Solar Company S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja dla inwestorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Solar Company S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja dla inwestorów"

Transkrypt

1 Solar Company S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja dla inwestorów

2 Zastrzeżenia prawne NINIEJSZA PREZENTACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA. NINIEJSZA PREZENTACJA NIE PODLEGA POWIELANIU ANI DALSZEMU ROZPOWSZECHNIANIU, W CAŁOŚCI ALBO W CZĘŚCI, JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBIE. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ). Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja zostanie przedstawiona, lub przyjmując niniejszą prezentację, wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej ograniczenia i zastrzeżenia. Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią, i nie powinna być traktowana jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu na, gwarantowanie lub nabycie w inny sposób, jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, w szczególności na terytorium Polski. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnych okolicznościach nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery wartościowe Spółki. Prospekt ( Prospekt ) sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki ( Akcje ) przeprowadzaną na terytorium Polski przez Spółkę oraz oraz Stanmax Co.Limited, Veraques Limited, Wakon Investment Limited z siedzibą na Cyprze, będącymi akcjonariuszami większościowymi Spółki ( Akcjonariusze Sprzedający ) ( Oferta ), a także ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Spółki, Akcji i Oferty. Oferta może zostać przeprowadzona z chwilą zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po jego publikacji. Prospekt zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.solar-company.com.pl) i na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. ( DI BRE ) (www.dibre.pl). Każdej inwestycji w Akcje w ramach Oferty należy dokonywać wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie oraz wszelkich aneksach oraz komunikatach aktualizujących do Prospektu. Niniejsza prezentacja stanowi materiał ściśle poufny i nie może podlegać powielaniu ani dalszemu rozpowszechnianiu, jak również nie może być przekazywana, a jej treść nie może zostać ujawniona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej innej osobie ani nie może być publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek celu. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie właściwych przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, DI BRE, nie są zobowiązani do aktualizacji ani zapewnienia, że informacje zawarte w niniejszej prezentacji pozostają aktualne w jakimkolwiek dniu po dacie niniejszej prezentacji. Wszelkie opinie wyrażone w niniejszej prezentacji mogą podlegać zmianie bez późniejszego zawiadomienia adresatów niniejszej prezentacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Akcjonariusz Sprzedający, Spółka, DI BRE ani żaden z ich podmiotów powiązanych, doradców lub przedstawicieli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą z tytułu wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. W niniejszej prezentacji zawarte są stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają informacje na temat przewidywanych osiągnięć, planów, celów, strategii, przyszłych zdarzeń oraz świadczeń, a także założenia przyjęte na potrzeby takich stwierdzeń, inne niż stwierdzenia przedstawiające fakty historyczne. Słowa uważać, oczekiwać, przewidywać, zamierzać, szacować, prognozować, projektować, formy czasowników w czasie przyszłym oraz może, powinno, a także podobne wyrażenia stanowią wyznaczniki stwierdzeń dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują oświadczenia na temat strategii, rokowań i perspektyw rozwoju, przyszłych planów oraz potencjału dalszego rozwoju, płynności i zasobów kapitałowych, a także inwestycji kapitałowych, wzrost popytu na produkty, perspektyw gospodarczych i trendów w poszczególnych branżach, rozwoju rynków, wpływu inicjatyw legislacyjnych, a także pozycji konkurentów. Ze względu na swój charakter stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ryzykiem oraz niepewnością, ponieważ dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wystąpić w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji są oparte o szereg założeń, z których wiele wynika z innych założeń, a w szczególności informacji, pochodzących od osób trzecich. Chociaż Spółka uważa, że założenia te były uzasadnione w chwili ich dokonywania, podlegają one jednak, ze względu na swój charakter, istotnym niewiadomym i niepewnościom, które są trudne lub niemożliwe do przewidzenia i znajdują się poza kontrolą Spółki. Spółka zaznacza, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych osiągnięć oraz że jej aktualne wyniki operacyjne, sytuacja finansowa i płynność, a także rozwój w branży, w której Spółka prowadzi działalność, mogą znacząco różnić się od przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. Ani Spółka, ani żaden z jej przedstawicieli, pracowników lub doradców nie zamierzają ani nie są zobowiązani do uzupełniania, zmiany, aktualizacji lub ponownej redakcji jakiegokolwiek ze stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. 2

3 Zastrzeżenia prawne c.d. Niniejsza prezentacja oraz wszelkie materiały rozpowszechniane w związku z tą prezentacją lub Ofertą nie są skierowane ani przeznaczone do dystrybucji ani do wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot przebywający w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja lub użycie byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby dokonania rejestracji w organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi lub uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia. Osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny uzyskać informacje na temat ewentualnych ograniczeń w tym zakresie oraz przestrzegać takich ograniczeń. W szczególności, niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub na terytorium podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na mocy zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym przewidzianym w amerykańskiej ustawie o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i odpowiednim przepisom stanowym. Nie będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do objęcia, gwarantowania lub innego nabycia lub pozyskania jakiejkolwiek oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych ani nie stanowi zachęty do zaangażowania się w działalność inwestycyjną zgodnie z art. 21 brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (ang. UK Financial Services and Markets Act 2000) ani nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki ani jej podmiotów zależnych. Jeżeli rozważają Państwo zaangażowanie w jakąkolwiek działalność inwestycyjną, zobowiązani są Państwo uzyskać właściwą niezależną poradę finansową oraz dokonać własnej oceny w tym zakresie. Niniejsza prezentacja jest rozpowszechniana i skierowana wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. ( Zarządzenie ) oraz (iii) są podmiotami o wysokiej wartości netto zdefiniowanymi w artykule 49(2)(a) do (d) Zarządzenia; lub (iv) są osobami, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten dokument (wszystkie takie osoby wymienione w punktach (i), (ii), (iii) i (iv) łącznie, zwane są dalej Właściwymi Osobami ). Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie mogą być przeglądane, rozpowszechniane ani przekazywane, (bezpośrednio lub pośrednio), ani nie mogą stanowić podstawy działania żadnej osoby, która nie jest Właściwą Osobą. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą prezentację i nie są Państwo Właściwą Osobą, zobowiązani są Państwo do jej natychmiastowego zwrotu do Spółki. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zostają Państwu przekazane wyłącznie do Państwa wiadomości przy założeniu że zachowają Państwo poufność wszystkich informacji zawartych w niniejszej prezentacji lub udostępnionych w jakikolwiek inny sposób, ustnie lub na piśmie. Jednocześnie, informacje te nie podlegają powielaniu, przekazywaniu ani dalszemu rozpowszechnianiu na rzecz żadnej innej osoby, bez względu na to czy jest to Właściwa Osoba czy nie, ani publikacji w całości albo w części, w jakimkolwiek innym celu, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. W związku z planowaną Ofertą DI BRE działa wyłącznie na rzecz Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego. DI BRE nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za zapewnienie ochrony przyznanej ich klientom ani za udzielanie porad w związku z (Ofertą) niniejszą prezentacją. 3

4 Agenda Działalność Grupy SOLAR COMPANY Strategia rozwoju

5 Założyciele twórcy sukcesu marki Solar Stanisław Bogacki, Prezes Zarządu Stanisław Bogacki - współzałożyciel, współwłaściciel i Prezes Zarządu SOLAR Company S.A.; od 1989 roku związany z działalnością Grupy Solar oraz jej poprzedników prawnych. Główny obszar kompetencji: odpowiedzialność za rozwój sieci sprzedaży marki SOLAR na rynku polskim i na rynkach zagranicznych Maria Pyzio, Wiceprezes Zarządu Maria Pyzio - współzałożycielka, współwłaścicielka i Wiceprezes Zarządu SOLAR Company S.A.; od 1989 roku związana z działalnością Grupy Solar oraz jej poprzedników prawnych. Główny obszar kompetencji: projektowanie i kreowanie autorskich kolekcji odzieży damskiej oraz akcesoriów Paweł Nowak, Wiceprezes Zarządu Paweł Nowak - współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu SOLAR Company S.A.; od lutego 1990 roku związany z działalnością Grupy Solar oraz jej poprzedników prawnych. Główny obszar kompetencji: nadzór nad finansami oraz obszarem organizacyjno-prawnym Grupy Zespół kreujący strategię rozwoju z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży odzieżowej 5

6 Grupa Solar w skrócie Doświadczony zespół tworzący unikatowe kolekcje Bardzo dobre wyniki finansowe, uzyskiwanie ponadprzeciętnych rentowności na tle branży Silna i wysoko rozpoznawalna* marka modowa Lider w zakresie oferowania wysokiej jakości produktu Skoncentrowana na projektowaniu i sprzedaży odzieży damskiej oraz zarządzaniu marką Solar *źródło: ranking marek Rzeczpospolita 2010 Rozwinięta sieć sprzedaży na terenie całego kraju oraz zagranicą 6

7 Kroki milowe rozwoju Grupy Solar uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy 1991 ROZWÓJ SIECI DYSTRYBUCJI otwarcie pierwszego własnego sklepu 1998 DECYZJA O EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE pierwszy zagraniczny sklep partnerski (Niemcy) 2003 pierwszy zagraniczny sklep franczyzowy (Rosja) rozpoczęcie budowy marki SOLAR utworzenie PHU SOLAR Sp. z o.o utworzenie SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o ROZPOCZĘCIE PRODUKCJI W POLSCE rozszerzenie współpracy o producentów krajowych 2007 otwarcie 50 sklepu własnego 2011 WZROST POTENCJAŁU MARKI SOLAR przekształcenie formy prawnej 234 punktów dystrybucji produktów marki SOLAR rozpoczęcie działalności sklepu internetowego 7

8 Marka Solar Marka SOLAR Produkty Jedna z wiodących marek modowych, adresowana wyłącznie do kobiet Bardzo duża rozpoznawalność marki* Główne atrybuty marki: wysoka jakość, własny wyrazisty styl i ciekawa interpretacja obowiązujących trendów Marka o największym prestiżu w branży odzieżowej* na rynku polskim Kreowanie jednolitego wizerunku marki - prezentowanie całej bieżącej kolekcji w każdym ze sklepów Autorskie kolekcje oraz akcesoria odzieżowe Łączenie światowych trendów z oczekiwaniami polskich klientek Niezwykle doświadczony i kompetentny zespół projektantów Trzy główne kolekcje oraz szeroka gama akcesoriów w każdym roku (wiosna-lato, jesień-zima oraz karnawał) Końcówki kolekcji oferowane w następnym roku we własnych sklepach outletowych (dwuletni cykl sprzedaży outletowej) * źródło: ranking marek Rzeczpospolita

9 Liczne nagrody i wyróżnienia Ranking marek Rzeczpospolitej 2010 Solar marką o największym prestiżu w branży odzieżowej Fashion Website Awards Nagroda główna za najlepszą stronę internetową w kat. firm odzieżowych Laur Klienta 2010 I miejsce w kategorii: Sieć ekskluzywnych salonów odzieżowych dla kobiet Jakość Obsługi 2010 i 2011 I miejsce w kategorii: Odzież Damska Sieć handlowa roku 2011 I miejsce w konkursie organizowanym przez Polską Radę Centrów Handlowych Doskonałość Mody Twojego Stylu Nagroda przyznawana przez magazyn Twój Styl do 2010 roku nagroda przyznawana marce SOLAR dziewięciokrotnie 9

10 Grupa Kapitałowa SOLAR COMPANY Veraques (14,99%) Stanmax (14,99%) WAKON (29,98%) ING OFE (9,97%) Pozostali (30,07%) SOLAR COMPANY S.A. projektowanie, zarządzanie produkcją i sprzedaż własnych, autorskich kolekcji oraz dodatków odzieżowych, zarządzanie marką SOLAR i siecią sprzedaży, zarządzanie Grupą Kapitałową strategia oraz business development Solar Dystrybucja Sp. z o.o. (100%) Sprzedaż odzieży i akcesoriów marki SOLAR do sklepów partnerskich w kraju i zagranicą PHU Solar Sp. z o.o. (100%) Zakup tkanin na rynku europejskim na potrzeby produkcji realizowanej w Polsce. Solar Franczyza Sp. z o.o. (100%) Sprzedaż odzieży i akcesoriów marki SOLAR do sklepów franczyzowych w kraju i zagranicą Wysoce efektywna struktura Grupy Kapitałowej kompleksowe i samodzielne działanie, wysoka efektywność zarządzania, doskonała organizacja logistyczna, umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby rynku. 10

11 Efektywna sieć sprzedaży Grupy LICZBA SKLEPÓW SIECI SOLAR SKLEPY WŁASNE W TYM OUTLETY SKLEPY PARTNERSKIE SKLEPY FRANCZYZOWE SKLEPY PARTNERSKIE ZAGRANICA SKLEPY FRANCZYZOWE ZAGRANICA RAZEM źródło: Spółka Sieć własnych sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju we wszystkich głównych centrach handlowych Sieć sklepów partnerskich i franczyzowych na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych Wzrost efektywności sieci sprzedaży w połączeniu ze wzrostem średniej powierzchni sklepu prezentacja asortymentu na dużych, nowoczesnych powierzchniach lepsza ekspozycja kolekcji, większe zaplecze magazynowe, lepsza organizacja pracy i obsługa klienta Wysoki profesjonalizm sprzedawców i serwisu sprzedażowego - potwierdzony niezależnymi badaniami rynkowymi Zarządzanie organizacją sprzedaży z poziomu Centrali w Poznaniu (logistyka dostaw, wystawy sklepowe, uzupełnianie braków towarów nowoczesny system informatyczny) Dane (w mkw.) Średnia powierzchnia sklepów własnych ,6 źródło: Spółka 11 11

12 Proces zarządzania marżą ZINTEGROWANY PROCES ZARZĄDZANIA MARŻĄ Produkt/projektowanie Zakupy Sieć sprzedaży Wysokomarżowy produkt nastawiony na jakość Maksymalizacja efektywności w ramach jednej marki: wysoce profesjonalny zespół projektowy z długoletnim stażem w branży pozycja lidera na rynku wysokogatunkowych dzianin zdolność do generowania ponadprzeciętnych marż minimalizacja kosztu produkcji vs. atrakcyjność jakości produktu dla klienta docelowego długoletni sukces rynkowy klasycznych kolekcji uzupełniony o nowe wzory kreujące postrzeganie marki Wypracowane przez lata współpracy relacje z kontrahentami: wyselekcjonowana grupa producentów polskich i zagranicznych preferencyjne (w porównaniu do konkurencji) ceny zakupu Kontrola jakości na miejscu produkcji (Chiny) Dodatkowy Dział Kontroli Jakości w Poznaniu Ścisła kontrola kosztów zakupów i dystrybucji Stały rozwój jakościowy sklepów marki Solar: efektywniejsza ekspozycja kolekcji rozwijanie zaplecza magazynowanego koncentracja na jakości obsługi klienta Umiejętna dywersyfikacja kanałów sprzedażowych: lokalizacje sklepów własnych uzasadnione ekonomicznie (centra handlowe pozwalające dotrzeć do klienta docelowego) sklepy partnerskie i franczyzowe - promocja marki w mniejszych miejscowościach (ok.100 tys. mieszkańców) model rozwoju sieci zewnętrznej sprzedaży przyjęty w ekspansji na rynkach zagranicznych Zastępowanie sklepów generujących niższą sprzedaż nowymi lokalizacjami 12

13 Agenda Działalność Grupy SOLAR COMPANY Strategia rozwoju

14 Strategia rozwoju (1) 1 Ekspansja na rynki zagraniczne Dynamiczne zwiększenie liczby zagranicznych sklepów franczyzowych w roku 2012 planowane otwarcie 8 sklepów franczyzowych w roku 2013 planowane otwarcie 15 sklepów franczyzowych Zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych, na których Solar jest już obecny intensyfikacja rozwoju sprzedaży na rynku rosyjskim utworzenie spółki dystrybucyjnej we współpracy z partnerem lokalnym mającym doświadczenie w rozwoju sieci sprzedaży marek zagranicznych na rynku rosyjskim planowane otwarcie sklepów franczyzowych: 3 w roku 2012, 7 w roku 2013 spółka rozważa otwarcie 2 sklepów własnych w Rosji na przełomie lat 2013/2014 rozwój sprzedaży na rynku niemieckim zwiększenie liczby punktów dystrybucyjnych planowane otwarcie sklepów franczyzowych: 2 w roku 2012, 4 w roku 2013 Zwiększenie rozpoznawalności marki Solar na rynkach zagranicznych (poprzez m.in. organizację wspólnych akcji reklamowych) Badanie popytu na rynkach zagranicznych poprzez sieć sklepów partnerskich 14

15 Strategia rozwoju (2) 2 Dalszy rozwój sieci sprzedaży na rynku krajowym: Kontynuacja rozwoju sieci własnych lokalizacji w atrakcyjnych lokalizacjach i nowoczesnych powierzchniach handlowych (w szczególności rozwój sieci sprzedaży w miastach średniej wielkości), Rozwój sklepu internetowego uruchomionego w IV kwartale 2011 r. wsparcie istniejącej sieci sprzedaży oraz wzmocnienie wizerunku Grupy na rynku. 3 Kontynuacja rozwoju w oparciu o markę Solar Dalszy rozwój marki SOLAR ciągłe doskonalenie marki, dbanie o wysoką jakość, rozpoznawalność i spójność kolekcji marki SOLAR, Rozwój jakościowy sklepów marki SOLAR, poprzez: wzrost średniej powierzchni sklepu (lepsza ekspozycja kolekcji/dostępność towaru dla klienta; większe zaplecze magazynowe lepsza organizacja pracy personelu sklepowego i sprawniejsza obsługa klienta), dalsza poprawa jakości sieci zewnętrznej (partnerskich i franczyzowych) ujednolicenie standardów przestrzeganych w tych sklepach do standardów sieci własnej. 4 Dalsza poprawa efektywności Optymalizacja zarządzania kolekcją SOLAR, Silna kontrola i dalsza obniżka kosztów, Zwiększenie efektywności zarządzania (wprowadzenie systemu informatycznego ERP). 15

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r.

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA KOMUNIKAT PRASOWY 5 grudnia 2013 KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Vistal Gdynia SA, wiodącego producenta wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców ę 19 marca 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców Marzec 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo