Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki Lipiec

2 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 2

3 Z krajowego lidera do liczącego się Koncernu w Unii Europejskiej Biznes krajowy do 2002 roku Internacjonalizacja Biznes regionalny Litwa Estonia Łotwa Litwa Estonia Łotwa Litwa Estonia Łotwa Niemcy Polska Niemcy Polska Niemcy Polska Czechy Czechy Czechy 1999 Połączenie Petrochemii Płock (największa polska rafineria) z CPN (największy polski właściciel stacji paliw) utworzyło PKN. Pierwsza oferta publiczna 30% kapitału własnego na GPW oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wprowadzenie nowej marki ORLEN Druga oferta publiczna PKN ORLEN na GPW i LSE zwiększyła free float do 72% Ekspansja na niemieckim rynku detalicznym. Joint venture z Basell Basell Orlen Polyolefins Przejęcie większości udziałów w Unipetrol (czeski holding). Implementacja Programu Rozwoju SprzedaŜy Detalicznej PKN ORLEN w Polsce. Ogłoszenie Programu Partnerstwo dla Unipetrolu Przejęcie litewskiej rafinerii - Mazeikiu Nafta (od 2009r. ORLEN Lietuva). Implementacja zarządzania segmentowego. Przyjęcie strategii dwóch marek dla stacji paliw w Polsce i Czechach. Strategia Grupy Kapitałowej ORLEN na lata Optymalizacja CAPEX, OPEX, zatrudnienia oraz kapitału pracującego. Uruchomienie kompleksu petrochemicznego PX/PTA. 3

4 Wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny w Europie Środkowo-Wschodniej PKN ORLEN GŁÓWNY GRACZ W REGIONIE Strategiczna lokalizacja: przy sieci głównych rurociągów z dostępem do terminali przeładunkowych ropy w Gdańsku (Polska) i Butinge (Litwa). 7 rafinerii: Polska (największa i najbardziej nowoczesna w Płocku), Litwa i Czechy. Przerabiamy ropę REBCO (najbardziej ekonomiczne), ale mamy moŝliwość przerobu kaŝdego rodzaju ropy naftowej we wszystkich rafineriach. Aktywa petrochemiczne w pełni zintegrowane z rafineryjnymi. Ok stacji paliw: Polska, Czechy, Niemcy i Litwa. STRUKTURA AKCJONARIATU Free float 72,48% 27,52% Skarb Państwa LIDER PRZEROBU ROPY PARAMETRY OPERACYJNE: Zdolność przerobu ropy Produkcja petrochemiczna ok mt/r ok. 6.5 mt/r FINANSOWE (PLN): Przychody 83.5 mld mld EBITDA EBIT Zysk netto 5.5 mld 4.4 mld 3.1 mld 2.1 mld 2.5 mld 2.0 mld 4

5 Strategia zakłada dalszy rozwój działalności podstawowej, dezinwestycje aktywów non-core oraz wejście w nowe segmenty GŁÓWNE CELE PKN ORLEN PRIORYTETY Redukcja zadłuŝenia Poprawa efektywności i wykonanie kluczowych inwestycji Wejście w nowe obszary działalności Uwolnienie kapitału zaangaŝowanego poprzez działania optymalizujące kapitał pracujący, dezinwestycję aktywów w segmencie chemicznym oraz rozwiązanie kwestii zapasów obowiązkowych. Wzmocnienie efektywności, rozwój i wydłuŝanie łańcucha wartości w podstawowych obszarach działalności segmencie rafineryjnym, detalicznym i petrochemicznym. Dywersyfikacja działalności, wzmocnienie Koncernu poprzez ograniczenie ekspozycji na downstream Przygotowania do dalszego rozwoju: działania zmierzające do poprawy wyników, zwiększenia efektywności, obniŝenia zadłuŝenia i finalizacji inwestycji biznesu podstawowego Dalszy wzrost efektywności biznesu podstawowego, inwestycje w nowe segmenty, których celem jest wzrost wartości Koncernu. 5

6 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 6

7 Segment rafineryjny AKTYWA WSKAŹNIK KOMPLEKSOWOŚCI NELSONA Supersite (Plock) Mazeikiu (10.2; 10.3) Gold Silver (MN, Litvinov) Litvinov (5.5, 7.0) Kralupy (3.4; 8.1) Paramo (1.0) Plock (16.3; 9.5) Trzebinia (0.5) Jedlicze (0.1) Bronze (Kralupy) Niche Trader Speciality (Paramo) Closure-Candidate N/A (Trzebinia, Jedlicze) Rafineria (zdolność przerobu mt/r; wskaźnik złoŝoności Nelsona) Klasyfikacja rafinerii według Wood Mackenzie (2007) KLUCZOWE DANE Zdolność przerobu ropy: ok mt/r (rafineria w Płocku 16.3 mt/r, ORLEN Lietuva 10.2 mt/r, Unipetrol 5.1 mt/r). Udział w rynku*: benzyna (PL: 61%, CZ: 36%, LT: 92%) i olej napędowy (PL: 54%, CZ: 32%, LT: 91%). Wskaźnik kompleksowości Nelsona: Płock 9.5, ORLEN Lietuva 10.3, Kralupy 8.1, Litvinov 7.0. Elastyczność w zakresie przerobu wielu gatunków ropy naftowej. W 2011r. przerób ropy REBCO stanowił 90%. Produkcja paliw zgodna ze standardem EURO 2009 we wszystkich rafineriach. * Dane na dzień

8 Segment petrochemiczny AKTYWA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA PX/PTA Poliolefiny Umacnianie pozycji poprzez pełną integrację z rafinerią. Budowanie pozycji regionalnego lidera. Uruchomienie kompleksu petrochemicznego PX/PTA. ANWIL - DZIAŁALNOŚĆ POZA PODSTAWOWA PCW Nawozy Uwolnienie zaangaŝowanego kapitału poprzez sprzedaŝ Anwilu. Ograniczone synergie z działalnością rafineryjną. KLUCZOWE DANE Produkcja petrochemiczna PKN ORLEN: ok. 6.5 mt/r (Plock mt/y, Unipetrol 3.4 mt/y). Pełna integracja aktywów petrochemicznych z rafineryjnymi. W zaleŝności od produktu, posiadamy od 40% do 100% udziałów w krajowej konsumpcji. SprzedaŜ poliolefin poprzez sieć Basell. Uruchomienie najnowocześniejszego w Europie kompleksu petrochemicznego PX/PTA z rocznymi zdolnościami produkcji PTA na poziomie 600 kt/r. 8

9 Segment detaliczny AKTYWA DANE OPERACYJNE EBIT (mln PLN) Udział w rynku (%) % Wolumeny sprzedaŝy (kt) + 5% Niemcy Czechy KLUCZOWE DANE Litwa Polska Największa sieć detaliczna (liczba stacji)*: Polska , Niemcy - 567, Czechy - 337, Litwa Udział w rynku*: Polska - 34%, Czechy - 14%, Litwa - 4%, Niemcy - 6%. Strategia dwóch marek (premium i ekonomiczna). Karty flotowe FLOTA POLSKA & DKV/ORLEN dla klientów korporacyjnych i karty lojalnościowe VITAY dla klientów indywidualnych ok. 8,5 mln uczestników*. * Dane na dzień

10 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 10

11 Utworzenie Koncernu multi-utility celem dalszego rozwoju PKN ORLEN PRZESŁANKI STRATEGICZNE KONCEPT MULTI-UTILITY W sektorze paliwowym PKN ORLEN napotyka na coraz powaŝniejsze bariery wzrostu Dynamiczny wzrost poprzez przejęcia i ekspansję geograficzną w latach Koncentracja na wzroście organicznym i poprawie efektywności. Silna presja konkurencyjna i duŝa zmienność marŝ. stąd upatrywanie moŝliwości rozwoju w nowych obszarach wzrostu Większa dochodowość. Stabilne przepływy pienięŝne. Synergie operacyjne i dywersyfikacja aktywności. Bezpieczeństwo PKN ORLEN. Nowe obszary działalności Obecne obszary działalności PKN ORLEN Poszukiwanie i Wydobycie (E&P) Energetyka Rafineria Petrochemia Logistyka SprzedaŜ paliw i petrochemikaliów Zintegrowany koncern paliwowo-energetyczny 11

12 Rozwój PKN ORLEN w segmencie wydobycia oparty na trzech filarach Koncentracja regionalna Ograniczenie ryzyk (głównie geopolitycznych) Budowanie kompetencji w stabilnym otoczeniu Dostosowanie działalności do posiadanego budŝetu Stopniowe budowanie zdywersyfikowanego portfela aktywów Zakup mniejszościowego pakietu udziałów Europa Środkowa i Wschodnia Afryka Północna Realizowane projekty poszukiwawczo-rozpoznawcze Ameryka Północna Cele Przykłady Wzrost organiczny i nieorganiczny Ograniczenie ryzyk Współpraca z partnerami MoŜliwość szybkiego wzrostu posiadanego know-how i kompetencji Udział w istniejących projektach, w tym współpraca z podmiotami zewnętrznymi Koncentracja na aktywach produkcyjnych 12

13 WYDOBYCIE Gaz łupkowy 8 licencji poszukiwawczych / 6,75 tys. km 2 Projekt Lublin Shale: 1.Lublin, 2.Garwolin, 3.Lubartów, 4.Wierzbica, 5.BełŜyce Projekt Hrubieszów Shale: 6.Hrubieszów Projekt Mid-Poland Unconventionals: 7.Sieradz, 8.Łódź Projekt Lublin Shale: Wykonano 2 odwierty pionowe (Wierzbica i Lubartów). W 2012r. planowane jest wykonanie łącznie do 7 odwiertów (w tym do 2 odwiertów poziomych) na koncesjach Garwolin, Wierzbica, Lubartów. Zakontraktowano 2 wiertnie, które będą wykorzystywane w 2 połowie 2012r. Wierzbica Wykonano 1 odwiert pionowy. Planowane wykonanie 1 odwiertu poziomego (koniec 3kw.2012r.) i drugiego odwiertu pionowego (koniec 4kw.2012r.) Lubartów Wykonano 1 odwiert pionowy. Trwają analizy pomiarów oraz badania próbek rdzeni. Wyniki analiz w 3kw.2012r. Planowany drugi odwiert pionowy (początek 4 kw.2012r. ) W zaleŝności od wyników zostanie podjęta decyzja o realizacji odwiertu poziomego (koniec 4kw.2012r.) Garwolin Rozpoczęcie 1 odwiertu pionowego w lipcu 2012r. Głębokość ok. 4000m, czas realizacji ok. 60dni. Przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne dla lokalnych społeczności oraz samorządów lokalnych i regionalnych. Projekt Hrubieszów Shale: W 2012r. planowane pozyskanie i interpretacja danych geologicznych. Projekt Mid-Poland Unconventionals: W 2012r. planowana reinterpretacja i przygotowanie metodologii do pozyskania nowych danych sejsmicznych w 2013r. 13

14 WYDOBYCIE Projekty konwencjonalne ropa i gaz 1. Szelf łotewski - projekt off-shore na szelfie łotewskim realizowany z Kuwait Energy. 2 koncesje poszukiwawczo-wydobywcze. Na lata 2012/2013 planowane jest do 2 odwiertów. Status projektu: Wykonano analizę sejsmiki 3D i wytypowano moŝliwe lokalizacje otworów. Przeprowadzono analizę wyników badań geotechnicznych dna morskiego w rejonie planowanych wierceń. Podpisano kontrakt na półzanurzalną platformę wiertniczą, która zostanie posadowiona w łotewskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Planowane rozpoczęcie pierwszego odwiertu oczekiwane w okresie 4kw.2012r. 2013r. 2. Lubelszczyzna - projekt poszukiwawczy (Lublin) realizowany przez ORLEN Upstream. 5 koncesji poszukiwawczych o pow km2. W 2012r. planowany 1 odwiert poszukiwawczy. Status projektu: Weryfikacja najbardziej perspektywicznych celów wiertniczych (Garwolin i Lublin). Planowane rozpoczęcie odwiertu (koniec 4kw.2012 r.) 3. NiŜ Polski - projekt poszukiwawczo wydobywczy (Sieraków) realizowany z PGNiG S.A. (PKN ORLEN posiada 49% udziałów). 1 koncesja poszukiwawczo-wydobywcza. Wykonano 1 odwiert rozpoznawczy (Sieraków-5). Planowane rozpoczęcie drugiego odwiertu rozpoznawczego (Sieraków-3) - koniec 3kw.2012r. Status projektu: Trwają prace przygotowawcze do wyboru wykonawcy odwiertu (Sieraków-3). 14

15 ENERGETYKA Nowe projekty i poprawa efektywności posiadanych aktywów 1. Budowa elektrowni gazowej o mocy ~500 MWe we Włocławku Zaawansowane przygotowanie inwestycji: posiadamy decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę bloku energetycznego, umowę z GAZ-SYSTEMEM na budowę gazociągu przyłączeniowego oraz umowę z PSE Operator na przyłączenie do sieci energetycznej (KSP). Elektrownia oprócz sprzedaŝy komercyjnej zaspokoi potrzeby Anwilu w zakresie pary i energii elektrycznej. Planowane rozpoczęcie projektu inwestycyjnego w 4kw.2012r. Oddanie bloku do eksploatacji w 2015r. Szacowane nakłady inwestycyjne ok. 1,5 mld PLN. Status projektu: Ostatni etap przetargu na wybór wykonawcy elektrowni w formule pod klucz. 2. Koncepcja budowy bloku gazowo-parowego w Płocku Zakończono analizę wariantową koncepcji budowy bloku Opracowano studium wykonalności wariantu ( MWe). Rozpoczęto prace dla Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz przyłączenia mediów (nowy blok - Zakład Płock). Finalizowany jest wybór wykonawcy połączenia elektrycznego bloku z siecią krajową i zakładową. Uzgodniono z Gaz-System kwestie zasilania gazem. 15

16 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 16

17 PKN ORLEN jest atrakcyjną inwestycją MOCNE STRONY CZYNNIKI WZROSTU Atrakcyjny rynek nowych krajów UE z potencjałem wzrostu. Pozycja lidera w Europie Środkowej i Wschodniej w branŝy rafineryjnej i petrochemicznej. Światowej klasy aktywa rafineryjne zintegrowane z biznesem petrochemicznym. Największa sieć detaliczna, rosnący udział w rynku. Poprawa efektywności poprzez doskonałość operacyjną i integrację aktywów. Dalszy rozwój biznesu podstawowego i wydłuŝanie łańcucha wartości. Uwolnienie zaangaŝowanego kapitału w aktywach spoza podstawowej działalności. Rozwój segmentów wydobycia i energetyki. Strategiczna lokalizacja przy rurociągu. Dostęp do ropy naftowej poprzez terminal w Gdańsku (Polska) i Butinge (Litwa). Mamy najlepszą pozycję wyjściową do dalszego wzrostu 17

18 Dziękujemy za uwagę W celu uzyskania dalszych informacji o PKN ORLEN, prosimy o kontakt z Biurem Relacji Inwestorskich: telefon: faks:

19 Agenda Slajdy pomocnicze 19

20 Dywersyfikacja dróg dostaw surowców Morskie terminale w Gdańsku i Butyndze gwarancją alternatywnych dostaw Terminal morski [zdolność przeładunkowa] Rurociąg naftowy [zdolność przesyłowa] Planowany rurociąg naftowy Rafineria z Grupy PKN ORLEN Rafineria (zdolność przerobowa w mt / r; wskaźnik kompleksowości Nelsona) Holborn (3.8; 6.1) Ingolstadt (5.2; 7.5) Bayernoil (12.8; 8.0) Harburg (4.7; 9.6) Leuna (11.0; 7.1) Rostock Schwedt (10.7; 10.2) Gdansk (10.5; 10.0) Plock (16.3; 9.5) Litvinov (5.5, 7.0) IKL [Ca 10] Kralupy (3.4; 8.1) Trzebinia Jedlicze (0,5) (0,1) [Ca 9] Bratislava [Ca 20] (6.0; 12.3) Burghausen (3.5; 7.3) [Ca 27] Butinge (14) Naftoport (30) [Ca 30] Triest Rijeka (4.4; 5.7) ADRIA Sisak (3.9; 4.1) (18) Ventspils [Ca 22] [Ca 3,5] Schwechat (10.2; 6.2) ADRIA Duna (8.1, 10.6) Novi Sad (4.0; 4.6) Mazeikiai (10.2; 10.3) Novopolotsk (8.3; 7.7) Petrotel (2.6; 7.6) Pancevo (4.8; 4.9) [Ca 18] DRUZHBA [Ca 9] Tiszaojvaros (70) Primorsk (30) Ust-Luga DRUZHBA [Ca 34] Mozyr (15.7; 4.6) [Ca 55] Drogobich Brody (3.8; 3.0) DRUZHBA Rafo (3.4; 9.8) Petrobrazi (3.4; 7.3) Arpechim (3.6; 7.3) [Ca 34] [Ca 22] [Ca 60] Yuzhniy Odessa (ex 4) (3.8; 3.5) (ex 12) Petromidia (5.1; 7.5) Neftochim (5.6; 5.8) BPS2 [Ca 25] [Ca 80] Kirishi [Ca 50] [Ca 78] [Ca 45] [Ca 120] [ Ca 24] Kremenchug (17.5; 3.5) Kherson (6.7; 3.1) [ Ca 29] Yaroslavi Novorossiysk (ex 45) Lisichansk (8.5; 8.2) Elefsis (4.9; 1.0) Thessaloniki (3.2; 5.9) Aspropyrgos (6.6; 8.9) Corinth (4.9; 12.5) Izmir (10.0; 6.4) Izmit (11.5; 6.2) Kirikkale (5.0; 5.4) Batman (1.1; 1.9) Źródło: Oil & Gas Journal, wyliczenia własne PKN ORLEN, Concawe,Reuters, WMRC, EIA, NEFTE Compass, Transneft.ru 20

21 ORLEN Lietuva maksymalizacja posiadanego potencjału AKTYWA Terminal morski Ventspils (20,0 mt/r) Łotwa (14,3 m t/r) Terminal morski Butinge (14,0 mt/r) Klaipeda (9,0 mt/r) (14,,0 mt/r) Mažeikių Nafta (16,4 mt/r) Joniskis Rafineria Orlen Lietuva Litwa Biržai Illukste Polock Przepompownia Terminal Baza magazynowa Rurociąg surowcowy Rurociąg produktowy Transport kolejowy PODSTAWOWE INFORMACJE ORLEN Lietuva zarządza ok. 500 km rurociągów na terytorium Litwy (zarówno transportujących ropę jak i produkty). Dostawy ropy drogą morską do terminalu w Butyndze. Dostawy produktów na terytorium Litwy realizowane koleją lub cysternami. Długoletni kontrakt do końca 2024r. na przeładunek produktów naftowych podpisany z Klaipedos Nafta w 2011r. Potencjalny rurociąg produktowy do Kłajpedy moŝe poprawić logistykę produktów finalnych. Optymalizacja kosztów oraz poprawa parametrów operacyjnych. 21

22 Unipetrol kontynuacja zwiększania efektywności operacyjnej AKTYWA etylen Litvínov 5.5 mt/r Rurociąg IKL 10 mt/r Kralupy 3.2 mt/r Pardubice 1.0 mt/r PODSTAWOWE INFORMACJE Ścisła kontrola kosztów obejmująca redukcję zatrudnienia. Rurociąg Druzhba 9 mt/r Rosnący udział w czeskim rynku detalicznym z poniŝej 10% w 2005r. do ponad 14% w 2011r. Ropociągi Mero Rurociągi produktów CEPRO Bazy CEPRO Ujemne wolne przepływy pienięŝne z powodu niŝszej zyskowności na skutek niesprzyjającego otoczenia makro i wyŝszych nakładów inwestycyjnych skierowanych głównie na projekty odtworzeniowe i rozwojowe podczas cyklicznego postoju w 2011r. 22

23 Stosunkowo niski wskaźnik zuŝycia energii per capita i potrzeba nowych elektrowni stanowią duŝy potencjał dla wzrostu sektora energetyki ZUśYCIE ENERGII W EUROPIE, PROGNOZA PODAśY I POPYTU NA ENERGIĘ W POLSCE NA LATA , GW Kraje rozwinięte 1 Rynki działalności PKN ORLEN 2 Pozostałe 38 Popyt PodaŜ ZuŜycie energii CAGR , % 3,2 1,9 1,1 ZuŜycie energii per capita 2010, tys. kwh 6,5 3,5 2, Obecnie zuŝycie energii per capita na rynkach działalności PKN ORLEN jest o około 40% niŝsze niŝ w krajach rozwiniętych 1. Prognozy wskazują na 2-3% roczny wzrost popytu na energię w Polsce aŝ do 2030 roku. Dochodowość sektora wzrasta w rezultacie oczekiwanego braku równowagi pomiędzy podaŝą i popytem. W Polsce 44% istniejących elektrowni ma ponad 30 lat. Stare jednostki o mocy GW (stanowiące około 30-40% istniejących mocy) zostały zaplanowane do zamknięcia. Planowany wzrost mocy produkcyjnych do 2020 roku o 20 GW zakłada modernizację istniejących i budowę nowych elektrowni. Główne polskie spółki energetyczne (tj. PGE, Tauron, Enea, Energa) ogłosiły plany inwestycyjne, zwiększające moce produkcyjne, na łączną kwotę około 90 mld PLN. Pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego spodziewana jest w najbliŝszych latach podwyŝka hurtowych cen energii. 1) Kraje rozwinięte stanowią: EU-15, Norwegia, Szwajcaria i Słowenia. 2) Rynki działalności PKN ORLEN stanowią: Polska, Czechy, Kraje Bałtyckie) Źródło: EIA, IMF, PWC, analizy PKN ORLEN. 23

24 Potrzeba budowy nowych elektrowni głównie w północnej części Polski ISTNIEJĄCE I PLANOWANE MOCE PRODUKCYJNE DO 2015r. Koncentracja mocy produkcyjnych Połączenie energetyczne ze Szwecją El. Szczecin ( MW) PGE (800 MW) Dolna Odra PGE ZEDO Włocławek El. Gańsk (Lotos, PGNiG, Energa) (200 MW) El. Opalenie (1600 MW) Energa Ostrołęka Ostroleka Energa (1000 MW) PKN ORLEN PAK Rafineria w Płocku PAK Enea PGE Kozienice Kozienice (833 MW) PGE Belchatów PGE Bełchatów Electrabel Turów (500 MW) BOT Połaniec Polaniec PGE Opole Tauron Tauron PGE Turów (2000 MW) PKE PKE Blachownia Opole Blachownia PGE Łagisza Lagisza (920 MW) Halemba Halemba Siersza Siersza Jaworzno Jaworzno Łaziska Laziska EdF Rybnik /EnBW Rybnik CEZ Skawina Rybnik ( MW) Skawina CEZ (400 MW) RWE (800 MW) Enea (2000 MW) Tauron Stalowa Wola TauronWola (400 MW) PGE (1600 MW) gazociąg jamalski Elektrownie opalane węglem brunatnym Elektrownie opalane węglem kamiennym Planowane moce Planowany terminal LNG Północna Polska ma historycznie deficyt energii. Obecny poziom mocy produkcyjnych jest skoncentrowany głównie w południowej części kraju. Plany budowy od podstaw niektórych elektrowni dotyczą północnych lokalizacji kraju, blisko zakładu Anwil we Włocławku. 24

25 Polityka dywidend celem PKN ORLEN jest wypłacanie dywidend równych albo większych niŝ 50% FCFE Zysk netto + amortyzacja Wydatki inwestycyjne Zmiana kapitału pracującego netto Dostosowanie zadłuŝenia do optymalnego poziomu FCFE Polityka dywidend zaleŝna od celów inwestycyjnych i potencjalnych szans do wykorzystania przez PKN ORLEN: uwzględnia wydatki kapitałowe, fuzje i przejęcia pozwala utrzymać optymalną strukturę kapitału Poziomy zadłuŝenia nie większe niŝ Dług netto / EBITDA rzędu 3.5x Dług netto / Kapitały własne na poziomie 30% - 40% Stopa wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję ,3 3,0 20,3 15,4 30,0 40,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0, ,5 2 1,5 1 0,5 0 2,13 1,62 0,65 0,12 0,14 0,05 0,

26 Efektywne stosowanie strategii dwóch marek w odpowiedzi na polaryzację rynku Strategia marek PKN ORLEN Polska Udany rebranding przejętej sieci wielu róŝnorodnych marek na sieć stacji premium ORLEN i ekonomicznych BLISKA PREMIUM EKONOMICZNA Badania rynkowe mają pomóc wybrać ostateczną strategię brandingu Czechy Budowanie solidnych podstaw pod przyszły rozwój wysokiej jakości sieci ORLEN Litwa Niemcy Skupienie działań na ekonomicznej marce STAR wyróŝniającej się konkurencyjnymi cenami i lepszą obsługą klientów 26

27 ZastrzeŜenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKN ORLEN ( PKN ORLEN lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie moŝe być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody PKN ORLEN. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach moŝe podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których moŝe ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń moŝe stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej PKN ORLEN ani Grupy PKN ORLEN, jak równieŝ nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. PKN ORLEN przygotował Prezentację z naleŝytą starannością, jednak moŝe ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby kaŝda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez PKN ORLEN lub jej spółkę zaleŝną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach PKN ORLEN zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi PKN ORLEN. Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. JednakŜe, takie prognozy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników PKN ORLEN lub spółek grupy PKN ORLEN. Prezentacja nie moŝe być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników PKN ORLEN i Grupy PKN ORLEN. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, Ŝe takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieŝących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zaleŝne od szeregu czynników, które mogą powodować, Ŝe faktyczne wyniki osiągnięte przez PKN ORLEN będą w sposób istotny róŝnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy moŝliwością ich przewidzenia przez Spółkę. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone Ŝadne zapewnienia ani oświadczenia. Ani PKN ORLEN, ani jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, Ŝadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony PKN ORLEN, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zaleŝnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaŝy ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaŝy jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i Ŝadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy Ŝadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani teŝ nie naleŝy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. 27

28 W celu uzyskania dalszych informacji o PKN ORLEN prosimy o kontakt z Biurem Relacji Inwestorskich: telefon: faks:

Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki. Listopad 2010

Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki. Listopad 2010 Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki Listopad 2010 1 Agenda Historia PKN ORLEN dziś PKN ORLEN jutro Podsumowanie Slajdy pomocnicze 2 Od krajowego lidera do liczącego się przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki. Marzec 2011

Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki. Marzec 2011 Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki Marzec 2011 1 Agenda Prezentacja Spółki Kluczowe segmenty działalności Nowe segmenty Podsumowanie 2 Dominująca firma branŝy rafineryjnej i petrochemicznej w Europie Środkowej

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN

Kwiecień 2014r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Kwiecień 2014r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Agenda PKN ORLEN dziś i w przyszłości Downstream segmenty podstawowe Wydobycie i Energetyka segmenty wzrostu Podsumowanie 2 Zintegrowany, międzynarodowy Koncern

Bardziej szczegółowo

Luty 2015r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN

Luty 2015r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Luty 2015r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Zintegrowany, międzynarodowy Koncern sektora oil&gas DOWNSTREAM Rafinerie w Polsce (największa i najbardziej nowoczesna ), Litwie i Czechach Strategiczna lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN

Sierpień 2014r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Sierpień 2014r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Zintegrowany, międzynarodowy Koncern sektora oil&gas DOWNSTREAM Strategiczna lokalizacja - dostęp do rurociągów surowcowych i produktowych oraz do terminali morskich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

sierpień 2016r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN

sierpień 2016r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN sierpień 2016r. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN PKN ORLEN międzynarodowy Koncern paliwowo-energetyczny DOWNSTREAM Rafinerie w Polsce (największa i najbardziej nowoczesna), Litwie i Czechach o łącznej max. zdolności

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 2006 r.

Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 2006 r. Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 26 r. 1 Proces nabycia Mažeikių Nafta aktualizacja PKN ORLEN konsekwentnie realizuje kolejne etapy na drodze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 2kw.2012r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 2kw.2012r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 2kw.2012r. Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 26 lipca 2012r. Agenda Osiągnięcia w 2kw.2012r. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zobacz Raport Roczny 2013 w wersji on-line www.raportroczny.orlen.pl 2013 www.orlen.pl PKN ORLEN

Zobacz Raport Roczny 2013 w wersji on-line www.raportroczny.orlen.pl 2013 www.orlen.pl PKN ORLEN 2013 PKN ORLEN 2013 Spis treści Kim jesteśmy... 4 PKN ORLEN w regionie, mapa z głównymi aktywami rafineryjnymi... 5 Podstawowe dane finansowe w latach 2003 2013 wg MSSF... 6 Wskaźniki... 7 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Strategia PKN ORLEN Napędzamy przyszłość. Warszawa, 30 listopada 2012 roku

Strategia PKN ORLEN Napędzamy przyszłość. Warszawa, 30 listopada 2012 roku Strategia PKN ORLEN 2013 2017 Napędzamy przyszłość Warszawa, 30 listopada 2012 roku 1 Agenda Credo strategiczne Budowa wartości Koncernu Slajdy pomocnicze 2 Filary strategii PKN ORLEN zatwierdzonej w 2008

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY PKN ORLEN r.

STRATEGIA GRUPY PKN ORLEN r. STRATEGIA GRUPY PKN ORLEN 2009 2013 r. Zdobywamy pozycję do dalszego dynamicznego rozwoju Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes ds. Finansowych 26 listopada 2008 r. 1 Agenda Kierunki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2016-03-10 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ Magdalena Piątkowska Dyrektor Biura Operacji, ORLEN Upstream Warszawa, 4 marca 2014 r. JESTEŚMY CZĘŚ ĘŚCIĄ GRUPY PKN ORLEN Siedem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2011 rok

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2011 rok Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2011 rok Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane finansowe w latach wg MSSF Dane operacyjne w latach

Spis treści Dane finansowe w latach wg MSSF Dane operacyjne w latach ORLEN w liczbach Spis treści Kim jesteśmy... 4 PKN ORLEN w regionie, mapa z głównymi aktywami rafineryjnymi... 5 Podstawowe dane finansowe w latach 2001 2011 wg MSSF... 6 Wskaźniki... 8 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Podpisanie umowy nabycia spółki TriOil Resources Ltd. Warszawa, 16 września 2013 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia. Copyright PKP CARGO S.A.

PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia. Copyright PKP CARGO S.A. PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia AGENDA Podsumowanie transakcji Rynek paliw płynnych Logistyka produktów rafineryjnych Dane finansowe oraz operacyjne Powrót PKP CARGO na atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 23 lipca 2014 Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość 1 Agenda Credo strategiczne Filary wzrostu wartości

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych

Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych P r z e t w a r z a j ą c s u r o w c e n a t u r a l n e, n a p ę d z a m y p r z y s z ł o ś ć Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych Łukasz Surma Polski Rynek Biopaliw Krynica Zdrój 2016 ORLEN.

Bardziej szczegółowo

Grupa PKN ORLEN oferta euroobligacji 2007

Grupa PKN ORLEN oferta euroobligacji 2007 Grupa PKN ORLEN oferta euroobligacji 2007 Paweł Szymański, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Mateusz Markiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Finansami Dariusz Grębosz, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergetyki zapaść czy odwilŝ Autor: Szymon Godecki, Agnieszka Panek - Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2007) Artykuł

Bardziej szczegółowo

Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok. 24 marca 2014

Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok. 24 marca 2014 Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok 24 marca 2014 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Vistal Gdynia SA ( Vistal Gdynia lub Spółka ). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC

KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC Starszy Inżynier Procesu Majdański Piotr Konferencja: 1 czerwca 2015 rok-nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych. Nie przeocz swoich obowiązków. Maj 2014 Agenda

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 3kw.2013

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 3kw.2013 Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3kw.2013 Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 23 października 2013r. 1 Agenda Najważniejsze wydarzenia 3kw.2013

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2010r.

Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2010r. Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2010r. Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 10 lutego 2011r.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji

Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji Piotr Szpakowski Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym PKN ORLEN S.A. Konferencja Biopaliwa rozwój czy stagnacja?

Bardziej szczegółowo

Advanced World Transport

Advanced World Transport Advanced World Transport Kierunek Europa 8 stycznia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKP CARGO S.A. ( Spółka, PKP CARGO ) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2014/2015 Strategia i perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2014/2015 Strategia i perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za rok obrotowy 2014/2015 Strategia i perspektywy rozwoju Warszawa, 17 września 2015 r. 1 Agenda Strategia Grupy AMBRA Rynek wina w Polsce Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za rok obrotowy 2013/2014 Strategia i perspektywy rozwoju Warszawa, 10 września 2014 r. 1 Agenda Strategia Grupy AMBRA Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za rok obrotowy 2013/2014 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 16 lutego 2015 r.

Wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 16 lutego 2015 r. Wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 16 lutego 2015 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI Założenia biznesowe

Bardziej szczegółowo

RE Wprowadzenie. Wykład 1

RE Wprowadzenie. Wykład 1 RE Wprowadzenie Wykład 1 Specyfika systemu elektroenergetycznego Nie ma możliwości magazynowania energii Konieczność bilansowania produkcja-odbiór Duże ograniczenia techniczne (wytwarzanie, przesył) Zależność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2016r. 21 kwietnia 2016r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2016r. 21 kwietnia 2016r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2016r. 21 kwietnia 2016r. #ORLEN@PKN_ORLEN Agenda Najważniejsze wydarzenia 1kw.2016r. Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe i operacyjne Płynność

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Dobry wynik detalu Postoje remontowe wpływają na wynik downstream

Dobry wynik detalu Postoje remontowe wpływają na wynik downstream Dobry wynik detalu Postoje remontowe wpływają na wynik downstream Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2014r. Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2015r. 22 października 2015r. #ORLEN3Q15@PKN_ORLEN

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2015r. 22 października 2015r. #ORLEN3Q15@PKN_ORLEN Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2015r. 22 października 2015r. #ORLEN3Q15@PKN_ORLEN Agenda Najważniejsze wydarzenia 3kw.2015r. Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe i operacyjne

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Warszawa, Maj 2007 Agenda 1 Działalność Grupy Kapitałowej PGNiG 2 Obecność GK

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 3 kwartał 2004 skonsolidowane, wg MSSF

Wyniki za 3 kwartał 2004 skonsolidowane, wg MSSF Wyniki za 3 kwartał 2004 skonsolidowane, wg MSSF 15 Listopada 2004 Wewnętrzne wzmocnienie widoczne w wynikach za 3 kwartał 2004 Wzrost wolumenu sprzedaży w hurcie o 10,1%* (rok/rok) wspierany przez długoterminowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

Agenda. Obecna sytuacja GK PGNiG. Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG. Misja, wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne

Agenda. Obecna sytuacja GK PGNiG. Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG. Misja, wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne Agenda I Obecna sytuacja GK PGNiG II Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG III Misja, wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne IV Filary Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022 V Inicjatywy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Strona znajduje się w archiwum. Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło kolejny etap poszukiwań gazu z łupków na południowym wschodzie Polski. 26

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group

Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group ČEZ MOL ALIANS STRATEGICZNY Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group DWIE NAJWIĘKSZE SPÓŁKI REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego PROJEKT 25.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu Warszawa, 14 grudnia 2011 GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A.: Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Grupa Vistal Wyniki za I kw. 2014 roku. 16 maja 2014

Grupa Vistal Wyniki za I kw. 2014 roku. 16 maja 2014 Grupa Vistal Wyniki za I kw. 2014 roku 16 maja 2014 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Vistal Gdynia SA ( Vistal Gdynia lub Spółka ). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja. Kwiecień 2016

Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja. Kwiecień 2016 Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja Kwiecień 2016 Agenda I Podsumowanie aktualizacji Strategii II Dotychczasowa sytuacja GK PGNiG III Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG IV Misja, wizja,

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Q Biznes i Finanse

Q Biznes i Finanse Q3 2012 Biznes i Finanse 20 listopada 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Przegląd działalności 3. Finanse 4. Prognozy Q4 2012 5. Refinansowanie i średnioterminowe nakłady inwestycyjne 6. Pytania i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 2 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 2 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 2 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego spółki Libet S.A. zatwierdzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r. AKTUALIZACJA NR 1 STR. 73 PKT 9 PROSPEKTU Było: 9. PROGNOZY WYNIKÓW LUB DANE SZACUNKOWE Spółka nie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2016r. 20 października 2016r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2016r. 20 października 2016r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2016r. 20 października 2016r. #ORLEN@PKN_ORLEN Agenda Najważniejsze wydarzenia 3kw.2016r. Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe i operacyjne Płynność

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2015

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2015 Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2015 Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 istopada 2010 roku Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo