywanie informacji o nich, ewidencja materiałow, rozliczanie zuŝycia materiałów, umawianie wizyt, kilka kont uŝytkowanika na ocenę dobrą - to co na ocenę dostateczną + interfejs webowy, moŝliwośc rejestracji klientów, umawiania wizyt, prezentacja oferty salonu na ocenę bardzo dobrą - to co na ocenę dobrą + system na podstawie informacji w karcie klienta musi mieć moŝliwość oceny czy dany zabieg jest moŝliwy do wykonania na danym kliencie i w razie konfliktu ma poinformować o tym klienta..

5 4. Bileter Aplikacja webowa lub desktopowa wspomagająca zakup biletów do kina. UŜytkownik poprzez system moŝe zarezerwować bilet/bilety na dany seans w wybranym przez siebie miejscu. Wybór miejsc ułatwić powinien podgląd sali z zaznaczonymi miejscami wolnymi i juŝ zajętymi.przykładowym rozwiązaniem moŝe być wybór miejsc w kinie Helios (lub rezerwacja biletów na ich stronie internetowej). Informację o seansach, datach i godzinach wyświetleń, cenach i typie biletów (uŝytkownik przy rezerwacji miejsca określa typ biletu) powinna znajdować się w bazie danych. na ocenę dostateczną - prosty interfejs graficzny, rezerwacja tylko na aktualny dzień, na ocenę dobrą - to co na ocenę dostateczną + kalendarz zawierający informację o przyszłych seansach, premierach, moŝliwość rezerwacji na dowolny dzień w przód, na ocenę bardzo dobrą - to co na ocenę dobrą + przechowywanie w bazie danych informacji o kliencie, zalogowany klient powinien mieć moŝliwość kupna biletu po promocyjnej cenie oraz wykupienia biletu sezonowego.

6 5. Gra ekonomiczna Gra polega na zarządzaniu kopalnią węgla kamiennego, a celem gracza jest wypracowanie jak największego zysku w ustalonym czasie. Kopalnia wydobywa dwa rodzaje węgla: węgiel klasy A i węgiel klasy B. Węgiel jest wydobywany przez górników. Górnik ma określoną wydajność dzienną (np. 0,5 tony węgla klasy A lub 0,7 tony węgla kasy B) zaleŝną od staŝu pracy aŝ do osiągnięcia pewnego maksimum. Właściciel kopalni wypłaca górnikowi miesięczną pensję. Górnik ma prawo do strajku, polegające na odmowie pracy w określonym dniu. Prawdopodobieństwo strajku jest tym wyŝsze im niŝsza jest płaca górnika. Górnik ma prawo do odejścia z pracy. Prawdopodobieństwo odejścia takŝe jest uzaleŝnione od płacy. Wydobyty węgiel jest magazynowany przez kopalnię, a następnie sprzedawany klientom. MoŜliwości magazynowe kopalni są ograniczone (np ton). Kopalnia ponosi koszty magazynowania (np. 5 zł za tonę dziennie). Klientami kopalni są elektrownie, ciepłownie, huty, składy węgla. KaŜdy klient ma określone zapotrzebowanie miesięczne na węgiel klasy A i/lub węgiel klasy B (np. Elektrownia X potrzebuje miesięcznie 2000 ton węgla klasy A i 4000 ton węgla klasy B). Zapotrzebowanie ciepłowni i składów węgla powinno być wyŝsze w zimie i niŝsze latem. Ilość węgla zakupionego w danym miesiącu przez klienta w kopalni gracza jest uzaleŝniona od zapotrzebowania klienta, ilości konkurencyjnych kopalni i ceny sprzedaŝy ustalonej przez gracza. Jednostką czasu w grze jest miesiąc. W odstępach miesięcznych gracz podejmuje decyzje odnośnie: górników zatrudnianie nowych, zwalnianie zatrudnionych, ustalanie pensji, zlecanie pracy (wydobywanie węgla klasy A lub węgla klasy B), węgla ustalanie wielkości i ceny sprzedaŝy (np. węgiel klasy A 3000 ton po cenie 500 zł/t, węgiel klasy B 5000 ton po cenie 400 zł/t, reszta magazynowana). W jednostkach miesięcznych następują teŝ rozliczenia: wypłacanie pensji górnikom, dochody ze sprzedaŝy węgla, odliczanie kosztów magazynowania węgla. Na początku gry ustalone powinny być warunki początkowe: ilość konkurencyjnych kopalni, klienci i ich zapotrzebowanie, początkowy kapitał gracza, współczynniki sterujące grą. Gra kończy się po określonej liczbie miesięcy lub bankructwie kopalni. na ocenę dostateczną prosty interfejs graficzny (np. komunikaty tekstowe), na ocenę dobrą bardziej zaawansowany interfejs graficzny (wizualne prezentowanie posiadanych przez gracza zasobów), moŝliwość zapisania stanu gry i wznowienia jej od zapamiętanego stanu, kilka zdefiniowanych warunków początkowych odpowiadających róŝnym poziomom gry, system punktacji wyników graczy, lista rankingowa graczy, na ocenę bardzo dobrą serwis internetowy umoŝliwiający granie.

7 6. Pomocnik giełdowy Aplikacja wspomagająca pracę maklera giełdowego. Jej głównym zadaniem będzie generowanie wykresów oraz tabel zawierających informację o indeksach giełdowych na podstawie danych archiwalnych Giełdy Papierów Wartościowych. Aplikacja powinna mieć moŝliwość importu rzeczywistych danych (z pliku tekstowego) znajdujących się na stronie archiwum/spolki. Po wczytaniu danych uŝytkownik powinien mieć moŝliwość wybrania spółki, określenia terminu od/do (lub ostatni okres) oraz generowanie wykresu, tabeli i eksportu do pliku csv. na ocenę dostateczną - funkcjonalności zbliŝone z tymi na wyŝej wymienionej stronie. na ocenę dobrą - to co na ocenę dostateczną + moŝliwość porównywania kilku wybranych spółek na jednym wykresie / tabeli. System powinien zawierać równieŝ algorytm prognozujący ceny akcji dla wybranych spółek. na ocenę bardzo dobrą - to co na ocenę dobrą + moŝliwość wirtualnej gry na giełdzie. UŜytkownik powinien mieć moŝliwość załoŝenia konta oraz grę na giełdzie za wirtualne pieniądze. W bazie danych powinny zostać zapisane informacje o uŝytkowniku, stanie jego konta oraz operacjach na akcjach (kupno/sprzedaŝ) w danym dniu. Aplikacja powinna dawać moŝliwość wpisania nowych (aktualnych) danych o akcjach i automatycznie przeliczać ile zarobił/stracił dany uŝytkownik

8 7. Galeria zdjęć Serwis internetowy pozwalający na przechowywanie i udostępnianie zdjęć cyfrowych w postaci albumów fotografii. UŜytkownik powinien mieć moŝliwość przesłania wybranych przez siebie plików graficznych do repozytorium, określenia ich atrybutów (np. opisu), edycji grafiki w pewnym stopniu (np. zmiany rozmiaru, jasności, kontrastu), zarządzania repozytorium (tworzenie folderów, przenoszenie plików), udostępniania określonych obrazów publicznie i/lub w ograniczonym zakresie (np. po wpisaniu hasła, tylko dla określonych uŝytkowników portalu). NaleŜy przewidzieć teŝ konto administratora umoŝliwiające zarządzanie uŝytkownikami. na ocenę dostateczną podstawowa funkcjonalność portalu, m.in. przesyłanie plików, określanie atrybutów, zarządzanie repozytorium, edycja grafiki, udostępnianie obrazów, na ocenę dobrą to co na ocenę dostateczną + zaawansowane sposoby prezentacji fotografii, wybór sposobu prezentacji fotografii w albumie spośród co najmniej 3 róŝnych moŝliwości; moŝliwość wysłania mailowego zaproszenia do obejrzenia albumu, na ocenę bardzo dobrą to co na ocenę dobrą + moŝliwość tworzenia albumów fotografii przeplatanych tekstem (opis ze zdjęciami).

9 8. Organizator czasu Aplikacja wspomagająca organizację czasu poprzez moŝliwość notowania waŝnych terminów spotkań, wyjazdów oraz prac do wykonania itd. Wpisy dodaje się na konkretny dzień i godzinę; aplikacja przypomina o zapisanych sprawach, wyróŝnia specjalne dni. MoŜliwość podziału spraw na kategorie (np. sprawy osobiste, praca itd; katalogowanie). Definiowanie przypomnień i raportów. na ocenę dostateczną dodawanie jednego rodzaju spraw (bez katalogowania) (data+godzina); edycja wpisów; baza w postaci pliku tekstowego; przypominanie o wpisach i moŝliwość przeglądania kalendarza, na ocenę dobrą to co na ocenę dostateczną + system bazodanowy; raporty; kilka typów wiadomości do zapisania; na ocenę bardzo dobrą to co na ocenę dobrą + grupowanie i filtrowanie wiadomości; import i eksport danych (z i do pliku csv); widok kalendarza z wytłuszczonymi waŝnymi dniami; system logowania (aplikacja wielouŝytkownikowa).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania ZP 21/2010 Nysa, 03.11.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo