RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU. Część I (diagnoza)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU. Część I (diagnoza)"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2014 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2015 rok

2 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, dotyczących popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Dzięki rozwojowi rożnych sektorów gospodarki powstają nowe zawody, związane z nowoczesną technologią, natomiast pewne zawody zanikają na skutek coraz mniejszej ich popularności i malejących potrzeb społecznych na ich wykonywanie. Narzędziem monitoringu jest poniższy raport ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grajewskim, który służy jako źródło informacji do: o określenia kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowokwalifikacyjnej na grajewskim rynku pracy, o określenia odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających zwiększenie efektywności organizowanych szkoleń, o bieżącej korekty poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych i dyrekcji szkół), o usprawnienia poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, o usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów wg zawodów, o ułatwienia realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Podstawą niniejszego opracowania są dane zawarte w załącznikach do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za I i II półrocze 2014r.: Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (załącznik 2) i Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności (załącznik 3). Analiza struktury zawodowej bezrobotnych i ofert pracy została oparta na Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Ponadto, przy monitoringu uwzględniono poziom i strukturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. 2

3 2. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE BEZROBOCIA W POWIECIE GRAJEWSKIM Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Grajewo na koniec grudnia 2014r. wynosiła 3685 osób i była o 480 osób mniej niż w analogicznym okresie 2013r. (spadek o 11,5%). Liczba bezrobotnych kobiet wg stanu na r. wynosiła 1718 osób i stanowiła 46,6% ogółu. W porównaniu do grudnia 2013r. zarejestrowanych było mniej o 215 kobiet. Tabela 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2014roku (według stanu na koniec miesiąca) Miesiąc Liczba bezrobotnych według stanu na koniec miesiąca Wzrost/spadek (+/-) 2013r. 2014r. W liczbach W % I ,8 II ,6 III ,3 IV ,8 V ,1 VI ,6 VII ,0 VIII ,7 IX ,4 X ,3 XI ,8 XII ,0 Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2014r. osiągnęła wartość 20,6%. Dla porównania w grudniu 2013r. stopa bezrobocia wynosiła 23%. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w końcu 2014r. uległa zmianom od grudnia 2013r. Niezmiennie najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym - 30,3% oraz zasadniczym zawodowym - 26,1% ogółu bezrobotnych. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły najmniejszy odsetek osób bezrobotnych. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano we wszystkich kategoriach - najliczniejszy dotyczył grona osób legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym o 137 osób, z wykształceniem gimnazjalnym i niższym o 131 osób oraz wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 100 osób. 3

4 Udział kobiet kształtował się na poziomie 33,2% w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz 38,7% w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. W pozostałych grupach stanowiły zdecydowaną większość - powyżej 55%. Tabela 2. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia Wykształcenie Liczba bezrobotnych wg stanu Wzrost/spadek (+/-) na koniec 2013r. 2014r. W liczbach W % Wyższe ,9 Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i niższe , , , ,5 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg poziomu wykształcenia (stan na koniec 2014r.) 4

5 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Bezrobotni posiadający zawód w liczbie 2519 stanowili 68,4% ogólnej liczby zarejestrowanych. Analiza tej populacji bezrobotnych ze względu na płeć wskazuje, że zawód posiadało 1346 mężczyzn (53,4%), kobiet zaś 1173 (46,6%). Zawody, które kumulują największe w skali powiatu zasoby osób bezrobotnych na dzień r. zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 3. Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych w porządku malejącym Lp. Kod Bezrobotni Nazwa zawodu zawodu ogółem Kobiety Sprzedawca Ślusarz Technik rolnik Technik ekonomista Piekarz Technik żywienia i gospodarstwa domowego Murarz Robotnik gospodarczy Krawiec Technik mechanik Robotnik budowlany Mechanik samochodów osobowych Tokarz w metalu Fryzjer Kucharz Rolnik upraw polowych Kucharz małej gastronomii Technik budownictwa Technik informatyk Cukiernik Technik hotelarstwa Mechanik pojazdów samochodowych Stolarz meblowy Specjalista administracji publicznej Hydraulik Stolarz Kelner Technik prac biurowych Technik handlowiec Rolnik Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszą grupę zawodową tworzyli sprzedawcy 153 osoby z przewagą kobiet, które stanowiły 91,5% tej populacji. Kolejną grupę stanowili wyłącznie mężczyźni ślusarze w liczbie 115 osób. Trzecią co do wielkości grupą byli bezrobotni z zawodem technik rolnik 97 osoby (kobiety stanowiły 65% grupy). 5

6 Liczną grupę zawodową stanowili technicy ekonomiści (89 osób). Była to grupa sfeminizowana, gdyż liczyła 79 kobiet - (88,8%). Absolwenci (osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki) figurujący w ewidencji PUP na koniec 2014r. stanowili 4,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (168 osób, w tym 85 kobiet). Zawód posiadało 88 osób tj. 52,4% ogółu zarejestrowanych absolwentów, w tym 51 kobiet. Coraz mniej absolwentów szkół zawodowych przystępuje do egzaminów zawodowych, bądź ich nie zdaje. Najliczniej reprezentowane zawody w tej grupie bezrobotnych to: technik żywienia i gospodarstwa domowego 17 osób, technik informatyk 7 osób, technik handlowiec 5 osób, technik ekonomista 4 osoby, inspektor ds. obrony cywilnej 4 osoby, technik hotelarstwa 4 osoby, fryzjer 4 osoby. Kolejna grupa objęta monitoringiem to osoby bezrobotne, poprzednio pracujące, pozostające w ewidencji powyżej 12 miesięcy. Ich liczba na koniec omawianego okresu osiągnęła poziom 1209 osób (32,8% ogółu zarejestrowanych). Udział kobiet w omawianej grupie wyniósł 48,1% (582 osób). Zawód posiadało 994 osób (82,2% populacji), w tym 482 kobiety. Najliczniej reprezentowane zawody w tej kategorii osób to: sprzedawca 78 osób (w tym 72 kobiety), ślusarz 43 osoby, piekarz 35 osób (w tym 11 kobiet), murarz 32 osoby, robotnik gospodarczy 30 osób (w tym 13 kobiet), robotnik budowlany 30 osób, technik ekonomista 28 osób (w tym 26 kobiet), krawiec 24 osoby ( w tym 23 kobiety), tokarz w metalu 21 osób. fryzjer 20 osób (w tym 19 kobiet), technik mechanik 18 osób. Grupą osób generującą największe w powiecie bezrobocie to osoby bez zawodu. Grupa obejmuje: osoby, które nie posiadają świadectwa czy dyplomu ukończenia szkoły lub odpowiedniego kursu, osoby, które nie przystąpiły do egzaminów zawodowych lub je nie zdały, osoby, które nie posiadają udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie, absolwenci liceów ogólnokształcących. W ww. grupie znajdują się to głównie osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. W końcu 2014r. grupa bezrobotnych bez zawodu liczyła 1166 osób (31,7 % ogółu bezrobotnych), w tym 545 kobiet. 6

7 Absolwentów bez zawodu odnotowano 80 osób, w tym 34 kobiety (obserwuje się wzrastającą liczbę osób bezrobotnych bez zawodu). Bezrobotni bez zawodu poprzednio pracujący i pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowili 18,4% (215 osoby, w tym 100 kobiet) badanej populacji Struktura bezrobotnych według grup zawodów Struktura bezrobotnych według kwalifikacji zawodowych w układzie grup dużych wskazuje, że najliczniejszą kategorię tworzyły osoby posiadające zawody z grupy robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (kod grupy 72) 312 osób. Stanowiły one 8,5 % ogółu bezrobotnych i 12,4% bezrobotnych z zawodem. Druga pod względem wielkości grupa to średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (kod grupy 31) 276 osoby. Stanowiły one 7,5% ogółu bezrobotnych i 11% bezrobotnych z zawodem. Trzecią kategorię osób podobnie jak w roku 2014 tworzyli bezrobotni sklasyfikowani w grupie robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (kod grupy 75) 252 osób. Omawiana grupa stanowiła odpowiednio 6,8% oraz 10% i zdominowana była przez piekarzy, krawców, cukierników. Kolejne liczne grupy zawodów to: pracownicy usług osobistych 199 osoby (51 grupa), robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 180 osoby (71 grupa), sprzedawcy i pokrewni 177 osób (52 grupa), średni personel do spraw biznesu i administracji 127 osoby (33 grupa), średni personel do spraw zdrowia 113 osób (32 grupa), rolnicy produkcji towarowej 93 osoby (61 grupa), specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 89 osób (24 grupa). Najmniej licznie reprezentowane były następujące duże grupy zawodów (po jednej osobie): żołnierze szeregowi, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, kierownicy ds. produkcji i usług, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby. Brak było reprezentantów następujących grup: oficerowie sił zbrojnych, kierownicy ds. zarządzania i handlu kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Napływ bezrobotnych według zawodów W ciągu 2014r. zarejestrowało się 3969 osób (spadek o 4,8%), w tym 1731 kobiet (udział procentowy rejestrujących się kobiet był podobny jak w 2013r. i wynosił 43,6%). Po raz pierwszy zarejestrowało się 627 osób tj. 15,8% ogółu. Określonego zawodu nie posiadało 1296 osoby (32,7% ogółu rejestrujących się), w tym 508 kobiet. Pozostałe osoby, w liczbie 2673, to bezrobotni reprezentujący 590 zawodów. 7

8 Najliczniej występujące zawody ilustruje poniższa tabela. wśród osób, które rejestrowały się w omawianym okresie, Tabela 4. Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych w porządku malejącym Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety Sprzedawca Ślusarz Technik rolnik Technik ekonomista Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik mechanik Piekarz Murarz Robotnik gospodarczy Krawiec Technik informatyk Mechanik pojazdów samochodowych Robotnik budowlany Mechanik samochodów osobowych Ekonomista Pedagog Kucharz Tokarz w metalu Specjalista administracji publicznej Fryzjer Rolnik upraw polowych Kucharz małej gastronomii Technik hotelarstwa Technik handlowiec Technik budownictwa Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych Stolarz Hydraulik Cukiernik Technik prac biurowych Rejestrujące się kobiety z zawodem (1223 osoby) stanowiły ok. 1/2 napływu osób posiadających zawód. W tej grupie kobiet przeważały następujące zawody: sprzedawca 116 osób, technik ekonomista 83 osoby, technik żywienia i gospodarstwa domowego 62 osoby, technik rolnik 60 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego 62 osoby, krawiec 44 osoby, fryzjer 29 osób, kucharz 29 osób, pedagog 28 osób, ekonomista 26 osób, 8

9 specjalista administracji publicznej 24 osoby, technik hotelarstwa 23 osoby, kucharz małej gastronomii 23 osoby. Liczba rejestrujących się absolwentów (osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki) w 2014r. wyniosła 414 osób, w tym 210 kobiet. Bez zawodu rejestrowało się 193 absolwentów, w tym 84 kobiety. Zawód posiadało 221 osób (53,4% rejestrującej się populacji absolwentów). Reprezentanci tej grupy: technik żywienia i gospodarstwa domowego 18 osób, ekonomista 14 osób, pedagog 9 osób, technik informatyk 9 osób, inspektor ds. obrony cywilnej 8 osób, specjalista administracji publicznej 7 osób, technik ekonomista 7 osób, technik handlowiec 7 osób, inżynier budownictwa budownictwo ogólne 6 osób Napływ bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. Uzupełnieniem tematu napływu bezrobotnych może być analiza tego zjawiska wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. W 2014r. wśród rejestrujących się bezrobotnych dominowały osoby, które przed nabyciem statusu bezrobotnego pracowały. Liczba tych osób wynosiła 2994 (75,4% całego napływu). Struktura bezrobotnych w tej kategorii pokazuje grupy zawodowe dotknięte największym spadkiem zatrudnienia w poszczególnych sekcjach wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Branże działalności generujące największe populacje bezrobotnych na terenie powiatu to: działalność niezidentyfikowana osób (15,7%), przetwórstwo przemysłowe 431 osób (10,9%), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 405 osób (10,2%), budownictwo 366 osób (9,2%), edukacja 187 osób (4,7%), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 183 osób (4,6%), transport i gospodarka magazynowa 107 osób (2,7%). Napływ bezrobotnych z wyżej wymienionych branż stanowił 58 % napływu ogółem. Najmniej liczny napływ odnotowano w następujących sekcjach PKD: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 3 osoby, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 13 osób. Nie odnotowano napływu z branży: organizacje i zespoły eksterytorialne. 9

10 3.4. Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodów. Najliczniejszy napływ bezrobotnych w 2014r. miał miejsce w grupie robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (kod grupy 72) 319 osób (8,2% ogólnego napływu bezrobotnych i 12,7% napływu bezrobotnych z zawodem).wśród rejestrujących się osób dominowali: ślusarze, mechanicy samochodów osobowych, mechanicy pojazdów samochodowych, tokarze w metalu, mechanicy maszyn i urządzeń przemysłowych. Druga w kolejności grupa to średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (kod grupy 31) 296 osób (7,5% ogólnego napływu bezrobotnych i 11,8% napływu bezrobotnych z zawodem). Rejestrujące się osoby to przede wszystkim: technicy rolnicy i technicy mechanicy. Trzecią pod względem wielkości napływu tworzyli bezrobotni należący do grupy robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (kod grupy 75) 218 osób, które stanowiły odpowiednio: 5,5% i 8,7%. Zdecydowana większość rejestrujących się osób to: piekarze, krawcy, stolarze, szwaczki, rzeźnicy, cukiernicy. Znaczny napływ odnotowano również w grupach: pracownicy usług osobistych (kod 51) 172 osoby, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania (kod 24) 168 osób, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (kod 71) 160 osób, sprzedawcy i pokrewni (kod 52) 154 osoby, średni personel do spraw biznesu i administracji (kod 33) 144 osoby, średni personel do spraw zdrowia (kod 32) 120 osób. Grupy zawodów do których napłynęła najmniejsza liczba osób to: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni; kierownicy do spraw produkcji i usług; rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby; żołnierze szeregowi; specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych; pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki. Nie odnotowano napływu w grupach: oficerowie sił zbrojnych;; kierownicy do spraw zarządzania i handlu; kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych. 4. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 4.1. Oferty pracy wg zawodów. Ważnym elementem charakteryzującym sytuację na rynku pracy jest analiza napływu ofert pracy, która pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodów. W 2014r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie wpłynęło 1600 ofert pracy w 590 zawodach i była wyższa o 453 oferty w porównaniu z rokiem Sektor publiczny zgłosił 445 ofert pracy. Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 55,3% zgłoszonych wolnych miejsc pracy i było ich 884. Dla porównania w roku 2013 oferty pracy subsydiowanej stanowiły 66,2% zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Na koniec omawianego okresu pozostało 41 ofert, które przeszły do realizacji na rok

11 Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodach przedstawionych w poniższej tabeli. Tabela 5. Zgłoszone oferty pracy wg zawodów (z liczbą powyżej 9 w danym zawodzie) w porządku malejącym Lp. Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Udział w ogólnej liczbie ofert pracy (w %) 1. Robotnik gospodarczy ,3 2. Sprzedawca 145 9,1 3. Sprzedawca w branży spożywczej 60 3,8 4. Technik prac biurowych 51 3,2 5. Kierowca samochodu ciężarowego 51 3,2 6. Posadzkarz 49 3,1 7. Robotnik budowlany 45 2,8 8. Przedstawiciel handlowy 45 2,8 9. Sprzątaczka biurowa 30 1,9 10. Pomoc kuchenna 25 1,6 11. Magazynier 21 1,3 12. Kierowca samochodu dostawczego 21 1,3 13. Kucharz 20 1,3 14. Szwaczka 18 1,1 15. Przetwórca ryb 17 1,1 16. Murarz 16 1,0 17. Kelner 16 1,0 18. Pomocnik mleczarski 15 0,9 19. Robotnik drogowy 12 0,8 20. Ślusarz 12 0,8 21. Agent ubezpieczeniowy 11 0,7 22. Doradca klienta 11 0,7 23. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 11 0,7 24. Mechanik samochodów ciężarowych 11 0,7 25. Pakowacz 11 0,7 26. Monter konstrukcji stalowych 10 0,6 27. Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok 10 0,6 28. Opiekunka dziecięca 10 0,6 29. Pracownik call center 10 0,6 30. Technik administracji 10 0,6 Oferty pracy zgłoszone w 2014r. były zdominowane przez zawody wymagające stosunkowo niskich kwalifikacji, określonych co najwyżej średnim poziomem wykształcenia. Udział ofert pracy w ww. zawodach z powyższej tabeli stanowi 65,3% ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Odsetek ofert w zawodzie robotnik gospodarczy osiągnął poziom 16,3%. Oferty pracy w tym zawodzie były głównie ofertami prac subsydiowanych. Dla 121 zawodów wpłynęło po jednej ofercie pracy. Stanowiły one 7,6% ogółu wolnych miejsc pracy. Oferty przeznaczone były dla prawie wszystkich grup zawodowych. W 2014r. nie wpłynęła żadna oferta pracy przeznaczona dla osób bez zawodu. 11

12 4.2. Struktura ofert pracy według grup zawodów W omawianym okresie największa liczba wolnych miejsc pracy była skierowana do pracowników usług osobistych (grupa 51), dla których wpłynęło 316 ofert, stanowiących 19,8% ogółu ofert. Zawód dominujący w tej grupie to robotnik gospodarczy 260 ofert, tj. 82,3% opisywanej grupy. Drugą w kolejności grupą zawodową o największej liczbie ofert pracy była grupa 52 sprzedawcy i pokrewni, dla których wpłynęło 246 wolnych miejsc pracy stanowiących 15,4 % ogółu ofert. Przeważająca ich liczba dotyczyła sprzedawców ofert, tj. 59% tej grupy. Duże zainteresowanie pracodawców skupiało się na pracownikach należących do grupy 93 - robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. Dla tej grupy zgłoszono 108 wolnych miejsc pracy, czyli 6,8% ogółu ofert pracy. Adresatem tych ofert byli głównie robotnicy budowlani (45 ofert, tj.41,7% grupy). Pozostałe najliczniejsze grupy to: średni personel do spraw biznesu i administracji 91ofert, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 91 ofert, kierowcy i operatorzy pojazdów 91 ofert, sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 90 ofert, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 72 oferty. robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 45 ofert. Najmniej ofert pracy wpłynęło w następujących dużych grupach zawodów: kierownicy ds. produkcji i usług (1oferta), specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (1 oferta), leśnicy i rybacy (3 oferty), monterzy (3 oferty). W 2014r. nie wpłynęły oferty dla grupy sił zbrojnych (oficerowie sił zbrojnych oraz żołnierze szeregowi); rolników i rybaków pracujących na własne potrzeby; rzemieślników i robotników poligraficznych Oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności, najwięcej ofert pracy wpłynęło z podmiotów działających w sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 343 oferty, stanowiły one 21,5% wszystkich ofert zgłoszonych w omawianym okresie. Z sekcji przetwórstwa przemysłowego wpłynęło 252 oferty pracy, stanowiły one 15,8% ogółu zgłoszonych ofert. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła z dwóch sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne (242 oferty 15,1% ogółu), budownictwa (214 ofert 13,4% ogółu) i edukacji (118 ofert 7,4% ogółu). Oferty pracy pochodzące z wyżej wymienionych pięciu sekcji stanowiły 73,2% ogółu wszystkich pozyskanych ofert pracy. Pozostałe w kolejności sekcje PKD: transport i gospodarka magazynowa - 66 ofert (4,2%), 12

13 działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 62 oferty (3,9%), działalność profesjonalna naukowa i techniczna 50 ofert (3,1%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna 45 ofert (2,8%), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 40 ofert (2,5%). Najmniejsza ilość ofert pracy wpłynęła z sekcji: górnictwo i wydobywanie (2 oferty), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (4 oferty), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (6 ofert). Nie odnotowano wpływu ofert z działów: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, organizacje i zespoły eksterytorialne oraz działalności nie zidentyfikowanej. 5. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Podstawowym celem, któremu ma służyć ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest próba wskazania, na które zawody istnieje popyt na lokalnym rynku pracy, a które z nich występują w stopniu nadwyżkowym. Dokonując analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych wzięto pod uwagę wyłącznie informacje o nowo rejestrujących się bezrobotnych (napływ) oraz zgłoszonych ofertach pracy w 2014 r. Wyjaśnienia wymaga przyjęta definicja zawodu deficytowego i nadwyżkowego. Za zawód deficytowy uznany został zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawodem nadwyżkowym określa się zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących w nim pracy. Zawody deficytowe i nadwyżkowe zostały wyłonione w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, a zdefiniowany jako stosunek zgłoszonych w badanym okresie ofert pracy do liczby rejestrujących się w tym czasie bezrobotnych w danym zawodzie. W zaleceniach metodycznych do monitoringu zawodów określono, że zawody o wskaźniku: W < 0,9 to zawody nadwyżkowe, W > 1,1 to zawody deficytowe, 0,9 W 1,1 to zawody zrównoważone. Zastosowanie ww. wskaźnika jako kryterium analizy pozwoliło na wyodrębnienie grupy zawodów nadwyżkowych w liczbie 407, wśród której można wyodrębnić dwie: 1. Rejestrujący się bezrobotni reprezentanci 74 zawodów mogli liczyć na otrzymanie przynajmniej jednej oferty pracy w 2014r. ( 221 ofert pracy dla 1229 rejestrujących się osób z zawodem średnia dla grupy to 5,6 bezrobotnych na jedną ofertę). 13

14 Trzydzieści pierwszych zawodów nadwyżkowych według malejącego wskaźnika przedstawia poniższa tabela. Tabela 6. Zawody nadwyżkowe Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Napływ bezrobotnych Oferty pracy Elektromonter (elektryk) zakładowy 0, Kierowca samochodu osobowego 0, Technik elektryk 0, Technik administracji 0, Logistyk 0, Doradca finansowy 0, Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) 0, Kucharz 0, Rzeźnik -wędliniarz 0, Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne 0, Inżynier geodeta - geomatyka 0, Inżynier geodeta-kataster i gospodarka nieruchomościami 0, Specjalista zdrowia publicznego 0, Nauczyciel języka polskiego 0, Technik elektroradiolog 0, Technik telekomunikacji 0, Monter konstrukcji budowlanych 0, Dekarz 0, Elektryk 0, Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 0, Kierowca operator wózków jezdniowych 0, Kierowca ciągnika rolniczego 0, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 0, Technik handlowiec 0, Specjalista ds. ochrony środowiska 0, Psycholog 0, Asystent ds. księgowości 0, Brukarz 0, Elektromechanik pojazdów samochodowych 0, Operator koparko-ładowarki 0,

15 2. Grupa zawodów nadwyżkowych w liczbie 333 charakteryzowała się wskaźnikiem równym 0 (1025 bezrobotnych). Oznacza to, że w omawianym okresie nie wpłynęła żadna oferta pracy w zawodach tej grupy. Zawody należące do omawianej grupy zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 7. Zawody nadwyżkowe (ze wskaźnikiem równym 0 i napływem powyżej 5 osób w zawodzie) Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych Technik ekonomista Technik żywienia i gospodarstwa domowego Rolnik upraw polowych Kucharz małej gastronomii Technik hotelarstwa Technik budownictwa Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych Stolarz meblowy Technik organizacji usług gastronomicznych Technik mechanizacji rolnictwa Opiekunka domowa Inżynier rolnictwa Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Inspektor ds. obrony cywilnej Betoniarz Technik logistyk Mechanik maszyn rolniczych Specjalista ds. stosunków międzynarodowych Technik technologii drewna Pedagog szkolny Filolog filologia obcojęzyczna Pedagog animacji kulturalnej Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody Plecionkarz Kosmetolog Tkacz Specjalista ds. rachunkowości 6 15

16 Grupa 168 zawodów charakteryzowała się wskaźnikami umożliwiającymi zakwalifikowanie ich do grona zawodów deficytowych, wśród której można wyróżnić dwie: Lp. 1.Grupa 40 zawodów, dla których ilość zgłoszonych ofert pracy przewyższała ilość rejestrujących się bezrobotnych w tych zawodach (989 ofert pracy dla 370 osób, czyli średnio 2,7 oferty na osobę). Ranking wszystkich zawodów deficytowych w tej grupie przedstawia poniższa tabela. Tabela 8. Zawody deficytowe Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu zawodów) Napływ bezrobotnych Oferty pracy Sprzedawca w branży spożywczej 60, Przedstawiciel handlowy 22, Pomocnik mleczarski 15, Pomoc kuchenna 12, Pakowacz 11, Kierowca samochodu dostawczego 10, Księgowy 7, Sekretarka 7, Konserwator budynków 6, Recepcjonista 5, Robotnik gospodarczy 4, Posadzkarz 4, Dozorca 4, Kierowca samochodu ciężarowego 4, Spedytor 4, Opiekunka środowiskowa 4, Kosmetyczka 4, Operator koparki 4, Woźny 4, Opiekunka dzieci w drodze do szkoły 3, Pomocnik ciastkarza 3, Sprzątaczka biurowa 3, Technik prac biurowych 2, Pomocniczy robotnik przy 2, konserwacji terenów zieleni Barman 2, Magazynier 2, Monter instalacji i urządzeń 2, sanitarnych Salowa 2, Monter konstrukcji stalowych 2, Kierowca mechanik 2, Grupa 128 zawodów, dla których wskaźnik intensywności deficytu był maksymalny (MAX), czyli na zgłoszoną ofertę pracy w danym zawodzie przypadał zerowy napływ bezrobotnych. W omawianym okresie wpłynęło 337 takich ofert pracy. 16

17 Zawody deficytowe o wskaźniku MAX przedstawia poniższa tabela. Tabela 9. Zawody deficytowe o wskaźniku MAX z liczbą ofert powyżej dwóch Lp. Kod Oferty Nazwa zawodu zawodu pracy Przetwórca ryb Agent ubezpieczeniowy Doradca klienta Pracownik obsługi telefonicznej (call center) Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok Kasjer handlowy Sprzedawca w stacji paliw Operator maszyn do produkcji opakowań z tektury i papieru Pomocnik piekarza Specjalista ds. kadr Monter sieci telekomunikacyjnych Operator urządzeń do paletyzacji Asystent nauczyciela przedszkola Operator ładowarki Główny księgowy Technik automatyk Sprzedawca w branży mięsnej Serwisant sprzętu komputerowego Wulkanizator Operator urządzeń przetwórstwa mięsa Terapeuta zajęciowy Bibliotekarz Murarz-tynkarz Kierowca ciągnika siodłowego 3 Grupa zawodów zrównoważonych obejmuje łącznie 17 zawodów. Charakteryzowały się one wskaźnikiem równym 1 (50 ofert pracy na 50 osób rejestrujących się w danym zawodzie). Wszystkie zawody zrównoważone przedstawia poniższa tabela. Tabela 10. Zawody zrównoważone Lp. Kod Napływ Oferty Nazwa zawodu zawodu bezrobotnych pracy Szwaczka Elektromechanik Technik weterynarii Robotnik leśny Inżynier technologii żywności Technik hodowca zwierząt Opiekun medyczny Inżynier mechanik-maszyny i urządzenia przemysłowe

18 Lekarz weterynarii Nauczyciel informatyki Instruktor rekreacji ruchowej Ogrodnik Glazurnik Frezer Palacz pieców zwykłych

19 5. PODSUMOWANIE Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwala dostrzec tendencje jakie występują na obszarze rynku pracy w powiecie grajewskim. Wyniki monitoringu opisują aktualną sytuację na rynku pracy, ale nie posiadają elementów szczegółowej prognozy. Mają charakter diagnostyczny, a więc dla potrzeb edukacji mogą być niewystarczające. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych identyfikuje zjawiska popytu i podaży na lokalnym rynku pracy jedynie w jego większym fragmencie. Informacje zawarte w statystykach urzędów pracy, na których oparte jest niniejsze opracowanie odnoszą się jedynie do bezrobocia rejestrowanego oraz tej części ofert pracy, która została zgłoszona do urzędu pracy. Pośrednictwo urzędu pracy w znalezieniu zatrudnienia jest jednym z wielu źródeł, z jakich mogą korzystać osoby poszukujące pracy oraz pracodawcy w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Inne możliwości to głównie usługi agencji zatrudnienia i firm rekrutacyjnych, oferty zamieszczane w prasie, w Internecie i telewizji lokalnej czy też samodzielne poszukiwanie zatrudnienia u pracodawców. Dlatego też ten ranking nie może być jedynym źródłem pomocnym przy określaniu kierunków kształcenia zawodowego czy szkoleń. Stopa bezrobocia w powiecie grajewskim malała od lutego 2014r. do listopada 2014r. W końcu 2014r. liczba osób bezrobotnych była mniejsza o 480 osób niż w analogicznym okresie 2013r. (spadek o 11,5%). W 2014r. do PUP w Grajewie wpłynęło o 453 ofert pracy więcej niż w roku Zmniejszył się udział ofert pracy subsydiowanej w ogólnej liczbie zgłoszonych wolnych miejsc pracy w stosunku do 2013r. (spadek o 10,9%). Z analizy danych liczbowych wynika, że na terenie powiatu grajewskiego zasadnicza część bezrobotnych jest stale generowana przez osoby z określonym zawodem, między innymi: sprzedawca, ślusarz, technik rolnik, technik ekonomista. Dużym problemem grajewskiego rynku pracy jest znaczny odsetek osób bez zawodu 31,7% ogółu zarejestrowanych w końcu grudnia 2014r. Oznacza to, że niemal co czwarta zarejestrowana osoba nie posiadała przygotowania zawodowego. Z punktu widzenia realizacji polityki rynku pracy aktywizacja zawodowa tej grupy osób wymaga ukierunkowania na promowanie dalszego kształcenia w systemie szkolnym lub pozaszkolnym, np. poprzez system szkoleń. Analiza zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy wykazała, że w większości były to oferty pracy nisko opłacane, o wysokiej fluktuacji kadry pracowniczej. Przykładem mogą być oferty pracy w zawodzie posadzkarz, robotnik budowlany, pomoc kuchenna - dotyczyły wielokrotnie tego samego miejsca pracy, czyli nie generowały nowych miejsc pracy. Bardzo liczna grupa ofert pracy w zawodach robotnik gospodarczy, sprzedawca, technik prac biurowych, opiekunka dziecięca, pomocniczy robotnik przy konserwacji trenów zieleni, sprzątaczka to w większości przykłady miejsc pracy powiązanych z subsydiowanymi formami aktywizacji osób bezrobotnych, zarówno o charakterze zatrudnieniowym (prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego) jak i poza zatrudnieniowym: staże, prace społeczne użyteczne. Udział subsydiowanych ofert pracy wynosił 55,3% (884 ofert) wszystkich zgłoszonych wolnych miejsc pracy w 2014r. Reasumując zasadnicza część rejestrowanego popytu na pracę miała charakter tymczasowy i kształtowana była przez aktywne programy rynku pracy. Charakterystyczną cechą rynku pracy powiatu grajewskiego jest brak równowagi między podażą a popytem w przekroju zawodowym. Kwalifikacje zawodowe wyznaczają szanse na podjęcie zatrudnienia. To one decydują czy osoba bezrobotna stanie się pożądana na rynku pracy, czy dołączy do grupy ryzyka, gdzie szanse na zatrudnienie maleją. Coraz większego znaczenia nabierają dodatkowe umiejętności o charakterze uniwersalnym, które mogą stanowić nie tylko atut w zdobyciu pracy, ale też w jej utrzymaniu: 19

20 planowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego, umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy, chęć uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, elastyczne podejście do oczekiwań pracodawcy, zgoda na wielokrotną reorientację zawodową, motywacja do pracy. Częstym zjawiskiem obserwowanym na terenie powiatu grajewskiego jest podejmowanie pracy nie w zawodzie wyuczonym, ale pokrewnym. Obecnie dużo osób pracuje w zawodach, w których może tylko w części wykorzystać wyuczone umiejętności i wiedzę. Szczegółowe wnioski dotyczące monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014r. będzie można sformułować dopiero po opracowaniu drugiej części raportu tzw. prognostycznej, w oparciu o wyniki badań z popytu na pracę oraz badania o absolwentach szkół wyższych. Opracowała: Krystyna Górska Akceptacja: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie Bożenna Zakrzewska 20

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza)

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2013 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2013 ROKU. Część I (diagnoza)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2013 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2013 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2014 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. Październik 2011 r. Spis treści: I. Wstęp..... 3 II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo