Źródła finansowania transferu technologii i komercjalizacji wiedzy charakterystyka, podstawowe pojęcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania transferu technologii i komercjalizacji wiedzy charakterystyka, podstawowe pojęcia"

Transkrypt

1 Paweł Głodek Paweł Pietras Źródła finansowania transferu technologii i komercjalizacji wiedzy charakterystyka, podstawowe pojęcia 2 Plan prezentacji Komercjalizacja technologii i wiedzy Podział źródeł finansowania Charakterystyka wybranych źródeł

2 Komercjalizacja technologii i wiedzy całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy w nowe produkty, procesy i rozwiązania organizacyjne i zastosowaniem ich w praktyce gospodarczej kreowanie nowej wartości ekonomicznej na bazie nowej wiedzy technicznej i innej Komercjalizować moŝna wiele rzeczy, rozwiązania techniczne są tylko jedną z nich Co potrzebne jest do komercjalizacji technologii i wiedzy? Technologia Kapitał Kompetencje rynkowe Niestety! śaden z komponentów nie jest darmowy.

3 Technologia Im bliŝej praktycznego zastosowania tym większa wartość komercyjna w duŝych korporacjach ocena Technology Readiness Level W procesie komercjalizacji wartość technologii nie ma duŝego związku z poniesionymi nakładami. cena zaleŝy od wartości, którą niesie dla kupującego, a pośrednio dla uŝytkowników Podstawowe elementy atrakcyjności to m.in.: stopień zaspokojenia potrzeb rynku potencjał rynku odporność na działania konkurencji (w tym ochrona IP) dodatkowo inne wartości (ochrona środowiska) za które odbiorcy są skłonni zapłacić Technologia Jasna sytuacja własnościowa jako punkt wyjścia do kogo naleŝą prawa majątkowe konieczność regulacji prawnej Jaki udział uczelni w komercjalizacji? sprzedaŝ praw IP? firmy spin-out? uczelnia jako udziałowiec? korzystanie z aparatury i infrastruktury będącej własnością uczelni?

4 Kompetencje rynkowe Składniki biznesu Specjalistyczny potencjał produkcyjny Kanały dystrybucji Kadra sprzedaŝy Wiedza i doświadczenie personelu Element procesu komercjalizacji pytanie - jak ten rodzaj kompetencji pozyskać dla projektu? Strategie komercjalizacji Organizacja Istniejący biznes Nowy biznes Forma SprzedaŜ Licencja Alians strategiczny Joint venture Samodzielne wdroŝenie (spin off/spin out)

5 Opcje dostarczenia technologii na rynek Wysoka Stopa zwrotu Niska sprzedaŝ licencja alians joint venture nowe przedsięwzięcie Niskie Wysokie Ryzyko Megantz,R Zewnętrzne źródła finansowania komercjalizacji technologii i wiedzy Finansowanie obce Instrumenty kapitałowe Granty ze środków publicznych Kredyt inwestycyjny Venture capital róŝne formy POIG Kredyt technologiczny PO IG 3.1 Bon na innowacje F. PoŜyczkowe (w tym fundusz PARP) NewConnect 7 Program Ramowy F. Poręczeniowe Rynek regulowany PO IG 4.4 Leasing Inwestor strategiczny Instrumenty podatkowe - Centrum Badawczo Rozwojowe Niektóre RPO

6 Wybrane źródła - charakterystyka Venture capital Venture capital Fundusze inwestycyjne typu venture capital Anioły biznesu DuŜe przedsiębiorstwa PO IG 3.1 forma venture capital wspieranego ze źródeł publicznych

7 Venture capital Kapitał o charakterze udziałowym średnio- i długoterminowym, dostarczany przez inwestorów indywidualnych bądź profesjonalne firmy inwestycyjne, dla młodych szybko rozwijających się przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie papierów wartościowych, a posiadających znaczny potencjał rozwoju. Udziały (akcje) tych przedsiębiorstw nabywane są z zamiarem ich późniejszej odsprzedaŝy. Następuje ona w celu wycofania zainwestowanego kapitału oraz realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest przyrost wartości przedsiębiorstwa. wg Europejskiego Stowarzyszenia Venture Capital Fundusze inwestycyjne venture capital

8 Inwestycje venture capital w Europie ,6 73, mld ,1 35,0 24,3 27,6 29,1 36,9 47,0 54,1 23, , Źródło: Roczniki EVCA Wielkość inwestycji funduszy venture capital/private equity w Polsce mln PLN Uwaga: część danych przeliczana jest z EURO, moŝliwe są róŝnice kursowe Źródło: opracowanie własne na pdst. danych EVCA/PSIK

9 Inwestycje funduszy VC w polsce w układzie faz rozwojowych. (Wg liczby inwestycji., 2008) 30% 27% 27% 25% 22% 20% 15% 16% 10% 8% Ogółem: 63 inwestycje 5% 0% Seed Start-up Wcz. wzrost 2% Wzrost Buyout Restruktur. Wynik znacznie lepszy niŝ w ubiegłych latach! Źródło: Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Fundusze zaląŝkowe Rodzaj funduszy venture capital zorientowanych na finansowanie projektów: relatywnie małych kilkaset tysięcy zł. na wczesnych fazach rozwoju zasiewu, startu i wczesnego rozwoju o charakterze innowacyjnym

10 Fundusze zaląŝkowe w Polsce BIB Seed Capital Fundusz Kapitału ZaląŜkowego Satus Business Angel Seedfund (firma portfelowa Polymen) IIF Seed Fund MCI.Bio Ventures (firma portfelowa Genomed) Silesia Fund BBI Seed Fund Helix Ventures Partners AIP Seed Capital Fundusze zaląŝkowe kilka efektów komercjalizacji Polymen - firma portfelowa Business Angel Seedfund Genomed - firma portfelowa MCI.Bio Ventures

11 Struktura branŝowa inwestycji VC w Polsce (2008, wg. liczby firm) Energetyka i surowce 4,2% Usługi dla biznesu 4,2% Transport 4,2% Inne 8,5% Telekomunikacja i media 28,2% Usługi finansowe 5,6% BranŜa konsumpcyjna - inne 5,6% Dobra konsumpcyjne - produkcja i dystrybucja Źródło: opracowanie własne na 8,5% bazie danych PSIK Produkcja dla biznesu 8,5% IT 12,7% BranŜa medyczna, farmaceutyczna, biotechnologia 9,9% Główne rodzaje inwestycji venture capital Cykl Ŝycia przedsiębiorstwa Seed (zasiew) Finansowanie prac badawczych, koncepcyjnych przed komercjalizacją projektu Start-up i wczesny wzrost Finansowanie rozwoju produktu (prototypu) i jego wprowadzenia na rynek Ekspansja Finansowanie rozwoju firmy - wzrost zdolności produkcyjnych, zasilenie kapitału obrotowego, nakłady na marketing itp. Replacement Nabycie udziałów od innego inwestora lub w celu zmian w strukturze finansowania firmy MBO, MBI Przejęcie znaczącego lub większościowego udziału w spółce, związane np. przejęciami w celu konsolidacji Venture Capital Mezzanine i nietypowe inwestycje Instrumenty dłuŝne (podporządkowane), instrumenty pochodne, restrukturyzacja spółki, rescue & turnaround na podstawie: MCI Management

12 Anioły biznesu inwestorzy indywidualni Business angels vs. venture capital główne róŝnice Znacznie mniej formalny charakter procesu inwestycyjnego. Inwestują swoje własne pieniądze Dezinwestycja niepubliczna (głównie). Działalność o zasięgu regionalnym Mniejsza wartość inwestycji. Wczesny etap rozwoju spółki. Elastyczność inwestycji. Częsta jest dbałość o poufność inwestycji stowarzyszenia inwestorów

13 Stowarzyszenia aniołów biznesu w Polsce (wybrane) Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN Lewiatan Business Angels LBA SilBAN Śląska Sieć Aniołów Biznesu Przedsiębiorstwa jako inwestorzy venture capital

14 Przedsiębiorstwo jako inwestor venture capital Kapitał jest inwestowany przez duŝe przedsiębiorstwa Inwestycje są skoncentrowane na przedsięwzięciach wprowadzających nowe rozwiązania techniczne i nowe rozwiązania rynkowe Dość często, po udanej inwestycji, inwestor jest gotowy przejąć pakiet kontrolny przedsiębiorstwa. VC moŝe posiadać cechy juint venture - inwestor/przedsiębiorstwo z racji prowadzonej działalności jest w stanie: wspierać przedsiębiorstwo portfelowe w zakresie m.in. marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania finansami oraz współpracować w zakresie dystrybucji czy promocji. Przedsiębiorstwo jako inwestor venture capital Inwestycje venture capital są dla przedsiębiorstw: Inwestycją finansową. Sposobem rozpoznania rynku. Sposobem na pozyskanie nowych przedsiębiorstw do grupy kapitałowej/współpracy. Przykładowe przedsiębiorstwa inwestorzy venture capital: Intel Capital Intel Corporation Siemens Venture Capital (SVC) Siemens AG Dow Venture Capital Dow Chemical

15 Przedsiębiorstwo jako inwestor venture capital W Polsce głównie Intel Capital - przykładowe spółki portfelowe etel - Warszawa - telekomunikacja Wind Telecom - Bielsko-Biała IT Polska Grupa Farmaceutyczna Pharmena (produkcja leków i kosmetyków spin off z Politechniki Łódzkiej) NewConnect

16 NewConnect liczba notowanych podmiotów Źródło: NewConnect 5 Sierpień '07 24 Grudzień '07 84 Grudzień ' Grudzień '10 NewConnect NC staje się waŝnym źródłem drugiej rundy finansowania firm komercjalizujących technologię i wiedzę W porównaniu z rynkiem regulowanym, NewConnect to niŝsze koszty ze względu m.in.: brak przymusu składania raportów kwartalnych, moŝliwość złoŝenia raportu półrocznego bez audytu, z uwzględnieniem jedynie wybranych informacji, swoboda wyboru standardów rachunkowości (spośród standardów uznawanych w skali międzynarodowej bądź standardów właściwych dla siedziby spółki). Obowiązkowe są: raporty bieŝące (jednakŝe w węŝszym zakresie), zaudytowane raporty roczne, przestrzeganie zasad corporate governance, ale z uwzględnieniem specyfiki notowanych podmiotów.

17 NewConnect Komercjalizacja - przykłady Bon na innowacje

18 Bon na innowacje Program jest skierowany do MSP, które w ostatnich 3 latach nie korzystały z usług Ŝadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych Maksymalna wysokość wsparcia zł Wielkość wsparcia do 100% wydatków kwalifikowanych Wykonawcy usługi to m.in.: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; c) jednostki badawczo-rozwojowe; Instrument finansowania, którego głównym zadaniem jest promowanie współpracy MSP z instytucjami naukowymi Kredyt technologiczny

19 Kredyt technologiczny obecnie działanie 4.3 POIG Udzielany na sfinansowanie inwestycji polegającej na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię udzielany jest na wdroŝenie technologii stosowanych na świecie nie dłuŝej niŝ pięć lat jest udzielany przez banki komercyjne na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego na podstawie regulacji wprowadzonych przez Ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kredyt technologiczny, cd. Udzielany jest jako kredyt inwestycyjny, jedynie dla MSP przez banki komercyjne Wkład własny w ramach inwestycji technologicznej nie moŝe być mniejszy niŝ 25% jej wartości netto Udzielany jest na okres do 72 miesięcy, do wysokości 2 mln euro Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaŝ towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji ma moŝliwość ubiegania się o przyznanie premii technologicznej. Wysokość umorzenia wynosi wartość netto wykazanej na fakturach sprzedaŝy innowacyjnych towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji moŝliwość umorzenia do 70% kredytu. Całkowita kwota umorzenia nie moŝe przekroczyć 4 mln zł.

20 Kredyt technologiczny Przykładowe projekty współfinansowane kredytem technologicznym: Ekotech Sp. z o.o. zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki, dofinansowanie 594 tys. zł, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Marek Mackiewicz wdroŝenie innowacji procesowej w produkcji betonu towarowego, dofinansowanie tys. zł, Internet Media Services SA - wdroŝenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach, dofinansowanie 1379 tys. zł. Źródło:

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Agenda Podstawowe informacje o strukturze kapitału Rodzaje źródeł finansowania Finansowanie oparte o kapitały

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi-

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi- V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Izabela Iwanienko * WPŁYW FAZY ROZWOJU PROJEKTU INNOWACYJNEGO NA MOŻLIWOŚĆ WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Sposoby zaspokajania potrzeb kapitałowych w przedsiębiorstwie: Samofinansowanie Kapitał udziałowy Pożyczki zyski zatrzymane amortyzacja

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ. dr inŝ. Joanna Duda Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania

INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ. dr inŝ. Joanna Duda Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW I WPŁYW NA ICH ROZWÓJ I KONKURENCJĘ dr inŝ. Joanna Duda Akademia GórniczoHutnicza Wydział Zarządzania Innowacje Wg ustawy a dnia 29 lipca 2005 o wspieraniu niektórych form działalności

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania ANALIZA PORÓWNAWCZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJNEGO PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZU TYPU EQUITY ORAZ BANKOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo