Ewa Śnieżek Michał Wiatr. Przepływy pieniężne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewa Śnieżek Michał Wiatr. Przepływy pieniężne"

Transkrypt

1

2 Ewa Śnieżek Michał Wiatr Przepływy pieniężne Warszawa 2014

3 Recenzent prof. dr hab. Teresa Martyniuk Wydawca Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Bogumiła Ziembla Korekta i łamanie Projekt graficzny okładki Studio Kozak Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i własność. Więcej na Polska Izba Książki Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax księgarnia internetowa

4 Pamięci Profesora Zbigniewa Messnera, wspaniałego człowieka i przyjaciela, któremu zawdzięczamy tak wiele...

5

6 Spis treści O autorach Wykaz skrótów Wstęp Część I. Dlaczego cash flow? Rozdział 1. Informacje o przepływach pieniężnych Ewa Śnieżek, Michał Wiatr 1.1. Informacja finansowa wyznacznikiem kierunku rozwoju globalnych standardów rachunkowości Przydatność informacji o przepływach pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rachunek przepływów pieniężnych a inne elementy sprawozdania finansowego Rozdział 2. Ewolucja podejścia funduszowego (funds flow) w rachunku przepływów Ewa Śnieżek 2.1. Istota i wczesny rozwój podejścia funduszowego Rozwój regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów finansowych Krytyka podejścia funduszowego jako fundament rachunku przepływów pieniężnych Rozdział 3. Ewolucja podejścia kasowego (cash flow) w rachunku przepływów Ewa Śnieżek 3.1. Rachunek przepływów pieniężnych jako najpełniejsza forma podejścia funduszowego propozycje na fali krytyki przepływów finansowych

7 8 Spis treści 3.2. Rozwój podejścia kasowego w sprawozdawczości przepływów Wykorzystanie relacji między elementami pieniężnymi i memoriałowymi w procesach decyzyjnych przegląd badań empirycznych Rachunek przepływów pieniężnych w nurcie światowych trendów rozwoju sprawozdawczości finansowej Rozdział 4. Specyfika oraz ewolucja sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce Ewa Śnieżek, Michał Wiatr 4.1. Rozwój polskiej praktyki prezentacji informacji o przepływach pieniężnych Analiza porównawcza wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych Rozdział 5. Jak czytać cash flow? Ewa Śnieżek 5.1. Dynamiczne ujęcie procesów gospodarczych w podmiocie Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie Cash flow w ocenie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa Część II. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu ex post Rozdział 6. Przepływy pieniężne według regulacji polskich Ewa Śnieżek 6.1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (ustawa o rachunkowości, regulacje giełdowe, KSR 1, MSR 7) Definicje pojęć w rachunku przepływów pieniężnych Rodzaje działalności w rachunku przepływów pieniężnych Metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych Rozdział 7. Założenia dotyczące przykładu liczbowego oraz jego rozwiązanie metodologiczno-opisowe metoda pośrednia Ewa Śnieżek, Michał Wiatr 7.1. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią ogólne założenia przykładu

8 Spis treści Zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w spółce Alfa w roku 20X Noty objaśniające do bilansu Prezentacja pełnego rozwiązania metodą pośrednią z komentarzem Rozdział 8. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią technika Michał Wiatr 8.1. Metoda korekt zmian bilansowych założenia ogólne Rachunek pro forma przepływów pieniężnych oparty na zmianach bilansowych Wprowadzenie korekt w celu uzyskania prawidłowych wartości przepływów pieniężnych Podsumowanie metody korekt zmian bilansowych. Rozwiązanie Rozdział 9. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią technika Ewa Śnieżek 9.1. Prezentacja zestawień technicznych Zasady przygotowania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie zestawienia pomocniczego nr Prezentacja pełnego rozwiązania z komentarzem Rozdział 10. Metoda bezpośrednia w rachunku przepływów pieniężnych Michał Wiatr Założenia dodatkowe do przykładu Przykład z komentarzem Rozdział 11. Sporządzanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Michał Wiatr Istota podejścia Szczegółowe zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (według KSR 1) Konsolidacja rachunku przepływów pieniężnych oraz pozostałych elementów sprawozdania finansowego przykład z komentarzem Prezentacja sprawozdań jednostkowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Omówienie sporządzonych rachunków przepływów pieniężnych Konsolidacja sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych

9 10 Spis treści Rozdział 12. Szczegółowo i analitycznie o rachunku przepływów pieniężnych Ewa Śnieżek, Michał Wiatr Propozycje z zakresu dokumentowania strumieni przepływów pieniężnych w sprawozdawczości finansowej Specyfika i odmienność analityki kont księgowych na potrzeby ujmowania przepływów pieniężnych Część III. Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych w ujęciu ex post Rozdział 13. Analiza ośmiu przypadków w praktyce gospodarczej Ewa Śnieżek Wariantowość wstępnej oceny dokonań przedsiębiorstw na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych netto Przypadki 1 4 przykłady liczbowe z komentarzem Przypadki 5 8 przykłady liczbowe z komentarzem Interpretacja wpływów i wydatków operacyjnych przy wykorzystaniu metody bezpośredniej Wstępne diagnozowanie dokonań przedsiębiorstw na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych wyniki badań Rozdział 14. Analiza wskaźnikowa przepływów pieniężnych Ewa Śnieżek Przydatność wskaźników cash flow w ocenie płynności i wypłacalności Prezentacja wskaźników i ich interpretacja Przykład liczbowy z komentarzem Część IV. Przepływy pieniężne w ujęciu ex ante Rozdział 15. Przepływy pieniężne w zarządzaniu kapitałem obrotowym Michał Wiatr Zarządzanie składnikami kapitału pracującego w krótkim okresie narzędzie sterowania płynnością Zarządzanie elementami kapitału pracującego budżetowanie i monitoring wybranych składników Modele zarządzania gotówką. Preliminarz środków pieniężnych

10 Spis treści 11 Rozdział 16. Wybrane zagadnienia zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Michał Wiatr Płynność finansowa ogólne założenia i strategie Strategie płynności finansowej kreowanie wartości dla właścicieli bądź płynności finansowej Metody oceny efektywności strategii płynności finansowej. 720 Rozdział 17. Prognozowanie sprawozdań finansowych Michał Wiatr Prognozowanie sprawozdań finansowych metoda stałych wskaźników Prognozowanie sprawozdań finansowych metoda procentu od sprzedaży Praktyczne aspekty prognozowania sprawozdań finansowych i związane z nim trudności Rozdział 18. Inne aspekty wykorzystania prognozowania cash flow w praktyce gospodarczej Michał Wiatr Proste metody oceny przedsięwzięć rozwojowych Dyskontowe metody oceny przedsięwzięć rozwojowych Wybrane zagadnienia oceny projektów inwestycyjnych Rozdział 19. Współczesne koncepcje pomiaru dokonań oparte na przepływach pieniężnych Ewa Śnieżek Wolne przepływy pieniężne (FCF) jako podstawa szacowania wartości przedsiębiorstwa Pieniężna stopa zwrotu z inwestycji (CFROI) a gotówkowa wartość dodana (CVA) Uwagi końcowe Bibliografia Indeks

11

12 O autorach Ewa Śnieżek doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Specjalista w zakresie rachunkowości przepływów pieniężnych, rachunkowości międzynarodowej oraz harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i raportowania biznesowego. Autorka ponad 140 publikacji, wykładowca rachunkowości finansowej na studiach magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, autorka otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu rachunkowości przepływów pieniężnych dla różnych jednostek gospodarczych. Laureatka wielu nagród za dorobek naukowy i dydaktyczny. Współtwórca projektów z rachunkowości przepływów pieniężnych dla wielu polskich przedsiębiorstw. Współautorka Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych. Michał Wiatr doktor, adiunkt Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw. Konsultant firm doradczych i szkoleniowych, współtwórca projektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.

13

14 Wykaz skrótów AAS (Australian Accounting Standard) Australijski Standard Rachunkowości ABS (asset backed securities) papier wartościowy oparty na sekurytyzowanych aktywach ACP (average collection period) przeciętny okres spływu należności ADS (average daily sales) przeciętna dzienna sprzedaż AFN (additional funds needed) dodatkowe niezbędne środki AFTF Accounting for the Future Rachunkowość przyszłości AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) Amerykański Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów AIMR (Association for Investment Management and Research) Stowarzyszenie ds. Zarządzania Inwestycjami i Badań AMEX (American Stock Exchange) Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych APB (Accounting Principles Board) Rada ds. Zasad Rachunkowości ARR (accounting rate of return) księgowa stopa dochodu (zwrotu) ASB (Accounting Standards Board) Rada Standardów Rachunkowości (w Wielkiej Brytanii) ASRB (Accounting Standards Review Board) Rada Standardów Rachunkowości (w Australii) ASSC (Accounting Standards Steering Committee) Komitet Przygotowawczy Standardów Rachunkowości BADC (Business Accounting Deliberation Council) Rada ds. Rachunkowości Przedsiębiorstw (w Japonii) BDI (basic defensive interval) cykl dziennej płynności dyspozycyjnej BO bilans otwarcia BZ bilans zamknięcia CF (cash flows) przepływy pieniężne

15 16 Wykaz skrótów CFROI (cash flow return on investment) zwrot z inwestycji wyrażony przepływami pieniężnymi CPA (certified public accountants) dyplomowani biegli rewidenci Ct Credit CVA (cash value added) gotówkowa wartość dodana DCF (discounted cash flows) zdyskontowane przepływy pieniężne DRS (Deutscher Rechnungslegungs Standard) Niemiecki Standard Rachunkowości DSO (days sales outstanding) średni okres rotacji należności Dt Debet EBIT (earnings before deducting interest and taxes) zysk operacyjny (przed odliczeniem podatków i odsetek) EOG Europejski Obszar Gospodarczy EOQ (economic order quantity) docelowa wielkość wolumenu zamówienia EPS (earnings per share) zysk na jedną akcję EVA (economic value added) ekonomiczna wartość dodana FAF (Financial Analysts Federation) Federacja Analityków Finansowych FASB (Financial Accounting Standards Board) Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (w Stanach Zjednoczonych) FCF (free cash flows) wolne przepływy pieniężne FED (Federal Reserve System) System Rezerwy Federalnej FRRwP Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce FRS (Financial Reporting Standard) Standard Sprawozdawczości Finansowej (brytyjski) GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie IASB (International Accounting Standards Board) Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASC (International Accounting Standards Committee) Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IC (invested capital) zainwestowany kapitał ICAA (Institute of Chartered Accountants in Australia) Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Australii ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Anglii i Walii ICF (incremental cash flows) przyrostowe przepływy pieniężne IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.v.) Instytut Biegłych Rewidentów w Niemczech IFA (International Federation of Accountants) Międzynarodowa Federacja Księgowych IIRR (incremental internal rate of return) wewnętrzna przyrostowa stopa zwrotu (wewnętrzna stopa zwrotu)

16 Wykaz skrótów 17 IRR (internal rate of return) wewnętrzna stopa zwrotu (procentowa) JIG (Financial Performance Joint International Group) Połączona Międzynarodowa Grupa ds. Dokonań Finansowych KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KO kapitał obrotowy KPW Komisja Papierów Wartościowych KSR Krajowy Standard Rachunkowości LL (lower limit) limit dolny MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej NBP Narodowy Bank Polski NCV (net cash flow) przepływy pieniężne netto NFI Narodowe Fundusze Inwestycyjne NLB (net liquid balance) saldo płynności netto NOPAT (net operating profit after taxes) zysk operacyjny netto po opodatkowaniu NPV (net present value) wartość bieżąca netto NYSE (New York Stock Exchange) Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych NZB nieoperacyjne zobowiązania bieżące OZB operacyjne zobowiązania bieżące PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PI (profitability index) współczynnik zyskowności REGPW Rynek Energii Giełdy Papierów Wartościowych ROA (return on assets) wskaźnik rentowności majątku ROE (return on equity) stopa zwrotu z kapitału własnego ROI (return on investment) stopa zwrotu z inwestycji ROIC (return on invested capital) stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału RP (the optimal cash return point) punkt odnowienia środków pieniężnych RPP rachunek przepływów pieniężnych RZiS rachunek zysków i strat SEC (Securities and Exchange Commission) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SFAS (Statement of Financial Accounting Standards) Wytyczne Standardów Rachunkowości Finansowej SKwP Stowarzyszenie Księgowych w Polsce SOX (Sarbanes-Oxley Act) ustawa Sarbanesa-Oxleya SPV (special purpose vehicle) samodzielna spółka celowa SSAP (Statement of Standard Accounting Practice) Zestawienie Standardów Praktyki Rachunkowości UE Unia Europejska

17 18 Wykaz skrótów UL (upper limit) limit górny US GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles) Amerykańskie Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości VAT (value added tax) podatek od towarów i usług VBM (value based management) zarządzanie przez wartość WACC (weighted average cost of capital) średni ważony koszt kapitału WCR (working capital requirements) kapitał obrotowy netto WIG Warszawski Indeks Giełdowy WIRR Warszawski Indeks Rynku Równoległego WNiP Wartości niematerialne i prawne ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZPK zakładowy plan kont ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

18 Wstęp W globalnej gospodarce trzeciego tysiąclecia informacja, obok umiejętności korzystających z niej użytkowników, jest jednym z kluczowych czynników przesądzających o sukcesie w biznesie. To właśnie ona stanowi podstawę podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, umożliwia sprawne funkcjonowanie rynków oraz determinuje poprawność odwzorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zarówno w ujęciu ex post, jak i ex ante. Rachunkowość, bez względu na sposób jej definiowania, ma na celu odwzorowywanie rzeczywistości gospodarczej i komunikowanie tych odwzorowań otoczeniu. Społeczne postrzeganie rachunkowości determinuje kontekst, w jakim rozważa się jej rozwój. Kierunek zmian w rachunkowości wyznacza społeczeństwo ery informacji i wiedzy. Rachunkowość zmienia się wraz z rozwojem rzeczywistości gospodarczej, a jej metody i rozwiązania odzwierciedlają coraz to nowe potrzeby ekonomiczne i informacyjne otoczenia społeczno-gospodarczego. Od lat między rachunkowością i jej otoczeniem obserwuje się rodzaj sprzężenia zwrotnego rachunkowość aktywnie uczestniczy w kreowaniu otaczającej przedsiębiorstwa rzeczywistości gospodarczej, a jednocześnie tę rzeczywistość odwzorowuje. Wpływa na otoczenie (kształtuje je), a jednocześnie silnie reaguje na zachodzące w nim zmiany (pozostaje pod wpływem otoczenia, w którym jest stosowana). Rachunkowość odzwierciedla zatem relacje gospodarcze i jednocześnie sama na nie oddziałuje. Nie jest ona przy tym zawieszona w próżni jest związana ex natura z rachunkiem wartości, a kategoria wartości stanowi o jej istocie. Od rachunkowości oczekuje się konkretnych efektów, czyli dostarczania wiernej, rzetelnej i prawdziwej informacji, nie tylko finansowej. Sprawozdawczość finansowa jest najbardziej syntetycznym źródłem informacji o sytuacji finansowej i dokonaniach podmiotu. Wielowarstwowość tego źródła wynika bezpośrednio z oddzielenia funkcji własności od funkcji zarządzania, co doprowadziło do pojawienia się wielu stron zainteresowanych informacją finansową. Wzrost przejrzystości i jakościowo poprawnej zawarto-

19 20 Wstęp ści informacyjnej sprawozdań jest dziś przedmiotem badań oraz intensywnych prac organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za tworzenie globalnych standardów rachunkowości, w szczególności sprawozdawczości finansowej. Nieporównywalnie większa niż dotychczas skala zmian w sprawozdawczości finansowej jest spowodowana postępującymi procesami globalizacji. Obecnie podejmowane działania zmierzające w kierunku budowania raportów biznesowych mają na celu zmniejszenie do minimum asymetrii informacji otrzymywanych przez właścicieli i zarządy podmiotów. Redefiniowanie modelu sprawozdawczości finansowej oraz zmiany jej struktury i zakresu są uwarunkowane zmieniającymi się potrzebami informacyjnymi użytkowników sprawozdań. Nowe koncepcje raportów biznesowych kładą coraz większy nacisk nie tylko na rozszerzenie zakresu informacji finansowej i zwiększenie jej przejrzystości, lecz także na ocenę ryzyka związanego z działalnością podmiotów i ocenę kontroli tego ryzyka. W Polsce wskutek przemian systemowo-gospodarczych w latach 90. ubiegłego wieku intensywnej transformacji podlegała również rachunkowość, a szczególnie sprawozdawczość finansowa, czego wyrazem stało się wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do prawa bilansowego. Jednym z obszarów implementacji międzynarodowych regulacji rachunkowości jest sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Problematyka ewolucji koncepcji i unormowań sprawozdawczości przepływów pieniężnych nie została jak dotychczas w Polsce opisana w sposób zwarty i kompleksowy. Prace autorów anglojęzycznych stanowiące podstawę rozwoju koncepcji przepływów pieniężnych w rachunkowości również nie doczekały się prezentacji i wyczerpującego omówienia w literaturze krajowej. Jednocześnie sposób ujmowania strumieni przepływów pieniężnych w polskiej sprawozdawczości finansowej wielokrotnie podlegał krytyce. W polskich przedsiębiorstwach, mimo deklaracji ich zarządów, obserwuje się wciąż niewielkie wykorzystanie takich informacji w codziennej praktyce zarządzania. Podczas gdy znaczenie informacji o przepływach pieniężnych na całym świecie rośnie, w Polsce ten nurt sprawozdawczości finansowej wydaje się tkwić w miejscu. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące w kontekście prawidłowego zrozumienia istoty raportu biznesowego i roli informacji o przepływach pieniężnych w jego prawidłowym tworzeniu. U podstaw niniejszego opracowania leży głębokie przekonanie autorów o istotnej roli informacji o przepływach pieniężnych, zarówno w ujęciu ex post, jak i ex ante, w procesach decyzyjnych, zwłaszcza w kontekście szeroko stosowanego w rachunkowości prawa wyboru oraz w obliczu intensywnych działań podejmowanych w kierunku ujmowania w sprawozdaniach finansowych coraz większej liczby danych szacunkowych.

20 Wstęp 21 Niniejsza książka obejmuje więc wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o strumieniach przepływów pieniężnych podmiotu gospodarczego, osadzone w nurcie nowoczesnych trendów raportowania biznesowego sytuacji finansowej i dokonań oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa. Temu podstawowemu celowi podporządkowano strukturę i zakres merytoryczny niniejszego opracowania. Zostało ono podzielone na cztery części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące informacji o przepływach pieniężnych. Autorzy podjęli tu próbę ukazania szerokiego tła procesów kształtujących zarówno zapotrzebowanie na informację o przepływach pieniężnych, jak i uwarunkowań jej prawidłowego tworzenia, które nie może następować w oderwaniu od przemian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym podmiotu. Przedstawiono zarys ewolucji podstawowych podejść do raportowania przebiegu strumieni przepływów: podejście funduszowe (funds flow) oraz podejście kasowe (cash flow). Rozważania poparto analizą wyników badań empirycznych porównania specyfiki standaryzacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Przedstawiono też zarys ewolucji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce. W części drugiej przedmiotem rozważań są przepływy pieniężne w ujęciu historycznym. Poruszono zagadnienia dotyczące sprawozdawczego aspektu przepływów pieniężnych, takie jak regulacje prawne, struktura, metodologia oraz zawartość merytoryczna pozycji sprawozdania, omówiono (na podstawie rozbudowanego przykładu liczbowego) zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jeden rozdział poświęcono sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. Część drugą kończy omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zilustrowane przykładem praktycznym. Integralną część książki stanowią materiały elektroniczne udostępnione na stronie internetowej pod adresem W ich skład wchodzą: narzędzia wykorzystane do rozwiązania przykładu (technika 1 i 2) oraz do sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, narzędzia do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie danych użytkownika (czysty formularz oraz formularz wypełniony danymi z przykładu prezentowanego w rozdziale 7). W części trzeciej przedmiotem rozważań jest interpretacja i analiza informacji o przepływach pieniężnych. Omówiono podstawowe zasady zastosowania analizy ośmiu przypadków do interpretacji i analizy informacji o przepływach pieniężnych w ujęciu ex post. Przedstawiono wariantowość wstępnej oceny

21 22 Wstęp segmentowych strumieni przepływów pieniężnych, omówiono zagadnienia wstępnego diagnozowania stanu finansowego podmiotów gospodarczych na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych. Ostatni rozdział trzeciej części dotyczy w całości analizy wskaźnikowej cash flow. Rozważania zawarte w części czwartej dotyczą przepływów pieniężnych w ujęciu ex ante. Omówiono w nich kolejno: podstawowe zagadnienia z zakresu zastosowania przepływów pieniężnych w zarządzaniu elementami kapitału obrotowego, zasady zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, prognozowanie sprawozdań finansowych, a w szczególności jego aspekty metodologiczne, oraz wybrane zagadnienia z zakresu współczesnych koncepcji pomiaru dokonań opartych na przepływach pieniężnych, to znaczy wolne przepływy pieniężne, pieniężną stopę zwrotu oraz gotówkową wartość dodaną. Opracowanie ma charakter naukowy, stanowi ujęcie monograficzne zagadnienia przepływów pieniężnych w gospodarce polskiej i światowej od połowy XIX wieku i jest skierowane do wszystkich, dla których poznanie korzeni i koncepcji sprawozdawczości przepływów pieniężnych i różnych aspektów jej modelowania jest niezbędne, aby we właściwy sposób analizować i odwzorowywać przepływy pieniężne w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku. Książka ma ich wspomagać w trudnym okresie wprowadzania rozwiązań międzynarodowych i intensywnych zmian w prawie bilansowym oraz przygotować do podjęcia wyzwań związanych z wpływem procesów harmonizacji rachunkowości na regulacje krajowe. Od wielu lat naszym marzeniem było stworzenie swoistego tryptyku o przepływach pieniężnych. W latach wydaliśmy w oficynie Wolters Kluwer Polska trzy książki stanowiące swego rodzaju kompendium wiedzy na temat ewolucji oraz możliwości rozwoju i raportowania przepływów pieniężnych, ich interpretacji i analizy oraz metod zarządzania nimi. Teraz, po poprawkach i aktualizacji, trylogia o przepływach pieniężnych doczekała się zwartego wydania w postaci swoistej monografii wiedzy o cash flow. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w tym opracowaniu takie ujęcie problematyki przepływów pieniężnych, które pozwoli mu na lepsze zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania i monitorowania użytecznej, rzetelnej, porównywalnej i wiarygodnej informacji o przepływach pieniężnych. Łódź, wrzesień 2013 r. Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

22 Część I Dlaczego cash flow?

23

24 Rozdział 1 Informacje o przepływach pieniężnych Ewa Śnieżek, Michał Wiatr 1.1. Informacja finansowa wyznacznikiem kierunku rozwoju globalnych standardów rachunkowości W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie zarysowuje się natężenie procesów opartych na informacji (w różnych jej odmianach i aspektach) w stosunku do tych, których podstawą nadal są zasoby materialne. Przejście od gospodarki tradycyjnej do społeczeństwa informacyjnego, czego konsekwencją są również zmiany społeczne, spowodowało wyodrębnienie gospodarki opartej na wiedzy. W gospodarce tradycyjnej o zdolnościach konkurencyjnych decydowały klasyczne zasoby przedsiębiorstwa: materiały i surowce, urządzenia i maszyny oraz finanse i energia. W globalnej gospodarce, oprócz surowców, ziemi i taniej pracy, głównymi kartami przetargowymi są informacje, wiedza, kompetencje i idee. A XXI wiek to bez wątpienia era informacji. Świat współczesnych organizacji utracił, już chyba bezpowrotnie, cechę trwałości będącą do tej pory gwarancją bezpieczeństwa ich istnienia. Przedsiębiorstwa działają obecnie w obszarze szybko rozwijających się rynków lokalnych, krajowych i międzynarodowych, gdzie panuje coraz większa konkurencja. Stają wobec ciągle zmieniającego się i pełnego sprzeczności otoczenia zewnętrznego oraz wymogów elastyczności, zarówno w działaniu, jak i w wykorzystywaniu swoich zasobów. Zmuszone są do dostosowania się nie tylko do aktualnej sytuacji rynkowej, ale również do nadchodzących lub oczekiwanych zmian. Dynamiczne zmiany otoczenia powodowane są głównie przez globalizację, która znosząc bariery między narodami i ułatwiając działania o zasięgu globalnym daje przedsiębiorstwom ogromną szansę rozwoju. Niestety, każdy kij ma dwa końce. Trudnym aspektem globalizacji jest zaostrzanie warunków konkurencji. Przedsiębiorstwa muszą nieustannie monitorować zmiany zachodzące w otoczeniu i reagować na nie, aby nie wypaść z gry.

25 26 Część I. Dlaczego cash flow? W historiach o różnorodnych przemianach technicznych i kulturowych, które doprowadziły do globalizacji, na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie wymiana intelektualna w postaci idei, rozwiązań technicznych i metod działania (procedur technologicznych). Dyfuzja wiedzy ulegała stopniowemu przyspieszeniu w miarę rozwoju technik komunikowania się ludzi, społeczeństw i kultur. Obecny stan globalizacja zawdzięcza przede wszystkim rozwojowi technicznych środków przekazu myśli, wiedzy i konkretnych rozwiązań. Wprowadzona przez McLuhana metafora globalnej wioski 1 jest już niezaprzeczalnym faktem świat oplata coraz gęstsza sieć połączeń. Dzisiaj, korzystając z Internetu i systemów satelitarnych, pokonujemy przestrzeń w bardzo krótkim czasie. Powszechny dostęp do Internetu znacznie przyspieszył procesy globalizacyjne. W XXI wie ku informacje docierają z jednego krańca kuli ziemskiej na drugi w ułamku sekundy. Dzielenie się wiedzą nie jest pod tym względem niczym ograniczone. Należy pamiętać, że procesy globalizacji i informatyzacji zachodzące we współczesnej gospodarce nie wyczerpują całego spektrum zmian w otoczeniu gospodarczym XXI wieku. To jedynie żyzne podłoże dla kolejnych przeobrażeń rzeczywistości. Przedsiębiorstwa ciągle stają przed nowymi wyzwaniami. W ogromnej mierze wzrosła konkurencja na rynkach lokalnych, na które nieustannie wchodzą nowi gracze. Korporacje wykorzystują i wdrażają do praktyki gospodarczej najnowsze wyniki światowych prac badawczych i rozwojowych. Doskonalone są możliwości szybkiego poziomego transferu nowych technologii nawet do bardzo skomplikowanych dziedzin. Zacieśniają się związki między handlem zagranicznym, inwestycjami, przepływem kapitału oraz możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii, których użycie często było ograniczone embargiem lub ciasno pojętym interesem grupowym. W tak konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa uciekają się do różnego rodzaju działań, takich jak alianse strategiczne, fuzje, przejęcia czy franchising. Współczesny świat wymaga od przedsiębiorców elastyczności i umiejętności dostosowywania się do zmian. Wiele firm światowych stanęło przed koniecznością poprawy efektywności gospodarowania i konkurencyjności. Korporacje tworzą holdingi, konglomeraty, konsorcja itp. Dobra informacja biznesowa, wiedza i kapitał intelektualny są ważnymi czynnikami wpływającymi na sukces firmy funkcjonującej w warunkach konkurencyjnego i zmiennego otoczenia. W związku z tym pomnażanie wiedzy, umiejętność jej wykorzystania oraz efektywne i wielopoziomowe zarządzanie informacją wydają się jednymi z największych wyzwań, przed jakimi obecnie 1 Globalna wioska (global village) termin wprowadzony przez Marshalla McLuhana w 1962 r. Zob. M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man, University of Toronto, Toronto 1962, s. 154.

Though my bottom line is black, I am flat upon my back, My cash flows out and customers pay slow. The growth of my receivables is almost

Though my bottom line is black, I am flat upon my back, My cash flows out and customers pay slow. The growth of my receivables is almost Though my bottom line is black, I am flat upon my back, My cash flows out and customers pay slow. The growth of my receivables is almost unbelievable; The result is certain unremitting woe! And I hear

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 9. Wprowadzenie... 11

Spis treści. O autorach... 9. Wprowadzenie... 11 Spis treści O autorach......................................... 9 Wprowadzenie....................................... 11 Wykaz stosowanych skrótów............................... 15 Rozdział 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 9. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I. INFORMACJE O PRZEPŁYWACH PIENIĘŻNYCH... 15

Spis treści. O autorach... 9. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I. INFORMACJE O PRZEPŁYWACH PIENIĘŻNYCH... 15 Spis treści O autorach....................................... 9 Wstęp.......................................... 11 CZĘŚĆ I. INFORMACJE O PRZEPŁYWACH PIENIĘŻNYCH...... 15 Rozdział 1. Aspekt sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963 Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Jarecki. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie

Grzegorz Jarecki. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt graficzny okładki i zdjęcie Barbara Widłak Ta książka jest

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu (połączone z warsztatami w MS Excel) Adresaci szkolenia:

Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu (połączone z warsztatami w MS Excel) Adresaci szkolenia: Bartłomiej Nita Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu (połączone z warsztatami w MS Excel) Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 19 1.1. Zarządzanie z kosztami w tle... 19 1.1.1. Początki szczupłego przedsiębiorstwa... 21 1.2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 15 16 września 2016 r., Warszawa Szkolenie z zakresu analizy finansowej odpowiada na potrzeby rynku, który wymaga

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych

Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych BIBLIOTEKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ PODATKÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 1 Tekst

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Ramowe podejście MDDP do wyceny przedsiębiorstw metoda dochodową

Ramowe podejście MDDP do wyceny przedsiębiorstw metoda dochodową Ramowe podejście MDDP do wyceny przedsiębiorstw metoda dochodową Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży hutniczej Wariantowa analiza wrażliwości wyniku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, TERMIN: r. 890,00 PLN / osobę

Szanowni Państwo, TERMIN: r. 890,00 PLN / osobę Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w intensywnym warsztacie prowadzonym przy indywidualnych stanowiskach komputerowych: ANALIZA FINANSOWA warsztat komputerowy, poziom zaawansowany TERMIN:

Bardziej szczegółowo

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 Recenzenci prof. dr hab. Aurelia Bielawska prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wydawca Joanna Dzwonnik Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Wariantowa analiza

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Bożenna Barbachowska Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Program szkolenia: 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa o jakie cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Anna Kawecka Krzysztof Świtała Krystyna Tymorek BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 7 Tekst pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa (studia modułowe)

Analiza finansowa (studia modułowe) Analiza finansowa (studia modułowe) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/7405/5786 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 24,14 zł Cena brutto za godzinę 24,14 Możliwe

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek Wprowadzenie Wraz z dynamicznym rozwojem rynków finansowych i nasilającej się tendencji integracji gospodarczej nastąpiło znaczące uwolnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki Wprowadzenie Globalizacja gospodarki światowej spowodowała proces ujednolicania zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz

Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz Jacek Matarewicz VADEMECUM KSIĘGOWEGO KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWYCH PO ZMIANACH OD

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie. produkcyjnym

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie. produkcyjnym Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie produkcyjnym dr hab. Grzegorz Michalski tel. 503452860 tel. 791214963 Grzegorz.Michalski@gmail.com Szkolenie z zakresu kapitału pracującego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Autor: Michał Czerniak, 4Audyt 10.10.2011. Portal finansowy IPO.pl Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości. Różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo