Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki Lipiec

2 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 2

3 Z krajowego lidera do liczącego się Koncernu w Unii Europejskiej Biznes krajowy do 2002 roku Internacjonalizacja Biznes regionalny Litwa Estonia Łotwa Litwa Estonia Łotwa Litwa Estonia Łotwa Niemcy Polska Niemcy Polska Niemcy Polska Czechy Czechy Czechy 1999 Połączenie Petrochemii Płock (największa polska rafineria) z CPN (największy polski właściciel stacji paliw) utworzyło PKN. Pierwsza oferta publiczna 30% kapitału własnego na GPW oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wprowadzenie nowej marki ORLEN Druga oferta publiczna PKN ORLEN na GPW i LSE zwiększyła free float do 72% Ekspansja na niemieckim rynku detalicznym. Joint venture z Basell Basell Orlen Polyolefins Przejęcie większości udziałów w Unipetrol (czeski holding). Implementacja Programu Rozwoju SprzedaŜy Detalicznej PKN ORLEN w Polsce. Ogłoszenie Programu Partnerstwo dla Unipetrolu Przejęcie litewskiej rafinerii - Mazeikiu Nafta (od 2009r. ORLEN Lietuva). Implementacja zarządzania segmentowego. Przyjęcie strategii dwóch marek dla stacji paliw w Polsce i Czechach. Strategia Grupy Kapitałowej ORLEN na lata Optymalizacja CAPEX, OPEX, zatrudnienia oraz kapitału pracującego. Uruchomienie kompleksu petrochemicznego PX/PTA. 3

4 Wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny w Europie Środkowo-Wschodniej PKN ORLEN GŁÓWNY GRACZ W REGIONIE Strategiczna lokalizacja: przy sieci głównych rurociągów z dostępem do terminali przeładunkowych ropy w Gdańsku (Polska) i Butinge (Litwa). 7 rafinerii: Polska (największa i najbardziej nowoczesna w Płocku), Litwa i Czechy. Przerabiamy ropę REBCO (najbardziej ekonomiczne), ale mamy moŝliwość przerobu kaŝdego rodzaju ropy naftowej we wszystkich rafineriach. Aktywa petrochemiczne w pełni zintegrowane z rafineryjnymi. Ok stacji paliw: Polska, Czechy, Niemcy i Litwa. STRUKTURA AKCJONARIATU Free float 72,48% 27,52% Skarb Państwa LIDER PRZEROBU ROPY PARAMETRY OPERACYJNE: Zdolność przerobu ropy Produkcja petrochemiczna ok mt/r ok. 6.5 mt/r FINANSOWE (PLN): Przychody 83.5 mld mld EBITDA EBIT Zysk netto 5.5 mld 4.4 mld 3.1 mld 2.1 mld 2.5 mld 2.0 mld 4

5 Strategia zakłada dalszy rozwój działalności podstawowej, dezinwestycje aktywów non-core oraz wejście w nowe segmenty GŁÓWNE CELE PKN ORLEN PRIORYTETY Redukcja zadłuŝenia Poprawa efektywności i wykonanie kluczowych inwestycji Wejście w nowe obszary działalności Uwolnienie kapitału zaangaŝowanego poprzez działania optymalizujące kapitał pracujący, dezinwestycję aktywów w segmencie chemicznym oraz rozwiązanie kwestii zapasów obowiązkowych. Wzmocnienie efektywności, rozwój i wydłuŝanie łańcucha wartości w podstawowych obszarach działalności segmencie rafineryjnym, detalicznym i petrochemicznym. Dywersyfikacja działalności, wzmocnienie Koncernu poprzez ograniczenie ekspozycji na downstream Przygotowania do dalszego rozwoju: działania zmierzające do poprawy wyników, zwiększenia efektywności, obniŝenia zadłuŝenia i finalizacji inwestycji biznesu podstawowego Dalszy wzrost efektywności biznesu podstawowego, inwestycje w nowe segmenty, których celem jest wzrost wartości Koncernu. 5

6 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 6

7 Segment rafineryjny AKTYWA WSKAŹNIK KOMPLEKSOWOŚCI NELSONA Supersite (Plock) Mazeikiu (10.2; 10.3) Gold Silver (MN, Litvinov) Litvinov (5.5, 7.0) Kralupy (3.4; 8.1) Paramo (1.0) Plock (16.3; 9.5) Trzebinia (0.5) Jedlicze (0.1) Bronze (Kralupy) Niche Trader Speciality (Paramo) Closure-Candidate N/A (Trzebinia, Jedlicze) Rafineria (zdolność przerobu mt/r; wskaźnik złoŝoności Nelsona) Klasyfikacja rafinerii według Wood Mackenzie (2007) KLUCZOWE DANE Zdolność przerobu ropy: ok mt/r (rafineria w Płocku 16.3 mt/r, ORLEN Lietuva 10.2 mt/r, Unipetrol 5.1 mt/r). Udział w rynku*: benzyna (PL: 61%, CZ: 36%, LT: 92%) i olej napędowy (PL: 54%, CZ: 32%, LT: 91%). Wskaźnik kompleksowości Nelsona: Płock 9.5, ORLEN Lietuva 10.3, Kralupy 8.1, Litvinov 7.0. Elastyczność w zakresie przerobu wielu gatunków ropy naftowej. W 2011r. przerób ropy REBCO stanowił 90%. Produkcja paliw zgodna ze standardem EURO 2009 we wszystkich rafineriach. * Dane na dzień

8 Segment petrochemiczny AKTYWA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA PX/PTA Poliolefiny Umacnianie pozycji poprzez pełną integrację z rafinerią. Budowanie pozycji regionalnego lidera. Uruchomienie kompleksu petrochemicznego PX/PTA. ANWIL - DZIAŁALNOŚĆ POZA PODSTAWOWA PCW Nawozy Uwolnienie zaangaŝowanego kapitału poprzez sprzedaŝ Anwilu. Ograniczone synergie z działalnością rafineryjną. KLUCZOWE DANE Produkcja petrochemiczna PKN ORLEN: ok. 6.5 mt/r (Plock mt/y, Unipetrol 3.4 mt/y). Pełna integracja aktywów petrochemicznych z rafineryjnymi. W zaleŝności od produktu, posiadamy od 40% do 100% udziałów w krajowej konsumpcji. SprzedaŜ poliolefin poprzez sieć Basell. Uruchomienie najnowocześniejszego w Europie kompleksu petrochemicznego PX/PTA z rocznymi zdolnościami produkcji PTA na poziomie 600 kt/r. 8

9 Segment detaliczny AKTYWA DANE OPERACYJNE EBIT (mln PLN) Udział w rynku (%) % Wolumeny sprzedaŝy (kt) + 5% Niemcy Czechy KLUCZOWE DANE Litwa Polska Największa sieć detaliczna (liczba stacji)*: Polska , Niemcy - 567, Czechy - 337, Litwa Udział w rynku*: Polska - 34%, Czechy - 14%, Litwa - 4%, Niemcy - 6%. Strategia dwóch marek (premium i ekonomiczna). Karty flotowe FLOTA POLSKA & DKV/ORLEN dla klientów korporacyjnych i karty lojalnościowe VITAY dla klientów indywidualnych ok. 8,5 mln uczestników*. * Dane na dzień

10 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 10

11 Utworzenie Koncernu multi-utility celem dalszego rozwoju PKN ORLEN PRZESŁANKI STRATEGICZNE KONCEPT MULTI-UTILITY W sektorze paliwowym PKN ORLEN napotyka na coraz powaŝniejsze bariery wzrostu Dynamiczny wzrost poprzez przejęcia i ekspansję geograficzną w latach Koncentracja na wzroście organicznym i poprawie efektywności. Silna presja konkurencyjna i duŝa zmienność marŝ. stąd upatrywanie moŝliwości rozwoju w nowych obszarach wzrostu Większa dochodowość. Stabilne przepływy pienięŝne. Synergie operacyjne i dywersyfikacja aktywności. Bezpieczeństwo PKN ORLEN. Nowe obszary działalności Obecne obszary działalności PKN ORLEN Poszukiwanie i Wydobycie (E&P) Energetyka Rafineria Petrochemia Logistyka SprzedaŜ paliw i petrochemikaliów Zintegrowany koncern paliwowo-energetyczny 11

12 Rozwój PKN ORLEN w segmencie wydobycia oparty na trzech filarach Koncentracja regionalna Ograniczenie ryzyk (głównie geopolitycznych) Budowanie kompetencji w stabilnym otoczeniu Dostosowanie działalności do posiadanego budŝetu Stopniowe budowanie zdywersyfikowanego portfela aktywów Zakup mniejszościowego pakietu udziałów Europa Środkowa i Wschodnia Afryka Północna Realizowane projekty poszukiwawczo-rozpoznawcze Ameryka Północna Cele Przykłady Wzrost organiczny i nieorganiczny Ograniczenie ryzyk Współpraca z partnerami MoŜliwość szybkiego wzrostu posiadanego know-how i kompetencji Udział w istniejących projektach, w tym współpraca z podmiotami zewnętrznymi Koncentracja na aktywach produkcyjnych 12

13 WYDOBYCIE Gaz łupkowy 8 licencji poszukiwawczych / 6,75 tys. km 2 Projekt Lublin Shale: 1.Lublin, 2.Garwolin, 3.Lubartów, 4.Wierzbica, 5.BełŜyce Projekt Hrubieszów Shale: 6.Hrubieszów Projekt Mid-Poland Unconventionals: 7.Sieradz, 8.Łódź Projekt Lublin Shale: Wykonano 2 odwierty pionowe (Wierzbica i Lubartów). W 2012r. planowane jest wykonanie łącznie do 7 odwiertów (w tym do 2 odwiertów poziomych) na koncesjach Garwolin, Wierzbica, Lubartów. Zakontraktowano 2 wiertnie, które będą wykorzystywane w 2 połowie 2012r. Wierzbica Wykonano 1 odwiert pionowy. Planowane wykonanie 1 odwiertu poziomego (koniec 3kw.2012r.) i drugiego odwiertu pionowego (koniec 4kw.2012r.) Lubartów Wykonano 1 odwiert pionowy. Trwają analizy pomiarów oraz badania próbek rdzeni. Wyniki analiz w 3kw.2012r. Planowany drugi odwiert pionowy (początek 4 kw.2012r. ) W zaleŝności od wyników zostanie podjęta decyzja o realizacji odwiertu poziomego (koniec 4kw.2012r.) Garwolin Rozpoczęcie 1 odwiertu pionowego w lipcu 2012r. Głębokość ok. 4000m, czas realizacji ok. 60dni. Przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne dla lokalnych społeczności oraz samorządów lokalnych i regionalnych. Projekt Hrubieszów Shale: W 2012r. planowane pozyskanie i interpretacja danych geologicznych. Projekt Mid-Poland Unconventionals: W 2012r. planowana reinterpretacja i przygotowanie metodologii do pozyskania nowych danych sejsmicznych w 2013r. 13

14 WYDOBYCIE Projekty konwencjonalne ropa i gaz 1. Szelf łotewski - projekt off-shore na szelfie łotewskim realizowany z Kuwait Energy. 2 koncesje poszukiwawczo-wydobywcze. Na lata 2012/2013 planowane jest do 2 odwiertów. Status projektu: Wykonano analizę sejsmiki 3D i wytypowano moŝliwe lokalizacje otworów. Przeprowadzono analizę wyników badań geotechnicznych dna morskiego w rejonie planowanych wierceń. Podpisano kontrakt na półzanurzalną platformę wiertniczą, która zostanie posadowiona w łotewskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Planowane rozpoczęcie pierwszego odwiertu oczekiwane w okresie 4kw.2012r. 2013r. 2. Lubelszczyzna - projekt poszukiwawczy (Lublin) realizowany przez ORLEN Upstream. 5 koncesji poszukiwawczych o pow km2. W 2012r. planowany 1 odwiert poszukiwawczy. Status projektu: Weryfikacja najbardziej perspektywicznych celów wiertniczych (Garwolin i Lublin). Planowane rozpoczęcie odwiertu (koniec 4kw.2012 r.) 3. NiŜ Polski - projekt poszukiwawczo wydobywczy (Sieraków) realizowany z PGNiG S.A. (PKN ORLEN posiada 49% udziałów). 1 koncesja poszukiwawczo-wydobywcza. Wykonano 1 odwiert rozpoznawczy (Sieraków-5). Planowane rozpoczęcie drugiego odwiertu rozpoznawczego (Sieraków-3) - koniec 3kw.2012r. Status projektu: Trwają prace przygotowawcze do wyboru wykonawcy odwiertu (Sieraków-3). 14

15 ENERGETYKA Nowe projekty i poprawa efektywności posiadanych aktywów 1. Budowa elektrowni gazowej o mocy ~500 MWe we Włocławku Zaawansowane przygotowanie inwestycji: posiadamy decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę bloku energetycznego, umowę z GAZ-SYSTEMEM na budowę gazociągu przyłączeniowego oraz umowę z PSE Operator na przyłączenie do sieci energetycznej (KSP). Elektrownia oprócz sprzedaŝy komercyjnej zaspokoi potrzeby Anwilu w zakresie pary i energii elektrycznej. Planowane rozpoczęcie projektu inwestycyjnego w 4kw.2012r. Oddanie bloku do eksploatacji w 2015r. Szacowane nakłady inwestycyjne ok. 1,5 mld PLN. Status projektu: Ostatni etap przetargu na wybór wykonawcy elektrowni w formule pod klucz. 2. Koncepcja budowy bloku gazowo-parowego w Płocku Zakończono analizę wariantową koncepcji budowy bloku Opracowano studium wykonalności wariantu ( MWe). Rozpoczęto prace dla Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz przyłączenia mediów (nowy blok - Zakład Płock). Finalizowany jest wybór wykonawcy połączenia elektrycznego bloku z siecią krajową i zakładową. Uzgodniono z Gaz-System kwestie zasilania gazem. 15

16 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 16

17 PKN ORLEN jest atrakcyjną inwestycją MOCNE STRONY CZYNNIKI WZROSTU Atrakcyjny rynek nowych krajów UE z potencjałem wzrostu. Pozycja lidera w Europie Środkowej i Wschodniej w branŝy rafineryjnej i petrochemicznej. Światowej klasy aktywa rafineryjne zintegrowane z biznesem petrochemicznym. Największa sieć detaliczna, rosnący udział w rynku. Poprawa efektywności poprzez doskonałość operacyjną i integrację aktywów. Dalszy rozwój biznesu podstawowego i wydłuŝanie łańcucha wartości. Uwolnienie zaangaŝowanego kapitału w aktywach spoza podstawowej działalności. Rozwój segmentów wydobycia i energetyki. Strategiczna lokalizacja przy rurociągu. Dostęp do ropy naftowej poprzez terminal w Gdańsku (Polska) i Butinge (Litwa). Mamy najlepszą pozycję wyjściową do dalszego wzrostu 17

18 Dziękujemy za uwagę W celu uzyskania dalszych informacji o PKN ORLEN, prosimy o kontakt z Biurem Relacji Inwestorskich: telefon: faks:

19 Agenda Slajdy pomocnicze 19

20 Dywersyfikacja dróg dostaw surowców Morskie terminale w Gdańsku i Butyndze gwarancją alternatywnych dostaw Terminal morski [zdolność przeładunkowa] Rurociąg naftowy [zdolność przesyłowa] Planowany rurociąg naftowy Rafineria z Grupy PKN ORLEN Rafineria (zdolność przerobowa w mt / r; wskaźnik kompleksowości Nelsona) Holborn (3.8; 6.1) Ingolstadt (5.2; 7.5) Bayernoil (12.8; 8.0) Harburg (4.7; 9.6) Leuna (11.0; 7.1) Rostock Schwedt (10.7; 10.2) Gdansk (10.5; 10.0) Plock (16.3; 9.5) Litvinov (5.5, 7.0) IKL [Ca 10] Kralupy (3.4; 8.1) Trzebinia Jedlicze (0,5) (0,1) [Ca 9] Bratislava [Ca 20] (6.0; 12.3) Burghausen (3.5; 7.3) [Ca 27] Butinge (14) Naftoport (30) [Ca 30] Triest Rijeka (4.4; 5.7) ADRIA Sisak (3.9; 4.1) (18) Ventspils [Ca 22] [Ca 3,5] Schwechat (10.2; 6.2) ADRIA Duna (8.1, 10.6) Novi Sad (4.0; 4.6) Mazeikiai (10.2; 10.3) Novopolotsk (8.3; 7.7) Petrotel (2.6; 7.6) Pancevo (4.8; 4.9) [Ca 18] DRUZHBA [Ca 9] Tiszaojvaros (70) Primorsk (30) Ust-Luga DRUZHBA [Ca 34] Mozyr (15.7; 4.6) [Ca 55] Drogobich Brody (3.8; 3.0) DRUZHBA Rafo (3.4; 9.8) Petrobrazi (3.4; 7.3) Arpechim (3.6; 7.3) [Ca 34] [Ca 22] [Ca 60] Yuzhniy Odessa (ex 4) (3.8; 3.5) (ex 12) Petromidia (5.1; 7.5) Neftochim (5.6; 5.8) BPS2 [Ca 25] [Ca 80] Kirishi [Ca 50] [Ca 78] [Ca 45] [Ca 120] [ Ca 24] Kremenchug (17.5; 3.5) Kherson (6.7; 3.1) [ Ca 29] Yaroslavi Novorossiysk (ex 45) Lisichansk (8.5; 8.2) Elefsis (4.9; 1.0) Thessaloniki (3.2; 5.9) Aspropyrgos (6.6; 8.9) Corinth (4.9; 12.5) Izmir (10.0; 6.4) Izmit (11.5; 6.2) Kirikkale (5.0; 5.4) Batman (1.1; 1.9) Źródło: Oil & Gas Journal, wyliczenia własne PKN ORLEN, Concawe,Reuters, WMRC, EIA, NEFTE Compass, Transneft.ru 20

21 ORLEN Lietuva maksymalizacja posiadanego potencjału AKTYWA Terminal morski Ventspils (20,0 mt/r) Łotwa (14,3 m t/r) Terminal morski Butinge (14,0 mt/r) Klaipeda (9,0 mt/r) (14,,0 mt/r) Mažeikių Nafta (16,4 mt/r) Joniskis Rafineria Orlen Lietuva Litwa Biržai Illukste Polock Przepompownia Terminal Baza magazynowa Rurociąg surowcowy Rurociąg produktowy Transport kolejowy PODSTAWOWE INFORMACJE ORLEN Lietuva zarządza ok. 500 km rurociągów na terytorium Litwy (zarówno transportujących ropę jak i produkty). Dostawy ropy drogą morską do terminalu w Butyndze. Dostawy produktów na terytorium Litwy realizowane koleją lub cysternami. Długoletni kontrakt do końca 2024r. na przeładunek produktów naftowych podpisany z Klaipedos Nafta w 2011r. Potencjalny rurociąg produktowy do Kłajpedy moŝe poprawić logistykę produktów finalnych. Optymalizacja kosztów oraz poprawa parametrów operacyjnych. 21

22 Unipetrol kontynuacja zwiększania efektywności operacyjnej AKTYWA etylen Litvínov 5.5 mt/r Rurociąg IKL 10 mt/r Kralupy 3.2 mt/r Pardubice 1.0 mt/r PODSTAWOWE INFORMACJE Ścisła kontrola kosztów obejmująca redukcję zatrudnienia. Rurociąg Druzhba 9 mt/r Rosnący udział w czeskim rynku detalicznym z poniŝej 10% w 2005r. do ponad 14% w 2011r. Ropociągi Mero Rurociągi produktów CEPRO Bazy CEPRO Ujemne wolne przepływy pienięŝne z powodu niŝszej zyskowności na skutek niesprzyjającego otoczenia makro i wyŝszych nakładów inwestycyjnych skierowanych głównie na projekty odtworzeniowe i rozwojowe podczas cyklicznego postoju w 2011r. 22

23 Stosunkowo niski wskaźnik zuŝycia energii per capita i potrzeba nowych elektrowni stanowią duŝy potencjał dla wzrostu sektora energetyki ZUśYCIE ENERGII W EUROPIE, PROGNOZA PODAśY I POPYTU NA ENERGIĘ W POLSCE NA LATA , GW Kraje rozwinięte 1 Rynki działalności PKN ORLEN 2 Pozostałe 38 Popyt PodaŜ ZuŜycie energii CAGR , % 3,2 1,9 1,1 ZuŜycie energii per capita 2010, tys. kwh 6,5 3,5 2, Obecnie zuŝycie energii per capita na rynkach działalności PKN ORLEN jest o około 40% niŝsze niŝ w krajach rozwiniętych 1. Prognozy wskazują na 2-3% roczny wzrost popytu na energię w Polsce aŝ do 2030 roku. Dochodowość sektora wzrasta w rezultacie oczekiwanego braku równowagi pomiędzy podaŝą i popytem. W Polsce 44% istniejących elektrowni ma ponad 30 lat. Stare jednostki o mocy GW (stanowiące około 30-40% istniejących mocy) zostały zaplanowane do zamknięcia. Planowany wzrost mocy produkcyjnych do 2020 roku o 20 GW zakłada modernizację istniejących i budowę nowych elektrowni. Główne polskie spółki energetyczne (tj. PGE, Tauron, Enea, Energa) ogłosiły plany inwestycyjne, zwiększające moce produkcyjne, na łączną kwotę około 90 mld PLN. Pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego spodziewana jest w najbliŝszych latach podwyŝka hurtowych cen energii. 1) Kraje rozwinięte stanowią: EU-15, Norwegia, Szwajcaria i Słowenia. 2) Rynki działalności PKN ORLEN stanowią: Polska, Czechy, Kraje Bałtyckie) Źródło: EIA, IMF, PWC, analizy PKN ORLEN. 23

24 Potrzeba budowy nowych elektrowni głównie w północnej części Polski ISTNIEJĄCE I PLANOWANE MOCE PRODUKCYJNE DO 2015r. Koncentracja mocy produkcyjnych Połączenie energetyczne ze Szwecją El. Szczecin ( MW) PGE (800 MW) Dolna Odra PGE ZEDO Włocławek El. Gańsk (Lotos, PGNiG, Energa) (200 MW) El. Opalenie (1600 MW) Energa Ostrołęka Ostroleka Energa (1000 MW) PKN ORLEN PAK Rafineria w Płocku PAK Enea PGE Kozienice Kozienice (833 MW) PGE Belchatów PGE Bełchatów Electrabel Turów (500 MW) BOT Połaniec Polaniec PGE Opole Tauron Tauron PGE Turów (2000 MW) PKE PKE Blachownia Opole Blachownia PGE Łagisza Lagisza (920 MW) Halemba Halemba Siersza Siersza Jaworzno Jaworzno Łaziska Laziska EdF Rybnik /EnBW Rybnik CEZ Skawina Rybnik ( MW) Skawina CEZ (400 MW) RWE (800 MW) Enea (2000 MW) Tauron Stalowa Wola TauronWola (400 MW) PGE (1600 MW) gazociąg jamalski Elektrownie opalane węglem brunatnym Elektrownie opalane węglem kamiennym Planowane moce Planowany terminal LNG Północna Polska ma historycznie deficyt energii. Obecny poziom mocy produkcyjnych jest skoncentrowany głównie w południowej części kraju. Plany budowy od podstaw niektórych elektrowni dotyczą północnych lokalizacji kraju, blisko zakładu Anwil we Włocławku. 24

25 Polityka dywidend celem PKN ORLEN jest wypłacanie dywidend równych albo większych niŝ 50% FCFE Zysk netto + amortyzacja Wydatki inwestycyjne Zmiana kapitału pracującego netto Dostosowanie zadłuŝenia do optymalnego poziomu FCFE Polityka dywidend zaleŝna od celów inwestycyjnych i potencjalnych szans do wykorzystania przez PKN ORLEN: uwzględnia wydatki kapitałowe, fuzje i przejęcia pozwala utrzymać optymalną strukturę kapitału Poziomy zadłuŝenia nie większe niŝ Dług netto / EBITDA rzędu 3.5x Dług netto / Kapitały własne na poziomie 30% - 40% Stopa wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję ,3 3,0 20,3 15,4 30,0 40,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0, ,5 2 1,5 1 0,5 0 2,13 1,62 0,65 0,12 0,14 0,05 0,

26 Efektywne stosowanie strategii dwóch marek w odpowiedzi na polaryzację rynku Strategia marek PKN ORLEN Polska Udany rebranding przejętej sieci wielu róŝnorodnych marek na sieć stacji premium ORLEN i ekonomicznych BLISKA PREMIUM EKONOMICZNA Badania rynkowe mają pomóc wybrać ostateczną strategię brandingu Czechy Budowanie solidnych podstaw pod przyszły rozwój wysokiej jakości sieci ORLEN Litwa Niemcy Skupienie działań na ekonomicznej marce STAR wyróŝniającej się konkurencyjnymi cenami i lepszą obsługą klientów 26

27 ZastrzeŜenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKN ORLEN ( PKN ORLEN lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie moŝe być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody PKN ORLEN. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach moŝe podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których moŝe ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń moŝe stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej PKN ORLEN ani Grupy PKN ORLEN, jak równieŝ nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. PKN ORLEN przygotował Prezentację z naleŝytą starannością, jednak moŝe ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby kaŝda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez PKN ORLEN lub jej spółkę zaleŝną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach PKN ORLEN zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi PKN ORLEN. Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. JednakŜe, takie prognozy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników PKN ORLEN lub spółek grupy PKN ORLEN. Prezentacja nie moŝe być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników PKN ORLEN i Grupy PKN ORLEN. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, Ŝe takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieŝących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zaleŝne od szeregu czynników, które mogą powodować, Ŝe faktyczne wyniki osiągnięte przez PKN ORLEN będą w sposób istotny róŝnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy moŝliwością ich przewidzenia przez Spółkę. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone Ŝadne zapewnienia ani oświadczenia. Ani PKN ORLEN, ani jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, Ŝadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony PKN ORLEN, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zaleŝnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaŝy ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaŝy jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i Ŝadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy Ŝadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani teŝ nie naleŝy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. 27

28 W celu uzyskania dalszych informacji o PKN ORLEN prosimy o kontakt z Biurem Relacji Inwestorskich: telefon: faks:

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Limit Zadłużenia 2.000.000.000 PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ( Emitent"), będzie mógł wielokrotnie emitować

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10 Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii Propozycja dla krajów UE-10 Spis treści Streszczenie 3 Sytuacja gospodarcza krajów UE-10 4 Produkcja i zużycie energii elektrycznej 6 Produkcja i zużycie

Bardziej szczegółowo

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU PKN ORLEN» Laureat prestiżowego rankingu Najcenniejszych Polskich Marek MARQA (już po raz szósty z rzędu) organizowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014

Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014 Skonsolidowane wyniki finansowe RAFAKO za I półrocze 2014 wrzesień 2014 Zastrzeżenie prawne Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez RAFAKO S.A. ( Spółka lub RAFAKO ). Niniejsza Prezentacja, ani

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku. List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku. W ubiegłym roku PKN ORLEN osiągnął najlepsze, w swojej pięcioletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Wygrać przyszłość. Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013. wersja PDF

Wygrać przyszłość. Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013. wersja PDF Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013 wersja PDF Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013 wersja PDF Zintegrowany Raport Roczny 2013 - Grupa LOTOS S.A. Organizacja i jej Raport - 1 -

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego

Bardziej szczegółowo