MAGDA: NAJBARDZIEJ ZACHWYCIŁA MNIE OTWARTOŚĆ LUDZI. KIEDY ROBILIŚMY IM ZDJĘCIA CHĘTNIE POZOWALI I ROZMAWIALI Z NAMI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGDA: NAJBARDZIEJ ZACHWYCIŁA MNIE OTWARTOŚĆ LUDZI. KIEDY ROBILIŚMY IM ZDJĘCIA CHĘTNIE POZOWALI I ROZMAWIALI Z NAMI."

Transkrypt

1 w y m i a n a m ł o d z i e ż y K U B A [ 1 9 l a t ] To b y ł m ó j p i e r w s z y l o t. P r z e d w e j ś c i e m n a p o k ł a d p r z y p o m n i a ł e m s o b i e s c e n ę k a t a s t r o f y l o t n i c z e j z f i l m u D a v i d a F i n c h e r a, t o w y s t a r c z y ł o : ) R e j s b y ł n i e p r z e c i ę t n i e k r ó t k i, a l e p o z o s t a n i e w p a m i ę c i n a z a w s z e, t a k j a k I r l a n d i a p i e r w s z a p o d r ó ż s a m o l o t e m 05

2 M o h i l l t o m a ł e m i a s t e c z k o n a p ó ł n o c y I r l a n d i i. M i e s z k a t a m f o t o g r 06

3 MAGDA: NAJBARDZIEJ ZACHWYCIŁA MNIE OTWARTOŚĆ LUDZI. KIEDY ROBILIŚMY IM ZDJĘCIA CHĘTNIE POZOWALI I ROZMAWIALI Z NAMI. m i e s z k a ń c ó w i j e s t 1 3 p u b ó w : ) W M o h i l l, m a ł y m m i a s t e c z k u n a p ó ł n o c y I r l a n d i i, p o l s k a g r u p a s p ę d z i ł a d z i e s i ę ć a f i a d n i. M ł o d z i l u d z i e z P o l s k i i I r l a n d i i p r z e z k i l k a m i e s i ę c y p r z y g o t o w y w a l i s i ę d o w a r s z t a t ó w f i l m o w y c h i f o t o g r a f i c z n y c h. I c h t e m a t e m p o s t a n o w i l i u c z y n i ć c o d z i e n n e ż y c i e M o h i l l. C z y r ó ż n i s i ę o n o b a r d z o o d ż y c i a w S z y d ł o w c u c z y O l e ś n i c y? Tr z e b a t o z b a d a ć z d e c y d o w a l i u c z e s t n i c y w a r s z t a t ó w. N a r z ę d z i e m t y c h b a d a ń s t a ł y s i ę f i l m i f o t o g r a f i a. P r z e z o b i e k t y w y k a m e r i a p a r a t ó w u c z e s t n i c y o b s e r w o w a l i c o d z i e n n e ż y c i e M o h i l l l u d z i p r z y p r a c y i w d o m a c h. I r l a n d z c y k o l e d z y b y l i p r z e w o d n i k a m i p o t y m m i k r o ś w i e c i e. W s p ó l n i e o d k r y w a l i t a j e m n i c e m i a s t e c z k a i p o z n a w a l i s i ę n a w z a j e m. P ó ź n i e j, p o d c z a s k o ń c o w e g o p o k a z u w m i e j s c o w y m p u b i e, w s p ó l n i e ś m i a l i s i ę, k i e d y n a f i l m i e j e d n a z b o h a t e r e k m ó w i : M o h i l l i s a l m o s t i d e a l! M o h i l l j e s t p r a w i e i d e a l n e! Ta k s a m o, j a k S z y d ł o w i e c c z y O l e ś n i c a. 07

4 08

5 O L A [ 1 9 l a t ] Z r o b i l i ś m y w y s t a w ę n a s z y c h z d j ę ć. L u d z i e z m i a s t e c z k a o d n a j d y w a l i s i ę n a n i c h i r o z m a w i a l i z n a m i. W i e l u z n i c h m i a ł o r ó ż n e s k o j a r z e n i a z P o l s k ą. S t a r s i m ó w i l i o w s p ó l n e j h i s t o r i i, l o s i e P o l a k ó w i I r l a n d c z y k ó w, m ł o d z i o p i ł c e n o ż n e j. A w M o h i l l w y j ą t k o w o p o p u l a r n e b y ł y p o l s k i e t r a k t o r y u r s u s. 09

6 I N G A [ 2 5 l a t ] N a s z a g r u p a s k ł a d a ł a s i ę z d z i e s i ę c i u o s ó b z m a ł y c h m i a s t w c a ł e j P o l s c e. O d k i l k u l a t w i ę k s z o ś ć z n a s u c z e s t n i c z y ł a w r ó ż n y c h p r o j e k t a c h To w a r z y s t w a I n i c j a t y w Tw ó r c z y c h ę i t o o n o z a p r o s i ł o n a s d o u d z i a ł u w w a r s z t a t a c h. Ł ą c z y ł a n a s f o t o g r a f i a i f i l m. Ż e b y p o j e c h a ć n a w a r s z t a t y, m u s i e l i ś m y n a p i s a ć, d l a c z e g o t o w ł a ś n i e m y c h c i e l i b y ś m y n a n i e p o j e c h a ć. P r z e d w y j a z d e m k a ż d y z n a s p r z y g o t o w a ł m a t e r i a ł f o t o g r a f i c z n y z e s w o j e j m i e j s c o w o ś c i. kulisy/ czyli jak doszło do tego, że znaleźliśmy się w Mohill R o k p r z e d w y j a z d e m M a r t a z To w a r z y s t w a ę b y ł a n a z o r g a n i z o w a n y m p r z e z P r o g r a m M Ł O D Z I E Ż s e m i n a r i u m n a C y p r z e i t a m p o z n a ł a J o s e t t e, k t ó r a p r a c u j e w o r g a n i z a c j i m ł o d z i e ż o w e j w S l i g o w I r l a n d i i. P o l u b i ł y s i ę i J o s e t t e o p o w i e d z i a ł a M a r c i e o g r u p i e m ł o d z i e ż y z M o h i l l, z k t ó r ą w s p ó ł p r a c u j e. P o s t a n o w i ł y p o ł ą c z y ć w y s i ł k i s w o i c h s t o w a r z y s z e ń i z r e a l i z o w a ć w s p ó l n i e p r o j e k t. 10

7 11 "

8 Projekt wymiany polsko-irlandzkiej został zrealizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę w ramach Akcji 1 Wymiana Młodzieży Programu MŁODZIEŻ Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ ul. Mokotowska 43; IV p, Warszawa tel. (22) , fax (22)

9 w o l o n t a r i a t s p a g h e t t i o c z w a r t e j n a d r a n e m A G N I E S Z K A [ 2 5 l a t ] N a p o c z ą t k u w r z e ś n i a w y r u s z y ł a m w p o d r ó ż p o c i ą g i e m d o P a l e r m o. D l a c z e g o n i e s a m o l o t e m? O d p o w i e d ź j e s t p r o s t a : n a d b a g a ż. P o d r ó ż t r w a ł a c z t e r y d n i i s z y b k o z a c z ę ł a m ż a ł o w a ć, ż e w z i ę ł a m t y l e b u t ó w, s p o d n i i b l u z e k. P o d r o d z e p o s t a n o w i ł a m o d w i e d z i ć innych wolontariuszy w Wiedniu i Rzymie. Kiedy wysiadałam n a s t a c j i w P a l e r m o, w i a ł g o r ą c y w i a t r, k t ó r y n a z y w a j ą s i r o c c o. M i a ł a m w r a ż e n i e, ż e k t o ś d m u c h a m i p r o s t o w t w a r z s u s z a r k ą n a s t a w i o n ą na najwyższe obroty. Rozpoczynał się mój rok wolontariatu. 19

10 A g n i e s z k a p r z e z c a ł y r o k p r a c o w a ł a d p r a c a z w o r g a n i z a c j i A r g o n a u t i S o c i e t a C o o p e r a t i v a S o c i a l e. P r o w a d z i ł a z a j ę c i a d l a d z i e c i w ś w i e t l i c y ś r o d o w i s k o w e j. P r a c o w a ł a p i ę ć d n i w t y g o d n i u : t r z y p o r a n k i i d w a p o p o ł u d n i a. P o r a n k i b y ł y p r z e z n a c z o n e n a z a p l a n o w a n i e z a j ę ć d l a m ł o d z i e ż y, k t ó r a p r z y c h o d z i ł a d o o ś r o d k a. P o p o ł u d n i a m i A g n i e s z k a i i n n i w o l o n t a r i u s z e p r o w a d z i l i z a j ę c i a z d z i e c i a k a m i. A g n i e s z k a o r g a n i z o w a ł a c z a s d l a g r u p y d z i e c i w w i e k u l a t i b y ł o t o d l a n i e j p i e r w s z e d o ś w i a d c z e n i e p r a c y z d z i e ć m i. W i ę k s z o ś ć z n i c h p o c h o d z i ł a z b i e d n y c h r o d z i n, a c z ę ś ć, n a w e t t y c h z u p e ł n i e m a ł y c h, j u ż p r a c o w a ł a. 20

11 z i e ć m i D z i e c i n i e z n a ł y w ł o s k i e g o, p o r o z u m i e w a ł y s i ę p o s y c y l i j s k u, w i ę c p r z e z d ł u g i c z a s A g n i e s z k a m o g ł a t y l k o s i ę d o n i c h u ś m i e c h a ć. D u ż a g r u p a d z i e c i n i e c h o d z i ł a d o s z k o ł y, n i e u m i a ł a c z y t a ć a n i p i s a ć, a j e d y n y m s p o s o b e m n a t o, ż e b y s i ę d o n i c h z b l i ż y ć i c z e g o ś j e n a u c z y ć, b y ł a z a b a w a. Wo l o n t a r i u s z e w y m y ś l a l i q u i z y i k o n k u r s y z n a g r o d a m i. J e d n a k n a j p i ę k n i e j s z e c h w i l e w s z y s c y p r z e ż y l i n a w y c i e c z k a c h. Wyjazdy na plażę położoną trzy kilometry za miastem b y ł y d l a d z i e c i a k ó w p r a w d z i w y m w y d a r z e n i e m. W s z y s c y c z e k a l i n a t e w y p r a w y. R o d z i ł y s i ę p r z y j a ź n i e. K i e d y A g n i e s z k a w y j e ż d ż a ł a, m a ł a J e s s i c a p o w i e d z i a ł a : b ę d ę z a t o b ą t ę s k n i ć. [ A G N I E S Z K A ] W i e d z i a ł a m, ż e c h c ę p r a c o w a ć z d z i e ć m i, c h o ć n i g d y w c z e ś n i e j t e g o n i e r o b i ł a m. Tr o c h ę s i ę i c h b a ł a m. Z p o c z ą t k u b y ł o t r u d n o. Z c z a s e m p r z y s z ł o z a u f a n i e, z r o z u m i e n i e i p r z y j a ź n i e. Te g o n i e d a s i ę p r z e c e n i ć. 21

12 [ A G N I E S Z K A ] S t a r e P a l e r m o s t a ł o s i ę s z y b k o m o j ą u l u b i o n ą d z i e l n i c ą. M a o n a s w ó j n i e p o w t a r z a l n y k l i m a t. Ta k w ł a ś n i e w y o b r a ż a ł a m s o b i e t o m i a s t o. P o p ó ł r o k u, z l u k s u s o w e j c z ę ś c i m i a s t a p r z e p r o w a d z i l i ś m y s i ę d o d z i e l n i c y, k t ó r ą w P a l e r m o n a z y w a j ą p o p u l l a r e. To b y ł z u p e ł n i e i n n y ś w i a t. P o k i l k u g o d z i n a c h c a ł a o k o l i c a w i e d z i a ł a j u ż, ż e t a m z a m i e s z k a l i ś m y.. L u d z i e c h c i e l i s i ę z n a m i z a p r z y j a ź n i ć. W p i z z e r i i p o w s t a ł a n a w e t n o w a p i z z a, k t ó r ą n a z w a n o E n o r e i m i e n i e m F r a n c u z k i, n a s z e j w s p ó ł l o k a t o r k i. P a n z p o b l i s k i e g o s k l e p i k u, j a k d o n o s z ą m i w ł o s c y p r z y j a c i e l e, w c i ą ż s i ę p y t a : a c o z t ą d z i e w c z y n ą z P o l s k i, k t ó r a t u c z ę s t o p r z y c h o d z i ł a p o z d r ó w c i e j ą k o n i e c z n i e. 22

13 [ A G N I E S Z K A ] L u d z i e n a S y c y l i i b a r d z o s z y b k o z a p r z y j a ź n i a j ą s i ę. Tr z e c i e g o d n i a m o j e g o p o b y t u k o l e ż a n k a z o r g a n i z o w a ł a p r z y j ę c i e. J e d n e g o w i e c z o r u p o z n a ł a m k i l k a t u z i n ó w l u d z i. K i e d y ś, i n n a z n a j o m a z a p r o s i ł a n a s n a u r o d z i n y w k n a j p i e. P ó ź n i e j p r z e n i e ś l i ś m y s i ę d o n i e j d o d o m u. J a n i e z n a ł a m w ł o s k i e g o, o n a a n g i e l s k i e g o, a l e o c z w a r t e j n a d r a n e m w s p ó l n i e j e d l i ś m y s p a g h e t t i z c z o s n k i e m. 23

14 DLA WOLONTARIUSZY JEST NAPISANA ŚMIESZNA RZECZ: JEŻELI MASZ TELEFON ZE STAŁYM ABONAMENTEM, TO NAJLEPIEJ GO WYŁĄCZ. PRZED WYJAZDEM TRZEBA POZAMYKAĆ TAKIE SPRAWY. W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ DO WYJAZDU NIE MOŻNA LICZYĆ NA TO, ŻE KTOŚ ZA CIEBIE COŚ ZROBI. WARTO PRZEJĄĆ INICJATYWĘ. W PRZEWODNIKU kulisy/ Agnieszka jedzie do Palermo J u ż p a r ę l a t t e m u p o s t a n o w i ł a m s o b i e, ż e c h c ę p r z e ż y ć c o ś t a k i e g o, j a k w y j a z d n a c a ł y r o k z a g r a n i c ę. D u ż o p o d r ó ż o w a ł a m p o E u r o p i e. P o z n a ł a m S y c y l i j c z y k ó w. O c z a r o w a l i m n i e. Z a c z ę ł a m m a r z y ć o S y c y l i i o p o w i a d a A g n i e s z k a. W i e d z i a ł a, ż e c h c i a ł a b y p r a c o w a ć w o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w e j, i n t e r e s o w a ł a j ą e d u k a c j a d z i e c i. W p o s z u k i w a n i u o r g a n i z a c j i b u s z o w a ł a p o i n t e r n e c i e. P r ó b o w a ł a r ó ż n y c h s p o s o b ó w. Z a w z i ę c i e r o z s y ł a ł a s w o j e a p l i k a c j e. W k o ń c u o d e z w a ł a s i ę d o n i e j o r g a n i z a c j a z P a l e r m o. P o w i e d z i e l i : D o s t a l i ś m y Tw o j ą a p l i k a c j ę z s i e d m i u r ó ż n y c h m i e j s c, m a m y j u ż d o ś ć, p r z y j e ż d ż a j : ). To o n i o p o w i e d z i e l i j e j o Wo l o n t a r i a c i e E u r o p e j s k i m i P r o g r a m i e M Ł O D Z I E Ż. 24

15 A g n i e s z k a w e s z ł a n a s t r o n ę i n t e r n e t o w ą p r o g r a m u i p o z n a ł a z a s a d y u d z i a ł u w n i m. D o w i e d z i a ł a s i ę, ż e p o t r z e b n a j e s t o r g a n i z a c j a, k t ó r a w e s p r z e j ą i z g o d z i s i ę p o m ó c w f o r m a l n o ś c i a c h. N a p i s a ł a d o k i l k u i c z e k a ł a, c o s i ę w y d a r z y. P o t e m w y b r a ł a t ę, k t ó r a w y d a w a ł a s i ę n a j b a r d z i e j p o m o c n a. R a z e m z o r g a n i z a c j ą z ł o ż y ł a w n i o s e k i z n i e c i e r p l i w o ś c i ą o c z e k i w a ł a d e c y z j i. P r z e d s a m y m w y j a z d e m d o s t a ł a m p o w a ż n ą o f e r t ę p r a c y. M u s i a ł a m w y b i e r a ć. Wybrałam przygodę śmieje się Agnieszka. W czerwcu złożyła wniosek, a we wrześniu wyruszyła do Palermo. P r o g r a m M Ł O D Z I E Ż p o k r y ł : k o s z t y p r z e j a z d u, z a k w a t e r o w a n i a i w y ż y w i e n i a, d o j a z d ó w l o k a l n y c h i u b e z p i e c z e n i a o r a z k i e s z o n k o w e g o. 25

16 [ A G N I E S Z K A ] K i e d y o d p ł y w a ł a m z S y c y l i i n a l ą d, b y ł o m i b a r d z o s m u t n o. M i a ł a m d z i w n e u c z u c i e o g r o m n e j, n a p r a w d ę o g r o m n e j s t r a t y. P o c z u ł a m, ż e z a m k n ą ł s i ę j a k i ś r o z d z i a ł m o j e g o ż y c i a. N a s z c z ę ś c i e, w P o l s c e m i a ł a m d u ż o o b o w i ą z k ó w, s z y b k o m u s i a ł a m w r ó c i ć d o r z e c z y w i s t o ś c i. C o m i p r z y n i ó s ł w o l o n t a r i a t? N a u c z y ł a m s i ę w ł o s k i e g o, s p r ó b o w a ł a m p r a c y z d z i e ć m i, o k t ó r e j m a r z y ł a m i w i e m, ż e... z a w s z e m o g ę t a m w r ó c i ć. M a m n a S y c y l i i p r z y j a c i ó ł n a c a ł e ż y c i e. Agnieszka wyjechała na wolontariat w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski Programu MŁODZIEŻ. Organizacja wysyłająca: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ ul. Mokotowska 43; IV p, Warszawa tel. (22) , fax (22)

17 i n i c j a t y w y g r u p o w e c a p o e i r a t o g r a M A R C I N [ 2 0 l a t ] C o t o j e s t c a p o e i r a? N i e m a d e f i n i c j i. J e d n i n a z y w a j ą j ą d i a l o g i e m l u d z k i m w y p o w i a d a n y m r u c h a m i z a m i a s t s ł ó w, d r u d z y u w a ż a j ą j ą z a t a n i e c, i n n i z a w a l k ę, a n i e k t ó r z y z a s p o r t. B r a z y l i j c z y c y m ó w i ą o c a p o e i r z e : t o g r a. 33

18 [ M A R C I N ] N a j p i e r w b y ł y j a k i e ś u ś m i e c h y. C h ł o p a k i u w a ż a l i, ż e t o b a l e t. C o ś z u p e ł n i e n i e m ę s k i e g o, a s t r o j e t o k a l e s o n y. C i, k t ó r y m s i ę n i e p o d o b a ł o, b a r d z o s z y b k o s i ę w y k r u s z y l i. J a k m ó w i ł n a s z m e s t r e : c a p o e i r a j e s t d l a m ę ż c z y z n, k o b i e t i d z i e c i, a j e d y n y m i, k t ó r z y n i e j e j p o w i n n i ć w i c z y ć, s ą c i, k t ó r z y n i e c h c ą. I t o w i d a ć : j e ś l i k t o ś n i e c h c e ć w i c z y ć, o d p a d a z g r u p y. 34

19 W O J T E K [ 1 6 l a t ] R o k t e m u z a c z ą ł e m c h o d z i ć n a z a j ę c i a. W c i ą g n ę ł o m n i e t o i t e r a z m a m c z y m s i ę z a j ą ć. D l a m n i e t o j e s t b a r d z i e j t a n i e c. N i k t s i ę t u n i e u d e r z a i j e s t f a j n a z a b a w a. D o m i n i k a n a u c z y ł a n a s m u z y k i b r a z y l i j s k i e j i p o k a z a ł a i n s t r u m e n t y. D z i ę k i n i e j w i e m y, j a k t o w s z y s t k o p o w i n n o w y g l ą d a ć. S E B A S T I A N [ 1 0 l a t ] Z a c z ą ł e m ć w i c z y ć i z a c z ę ł o m i t o s p r a w i a ć f r a j d ę. N a j c i e k a w s z e s ą w y s o k i e k o p n i ę c i a n o i, o c z y w i ś c i e, s a l t a. J a k p r z y n i o s ł e m p i e r w s z e g o g u z a, r o d z i c e n i e b y l i z a c h w y c e n i, a l e j a k z o b a c z y l i, j a k t a ń c z ę, t o z a c z ę l i m n i e s a m i d o t e g o z a c h ę c a ć. C a p o e i r a n i e j e s t u ż y w a n a d o t e g o, ż e b y s i ę z k i m ś b i ć. N a p o c z ą t k u t o w y d a j e s i ę g ł u p i e, a l e j a k s i ę j u ż w c z u j e s z, t o n i e m o ż e s z p r z e s t a ć. 35

20 O d m a j a w d o m u k u l t u r y w S z ą b r u k u z a p a n o w a ł a n o w a m o d a : c a p o e i r a. S p r o w a d z i l i j ą c h ł o p c y z Wę g a j t, k t ó r z y c h c i e l i n a m ó w i ć d o ć w i c z e ń r ó w i e ś n i k ó w z i n n y c h w s i. O d t e g o c z a s u ś r e d n i o 1-2 r a z y w m i e s i ą c u o r g a n i z o w a l i w e e k e n d o w e s e s j e c a p o e i r y. U c z y ł a i c h i n s t r u k t o r k a, D o m i n i k a, t o d z i ę k i n i e j d o S z ą b r u k a z a w i t a l i w k r ó t c e b r a z y l i j s c y m i s t r z o w i e. J u ż w c z e r w c u w y j e c h a l i n a s w ó j p i e r w s z y f e s t i w a l d o Wa r s z a w y. W w a k a c j e p r z e z t y d z i e ń m i e s z k a l i w d o m u k u l t u r y. Ć w i c z y l i o d r a n a d o w i e c z o r a. W t e d y w p a d l i n a p o m y s ł, ż e w a r t o p o k a z a ć c a p o e i r ę c a ł e j w s i. L u d z i e n a j p i e r w m y ś l e l i, ż e t o p r a w d z i w e b i t w y, a l e k i e d y z o b a c z y l i p ł y n n i e p o r u s z a j ą c y c h s i ę t a n c e r z y, z a n i e m ó w i l i. C o r a z w i ę k s z ą p r z y j e m n o ś ć s p r a w i a ł o i m p o k a z y w a n i e c a p o e i r y i n n y m. Z o r g a n i z o w a l i p o k a z w d o m u p o p r a w c z y m w B a r c z e w i e. To b y ł o p r a w d z i w e w y z w a n i e. c a p o W g r u d n i u c i s p o ś r ó d n i c h, k t ó r z y n i e m a j ą j e s z c z e n i e b i e s k i e g o s z n u r a, p i e r w s z e g o s t o p n i a w t a j e m n i c z e n i a, b ę d ą m i e ć s w ó j w a ż n y d z i e ń. P o d c z a s b a t i z a d o, c z y l i c h r z t u, b ę d ą m u s i e l i z m i e r z y ć s i ę z m i s t r z e m. N a j w i ę c e j f r a j d y s p r a w i a j ą i m s p o n t a n i c z n e s p o t k a n i a. Ta k, j a k d z i ś, p o p r o s t u s i ę s k r z y k u j e m y i t a ń c z y m y. Wystarczy jakiś kawałek trawnika a l b o ł ą k i i m o ż e m y s o b i e p o g r a ć, p o ś p i e w a ć o p o w i a d a j ą. 36

21 e i r a37 [ M A R C I N ] N a j l e p s z e m o m e n t y t o t e, k i e d y p r z y j e ż d ż a m i s t r z, a j e s z c z e n a j p i ę k n i e j s z e, k i e d y u d a s i ę k o g o ś w y c i ą g n ą ć z j a k i e g o ś p o d w ó r k a c z y b r a m y i z a i n t e r e s o w a ć c a p o e i r ą. K i e d y w c i ą g n i e s i ę w c a p o e i r ę. To j e s t z a s ł u g a g r u p y. J a s a m w c a p o e i r z e b e z g r u p y n i c n i e z n a c z ę. C a p o e i r a j e s t ś c i ś l e z w i ą z a n a z g r u p ą i w i e m y, ż e p o j e d y n c z a o s o b a n i c n i e z m i e n i a.

22 R A FA Ł [ 1 7 l a t ] Z c a p o e i r y c z e r p i ę s p o k ó j. G d y s i ę z n i m i t r o c h ę p o g r a, z a p o m i n a s i ę o k ł o p o t a c h. D u ż o p o k a z ó w r o b i m y t u t a j i w i n n y c h w n i o s k a c h. F a j n i e j e s t p ó ź n i e j s ł y s z e ć, j a k m i ę d z y s o b ą m ó w i ą : n i e z ł a t a c a p o e i r a. J a k m a m y t r e n i n g i, t o p r z y c h o d z ą d z i e c i. M o ż e m y p r z e k a z a ć i m t o, c z e g o s a m i s i ę n a u c z y l i ś m y. To j e s t z u p e ł n i e n o w e p r z e ż y c i e. D AW I D [ 1 7 l a t ] M o i k o l e d z y z k l a s y m ó w i ą, ż e s ą m o c n i e j s i n a i n n e s p o s o b y. A j a m y ś l ę c o i n n e g o, ż e t o c a p o e i r a d a j e m i s i ł ę. M e s t r e z d r a d z i ł n a m j e d e n s e k r e t : ż e b y d o b r z e g r a ć c a p o e i r ę, t r z e b a c a ł y c z a s p a t r z e ć s i ę n a p r z e c i w n i k a. C z a s e m t r u d n o j e s t u t r z y m a ć c z y j ś w z r o k n a s o b i e. 38

23 D O M I N I K A [ 3 1 l a t ] M y ś l i m y : n i e m o g ę z r o b i ć t e g o s a l t a, a l e k i e d y s i ę u d a j e j e z r o b i ć, t o g d z i e ś p o j a w i a s i ę m y ś l m o ż e j a m o g ę w m o i m ż y c i u z r o b i ć d u ż o w i ę c e j. P i e r w s z y m p r o b l e m e m, j a k i m u s i e l i p o k o n a ć u c z e s t n i c y, b y ł o z d e j m o w a n i e b u t ó w : ). P r z y s z e d ł j e d n a k t a k i m o m e n t, w k t ó r y m z a ł a p a l i b a k c y l a c a p o e i r y. D u ż o z m i e n i ł o s i ę p o p i e r w s z e j w i z y c i e n a f e s t i w a l u w Wa r s z a w i e. W t e d y w s z y s t k i m n a p r a w d ę z a c h c i a ł o s i ę c h c i e ć. C a p o e i r a j e s t j a k w i r u s : j a k z ł a p i e, t o j u ż t r z y m a. E D W I N [ 1 8 l a t ] W Wę g a j t a c h m o i k o l e d z y p i j ą p i w o p o d s k l e p e m i j e ż d ż ą n a m o t o c y k l a c h. M n i e t e ż t r o c h ę s i ę n u d z i ł o. D o w i e d z i a ł e m s i ę o t r e n i n g u, c h c i a ł e m z o b a c z y ć, c o t a m s i ę d z i e j e, i z o s t a ł e m. N a j b a r d z i e j p o d o b a m i s i ę g r a n a i n s t r u m e n t a c h. N i g d y w c z e ś n i e j t e g o n i e r o b i ł e m. Te r a z m a m w r a ż e n i e, j a k b y m g r a ł n a b e r i m b a u o d z a w s z e. A N I A [ 2 8 l a t ] W c z e ś n i e j z n a l i p i n g - p o n g a, s i a t k ó w k ę i d y s k o t e k i. C a p o e i r a t o n a s z p o m y s ł, a l e t o o n i s a m i m u s i e l i z d e c y d o w a ć, ż e c h c ą s i ę t y m z a j ą ć, p r z y g o t o w a ć p r o j e k t i z a b r a ć d o d z i a ł a n i a. P r z e ł a m u j ą b a r i e r y w i e k o w e, p r o w a d z ą z a j ę c i a z m a ł y m i d z i e ć m i. P o t r a f i ą s i ę u s p o k o i ć i w e j ś ć w r o l ę p r o w a d z ą c e g o. C a p o e i r a p o z w o l i ł a n i e k t ó r y m z n i c h w e j ś ć d o g r u p y, z a i m p o n o w a ć i n n y m. D z i ś, n a w e t n a j w i ę k s z e c h u d e r l a k i z y s k u j ą s z a c u n e k w e w s i. 39

24 kulisy/ czyli jak capoeira zdobyła Sząbruk, Węgajty, Frączki i Jonkowo C h ł o p a k o m z p r o j e k t u t r u d n o s o b i e p r z y p o m n i e ć, k i e d y p i e r w s z y r a z z o b a c z y l i c a p o e i r ę. J e d n o j e s t p e w n e : b y ł a c h y b a i m p r z e z n a c z o n a i p o w o l i z b l i ż a ł a s i ę d o i c h w s i. J a k o p i e r w s z a o d w i e d z i ł a i c h g r u p a z P i o t r o w c a, k t ó r a z o r g a n i z o w a ł a p o k a z w Wę g a j t a c h. O d t e g o c z a s u o c a p o e i r z e z a c z ę ł o r o b i ć s i ę g ł o ś n o. 40

25 S z u k a l i ś m y k o g o ś, k t o w p r o w a d z i ł b y u n a s c a p o e i r ę. S p o t k a l i ś m y K a s i ę z Te a t r u Wę g a j t y. To o d n i e j n a u c z y l i ś m y s i ę p o d s t a w. K a s i a w p r o w a d z i ł a c a p o e i r ę w n a s z e ż y c i e, a p ó ź n i e j j u ż s a m i c h c i e l i ś m y s i ę d a l e j s i ę r o z w i j a ć. W p a d l i ś m y n a p o m y s ł, ż e b y z r e a l i z o w a ć w ł a s n y p r o j e k t i w c i ą g n ą ć w t o n o w e o s o b y z o k o l i c z n y c h w s i o p o w i a d a M a r c i n. O d A n i z d o m u k u l t u r y w S z ą b r u k u d o w i e d z i e l i s i ę, ż e m o g ą z d o b y ć p i e n i ą d z e n a s w o j e d z i a ł a n i a z P r o g r a m u M Ł O D Z I E Ż. W s p ó l n i e r o z p o c z ę l i p r a c e n a d p r o j e k t e m. N a j w i ę k s z y m p r o b l e m e m b y ł o z a p l a n o w a n i e w s z y s t k i c h w y d a t k ó w i d o k ł a d n e s t w o r z e n i e h a r m o n o g r a m u. P r z y p r o j e k c i e m i e l i ś m y m a s ę l i c z e n i a. O c z y w i ś c i e s t r a s z n i e z a s k o c z y ł a m n i e c a ł a b i u r o k r a c j a. Tr u d n e b y ł o p r z e b r n i ę c i e p r z e z w s z y s t k i e p r o b l e m y a d m i n i s t r a c y j n e. J u ż n i e p a m i ę t a m d l a c z e g o, a l e o d e s ł a n o n a m w n i o s e k. P o d j ę l i ś m y j e d n a k p r ó b ę, ż e b y g o p o p r a w i ć i s p r ó b o w a ć j e s z c z e r a z w s p o m i n a j ą. U d a ł o s i ę. O d m a j a z a z d o b y t e e u r o M a r c i n, A n i a, E d w i n i i n n i m o g l i z r e a l i z o w a ć s w o j e m a r z e n i e : ć w i c z y ć c a p o e i r ę i w c i ą g n ą ć w n i ą i n n y c h. ZAWSZE DO PRZODU! CHĘĆ UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH TO BYŁO TO, CO NAS NAPĘDZAŁO. CHĘĆ BYŁA WIĘKSZA NIŻ DROBNE PROBLEMY Z WYPEŁNIENIEM WNIOSKU. 41

26 Warsztaty capoeiry zostały zorganizowane przez grupę młodzieży działającej przy Wiejskim Domu Kultury w Sząbruku w ramach [ M A R C I N ] C o z t e g o m a m? U c z ę s i ę t r o c h ę p o r t u g a l s k i e g o. P o z n a j ę k u l t u r ę B r a z y l i i. U a k t y w n i ł e m s i ę. W c z e ś n i e j n i c n i e w i e d z i a ł e m o ż a d n y c h p r o j e k t a c h t e r a z, j a k t r z e b a n a p i s a ć, t o p i s z ę. N a w e t a r t y k u ł d o g a z e t y. Akcji 3 Inicjatywy Młodzieżowe Programu MŁODZIEŻ. Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ ul. Mokotowska 43; IV p, Warszawa tel. (22) , fax (22) Informacje o innych Akcjach Programu MŁODZIEŻ (Akcja 4 Wspólne działania i Akcja 5 Działania wspierające ) znajdują się na stronie 42

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 1 Informacje o Projekcie: 1. Projekt Jesteśmy dla Was - jesteśmy ważni! jest współfinasowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - "Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Realizacja projektu - Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Realizacja projektu - "Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Nasza szkoła - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie zdecydowała się wziąć udział w projekcie "Akademia Młodego Lidera społeczności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku.

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Autor: Robert Barański www.zarzadzaniedotacja.pl Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszalkowska 6/6

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET MONITORUJĄCYCH 2010 w ramach projektu Razem znaczy lepiej rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich

ANALIZA ANKIET MONITORUJĄCYCH 2010 w ramach projektu Razem znaczy lepiej rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich ANALIZA ANKIET MONITORUJĄCYCH 2010 w ramach projektu Razem znaczy lepiej rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich Ankiety monitorujące, które wypełniły organizacje pozarządowe z terenu LGD Bory Tucholskie,

Bardziej szczegółowo

Konkurs "Wolontariat w akcji

Konkurs Wolontariat w akcji NEWSLETTER dla Organizacji Pozarządowych nr 4/2013 Spis treści: 9 maja 2013 r. 1. Konkurs Wolontariat w akcji 2. Spotkanie informacyjne na temat programu Młodzież w działaniu 3. "Rodzynki z pozarządówki"

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza 1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa tel.: +48 (22) 622 01 22 fax: +48 (22) 622 02 11 e-mail: arfp@fi lantropia.org.pl www.fi lantropia.org.pl Dotacje na inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Mailing 19.10 2.11 1

Mailing 19.10 2.11 1 Mailing 19.10 2.11 1 Informacje prasowe 1. Międzynarodowa konferencja dotycząca towarzyszeniu umierającym 4 listopada 2010 r. godz. 16.00-19.30 Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 3 sala Ośrodka Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym"

Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym" Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej zakończyła realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie

Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie TEMAT I : Internet jako źródło wiedzy Temat I: Internet jako źródło wiedzy Funkcje Internetu: - jest pośrednikiem w zdobywaniu wiedzy, - umożliwia szybki i łatwy

Bardziej szczegółowo

Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus. Beata Skibińska, FRSE

Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus. Beata Skibińska, FRSE Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus Beata Skibińska, FRSE Dlaczego seminarium poświęcone jakości organizacji praktyk? Znaczenie doświadczenia zawodowego w kształceniu Dbałość o efektywne

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Tydzień Wolontariatu

Tydzień Wolontariatu Tydzień Wolontariatu Targi wolontariatu Fascynuje Cię flamenco? Marzysz o zostaniu dziennikarzem? Lubisz jeździć na bmxach? Chcesz spędzić rok za granicą i twórczo wykorzystać swój talent? A może masz

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA POSTU Laetare Główna myśl: Pan Jezus jest jak codzienny chleb Tekst: Jan 6,47-51 Jezus chlebem żywota Daniel 6, 8-12 Zazdrość satrapów Dzieje Apostolskie 2,22-41;2,42-47

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Miłość Odpowiedzialność Przyjaźń Szacunek Integracja Koleżeństwo REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH

REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wolontariat Młodych jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna aktualizacja: 9/09/2014 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE i dopiero

Bardziej szczegółowo

Referencje WYJAZDY. www.eliteclubtravel.pl lub www.ectp.pl

Referencje WYJAZDY. www.eliteclubtravel.pl lub www.ectp.pl WYJAZDY Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 22 640 14 65, 22 640 14 66, fax: 22 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl; turystyka email:

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.04.2015 Zamawiający: Stowarzyszenie LIDER A4 55-040 Kobierzyce, Ul. Witosa 15 Do: Wszyscy oferenci ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.04.2015 Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 24.04.2015 na kompleksową

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie SZKOLNE KOŁO CARITAS Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie Kim jesteśmy? Jesteśmy wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas. Jest nas około czterdziestu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015 Krok po Kroku Bobolice, luty 2014 1 Budżet Obywatelski? Bobolicki Budżet Obywatelski (Partycypacyjny) jest to wydzielona z budżetu Gminy kwota,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna Szkoła" 2014/2015

Program Bezpieczna Szkoła 2014/2015 Program Bezpieczna Szkoła" 2014/2015 Regulamin uczestnictwa w programie Postanowienia ogólne Regulamin określa cele, zasady, warunki i tryb przyznawania Honorowego Tytułu Bezpiecznej Szkoły i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PARTNERSTWA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU WOLONTARIATU NA DOLNYM ŚLĄSKU RAZEM DLA WOLONTARIATU Dane podstawowe Nazwa instytucji NIP REGON Adres instytucji Miejscowość Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin I. Postanowienia ogólne Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz osoba pracująca na

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW WIZYTY STUDYJNE MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY

WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW WIZYTY STUDYJNE MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW WIZYTY STUDYJNE MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Młodzieżowe Centrum Wolontariatu jest projektem Fundacji,,Wygrajmy Siebie działającym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC Praktyki z AIESEC dają niepowtarzalną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego nie tylko studentom, ale także absolwentom uczelni wyższych. Praktyki AIESEC łączą przyjemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISJA PRZYRODA ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH

PROJEKT MISJA PRZYRODA ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH PROJEKT MISJA PRZYRODA ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH Instrukcja obsługi e-platformy dla nauczyciela http://misjaprzyroda.edu.pl Wykonanie e-platformy oraz opracowanie instrukcji obsługi: Projekt

Bardziej szczegółowo

EMPOWER THE CHANGE - INFORMACJE O PROGRAMIE

EMPOWER THE CHANGE - INFORMACJE O PROGRAMIE EMPOWER THE CHANGE - INFORMACJE O PROGRAMIE Kraków, 2014 Zawartość: 1.EMPOWER THE CHANGE & AIESEC... 2 2.O PROGRAMIE INFORMACJE WSTĘPNE... 2 3.GLOBAL SERVICE LEARNING (GSL)... 2 4.PROGRAM PRZEBIEG I CEL...

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Alumnów programu

Badanie losów Alumnów programu Badanie losów Alumnów programu CELE BADANIA Poznanie opinii Alumnów na temat: Programu ogólnie, wolontariatu ogólnie, ich dawnej oraz aktualnej działalności wolontariackiej, miejsca / roli jakie w ich

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Oferta warsztatów otwartych 2012 Kirschstein & Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków e-mail: polska@kirschstein.org tel.: 500 111

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Czym są fundusze unijne?

Czym są fundusze unijne? Czym są fundusze unijne? Dawid Kentzer Adrianna Lorenc Michowska Gdańsk, 15.11.2010 r. Quiz W którym roku powstała Unia Europejska? Ile państw jest członkami UE? Jakie to państwa? Ile jest gwiazd na fladze

Bardziej szczegółowo

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Zał. 1.. Imię i nazwisko rodzica/ prawnego Adres zamieszkania ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka.,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy wolontariatu w u szkolnym 2014/2015 MOTTO: Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można mu podarować odrobinę czasu i uwagi. Wolontariat jest definiowany przez

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2017 r. OFERTA WSPÓŁPRACY Z PROJEKTOREM

Lublin, październik 2017 r. OFERTA WSPÓŁPRACY Z PROJEKTOREM Lublin, październik 2017 r. OFERTA WSPÓŁPRACY Z PROJEKTOREM Przedstawiamy Państwu ofertę współpracy z Programem PROJEKTOR - wolontariat studencki, który aktywizuje studentów w szczytnym celu, wspierając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Truly Independent realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa Bartłomiej Lewandowski Koordynator Go Africa Department Promocji Gospodarczej Kraków,

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna Studia inżynierskie I stopnia 3,5 letnie Nowy kierunek! Nabór od 2011 roku Specyfika kierunku Gospodarka przestrzenna to nowoczesne studia interdyscyplinarne, gdzie nauczysz się

Bardziej szczegółowo

Program Go Africa. Warszawa, 29 stycznia 2015 r

Program Go Africa. Warszawa, 29 stycznia 2015 r Program Go Africa Warszawa, 29 stycznia 2015 r Afryka Ten kontynent jest zbyt duży, aby go opisywać. To istny ocean, osobna planeta, różnorodny, przebogaty kosmos. Tylko w wielkim uproszczeniu, dla wygody

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa 2014 r. oraz Społecznik 2014 r.

Inicjatywa 2014 r. oraz Społecznik 2014 r. REGULAMIN KONKURSU Inicjatywa 2014 r. oraz Społecznik 2014 r. 1 Organizatorami Konkursu są: Grupa nieformalna - Razem na rzecz NGO powiatu brzozowskiego, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Brzozowskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO 2016/2017

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO 2016/2017 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO 2016/2017 Przedsięwzięcie Termin Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Realizator Uczestnicy Warsztaty w Krzyżowej zapoznanie się z pracą tłumacza,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO I Dane zgłaszającego Imię i nazwisko lub nazwa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO Forma prawna (osoba fizyczna, stowarzyszenie, fundacja, itp.): Dane teleadresowe: miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Oferta udziału w projekcie AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY POZNAŃ

Oferta udziału w projekcie AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY POZNAŃ Oferta udziału w projekcie AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY POZNAŃ 113 Krajów 4000 Partnerów 50000 Czlonków 60 Lat doświadczenia CZYM JEST AIESEC A I E S E C T O N A J W I Ę K S Z A N A Ś W I E C I E O R

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Kraków, 04 czerwca 2016 INFORMACJA PRASOWA Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Jesteś aktywnym seniorem w swojej

Bardziej szczegółowo

Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych?

Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych? Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych? możliwości zdobywania grantów spotkanie informacyjne w ramach programu Lider Zachodniopomorski Skąd pozyskać grant? Fundusze Unijne Fundusze

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali Konferencja Wolontariat szansa dla integracji 25.04.2014 Warszawa Projekt Wolontariat szansa dla integracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO KRAKOWA

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO KRAKOWA SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO KRAKOWA 14 czerwca 2010 r. grupa uczniów z naszej szkoły, pod wodzą p. Ewy Zając i Agnieszki Goszczyckiej, wyruszyła do grodu Kraka. Kraków to jedno z najstarszych polskich

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE?

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE? DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUŻE PODRÓŻE? Duże Podróże to blog podróżniczy na którym zamieszczam relacje ze swoich wypraw w formie dopracowanych pod każdym względem opowieści. Porusza również tematy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY

WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY WARSZTATY WSPARCIE ANIMATORÓW MIKROGRANT SIEĆ WSPÓŁPRACY Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Koszalinie. 2. Realizacją konkursu w 2015r. zajmuje się Pracownia Pozarządowa (zwana dalej Realizatorem)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej (wypełnia Uczestnik Konkursu) NAZWA UCZESTNIKA KONKURSU KATEGORIA KONKURSOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2013/2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2013/2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2013/2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 21.11.2013

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA BIAŁYSTOK

TERMINARZ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA BIAŁYSTOK TERMINARZ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA BIAŁYSTOK DATA/ GODZINA DZIAŁANIA SIERPIEŃ OSOBA PROWADZĄCA /ODPOWIEDZIALNA 17.08.2016 10.00 12.00 Wakacyjne spotkania z SuperBabcią 23.08.2016 13.00 14.30 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR LISTU INTENCYJNEGO WRAZ Z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA

WZÓR LISTU INTENCYJNEGO WRAZ Z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA WZÓR LISTU INTENCYJNEGO WRAZ Z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA Drogi Pomysłodawco. Masz przed sobą formularz listu intencyjnego do projektu GENERATOR

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz - bohater naszych czasów

Wolontariusz - bohater naszych czasów Joanna Żepielska Wolontariusz - bohater naszych czasów Scenariusz zajęć z edukacji humanitarnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu: Lekcja dotyczy takich pojęć, jak: wolontariusz, praca społeczna,

Bardziej szczegółowo

Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w województwie warmińsko-mazurskim

Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w województwie warmińsko-mazurskim Wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej Raport po I spotkaniu: Region okiem ATOMów 2012 Zeszyt ćwiczeń do laboratorium ATOMÓW cz. I. Region okiem ATOMów wytyczanie kierunków polityki młodzieżowej w

Bardziej szczegółowo

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l Czym jest Wolontariat Pracowniczy? Podstawa prawna wolontariatu pracowniczego Brak przepisów regulujących wprost kwestie wolontariatu pracowniczego. Odpowiednio należy stosować przepisy: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I etap - wybór zagadnienia tematu.

I etap - wybór zagadnienia tematu. METODA PROJEKTU I etap - wybór zagadnienia tematu. Inicjatywa może wypłynąć od dzieci lub nauczyciela (tematy można czerpać z opowieści dzieci, z wycieczki, fascynacji dziecięcych). Proponowany temat projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji i Twórczości. Nikt nie rodzi się bohaterem - oblicza szkolnego wolontariatu Białystok, 03.11.2010r.

Fundacja Edukacji i Twórczości. Nikt nie rodzi się bohaterem - oblicza szkolnego wolontariatu Białystok, 03.11.2010r. EVS inne oblicze wolontariatu Wolontariat Europejski w Białymstoku Agata Butarewicz Fundacja Edukacji i Twórczości Nikt nie rodzi się bohaterem - oblicza szkolnego wolontariatu Białystok, 03.11.2010r.

Bardziej szczegółowo

Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015

Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015 Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015 Formularz należy wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej (skan) na adres mailowy: konkurs@kolping.pl lub w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie

Aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie Aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie Projekt realizowany przez STOWARZYSZENIE NA DRODZE EKSPRESJI w partnerstwie z POLSKIM STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja Wydziałowa

Rekrutacja Wydziałowa Rekrutacja Wydziałowa wyjazdy na studia w roku akademickim 2018-19 Erasmus+ mobilność edukacyjna kontakt oraz dalsze informacje: http://architektura.put.poznan.pl/n/strefa-studenta/erasmus/ Koordynatorzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego to robimy? 2. Edukacja finansowa ma na celu zwiększanie umiejętności efektywnego zarządzania domowym budżetem i zmiany nawyków finansowych.

Dlaczego to robimy? 2. Edukacja finansowa ma na celu zwiększanie umiejętności efektywnego zarządzania domowym budżetem i zmiany nawyków finansowych. Dlaczego to robimy? 1. Akademia Rodzinnych finansów to program społeczny prowadzony przez Providenta od 2007 roku. Jest odpowiedzią na niską świadomość finansową Polaków. Jak pokazują badania, większość

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA. Włochy Avv. Carmelo Franco

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA. Włochy Avv. Carmelo Franco Projekt: Dwa modele rozwoju zawodowego absolwentów Uczelni Łazarskiego, 2011/2012 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA RAJGRÓD

TERMINARZ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA RAJGRÓD TERMINARZ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA RAJGRÓD DATA/ GODZINA DZIAŁANIA SIERPIEŃ OSOBA PROWADZĄCA /ODPOWIEDZIALNA 08.08.2016 12.00 14.00 Spotkanie Informacyjne 11.08.2016 18.00 20.00 Rekrutacja do szkoły

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy ŚLĄSKICH CZARNYCH PEREŁ dzieci z pasją, talentem, determinacją w trudnej sytuacji życiowej.

Poszukujemy ŚLĄSKICH CZARNYCH PEREŁ dzieci z pasją, talentem, determinacją w trudnej sytuacji życiowej. Poszukujemy ŚLĄSKICH CZARNYCH PEREŁ dzieci z pasją, talentem, determinacją w trudnej sytuacji życiowej. Firma Fortum przy wsparciu Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica realizuje po raz kolejny projekt Fortum

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2016

REGULAMIN KONKURSU KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2016 REGULAMIN KONKURSU KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs ogłoszony jest przez Urząd Miejski w Koszalinie. 2. Realizacją konkursu w 2016r. zajmuje się Pracownia Pozarządowa (zwana

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

SUKCESJA. w firmach rodzinnych. Narzędzia wspierające zmianę sukcesyjną. sukcesja.org

SUKCESJA. w firmach rodzinnych. Narzędzia wspierające zmianę sukcesyjną.  sukcesja.org SUKCESJA w firmach rodzinnych Narzędzia wspierające zmianę sukcesyjną www.pmdg.pl sukcesja.org Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 CZYM JEST SUKCESJA?

Bardziej szczegółowo

2. Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie czym zajmowałeś/łaś się do tej pory?

2. Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie czym zajmowałeś/łaś się do tej pory? Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Drogi Kandydacie/Kandydatko na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska, Dziękuję za Twoje zainteresowanie i chęć przystąpienia do Programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Załącznik Nr 2 Do Uchwały nr.. Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej... (nazwa zadania) termin:.. całkowite szacunkowe koszty realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo