EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne"

Transkrypt

1 EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne Dr Remigiusz Stanek, Radca Prawny, Partner Zarządzający STANEK Legal Agnieszka Jurczak, Senior Consultant, FINALYSE Marcin Chlebus, Consultant, FINALYSE Warszawa 8 maja,

2 Rozporządzenie EMIR Geneza, charakterystyka, charakter prawny regulacji oraz zakres obowiązywania 2

3 Charakterystyka EMIR EMIR European Market Infrastructure Regulation - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji z dnia 4 lipca 2012 r. ( Rozporządzenie EMIR ) Kontekst i przyczyna wprowadzanych zmian wdrożenie zdecydowanych środków służących poprawie przejrzystości i nadzoru regulacyjnego w skali międzynarodowej nad kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym Cel Rozporządzenia EMIR ograniczenie ryzyka kredytowego kontrahenta i ryzyka operacyjnego, zwiększenie wiedzy nadzorcy w zakresie skali i typów zawieranych transakcji oraz ograniczenie ryzyka systemowego Charakter przepisów przepisy prawa znajdujące bezpośrednie zastosowanie na terytorium UE 3

4 Nowe wymogi dla banków w zakresie: Rozporządzenie EMIR jako ogniwo procesu regulacyjnego płynności definicji kluczowych rodzajów ryzyka kapitałów i funduszy własnych BASEL III CRD IV, CRR MIFID Zwiększenie przejrzystości rynków finansowych Zwiększenie przejrzystości rynku instrumentów pochodnych (Repozytoria transakcji) ograniczenie ryzyka kredytowego kontrahenta (wprowadzenie instytucji CCP) EMIR UCITS IV Wprowadzenie: Zwiększenie poziomu ochrony inwestorów systemu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do portfeli inwestycyjnych procedur wykonywania zleceń klientów wdrożenia polityki Compliance ograniczenie ryzyka operacyjnego 4

5 Jedną z przyczyn wprowadzenia zmian brak regulacji i przejrzystości zawieranych transakcji na rynku OTC W wybuchu kryzysu światowego istotną rolę odegrały spekulacyjne bilateralne transakcje na derywatach kredytowych. Głównym zrealizowanym ryzykiem był brak transparentności i nadzoru nad rynkiem OTC Kontrahent 1 Kontrahent 2 Podczas szczytu Grupy G20 w roku 2009 w Pittsburghu zdecydowano, iż wszystkie wystandaryzowane kontrakty pochodne rozliczane będą poprzez kontrahenta centralnego, a wszystkie kontrakty pochodne zgłaszane do repozytorium transakcji Dodd - Frank (USA) EMIR (EOG) 5

6 Cele Rozporządzenia EMIR ograniczenie ryzyka kredytowego kontrahenta i operacyjnego poprzez centralne rozliczanie transakcji (NFC+ i FC) wymianę zabezpieczeń pomiędzy NFC+ i FC techniki mitygowania ryzyka (NFC, NFC+ i FC) zwiększenie wiedzy nadzorcy w zakresie skali i typów zawieranych transakcji poprzez obowiązek raportowania o wszystkich zawieranych transakcjach pochodnych ograniczenie ryzyka systemowego poprzez zapobieżenie niekontrolowanemu rozrostowi wolumenu transakcji o potencjalnie groźnych skutkach dla gospodarki UE i światowej 6

7 Charakter prawny Rozporządzenia EMIR (1/3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej znajdujące bezpośrednie zastosowanie do porządku prawa krajowego - brak procesu transpozycji do krajowego systemu prawa Rozporządzenie EMIR stanowi ramy prawne i wymaga dla swojego praktycznego stosowania aktów wykonawczych niższego rzędu Regulacyjne Standardy Techniczne przygotowywane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i zatwierdzane przez Komisje Europejska jako akty wykonawcze Rozporządzenia EMIR: znajdują bezpośrednie zastosowanie do porządku prawa krajowego stanowią niezbędny mechanizm precyzujący wymogi Rozporządzenia EMIR oraz jego prawnego stosowania Ustawodawca krajowy zobligowany na mocy Rozporządzenia EMIR do wprowadzenia sankcji za niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie Rozporządzenia przez podmioty objęte zakresem Rozporządzenia EMIR Podział kompetencji nadzorczych pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 7

8 Charakter prawny Rozporządzenia EMIR (2/3) Podział kompetencji nadzorczych pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych: KNF jest organem nadzorującym kontrahentów finansowych oraz niefinansowych odnośnie wypełniania przez nich wymogów EMIR ESMA jest organem odpowiedzialnym za systemową kontrolę nad wdrożeniem Rozporządzenia EMIR jak również organem właściwym dla równoległego z KNF informowania o niektórych zaistniałych okolicznościach, o których mowa w Rozporządzeniu EMIR (art. 10 Rozporządzenia EMIR) 8

9 Charakter prawny Rozporządzenia EMIR (3/3) ESMA Inicjator G20 Rozporządzenie 648/2012 KNF FC / NFC 9

10 Zakres podmiotowy Rozporządzenia EMIR FC Kontrahenci Finansowi Kontrahenci instytucjonalni, działający i oferujący na terenie EOG usługi finansowe w oparciu o właściwe zezwolenia organów nadzoru, ściśle wymieni w Rozporządzeniu EMIR Zakres obowiązywania Rozporządzenia EMIR NFC + Kontrahenci Niefinansowi podlegający obowiązkowi rozliczania Kontrahenci niebędący kontrahentami finansowymi w rozumieniu Rozporządzenia EMIR, którzy przekroczyli progi rozliczeniowe, nakazujące przekazywanie zawartych przez nich transakcji do rozliczenia przez kontrahenta centralnego (CCP) NFC Kontrahenci Niefinansowi niepodlegający obowiązkowi rozliczania Kontrahenci niebędący kontrahentami finansowymi w rozumieniu Rozporządzenia EMIR 10

11 Wymogi EMIR w skrócie Raportowanie Raportowanie transakcji do RT (NFC i FC) => Włączając transakcje międzygrupowe Raportowanie informacji o zabezpieczeniach i wycenach do RT (NFC+ i FC) Raportowanie do nadzoru => Przejście NFC->NFC+ i NFC+->NFC => Wyłączenie wewnątrzgrupowe Centralne rozliczanie Wyłącznie podmioty NFC+ i FC Możliwość skorzystania z wyłączenia dla transakcji międzygrupowych EMIR Techniki ograniczania ryzyka (dla kontraktów z poza rynku regulowanego nierozliczanych centralnie) Potwierdzanie transakcji Uzgadnianie portfela Kompresja portfela (NFC, NFC+ i FC spełniające kryteria) Rozstrzyganie sporów (NFC i FC) Wycena instrumentów pochodnych (NFC+ i FC) Wymiana zabezpieczeń (NFC+ i FC) 11

12 KIEDY? CO? KTO? Obowiązek raportowania do RT (1/2) Wszyscy kontrahenci (NFC, NFC+, FC) Obowiązek można delegować do kontrahenta lub podmiotu trzeciego zgłoszenie pośrednie (brak zwolnienia z odpowiedzialności) Kontrakty giełdowe w praktyce będą raportowane przez CCP Brak wyłączenia dla transakcji wewnątrzgrupowych Kontrakty pochodne giełdowe (ETD) i pozagiełdowe (OTC) wyszczególnione w sekcji C punkty 4-10 Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE MIFID Szczegółowe informacje na temat zawartego kontraktu, jego zmian i rozwiązania Obowiązek istnieje od 12/02/2014 Zgłaszanie musi nastąpić nie później niż w kolejnym dniu roboczym (T+1) po zawarciu kontraktu, jego zmianie lub rozwiązaniu + Obowiązek codziennego raportowania wycen oraz informacji o złożonych zabezpieczeniach przez NFC+ i FC od 12/08/2014 Informacje o zawarciu i modyfikacji kontraktów pochodnych mają być przechowywane przez co najmniej 5 lat po dacie rozwiązania kontraktu 12

13 Obowiązek raportowania do RT (2/2) Obowiązek raportowania wstecznego Backloading Kontrakty które dnia 16/08/2012 nie były rozliczone muszą być rozliczone w ciągu 90 dni od dnia istnienia obowiązku raportowego dla kontraktów nierozliczonych w dniu zaistnienia tego obowiązku Stan obecny kontraktów w momencie raportowania Informacje o wycenie i zabezpieczeniu od momentu rozpoczęcia raportowania (NFC+ i FC) 3 lata od dnia istnienia obowiązku raportowego dla kontraktów rozliczonych w dniu zaistnienia tego obowiązku Stan końcowy kontraktów Nie wymagana Informacja o wycenie i zabezpieczeniu Obowiązek codziennego raportowania (NFC+ i FC) Wyceny kontraktów Aktualna cena mark-to-market MID (ewentualnie mark-to-model jeżeli warunki rynkowe nie pozwalają na mark-to-market) Zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia Czy zabezpieczenie na poziomie transakcji czy portfela W przypadku braku nowej transakcji, modyfikacji lub wcześniejszego wykupienia wymagane jest jedynie zaraportowanie uaktualnienia wycen i zabezpieczeń 13

14 Dodatkowe obowiązki raportowania Raportowanie do nadzoru NFC/NFC+ Przekroczenia przez podmiot niefinansowy wartości progowych (ESMA, KNF) Zakończenia przez podmiot niefinansowy okresu przekraczania wartości progowych (ESMA, KNF) ESMA KNF https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiaza ne/emir.html FC Raportowania niepotwierdzonych transakcji do nadzorcy (KNF) Raportowanie do nadzorcy sporów o wartości przekraczającej 15 mln EUR i trwający co najmniej 15 dni roboczych (KNF) NFC+ i FC Zamiar skorzystania z wyłączenia transakcji wewnątrzgrupowych z rozliczania i procedury wymiany zabezpieczeń (KNF) 14

15 KIEDY? CO? KTO? Obowiązek centralnego rozliczenia Kontrahenci niefinansowi przekraczający próg rozliczenia (NFC+) oraz kontrahenci finansowi (FC) Wyjątki: Fundusze emerytalne 3 letni okres wyłączenia Transakcje wewnątrzgrupowe po zaakceptowaniu przez organ nadzoru (KNF) Dokładny zakres instrumentów pochodnych jeszcze nie został ustalony przez ESMA ESMA będzie prowadziła publiczny rejestr klas instrumentów podlegających obowiązkowy centralnego rozliczenia Początek obowiązku nie wcześniej niż grudzień

16 Techniki ograniczania ryzyka (1/3) Obowiązek EMIR NFC NFC+ / FC Terminowe potwierdzanie warunków transakcji Uzgadnianie portfela (rekonsyliacja) Kompresja portfela (tylko przy powyżej 500 nierozliczonych kontraktach z jednym kontrahentem) Procedura rozstrzygania sporów - CDS/IRS: T+3 do 31/08/2014 T+2 docelowo - Inne typy kontraktów: T+4 do 31/08/2014 T+2 docelowo - Raz na kwartał gdy jest więcej niż 100 nierozliczonych pozagiełdowych transakcji na instrumentach pochodnych z jednym kontrahentem - Raz na rok w przeciwnym wypadku - Dwa razy do roku - Może być pominięta w uzasadnionych przypadkach Procedura rozstrzygania sporów i procesy służące wcześniejszemu wykrywaniu sporów - CDS/IRS: T+2 do 28/02/2014 T+1 docelowo - Inne typy kontraktów: T+2 do 31/08/2014 T+1 docelowo - Raz na kwartał gdy jest mniej niż 50 nierozliczonych pozagiełdowych kontraktów z jednym kontrahentem - Raz na tydzień w przypadku kontraktów - Codziennie dla 500 kontraktów i więcej - Dwa razy do roku - Może być pominięta w uzasadnionych przypadkach, ale bardziej rygorystyczne podejście niż dla NFC Procedura rozstrzygania sporów i procesy służące wcześniejszemu wykrywaniu sporów Wycena kontraktów BRAK OBOWIĄZKU Codzienna wycena kontraktów według wartości rynkowej lub z modelu od dnia 12/08/2014 i jej raportowanie Wymiana zabezpieczeń BRAK OBOWIĄZKU Procedury zarządzania ryzykiem wymagające wymiany zabezpieczeń, raportowanie zabezpieczeń 16

17 Techniki ograniczania ryzyka (2/3) Terminowe potwierdzanie transakcji Zatwierdzanie (potwierdzanie) w odpowiednim czasie warunków kontraktu pochodnego W stosownych przypadkach potwierdzenie elektroniczne Kontrahenci finansowi (FC) - procedury raportowania niepotwierdzonych transakcji do nadzorcy Uzgadnianie portfela Okresowe wzajemna weryfikacja danych zawartych i trwających kontraktów Procedury uzgodnione z kontrahentem Wczesne wykrywanie i rozstrzyganie sporów Szczegółowe procedury identyfikowania i rozstrzygania sporów np. uznania kontraktów, wycena instrumentu lub zabezpieczenia Procedura rejestrowania i monitorowania sporów Kontrahenci finansowi (FC) - raportowanie do nadzorcy sporów o wartości przekraczającej 15 mln EUR i trwający co najmniej 15 dni roboczych Kompresja portfela Tylko przy > 500 kontraktach pochodnych zawartych poza rynkiem regulowanym z jednym kontrahentem Redukcja ilości transakcji oraz łącznej wartości nominalnej Dwustronne lub wielostronne Procedury sprawdzania regularnie, co najmniej dwa razy w roku, możliwości dokonania kompresji portfela Procedury przeprowadzenia kompresji portfela Przy pominięciu przedstawienie racjonalnego wyjaśnienia 17

18 Techniki ograniczania ryzyka (3/3) Wycena (NFC+ i FC) Codzienna wycena aktywnych kontraktów Według wartości rynkowej ( mark-to-market ), w przypadku gdy warunki rynkowe uniemożliwiają dokonanie takiej wyceny rzetelna i ostrożnościowa wycena w oparciu o model ( mark-to-model ) Wymiana zabezpieczeń (NFC+ i FC) Procedury zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem terminowej, precyzyjnej i odpowiednio wyodrębnionej wymiany zabezpieczeń Typy zabezpieczeń: pieniądze, złoto, obligacje rządowe, tylko o wysokim stopniu płynności Dokładny termin wprowadzenia obowiązku wymiany zabezpieczeń nieznany Obowiązek wymiany zabezpieczeń może zostać zniesiony dla transakcji wewnątrzgrupowych (warunki zdefiniowane w Art. 11 (6) (10) rozporządzenia EMIR) Obowiązek powiadomieni KNF o zamiarze skorzystania z wyłączenia co najmniej 30 dni przed skorzystaniem z wyłączenia KNF w ciągu 30 dni może wyrazić sprzeciw, jeżeli warunki nie zostały spełnione 18

19 Implementacja Raportowanie, techniki ograniczania ryzyka, transakcje wewnątrzgrupowe 19

20 Analiza wpływu EMIR Pełne zrozumienie portfela Rodzaje produktów Kontrahenci (zewnętrzni czy wewnętrzni) Wolumen transakcji (NFC czy NFC+) Możliwości raportowania Analiza istniejącej infrastruktury IT (źródła danych, archiwizacja) Analiza danych (dostępność pól, mapowanie) Raportowanie we własnym zakresie czy delegowanie Umowy z kontrahentami, procedury, procesy Dokładny przegląd istniejących dokumentów 20

21 Prace implementacyjne Raportowanie do repozytorium transakcji (+ raportowanie wsteczne) Wybór sposobu raportowania Brak możliwości delegowania transakcji międzygrupowych do banku Archiwizacja: Informacje o kontraktach przez 5 lat po wygaśnięciu Pomiar poziomu zaangażowania w transakcjach poza rynkiem regulowanym - próg rozliczenia Stałe monitorowanie progu Klasyfikacja transakcji Techniki ograniczania ryzyka Procedury i procesy wewnętrzne Umowy/aneksy do umów z kontrahentami 21

22 Sposoby raportowania Raportowanie ręczne Raportowanie poprzez interfejs U2A Członkostwo w repozytorium transakcji Implementacja oprogramowania Raportowanie poprzez A2A Członkostwo w repozytorium transakcji Koszt implementacji Outsourcing / delegowania Delegowanie do kontrahenta lub komercyjny outsourcing Brak wymogu członkostwa w repozytorium transakcji 22

23 Raportowanie Dodatkowe informacje Pomimo delegowania raportowania odpowiedzialność przed nadzorem wciąż spoczywa na stronie transakcji Odpowiedzialność za poprawne i terminowe przekazanie raportu Odpowiedzialność za merytoryczną poprawność danych W przypadku raportowania przez kontrahenta (bank) możliwe jest sprawdzenie zaraportowanych transakcji do KDPW_TR poprzez uczestnictwo w RT jako Pośredni uczestnik raportujący Raportowanie transakcji międzygrupowych jedynie wewnętrznie lub przez komercyjny outsourcing Niezależnie od wybranego sposobu raportowania istnieje obowiązek ewidencji wszystkich zawartych kontraktów pochodnych oraz wszystkich zmian przez co najmniej 5 lat po dacie rozwiązania kontraktu 23

24 Raportowanie - Pierwsze kroki Uzyskanie kodu LEI (pre-lei) Np. poprzez KDPW, instrukcje oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://lei.kdpw.pl/ Wybór repozytorium transakcji (nie dotyczy delegowania/outsourcingu) DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL) Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. (KDPW) Regis-TR S.A. UnaVista Limited CME Trade Repository Ltd. (CME TR) ICE Trade Vault Europe Ltd. (ICE TVEL) Wszystkie klasy aktywów Wszystkie klasy aktywów Wszystkie klasy aktywów Wszystkie klasy aktywów Wszystkie klasy aktywów Aktywa towarowe, kredytowe, akcyjne, stóp procentowych Uzyskanie członkostwa w RT (nie dotyczy delegowania/outsourcingu) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami Zawarcie umowy Pobranie i instalacja certyfikatów 24

25 Pomiar zaangażowania Progi rozliczeniowe 1 MLD EUR Kredytowe instrumenty pochodne 1 MLD EUR Akcyjne instrumenty pochodne 3 MLD EUR Instrumenty pochodne stopy procentowej 3 MLD EUR Walutowe instrumenty pochodne 3 MLD EUR Towarowych i innych kontraktów pochodnych OTC Klasyfikacja kontraktów Do progu liczone są tylko kontrakty, co do których nie można obiektywnie stwierdzić, że zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane z daną działalnością () kontrahenta niefinansowego i jego grupy (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 149/2013) Proces/system wyliczania ekspozycji Łączna ekspozycja wszystkich niefinansowych podmiotów w grupie Oddzielne monitorowanie dla każdej z wyznaczonych klas aktywów Stałe monitorowanie 30 dniowej średniej wartości nominalnej Ostrzeganie przed przekroczeniem progu Powiadomienie KNF i ESMA jeżeli próg jest przekroczony któregokolwiek dnia 25

26 Techniki ograniczania ryzyka (1/2) Procedury Kontrahenci finansowi i kontrahenci niefinansowi, którzy zawierają kontrakt pochodny będący podmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym nierozliczany przez CCP zapewniają, z zachowaniem należytej staranności, wprowadzenie odpowiednich procedur i uzgodnień służących ocenie, monitorowaniu i ograniczania ryzyka operacyjnego i kredytowego kontrahenta Procesy Solidne, odporne i podlegające kontroli sformalizowane procesy służące uzgodnieniu portfeli, zarządzaniem ryzkiem powiązań oraz wczesnemu wykrywaniu sporów pomiędzy stronami i ich rozstrzyganiu, a także monitorowaniu wartości pozostających do uregulowania kontraktów. Potwierdzanie transakcji Uzgadnianie portfela Wczesne wykrywanie i rozstrzyganie sporów Kompresja portfela 26

27 Techniki ograniczania ryzyka (2/2) Umowy ISDA i protokoły ISDA pokrywają większość aspektów ryzyka kontrahenta, ale nie wszystkie Protokoły ISDA dla EMIR Portfolio Reconciliation, Dispute Resolution & Disclosure Protocol Metodologia uzgadniania portfela, rozstrzyganie sporów NIE OBEJMUJE obowiązku kompresji, rejestrowania, monitorowania i eskalacji NFC Representation Protocol Klasyfikacja kontrahent Mechanizm powiadomienia kontrahenta o zmiane klasyfukacji 27

28 Techniki ograniczania ryzyka (3/3) Wycena (NFC+ i FC) Wykonana wewnętrznie lub outsourcing Wycena powinna być przeprowadzona przez jednostkę organizacyjną inną niż jednostka ponosząca ryzyko Zewnętrzna niezależna wycena znosi konflikt interesów Wymiana zabezpieczeń (NFC+ i FC) Przegląd istniejącej dokumentacji CSA/SCSA Wycena zabezpieczeń Wyliczanie początkowych i dodatkowych depozytów zabezpieczających Definicje limitów i ostrzeganie przed nieadekwatnym zabezpieczeniem 28

29 Transakcje wewnątrzgrupowe (1/2) Muszą być zaraportowane do repozytorium transakcji Wybór modelu raportowego: Pełne oddelegowanie raportowania do jednego przedsiębiorstwa w grupie Zdecentralizowany model z kilkoma liniami raportowania LEI potrzebny dla podmiotów w grupie po obu stronach transakcji Wygenerowanie UPI (Unique Product Identifier) i UTI (Unique Trade Identifier) Formaty UPI i UTI jeszcze nie zatwierdzone -> tymczasowe rozwiązania UPI: jedynym dopuszczalnym kodem przy raportowaniu do repozytorium jest tymczasowa taksonomia określona w RTS EMIR UTI: np. E02 + LEI strony generującej + UTI strony generującej, pozostałe możliwości w wytycznych EMIR Questions and Answers. 29

30 Transakcje wewnątrzgrupowe (2/2) Wyłączenie z centralnego rozliczenia (przy spełnieniu definicji transakcji wewnątrzgrupowej dla NFC/NFC+ z Art. 3 ) m.in. obaj kontrahenci objęci są w pełni tą samą konsolidacją podlegają właściwym procedurom z zakresu scentralizowanej oceny, pomiaru i kontroli ryzyka i Wyłączenie z obowiązku wymiany zabezpieczeń jeżeli procedury kontrahentów w zakresie zarządzania ryzykiem są odpowiednio solidne, rzetelne oraz stosowne do stopnia złożoności transakcji nie ma obecnie ani nie przewiduje się przeszkód dla szybkiego przenoszenia środków własnych lub spłaty zobowiązań między kontrahentami i Obowiązek podania do wiadomości publicznej informacji na temat zwolnienia z obowiązku wymiany zabezpieczeń 30

31 Nadzór KNF nad prawidłowym wdrożeniem regulacji EMIR w firmach Analiza zmian legislacyjnych oraz środki zaradcze Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez firmy, sankcje administracyjne za niewdrożenie lub niewłaściwe wdrożenie Rozporządzenia EMIR 31

32 Zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu obowiązku wdrożenia Rozporządzenia EMIR (1/3) Objęcie obowiązkiem Rozporządzenia EMIR: Wszystkie podmioty zawierające kontrakty pochodne, niezależnie od ich charakteru prawnego (osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki kapitałowe, spółki osobowe) Kontrakty pochodne oznacza instrument finansowy wymieniony w sekcji C pkt 4) 10) załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE określony w art. 38 i 39 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006 (wszelkie rodzaje kontraktów pochodnych, m.in. umowy forward, opcje) 32

33 Zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu obowiązku wdrożenia Rozporządzenia EMIR (2/3) Realizacja obowiązków: Obowiązek raportowania ciąży na każdej firmie (NFC i NFC +) Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR Kontrahent lub CCP podlegający obowiązkowi zgłaszania może przekazać dane o zawartym kontrakcie pochodnym oznacza to, że przekazanie tego obowiązku podmiotowi trzeciemu nie zwalnia firmy z ciążącej na niej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie tego obowiązku Zgodnie z Rozporządzeniem EMIR oraz Regulacyjnymi Standardami Technicznymi firmy zobowiązane są do realizacji również pozostałych obowiązków, min. obowiązku uzgadniania portfeli ze swoim kontrahentem z jednoczesną możliwością przekazania tego obowiązku podmiotowi trzeciemu do wykonania. Podobnie jak w przypadku raportowania transakcji przekazanie tego obowiązku podmiotowi trzeciemu nie zwalnia firmy z ciążącej na niej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie tego obowiązku 33

34 Zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu obowiązku wdrożenia Rozporządzenia EMIR (3/3) Delegowanie obowiązku wynikającego z Rozporządzenia EMIR a dochowanie należytej staranności Dochowanie należytej staranności w zakresie: analizy podpisywanej dokumentacji pod kątem zawartych w niej obowiązków i uprawnień, w szczególności dotyczących podnoszenia roszczeń regresowych w stosunku do podmiotu wykonującego usługę raportowania o zawartych transakcjach oraz w zakresie pozostałych obowiązków zawartych w umowach ramowych i dodatkowych, ewentualnie odnoszących się wyłącznie do obowiązków EMIR zawieranych z podmiotem trzecim (np. bankiem) weryfikacji zawartej już dokumentacji pod kątem zawartych w niej obowiązków i uprawnień, w szczególności dotyczących podnoszenia roszczeń regresowych w stosunku do podmiotu wykonującego usługę raportowania o zawartych transakcjach oraz w zakresie pozostałych obowiązków zawartych w umowach ramowych i dodatkowych, ewentualnie odnoszących się wyłącznie do obowiązków EMIR zawieranych z podmiotem trzecim (np. bankiem) posiadania opinii prawnej o zgodności rozwiązań firmy z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia EMIR 34

35 Zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu obowiązku wdrożenia Rozporządzenia EMIR (3/3) Delegowanie obowiązku wynikającego z Rozporządzenia EMIR a dochowanie należytej staranności Dochowanie należytej staranności w zakresie: posiadania własnych wewnętrznych procedur, pomimo wyboru opcji delegowania/outsourcingu obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR w przypadku delegowania/outsourcingu obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR zagwarantowanie sobie możliwości weryfikacji i zmian w przypadku błędnego wykonywania obowiązków przez podmiot trzeci (kontrola nad procesem outsourcingu) 35

36 Podstawy prawne ponoszenia odpowiedzialności z tytułu obowiązku wdrożenia Rozporządzenia EMIR Rozporządzenie EMIR obliguje państwa członkowskie do nakładania kar finansowych na podmioty niewywiązujące się z wdrażania wymogów Rozporządzenia EMIR W brzmieniu nadanym projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw art. 173 b mówi, iż: Na kontrahentów niefinansowych, w rozumieniu rozporządzenia 648/2012, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w tytule II rozporządzenia 648/2012, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, nie większą jednak niż zł, a w przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego karę pieniężną do wysokości zł 36

37 Komisja Nadzoru Finansowego organ nadzoru w zakresie wykonywania obowiązków Rozporządzenia EMIR Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nowy organ kontrolny dla przedsiębiorców Zgodnie z projektem zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, przedsiębiorstwa w zakresie kontroli realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR znajdą się pod nadzorem KNF Kompetencje KNF inicjowanie postępowań wyjaśniających nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie lub nienależyte przestrzeganie wymogów Rozporządzenia EMIR 37

38 Odpowiedzialność członków zarządu z tytułu niewdrożenia wymogów Rozporządzenia EMIR w przedsiębiorstwie Odpowiedzialność na zasadach art i 2 ksh (zawinione czyny członków władz) art ksh członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności obowiązek prowadzenia polityki compliance polegającej na dochowaniu należytej staranności w zakresie wdrożenia w spółce wymogów Rozporządzenia EMIR Odpowiedzialność na zasadach art. 295 ksh (powództwo wspólnika) Odpowiedzialność na zasadach art. 299 ksh (odpowiedzialność członków zarządu) Odpowiedzialność na zasadach art. 300 ksh (odpowiedzialność na zasadach ogólnych) 38

39 Przydatne linki Strona ESMA dedykowana EMIR Strona KNF dedykowana EMIR https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/em IR.html Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej Nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. ESMA Questions and Answers; Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR); wersja / /. Prezentacja nie stanowi porady prawnej. Kancelaria STANEK Legal oraz Finalyse nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o powyższe treści zamieszczone w niniejszej prezentacji. 39

40 Kontakt Analiza zmian legislacyjnych oraz środki zaradcze 40

41 Dr. Remigiusz Stanek, LL.M. Partner Zarządzający, Radca Prawny STANEK Legal Kancelaria Prawnicza ul. Klonowa 12/13, Warszawa T // M Keve Mueller Partner Zarządzający, Dyrektor Główny CEE Finalyse Agnieszka Jurczak Starszy konsultant, Finalyse

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego 2014 r. 1 I. GENEZA I CELE ROZPORZĄDZENIA EMIR Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ PRZEZ BANK / INSTYTUCJE KREDYTOWĄ WG USTAWY O OBROCIE FORMY UCZESTNICTWA BANKU/INSTYTUCJI KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I Bogusław Budziński Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS

REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS Definicje ESMA European Security and Market Authority. Czas Odcięcia umowny czas zamknięcia rynków ustalony przez TMS Brokers, które zachowują ciągłość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Adam W. Błasiak Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 marca 2011 r. Maciej Kurzajewski Z-ca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 23.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52/11 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy),

Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), 1. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania transakcji? Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), niezależnie od formy prawnej, w jakiej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.:

Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.: Handel emisjami Zarządzanie aktywami IPO Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.: dlaczego oraz kiedy i jak? Finansowo-techniczne aspekty współpracy Jacek Jaszczołt Członek Zarządu dr Juliusz Preś Członek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/41/2014 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 10.12.2014 POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie Załącznik do Uchwały Nr 150/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 40/2014 Rady Nadzorczej BS w Lubartowie z dnia 28 listopada 2014 roku Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu z dnia 30 grudnia 2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Adam W. Błasiak Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 352/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 176/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 27.05.2015 r. oraz Uchwały Nr 36/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 17.06.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU ZDROJU

NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU ZDROJU NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU ZDROJU Polityka informacyjna Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju dotycząca adekwatności kapitałowej Solec Zdrój Grudzień 2014r Spis treści 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2, L 14/30 21.1.2016 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Załącznik do Uchwały Nr 27/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gilowicach z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Gilowicach dotycząca adekwatności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 Dokument konsultacyjny Przegląd standardów technicznych w sprawie zgłaszania zgodnie z art. 9 rozporządzenia EMIR Data: 10 listopada 2014 r. ESMA/2014/1352 Załącznik

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements - cz. 2 - jak wdrożyć? Grzegorz Włodarczyk. Starszy ekspert ds.

Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements - cz. 2 - jak wdrożyć? Grzegorz Włodarczyk. Starszy ekspert ds. Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements - cz. 2 - jak wdrożyć? Grzegorz Włodarczyk Starszy ekspert ds. compliance O samych Guidelines pisałem już w odrębnym artykule wcześniej

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA. Oferta Biura Informacji Kapitałowych w zakresie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pt.: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA. Wrocław, październik 2015 Klienci BIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE

Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE Forum Obrotu, 1 czerwca 2010 pierwsza Izba typu CCP w Europie Wschodniej! pierwsza licencjonowana Izba w Polsce! w dniu 19 kwietnia 2010 roku IRGiT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo