VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego DZIEŃ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego DZIEŃ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska"

Transkrypt

1 VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Termin: 1-2 września 2014r. Miejsce: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 13:00 Otwarcie obrad 13:10:14:30 DZIEŃ 1 WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska Panel dyskusyjny: Przekształcenia własnościowe w Europie Środkowej- wykorzystane możliwości i utracone szanse. Z perspektywy 25 lat można ocenić, że przekształcenia własnościowe były filarem transformacji w Europie Środkowej. Prywatyzacja w rejonie stanowiła podstawę wprowadzenia gospodarki rynkowej poprzez zmianę struktury własnościowej, zapewnienia źródeł finansowania wydatków państwowych i poprawienia efektywności zarządzania przedsiębiorcami. Tempo i model przemian własnościowych miały także bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy. W wymiarze systemowym przemiany własnościowe spełniły swoje cele, warto jednak spojrzeć na procesy prywatyzacyjne przez pryzmat przemian społecznych, politycznych i wyzwań demograficznych. Moderator: Jacek Socha, Wiceprezes, PwC 14:30 14:40 Przerwa kawowa 14:40 15:50 Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska Paweł Tamborski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Dariusz Lubera, Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia Grzegorz Hajdarowicz, Prezes, Grupa GREMI Wiesław Rozłucki, Doradca Strategiczny, Rothschild Panel dyskusyjny: Strategie sektora chemicznego wobec zmieniających się wyzwań rynkowych Rynkowi eksperci pozytywnie ocenili proces konsolidacji polskiej chemii dający większe możliwości inwestycyjne i stabilność finansową. Na rodzimym rynku Azoty są już zdecydowanym liderem. Skonsolidowana polska chemia może jednak zajść dalej. Właśnie trwają prace nad kompleksem petrochemicznym, który zdaje się może zostać kołem zamachowym dla całej polskiej gospodarki. Czy kolejne inwestycje mogą wywołać efekt skali, dzięki któremu polski przemysł chemiczny może stać się graczem globalnym? Moderator: Robert Gwiazdowski, Prezydent, Centrum im. Adama Smitha Witold Szczypiński, Dyrektor Generalny, Grupa Azoty Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, GRUPA LOTOS Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

2 15:50-16:30 OBIAD 16:30-17:40 Procesy inwestycyjne w perspektywie 25 lat transformacji ustrojowej. Transformacja ustrojowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w sposób diametralny zmieniła reguły działania systemów ekonomicznych, stwarzając nowe, bardzo szerokie możliwości rozwoju. Na każdym z etapów przemian gospodarczych procesy inwestycyjne wynikała z możliwości i warunków oferowanych przez otoczenie polityczne, społeczne i ekonomiczne. Patrząc z perspektywy minionych 25 lat warto pokusić się o ocenę efektywności zastosowanych rozwiązań w poszczególnych sektorach gospodarki w zależności od wielkości przedsiębiorstw. Zrozumienie zmieniającego się tempa i możliwości inwestycyjnych oraz ich regionalnego zróżnicowania jest niezwykle cenne w obliczu poszukiwania możliwości wyjścia z kryzysu gospodarczego. Moderator: Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny, Tygodnik Do Rzeczy Paneliści Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Beata Szydło, Poseł, Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu, Grupa Maspex Wadowice Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP Cord von Lewinski, Dyrektor Zarządzający,, Macquarie Infrastructure and Real Assets 17:40-17:50 Przerwa kawowa 17:50-19:00 PREZENTACJE CENTRUM EDUKACYJNEGO/MUZEUM ŻYDOWSKIEGO YIDDISHER HUIZ- Jacek Pilch, pełnomocnik Fundacji Chai ds. budowy w Tarnowie Centrum Business in Małopolska Marka ekonomiczna regionu - Tomasz Latocha, Wiceprezes MARR SA Inese Šuļžanoka, Szef Przedstawicielstwa w Polsce, Agencja Inwestycji i Rozwoju, Łotwa Marka miasta magnesem dla inwestorów- prezentacje miast ukraińskich- prezentacje ukraińskie Walerij Logwinow, Szef Centrum Technologii ds. e-administracji 19:00-19:10 Przerwa kawowa 19:10: 20:20 U sterów polskiej gospodarki bilans ćwierćwiecza. Transformacja ustrojowa, społeczna i gospodarcza jaka dokonała się po 1989 roku stanowi doskonały przykład ewolucyjnych przemian i dynamicznego rozwoju zainicjowanych przez zmianę warunków politycznych i wyzwolenie nieskrępowanej społecznej przedsiębiorczości. Nowe możliwości rozwojowe stworzyły szansę ale i konieczność dynamicznego wzrostu gospodarczego. Jaka była rola Państwa w tym procesie, ile możliwości udało się wykorzystać, które działania kontynuować rozstrzygniecie tych kwestii będzie niezwykle ważne dla przyszłości polskiej gospodarki. W tym kontekście nie do przecenienia są doświadczenia ludzi, którzy w minionym ćwierćwieczu wywierali największy wpływ na warunki i rozwój ekonomiczny Polski. Moderator: Ryszard Petru, przewodniczący, Towarzystwo Ekonomistów Polskich

3 Paneliœci.? Emil W¹sacz, Prezes Zarz¹du, Stalexport Autostrady S.A.? Aleksander Grad, Wiceprezes, Tauron Polska Energia? Jacek Socha, Wiceprezes, PwC? Wies³aw Kaczmarek, Przewodnicz¹cy, Polski Zwi¹zek eglarski? Janusz Lewandowski, Pose³ do Parlamentu Europejskiego (TBC) PRZERWA TECHNICZNA 20:30 Ceremonia wrêczenia nagród Inwestora i Inwestycji Roku Europy Œrodkowo -Wschodniej DZIEÑ 2 09:30-11:00 Finasowanie rozwoju firm przez: sektor bankowy, fundusze private equity i venture capital, gie³dê i œrodki unijne aktualny stan i perspektywy. Aktualny stan i perspektywy dla przedsiêbiorców w zakresie pozyskania kapita³u na rozwój. Czy na rynku jest brak kapita³u, czy dobrych projektów? Czy istnieje synergia miêdzy wskazanymi w tytule panelu drogami finansowania rozwoju firm? Jakie bran e i sektory maj¹ najwiêksze szanse i najwiêksze problemy w dostêpie do Ÿróde³ finasowania rozwoju? Jakie sa podstawowe bariery w dostêpie do kapita³u i jak je prze³amaæ. Dlaczego innowacyjnoœæ przebija siê z trudem do kasy? Polskie doœwiadczenie w zakresie wspierania SME - plusy i minusy. Moderator:? Magdalena Petryniak, mened erka w bran y zarz¹dzania projektami innowacyjnymi Paneliœci? Rafa³ Bator, Partner w Enterprise Investors? Robert Kwiatkowski, Wicedyrektor Dzia³u Rozwoju Sieci Biznesowej, Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie? Jaros³aw Fordoñski, wicedyrektor Wydzia³u ds. Unii Europejskiej w Departamencie Wsparcia Biznesu mbank S.A.? Cord von Lewinski, Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets 11:00-11:30 Przerwa Kawowa/indywidualne rozmowy z uczestnikami 11:30-13:00 BLOK PREZENTACJI: Finansowanie Inwestycji w Polsce i Europie Centralnej? Mark Allen, By³y Dyrektor Regionalny w Europie Trodkowej i Wschodniej, Miêdzynar odowy Fundusz Walutowy (IMF)? Aron Gereben, Starszy Ekonomista, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)? Rafa³ Rybacki, Szef Sekcji Polskiej, Infrastruktura i Sektor Publiczny, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)? Wies³aw Bury, Prezes, Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (MARR SA)? Rafa³ Solecki, Dyrektor, Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci? ukasz Dziekoñski, Przewodnicz¹cy Zarz¹du, Marguerite Fund 13:00-13:10 Przerwa Kawowa 13:10-14:10 Dizajn jako szansa na osi¹gniêcie pozacenowej przewagi rynkowej polskiej gospodarki

4 Globalizacja rynków wymusza poszukiwanie w firmach czynników, których wykorzystanie pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dizajn stanowi relatywnie tanie narzędzie nie tylko wyróżnienia się na tle konkurencji, ale również pozwala zaoferować klientom wyższą wartość dodaną sprzedawanych produktów. Rola dizajnu wykracza poza korzyści stosujących go firm, wynikające z wyższego zysku ze sprzedaży produktów i usług oraz oszczędności zużycia materiałów w procesie produkcji. Chodzi w tym przypadku o jakość życia związaną ze stosowaniem zasad ergonomii, tworzenie materialnego dziedzictwa w wymiarze kulturowym czy też zmniejszenie kosztów utylizacji produktów poprzez uwzględnienie tego faktu już na etapie projektowania. Czy można traktować dizajn jako dobro publiczne i wspierać jego rozwój ze środków budżetowych? W jaki sposób efektywnie promować polski dizajn na świecie? Co pozwoli na szersze wykorzystanie dobrego dizajnu w przedsiębiorstwach? Czy druk przedmiotów w technologii 3D zrewolucjonizuje dotychczasowe metody produkcji i dystrybucji? Moderator: Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Polska dr hab. Jacek Kucaba, Dyrektor Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, dr hab. Łukasz Mamica, Pracownik naukowy w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Agnieszka Sanocka- Zajdel, Dyrektor Handlowy, Splast Sp. z o.o. 14:10-14:40 LUNCH 14:40-16:10 BLOK: Ekologia, energia i zrównoważony rozwój urbanistyczny w miastach i regionach efektywne szwedzkie rozwiązania. Prowadzący: Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji Dobre Szwedzkie praktyki w samorządach dyskusja, sesja Q&A Gunnar Söderholm, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska i Zdrowia, Miasto Sztokholm, Szwecja Kenneth Holmström, Wiceburmistrz, Gmina Älvkarleby, Szwecja Göran Albjär, Współpracownik ds. Klimatu i Energii, Rada Administracji, Region Uppsala, Szwecja Prezentacje: Zrównoważony rozwój urbanistyczny w Szwecji oraz współpraca z Polską w tym zakresie. Magdalena Rogulska, Ekspert, Szwedko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, Szwecja Pozyskiwanie biogazu z odpadów biologicznych komunalnych i przemysłowych. Doczyszczanie biogazu do bimetanu. Leszek Zadura, Regionalny Dyrektor Handlowy, Purac AB, Szwecja Nowoczesna szwedzka gospodarka odpadami komunalnymi i jej wpływ na ekonomię kraju. Per-olof Hallberg, Dyrektor ds. Relacji Międzynarodowych, Gästrike Återvinnare; pracownik Gminy Gävle, Szwecja 16:10-16:20 Przerwa 16:20-17:00 MODUŁ POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWIE Dobre praktyki prezentacja zrealizowanych projektów: wdrożenie, finansowanie, zarządzanie

5 Kreowanie miejskiej polityki społecznej poprzez system programów wspierających dla mieszkańców. Magdalena Osiak- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. Prezentacja Projekt Ekspres Zatrudnienia Olga Palij, Główny lekarz szpitala kolejowego -przykłady dobrych praktyk szpitali we Lwowie Jiang Haiyan, Jilin Province Wystąpienie Władysław Kosiniak Kamysz, Minister Polityki i Pracy Społecznej Runda pytań/dyskusja Zakończenie Forum SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z POLSKI, CHIN I UKRAINY PODCZAS VII FORUM INWESTYCJI W TARNOWIE Dobre pomysły dobre inwestycje dobre praktyki Spotkania polskich, chińskich i ukraińskich samorządów ma celu umożliwienie wymiany doświadczenia w tak kluczowych obszarach, jak polityka społeczna i zdrowie, rolnictwo oraz ochrona środowiska. Uczestnicy przedstawią m.in. zrealizowane projekty inwestycyjne, sposób ich finansowania i wdrażania, zostaną także zaprezentowane firmy działające w regionie zainteresowane współpracą z krajami uczestniczącymi w spotkaniach. 9:30-10:20 MAŁA SALA MODUŁ ROLNICTWO: Dobre praktyki prezentacja zrealizowanych projektów: wdrożenie, finansowanie, zarządzanie Polska Mleczarnia Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łącki Jan Golonka Starosta, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Grupa Maspex- Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Prezentacja ARiMR- jak finansowana jest polityka rolna Platforma "Agrofood" i działania na rzecz reform sektora rolniczego w Ukrainie- Ivan Kulchytskyy Mr. Tian Shenghui, Hubei Province Runda pytań/dyskusja 10:40-11:30 MAŁA SALA MODUŁ OCHRONA ŚRODWISKA: Wystąpienie eksperta wstęp do modułu i poruszanych w jego ramach tematów Barbara Koszułap, Wiceprezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dobre praktyki prezentacja zrealizowanych projektów: wdrożenie, finansowanie, zarządzanie: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie Prezes Dorota Jakuta Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie Prezes Ryszard Langer Xin Yaofeng, Shaanxi Province Projekty OZE w obwodzie lwowskim Tarsa Fedak Runda pytań/dyskusja

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Europejska, Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

III Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Honorowy patronat Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad

III Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Honorowy patronat Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad III Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Honorowy patronat Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Rok Wielkich Prywatyzacji TARNÓW 2010 Termin: 7-8 września 2010r. Miejsce: Tarnów Miejsce: Aula Państwowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY

POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY Europa nie jest nam dana. Europa jest zadana. Musimy pozostawić przyszłym pokoleniom taką Europę, w której sami chcielibyśmy żyć. prof. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (51) Maj/Czerwiec 2011 KONTROWERSYJNA ENERGETYKA ATOMOWA str. 45 WSTĘGĄ SZOS DO ZAROBKÓW str. 150 IDEAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU str. 134 NR

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo