MAGDA: NAJBARDZIEJ ZACHWYCIŁA MNIE OTWARTOŚĆ LUDZI. KIEDY ROBILIŚMY IM ZDJĘCIA CHĘTNIE POZOWALI I ROZMAWIALI Z NAMI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGDA: NAJBARDZIEJ ZACHWYCIŁA MNIE OTWARTOŚĆ LUDZI. KIEDY ROBILIŚMY IM ZDJĘCIA CHĘTNIE POZOWALI I ROZMAWIALI Z NAMI."

Transkrypt

1 w y m i a n a m ł o d z i e ż y K U B A [ 1 9 l a t ] To b y ł m ó j p i e r w s z y l o t. P r z e d w e j ś c i e m n a p o k ł a d p r z y p o m n i a ł e m s o b i e s c e n ę k a t a s t r o f y l o t n i c z e j z f i l m u D a v i d a F i n c h e r a, t o w y s t a r c z y ł o : ) R e j s b y ł n i e p r z e c i ę t n i e k r ó t k i, a l e p o z o s t a n i e w p a m i ę c i n a z a w s z e, t a k j a k I r l a n d i a p i e r w s z a p o d r ó ż s a m o l o t e m 05

2 M o h i l l t o m a ł e m i a s t e c z k o n a p ó ł n o c y I r l a n d i i. M i e s z k a t a m f o t o g r 06

3 MAGDA: NAJBARDZIEJ ZACHWYCIŁA MNIE OTWARTOŚĆ LUDZI. KIEDY ROBILIŚMY IM ZDJĘCIA CHĘTNIE POZOWALI I ROZMAWIALI Z NAMI. m i e s z k a ń c ó w i j e s t 1 3 p u b ó w : ) W M o h i l l, m a ł y m m i a s t e c z k u n a p ó ł n o c y I r l a n d i i, p o l s k a g r u p a s p ę d z i ł a d z i e s i ę ć a f i a d n i. M ł o d z i l u d z i e z P o l s k i i I r l a n d i i p r z e z k i l k a m i e s i ę c y p r z y g o t o w y w a l i s i ę d o w a r s z t a t ó w f i l m o w y c h i f o t o g r a f i c z n y c h. I c h t e m a t e m p o s t a n o w i l i u c z y n i ć c o d z i e n n e ż y c i e M o h i l l. C z y r ó ż n i s i ę o n o b a r d z o o d ż y c i a w S z y d ł o w c u c z y O l e ś n i c y? Tr z e b a t o z b a d a ć z d e c y d o w a l i u c z e s t n i c y w a r s z t a t ó w. N a r z ę d z i e m t y c h b a d a ń s t a ł y s i ę f i l m i f o t o g r a f i a. P r z e z o b i e k t y w y k a m e r i a p a r a t ó w u c z e s t n i c y o b s e r w o w a l i c o d z i e n n e ż y c i e M o h i l l l u d z i p r z y p r a c y i w d o m a c h. I r l a n d z c y k o l e d z y b y l i p r z e w o d n i k a m i p o t y m m i k r o ś w i e c i e. W s p ó l n i e o d k r y w a l i t a j e m n i c e m i a s t e c z k a i p o z n a w a l i s i ę n a w z a j e m. P ó ź n i e j, p o d c z a s k o ń c o w e g o p o k a z u w m i e j s c o w y m p u b i e, w s p ó l n i e ś m i a l i s i ę, k i e d y n a f i l m i e j e d n a z b o h a t e r e k m ó w i : M o h i l l i s a l m o s t i d e a l! M o h i l l j e s t p r a w i e i d e a l n e! Ta k s a m o, j a k S z y d ł o w i e c c z y O l e ś n i c a. 07

4 08

5 O L A [ 1 9 l a t ] Z r o b i l i ś m y w y s t a w ę n a s z y c h z d j ę ć. L u d z i e z m i a s t e c z k a o d n a j d y w a l i s i ę n a n i c h i r o z m a w i a l i z n a m i. W i e l u z n i c h m i a ł o r ó ż n e s k o j a r z e n i a z P o l s k ą. S t a r s i m ó w i l i o w s p ó l n e j h i s t o r i i, l o s i e P o l a k ó w i I r l a n d c z y k ó w, m ł o d z i o p i ł c e n o ż n e j. A w M o h i l l w y j ą t k o w o p o p u l a r n e b y ł y p o l s k i e t r a k t o r y u r s u s. 09

6 I N G A [ 2 5 l a t ] N a s z a g r u p a s k ł a d a ł a s i ę z d z i e s i ę c i u o s ó b z m a ł y c h m i a s t w c a ł e j P o l s c e. O d k i l k u l a t w i ę k s z o ś ć z n a s u c z e s t n i c z y ł a w r ó ż n y c h p r o j e k t a c h To w a r z y s t w a I n i c j a t y w Tw ó r c z y c h ę i t o o n o z a p r o s i ł o n a s d o u d z i a ł u w w a r s z t a t a c h. Ł ą c z y ł a n a s f o t o g r a f i a i f i l m. Ż e b y p o j e c h a ć n a w a r s z t a t y, m u s i e l i ś m y n a p i s a ć, d l a c z e g o t o w ł a ś n i e m y c h c i e l i b y ś m y n a n i e p o j e c h a ć. P r z e d w y j a z d e m k a ż d y z n a s p r z y g o t o w a ł m a t e r i a ł f o t o g r a f i c z n y z e s w o j e j m i e j s c o w o ś c i. kulisy/ czyli jak doszło do tego, że znaleźliśmy się w Mohill R o k p r z e d w y j a z d e m M a r t a z To w a r z y s t w a ę b y ł a n a z o r g a n i z o w a n y m p r z e z P r o g r a m M Ł O D Z I E Ż s e m i n a r i u m n a C y p r z e i t a m p o z n a ł a J o s e t t e, k t ó r a p r a c u j e w o r g a n i z a c j i m ł o d z i e ż o w e j w S l i g o w I r l a n d i i. P o l u b i ł y s i ę i J o s e t t e o p o w i e d z i a ł a M a r c i e o g r u p i e m ł o d z i e ż y z M o h i l l, z k t ó r ą w s p ó ł p r a c u j e. P o s t a n o w i ł y p o ł ą c z y ć w y s i ł k i s w o i c h s t o w a r z y s z e ń i z r e a l i z o w a ć w s p ó l n i e p r o j e k t. 10

7 11 "

8 Projekt wymiany polsko-irlandzkiej został zrealizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę w ramach Akcji 1 Wymiana Młodzieży Programu MŁODZIEŻ Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ ul. Mokotowska 43; IV p, Warszawa tel. (22) , fax (22)

9 w o l o n t a r i a t s p a g h e t t i o c z w a r t e j n a d r a n e m A G N I E S Z K A [ 2 5 l a t ] N a p o c z ą t k u w r z e ś n i a w y r u s z y ł a m w p o d r ó ż p o c i ą g i e m d o P a l e r m o. D l a c z e g o n i e s a m o l o t e m? O d p o w i e d ź j e s t p r o s t a : n a d b a g a ż. P o d r ó ż t r w a ł a c z t e r y d n i i s z y b k o z a c z ę ł a m ż a ł o w a ć, ż e w z i ę ł a m t y l e b u t ó w, s p o d n i i b l u z e k. P o d r o d z e p o s t a n o w i ł a m o d w i e d z i ć innych wolontariuszy w Wiedniu i Rzymie. Kiedy wysiadałam n a s t a c j i w P a l e r m o, w i a ł g o r ą c y w i a t r, k t ó r y n a z y w a j ą s i r o c c o. M i a ł a m w r a ż e n i e, ż e k t o ś d m u c h a m i p r o s t o w t w a r z s u s z a r k ą n a s t a w i o n ą na najwyższe obroty. Rozpoczynał się mój rok wolontariatu. 19

10 A g n i e s z k a p r z e z c a ł y r o k p r a c o w a ł a d p r a c a z w o r g a n i z a c j i A r g o n a u t i S o c i e t a C o o p e r a t i v a S o c i a l e. P r o w a d z i ł a z a j ę c i a d l a d z i e c i w ś w i e t l i c y ś r o d o w i s k o w e j. P r a c o w a ł a p i ę ć d n i w t y g o d n i u : t r z y p o r a n k i i d w a p o p o ł u d n i a. P o r a n k i b y ł y p r z e z n a c z o n e n a z a p l a n o w a n i e z a j ę ć d l a m ł o d z i e ż y, k t ó r a p r z y c h o d z i ł a d o o ś r o d k a. P o p o ł u d n i a m i A g n i e s z k a i i n n i w o l o n t a r i u s z e p r o w a d z i l i z a j ę c i a z d z i e c i a k a m i. A g n i e s z k a o r g a n i z o w a ł a c z a s d l a g r u p y d z i e c i w w i e k u l a t i b y ł o t o d l a n i e j p i e r w s z e d o ś w i a d c z e n i e p r a c y z d z i e ć m i. W i ę k s z o ś ć z n i c h p o c h o d z i ł a z b i e d n y c h r o d z i n, a c z ę ś ć, n a w e t t y c h z u p e ł n i e m a ł y c h, j u ż p r a c o w a ł a. 20

11 z i e ć m i D z i e c i n i e z n a ł y w ł o s k i e g o, p o r o z u m i e w a ł y s i ę p o s y c y l i j s k u, w i ę c p r z e z d ł u g i c z a s A g n i e s z k a m o g ł a t y l k o s i ę d o n i c h u ś m i e c h a ć. D u ż a g r u p a d z i e c i n i e c h o d z i ł a d o s z k o ł y, n i e u m i a ł a c z y t a ć a n i p i s a ć, a j e d y n y m s p o s o b e m n a t o, ż e b y s i ę d o n i c h z b l i ż y ć i c z e g o ś j e n a u c z y ć, b y ł a z a b a w a. Wo l o n t a r i u s z e w y m y ś l a l i q u i z y i k o n k u r s y z n a g r o d a m i. J e d n a k n a j p i ę k n i e j s z e c h w i l e w s z y s c y p r z e ż y l i n a w y c i e c z k a c h. Wyjazdy na plażę położoną trzy kilometry za miastem b y ł y d l a d z i e c i a k ó w p r a w d z i w y m w y d a r z e n i e m. W s z y s c y c z e k a l i n a t e w y p r a w y. R o d z i ł y s i ę p r z y j a ź n i e. K i e d y A g n i e s z k a w y j e ż d ż a ł a, m a ł a J e s s i c a p o w i e d z i a ł a : b ę d ę z a t o b ą t ę s k n i ć. [ A G N I E S Z K A ] W i e d z i a ł a m, ż e c h c ę p r a c o w a ć z d z i e ć m i, c h o ć n i g d y w c z e ś n i e j t e g o n i e r o b i ł a m. Tr o c h ę s i ę i c h b a ł a m. Z p o c z ą t k u b y ł o t r u d n o. Z c z a s e m p r z y s z ł o z a u f a n i e, z r o z u m i e n i e i p r z y j a ź n i e. Te g o n i e d a s i ę p r z e c e n i ć. 21

12 [ A G N I E S Z K A ] S t a r e P a l e r m o s t a ł o s i ę s z y b k o m o j ą u l u b i o n ą d z i e l n i c ą. M a o n a s w ó j n i e p o w t a r z a l n y k l i m a t. Ta k w ł a ś n i e w y o b r a ż a ł a m s o b i e t o m i a s t o. P o p ó ł r o k u, z l u k s u s o w e j c z ę ś c i m i a s t a p r z e p r o w a d z i l i ś m y s i ę d o d z i e l n i c y, k t ó r ą w P a l e r m o n a z y w a j ą p o p u l l a r e. To b y ł z u p e ł n i e i n n y ś w i a t. P o k i l k u g o d z i n a c h c a ł a o k o l i c a w i e d z i a ł a j u ż, ż e t a m z a m i e s z k a l i ś m y.. L u d z i e c h c i e l i s i ę z n a m i z a p r z y j a ź n i ć. W p i z z e r i i p o w s t a ł a n a w e t n o w a p i z z a, k t ó r ą n a z w a n o E n o r e i m i e n i e m F r a n c u z k i, n a s z e j w s p ó ł l o k a t o r k i. P a n z p o b l i s k i e g o s k l e p i k u, j a k d o n o s z ą m i w ł o s c y p r z y j a c i e l e, w c i ą ż s i ę p y t a : a c o z t ą d z i e w c z y n ą z P o l s k i, k t ó r a t u c z ę s t o p r z y c h o d z i ł a p o z d r ó w c i e j ą k o n i e c z n i e. 22

13 [ A G N I E S Z K A ] L u d z i e n a S y c y l i i b a r d z o s z y b k o z a p r z y j a ź n i a j ą s i ę. Tr z e c i e g o d n i a m o j e g o p o b y t u k o l e ż a n k a z o r g a n i z o w a ł a p r z y j ę c i e. J e d n e g o w i e c z o r u p o z n a ł a m k i l k a t u z i n ó w l u d z i. K i e d y ś, i n n a z n a j o m a z a p r o s i ł a n a s n a u r o d z i n y w k n a j p i e. P ó ź n i e j p r z e n i e ś l i ś m y s i ę d o n i e j d o d o m u. J a n i e z n a ł a m w ł o s k i e g o, o n a a n g i e l s k i e g o, a l e o c z w a r t e j n a d r a n e m w s p ó l n i e j e d l i ś m y s p a g h e t t i z c z o s n k i e m. 23

14 DLA WOLONTARIUSZY JEST NAPISANA ŚMIESZNA RZECZ: JEŻELI MASZ TELEFON ZE STAŁYM ABONAMENTEM, TO NAJLEPIEJ GO WYŁĄCZ. PRZED WYJAZDEM TRZEBA POZAMYKAĆ TAKIE SPRAWY. W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ DO WYJAZDU NIE MOŻNA LICZYĆ NA TO, ŻE KTOŚ ZA CIEBIE COŚ ZROBI. WARTO PRZEJĄĆ INICJATYWĘ. W PRZEWODNIKU kulisy/ Agnieszka jedzie do Palermo J u ż p a r ę l a t t e m u p o s t a n o w i ł a m s o b i e, ż e c h c ę p r z e ż y ć c o ś t a k i e g o, j a k w y j a z d n a c a ł y r o k z a g r a n i c ę. D u ż o p o d r ó ż o w a ł a m p o E u r o p i e. P o z n a ł a m S y c y l i j c z y k ó w. O c z a r o w a l i m n i e. Z a c z ę ł a m m a r z y ć o S y c y l i i o p o w i a d a A g n i e s z k a. W i e d z i a ł a, ż e c h c i a ł a b y p r a c o w a ć w o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w e j, i n t e r e s o w a ł a j ą e d u k a c j a d z i e c i. W p o s z u k i w a n i u o r g a n i z a c j i b u s z o w a ł a p o i n t e r n e c i e. P r ó b o w a ł a r ó ż n y c h s p o s o b ó w. Z a w z i ę c i e r o z s y ł a ł a s w o j e a p l i k a c j e. W k o ń c u o d e z w a ł a s i ę d o n i e j o r g a n i z a c j a z P a l e r m o. P o w i e d z i e l i : D o s t a l i ś m y Tw o j ą a p l i k a c j ę z s i e d m i u r ó ż n y c h m i e j s c, m a m y j u ż d o ś ć, p r z y j e ż d ż a j : ). To o n i o p o w i e d z i e l i j e j o Wo l o n t a r i a c i e E u r o p e j s k i m i P r o g r a m i e M Ł O D Z I E Ż. 24

15 A g n i e s z k a w e s z ł a n a s t r o n ę i n t e r n e t o w ą p r o g r a m u i p o z n a ł a z a s a d y u d z i a ł u w n i m. D o w i e d z i a ł a s i ę, ż e p o t r z e b n a j e s t o r g a n i z a c j a, k t ó r a w e s p r z e j ą i z g o d z i s i ę p o m ó c w f o r m a l n o ś c i a c h. N a p i s a ł a d o k i l k u i c z e k a ł a, c o s i ę w y d a r z y. P o t e m w y b r a ł a t ę, k t ó r a w y d a w a ł a s i ę n a j b a r d z i e j p o m o c n a. R a z e m z o r g a n i z a c j ą z ł o ż y ł a w n i o s e k i z n i e c i e r p l i w o ś c i ą o c z e k i w a ł a d e c y z j i. P r z e d s a m y m w y j a z d e m d o s t a ł a m p o w a ż n ą o f e r t ę p r a c y. M u s i a ł a m w y b i e r a ć. Wybrałam przygodę śmieje się Agnieszka. W czerwcu złożyła wniosek, a we wrześniu wyruszyła do Palermo. P r o g r a m M Ł O D Z I E Ż p o k r y ł : k o s z t y p r z e j a z d u, z a k w a t e r o w a n i a i w y ż y w i e n i a, d o j a z d ó w l o k a l n y c h i u b e z p i e c z e n i a o r a z k i e s z o n k o w e g o. 25

16 [ A G N I E S Z K A ] K i e d y o d p ł y w a ł a m z S y c y l i i n a l ą d, b y ł o m i b a r d z o s m u t n o. M i a ł a m d z i w n e u c z u c i e o g r o m n e j, n a p r a w d ę o g r o m n e j s t r a t y. P o c z u ł a m, ż e z a m k n ą ł s i ę j a k i ś r o z d z i a ł m o j e g o ż y c i a. N a s z c z ę ś c i e, w P o l s c e m i a ł a m d u ż o o b o w i ą z k ó w, s z y b k o m u s i a ł a m w r ó c i ć d o r z e c z y w i s t o ś c i. C o m i p r z y n i ó s ł w o l o n t a r i a t? N a u c z y ł a m s i ę w ł o s k i e g o, s p r ó b o w a ł a m p r a c y z d z i e ć m i, o k t ó r e j m a r z y ł a m i w i e m, ż e... z a w s z e m o g ę t a m w r ó c i ć. M a m n a S y c y l i i p r z y j a c i ó ł n a c a ł e ż y c i e. Agnieszka wyjechała na wolontariat w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski Programu MŁODZIEŻ. Organizacja wysyłająca: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ ul. Mokotowska 43; IV p, Warszawa tel. (22) , fax (22)

17 i n i c j a t y w y g r u p o w e c a p o e i r a t o g r a M A R C I N [ 2 0 l a t ] C o t o j e s t c a p o e i r a? N i e m a d e f i n i c j i. J e d n i n a z y w a j ą j ą d i a l o g i e m l u d z k i m w y p o w i a d a n y m r u c h a m i z a m i a s t s ł ó w, d r u d z y u w a ż a j ą j ą z a t a n i e c, i n n i z a w a l k ę, a n i e k t ó r z y z a s p o r t. B r a z y l i j c z y c y m ó w i ą o c a p o e i r z e : t o g r a. 33

18 [ M A R C I N ] N a j p i e r w b y ł y j a k i e ś u ś m i e c h y. C h ł o p a k i u w a ż a l i, ż e t o b a l e t. C o ś z u p e ł n i e n i e m ę s k i e g o, a s t r o j e t o k a l e s o n y. C i, k t ó r y m s i ę n i e p o d o b a ł o, b a r d z o s z y b k o s i ę w y k r u s z y l i. J a k m ó w i ł n a s z m e s t r e : c a p o e i r a j e s t d l a m ę ż c z y z n, k o b i e t i d z i e c i, a j e d y n y m i, k t ó r z y n i e j e j p o w i n n i ć w i c z y ć, s ą c i, k t ó r z y n i e c h c ą. I t o w i d a ć : j e ś l i k t o ś n i e c h c e ć w i c z y ć, o d p a d a z g r u p y. 34

19 W O J T E K [ 1 6 l a t ] R o k t e m u z a c z ą ł e m c h o d z i ć n a z a j ę c i a. W c i ą g n ę ł o m n i e t o i t e r a z m a m c z y m s i ę z a j ą ć. D l a m n i e t o j e s t b a r d z i e j t a n i e c. N i k t s i ę t u n i e u d e r z a i j e s t f a j n a z a b a w a. D o m i n i k a n a u c z y ł a n a s m u z y k i b r a z y l i j s k i e j i p o k a z a ł a i n s t r u m e n t y. D z i ę k i n i e j w i e m y, j a k t o w s z y s t k o p o w i n n o w y g l ą d a ć. S E B A S T I A N [ 1 0 l a t ] Z a c z ą ł e m ć w i c z y ć i z a c z ę ł o m i t o s p r a w i a ć f r a j d ę. N a j c i e k a w s z e s ą w y s o k i e k o p n i ę c i a n o i, o c z y w i ś c i e, s a l t a. J a k p r z y n i o s ł e m p i e r w s z e g o g u z a, r o d z i c e n i e b y l i z a c h w y c e n i, a l e j a k z o b a c z y l i, j a k t a ń c z ę, t o z a c z ę l i m n i e s a m i d o t e g o z a c h ę c a ć. C a p o e i r a n i e j e s t u ż y w a n a d o t e g o, ż e b y s i ę z k i m ś b i ć. N a p o c z ą t k u t o w y d a j e s i ę g ł u p i e, a l e j a k s i ę j u ż w c z u j e s z, t o n i e m o ż e s z p r z e s t a ć. 35

20 O d m a j a w d o m u k u l t u r y w S z ą b r u k u z a p a n o w a ł a n o w a m o d a : c a p o e i r a. S p r o w a d z i l i j ą c h ł o p c y z Wę g a j t, k t ó r z y c h c i e l i n a m ó w i ć d o ć w i c z e ń r ó w i e ś n i k ó w z i n n y c h w s i. O d t e g o c z a s u ś r e d n i o 1-2 r a z y w m i e s i ą c u o r g a n i z o w a l i w e e k e n d o w e s e s j e c a p o e i r y. U c z y ł a i c h i n s t r u k t o r k a, D o m i n i k a, t o d z i ę k i n i e j d o S z ą b r u k a z a w i t a l i w k r ó t c e b r a z y l i j s c y m i s t r z o w i e. J u ż w c z e r w c u w y j e c h a l i n a s w ó j p i e r w s z y f e s t i w a l d o Wa r s z a w y. W w a k a c j e p r z e z t y d z i e ń m i e s z k a l i w d o m u k u l t u r y. Ć w i c z y l i o d r a n a d o w i e c z o r a. W t e d y w p a d l i n a p o m y s ł, ż e w a r t o p o k a z a ć c a p o e i r ę c a ł e j w s i. L u d z i e n a j p i e r w m y ś l e l i, ż e t o p r a w d z i w e b i t w y, a l e k i e d y z o b a c z y l i p ł y n n i e p o r u s z a j ą c y c h s i ę t a n c e r z y, z a n i e m ó w i l i. C o r a z w i ę k s z ą p r z y j e m n o ś ć s p r a w i a ł o i m p o k a z y w a n i e c a p o e i r y i n n y m. Z o r g a n i z o w a l i p o k a z w d o m u p o p r a w c z y m w B a r c z e w i e. To b y ł o p r a w d z i w e w y z w a n i e. c a p o W g r u d n i u c i s p o ś r ó d n i c h, k t ó r z y n i e m a j ą j e s z c z e n i e b i e s k i e g o s z n u r a, p i e r w s z e g o s t o p n i a w t a j e m n i c z e n i a, b ę d ą m i e ć s w ó j w a ż n y d z i e ń. P o d c z a s b a t i z a d o, c z y l i c h r z t u, b ę d ą m u s i e l i z m i e r z y ć s i ę z m i s t r z e m. N a j w i ę c e j f r a j d y s p r a w i a j ą i m s p o n t a n i c z n e s p o t k a n i a. Ta k, j a k d z i ś, p o p r o s t u s i ę s k r z y k u j e m y i t a ń c z y m y. Wystarczy jakiś kawałek trawnika a l b o ł ą k i i m o ż e m y s o b i e p o g r a ć, p o ś p i e w a ć o p o w i a d a j ą. 36

21 e i r a37 [ M A R C I N ] N a j l e p s z e m o m e n t y t o t e, k i e d y p r z y j e ż d ż a m i s t r z, a j e s z c z e n a j p i ę k n i e j s z e, k i e d y u d a s i ę k o g o ś w y c i ą g n ą ć z j a k i e g o ś p o d w ó r k a c z y b r a m y i z a i n t e r e s o w a ć c a p o e i r ą. K i e d y w c i ą g n i e s i ę w c a p o e i r ę. To j e s t z a s ł u g a g r u p y. J a s a m w c a p o e i r z e b e z g r u p y n i c n i e z n a c z ę. C a p o e i r a j e s t ś c i ś l e z w i ą z a n a z g r u p ą i w i e m y, ż e p o j e d y n c z a o s o b a n i c n i e z m i e n i a.

22 R A FA Ł [ 1 7 l a t ] Z c a p o e i r y c z e r p i ę s p o k ó j. G d y s i ę z n i m i t r o c h ę p o g r a, z a p o m i n a s i ę o k ł o p o t a c h. D u ż o p o k a z ó w r o b i m y t u t a j i w i n n y c h w n i o s k a c h. F a j n i e j e s t p ó ź n i e j s ł y s z e ć, j a k m i ę d z y s o b ą m ó w i ą : n i e z ł a t a c a p o e i r a. J a k m a m y t r e n i n g i, t o p r z y c h o d z ą d z i e c i. M o ż e m y p r z e k a z a ć i m t o, c z e g o s a m i s i ę n a u c z y l i ś m y. To j e s t z u p e ł n i e n o w e p r z e ż y c i e. D AW I D [ 1 7 l a t ] M o i k o l e d z y z k l a s y m ó w i ą, ż e s ą m o c n i e j s i n a i n n e s p o s o b y. A j a m y ś l ę c o i n n e g o, ż e t o c a p o e i r a d a j e m i s i ł ę. M e s t r e z d r a d z i ł n a m j e d e n s e k r e t : ż e b y d o b r z e g r a ć c a p o e i r ę, t r z e b a c a ł y c z a s p a t r z e ć s i ę n a p r z e c i w n i k a. C z a s e m t r u d n o j e s t u t r z y m a ć c z y j ś w z r o k n a s o b i e. 38

23 D O M I N I K A [ 3 1 l a t ] M y ś l i m y : n i e m o g ę z r o b i ć t e g o s a l t a, a l e k i e d y s i ę u d a j e j e z r o b i ć, t o g d z i e ś p o j a w i a s i ę m y ś l m o ż e j a m o g ę w m o i m ż y c i u z r o b i ć d u ż o w i ę c e j. P i e r w s z y m p r o b l e m e m, j a k i m u s i e l i p o k o n a ć u c z e s t n i c y, b y ł o z d e j m o w a n i e b u t ó w : ). P r z y s z e d ł j e d n a k t a k i m o m e n t, w k t ó r y m z a ł a p a l i b a k c y l a c a p o e i r y. D u ż o z m i e n i ł o s i ę p o p i e r w s z e j w i z y c i e n a f e s t i w a l u w Wa r s z a w i e. W t e d y w s z y s t k i m n a p r a w d ę z a c h c i a ł o s i ę c h c i e ć. C a p o e i r a j e s t j a k w i r u s : j a k z ł a p i e, t o j u ż t r z y m a. E D W I N [ 1 8 l a t ] W Wę g a j t a c h m o i k o l e d z y p i j ą p i w o p o d s k l e p e m i j e ż d ż ą n a m o t o c y k l a c h. M n i e t e ż t r o c h ę s i ę n u d z i ł o. D o w i e d z i a ł e m s i ę o t r e n i n g u, c h c i a ł e m z o b a c z y ć, c o t a m s i ę d z i e j e, i z o s t a ł e m. N a j b a r d z i e j p o d o b a m i s i ę g r a n a i n s t r u m e n t a c h. N i g d y w c z e ś n i e j t e g o n i e r o b i ł e m. Te r a z m a m w r a ż e n i e, j a k b y m g r a ł n a b e r i m b a u o d z a w s z e. A N I A [ 2 8 l a t ] W c z e ś n i e j z n a l i p i n g - p o n g a, s i a t k ó w k ę i d y s k o t e k i. C a p o e i r a t o n a s z p o m y s ł, a l e t o o n i s a m i m u s i e l i z d e c y d o w a ć, ż e c h c ą s i ę t y m z a j ą ć, p r z y g o t o w a ć p r o j e k t i z a b r a ć d o d z i a ł a n i a. P r z e ł a m u j ą b a r i e r y w i e k o w e, p r o w a d z ą z a j ę c i a z m a ł y m i d z i e ć m i. P o t r a f i ą s i ę u s p o k o i ć i w e j ś ć w r o l ę p r o w a d z ą c e g o. C a p o e i r a p o z w o l i ł a n i e k t ó r y m z n i c h w e j ś ć d o g r u p y, z a i m p o n o w a ć i n n y m. D z i ś, n a w e t n a j w i ę k s z e c h u d e r l a k i z y s k u j ą s z a c u n e k w e w s i. 39

24 kulisy/ czyli jak capoeira zdobyła Sząbruk, Węgajty, Frączki i Jonkowo C h ł o p a k o m z p r o j e k t u t r u d n o s o b i e p r z y p o m n i e ć, k i e d y p i e r w s z y r a z z o b a c z y l i c a p o e i r ę. J e d n o j e s t p e w n e : b y ł a c h y b a i m p r z e z n a c z o n a i p o w o l i z b l i ż a ł a s i ę d o i c h w s i. J a k o p i e r w s z a o d w i e d z i ł a i c h g r u p a z P i o t r o w c a, k t ó r a z o r g a n i z o w a ł a p o k a z w Wę g a j t a c h. O d t e g o c z a s u o c a p o e i r z e z a c z ę ł o r o b i ć s i ę g ł o ś n o. 40

25 S z u k a l i ś m y k o g o ś, k t o w p r o w a d z i ł b y u n a s c a p o e i r ę. S p o t k a l i ś m y K a s i ę z Te a t r u Wę g a j t y. To o d n i e j n a u c z y l i ś m y s i ę p o d s t a w. K a s i a w p r o w a d z i ł a c a p o e i r ę w n a s z e ż y c i e, a p ó ź n i e j j u ż s a m i c h c i e l i ś m y s i ę d a l e j s i ę r o z w i j a ć. W p a d l i ś m y n a p o m y s ł, ż e b y z r e a l i z o w a ć w ł a s n y p r o j e k t i w c i ą g n ą ć w t o n o w e o s o b y z o k o l i c z n y c h w s i o p o w i a d a M a r c i n. O d A n i z d o m u k u l t u r y w S z ą b r u k u d o w i e d z i e l i s i ę, ż e m o g ą z d o b y ć p i e n i ą d z e n a s w o j e d z i a ł a n i a z P r o g r a m u M Ł O D Z I E Ż. W s p ó l n i e r o z p o c z ę l i p r a c e n a d p r o j e k t e m. N a j w i ę k s z y m p r o b l e m e m b y ł o z a p l a n o w a n i e w s z y s t k i c h w y d a t k ó w i d o k ł a d n e s t w o r z e n i e h a r m o n o g r a m u. P r z y p r o j e k c i e m i e l i ś m y m a s ę l i c z e n i a. O c z y w i ś c i e s t r a s z n i e z a s k o c z y ł a m n i e c a ł a b i u r o k r a c j a. Tr u d n e b y ł o p r z e b r n i ę c i e p r z e z w s z y s t k i e p r o b l e m y a d m i n i s t r a c y j n e. J u ż n i e p a m i ę t a m d l a c z e g o, a l e o d e s ł a n o n a m w n i o s e k. P o d j ę l i ś m y j e d n a k p r ó b ę, ż e b y g o p o p r a w i ć i s p r ó b o w a ć j e s z c z e r a z w s p o m i n a j ą. U d a ł o s i ę. O d m a j a z a z d o b y t e e u r o M a r c i n, A n i a, E d w i n i i n n i m o g l i z r e a l i z o w a ć s w o j e m a r z e n i e : ć w i c z y ć c a p o e i r ę i w c i ą g n ą ć w n i ą i n n y c h. ZAWSZE DO PRZODU! CHĘĆ UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH TO BYŁO TO, CO NAS NAPĘDZAŁO. CHĘĆ BYŁA WIĘKSZA NIŻ DROBNE PROBLEMY Z WYPEŁNIENIEM WNIOSKU. 41

26 Warsztaty capoeiry zostały zorganizowane przez grupę młodzieży działającej przy Wiejskim Domu Kultury w Sząbruku w ramach [ M A R C I N ] C o z t e g o m a m? U c z ę s i ę t r o c h ę p o r t u g a l s k i e g o. P o z n a j ę k u l t u r ę B r a z y l i i. U a k t y w n i ł e m s i ę. W c z e ś n i e j n i c n i e w i e d z i a ł e m o ż a d n y c h p r o j e k t a c h t e r a z, j a k t r z e b a n a p i s a ć, t o p i s z ę. N a w e t a r t y k u ł d o g a z e t y. Akcji 3 Inicjatywy Młodzieżowe Programu MŁODZIEŻ. Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ ul. Mokotowska 43; IV p, Warszawa tel. (22) , fax (22) Informacje o innych Akcjach Programu MŁODZIEŻ (Akcja 4 Wspólne działania i Akcja 5 Działania wspierające ) znajdują się na stronie 42

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 1 Informacje o Projekcie: 1. Projekt Jesteśmy dla Was - jesteśmy ważni! jest współfinasowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie

Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie TEMAT I : Internet jako źródło wiedzy Temat I: Internet jako źródło wiedzy Funkcje Internetu: - jest pośrednikiem w zdobywaniu wiedzy, - umożliwia szybki i łatwy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku.

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Autor: Robert Barański www.zarzadzaniedotacja.pl Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszalkowska 6/6

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus. Beata Skibińska, FRSE

Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus. Beata Skibińska, FRSE Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus Beata Skibińska, FRSE Dlaczego seminarium poświęcone jakości organizacji praktyk? Znaczenie doświadczenia zawodowego w kształceniu Dbałość o efektywne

Bardziej szczegółowo

Konkurs "Wolontariat w akcji

Konkurs Wolontariat w akcji NEWSLETTER dla Organizacji Pozarządowych nr 4/2013 Spis treści: 9 maja 2013 r. 1. Konkurs Wolontariat w akcji 2. Spotkanie informacyjne na temat programu Młodzież w działaniu 3. "Rodzynki z pozarządówki"

Bardziej szczegółowo

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza 1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa tel.: +48 (22) 622 01 22 fax: +48 (22) 622 02 11 e-mail: arfp@fi lantropia.org.pl www.fi lantropia.org.pl Dotacje na inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC Praktyki z AIESEC dają niepowtarzalną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego nie tylko studentom, ale także absolwentom uczelni wyższych. Praktyki AIESEC łączą przyjemne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Młodzieżowe Centrum Wolontariatu jest projektem Fundacji,,Wygrajmy Siebie działającym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Mailing 19.10 2.11 1

Mailing 19.10 2.11 1 Mailing 19.10 2.11 1 Informacje prasowe 1. Międzynarodowa konferencja dotycząca towarzyszeniu umierającym 4 listopada 2010 r. godz. 16.00-19.30 Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 3 sala Ośrodka Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET MONITORUJĄCYCH 2010 w ramach projektu Razem znaczy lepiej rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich

ANALIZA ANKIET MONITORUJĄCYCH 2010 w ramach projektu Razem znaczy lepiej rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich ANALIZA ANKIET MONITORUJĄCYCH 2010 w ramach projektu Razem znaczy lepiej rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich Ankiety monitorujące, które wypełniły organizacje pozarządowe z terenu LGD Bory Tucholskie,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH

REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wolontariat Młodych jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna aktualizacja: 9/09/2014 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE i dopiero

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Czym są fundusze unijne?

Czym są fundusze unijne? Czym są fundusze unijne? Dawid Kentzer Adrianna Lorenc Michowska Gdańsk, 15.11.2010 r. Quiz W którym roku powstała Unia Europejska? Ile państw jest członkami UE? Jakie to państwa? Ile jest gwiazd na fladze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych?

Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych? Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych? możliwości zdobywania grantów spotkanie informacyjne w ramach programu Lider Zachodniopomorski Skąd pozyskać grant? Fundusze Unijne Fundusze

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Oferta udziału w projekcie AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY POZNAŃ

Oferta udziału w projekcie AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY POZNAŃ Oferta udziału w projekcie AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY POZNAŃ 113 Krajów 4000 Partnerów 50000 Czlonków 60 Lat doświadczenia CZYM JEST AIESEC A I E S E C T O N A J W I Ę K S Z A N A Ś W I E C I E O R

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna Szkoła" 2014/2015

Program Bezpieczna Szkoła 2014/2015 Program Bezpieczna Szkoła" 2014/2015 Regulamin uczestnictwa w programie Postanowienia ogólne Regulamin określa cele, zasady, warunki i tryb przyznawania Honorowego Tytułu Bezpiecznej Szkoły i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW WIZYTY STUDYJNE MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY

WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW WIZYTY STUDYJNE MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW WIZYTY STUDYJNE MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku

Bardziej szczegółowo

EMPOWER THE CHANGE - INFORMACJE O PROGRAMIE

EMPOWER THE CHANGE - INFORMACJE O PROGRAMIE EMPOWER THE CHANGE - INFORMACJE O PROGRAMIE Kraków, 2014 Zawartość: 1.EMPOWER THE CHANGE & AIESEC... 2 2.O PROGRAMIE INFORMACJE WSTĘPNE... 2 3.GLOBAL SERVICE LEARNING (GSL)... 2 4.PROGRAM PRZEBIEG I CEL...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PARTNERSTWA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU WOLONTARIATU NA DOLNYM ŚLĄSKU RAZEM DLA WOLONTARIATU Dane podstawowe Nazwa instytucji NIP REGON Adres instytucji Miejscowość Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

PL01-KA

PL01-KA Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: projekt 2014-1-PL01-KA102-001178 Jestem pracownikiem kreatywnym na szybko zmieniającym się rynku pracy Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne ZBIÓR ZASAD dotyczących udziału w projekcie Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach 1. Informacje ogólne 1.1 Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez 1.2 Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym"

Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym" Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej zakończyła realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi.

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi. Projekt Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa na rzecz ochrony przeciwpożarowej zrealizowany w województwie podlaskim, w Białymstoku na przełomie lat 2012 i 2013. Przeprowadzono go dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+ Dzięki współpracy międzysektorowej w postaci powołanego w 2012 r. Forum Wolontariatu 50+, zainicjowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, skupiającego poznańskie organizacje pozarządowe, w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Pracownia Nauki i Przygody za okres 17.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Pracownia Nauki i Przygody za okres 17.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Pracownia Nauki i Przygody za okres 17.01.2012 31.12.2012 na podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali Konferencja Wolontariat szansa dla integracji 25.04.2014 Warszawa Projekt Wolontariat szansa dla integracji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416 Zgierz, dnia 21 marca 2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. Nazwa stowarzyszenia: KAMELEON Siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 42, Data wpisu w KRS : 22.05.2006r.

Bardziej szczegółowo

Program Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkól Nr 2 w Bieczu. I. Postanowienia ogólne

Program Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkól Nr 2 w Bieczu. I. Postanowienia ogólne Program Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkól Nr 2 w Bieczu Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OSIEKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT Załącznik nr 1 do informacji nt zmiany Planu działania KSOW na lata 2010-2011 PROJEKT Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RZESZOWIE Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II 1 I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT EUROPEJSKI OD 2011 R.

WOLONTARIAT EUROPEJSKI OD 2011 R. ZESTAWIENIE ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W AKCJI 2 PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU WOLONTARIAT EUROPEJSKI OD 2011 R. SPIS TREŚCI Maksymalna liczba wolontariuszy w projekcie wolontariatu europejskiego... 1 Początek

Bardziej szczegółowo

Karta Zasad Programu 1/1 Mistrz i Uczeń

Karta Zasad Programu 1/1 Mistrz i Uczeń Karta Zasad Programu 1/1 Mistrz i Uczeń ogłoszona przez Organizatora w dniu 28 czerwca 2013 roku Definicje użytych pojęć 1 1. Coach osoba fizyczna wybrana przez Organizatora, motywująca Uczestnika do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Alumnów programu

Badanie losów Alumnów programu Badanie losów Alumnów programu CELE BADANIA Poznanie opinii Alumnów na temat: Programu ogólnie, wolontariatu ogólnie, ich dawnej oraz aktualnej działalności wolontariackiej, miejsca / roli jakie w ich

Bardziej szczegółowo

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku. Opolskie dla Rodziny

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku. Opolskie dla Rodziny Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku Opolskie dla Rodziny Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Koszalinie. 2. Realizacją konkursu w 2015r. zajmuje się Pracownia Pozarządowa (zwana dalej Realizatorem)

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO I Dane zgłaszającego Imię i nazwisko lub nazwa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO Forma prawna (osoba fizyczna, stowarzyszenie, fundacja, itp.): Dane teleadresowe: miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji i Twórczości. Nikt nie rodzi się bohaterem - oblicza szkolnego wolontariatu Białystok, 03.11.2010r.

Fundacja Edukacji i Twórczości. Nikt nie rodzi się bohaterem - oblicza szkolnego wolontariatu Białystok, 03.11.2010r. EVS inne oblicze wolontariatu Wolontariat Europejski w Białymstoku Agata Butarewicz Fundacja Edukacji i Twórczości Nikt nie rodzi się bohaterem - oblicza szkolnego wolontariatu Białystok, 03.11.2010r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe i warsztaty, coaching, ognisko integracyjne oraz wyjazd studyjny dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Droga do pracy Dnia 102012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.04.2015 Zamawiający: Stowarzyszenie LIDER A4 55-040 Kobierzyce, Ul. Witosa 15 Do: Wszyscy oferenci ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.04.2015 Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 24.04.2015 na kompleksową

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH

HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH I DZIESIĘCIOLECIE W dniu 15.04.1958 z inicjatywy Sekcji Poradnictwa Zawodowego przy Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Wolontariatu Dobrzy ludzie są szczęśliwi

Szkolny Regulamin Wolontariatu Dobrzy ludzie są szczęśliwi Publiczne Gimnazjum Im. Ks. Prof. J. Tischnera W Cięcinie Szkolny Regulamin Wolontariatu Dobrzy ludzie są szczęśliwi Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ. Historie sukcesów: Inspiracje dla przyszłego partnerstwa. Warszawa, 31 marca 2014 r.

MŁODZIEŻ. Historie sukcesów: Inspiracje dla przyszłego partnerstwa. Warszawa, 31 marca 2014 r. Historie sukcesów: Inspiracje dla przyszłego partnerstwa Arkadiusz Kamil Mierkowski Sport narzędziem w edukacji pozaformalnej MŁODZIEŻ Warszawa, 31 marca 2014 r. Edukacja Pozaformalna Edukacja Pozaformalna

Bardziej szczegółowo

WYJDZIESZ? TROPEM ZAINTERESOWAŃ

WYJDZIESZ? TROPEM ZAINTERESOWAŃ WYJDZIESZ? TROPEM ZAINTERESOWAŃ sprawozdanie z projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Gdyni (wrzesień 2010 lipiec 2011) Dzięki udziałowi w programie

Bardziej szczegółowo

Konferencja projektu Dobry trener NGO 11 sierpnia 2008

Konferencja projektu Dobry trener NGO 11 sierpnia 2008 Konferencja projektu Dobry trener NGO 11 sierpnia 2008 Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Zespół panelistów Pan Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej (wypełnia Uczestnik Konkursu) NAZWA UCZESTNIKA KONKURSU KATEGORIA KONKURSOWA

Bardziej szczegółowo

Fotografie: Sławomir Mielnik

Fotografie: Sławomir Mielnik Fotografie: Sławomir Mielnik Program Pokolenie Plus Aktywizacja seniorów jest od kilku lat jednym z kluczowych zadań i wyzwań polityki społecznej w Polsce. Temat ten w sposób szczególny dotyczy regionu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISJA PRZYRODA ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH

PROJEKT MISJA PRZYRODA ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH PROJEKT MISJA PRZYRODA ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH Instrukcja obsługi e-platformy dla nauczyciela http://misjaprzyroda.edu.pl Wykonanie e-platformy oraz opracowanie instrukcji obsługi: Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016 GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 4 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W LESZNIE motto: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt.

Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt. Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt. Wskaż daty rozpoczęcia i zakończenia projektu. Chodzi o daty, w ramach których odbędą

Bardziej szczegółowo

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy wolontariatu w u szkolnym 2014/2015 MOTTO: Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można mu podarować odrobinę czasu i uwagi. Wolontariat jest definiowany przez

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Warszawa 2012 wersja dokumentu 1.0-7.08.2012 sprawdź na stronie wolontariat.net.pl czy masz aktualną wersję Program Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Projekt numer: 2012 1 PL1 LEO01 27554 Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez Fundację Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig III Dni Kultury Solidarności Aktywność społeczna osób starszych inspiracje i możliwości pozyskania środków

Bardziej szczegółowo

Dom Beethovena w Bonn. muzeum i cyfrowy dom beethovena. przewodnik BEETHOVEN-HAUS BONN

Dom Beethovena w Bonn. muzeum i cyfrowy dom beethovena. przewodnik BEETHOVEN-HAUS BONN Dom Beethovena w Bonn muzeum i cyfrowy dom beethovena przewodnik BEETHOVEN-HAUS BONN museum DOM NARODZIN BEETHOVENA digitales beethovenhaus BEETHOVEN W ORYGINALE I W WERSJI CYFROWEJ raum 1 raum 12 vortragssaal

Bardziej szczegółowo

NIC O NAS BEZ NAS FORUM UCZESTNICZEK Bezpłatne warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu i wzroku z Małopolski

NIC O NAS BEZ NAS FORUM UCZESTNICZEK Bezpłatne warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu i wzroku z Małopolski NIC O NAS BEZ NAS FORUM UCZESTNICZEK Bezpłatne warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu i wzroku z Małopolski 26-30 czerwca 2013 roku Jeśli chcesz: Spotkać kobiety z podobnym doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Łódź, dn. 09.12.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIALALNOŚCI ŚWIATOWEJ FUNDACJI POMOCY ZA ROK 2013 I. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Numer Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE)

Bardziej szczegółowo