FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION"

Transkrypt

1 FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

2 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15 marca 2006 r. Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych zg aszali si do wybranego miejsca pracy, by w czasie 4-5 godzin towarzyszy wybranemu pracownikowi m odych ludzi z 508 szkó w ca ej Polsce uczestniczy o razem z pracownikami z firm i instytucji w ich codziennych obowi zkach. Mieli oni sposobno zapozna si w praktyce z wymarzonym przez siebie zawodem, dowiedzie si, jaka jest jego specyfika, wymagane kwalifikacje oraz niezb dne predyspozycje. Dzie przedsi biorczo ci to wspólna inicjatywa Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci oraz Kancelarii Prezydenta RP. W 2006 r. program zosta obj ty honorowym patronatem Pani Minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem projektu obok weryfikacji wyobra e uczniów na temat wymarzonego miejsca pracy jest tak e w czenie rodowiska przedsi biorców do przygotowania m odzie y do wej cia na rynek pracy i wiadomego kszta towania kariery zawodowej, aktywizowanie przedsi biorców dzia aj cych na lokalnym rynku pracy na rzecz edukacji, u wiadomienie m odym ludziom konieczno ci dostosowywania si do zmieniaj cych si warunków na rynku pracy, kszta towanie w ród uczniów poj cia sukcesu jako efektu kompetencji, zaanga owania i prawid owego wyboru cie ki zawodowej oraz popularyzacja przedsi biorczej postawy yciowej. Podczas Dnia przedsi biorczo ci uczniowie szkó ponadgimnazjalnych zg aszali si do wybranego miejsca pracy, by w czasie 4-5 godzin towarzyszy konkretnemu pracownikowi. M odzi ludzie uczestniczyli razem z pracownikiem w jego codziennych obowi zkach, zapoznaj c si z regu ami panuj cymi w miejscu pracy, dzi ki czemu uzyskiwali odpowiedzi na pytania dotycz ce specyfiki zawodu, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku, okre lali perspektywy budowania kariery zawodowej, pozyskiwali informacj,

3 pozwalaj c im u wiadomi sobie zwi zek pomi dzy wysi kiem w o onym w wykszta cenie a karier zawodow, zapoznawali si z funkcjonowaniem firmy jako systemu gospodarczego, a tak e poznawali znaczenie relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy. Program s u y weryfikacji wyobra e uczniów o danym zawodzie oraz wp yn na racjonalno wyboru przysz ego zawodu. Dzie przedsi biorczo ci jest ogólnopolskim ruchem na rzecz edukacji m odzie y. Uczniowie zapraszani s przez szpitale, s dy, urz dy gmin, le nictwa, posterunki stra y po arnej, posterunki policji, weterynarzy, kancelarie prawne, du e i ma e przedsi biorstwa. W programie wzi y udzia takie firmy jak Bank Gospodarki ywno ciowej, ING Bank l ski, PKO SA, Bank BPH, Citibank Handlowy, International Paper Kwidzyn, ComputerLand, Narodowy Bank Polski, Gie da Papierów Warto ciowych, Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych czy firma Ahold. Podobnie jak w poprzednich edycjach ogromn rol odegrali rodzice i nauczyciele, którzy starali si znale dla m odzie y miejsca u zaprzyja nionych pracodawców. Na wszystkich etapach realizacji programu prowadzone by y dzia ania promocyjne maj ce na celu rozpowszechnianie idei przedsi biorczo ci oraz promowanie firm uczestnicz cych w konkursie. Fundacja uzyska a patronat medialny Rzeczpospolitej, TVP3 i Radia BIS, The Warsaw Voice, Wprost, Cogito, Gazety Szkolnej. Informacje o programie poda y tak e media regionalne m.in. Dziennik Ba tycki, ycie Podkarpackie oraz Tygodnik Wa brzyski. Gala Przedsi biorczo ci 9 pa dziernika 2006 r. w Pa acu Prezydenckim odby a si Gala Przedsi biorczo ci-uroczysty fina programu Dzie przedsi biorczo ci. W uroczysto ci wzi udzia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy ski, który gratulowa wszystkim uczestnikom oraz organizatorom programu. Osobi cie wr czy uczniom nagrody specjalne w kategorii Najlepszy Fotoreporta. Nagrody z r k Prezydenta otrzyma y - Dominika S kala z Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Siewierzu, Joanna Szczepaniak z Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach, Anna Tworek i Jadwiga Ry owicz z I Liceum Ogólnokszta c cego w a cucie. Wyró nione zosta y Anny Roli ska i Sandra Sochacka z Zespo u Szkó Zawodowych w Lidzbarku Warmi skim. Za szczególne zaanga owanie w projekt ca ej spo eczno ci lokalnej, Pan Prezydent wr czy nagrody przedstawicielom szkó ponadgimnazjalnych z Grudzi dza.

4 Minister Ewa Junczyk-Ziomecka, która obj a honorowym patronatem Dzie przedsi biorczo ci wraz Olafem Gajlem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego, wr czy a statuetki dwudziestu najaktywniejszym w programie szko om. Pani Minister i Roman Rewald, Prezes Ameryka skiej Izby Handlowej w Polsce, wr czyli tak e dwadzie cia statuetek najaktywniejszym instytucjom i firmom, m.in: Prezesowi TVP - Bronis awowi Wildsteinowi oraz Prezesowi Polskiego Radia Krzysztofowi Czaba skiemu. Sponsorzy programu otrzymali statuetki z r k Pani Minister Junczyk-Ziomeckiej oraz Prezesa Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci, Zbigniewa Modrzewskiego. W imieniu przedstawicieli nagrodzonych firm g os zabra a Pani Edyta Bracik, Naczelnik Wydzia u PR w ING Banku l skim. Pan Andrzej Piercha a, dyrektor Zespo u Szkó w orach, przemawia w imieniu przedstawicieli najaktywniejszych szkó. Pan W odzimierz Grudzi ski, Prezes Zarz du Banku Inicjatyw Spo eczno-ekonomicznych i Przewodnicz cy Rady Dyrektorów Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci wyst pi w imieniu organizatorów projektu.

5 stycze grudzie 2006 Moje finanse G ówne za o enia programu to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania sektora finansowego, przygotowanie m odzie y do wiadomego i efektywnego zarz dzania swoimi finansami obecnie i w przysz o ci, przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich form lokowania i inwestowania swoich pieni dzy, wykszta cenie u uczniów potrzeby aktualizowania swojej wiedzy i umiej tno ci korzystania z ró norodnych róde informacji, podniesienie efektywno ci przekazywania wiedzy na temat finansów osobistych, wyposa enie nauczycieli w narz dzia pozwalaj ce w ciekawy sposób realizowa t tematyk w szko ach ponadgimnazjalnych. Moje finanse" to program realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacj Bankow im. Leopolda Kronenberga. Przygotowanie materia ów dydaktycznych i pomocniczych dla nauczycieli i uczniów Zaktualizowano i dodrukowano materia y do modu u Polubi banki dla nauczycieli drugiej edycji szkole. Materia y zawieraj mi dzy innymi podr cznik ze scenariuszami lekcji i foliogramami w formie segregatora, materia y do prowadzenia zaj w formie teczki dydaktycznej, materia y do prowadzenia zaj warsztatowych w formie teczki trenerskiej. Do druku skierowano równie ksi k dla ucznia drukowan w nak adzie 65 egzemplarzy na szko. Uzupe nieniem materia ów drukowanych s p yty, mi dzy innymi z prezentacj i wiczeniami do podr cznika ucznia, z materia ami dla nauczyciela i komputerow gr

6 symulacyjn do prowadzenia warsztatów oraz 7 filmami rysunkowymi ilustruj cymi zaj cia. Trenerzy przekazywali je nauczycielom na szkoleniach. W listopadzie skierowano do druku materia y do modu u Moje inwestycje dla nauczycieli drugiej edycji. Materia y obejmuj scenariusze pi ciu lekcji, foliogramy do modu u drugiego, materia y do prowadzenia zaj lekcyjnych w tym module (w formie teczki dydaktycznej), z materia y do prowadzenia warsztatu dla uczniów wraz z prospektami do gry komputerowej (w formie teczki dydaktycznej). Do druku skierowano równie ksi k dla ucznia Inwestowa m drze, w nak adzie 65 egzemplarzy na szko. Wys ano je bezpo rednio do szkó. Uzupe nieniem materia ów drukowanych by y p yty z prezentacj i wiczeniami do ksi ki dla ucznia, komputerow gr symulacyjn do prowadzenia warsztatów, p yt DVD zawieraj ca 7 filmów rysunkowych ilustruj cych zaj cia z modu u drugiego i trzeciego. Naniesiono poprawki do scenariuszy lekcji, warsztatu i materia ów do modu u Inwestycja w przysz o. Opracowano gr prezentacyjn Od matury do emerytury do tego modu u. We wrze niu rozes ano do trenerów komplety materia ów dla nauczycieli. W po owie lutego eksperci NBP przekazali uwagi dotycz ce filmów do dwóch kolejnych modu ów programu Moje finanse, które zosta y uwzgl dnione w dalszych pracach. Po ostatecznym uzgodnieniu tre ci filmów skierowano je do t oczenia dla obu edycji szkole. W realizacji tre ci programu oraz ich utrwalaniu pomocnych jest 7 planszy dydaktycznych, które w grudniu 2006 r. skierowano do druku dla nauczycieli drugiej edycji w ilo ci 1400 kompletów. Po opracowaniu koncepcji i tre ci notesu finansowego dla uczniów zosta on skierowany do akceptacji ekspertów. Ca kowity nak ad notesu wyniós sztuk. Pod koniec roku postanowiono wykorzysta oszcz dno ci bud etowe i dodrukowa notesy z przeznaczeniem dla najaktywniejszych uczniów realizuj cych program Moje finanse w roku szkolnym 2006/2007.

7 Dalsze prace nad wersj programu Moje finanse dla uczniów szkó specjalnych W roku 2005 zespó pracuj cy nad wersj programu Moje finanse dla szkó specjalnych zmodyfikowa scenariusze lekcji z modu u Polubi banki, jako niezb dnego dla tego typu szkó, dostosowuj c je do mo liwo ci i percepcji uczniów z niepe nosprawno ci umys ow w stopniu lekkim i rednim, niedowidz cych i niedos ysz cych. Po konsultacjach z pedagogami z tych szkó zapad a decyzja nad ostatecznym kszta tem scenariuszy. W 2006 r. opracowano dodatkowe wiczenia i materia y. Opracowano równie komputerow symulacj dzia ania bankomatu, przeznaczon do bezpiecznego doskonalenia przez uczniów pos ugiwania si kart bankomatow. Warsztaty dla trenerów W dniach marca 2006 r. w Zalesiu odby o si spotkanie z trenerami, przygotowuj ce ich do prowadzenia zaj z nauczycielami. Poruszono kwesti istoty i potrzeby udzia u konsultantów w zaj ciach prowadzonych w szko ach. W dniach 8 10 wrze nia 2006 r. odby y si warsztaty dla trenerów przygotowuj ce m.in. do szkole dla modu u Inwestycja w przysz o. W dniach 8 10 grudnia 2006 r. odby y si ostatnie w 2006 r. warsztaty. Omówiono statystyk zaprosze sk adanych przez nauczycieli na udzia konsultantów w zaj ciach z uczniami oraz stan zg osze i dalsz promocj konkursu Moje finanse Z klasy do kasy. Nauczyciele wykazuj coraz wi ksze zainteresowanie udzia em fachowców z banków komercyjnych w zaj ciach szkolnych z zakresu edukacji ekonomicznej. Natomiast konkurs Z klasy do kasy jest praktyczn lekcj efektywnego oszcz dzania i inwestowania pieni dzy. Czwarta edycja konkursu Z klasy do kasy W kwietniu 2006 r. rozpocz to prace zwi zane z organizacj czwartej edycji konkursu Z klasy do kasy. Przedyskutowano mi dzy innymi sprawy zwi zane z informacj i promocj konkursu w kuratoriach, szko ach i mediach, przygotowaniem koordynatorów Gazety Wyborczej, organizacj pó fina ów regionalnych, nagród dla uczestników, funkcjonowaniem strony internetowej konkursu W czerwcu odby o si kolejne spotkanie zwi zane z organizacj konkursu Z klasy do kasy.

8 FMP opracowa a prezentacj multimedialn dla trenerów informuj c o przysz ej edycji konkursu oraz promuj c go w ród nauczycieli szkolonych do realizacji programu. Trenerzy prezentowali j podczas prowadzonych przez siebie szkole. Akcj promocji konkursu prowadzili równie w trakcie spotka w sierpniu i wrze niu z dyrektorami szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ca ej Polsce. Proces monitorowania zg aszaj cych si szkó prowadzony by równie w trakcie rejestracji komitetów inwestycyjnych, w okresie od 21 listopada do 22 grudnia 2006 r. Do tego dnia trwa nabór ch tnych do konkursu. Szkolenia dla nauczycieli W 2006 r. przeprowadzono 269 szkole dla nauczycieli w ramach programu w styczniu 17 szkole, w lutym 22, w marcu 53, w kwietniu 65, w maju 29, w czerwcu 18, we wrze niu 5, w pa dzierniku 41, w listopadzie 16, w grudniu 3. Ewaluacja programu Zgodnie z planem realizowana by a ewaluacja programu. W 2006 r. opracowano kolejne narz dzia do badania efektywno ci realizacji poszczególnych modu ów i przeprowadzono dalsze badania ankietowe ora ewaluacje bezpo rednie. Wa n rol w doskonaleniu poziomu merytorycznego i kompetencji kadry realizuj cej szkolenia dla nauczycieli, spe nia y badania ewaluacyjne warsztatów dla trenerów. W warsztatach przeprowadzonych w 2006 roku wykorzystano nast puj ce formy ewaluacji: obserwacj bezpo redni prowadzon przez zewn trznego ewaluatora w trakcie poszczególnych warsztatów, badania ankietowe w zakresie skuteczno ci realizacji celów edukacyjnych przez prowadz cych poszczególne modu y. W 2006 r. zebrano tak e opinie i przeprowadzono badania ankietowe oceny efektywno ci realizacji programu w 40 wybranych losowo szko ach ponadgimnazjalnych. Ewaluatorzy zewn trzni od stycznia do grudnia 2006 r. przeprowadzili ewaluacje bezpo rednie 20 szkole dla nauczycieli prowadzonych przez trenerów. Przeprowadzili równie badanie ankietowe i ewaluacj hospitacyjn zaj z uczniami szkó ponadgimnazjalnych realizuj cych program Moje finanse. Do przeprowadzenia hospitacji szko y i badania ankietowego trenerzy otrzymali pakiet wydrukowanych kwestionariuszy. Uzgadniali z nauczycielem oraz dyrekcj szko y dogodny termin wizyty na zaj ciach z uczniami. Po przeprowadzeniu ewaluacji

9 hospitacyjnej trener - ewaluator sporz dza raport i wraz z wype nionymi ankietami odsy a go do koordynatora. Ewaluacje hospitacyjne do grudnia 2006 roku przeprowadzono w 40 szko ach ponadgimnazjalnych. Konsultanci w szko ach i na szkoleniach nauczycieli wspó praca w ramach wolontariatu Citibanku W ca ym roku 2006 z pro b o wizyt wolontariuszy wyst pi o 150 nauczycieli i 48 trenerów. Dwa spotkania by y wizytami w banku, pi mia o miejsce na lekcji w szkole. Reszta to spotkania z nauczycielami podczas szkole. Odby y si trzy lekcje otwarte z prezesami banku ( ód, Olsztyn, Wroc aw). Wspó praca w ramach wolontariatu w bie cym roku szkolnym zosta a znacznie zaktywizowana wraz z uruchomieniem mo liwo ci przyjmowania formularzy zapotrzebowania na wolontariusza i dalszej obs ugi spotka drog internetow. Konsultacje dla trenerów i nauczycieli W ci gu ca ego roku udzielano konsultacji trenerom i nauczycielom realizuj cym program w trakcie bezpo rednich spotka, telefonicznie i drog internetow. Konsultacje dotyczy y g ównie szkole nauczycieli do modu u Moje inwestycje, dystrybucji materia ów oraz harmonogramu przysz orocznych szkole i realizacji programu.

10 stycze grudzie 2006 Banki w akcji Fundacja M odzie owej Przedsi biorczo ci wprowadza program Banki w akcji do polskich szkó ponadgimnazjalnych ju od 10 lat. Fundacja wzi a udzia u w ogólno wiatowym procesie testowania wersji angielskiej tego programu, bior c pod uwag du e do wiadczenie we wdra aniu wcze niejszej wersji. Cele projektu to dostarczenie uczniom aktualnej wiedzy dotycz cej bankowo ci, umo liwienie dost pu do nowoczesnych i wypróbowanych metod transferu wiedzy, rozwijanie umiej tno ci planowania i podejmowania decyzji, umo liwienie korzystania przez uczniów z do wiadczenia wolontariuszy. Test nowej wersji programu Nowa wersja programu Banks in Action testowana by a w 19 krajach wiata, w tym w Polsce. Testowanie programu trwa o od kwietnia do czerwca 2006 r. Zosta o przeprowadzone w trzech szko ach - w III LO w Chorzowie (1 klasa), w I LO w Koszalinie (2 klasy) oraz w VIII LO w Gda sku (1 klasa). Pilota obj 120 uczniów. Pracowali oni na materia ach oryginalnych w j.angielskim. Po ka dej lekcji zarówno oni, jak i nauczyciele prowadz cy wype niali odpowiednie ankiety przygotowane przez organizatorów Junior Achievement Worldwide. W proces testowania byli te w czeni konsultanci z Citibanku Handlowego. Fragmenty programu Banki w akcji, przede wszystkim symulacja komputerowa, mog by realizowane w polskich szko ach. W programie jednak wiele elementów odbiega od polskich realiów. Z tego powodu zainteresowanie szkó realizacj pe nej wersji Banków w akcji jest niewielkie. Istnieje jednak mo liwo do szerokiego wprowadzenia nowej symulacji komputerowej, a w przysz o ci zorganizowania i przeprowadzenia w oparciu o ni ogólnopolskiego konkursu. Stanowi ona b dzie rozszerzenie i pog bienie zagadnie zwi zanych z funkcjonowaniem sektora bankowego dla szkó realizuj cych program Moje finanse.

11 stycze grudzie 2006 Ekonomia w szkole Program s u y przygotowaniu dydaktycznemu nauczycieli do kszta cenia w zakresie podstaw ekonomii uczniów szkó ponadgimnazjalnych. Nadrz dne zadanie programu polega na zainicjowaniu i skutecznym wsparciu jako ciowej przemiany szkolnej edukacji ekonomicznej, a tak e jej efektów poprzez przygotowanie nauczycieli do stosowania aktywizuj cych metod nauczania ekonomii w ramach przedmiotu podstawy przedsi biorczo ci, wyposa enie nauczycieli w materia y edukacyjne oraz narz dzia dydaktyczne pozwalaj ce w ciekawy sposób realizowa tematyk ekonomiczn, wykszta cenie u nauczycieli nawyku korzystania z ró norodnych technik edukacyjnych oraz potrzeby systematycznego aktualizowania swojej wiedzy. Program realizowany jest wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Materia y metodyczne i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli W 2006 r. opracowano i wydrukowano pakiety materia ów do siedmiu modu ów tematycznych przewidzianych do realizacji w trakcie szkole nauczycieli. Do szkole nauczycieli pierwszej edycji programu: Etyczny pracownik i pracodawca (nak ad 1300 pakietów), Ucze konsumentem (nak ad 1300 pakietów), Do szkole nauczycieli drugiej edycji programu: Moja firma-moja przysz o (nak ad uzupe niaj cy 200 pakietów), Rynek pracy i ja (nak ad uzupe niaj cy 200 pakietów), Zarz dzam firm (nak ad 1400 pakietów), Pa stwo-wielka firma (nak ad 1400 pakietów), Ja, moja firma i reklama (nak ad 1400 pakietów). Materia y poddanie by y szczegó owej weryfikacji próbnej oraz ewaluacji podczas warsztatów dla trenerów programu. Poprawione w trakcie warsztatów materia y by y nast pnie opiniowane przez ekspertów. Materia y metodyczne i pomoce dydaktyczne przygotowane dla

12 uczestników drugiej edycji programu zosta y zmodyfikowane i poprawione z uwzgl dnieniem uwag i wniosków z ewaluacji odpowiednich modu ów zrealizowanych w pierwszej edycji programu oraz uzupe nie i zmian zaproponowanych przez ekspertów. Warsztaty dla trenerów Warsztaty dla trenerów programu, przygotowuj ce ich do pracy z nauczycielami, organizowano w O rodku Szkoleniowym NBP w Zalesiu Górnym. Celem warsztatów by o pog bienie wiedzy merytorycznej i umiej tno ci metodycznych trenerów w dziedzinach obj tych tematyk szkole dla nauczycieli oraz dokonanie ewaluacji materia ów pomocniczych i scenariuszy przygotowywanych do publikacji. Pierwsze z serii warsztatów odby y si w dniach marca 2006 r. Ich program obejmowa mi dzy innymi zagadnienia pozalekcyjnych form edukacji ekonomicznej, udzia osób ze rodowiska lokalnego w prowadzeniu tej edukacji, etyki w yciu zawodowym, samozatrudnienia jako formy walki z bezrobociem. 10 marca trenerzy uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w siedzibie Centrali Narodowego Banku Polskiego. W dniach 8-10 wrze nia w ramach warsztatów odby o si jednodniowe seminarium w Centrali NBP, a nast pnie przeprowadzono dwudniow cz warsztatow w o rodku w Zalesiu. Omówione zosta y zasady organizacji szkole w roku szkolnym 2006/2007, poddano weryfikacji przez trenerów wybrane tre ci, metody oraz pomoce dydaktyczne. W dniach 8-10 grudnia 2006 r. przeprowadzono trzecie warsztaty dla trenerów. W rezultacie przeprowadzonych zaj warsztatowych i konsultacji metodycznych zosta y uzgodnione propozycje modyfikacji scenariuszy lekcji oraz uzupe niaj cych materia ów dydaktycznych i pomocniczych. Wprowadzono uzgodnione uzupe nienia i przygotowano materia y dydaktyczne do druku i produkcji (materia y pomocnicze).

13 Rekrutacja uczestników drugiej edycji programu W sierpniu 2006 r. zako czy a si rekrutacja dwóch ostatnich grup w Warszawie i odzi. Rozpocz y one zaj cia w drugiej po owie pa dziernika i w ci gu dwóch lat nadrobi opó nienia w stosunku do harmonogramu ramowego. Obecnie w programie uczestniczy 2560 osób, oraz kilkunastu uczestników rezerwowych, w zwi zku z nieuniknionymi ruchami kadrowymi w szko ach oraz zdarzeniami losowymi. Realizacja szkole dla nauczycieli Od stycznia do grudnia 2006 r. przeprowadzono ogó em 327 szkole dla nauczycieli. Zrealizowano dwa modu y pierwszej edycji oraz trzy modu y drugiej edycji (oraz po dwa zaleg e modu y grup w Warszawie i odzi uruchomionych we wrze niu). W marcu zrealizowano 7 szkole, w kwietniu 9, w maju 44, w czerwcu 68, we wrze niu 15, w pa dzierniku 47, w listopadzie 90, w grudniu 47 szkole. Prezentacja programów edukacji ekonomicznej podczas narad dyrektorów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Podczas narad kadry kierowniczej szkó odbywaj cych si w sierpniu i wrze niu z inicjatywy kuratorów o wiaty, przeprowadzono specjalne prezentacje. Ich celem by o lepsze dotarcie z informacj o dzia aniach FMP i NBP w ramach realizowanych programów edukacji ekonomicznej. Wykorzystano prezentacj multimedialn. Przygotowano tak e specjalne ulotki szczegó owo charakteryzuj ce ka dy z programów. Takie spotkania odby y we wszystkich województwach. Z dyrektorami szkó gimnazjalnych odby o si 76 spotka, w tym 52 spotkania w sierpniu oraz 24 we wrze niu. Dyrektorzy otrzymali oko o 4860 kompletów materia ów informacyjnych o dzia aniach edukacyjnych FMP i NBP w zakresie edukacji ekonomicznej. Z dyrektorami szkó ponadgimnazjalnych odby o si 56 spotka, w tym 46 spotka w sierpniu i 10 we wrze niu 2006 r. Na tych spotkaniach przekazano dyrektorom oko o 4850 kompletów materia ów informacyjnych o dzia aniach edukacyjnych FMP i NBP w zakresie edukacji ekonomicznej w szko ach ponadgimnazjalnych. W powy szych naradach uczestniczy o za ka dym razem od 25 do 300 dyrektorów.

14 Ewaluacja programu Zgodnie z planem realizowane by y dzia ania ewaluacyjne. Przeprowadzono dalsze badania ankietowe w zakresie ewaluacji realizowanych szkole nauczycieli do kolejnych modu ów tematycznych oraz badania s u ce ocenie efektywno ci realizacji programu w szko ach. Wa n rol w doskonaleniu poziomu merytorycznego i kompetencji kadry realizuj cej szkolenia dla nauczycieli spe nia y badania ewaluacyjne warsztatów dla trenerów. Ocenie i weryfikacji poddawano zarówno projekty materia ów metodycznych oraz pomocy dydaktycznych, jak równie zakres wiedzy i umiej tno ci edukatorskich trenerów. W warsztatach przeprowadzonych w 2006 r. wykorzystano nast puj ce formy ewaluacji: obserwacj bezpo redni prowadzon przez zewn trznego ewaluatora, badania ankietowe uczestników warsztatów w zakresie prawid owo ci doboru tre ci i metod oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w realizowanych wiczeniach, badania ankietowe w zakresie skuteczno ci realizacji celów edukacyjnych przez prowadz cych poszczególne modu y, testy wiedzy merytorycznej uczestników na wej ciu oraz po zrealizowaniu wybranych partii materia u. Przeprowadzono kolejne ewaluacje bezpo rednie w zakresie modu ów tematycznych prezentowanych w trakcie szkole dla nauczycieli, a tak e po raz pierwszy podj to dzia ania ewaluacyjne w celu zebrania opinii o efektywno ci realizacji programu w o miu wybranych szko ach. cznie w roku 2006 r. ewaluatorzy zewn trzni przeprowadzili 12 obserwacji bezpo rednich szkole dla nauczycieli z ramach programu Ekonomia w szkole. Ewaluatorzy zewn trzni po raz pierwszy przeprowadzili równie w okresie od wrze nia do grudnia 2006 r. ewaluacj hospitacyjn zaj z uczniami w o miu szko ach ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokszta c cym w Lublinie, Chorzowie, Grudzi dzu i odzi, oraz Zespo ach Szkó w Stalowej Woli i Lublinie a tak e w Zespole Szkó Ekonomicznych w Lesznie i w Suwa kach. Przeprowadzono tak e wywiady z przedstawicielami dyrekcji szko y, rodziców i uczniów. cznie w 2006 r. przeprowadzono 20 ewaluacji bezpo rednich szkole nauczycieli i szkó z udzia em ewaluatorów zewn trznych.

15 stycze - grudzie 2006 Ekonomia na co dzie Program przygotowuje m odzie szkó gimnazjalnych do aktywnego wchodzenia w ycie gospodarcze, zarz dzania zasobami, wytyczania cie ki edukacyjnej oraz w asnej drogi rozwoju. Jest to program rozszerzaj cy i uzupe niaj cy do przedmiotu wiedza o spo ecze stwie w zakresie modu u Wychowanie do aktywnego udzia u w yciu gospodarczym kraju. Program realizowany jest wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Promocja programu W celu wypromowania programu opracowany i wydrukowany zosta folder zawieraj cy podstawowe informacje dotycz ce celów, tre ci, metod i form realizacji programu. Folder zawiera przyk adowy scenariusz zaj z m odzie, opis ogólnopolskiego konkursu dla uczniów Gimnazjalne Potyczki, warunki przyst pienia do udzia u w programie, arkusz aplikacyjny dla nauczycieli. Foldery zosta y rozes ane do O rodków Doskonalenia Nauczycieli w województwach ca ej Polski, wydzia ów edukacji samorz dów terytorialnych oraz do szkó gimnazjalnych. Rozdawane te by y przez doradców metodycznych i trenerów programu podczas spotka dla dyrektorów szkó gimnazjalnych, dociera y do Kuratorów O wiaty szczególnie do wizytatorów do spraw szkolnictwa gimnazjalnego. Poprzez trenerów dostarczane by y do szkó gimnazjalnych w ca ej Polsce. Rozpowszechnione zosta y materia y promuj ce konkurs umiej tno ci i wiedzy ekonomicznej Gimnazjalne Potyczki. Materia y dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli W ramach realizacji programu przygotowano szereg materia ów dydaktycznych. Ka dy nauczyciel uczestnicz cy w szkoleniu otrzyma Przewodnik dla nauczyciela wraz z foliogramami do prowadzenia zaj. Karty ucznia rozsy ane by y do nauczycieli realizuj cych

16 program na podstawie przes anej przez nich karty ze wskazan liczb uczniów uczestnicz cych w programie po wiadczonej przez dyrektora szko y. Szkolny notes finansowy to materia y dla ucznia do indywidualnej pracy. Korzystanie ze szkolnego notesu finansowego pozwoli o uczniowi na racjonalne gospodarowanie posiadanymi rodkami finansowymi. M odzie wdra a a si w ten sposób do systematycznego planowania, wyznaczania celów oraz ustalenia mo liwo ci ich realizacji w okre lonym czasie. Notes wydrukowano w nak adzie egzemplarzy. Opracowano i wydrukowano materia y dla nauczycieli do prowadzenia spotka z rodzicami. Materia y sk ada y si ze scenariusza zaj, instrukcji do przeprowadzenia poszczególnych wicze oraz plakatu. Zosta y opracowane materia y do prowadzenia spotka z dyrektorami szkó gimnazjalnych prezentuj ce program. Opracowano i wydrukowano materia y promuj ce konkurs Gimnazjalne Potyczki (plakat, teczka) oraz foldery informacyjne o programie. Ekonomia w awie szkolnej to publikacja, na któr sk adaj si propozycje wicze do lekcji przedmiotowych z m odzie gimnazjaln wraz z materia ami dydaktycznymi dla uczniów. Publikacja umo liwia prowadzenie edukacji ekonomicznej podczas lekcji matematyki, polskiego, angielskiego, geografii, historii, informatyki. Cele wicze dopasowane s do tre ci programowych poszczególnych przedmiotów. Opracowano tak e 4 plansze edukacyjne dla uczniów: Dbam o swój czas ; Buduj swoj przysz o ; Jestem konsumentem ; Wybieram bank. Komplet 4 plansz otrzymali nauczyciele realizuj cy program. Szkolenia dla nauczycieli W 2006 r. zorganizowano i przeprowadzono 73 szkolenia wprowadzaj ce dla nauczycieli. Wzi o w nich udzia 1420 nauczycieli. Tam, gdzie by o to mo liwe warsztaty obywa y si w Okr gowych Oddzia ach Narodowego Banku Polskiego. Przeprowadzono tak e warsztaty dla 50 grup nauczycieli. W warsztatach cznie wzi o udzia nauczycieli. Nauczyciele otrzymali pakiety edukacyjne do prowadzenia spotka z rodzicami zawieraj ce plakat, scenariusz spotkania, instrukcje i materia y do przeprowadzenia wicze oraz karty do dalszej wspó pracy. Warsztaty dla organizatorów i trenerów W dniach marca 2006 r. odby o si szkolenie dla trenerów i organizatorów szkole programu Ekonomia na co dzie. Uczestniczy o w nim 21 osób. 10 marca w siedzibie NBP w Warszawie odby si cykl wyk adów. W dniach marca w S kocinie podj to prace nad kszta tem i jako ci szkole dla nauczycieli, uwzgl dniaj c wnioski z raportu ewaluacyjnego za 2005 r. Opracowano materia y dla rad pedagogicznych przyk ady wicze jak realizowa

17 zagadnienia ekonomiczne na ró nych przedmiotach w gimnazjum. Przetestowano te wybrane wiczenia do prowadzenia spotka z rodzicami uczniów realizuj cych program. W dniach 8-10 wrze nia 2006 r. odby y si warsztaty dla trenerów programu. Wzi o w nich udzia 29 trenerów. 8 wrze nia w Centrali NBP w Warszawie odby si cykl wyk adów: Moja strategia na rynku pracy-przyczyny problemów ze znalezieniem pracy, W jaki sposób bank centralny wp ywa na inflacj?, Mechanizm transmisji monetarnej. W dniach 9-10 wrze nia 2006 r. w S kocinie zrealizowano program obejmuj cy mi dzy innymi zagadnienia wspó pracy z oddzia ami NBP w regionach, korzystania z NBPortalu, opracowanie za o e konkursu Gimnazjalne Potyczki 2007, konkursu Z klasy do kasy, przygotowanie trenerów do prowadzenia warsztatów dla nauczycieli realizuj cych program, opracowanie wicze do publikacji Ekonomia w awie szkolnej. W dniach 8-10 grudnia 2006 r. odby y si kolejne warsztaty dla trenerów programu. Uczestniczy o w nich 24 trenerów. Zrealizowano program obejmuj cy mi dzy innymi zagadnienia wykorzystania programu do promocji szko y, zasad przygotowania prezentacji skierowanej do ró nych sektorów spo ecznych, propozycje wicze dla uczniów z zakresu podstaw finansów, problemy wspó pracy z rad pedagogiczn, przygotowania do motywowania i wspierania nauczycieli realizuj cych program, udzia u uczniów w konkursach ekonomicznych. Warsztaty dla konsultantów i doradców metodycznych Warsztaty dla doradców metodycznych i konsultantów z wojewódzkich o rodków doskonalenia nauczycieli z obszaru ca ej Polski odby y si w dniach grudnia 2006 r. Bezpo rednim celem warsztatów by o zaprezentowanie uczestnikom celów i tre ci programu Ekonomia na co dzie, aby w rodowiskach lokalnych motywowali oraz wspierali nauczycieli realizuj cych program z uczniami oraz przekazywali informacje na temat nowych inicjatyw w programie. Konkurs Gimnazjalne Potyczki 2006 Konkurs Gimnazjalne Potyczki przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli gimnazjów realizuj cych w bie cym roku szkolnym program Ekonomia na co dzie. Warunkiem uczestnictwa w szkolnym konkursie jest opracowanie i wykonanie przez uczniów w trzyosobowych zespo ach ulotki na temat: Ka dy mo e oszcz dza. 23 marca 2006 r. w Oddziale Regionalnym Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci odby y si kwalifikacje zrealizowanych projektów uczniowskich do regionalnych etapów konkursu. W

18 pracach Komisji uczestniczyli: przedstawiciel NBP Pan Krzysztof To wi ski i przedstawiciel FMP Pani Dorota Marut. 18 maja 2006 r. przeprowadzono w 6 miastach regionalne etapy konkursu. Odby y si one w Katowicach (wzi o w nich udzia 12 gimnazjów), Warszawie (15 gimnazjów), Lublinie (12 gimnazjów), Gda sku (15 gimnazjów), Szczecinie (13 gimnazjów) i Poznaniu (12 gimnazjów). Ka da dru yna prezentowa a szeroko rozumian ofert edukacji ekonomicznej w swojej szkole. Przygotowywane przez nie stoiska i prezentacje by y oceniane przez Komisj. Uczestnicy wzi li udzia w te cie wiedzy ekonomicznej oraz w szeregu konkurencji. Do fina u konkursu zakwalifikowa y si : Gimnazjum nr 3 z Gda ska, Gimnazjum nr 51 z Bydgoszczy, Gimnazjum nr 72 z Warszawy, Gimnazjum im. Gen. K. Ta skiego z Chmielnika, Gimnazjum nr 12 z Katowic, Gimnazjum z Turzy l skiej, Gimnazjum nr 1 im. KEN z Lubartowa, Zespó Szkó im. H. Sienkiewicza z Wojcieszkowa, Gimnazjum nr 6 z Koszalina, Gimnazjum nr 2 z Lubonia, Gimnazjum nr 7 z Konina, Gimnazjum nr 14 z Wroc awia. Fina Konkursu Gimnazjalne Potyczki odby si 9 czerwca 2006 r. w Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Laureatami konkursu zostali uczniowie Gimnazjum nr 72 z Warszawy Karolina Jankowska, Natalia Mikulska i Pawe Wierzbowski (I miejsce), uczniowie Gimnazjum nr 1 im. KEN z Lubartowa Katarzyna Lisek, Maciej Mi tek i Agnieszka Mazurkiewicz (II miejsce) oraz uczniowie Gimnazjum nr 51 z Bydgoszczy B a ej Kuffel, Micha Wo niakowski i Mateusz Krempa (III miejsce). W Sk ad Komisji Oceniaj cej weszli Pani Anna Slepak Dyrektor Oddzia u Okr gowego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, Pani Krystyna Brz kalik pedagog, trener Centralnego O rodka Doskonalenia Nauczycieli i Pan Marek Grajek przedstawiciel Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci.

19 Ewaluacja programu Opracowano projekt i plan ewaluacji programu, przygotowano kwestionariusze ankiet. Przeprowadzono ewaluacj w ró nych aspektach programu. Ewaluowano szkolenia dla nauczycieli, prac trenerów prowadz cych szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, wiedz ucznia przed przyst pieniem do programu oraz po okresie jego realizacji jak równie uczniów uczestnicz cych w konkursie Gimnazjalne Potyczki i trenerów uczestnicz cych w warsztatach. G ówne wnioski wynikaj ce z ewaluacji programu pokazuj, e edukacja ekonomiczna jest dziedzin niedocenian w wiadomo ci nauczycieli jak i rodziców gimnazjalistów. Nauczyciele uwa aj zagadnienia ekonomiczne za trudne. S dz te, e tematyka ta jest zbyt skomplikowana dla ucznia. Nauczycielom brakuje narz dzi do realizacji tych tre ci, st d te realizowane s one cz sto w sposób przypadkowy, marginalny, nie zawsze z korzy ci dla rozwoju ucznia. Program Ekonomia na co dzie jest atrakcyjnym narz dziem pracy dla szko y, które niweluje te trudno ci proponuj c zaj cia aktywnymi metodami, w oparciu o ekonomiczny aspekt codziennego ycia. Konsultacje dla nauczycieli Nauczyciele korzystali z konsultacji, w ramach których otrzymywali merytoryczne oraz dydaktyczne wskazówki dotycz ce realizacji programu w szkole oraz pracy z uczniami podczas zaj.

20 stycze - grudzie 2006 M odzie owe miniprzedsi biorstwo Jest to program edukacyjny polegaj cy na prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej na terenie szko y. M odzie zak ada w asne przedsi biorstwo, wytwarza i sprzedaje w asne produkty na szkolnym rynku. Efektem realizacji programu jest przygotowanie uczniów do za o enia i prowadzenia w asnego przedsi biorstwa. M odzi przedsi biorcy otrzymuj od Fundacji nieodp atnie materia y do prowadzenia miniprzedsi biorstwa. Kwalifikacja miniprzedsi biorstw Dnia 23 marca 2006 r. w Gdyni odby o si posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej do Fina u Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze M odzie owe Miniprzedsi biorstwo Produkcik' 2006". Do kwalifikacji zg oszono 110 miniprzedsi biorstw. Przedmiotem oceny miniprzedsi biorstw przez Komisj by produkt, sprawozdanie z dzia alno ci miniprzedsi biorstwa oraz rzetelno i terminowo w przesy aniu raportów miesi cznych. Komisja postanowi a zakwalifikowa 29 miniprzedsi biorstw do fina u konkursu. Warsztaty Marketing wystawienniczy dla finalistów Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze M odzie owe Miniprzedsi biorstwo Produkcik 2006 Warsztaty dla uczniów zakwalifikowanych do ogólnopolskich fina ów odby y si w kwietniu 2006 r. w Chorzowie, Poznaniu i Gdyni. Wzi o w nich udzia dwóch przedstawicieli ka dego miniprzedsi biorstwa wraz z nauczycielem-opiekunem. W ramach zaj omówiono zasady dobrej prezentacji, przygotowania prezentacji, prezentacji miniprzedsi biorstw oraz zasady przygotowania stoiska wystawowego. Uczestnicy przygotowywali próbne prezentacje. Podczas warsztatów przybli ano tak e zasady konkursu.

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo