PLAN PRACY NA 2009 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY NA 2009 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze"

Transkrypt

1 PLAN PRACY NA 2009 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 10 filiami terenowymi w Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 7 stycznia 2009 roku SPIS TREŚCI 1. Założenia do planu pracy na 2009 rok 2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze oraz filiach (dni i godziny otwarcia) 3. Cele ogólne i szczegółowe 4. Plan pracy Biblioteki na 2009 rok o o o o Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług Komputeryzacja. Podnoszenie jakości pracy i usług Biblioteki Kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród Czytelników Współpraca na rzecz środowiska z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, wydawnictwami, związkami zawodowymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami Założenia do planu pracy na 2009 rok Plan pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze na rok 2009 został opracowany z uwzględnieniem: 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 824); 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825); 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703); 4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w

2 których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288); 5. priorytetowych zadań wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2008/2009: o skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka, o powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powołania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego; o stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzonego obniżenia wieku obowiązku szkolnego. 6. priorytetowych zadań wskazanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2008/2009: o nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły fundamentem poprawy efektywności o kształcenia, działania dyrektora szkoły/placówki na rzecz wspierania uczniów z trudnościami edukacyjnymi. 7. dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, takich jak: o Strategia rozwoju edukacji narodowej na lata , o Strategia państwa dla młodzieży na lata , o Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010; 8. Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, ze szczególnym uwzględnieniem 2; 9. programu rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze na lata 2004/ / dokument Nowy wizerunek PBW w Zielonej Górze - Komputeryzacja komunikacja - współpraca. W planie pracy Biblioteki na 2009 rok uwzględnione zostały również priorytety Dyrektora PBW, takie jak: komputeryzacja Biblioteki, budowanie prestiżu placówki i umacnianie jej pozycji w środowisku, podnoszenie jakości pracy i świadczonych usług. Kontynuacja pracy czytelni multimedialnych w Zielonej Górze oraz na filiach z dostępem do Internetu, zgodnie z projektem MEN Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Udostępnianie zbiorów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze oraz filiach Biblioteka Dni otwarcia Godziny Zielona Góra poniedziałek - piątek sobota Wypożyczalnia, Czytelnia, Wydział Informacyjno-Bibliograficzny, Wydział Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów j.w. Gubin poniedziałek piątek Krosno Odrzańskie poniedziałek piątek środa - nieczynna

3 Lubsko Nowa Sól poniedziałek piątek środa - nieczynna poniedziałek piątek sobota Sulechów poniedziałek - piątek Szprotawa poniedziałek - piątek Świebodzin poniedziałek piątek Wschowa poniedziałek - piątek Żagań poniedziałek - piątek Żary poniedziałek - piątek ICIM w Zielonej Górze jest czynne od poniedziałku do piątku w godz , w soboty Cele ogólne 1. Komputeryzacja Biblioteki 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki 3. Realizacja priorytetowych zadań zgodnie z polityką MEN, Kuratora i Dyrektora PBW w roku szkolnym 2008/2009 Cele szczegółowe I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług zdobywanie środków na działalność Biblioteki, zakup nowości (książki i multimedia), dalszą informatyzację oraz modernizację pomieszczeń, właściwy dobór nowości wydawniczych, zgodnych tematycznie z ministerialnymi i kuratoryjnymi priorytetami, pozyskiwanie darów, rozpowszechnianie wśród czytelników Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej w PBW i na filiach, prowadzenie korespondencji z użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej. II. Komputeryzacja. Podnoszenie jakości pracy i usług Biblioteki objęcie wszystkich procesów bibliotecznych kompleksowym systemem zarządzania biblioteką Prolib, szkolenia komputerowe, inspirowanie i organizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy i motywowanie do zdobywania wyższych stopni awansu zawodowego, doskonalenie warsztatu i metod pracy w celu podniesienia jakości usług. III. Działania promocyjne na rzecz placówki. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród Czytelników

4 promocja i popularyzacja działań Biblioteki w mieście i regionie poprzez wdrażanie programu Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. Program organizacyjno-marketingowy, inspirowanie oraz promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, organizacja i promowanie spotkań oraz wystaw dla środowiska oświatowego miasta i regionu, publikacje promujące działalność Biblioteki w prasie bibliotekarskiej i lokalnej. IV. Współpraca na rzecz środowiska z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, wydawnictwami, związkami zawodowymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami integracja środowiska bibliotekarskiego, wspieranie działalności bibliotek szkolnych oraz nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym i doskonaleniu zawodowymi, współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami w celu poszerzenia oferty dla środowiska edukacyjnego, umacnianie pozycji filii PBW w rejonach ich działalności poprzez współpracę z samorządami, placówkami oświatowymi oraz bibliotekami. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOW I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług 1. Realizacja zamówień czytelniczych - wypożyczanie książek i zbiorów specjalnych 2. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz telefonicznych o posiadanym księgozbiorze itp. Odpowiadanie na zapytania e- mailowe 3. Pomoc nowo zapisanym czytelnikom (wypełnianie zobowiązań, rewersów, korzystanie z katalogów). Wykorzystanie Regulaminu PBW, Przewodnika po Wypożyczalni, wizytówek z danymi o placówce 4. Zamawianie książek dla czytelników (adnotacje na kartach książek, półka książek zamówionych). 5. Półka z książkami najbardziej poszukiwanymi i wypożyczanymi (odkładanie tych książek po zwrocie przez czytelnika na specjalnie przeznaczoną półkę) Cały zespół P Wydz. Infor.- 6. Prowadzenie Wypożyczalni Międzybibliotecznej M. Siadaczka 7. Prolongata terminów zwrotów książek bezpośrednia i telefoniczna, e- mailowa 8. Prowadzenie korespondencji z użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej 9. Czuwanie nad terminowością zwrotów książek. Sprawdzanie kont czytelniczych i pisanie upomnień. J. Matuszczak

5 Cd. I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług 10. Rozliczanie dłużników Biblioteki za lata , upomnienia zwykłe i powtórzone 11. Upomnienia dla czytelników zbiorów specjalnych J. Matuszczak 12. Upomnienia dla dłużników poprzez Internet (przesyłanie informacji pocztą elektroniczną, wiadomościami SMS) J. Matuszczak 13. Zakup książek oraz zbiorów specjalnych z uwzględnieniem tematyki zawartej w priorytetowych zadaniach ustalonych przez MEN oraz przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora PBW na r. szkolny 2008/2009 J. Składanek, 14. Planowanie zakupów na podstawie ofert wydawniczych, prasy fachowej, ofert księgarskich, PB, analizy Zeszytu dezyderatów czytelniczych oraz sugestii pracowników wydziałów udostępniania J. Składanek, 15. Prace związane z przyjęciem darów (sprawdzanie z katalogiem, selekcja, sporządzanie wykazów) J. Składanek 16. Pozyskiwanie bezpłatnych egzemplarzy książek z wydawnictw, stowarzyszeń i in. źródeł. J. Składanek, 17. Uzupełnianie i kompletowanie serii, wydawnictw zbiorowych gromadzonych przez PBW kontynuacja prac J. Składanek 18. Ewidencja wpływów J. Składanek Cd. I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług 19. Przekazywanie uzyskanych materiałów filiom PBW J. Składanek 20. Udział w targach edukacyjnych J. Składanek, 21. Monitorowanie rynku wydawniczego zbiorów specjalnych J. Winnicka 22. Opracowanie zakupionych zbiorów Zespół Grom. 23. Sprawdzenie braków względnych: bezformat, numery , oraz M. Warmuz 24. Sporządzenie protokołów braków bezwzględnych M. Warmuz 25. Wykreślenie braków bezwzględnych z ksiąg inwentarzowych J. Składanek 26. Skontrum księgozbioru w formacie I: numery Komisja/M. W 27. Skontrum kaset magnetofonowych (kupowanych) Komisja/M. W

6 28. Udział w pracach Komisji Selekcji Księgozbioru J. Składanek 29. Ewidencja ubytków J. Składanek, 30. Wycofywanie audycji nieaktualnych i dublujących się J. Winnicka 31. Wykreślenie z księgi inwentarzowej dokumentów elektronicznych płyt CD-ROM stanowiących dokumenty niesamoistne wydawniczo. Przekazanie wykazu do Wydziału Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów J. Winnicka Cd. I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług 32. Prace związane z likwidacją Wydziału Zbiorów Specjalnych J. Winnicka 33. Uaktualnianie katalogu topograficznego K. Siniakowic 34. Katalog alfabetyczny, rzeczowy, centralny Zespół Grom. 35. Zaspokajanie potrzeb czytelniczych poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów Czytelni: czasopism, książek, wydawnictw zbiorowych Zespół Czytel 36. Prezencyjne udostępnianie zbiorów Czytelni PBW: książek, czasopism i wydawnictw zbiorowych oraz książek z wypożyczeń międzybibliotecznych Zespół Czytel 37. Udzielanie informacji, wskazywanie różnych źródeł informacji: katalogi, kartoteki, zestawienia bibliograficzne, Internet 38. Udostępnianie - na zasadzie wolnego dostępu księgozbioru: encyklopedie, słowniki, leksykony, dzienniki, wybrane tytuły czasopism pozyskiwane w formie darów ( Alkoholizm i Narkomania, Biuletyn IPN, Integracja, Kronika Sejmowa, Lubuszanin, Museion, Notes Wydawniczy, Problemy Narkomanii Serwis Informacyjny Narkomania, Uniwersytet Zielonogórski ) Zespół Czytel Zespół Czytel 39. Gromadzenie, ewidencja, selekcja zbiorów Czytelni W. Stokłosa + Cd. I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Biblioteki i rozszerzanie oferty usług 40. Gromadzenie materiałów do Bibliografii oświaty lubuskiej za rok Plansze tematyczne w Informatorium PBW (tematyka oświatowa, kulturalna, społeczna, polityczna) 42. Informacje dla maturzystów: język polski - matura (prezentacje maturalne) na stronie internetowej PBW 43. Lekcje biblioteczne z prezentacją multimedialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wycieczki 44. Publikacja tematycznych zestawień bibliograficznych, wykazów nowości z pedagogiki, psychologii i multimediów, scenariuszy wystaw na stronie internetowej PBW, centralnego serwisu informacyjnego bibliotek pedagogicznych, Polskiego Portalu Zarządzania Kulturą T. Semczuk Zespoły Inf.+ Zespół Inf.- B

7 45. Opracowywanie scenariuszy wystaw 46. Opracowywanie wykazów nowości z pedagogiki, psychologii i multimediów 47. Prace związane z estetyką: kartotek (wymiana napisów na skrzynkach katalogowych), katalogu alfabetycznego (wymiana zniszczonych kart) A. Organek J. Trznadel, R T. Semczuk 48. Gromadzenie materiałów z prasy codziennej Zespół Inf.- B 49. Gromadzenie materiałów do kartotek: pedagogicznej, psychologii, socjologii, polityki społecznej, materiałów pomocniczych, literackiej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Ziemi Lubuskiej 50. Bieżące uzupełnianie haseł w indeksie przedmiotowym: pedagogika, psychologia Trznadel, Org Semczuk Trznadel, Org Semczuk Cd. I. Zaspokajanie potrzeb użytkowników Bibliotek i rozszerzanie oferty usług 51. Opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych w PBW: Język polski matura Bibliografia oświaty lubuskiej za rok 2009 J. Trznadel, R J. Trznadel, T Utwory J. Słowackiego na lekcjach języka polskiego Filozofia genezyjska i mistycyzm w utworach J. Słowackiego J. Trznadel Dojrzałość szkolna Public relations w bibliotece Opieka zastępcza J. Trznadel T. Semczuk J. Trznadel

8 52. Tematyczne zestawienia bibliograficzne na filiach (wybór) Filia Gubin Rodzina Zastępcza, Świetlica szkolna, Prawa dziecka, Dyrektor Szkoły, Dziecko z trudnościami edukacyjnymi Filia Krosno Odrzańskie Opieka świetlicowa nad najmłodszymi, Obowiązek szkolny i obowiązek nauki, Prawa człowieka i prawa ucznia, Rodziny zastępcze Filia Lubsko z uwzględnieniem priorytetów MEN i Lubuskiego Kuratora Oświaty Filia Nowa Sól Prawa człowieka, Problemy wychowania przedszkolnego, Świetlice środowiskowe, terapeutyczne i socjoterapeutyczne Filia Sulechów Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi, Różne formy wychowania przedszkolnego Filia Szprotawa Postawy rodziców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, Wychowanie przez pracę dzieci w okresie wczesnoszkolnym, Funkcjonowanie domu dziecka jako placówki opiekuńczowychowawczej ze szkołą dziecka, Rola i znaczenie świetlicy szkolnej w wychowaniu dzieci i młodzieży, Dziecko autystyczne przejawy, uwarunkowania, rehabilitacja Zespoły filii Filia Świebodzin Pedagogika dla rodziców Filia Wschowa Wychowawcza rola świetlicy szkolnej, Muzykoterapia Filia Żagań m.in. Rola świetlicy w systemie oświaty, Metoda R. LaBana i Carla Orffa w przedszkolu, Język reklam telewizyjnych, Louis Braille a w 200 rocznicę urodzin Filia Żary Opieka świetlicowa w szkołach, Działania dyrektora szkoły na rzecz wspierania uczniów z trudnościami edukacyjnymi 53. Przygotowywanie książek do selekcji - praca z katalogiem centralnym; księgozbiór SŁON - SN V. Jóźwik, B. 54. Przydzielanie książek do wycofania z magazynu na makulaturę V. Jóźwik 55. Typowanie z książek wycofanych na makulaturę,książek proponowanych do realizacji przedsięwzięcia Książka za złotówkę Komisja Selek 56. Konserwacja i przechowywanie zbiorów Zespół Magaz 57. Kontynuacja akcji Książka za złotówkę, pozyskiwanie książek na akcję przy współpracy z Wydziałem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Wydziałem Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów J. Stadnik, J. V. Jóźwik II. Komputeryzacja. 1. Komputerowa rejestracja użytkowników, odwiedzin i wypożyczeń Zespół

9 Podnoszenie jakości pracy i usług Biblioteki 2. Poznanie modułów oprogramowania PROLIB. Szkolenie z obsługi programu. Przygotowanie baz danych czytelniczych do komputeryzacji. Wprowadzanie danych. Wdrożenie systemu komputerowego, jego obsługa. Praca w modułach Cały zespół P 3. Szkolenie komputerowe pracowników w celu obsługi programu PROLIB 4. Samokształcenie i doskonalenie. Podnoszenie kompetencji zawodowych i dzielenie się wiedzą (wewnątrzbiblioteczne Rady Szkoleniowe) j.w. Dyrekcja 5. Udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach i szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach doskonalących, seminariach wyjazdowych SBP Dyrekcja+ Ze 6. Nadzór nad komputeryzacją Wydziałów Biblioteki Dyrektor/G. G 7. Szkolenia wewnątrzdziałowe. Przeglądanie nowości wydawniczych, czytanie literatury i prasy fachowej. Propagowanie wydawnictw nowatorskich z literatury bibliotecznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz innych dziedzin wiedzy Zespół 8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników działu. Staż na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego: A. Aleksandrowicz, J. Matuszczak, M. Siadaczka, A. Aleksandro J. Matuszczak M. Siadaczka Cd. II. Komputeryzacja. Podnoszenie jakości pracy i usług Biblioteki Staż na nauczyciela mianowanego: Beata Kłos Agnieszka Kostrzewa Lucyna Dziadkiewicz Barbara Stawarz Staż na nauczyciela kontraktowego: Magdalena Ryczek skończony staż listopad 2008 r., powołanie komisji 2009r. B. Kłos A. Kostrzewa L. Dziadkiewi B. Stawarz M. Ryczek 9. Wystąpienia na szkoleniowych radach pedagogicznych i spotkaniach integracyjno-metodycznych: Wypalenie zawodowe M. Siadaczka Wyniki ankiety ewaluacyjnej z V spotkania integracyjnometodycznego, Ergonomia na stanowiskach pracy z komputerem, Przygotowanie i prezentacja instrukcji Zasady klasyfikowania książek w oparciu o wybraną bibliografię, M. Siadaczka M. Siadaczka J. Stadnik+ze A. Aleksandro

10 Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat zmian w katalogu rzeczowym PBW w dz. 37 A. Aleksandro 10. Pomoc w przygotowaniach i organizacji imprez bibliotecznych i wystaw na terenie placówki 11. Organizacja spotkania metodyczno-integracyjnego dla nauczycieli bibliotekarzy lubuskich szkół Zespół PBW/J Dyrektor/A. A 12. Fotograficzna dokumentacja wydarzeń mających miejsce w PBW (oprócz wystaw); obróbka i archiwizacja zdjęć J. Winnicka Cd. II. Komputeryzacja. Podnoszenie jakości pracy i usług Biblioteki 13. Administrowanie stroną BIP PBW J. Winnicka 14. Tworzenie nowej strony internetowej PBW w Zielonej Górze G. Głowacki 15. Opieka i redakcja tekstów na stronę PBW Wicedyr./J. W A. Aleksandro 16. Opieka nad siecią komputerową w ramach Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (przy wsparciu informatyka) 17. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej potrzeby edukacyjne i czytelnicze użytkowników PBW 18. Umieszczenie na stronie internetowej PBW aktualnego wykazu prenumerowanych czasopism 19. Opieka oraz obsługa Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej utworzonego w Czytelni w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. 20. Udział w pracach zespołu opracowującego projekty w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych J. Winnicka M. Siadaczka W. Stokłosa A. Skulska Dyrekcja+zes 21. Prowadzenie witryny internetowej Filii PBW Kierownicy Fi 22. Przygotowywanie i wymiana opisów bibliograficznych z czasopism między Filiami drogą elektroniczną w załączniku z wykorzystaniem portalu Interia.pl Kierownicy Fi III. Działania promocyjne na rzecz placówki. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród Czytelników 1. Promocja i popularyzacja działań PBW w mieście i regionie poprzez wdrażanie programu Promocja zbiorów i usług PBW im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. Program organizacyjno-marketingowy J. Matuszczak 2. Organizacja i promowanie wystaw PBW w środowisku oświatowym J. Stadnik+ z 3. Eksponowanie nowości w Wypożyczalni (Gablota Nowości). Przygotowanie tematycznych wystawek nowości: Prawa dziecka, Cyberuzależnienia, Uczniowie z trudnościami w nauce,świetlica środowiskowa, terapeutyczna itp. M. Siadaczka/

11 4. Ogłoszenie maja miesiącem bez pobierania kar za przetrzymywane książki. Organizacja i promocja akcji (ulotki informacyjne, informacja w mediach) J. Stadnik+ z 5. Kontynuacja współpracy z Biurem Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego, gazetą studencką Uzetka, Radiem Indeks J. Matuszczak 6. Publikacje promujące działalność Biblioteki w prasie bibliotekarskiej i lokalnej Zespół PBW 7. Wystawy tematyczne w Informatorium PBW: A. Aleksandro Rok 2009 rokiem Juliusza Słowackiego J. Matuszczak Szkoła Podstawowa w Zawadzie prezentacja placówki P. Gajna Czasopisma dla nauczycieli i wychowawców Zespół Czytel Sześciolatek w szkole J. Trznadel Cd. III. Działania promocyjne na rzecz placówki. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród Czytelników Cd. III. Działania Zielone Lubuskie zaprasza Zespół Rok 2009 rokiem opieki zastępczej Zespół Laureaci literackiej Nagrody Nobla Zespół Wystawy tematyczne na filiach: Filia Gubin Prawa dziecka (20 rocznica Praw dziecka), Rok 2009 Rokiem Jerzego Grotowskiego, Rok 2009 Rokiem Rodzin Zastępczych, Okrągły Stół Czerwiec 1989 Solidarność. Filia Krosno Odrzańskie 200 rocznica urodzin Louisa Braill a twórcy pisma dla niewidomych. Filia Lubsko Autystycznie uzdolnieni. Zobowiązani wiedzą (prezentacja książek przekazanych PBW i Filiom przez Stowarzyszenia), Prawa człowieka w nauczaniu i wychowaniu, Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, Uczeń z trudnościami edukacyjnymi, Rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. Filia Nowa Sól 2009 rokiem rodzin zastępczych, Jerzy Grotowski ( ) fenomenem i reformatorem teatru XX wieku, Juliusz Słowacki ( ) poeta polskiego romantyzmu, Marek Hłasko ( ) radość życia i katastrofizm. Filia Sulechów uczniowie z trudnościami edukacyjnymi, Różne formy wychowania przedszkolnego, Rok 2009 Rokiem Rodzin Zastępczych, 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego. Filia Szprotawa 140 rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego ( ), 205 rocznica śmierci Immanuela Kanta ( ), 100 rocznica urodzin Stanisława Jerzego Leca ( ), 26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, 2009 rokiem rodzin zastępczych. Filia Świebodzin - edukacja humanistyczna: prawa człowieka, edukacja międzykulturowa, badanie efektywności nauczania, niepowodzenia szkolne: przyczyny, przeciwdziałanie, organizacja czasu wolnego, wywiadówki szkolne: spotkania z rodzicami, 2009 Rokiem Rodzin Zastępczych, Juliusz Słowacki w dwusetną rocznicę urodzin. Filia Wschowa Wychowawcza rola świetlicy szkolnej, 2009 rokiem rodzin zastępczych, 2009 rokiem Juliusza Słowackiego. Filia Żagań m.in.65 rocznica ucieczki jeńców ze Stalagu VIIIC w Żaganiu, Pismo dla niewidomych i jego twórca, Rok 2009 rokiem Astronomii, Prawa dziecka w szkole. Filia Żary rocznica śmierci J. Słowackiego, 2009 Rok Rodzinnej Opieki Zastępczej. zespoły filii

12 promocyjne na rzecz placówki. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród Czytelników ł w przygotowaniu i obchodach Tygodnia Bibliotek w Polsce 9. Informacje o wystawach organizowanych w PBW dla prasy lokalnej i centralnego serwisu informacyjnego bibliotek pedagogicznych 10. Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia jakości pracy bibliotek filialnych oraz budowania prestiżu i umacniania ich pozycji w środowisku 11. Inspirowanie działań informacyjnych mających na celu wspieranie nauczycieli w realizacji zadań priorytetowych określonych przez MEN i Lubuskiego Kuratora Oświaty: - pomoc nauczycielom w realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka, - wspomaganie pedagogów aktualnymi informacjami na temat form wychowania przedszkolnego i opieki świetlicowej w szkole w aspekcie planowanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego, - współpraca z nauczycielami na rzecz podniesienia efektywności kształcenia w lubuskich szkołach, - propagowanie wśród nauczycieli dostępnej w filiach literatury wspomagającej pracę z uczniami przejawiającymi trudności edukacyjne Cały zespół I J. Trznadel, R M. Garbowsk M. Garbowsk 12. Pomoc merytoryczna i organizacyjna filiom PBW M. Garbowsk 13. Wizytacje kompleksowe w filiach: Filia PBW we Wschowie 14. Wizytacje problemowe w celu udzielania pomocy instrukcyjno- metodycznej w zakresie realizacji zadań bibliotekarskich Filia PBW w Szprotawie Filia PBW w Gubinie Filia PBW w Sulechowie Filia w Krośnie Odrzańskim pozostałe filie w zależności od potrzeb Dyrektor/M. G M. Garbowsk IV. Współpraca na rzecz środowiska z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, wydawnictwami, związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami 1. Współpraca z bibliotekami szkolnymi (udostępnianie materiałów, wypożyczanie wystaw, sporządzanie zestawień bibliograficznych 2. Prowadzenie Koła SBP przy PBW oraz współpraca z Okręgiem i Oddz. SBP przy WiMBP J. Stadnik 3. Kontynuacja współpracy z Integracją Dyrekcja/A. A 4. Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem m.in. partnerstwo w projekcie promującym film Nasz autyzm - rozprowadzanie filmu wśród Czytelników PBW i na filiach, udostępnianie Sali wykładowej PBW dla celów edukacyjnych Stowarzyszenia Dyrekcja/R. Z 5. Udział w projekcie Partnerstwo dla Rain Mana kontynuacja J. Składanek/

13 6. Współpraca z instytucjami oświaty i kultury (Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C.K. Norwida w Zielonej Górze, Biblioteką Uniwersytetu Zielonogórskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Stowarzyszeniem Verte, Stowarzyszeniem Społecznym Kreator, Goethe Instytut Warschau) w celu bezpłatnego pozyskania czasopism: Bibliotekarz Lubuski, Uniwersytet Zielonogórski, Museion, Lubuszanin, Zielone Lubuskie, Fremdsprache Deutsch, Fruhes Deutsch, Primar oraz innych materiałów bibliotecznych 7. Współpraca z fundacjami i organizacjami pozarządowymi, mająca na celu pozyskiwanie materiałów i publikacji W. Stokłosa J. Składanek/ 8. Wypożyczanie niektórych ekspozycji wystawowych do szkół oraz bibliotek J. Stadnik/J. T 9. Organizacja wystawy wraz ze szkołą podstawową pt. Szkoła Podstawowa w Zawadzie J. Matuszczak 10. Współpraca ze związkami zawodowymi (ZNP, Solidarność ). Udział w konferencjach, debatach, zebraniach, szkoleniach, itp. Dyrekcja+zes 11. Współpraca z lubuskim środowiskiem oświatowym (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie prac nauczycieli) J. Trznadel Cd. IV. Współpraca na rzecz środowiska z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, wydawnictwami, związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami 12. Współpraca z Lubuską Sekcją Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą w Zielonej Górze (organizacja zebrań w PBW, stworzenie punktu biblioterapeutycznego w PBW, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie prac członków Sekcji) 13. Organizacja VI spotkania integracyjno-metodyczne dla nauczycielibibliotekarzy w PBW 14. Publikacje indywidualne pracowników w ogólnopolskich wydawnictwach oświatowych (TZB, scenariusze wystaw, inne) 15. Współpraca z filiami PBW: a) wymiana informacji dotyczących prenumeraty, b) uzupełnianie braków, c) wymiana dubletów, d) bezpłatne przekazywanie czasopism: Serwis Informacyjny Narkomania, Problemy Narkomanii : biuletyn, Zielone Lubuskie i innych darów J. Stadnik/J. T D. Waligóra A. Aleksandro Dyrekcja+zes Dyrekcja/M. G W. Stokłosa 16. Organizowanie przebiegu praktyk: opracowanie harmonogramu praktyki, sprawowanie opieki nad osobą odbywającą praktykę, sporządzanie opinii o praktykancie M. Garbowsk 17. Praca nad utworzeniem Punktu Konsultacyjnego Biblioterapii w PBW wraz z Lubuską Sekcją Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego Dyrektor/LSP

14 Plan przyjęto na Radzie Pedagogicznej 07 stycznia 2009 r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2010 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2010 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze PLAN PRACY NA 2010 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 10 filiami terenowymi w Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Szprotawie,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: REGULAMIN PRACY BIBLIOTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. KEN Regulamin pracy biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku I. Zadania biblioteki szkolnej. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zadania biblioteki.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2008 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2008 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze PLAN PRACY NA 2008 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 10 filiami terenowymi w Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Szprotawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Szkoła Podstawowa w Staroźrebach 2016/2017. PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska

Biblioteka Szkoła Podstawowa w Staroźrebach 2016/2017. PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska PRACA PEDAGOGICZNA: Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRACA PEDAGOGICZNA Rodzaj zajęć Formy realizacji Termin i częstotliwość Udostępnianie Działalność informacyjna i poradnictwo Edukacja czytelniczomedialna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny 2012 2013 PRACA PEDAGOGICZNA Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 Cele główne w bieżącym roku szkolnym: 1. Zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Kreowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Szkolna. 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 3. Pełni rolę centrum informacyjnego szkoły.

Biblioteka Szkolna. 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 3. Pełni rolę centrum informacyjnego szkoły. Biblioteka Szkolna I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie stają

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej oraz Centrum Informacji Multimedialnej w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Regulamin Biblioteki Szkolnej oraz Centrum Informacji Multimedialnej w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku Regulamin Biblioteki Szkolnej oraz Centrum Informacji Multimedialnej w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią Zespołu Szkół, służącą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30 w piątki od 8.00 do 14.30 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dane osobowe Imię i nazwisko: Beata Dudziak Stopień awansu: nauczyciel mianowany Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne a) Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. b) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie Rok szkolny 2013/2014 ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zadania biblioteki 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2015 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2015 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 2 PLAN PRACY NA 2015 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pełni w szkole

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2013 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2013 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 2 PLAN PRACY NA 2013 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA

Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA Plan pracy biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Ślemieniu PRACA PEDAGOGICZNA Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim

REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne: 1. W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim działa jedna biblioteka, wspólna dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej:

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej: Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE Regulamin biblioteki szkolnej Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Zofia Cofałka nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie Data

Bardziej szczegółowo

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie.

Regulamin pracy biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie. Załącznik nr 9 do statutu Regulamin pracy biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie. I. Zadania biblioteki szkolnej i MCI:

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2012 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2012 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 2 PLAN PRACY NA 2012 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele: 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Szczecin 2017 Zadania biblioteki szkolnej 1. Szkoła posiada pomieszczenia zwane biblioteką, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy biblioteki Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy biblioteki Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku szkolnym 2014/2015 Cel główny: Przygotowane ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji. Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MYSŁAKOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MYSŁAKOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MYSŁAKOWIE Podstawa prawna - Art. 67 ust. 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Z Podstawy programowej kształcenia ogólnego: Celem kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym jest: 1. przyswojenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie

Regulamin organizacji biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie REGULAMIN ORGANIZACJI BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2 IM. JANUSZA KORCZKA W WĘGORZEWIE Na podstawie 51 pkt. 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 wprowadza się Regulamin biblioteki szkolnej następującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁOGOWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁOGOWIE. I. Postanowienia ogólne Głogów, 01.09.2016 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁOGOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka pełniąca rolę szkolnego centrum informacji jest pracownia szkolną, której celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej. Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Regulamin pracy biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej. Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Regulamin pracy biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Rozdziały I Zagadnienia ogólne II Cele i zadnia biblioteki i czytelni multimedialnej III Organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kalita, nauczyciel kontraktowy 2. Placówka oświatowa: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie ROZDZIAŁ I Cele i zadania Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która: 1) służy realizacji potrzeb i

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) Książka jest najlepszym przyjacielem każdego z nas, toteż należy ją szanować

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I. Filie Biblioteki Pedagogicznej. Do zakresu działania filii należy: 1. Gromadzenie zbiorów (wydawnictw zwartych i ciągłych, audiowizualnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ. w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ. w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu Podstawa prawna: art. 67 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17.

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17. Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17. I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin oparty jest na przepisach zawartych w następujących aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz 52 341 30 74; 52 341 19 84 pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk. 2012 / 2013 Ewa Szymon ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin I. Współpraca z Radą Pedagog. 1. Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. ANNY Z DZIAŁYŃSKICH POTOCKIEJ W POSADZIE GÓRNEJ Regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 07 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2007 r. Data zakończenia stażu : 31.05.2010 r. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej. Szkoły Podstawowej w Strzygach

Regulamin biblioteki szkolnej. Szkoły Podstawowej w Strzygach Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Strzygach 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie klas 1-6, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwane dalej Centrum, jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 2 PLAN PRACY NA 2014 ROK Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze wraz z 6 filiami terenowymi w Lubsku, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach przyjęty

Bardziej szczegółowo