FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION"

Transkrypt

1 FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

2 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15 marca 2006 r. Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych zg aszali si do wybranego miejsca pracy, by w czasie 4-5 godzin towarzyszy wybranemu pracownikowi m odych ludzi z 508 szkó w ca ej Polsce uczestniczy o razem z pracownikami z firm i instytucji w ich codziennych obowi zkach. Mieli oni sposobno zapozna si w praktyce z wymarzonym przez siebie zawodem, dowiedzie si, jaka jest jego specyfika, wymagane kwalifikacje oraz niezb dne predyspozycje. Dzie przedsi biorczo ci to wspólna inicjatywa Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci oraz Kancelarii Prezydenta RP. W 2006 r. program zosta obj ty honorowym patronatem Pani Minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem projektu obok weryfikacji wyobra e uczniów na temat wymarzonego miejsca pracy jest tak e w czenie rodowiska przedsi biorców do przygotowania m odzie y do wej cia na rynek pracy i wiadomego kszta towania kariery zawodowej, aktywizowanie przedsi biorców dzia aj cych na lokalnym rynku pracy na rzecz edukacji, u wiadomienie m odym ludziom konieczno ci dostosowywania si do zmieniaj cych si warunków na rynku pracy, kszta towanie w ród uczniów poj cia sukcesu jako efektu kompetencji, zaanga owania i prawid owego wyboru cie ki zawodowej oraz popularyzacja przedsi biorczej postawy yciowej. Podczas Dnia przedsi biorczo ci uczniowie szkó ponadgimnazjalnych zg aszali si do wybranego miejsca pracy, by w czasie 4-5 godzin towarzyszy konkretnemu pracownikowi. M odzi ludzie uczestniczyli razem z pracownikiem w jego codziennych obowi zkach, zapoznaj c si z regu ami panuj cymi w miejscu pracy, dzi ki czemu uzyskiwali odpowiedzi na pytania dotycz ce specyfiki zawodu, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku, okre lali perspektywy budowania kariery zawodowej, pozyskiwali informacj,

3 pozwalaj c im u wiadomi sobie zwi zek pomi dzy wysi kiem w o onym w wykszta cenie a karier zawodow, zapoznawali si z funkcjonowaniem firmy jako systemu gospodarczego, a tak e poznawali znaczenie relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy. Program s u y weryfikacji wyobra e uczniów o danym zawodzie oraz wp yn na racjonalno wyboru przysz ego zawodu. Dzie przedsi biorczo ci jest ogólnopolskim ruchem na rzecz edukacji m odzie y. Uczniowie zapraszani s przez szpitale, s dy, urz dy gmin, le nictwa, posterunki stra y po arnej, posterunki policji, weterynarzy, kancelarie prawne, du e i ma e przedsi biorstwa. W programie wzi y udzia takie firmy jak Bank Gospodarki ywno ciowej, ING Bank l ski, PKO SA, Bank BPH, Citibank Handlowy, International Paper Kwidzyn, ComputerLand, Narodowy Bank Polski, Gie da Papierów Warto ciowych, Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych czy firma Ahold. Podobnie jak w poprzednich edycjach ogromn rol odegrali rodzice i nauczyciele, którzy starali si znale dla m odzie y miejsca u zaprzyja nionych pracodawców. Na wszystkich etapach realizacji programu prowadzone by y dzia ania promocyjne maj ce na celu rozpowszechnianie idei przedsi biorczo ci oraz promowanie firm uczestnicz cych w konkursie. Fundacja uzyska a patronat medialny Rzeczpospolitej, TVP3 i Radia BIS, The Warsaw Voice, Wprost, Cogito, Gazety Szkolnej. Informacje o programie poda y tak e media regionalne m.in. Dziennik Ba tycki, ycie Podkarpackie oraz Tygodnik Wa brzyski. Gala Przedsi biorczo ci 9 pa dziernika 2006 r. w Pa acu Prezydenckim odby a si Gala Przedsi biorczo ci-uroczysty fina programu Dzie przedsi biorczo ci. W uroczysto ci wzi udzia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy ski, który gratulowa wszystkim uczestnikom oraz organizatorom programu. Osobi cie wr czy uczniom nagrody specjalne w kategorii Najlepszy Fotoreporta. Nagrody z r k Prezydenta otrzyma y - Dominika S kala z Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Siewierzu, Joanna Szczepaniak z Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach, Anna Tworek i Jadwiga Ry owicz z I Liceum Ogólnokszta c cego w a cucie. Wyró nione zosta y Anny Roli ska i Sandra Sochacka z Zespo u Szkó Zawodowych w Lidzbarku Warmi skim. Za szczególne zaanga owanie w projekt ca ej spo eczno ci lokalnej, Pan Prezydent wr czy nagrody przedstawicielom szkó ponadgimnazjalnych z Grudzi dza.

4 Minister Ewa Junczyk-Ziomecka, która obj a honorowym patronatem Dzie przedsi biorczo ci wraz Olafem Gajlem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego, wr czy a statuetki dwudziestu najaktywniejszym w programie szko om. Pani Minister i Roman Rewald, Prezes Ameryka skiej Izby Handlowej w Polsce, wr czyli tak e dwadzie cia statuetek najaktywniejszym instytucjom i firmom, m.in: Prezesowi TVP - Bronis awowi Wildsteinowi oraz Prezesowi Polskiego Radia Krzysztofowi Czaba skiemu. Sponsorzy programu otrzymali statuetki z r k Pani Minister Junczyk-Ziomeckiej oraz Prezesa Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci, Zbigniewa Modrzewskiego. W imieniu przedstawicieli nagrodzonych firm g os zabra a Pani Edyta Bracik, Naczelnik Wydzia u PR w ING Banku l skim. Pan Andrzej Piercha a, dyrektor Zespo u Szkó w orach, przemawia w imieniu przedstawicieli najaktywniejszych szkó. Pan W odzimierz Grudzi ski, Prezes Zarz du Banku Inicjatyw Spo eczno-ekonomicznych i Przewodnicz cy Rady Dyrektorów Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci wyst pi w imieniu organizatorów projektu.

5 stycze grudzie 2006 Moje finanse G ówne za o enia programu to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania sektora finansowego, przygotowanie m odzie y do wiadomego i efektywnego zarz dzania swoimi finansami obecnie i w przysz o ci, przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich form lokowania i inwestowania swoich pieni dzy, wykszta cenie u uczniów potrzeby aktualizowania swojej wiedzy i umiej tno ci korzystania z ró norodnych róde informacji, podniesienie efektywno ci przekazywania wiedzy na temat finansów osobistych, wyposa enie nauczycieli w narz dzia pozwalaj ce w ciekawy sposób realizowa t tematyk w szko ach ponadgimnazjalnych. Moje finanse" to program realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacj Bankow im. Leopolda Kronenberga. Przygotowanie materia ów dydaktycznych i pomocniczych dla nauczycieli i uczniów Zaktualizowano i dodrukowano materia y do modu u Polubi banki dla nauczycieli drugiej edycji szkole. Materia y zawieraj mi dzy innymi podr cznik ze scenariuszami lekcji i foliogramami w formie segregatora, materia y do prowadzenia zaj w formie teczki dydaktycznej, materia y do prowadzenia zaj warsztatowych w formie teczki trenerskiej. Do druku skierowano równie ksi k dla ucznia drukowan w nak adzie 65 egzemplarzy na szko. Uzupe nieniem materia ów drukowanych s p yty, mi dzy innymi z prezentacj i wiczeniami do podr cznika ucznia, z materia ami dla nauczyciela i komputerow gr

6 symulacyjn do prowadzenia warsztatów oraz 7 filmami rysunkowymi ilustruj cymi zaj cia. Trenerzy przekazywali je nauczycielom na szkoleniach. W listopadzie skierowano do druku materia y do modu u Moje inwestycje dla nauczycieli drugiej edycji. Materia y obejmuj scenariusze pi ciu lekcji, foliogramy do modu u drugiego, materia y do prowadzenia zaj lekcyjnych w tym module (w formie teczki dydaktycznej), z materia y do prowadzenia warsztatu dla uczniów wraz z prospektami do gry komputerowej (w formie teczki dydaktycznej). Do druku skierowano równie ksi k dla ucznia Inwestowa m drze, w nak adzie 65 egzemplarzy na szko. Wys ano je bezpo rednio do szkó. Uzupe nieniem materia ów drukowanych by y p yty z prezentacj i wiczeniami do ksi ki dla ucznia, komputerow gr symulacyjn do prowadzenia warsztatów, p yt DVD zawieraj ca 7 filmów rysunkowych ilustruj cych zaj cia z modu u drugiego i trzeciego. Naniesiono poprawki do scenariuszy lekcji, warsztatu i materia ów do modu u Inwestycja w przysz o. Opracowano gr prezentacyjn Od matury do emerytury do tego modu u. We wrze niu rozes ano do trenerów komplety materia ów dla nauczycieli. W po owie lutego eksperci NBP przekazali uwagi dotycz ce filmów do dwóch kolejnych modu ów programu Moje finanse, które zosta y uwzgl dnione w dalszych pracach. Po ostatecznym uzgodnieniu tre ci filmów skierowano je do t oczenia dla obu edycji szkole. W realizacji tre ci programu oraz ich utrwalaniu pomocnych jest 7 planszy dydaktycznych, które w grudniu 2006 r. skierowano do druku dla nauczycieli drugiej edycji w ilo ci 1400 kompletów. Po opracowaniu koncepcji i tre ci notesu finansowego dla uczniów zosta on skierowany do akceptacji ekspertów. Ca kowity nak ad notesu wyniós sztuk. Pod koniec roku postanowiono wykorzysta oszcz dno ci bud etowe i dodrukowa notesy z przeznaczeniem dla najaktywniejszych uczniów realizuj cych program Moje finanse w roku szkolnym 2006/2007.

7 Dalsze prace nad wersj programu Moje finanse dla uczniów szkó specjalnych W roku 2005 zespó pracuj cy nad wersj programu Moje finanse dla szkó specjalnych zmodyfikowa scenariusze lekcji z modu u Polubi banki, jako niezb dnego dla tego typu szkó, dostosowuj c je do mo liwo ci i percepcji uczniów z niepe nosprawno ci umys ow w stopniu lekkim i rednim, niedowidz cych i niedos ysz cych. Po konsultacjach z pedagogami z tych szkó zapad a decyzja nad ostatecznym kszta tem scenariuszy. W 2006 r. opracowano dodatkowe wiczenia i materia y. Opracowano równie komputerow symulacj dzia ania bankomatu, przeznaczon do bezpiecznego doskonalenia przez uczniów pos ugiwania si kart bankomatow. Warsztaty dla trenerów W dniach marca 2006 r. w Zalesiu odby o si spotkanie z trenerami, przygotowuj ce ich do prowadzenia zaj z nauczycielami. Poruszono kwesti istoty i potrzeby udzia u konsultantów w zaj ciach prowadzonych w szko ach. W dniach 8 10 wrze nia 2006 r. odby y si warsztaty dla trenerów przygotowuj ce m.in. do szkole dla modu u Inwestycja w przysz o. W dniach 8 10 grudnia 2006 r. odby y si ostatnie w 2006 r. warsztaty. Omówiono statystyk zaprosze sk adanych przez nauczycieli na udzia konsultantów w zaj ciach z uczniami oraz stan zg osze i dalsz promocj konkursu Moje finanse Z klasy do kasy. Nauczyciele wykazuj coraz wi ksze zainteresowanie udzia em fachowców z banków komercyjnych w zaj ciach szkolnych z zakresu edukacji ekonomicznej. Natomiast konkurs Z klasy do kasy jest praktyczn lekcj efektywnego oszcz dzania i inwestowania pieni dzy. Czwarta edycja konkursu Z klasy do kasy W kwietniu 2006 r. rozpocz to prace zwi zane z organizacj czwartej edycji konkursu Z klasy do kasy. Przedyskutowano mi dzy innymi sprawy zwi zane z informacj i promocj konkursu w kuratoriach, szko ach i mediach, przygotowaniem koordynatorów Gazety Wyborczej, organizacj pó fina ów regionalnych, nagród dla uczestników, funkcjonowaniem strony internetowej konkursu W czerwcu odby o si kolejne spotkanie zwi zane z organizacj konkursu Z klasy do kasy.

8 FMP opracowa a prezentacj multimedialn dla trenerów informuj c o przysz ej edycji konkursu oraz promuj c go w ród nauczycieli szkolonych do realizacji programu. Trenerzy prezentowali j podczas prowadzonych przez siebie szkole. Akcj promocji konkursu prowadzili równie w trakcie spotka w sierpniu i wrze niu z dyrektorami szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ca ej Polsce. Proces monitorowania zg aszaj cych si szkó prowadzony by równie w trakcie rejestracji komitetów inwestycyjnych, w okresie od 21 listopada do 22 grudnia 2006 r. Do tego dnia trwa nabór ch tnych do konkursu. Szkolenia dla nauczycieli W 2006 r. przeprowadzono 269 szkole dla nauczycieli w ramach programu w styczniu 17 szkole, w lutym 22, w marcu 53, w kwietniu 65, w maju 29, w czerwcu 18, we wrze niu 5, w pa dzierniku 41, w listopadzie 16, w grudniu 3. Ewaluacja programu Zgodnie z planem realizowana by a ewaluacja programu. W 2006 r. opracowano kolejne narz dzia do badania efektywno ci realizacji poszczególnych modu ów i przeprowadzono dalsze badania ankietowe ora ewaluacje bezpo rednie. Wa n rol w doskonaleniu poziomu merytorycznego i kompetencji kadry realizuj cej szkolenia dla nauczycieli, spe nia y badania ewaluacyjne warsztatów dla trenerów. W warsztatach przeprowadzonych w 2006 roku wykorzystano nast puj ce formy ewaluacji: obserwacj bezpo redni prowadzon przez zewn trznego ewaluatora w trakcie poszczególnych warsztatów, badania ankietowe w zakresie skuteczno ci realizacji celów edukacyjnych przez prowadz cych poszczególne modu y. W 2006 r. zebrano tak e opinie i przeprowadzono badania ankietowe oceny efektywno ci realizacji programu w 40 wybranych losowo szko ach ponadgimnazjalnych. Ewaluatorzy zewn trzni od stycznia do grudnia 2006 r. przeprowadzili ewaluacje bezpo rednie 20 szkole dla nauczycieli prowadzonych przez trenerów. Przeprowadzili równie badanie ankietowe i ewaluacj hospitacyjn zaj z uczniami szkó ponadgimnazjalnych realizuj cych program Moje finanse. Do przeprowadzenia hospitacji szko y i badania ankietowego trenerzy otrzymali pakiet wydrukowanych kwestionariuszy. Uzgadniali z nauczycielem oraz dyrekcj szko y dogodny termin wizyty na zaj ciach z uczniami. Po przeprowadzeniu ewaluacji

9 hospitacyjnej trener - ewaluator sporz dza raport i wraz z wype nionymi ankietami odsy a go do koordynatora. Ewaluacje hospitacyjne do grudnia 2006 roku przeprowadzono w 40 szko ach ponadgimnazjalnych. Konsultanci w szko ach i na szkoleniach nauczycieli wspó praca w ramach wolontariatu Citibanku W ca ym roku 2006 z pro b o wizyt wolontariuszy wyst pi o 150 nauczycieli i 48 trenerów. Dwa spotkania by y wizytami w banku, pi mia o miejsce na lekcji w szkole. Reszta to spotkania z nauczycielami podczas szkole. Odby y si trzy lekcje otwarte z prezesami banku ( ód, Olsztyn, Wroc aw). Wspó praca w ramach wolontariatu w bie cym roku szkolnym zosta a znacznie zaktywizowana wraz z uruchomieniem mo liwo ci przyjmowania formularzy zapotrzebowania na wolontariusza i dalszej obs ugi spotka drog internetow. Konsultacje dla trenerów i nauczycieli W ci gu ca ego roku udzielano konsultacji trenerom i nauczycielom realizuj cym program w trakcie bezpo rednich spotka, telefonicznie i drog internetow. Konsultacje dotyczy y g ównie szkole nauczycieli do modu u Moje inwestycje, dystrybucji materia ów oraz harmonogramu przysz orocznych szkole i realizacji programu.

10 stycze grudzie 2006 Banki w akcji Fundacja M odzie owej Przedsi biorczo ci wprowadza program Banki w akcji do polskich szkó ponadgimnazjalnych ju od 10 lat. Fundacja wzi a udzia u w ogólno wiatowym procesie testowania wersji angielskiej tego programu, bior c pod uwag du e do wiadczenie we wdra aniu wcze niejszej wersji. Cele projektu to dostarczenie uczniom aktualnej wiedzy dotycz cej bankowo ci, umo liwienie dost pu do nowoczesnych i wypróbowanych metod transferu wiedzy, rozwijanie umiej tno ci planowania i podejmowania decyzji, umo liwienie korzystania przez uczniów z do wiadczenia wolontariuszy. Test nowej wersji programu Nowa wersja programu Banks in Action testowana by a w 19 krajach wiata, w tym w Polsce. Testowanie programu trwa o od kwietnia do czerwca 2006 r. Zosta o przeprowadzone w trzech szko ach - w III LO w Chorzowie (1 klasa), w I LO w Koszalinie (2 klasy) oraz w VIII LO w Gda sku (1 klasa). Pilota obj 120 uczniów. Pracowali oni na materia ach oryginalnych w j.angielskim. Po ka dej lekcji zarówno oni, jak i nauczyciele prowadz cy wype niali odpowiednie ankiety przygotowane przez organizatorów Junior Achievement Worldwide. W proces testowania byli te w czeni konsultanci z Citibanku Handlowego. Fragmenty programu Banki w akcji, przede wszystkim symulacja komputerowa, mog by realizowane w polskich szko ach. W programie jednak wiele elementów odbiega od polskich realiów. Z tego powodu zainteresowanie szkó realizacj pe nej wersji Banków w akcji jest niewielkie. Istnieje jednak mo liwo do szerokiego wprowadzenia nowej symulacji komputerowej, a w przysz o ci zorganizowania i przeprowadzenia w oparciu o ni ogólnopolskiego konkursu. Stanowi ona b dzie rozszerzenie i pog bienie zagadnie zwi zanych z funkcjonowaniem sektora bankowego dla szkó realizuj cych program Moje finanse.

11 stycze grudzie 2006 Ekonomia w szkole Program s u y przygotowaniu dydaktycznemu nauczycieli do kszta cenia w zakresie podstaw ekonomii uczniów szkó ponadgimnazjalnych. Nadrz dne zadanie programu polega na zainicjowaniu i skutecznym wsparciu jako ciowej przemiany szkolnej edukacji ekonomicznej, a tak e jej efektów poprzez przygotowanie nauczycieli do stosowania aktywizuj cych metod nauczania ekonomii w ramach przedmiotu podstawy przedsi biorczo ci, wyposa enie nauczycieli w materia y edukacyjne oraz narz dzia dydaktyczne pozwalaj ce w ciekawy sposób realizowa tematyk ekonomiczn, wykszta cenie u nauczycieli nawyku korzystania z ró norodnych technik edukacyjnych oraz potrzeby systematycznego aktualizowania swojej wiedzy. Program realizowany jest wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Materia y metodyczne i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli W 2006 r. opracowano i wydrukowano pakiety materia ów do siedmiu modu ów tematycznych przewidzianych do realizacji w trakcie szkole nauczycieli. Do szkole nauczycieli pierwszej edycji programu: Etyczny pracownik i pracodawca (nak ad 1300 pakietów), Ucze konsumentem (nak ad 1300 pakietów), Do szkole nauczycieli drugiej edycji programu: Moja firma-moja przysz o (nak ad uzupe niaj cy 200 pakietów), Rynek pracy i ja (nak ad uzupe niaj cy 200 pakietów), Zarz dzam firm (nak ad 1400 pakietów), Pa stwo-wielka firma (nak ad 1400 pakietów), Ja, moja firma i reklama (nak ad 1400 pakietów). Materia y poddanie by y szczegó owej weryfikacji próbnej oraz ewaluacji podczas warsztatów dla trenerów programu. Poprawione w trakcie warsztatów materia y by y nast pnie opiniowane przez ekspertów. Materia y metodyczne i pomoce dydaktyczne przygotowane dla

12 uczestników drugiej edycji programu zosta y zmodyfikowane i poprawione z uwzgl dnieniem uwag i wniosków z ewaluacji odpowiednich modu ów zrealizowanych w pierwszej edycji programu oraz uzupe nie i zmian zaproponowanych przez ekspertów. Warsztaty dla trenerów Warsztaty dla trenerów programu, przygotowuj ce ich do pracy z nauczycielami, organizowano w O rodku Szkoleniowym NBP w Zalesiu Górnym. Celem warsztatów by o pog bienie wiedzy merytorycznej i umiej tno ci metodycznych trenerów w dziedzinach obj tych tematyk szkole dla nauczycieli oraz dokonanie ewaluacji materia ów pomocniczych i scenariuszy przygotowywanych do publikacji. Pierwsze z serii warsztatów odby y si w dniach marca 2006 r. Ich program obejmowa mi dzy innymi zagadnienia pozalekcyjnych form edukacji ekonomicznej, udzia osób ze rodowiska lokalnego w prowadzeniu tej edukacji, etyki w yciu zawodowym, samozatrudnienia jako formy walki z bezrobociem. 10 marca trenerzy uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w siedzibie Centrali Narodowego Banku Polskiego. W dniach 8-10 wrze nia w ramach warsztatów odby o si jednodniowe seminarium w Centrali NBP, a nast pnie przeprowadzono dwudniow cz warsztatow w o rodku w Zalesiu. Omówione zosta y zasady organizacji szkole w roku szkolnym 2006/2007, poddano weryfikacji przez trenerów wybrane tre ci, metody oraz pomoce dydaktyczne. W dniach 8-10 grudnia 2006 r. przeprowadzono trzecie warsztaty dla trenerów. W rezultacie przeprowadzonych zaj warsztatowych i konsultacji metodycznych zosta y uzgodnione propozycje modyfikacji scenariuszy lekcji oraz uzupe niaj cych materia ów dydaktycznych i pomocniczych. Wprowadzono uzgodnione uzupe nienia i przygotowano materia y dydaktyczne do druku i produkcji (materia y pomocnicze).

13 Rekrutacja uczestników drugiej edycji programu W sierpniu 2006 r. zako czy a si rekrutacja dwóch ostatnich grup w Warszawie i odzi. Rozpocz y one zaj cia w drugiej po owie pa dziernika i w ci gu dwóch lat nadrobi opó nienia w stosunku do harmonogramu ramowego. Obecnie w programie uczestniczy 2560 osób, oraz kilkunastu uczestników rezerwowych, w zwi zku z nieuniknionymi ruchami kadrowymi w szko ach oraz zdarzeniami losowymi. Realizacja szkole dla nauczycieli Od stycznia do grudnia 2006 r. przeprowadzono ogó em 327 szkole dla nauczycieli. Zrealizowano dwa modu y pierwszej edycji oraz trzy modu y drugiej edycji (oraz po dwa zaleg e modu y grup w Warszawie i odzi uruchomionych we wrze niu). W marcu zrealizowano 7 szkole, w kwietniu 9, w maju 44, w czerwcu 68, we wrze niu 15, w pa dzierniku 47, w listopadzie 90, w grudniu 47 szkole. Prezentacja programów edukacji ekonomicznej podczas narad dyrektorów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Podczas narad kadry kierowniczej szkó odbywaj cych si w sierpniu i wrze niu z inicjatywy kuratorów o wiaty, przeprowadzono specjalne prezentacje. Ich celem by o lepsze dotarcie z informacj o dzia aniach FMP i NBP w ramach realizowanych programów edukacji ekonomicznej. Wykorzystano prezentacj multimedialn. Przygotowano tak e specjalne ulotki szczegó owo charakteryzuj ce ka dy z programów. Takie spotkania odby y we wszystkich województwach. Z dyrektorami szkó gimnazjalnych odby o si 76 spotka, w tym 52 spotkania w sierpniu oraz 24 we wrze niu. Dyrektorzy otrzymali oko o 4860 kompletów materia ów informacyjnych o dzia aniach edukacyjnych FMP i NBP w zakresie edukacji ekonomicznej. Z dyrektorami szkó ponadgimnazjalnych odby o si 56 spotka, w tym 46 spotka w sierpniu i 10 we wrze niu 2006 r. Na tych spotkaniach przekazano dyrektorom oko o 4850 kompletów materia ów informacyjnych o dzia aniach edukacyjnych FMP i NBP w zakresie edukacji ekonomicznej w szko ach ponadgimnazjalnych. W powy szych naradach uczestniczy o za ka dym razem od 25 do 300 dyrektorów.

14 Ewaluacja programu Zgodnie z planem realizowane by y dzia ania ewaluacyjne. Przeprowadzono dalsze badania ankietowe w zakresie ewaluacji realizowanych szkole nauczycieli do kolejnych modu ów tematycznych oraz badania s u ce ocenie efektywno ci realizacji programu w szko ach. Wa n rol w doskonaleniu poziomu merytorycznego i kompetencji kadry realizuj cej szkolenia dla nauczycieli spe nia y badania ewaluacyjne warsztatów dla trenerów. Ocenie i weryfikacji poddawano zarówno projekty materia ów metodycznych oraz pomocy dydaktycznych, jak równie zakres wiedzy i umiej tno ci edukatorskich trenerów. W warsztatach przeprowadzonych w 2006 r. wykorzystano nast puj ce formy ewaluacji: obserwacj bezpo redni prowadzon przez zewn trznego ewaluatora, badania ankietowe uczestników warsztatów w zakresie prawid owo ci doboru tre ci i metod oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w realizowanych wiczeniach, badania ankietowe w zakresie skuteczno ci realizacji celów edukacyjnych przez prowadz cych poszczególne modu y, testy wiedzy merytorycznej uczestników na wej ciu oraz po zrealizowaniu wybranych partii materia u. Przeprowadzono kolejne ewaluacje bezpo rednie w zakresie modu ów tematycznych prezentowanych w trakcie szkole dla nauczycieli, a tak e po raz pierwszy podj to dzia ania ewaluacyjne w celu zebrania opinii o efektywno ci realizacji programu w o miu wybranych szko ach. cznie w roku 2006 r. ewaluatorzy zewn trzni przeprowadzili 12 obserwacji bezpo rednich szkole dla nauczycieli z ramach programu Ekonomia w szkole. Ewaluatorzy zewn trzni po raz pierwszy przeprowadzili równie w okresie od wrze nia do grudnia 2006 r. ewaluacj hospitacyjn zaj z uczniami w o miu szko ach ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokszta c cym w Lublinie, Chorzowie, Grudzi dzu i odzi, oraz Zespo ach Szkó w Stalowej Woli i Lublinie a tak e w Zespole Szkó Ekonomicznych w Lesznie i w Suwa kach. Przeprowadzono tak e wywiady z przedstawicielami dyrekcji szko y, rodziców i uczniów. cznie w 2006 r. przeprowadzono 20 ewaluacji bezpo rednich szkole nauczycieli i szkó z udzia em ewaluatorów zewn trznych.

15 stycze - grudzie 2006 Ekonomia na co dzie Program przygotowuje m odzie szkó gimnazjalnych do aktywnego wchodzenia w ycie gospodarcze, zarz dzania zasobami, wytyczania cie ki edukacyjnej oraz w asnej drogi rozwoju. Jest to program rozszerzaj cy i uzupe niaj cy do przedmiotu wiedza o spo ecze stwie w zakresie modu u Wychowanie do aktywnego udzia u w yciu gospodarczym kraju. Program realizowany jest wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Promocja programu W celu wypromowania programu opracowany i wydrukowany zosta folder zawieraj cy podstawowe informacje dotycz ce celów, tre ci, metod i form realizacji programu. Folder zawiera przyk adowy scenariusz zaj z m odzie, opis ogólnopolskiego konkursu dla uczniów Gimnazjalne Potyczki, warunki przyst pienia do udzia u w programie, arkusz aplikacyjny dla nauczycieli. Foldery zosta y rozes ane do O rodków Doskonalenia Nauczycieli w województwach ca ej Polski, wydzia ów edukacji samorz dów terytorialnych oraz do szkó gimnazjalnych. Rozdawane te by y przez doradców metodycznych i trenerów programu podczas spotka dla dyrektorów szkó gimnazjalnych, dociera y do Kuratorów O wiaty szczególnie do wizytatorów do spraw szkolnictwa gimnazjalnego. Poprzez trenerów dostarczane by y do szkó gimnazjalnych w ca ej Polsce. Rozpowszechnione zosta y materia y promuj ce konkurs umiej tno ci i wiedzy ekonomicznej Gimnazjalne Potyczki. Materia y dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli W ramach realizacji programu przygotowano szereg materia ów dydaktycznych. Ka dy nauczyciel uczestnicz cy w szkoleniu otrzyma Przewodnik dla nauczyciela wraz z foliogramami do prowadzenia zaj. Karty ucznia rozsy ane by y do nauczycieli realizuj cych

16 program na podstawie przes anej przez nich karty ze wskazan liczb uczniów uczestnicz cych w programie po wiadczonej przez dyrektora szko y. Szkolny notes finansowy to materia y dla ucznia do indywidualnej pracy. Korzystanie ze szkolnego notesu finansowego pozwoli o uczniowi na racjonalne gospodarowanie posiadanymi rodkami finansowymi. M odzie wdra a a si w ten sposób do systematycznego planowania, wyznaczania celów oraz ustalenia mo liwo ci ich realizacji w okre lonym czasie. Notes wydrukowano w nak adzie egzemplarzy. Opracowano i wydrukowano materia y dla nauczycieli do prowadzenia spotka z rodzicami. Materia y sk ada y si ze scenariusza zaj, instrukcji do przeprowadzenia poszczególnych wicze oraz plakatu. Zosta y opracowane materia y do prowadzenia spotka z dyrektorami szkó gimnazjalnych prezentuj ce program. Opracowano i wydrukowano materia y promuj ce konkurs Gimnazjalne Potyczki (plakat, teczka) oraz foldery informacyjne o programie. Ekonomia w awie szkolnej to publikacja, na któr sk adaj si propozycje wicze do lekcji przedmiotowych z m odzie gimnazjaln wraz z materia ami dydaktycznymi dla uczniów. Publikacja umo liwia prowadzenie edukacji ekonomicznej podczas lekcji matematyki, polskiego, angielskiego, geografii, historii, informatyki. Cele wicze dopasowane s do tre ci programowych poszczególnych przedmiotów. Opracowano tak e 4 plansze edukacyjne dla uczniów: Dbam o swój czas ; Buduj swoj przysz o ; Jestem konsumentem ; Wybieram bank. Komplet 4 plansz otrzymali nauczyciele realizuj cy program. Szkolenia dla nauczycieli W 2006 r. zorganizowano i przeprowadzono 73 szkolenia wprowadzaj ce dla nauczycieli. Wzi o w nich udzia 1420 nauczycieli. Tam, gdzie by o to mo liwe warsztaty obywa y si w Okr gowych Oddzia ach Narodowego Banku Polskiego. Przeprowadzono tak e warsztaty dla 50 grup nauczycieli. W warsztatach cznie wzi o udzia nauczycieli. Nauczyciele otrzymali pakiety edukacyjne do prowadzenia spotka z rodzicami zawieraj ce plakat, scenariusz spotkania, instrukcje i materia y do przeprowadzenia wicze oraz karty do dalszej wspó pracy. Warsztaty dla organizatorów i trenerów W dniach marca 2006 r. odby o si szkolenie dla trenerów i organizatorów szkole programu Ekonomia na co dzie. Uczestniczy o w nim 21 osób. 10 marca w siedzibie NBP w Warszawie odby si cykl wyk adów. W dniach marca w S kocinie podj to prace nad kszta tem i jako ci szkole dla nauczycieli, uwzgl dniaj c wnioski z raportu ewaluacyjnego za 2005 r. Opracowano materia y dla rad pedagogicznych przyk ady wicze jak realizowa

17 zagadnienia ekonomiczne na ró nych przedmiotach w gimnazjum. Przetestowano te wybrane wiczenia do prowadzenia spotka z rodzicami uczniów realizuj cych program. W dniach 8-10 wrze nia 2006 r. odby y si warsztaty dla trenerów programu. Wzi o w nich udzia 29 trenerów. 8 wrze nia w Centrali NBP w Warszawie odby si cykl wyk adów: Moja strategia na rynku pracy-przyczyny problemów ze znalezieniem pracy, W jaki sposób bank centralny wp ywa na inflacj?, Mechanizm transmisji monetarnej. W dniach 9-10 wrze nia 2006 r. w S kocinie zrealizowano program obejmuj cy mi dzy innymi zagadnienia wspó pracy z oddzia ami NBP w regionach, korzystania z NBPortalu, opracowanie za o e konkursu Gimnazjalne Potyczki 2007, konkursu Z klasy do kasy, przygotowanie trenerów do prowadzenia warsztatów dla nauczycieli realizuj cych program, opracowanie wicze do publikacji Ekonomia w awie szkolnej. W dniach 8-10 grudnia 2006 r. odby y si kolejne warsztaty dla trenerów programu. Uczestniczy o w nich 24 trenerów. Zrealizowano program obejmuj cy mi dzy innymi zagadnienia wykorzystania programu do promocji szko y, zasad przygotowania prezentacji skierowanej do ró nych sektorów spo ecznych, propozycje wicze dla uczniów z zakresu podstaw finansów, problemy wspó pracy z rad pedagogiczn, przygotowania do motywowania i wspierania nauczycieli realizuj cych program, udzia u uczniów w konkursach ekonomicznych. Warsztaty dla konsultantów i doradców metodycznych Warsztaty dla doradców metodycznych i konsultantów z wojewódzkich o rodków doskonalenia nauczycieli z obszaru ca ej Polski odby y si w dniach grudnia 2006 r. Bezpo rednim celem warsztatów by o zaprezentowanie uczestnikom celów i tre ci programu Ekonomia na co dzie, aby w rodowiskach lokalnych motywowali oraz wspierali nauczycieli realizuj cych program z uczniami oraz przekazywali informacje na temat nowych inicjatyw w programie. Konkurs Gimnazjalne Potyczki 2006 Konkurs Gimnazjalne Potyczki przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli gimnazjów realizuj cych w bie cym roku szkolnym program Ekonomia na co dzie. Warunkiem uczestnictwa w szkolnym konkursie jest opracowanie i wykonanie przez uczniów w trzyosobowych zespo ach ulotki na temat: Ka dy mo e oszcz dza. 23 marca 2006 r. w Oddziale Regionalnym Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci odby y si kwalifikacje zrealizowanych projektów uczniowskich do regionalnych etapów konkursu. W

18 pracach Komisji uczestniczyli: przedstawiciel NBP Pan Krzysztof To wi ski i przedstawiciel FMP Pani Dorota Marut. 18 maja 2006 r. przeprowadzono w 6 miastach regionalne etapy konkursu. Odby y si one w Katowicach (wzi o w nich udzia 12 gimnazjów), Warszawie (15 gimnazjów), Lublinie (12 gimnazjów), Gda sku (15 gimnazjów), Szczecinie (13 gimnazjów) i Poznaniu (12 gimnazjów). Ka da dru yna prezentowa a szeroko rozumian ofert edukacji ekonomicznej w swojej szkole. Przygotowywane przez nie stoiska i prezentacje by y oceniane przez Komisj. Uczestnicy wzi li udzia w te cie wiedzy ekonomicznej oraz w szeregu konkurencji. Do fina u konkursu zakwalifikowa y si : Gimnazjum nr 3 z Gda ska, Gimnazjum nr 51 z Bydgoszczy, Gimnazjum nr 72 z Warszawy, Gimnazjum im. Gen. K. Ta skiego z Chmielnika, Gimnazjum nr 12 z Katowic, Gimnazjum z Turzy l skiej, Gimnazjum nr 1 im. KEN z Lubartowa, Zespó Szkó im. H. Sienkiewicza z Wojcieszkowa, Gimnazjum nr 6 z Koszalina, Gimnazjum nr 2 z Lubonia, Gimnazjum nr 7 z Konina, Gimnazjum nr 14 z Wroc awia. Fina Konkursu Gimnazjalne Potyczki odby si 9 czerwca 2006 r. w Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Laureatami konkursu zostali uczniowie Gimnazjum nr 72 z Warszawy Karolina Jankowska, Natalia Mikulska i Pawe Wierzbowski (I miejsce), uczniowie Gimnazjum nr 1 im. KEN z Lubartowa Katarzyna Lisek, Maciej Mi tek i Agnieszka Mazurkiewicz (II miejsce) oraz uczniowie Gimnazjum nr 51 z Bydgoszczy B a ej Kuffel, Micha Wo niakowski i Mateusz Krempa (III miejsce). W Sk ad Komisji Oceniaj cej weszli Pani Anna Slepak Dyrektor Oddzia u Okr gowego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, Pani Krystyna Brz kalik pedagog, trener Centralnego O rodka Doskonalenia Nauczycieli i Pan Marek Grajek przedstawiciel Fundacji M odzie owej Przedsi biorczo ci.

19 Ewaluacja programu Opracowano projekt i plan ewaluacji programu, przygotowano kwestionariusze ankiet. Przeprowadzono ewaluacj w ró nych aspektach programu. Ewaluowano szkolenia dla nauczycieli, prac trenerów prowadz cych szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, wiedz ucznia przed przyst pieniem do programu oraz po okresie jego realizacji jak równie uczniów uczestnicz cych w konkursie Gimnazjalne Potyczki i trenerów uczestnicz cych w warsztatach. G ówne wnioski wynikaj ce z ewaluacji programu pokazuj, e edukacja ekonomiczna jest dziedzin niedocenian w wiadomo ci nauczycieli jak i rodziców gimnazjalistów. Nauczyciele uwa aj zagadnienia ekonomiczne za trudne. S dz te, e tematyka ta jest zbyt skomplikowana dla ucznia. Nauczycielom brakuje narz dzi do realizacji tych tre ci, st d te realizowane s one cz sto w sposób przypadkowy, marginalny, nie zawsze z korzy ci dla rozwoju ucznia. Program Ekonomia na co dzie jest atrakcyjnym narz dziem pracy dla szko y, które niweluje te trudno ci proponuj c zaj cia aktywnymi metodami, w oparciu o ekonomiczny aspekt codziennego ycia. Konsultacje dla nauczycieli Nauczyciele korzystali z konsultacji, w ramach których otrzymywali merytoryczne oraz dydaktyczne wskazówki dotycz ce realizacji programu w szkole oraz pracy z uczniami podczas zaj.

20 stycze - grudzie 2006 M odzie owe miniprzedsi biorstwo Jest to program edukacyjny polegaj cy na prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej na terenie szko y. M odzie zak ada w asne przedsi biorstwo, wytwarza i sprzedaje w asne produkty na szkolnym rynku. Efektem realizacji programu jest przygotowanie uczniów do za o enia i prowadzenia w asnego przedsi biorstwa. M odzi przedsi biorcy otrzymuj od Fundacji nieodp atnie materia y do prowadzenia miniprzedsi biorstwa. Kwalifikacja miniprzedsi biorstw Dnia 23 marca 2006 r. w Gdyni odby o si posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej do Fina u Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze M odzie owe Miniprzedsi biorstwo Produkcik' 2006". Do kwalifikacji zg oszono 110 miniprzedsi biorstw. Przedmiotem oceny miniprzedsi biorstw przez Komisj by produkt, sprawozdanie z dzia alno ci miniprzedsi biorstwa oraz rzetelno i terminowo w przesy aniu raportów miesi cznych. Komisja postanowi a zakwalifikowa 29 miniprzedsi biorstw do fina u konkursu. Warsztaty Marketing wystawienniczy dla finalistów Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze M odzie owe Miniprzedsi biorstwo Produkcik 2006 Warsztaty dla uczniów zakwalifikowanych do ogólnopolskich fina ów odby y si w kwietniu 2006 r. w Chorzowie, Poznaniu i Gdyni. Wzi o w nich udzia dwóch przedstawicieli ka dego miniprzedsi biorstwa wraz z nauczycielem-opiekunem. W ramach zaj omówiono zasady dobrej prezentacji, przygotowania prezentacji, prezentacji miniprzedsi biorstw oraz zasady przygotowania stoiska wystawowego. Uczestnicy przygotowywali próbne prezentacje. Podczas warsztatów przybli ano tak e zasady konkursu.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P2LOGc PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Wzór kwestionariusza Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Poniższa lista pytań zawiera wszystkie pytania jakie mogą pojawić

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Znak: Z. Szk. 4171 1 / 2014 /15 - Kopia - PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Przedstawiony organom szkoły: 11 września 2014 r. Podstawa prawna: 1) art. 33. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dąbrowa Górnicza, dn. 15 września 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Mirosław Pypłacz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 31

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100N-2P1SUR PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2013 Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Barbary Rybczyńskiej nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum Nr 5 w Zamościu ubiegającej się o status zawodowy nauczyciela mianowanego realizowany od 1.09.2006r. do 31.05.2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Redakcja i korekta Elżbieta Gorazińska Projekt okładki, redakcja techniczna i skład Barbara Jechalska W projekcie graficznym wykorzystano elementy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko om Przyjazna Szko a zaprasza szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne z ca ego kraju (publiczne, spo eczne, prywatne) do udzia u w projekcie Spo ecze stwo obywatelskie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule EUROFACE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia

Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników Uczelni zajmujących

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04

ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04 ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04 w sprawie organizacji i rozliczania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan działań KPCEN w Toruniu. w ramach programu Indywidualnego Wsparcia Szkół, realizowanego w Lisewie po zmianach

Plan działań KPCEN w Toruniu. w ramach programu Indywidualnego Wsparcia Szkół, realizowanego w Lisewie po zmianach Toruń,02.02.2016 r. Plan działań KPCEN w Toruniu w ramach programu Indywidualnego Wsparcia Szkół, realizowanego w Lisewie po zmianach Po wstępnej rozmowie z Dyrekcją szkoły, analizie przekazanych dokumentów

Bardziej szczegółowo