GRUPA NAUKOWA PRO FUTURO KRAKÓW 2013 VIII KRAKOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH UCZONYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA NAUKOWA PRO FUTURO KRAKÓW 2013 VIII KRAKOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH UCZONYCH"

Transkrypt

1 GRUPA NAUKOWA PRO FUTURO VIII KRAKOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH UCZONYCH KRAKÓW 2013

2 Organizatorzy Grupa Naukowa Pro Futuro Grupa Naukowa Pro Futuro (Pro Futuro Science Association) powstała w 2004 roku z inicjatywy doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie jej szeregi zasilają doktoranci i asystenci krakowskich uczelni wyższych oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk. Grupa realizuje swoje zadania przy wsparciu Fundacji dla Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Działalność Grupy Naukowej Pro Futuro skupia się na pobudzaniu zainteresowania nauką oraz rozpowszechnianiu rezultatów pracy badawczej młodych naukowców. Misję i specyfikę organizacji, wyrażają następujące hasła: Jesteśmy grupą ludzi o otwartych umysłach, Poszukujemy inspiracji w różnych obszarach nauki, Urzeczywistniamy pomysły, będące konsekwencją naszych nieustannych poszukiwań, Realizując swoje pasje, odnajdujemy siebie. Naszym najważniejszym celem jest praca nad rozwojem i propagowaniem aktywności naukowej we wszystkich dziedzinach wiedzy, dążąc przy tym do: integracji grona asystentów, doktorantów, absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej jak i szeroko pojętego środowiska naukowego poza nią, nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami świata nauki i biznesu, rozbudzania zainteresowań pracą naukową, badawczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku akademickim, wspierania wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych, nawiązywania kontaktów naukowych z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Swoje cele chcemy realizować poprzez: planowanie własnej działalności naukowej, organizowanie odczytów, wykładów, sesji, pokazów, warsztatów, prowadzenie indywidualnych badań naukowych oraz popieranie inicjatyw zespołowych, organizowanie sesji i posiedzeń z przedstawicielami świata nauki, ogłaszanie drukiem prac naukowych, opracowywanie i upowszechnianie nowoczesnych metod badawczych, utrzymywanie kontaktu i prowadzenie wspólnych projektów z instytucjami mającymi cele naukowe, współpracę w zakresie utrzymywaniu kontaktów między placówkami i pracownikami naukowymi a instytucjami gospodarczymi. Rozwój Grupy Naukowej Pro Futuro Jako Grupa młodych i ambitnych ludzi stawiamy na ciągły rozwój i wciąż poszukujemy nowych przestrzeni do działania. Działalność Grupy Naukowej Pro Futuro obfituje w różne wydarzenia. W ciągu roku akademickiego członkowie Grupy organizują popularnonaukowe spotkania z wybitnymi naukowcami w cyklu Znawcy Nauki, prezentują interesujące aspekty rzeczywistości na spotkaniach Dookoła Nas, dyskutują także nad wynikami własnych badań w ramach seminariów Młodzi adepci nauki, poszerzając horyzonty i wzmagając zapał do dalszej pracy. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych to ukoronowanie naszej całorocznej pracy. Po siedmiu latach doświadczeń i sukcesów chcemy zaoferować naszym uczestnikom nową jakość. Oprócz tradycyjnej wymiany myśli, poglądów i wyników badań, uczestnicy w programie odnajdą ofertę warsztatów i szkoleń niezwykle przydatnych młodemu człowiekowi na początku rozwoju naukowego. Pragniemy również zaprosić uczestników do udziału w panelach dyskusyjnych nt. aktualnej sytuację doktorantów w świecie nauki i biznesu.

3 Krakowska Konferencja Młodych Uczonych Krakowska Konferencja Młodych Uczonych jest inicjatywą Grupy Naukowej Pro. Konferencja ma stanowić forum wymiany myśli oraz pozwolić na integrację młodego środowiska naukowego poprzez stwarzanie warunków wzajemnego przenikania się poszczególnych dziedzin wiedzy i nauki. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych jest jedną z nielicznych, a w środowisku krakowskim pierwszą, umiejscawiającą w centrum uwagi młodych ludzi, stawiających śmiałe kroki w wyrażaniu i publikowaniu własnych przemyśleń i osiągnięć naukowych. Organizatorzy postawili sobie za cel dotarcie do możliwie szerokiego grona młodych ludzi nauki i umożliwienie im prezentacji własnych pomysłów oraz rezultatów prac badawczych. Historia konferencji I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych W 2006 roku odbyła się I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Wzięło w niej udział ponad czterdziestu uczestników, którzy zaprezentowali swój dorobek naukowy. Obrady odbywały się w ramach czterech sekcji tematycznych: Zarządzanie Ochroną Środowiska, Socjologia. Owocem tego wydarzenia była wydana drukiem publikacja, prezentująca prace naukowe ponad siedemdziesięciu osób. II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, która pozwoliła na wymianę myśli i poglądów w gronie młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, odbyła się we wrześniu 2007 r. Obradowano wówczas w pięciu obszarach tematycznych: Informatyka i Systemy Informatyczne, Nauki Humanistyczne. Konferencję otworzył Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, który zaprosił do wspólnej dyskusji nad zagadnieniami naukowymi. Miało miejsce również wystąpienia gości honorowych zasłużonych i znanych w środowisku profesorów. III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych W roku 2008 odbyło się trzecie spotkanie w ramach Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Konferencję, tak jak rok wcześniej, otworzył Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. Warto podkreślić, że na otwarciu obecni byli także przedstawiciele władz krakowskich uczelni wyższych. Podczas inauguracji prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (były Rektor AGH) wygłosił wykład Kryzys człowieka w świecie mediów. W następnym dniu obradowano w następujących sesjach tematycznych: Informatyka i Systemy Informatyczne, Nauki Humanistyczne. Wygłoszono 87 referatów; najwięcej wystąpień miało miejsce w ramach sesji Nowe Techniki i Technologie. IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych W roku 2009 miała miejsce IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Hasłem przewodnim konferencji uczyniliśmy Aktualne wyzwania nauki i techniki w ujęciu interdyscyplinarnym. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. Obrady odbywały się w ramach trzech sekcji tematycznych: Nauki Ekonomiczne. Podsumowując konferencję, można stwierdzić rosnące zainteresowanie uczestników naukami ścisłymi. W tym też kierunku rozwinęliśmy i wciąż doskonalimy nasze działania.

4 V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych W dniach września 2010 roku miała miejsce V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Hasło przewodnie tej konferencji brzmiało Młodości! Dodaj mi skrzydła! czyli nauka i technika oczami młodych uczonych. Honorowy patronat nad konferencją objęło Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Mowę otwierającą wygłosił JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. Obrady odbywały się w ramach czterech sekcji tematycznych: Nauki Społeczne i Humanistyczne, Nowe Techniki i Technologie. Najwięcej referatów zaprezentowano w sesji ekonomicznej. VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych W 2011 roku konferencja odbyła się po raz szósty. Po raz pierwszy Krakowska Konferencja Młodych Uczonych była konferencją międzynarodową. Uczestnicy prezentowali artykuły w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Na konferencję, oprócz przedstawicieli polskich uczelni wyższych, przybyli również młodzi naukowcy z Rosji, Ukrainy, Gruzji i Kazachstanu. Obrady odbywały się w ramach pięciu sekcji tematycznych: Nowoczesna Inżynieria, Innowacyjne Technologie, Nauki Społeczne i Humanistyczne. również od młodych naukowców z Kosowa, Armenii i Wielkiej Brytanii. W sumie przyjęto 145 zgłoszeń. Hasło przewodnie konferencji brzmiało Jak działamy? Co nas napędza? Dokąd zmierzamy?. Honorowy patronat nad konferencją objęło po raz kolejny Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Mowę otwierającą wygłosił Prorektor UJ ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn. W drugiej połowie dnia, 27. września 2012 r., odbyła się w malowniczej scenerii Zamku w Korzkwi sesja poświęcona prezentacji badań naukowych uczestników. Uczestnicy prezentowali swoje prace w ramach sesji posterowanej, podzielonej na pięć sesji tematycznych: Nowoczesna Inżynieria, Innowacyjne Technologie, Nauki Społeczne i Humanistyczne. 28. września uczestnicy konferencji brali udział w warsztatach praktycznych. Każdy z uczestników mógł uczestniczyć w jednym z ośmiu równolegle prowadzonych warsztatów. Dla gości zagranicznych zorganizowano warsztat w języku angielskim. Po południu 28. września 2012 r. miał miejsce otwarty panel dyskusyjny na temat Jak działamy? Co nas napędza? Dokąd zmierzamy?, poświęcony sytuacji młodego naukowca na progu kariery. Obok prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, gośćmi panelu byli przedstawiciele Konsulatu USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, InnoAGH Sp. z o. o., Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. oraz stypendyści programu Top 500 Innovators. Podsumowanie VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych miała miejsce w dniach września 2012 r. Po raz drugi była konferencją międzynarodową. Oficjalnymi językami konferencji były: polski, angielski i rosyjski. W konferencji, oprócz przedstawicieli polskich uczelni wyższych, uczestniczyli również przedstawiciele ośrodków naukowych z następujących państw: Rosji, Ukrainy, Czech, Litwy, Węgier, Chorwacji, Grecji, Macedonii oraz Mołdawii. Zgłoszenia przyjęto Krakowska Konferencja Młodych Uczonych wzbudza coraz większe zainteresowanie w kręgach naukowych oraz biznesowych, co zostało potwierdzone obecnością uczestników konferencji, prelegentów, zaproszonych gości, gości honorowych oraz sponsorów. Projekt spotyka się z niezmiennie pozytywnym odbiorem. KKMU staje się coraz bardziej znaczącym i istotnym wydarzeniem w środowisku naukowym młodego pokolenia, na stałe obecnym w kalendarzu wrześniowych konferencji w Krakowie.

5 Przedstawiciele przemysłu i biznesu (eksperci, praktycy), Oczekiwana liczba uczestników VIII KKMU to 150 osób. Obszary tematyczne i poglądowe VIII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych Grupa docelowa uczestnicy konferencji Pracownicy naukowi (doktoranci, asystenci, młodzi adepci nauki z kraju i zagranicy), Przedstawiciele wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych, Goście honorowi, osoby zaproszone, Nowoczesna Inżynieria Innowacyjne Technologie Inżynieria Środowiska Nauki Ekonomiczne Nauki Społeczne i Humanistyczne Czas i miejsce VIII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych września 2013 r. Pawilony AGH oraz zamek w Korzkwi Krakowska Konferencja Młodych Uczonych w liczbach Rok Liczba wydrukowanych referatów Liczba uczestników Zadowolenie uczestników VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych* Chęć uczestników VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych do wzięcia udziału w VIII KKMU w 2013 roku* Afiliacje uczestników VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych * Opracowane na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród 52 uczestników VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych

6 Dotychczasowa współpraca Media W ramach promocji medialnej Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych od wielu lat współpracujemy z: Dziennik Rzeczpospolita, Radio RMF, Thomson Reuters, Polska Agencja Prasowa, TVP 3 Kraków, Portal Teberia.pl, Wirtualna Polska, Portal iprofesor.pl, Dziennik Polski. W trakcie VIII KKMU zamierzamy kontynuować dobre praktyki w tym zakresie, zwiększając udział mediów. Informacje o Konferencji ukazują się ponadto na wielu portalach tematycznych, stronach internetowych instytutów naukowych, uczelni wyższych, stronach internetowych doktorantów polskich uczelni wyższych, stronach internetowych stowarzyszeń naukowych itp. Przedsiębiorstwa Dotychczasowymi sponsorami Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych były następujące przedsiębiorstwa: PGNiG SA, Tauron SA, EuRoPol Gaz SA, Gaz System SA, Grupa LOTOS SA, PZU SA, EDF SA, PSE Operator SA, Grupa CEZ Polska, Bank Zachodni WBK SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Kompania Węglowa SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, RWE Polska SA, SPSS Polska SA, Węglokoks SA, Koksowania Przyjaźń SA, Poszukiwanie Nafty i Gazu Kraków SA, StatSoft Polska Sp. z o.o., Wittchen SA, Zamek Korzkiew, oraz inne podmioty gospodarcze i organizacje. Z wieloma z wymienionych przedsiębiorstw prowadzimy długofalową współpracę, przynoszącą obopólne korzyści. Instytucje naukowo-badawcze Od początku funkcjonowania Grupy Naukowej Pro Futuro duże wsparcie okazuje nam Akademia Górniczo-Hutnicza, a od trzech lat Konferencja jest objęta patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Bardzo dobre kontakty utrzymujemy również z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a także z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto podejmujemy różne inicjatywy we współpracy z krakowskimi Instytutami Polskiej Akademii Nauk. Inne organizacje Do instytucji niewątpliwie wspierających nasze działania zaliczyć należy także Ministerstwo Gospodarki, InnoAGH Sp. z o. o. i Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. oraz kilka mniejszych organizacji, z którymi współpracujemy na zasadach partnerstwa.

7 Kontakt Grupa Naukowa Pro Futuro Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza Kraków konomika rynku paliw płynnych, analiza portfelowa i szeroko pojęta gospodarka płynnymi surowcami energetycznymi. W wolnych chwilach pogłębia wiedzę z zakresu rynków kapitałowych i analizy technicznej. Miłośnik turystyki górskiej i długich wypraw rowerowych. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VIII KKMU: mgr inż. Katarzyna Gdowska tel.: tel. kom.: Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania AGH oraz Filozofię na Wydziale Filozoficznym UJ. Zatrudniona jako asystent w Katedrze Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych na Wydziale Zarządzania AGH. Zainteresowania naukowe dotyczą dziedziny badań operacyjnych, w szczególności problemów harmonogramowania, planowania, układania rozkładów zajęć, układania rozkładów jazdy w komunikacji miejskiej, zagadnień transportowych i logistyki miejskiej. Opiekun studentów uczestniczących w programie wymiany praktyk studenckich prowadzonego przez AGH oraz Narodowy Uniwersytet Badawczo-Technologiczny MISIS w Moskwie. Pasjonatka myśli i kultury Wschodu. Z upodobaniem uczy się języków obcych. Prezes Grupy Naukowej Pro Futuro: mgr inż. Marta Czubajewska tel.: tel. kom.: Ukończyła Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH 2009 roku z dyplomem z zakresu Ekonomiki Organizacji i Restrukturyzacji w Przemyśle. Studiowała w University of Abertay Dundee gdzie uzyskała Bachelor of Science in Natural Resource Management. Od 2009 roku na studiach doktoranckich na macierzystym wydziale Górnictwa Geoinżynierii gdzie realizuje swoje zainteresowania naukowe z zakresu inżynierii środowiska w pracowni Profesora Bronisława Barchańskiego. Równocześnie intensywnie rozwija umiejętności dotyczące rozwoju osobistego, które wykorzystuje w pracy dydaktycznej - od 2010 roku posiada certyfikat COACHA - od 2012 roku pracuje jako trener w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. Prywatnie miłośniczka sportu i aktywnego wypoczynku.

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2012 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 1. SKN LOGIN Impreza integracyjna Blue Party 22 marca 2012 SKN Login zorganizowało

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku ul. Tamka 34 lok. 14, 00-355 Warszawa tel./fax: (22) 828 13 06 e-mail: tdw@tdw.org.pl, http://www.tdw.org.pl SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2013 rok Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2013 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 1. SKN PROGRESS Progress Accounting Competition - Ogólnopolski Konkurs

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo