POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI."

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zawarcie umowy ramowej o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Znak sprawy: RN- 2710/1/2/2013 Umowa ramowa będzie zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

2 Część I SIWZ Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiający: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa Tel./fax Regon , NIP zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na Usługi DTP przygotowania do druku - publikacji Część II SIWZ Tryb postępowania 1.Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art ustawy Pzp). 2. Postępowanie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej, przy czym zawarcie umowy nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. 3. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie trwania umowy ramowej. 4. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z siedmioma Wykonawcami. 5. Zamówienia będą udzielane Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa. 6. Zamawiający udzieli zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, zgodnie z art. 101 ustawy Pzp. 7. Zamawiający, przystępując do udzielenia zamówienia na usługi, które objęte są umową ramową, określi szczegółowo przedmiot, wielkość, termin realizacji zamówienia oraz kryterium oceny ofert. 8. Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 9. Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na usługi, które objęte są umową ramową. 10. Wspólny Słownik Zamówień: Usługi składania: Usługi projektów graficznych: Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa przedmiotu umowy ramowej: Usługa DTP publikacji Usługa DTP przygotowanie do druku publikacji, zgodnie z tabelą umieszczoną w formularzu ofertowym, zawierającą przewidywaną liczbę i rodzaj przyszłych zamówień w latach Usługa DTP - przygotowanie do druku oznacza następujące czynności: projekt graficzny, wykonany przez profesjonalnego grafika-plastyka, w co najmniej 2 wersjach, przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu lub akceptacja przez Wykonawcę projektu graficznego przedstawionego przez Zamawiającego (w przypadku, gdy Zamawiający sporządza projekt); łamanie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, ocena jakości technicznej, skanowanie i obróbka komputerowa fotografii dostarczonych w formie plików cyfrowych, diapozytywów lub odbitek; 2

3 skanowanie ilustracji i przystosowanie ich do druku zgodnie z projektem graficznym; wydruk I korekty kolorowy, wydruk II korekty czarno-biały, II korekta drogą mailową. Dodatkowo wymagane zgranie na płytę CD w formacie PDF I, II i III korekty lub przesłanie jej do Zamawiającego pocztą elektroniczną; rewizja w przypadku niewielkiej liczby poprawek - poprawki zostaną przekazane telefonicznie lub em; możliwe są dodatkowe nieliczne poprawki porewizyjne, w wypadku nienaniesienia przez Wykonawcę poprawek w korektach i rewizji lub w wypadku zauważenia przez Zamawiającego nowych błędów; zgranie na płytę DVD plików produkcyjnych w formacie PDF lub umieszczenie plików produkcyjnych na własnym lub wskazanym przez Zamawiającego serwerze ftp; przygotowanie plików do proofów cyfrowych z wybranego (najtrudniejszego lub słabej jakości) materiału ilustracyjnego każdej publikacji na papierze na format A-3; poprawienie stron w razie konieczności wprowadzenia poprawek po sprawdzeniu przez Zamawiającego ozalidów otrzymanych z drukarni; korekta okładki książki po otrzymaniu z drukarni szerokości grzbietu książki. 3. Zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 1) odbiór materiałów oraz dostarczanie i odbiór korekt wraz z podstawami spoczywa na Wykonawcy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego o ich przygotowaniu; 2) w wypadku dostarczenia przez Wykonawcę I korekty publikacji złamanej niezgodnie z projektem graficznym lub z zasadami sztuki edytorskiej, Zamawiający uzna II korektę za I korektę; 3) Wykonawca zapewnia kontakt telefoniczny lub mailowy z grafikiem przygotowującym publikację w dniach roboczych w godzinach Część IV SIWZ. Okres zawarcia umowy Zamawiający zawrze umowę ramową na okres liczony od dnia podpisania umowy do roku. Część V SIWZ Informacja o liczbie wykonawców Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową nie więcej niż z 7 wykonawcami. Część VI SIWZ Oferty częściowe i wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Część VII SIWZ Termin wykonania zamówień cząstkowych Zamówienia cząstkowe, polegające na wykonaniu usługi DTP określonych publikacji, zgodnie ze wzorem umowy cząstkowej stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będą udzielane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy ramowej. Terminy wykonania cząstkowych zamówień będą każdorazowo przedstawiane w projekcie umowy, będącej załącznikiem do SIWZ na wykonanie cząstkowej usługi DTP wg schematu: przedstawienie co najmniej 2 próbnych projektów w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru przez Wykonawcę materiałów do książki; 3

4 pierwsze łamanie do korekty 10 dni kalendarzowych (termin ten został określony przykładowo, dla publikacji bez utrudnień (patrz cz. XXIV SIWZ) o objętości ok. 10 arkuszy wydawniczych; może on ulec zmianie w zależności od objętości publikacji i stopnia trudności jej łamania) od dnia zaakceptowania projektu przez Zamawiającego lub od dnia przekazania materiałów wraz z projektem graficznym przez Zamawiającego; druga korekta w ciągu 4 dni kalendarzowych (może ulec zmianie w zależności od objętości publikacji i stopnia trudności jej łamania) od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z pierwszej korekty; trzecia korekta w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z drugiej korekty; rewizja w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z trzeciej korekty; poprawki do ozalidów w ciągu 1 dnia od przekazania przez Zamawiającego informacji o konieczności wprowadzenia poprawek. Część VIII SIWZ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków O zawarcie umowy ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, tj.: w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali należycie usługę DTP, polegającą na przygotowaniu do druku co najmniej: * 4 książek o charakterze opracowania naukowego lub podręcznikowego (z wyjątkiem beletrystyki), które zawierają elementy charakterystyczne dla publikacji o charakterze naukowym (tekst główny, wielostopniową tytulaturę, wypunktowania, przypisy, bibliografię oraz np. fotografie, rysunki, diagramy, wykresy, mapy, tablice, schematy, wzory matematyczne) o objętości nie mniejszej niż 160 stron każda książka; * 4 folderów promocyjnych ilustrowanych rycinami (fotografiami, rysunkami, diagramami, wykresami, mapami itp.) w postaci broszur (objętość około 48 stron każdy folder); * 4 ulotek ilustrowanych rycinami (fotografiami, rysunkami, diagramami, wykresami, mapami itp.) falcowanych na kilka części; * 2 plakatów lub kalendarzy planszowych full kolor. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana złożonych dokumentów i oświadczeń. na podstawie Część IX SIWZ Informacja o oświadczeniach i dokumentach, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę, że spełnia on warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy złożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 ust.1 ustawy Pzp); 2) wykaz usług wykonanych w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z poniższą tabelą: Przedmiot usługi (tytuł, rodzaj publikacji, objętość w przypadku książki) Data wykonania Odbiorca 4

5 3) co najmniej 3 rekomendacje odbiorców z ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy z tego okresu, poświadczające, że zamówione przez nich usługi DTP zostały wykonane należycie; 4) próbki wykonanych publikacji (próbki powinny zawierać informację zamieszczoną na stronie redakcyjnej, zawierającą nazwę wykonawcy, który wykonał usługę DTP. W razie braku takiej informacji, Wykonawca składa stosowne oświadczenie, że to on wykonał tę usługę). Próbki wykonanych publikacji należy złożyć w postaci: * 2 książek o charakterze opracowania naukowego lub podręcznikowego, które zawierają elementy charakterystyczne dla publikacji o charakterze naukowym (tekst główny, wielostopniową tytulaturę, wypunktowania, przypisy, bibliografię oraz np. fotografie, rysunki, diagramy, wykresy, mapy, tablice, schematy, wzory matematyczne) o objętości nie mniejszej niż 160 stron każda książka (nie dotyczy beletrystyki); * 2 folderów ilustrowanych rycinami (fotografiami, rysunkami, diagramami, wykresami, mapami itp.) w postaci broszury (objętość około 48 stron każdy folder); * 2 ulotek ilustrowanych rycinami (fotografiami, rysunkami, diagramami, wykresami, mapami itp.) falcowanych na kilka części; * 2 plakatów lub kalendarzy planszowych full kolor. Wykonawca nie może załączyć do oferty wyłącznie próbek publikacji wykonanych wcześniej na zlecenie Zamawiającego. W takim wypadku próbki nie będą podlegały ocenie przez Zamawiająego. 5) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie na podstawie art. 23 ust 2 ustawy Pzp. 2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawartego w formularzu ofertowym). Część X SIWZ Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. W postępowaniu o zawarcie umowy ramowej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2). 2. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: - złożenie oferty; - zmiana oferty; - powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty; - uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu nr lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona pisemnie. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5

6 5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 6. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 7. Pytania o wyjaśnienia i odpowiedzi muszą być składane i udzielane w formie pisemnej faksem lub em. 8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. Część XI SIWZ Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia: Renatę Dobrzyńską tel Ze względu na obowiązek zachowania formy pisemnej postępowania, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 3. Osoba wymieniona w ust. 1 jest upoważniona do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o zawarcie umowy ramowej na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Część XII SIWZ Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Część XIII SIWZ Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Część XIV SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 1) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 3) oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularz oferty; 6

7 4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie inną trwałą techniką; 5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis; 6) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty; 7) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania; 8) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej poprzez umieszczenie na niej nazwy Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na usługę DTP publikacji i opisu Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj r. godz. 12:15, 9) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; 10) oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób określony w pkt. 8. z dodatkowym opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY; 11) oferta powinna być spięta w sposób trwały; 12) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; 13) Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty i jako część tajna oferty. Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, zawartych w ofercie. 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp(zawarte w formularzu ofertowym); 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Pzp (zawarte w formularzu ofertowym); 4) oświadczenie, że przedstawione próbki przykładowych publikacji są wynikiem wykonania usługi DTP przez Wykonawcę; 5) pełnomocnictwo w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo z art. 23 Pzp. 3. Dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Część XV SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, pok. 300/7 (sekretariat), w terminie do roku, do godziny 12: Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 7

8 ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień cząstkowych objętych umową ramową. 5.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu roku, o godz. 12:15, w pok. Nr 300/7, w swojej siedzibie. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę(y) firm(y) oraz adres(y) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 8. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 8, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Część XVI SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca określi ceny zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Część XVII SIWZ Informacja dotycząca walut obcych, w których mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Część XVIII SIWZ Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Komisja przetargowa podda ocenie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: Cena oferty brutto 50% Jakość publikacji 50% 2.1.Kryterium ceny będzie oceniane w następujący sposób: Wykonawca proponujący najniższą cenę otrzyma 60 pkt od każdego z członków komisji, pozostałe oferty wg wzoru: cena najniższa C= x 50 cena oferowana 2.2. Kryterium jakości będzie oceniane w następujący sposób: Każdy z członków komisji przyzna każdej ofercie (próbki przykładowych publikacji będą oceniane łącznie ze względu na różny charakter i zawartość publikacji) maksimum 130 punktów (zgodnie z Tabelą oceny jakości wydawnictw załączniki nr 4 A-C do SIWZ). Wykonawca otrzyma punkty za jakość wg wzoru: liczba punktów oferty badanej J = x Wynik równania zostanie zaokrąglony do pełnych jedności. 8

9 Oferty, które w kryterium jakości otrzymają mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów, tj. mniej niż 65, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia Każda oferta otrzyma punktację wg wzoru; Liczba uzyskanych punktów = punkty uzyskane w kryterium ceny + punkty uzyskane w kryterium jakości L = c + j 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 4. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Część XIX SIWZ Informacje o formalnościach, które muszą dopełnić Wykonawca i Zamawiający po wyborze ofert w celu zawarcia umowy ramowej 1. O wyborze najkorzystniejszych ofert i uzasadnieniu ich wyboru Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powyższa informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 2. Przed podpisaniem umowy ramowej w celu weryfikacji Wykonawcy oraz osób uprawnionych do podpisania umowy Zamawiający zażąda złożenia odpowiedniego dokumentu (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.). 3. Zamawiający unieważnia postępowanie o zawarcie umowy ramowej w trybie art O unieważnieniu postępowania o zawarcie umowy ramowej Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Umowy ramowe zostaną zawarte z co najwyżej 5 wykonawcami, którzy otrzymają w rankingu najwyższą punktację. Wykonawcy, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe, będą uprawnieni do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień cząstkowych. 6. Zamawiający zawiera umowę ramową w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy ramowej, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Część XX SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Część XXI SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ramowej 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 2. Wzór umowy ramowej stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Wzór umowy cząstkowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9

10 5. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego przepisu jest nieważna. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Część XXII SIWZ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zawarcie umowy ramowej. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Część XXIII SIWZ W innych sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. Część XXIV SIWZ Definicje na użytek oferty arkusz wydawniczy 22 stron znormalizowanego maszynopisu ( znaków ze spacjami), (bez tabel i materiału ilustracyjnego). Zamawiający przyjmuje, że w celu przeliczenia materiału ilustracyjnego na arkusze wydawnicze w 1 arkuszu wydawniczym mieści się 25 szt. elementów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, infografika). Natomiast w celu przeliczenia tabel na arkusze wydawnicze, Zamawiający dzieli liczbę stron zajmowaną przez tabele przez 22. publikacja bez utrudnień z tabelami stanowiącymi mniej niż 20% tekstu (x arkuszy wydawniczych) + mniej niż 30% materiału ilustracyjnego, głównie fotografii, wymagających skanowania i obróbki komputerowej (y arkuszy wydawniczych); publikacja z utrudnieniami z tabelami stanowiącymi więcej niż 20% tekstu (x arkuszy wydawniczych) + więcej niż 30% materiału ilustracyjnego, w tym większość ilustracji w postaci diagramów, wykresów wymagających przerysowania, uzupełnienia bądź zmiany opisów, jak również ilustracje i fotografie wymagające skanowania i obróbki komputerowej (w tym szparowania (y arkuszy wydawniczych). Przy udzielaniu zamówień cząstkowych Zamawiający określi kategorię publikacji (z utrudnieniami, bez utrudnień) oraz poda liczbę arkuszy wydawniczych każdej publikacji, zgodną ze wzorem: liczba ark. wyd. tekstu + x + y 10

11 Załączniki do SIWZ 1. Formularz oferty załącznik nr 1, 2. Wzór umowy ramowej załącznik nr 2, 3. Wzór umowy cząstkowej załącznik nr 3, 4. Tabele oceny jakości wydawnictw załącznik nr 4 A-C, na podstawie załączonych próbek Podpisy przewodniczącego i członków komisji przetargowej: 1. Mirosław Moskwa. 2. Renata Dobrzyńska.. 3. Ewa Siwiec 4. Jarosław Sołtysiak.. Warszawa, ZATWIERDZAM Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY 1. Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy... Wykonawca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod numerem... (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Regon... NIP... tel.... fax Nr konta bankowego: Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej, oferuję następujące ceny brutto, zgodnie z nazewnictwem z części XXIV SIWZ wg poniższej tabeli: Kategoria (zgodnie z definicjami podanymi w części XXIV SIWZ) Łączna objętość w arkuszach wydawniczych (nie więcej niż) lub liczba publikacji w szt. Cena brutto 1 arkusza wydawniczego (do ceny arkusza należy dodać cenę projektu graficznego oraz obróbki i włamania materiału ilustracyjnego zgodnie z kategorią) Razem (kol. 2 x kol. 3) brutto lub za 2 sztuki (ulotki, plakaty, kalendar ze) Publikacje bez utrudnień (nie więcej niż 30 oddzielnych publikacji) w formatach nie większych niż A-4, głównie B-5, A-5 lub nietypowe, ale o powierzchni kolumny zbliżonej do B-5 Publikacje z utrudnieniami (nie więcej niż 36 oddzielnych publikacji) w formatach nie większych niż A-4, głównie B-5, A-5 lub nietypowe, ale o powierzchni kolumny zbliżonej do B-5 Ulotka w formacie B4 falcowana na 3 części (2 różne projekty) Ulotka w formacie 14x15 cm falcowana na 4 części (2 różne projekty) Plakat w formacie nie większym niż B-0 (2 różne projekty) sztuki xxxxxxx 4 sztuki xxxxxxx 2 sztuki xxxxxxx 12

13 Kalendarz 13-planszowy w formacie nie 2 sztuki xxxxxxx większym niż B-2 (2 różne projekty) Kalendarz 3-dzielny standardowy (2 różne 2 sztuki xxxxxxx projekty) RAZEM (suma z kolumny 4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 4. Składam oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 5. Oświadczam, że przedstawione próbki prac są wynikiem wykonania usługi DTP przez Wykonawcę, składającego niniejszą ofertę. 6. Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 8. Oświadczam, że zapoznałem się z załączonymi do SIWZ wzorem umowy ramowej i wzorem umowy cząstkowej i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy ramowej na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Oświadczam, iż zamówienie wykonam siłami własnymi* Wykonanie części zamówienia powierzę podwykonawcom* 1).. (zakres powierzonych prac) 2).. (zakres powierzonych prac) *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ..., dn... Załącznikami do niniejszej oferty są: (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY RAMOWEJ na usługę DTP publikacji W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Działu III Rozdział I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), w dniu...w Warszawie pomiędzy Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, NIP , z siedzibą Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, reprezentowanym przez Sławomira Trzaskowskiego dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr NIP reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Ustawą. 2. Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi DTP publikacji wskazanych przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowy (dalej Zamówienia cząstkowe. 3. Zgodnie z art. 2 pkt 9A Ustawy w Umowie ramowej wskazuje się orientacyjne przewidywane liczby publikacji oraz arkuszy wydawniczych, zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanej liczby publikacji i zmiany ich objętości, w zależności od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Przedmiot Zamówień cząstkowych będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego przy wszczynaniu postępowania o udzielenie Zamówienia cząstkowego. 6. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania Zamówień cząstkowych i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe, ale w przypadku złożenia oferty na zamówienie cząstkowe, Wykonawca ma obowiązek to zamówienie cząstkowe wykonać. 2. Wynagrodzenie i termin realizacji 1. Na podstawie Umowy ramowej Zamawiający może udzielać Wykonawcom Zamówień cząstkowych do łącznej kwoty netto w wysokości ,- PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi kwotę brutto ,- PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych), nie dłużej jednak niż do r. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy ramowej. 2. Udzielenie zamówień na kwotę niższą niż wskazana w ust. 1, nie może być podstawą roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy ramowej lub nieudzielenia zamówień cząstkowych 3. W przypadku wyczerpania się kwoty określonej w ust. 1, umowa ramowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. 14

15 3. Zasady udzielania Zamówień cząstkowych 1. Zamawiający będzie udzielał wykonawcom Zamówień cząstkowych w miarę potrzeb Zamawiającego. 2. Każde zamówienie cząstkowe wystawione przez Zamawiającego będzie podlegać warunkom umowy 3. Zamówienia cząstkowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w Umowie i Ustawie oraz przepisach Kodeksu cywilnego. 4. Udzielanie zamówień cząstkowych 1. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert na realizację zamówienia cząstkowego wszystkich Wykonawców (lub zaprosi do negocjacji jednego Wykonawcę w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą), z którymi zawarł umowę. 2. Zaproszenia do składania ofert na realizację Zamówienia cząstkowego (lub zaproszenie do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym Wykonawcą) będą wysyłane Wykonawcom na numery faksów podane w ust. 10 niniejszego paragrafu lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu. W zaproszeniu do składania ofert na realizację Zamówienia cząstkowego (lub negocjacji w przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym Wykonawcą), Zamawiający określi co najmniej: a) Dla zaproszenia do składania ofert: informacje o miejscu i terminie składania i otwarcia oferty, terminie związania ofertą, a także przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia cząstkowego (nie zawierającą opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny tych warunków); b) Dla zaproszenia do negocjacji: informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy cząstkowej, ogólne warunki Umowy cząstkowej lub wzór Umowy cząstkowej. 3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. a i b, nie może być mniej korzystna od oferty, którą Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy ramowej. 4. Zamówienia cząstkowe będą oceniane wg kryterium ceny. 5. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej. 6. Każdorazowo Wykonawcy w wyznaczonym w zaproszeniu terminie potwierdzą fakt otrzymania zaproszenia do składania ofert (lub zaproszenia do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym Wykonawcą) na nr faksu Zamawiającego lub adres 7. Wykonawcy składają oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej i dostarczają je na adres siedziby Zamawiającego podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawicieli Wykonawcy upoważnionego/nych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub udzielonym przez Wykonawcę pełnomocnictwem. Wykonawca jest obowiązany wykazać stosowne umocowanie osób, o których mowa powyżej, stosownymi dokumentami, które muszą zostać dołączone do oferty. W przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą, Zamawiający przeprowadza z nim negocjacje. 8. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej i przesyła Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, egzemplarze umowy o realizację Zamówienia cząstkowego (dalej Umowa cząstkowa ) do podpisu. 15

16 9. Wykonawca, o którym mowa w ust. 7, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania do podpisu Umowy cząstkowej, doręcza Zamawiającemu podpisane przez siebie egzemplarze Umowy cząstkowej na adres siedziby Zamawiającego. 10. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w wyznaczonym terminie podpisanych egzemplarzy Umowy cząstkowej, przyjmuje się, że Wykonawca odmówił zawarcia Umowy cząstkowej. 11. Wszelka korespondencja dotycząca Umowy będzie przekazywana na następujące adresy stron: Zamawiający: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, NIP , z siedzibą Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, faks: Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Renatę Dobrzyńską. Wykonawca: Adres. Faks: Zmiana przez Wykonawcę adresu, numeru faksu i adresu , wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu, wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 5 Zawieranie umów cząstkowych 1. Umowy cząstkowe będą zawierane z Wykonawcami, o których mowa w 4 ust. 7, oddzielnie do każdego zamówienia cząstkowego. 2. Umowy cząstkowe będą zawierane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Każda Umowa cząstkowa po jej podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę zostanie załączona do Umowy. 3. Umowy cząstkowe mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony lub przez osoby posiadające pisemne, stosowne pełnomocnictwo, którego oryginał musi zostać drugiej Stronie przedstawiony przed podpisaniem Umowy cząstkowej. 4. Realizacja zamówienia cząstkowego będzie się odbywała na warunkach określonych we wzorze umowy cząstkowej, będącej załącznikiem nr 3 do SIWZ. 5. Wzór umowy cząstkowej zostanie każdorazowo przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert. 6. Zawarcie umowy cząstkowej zobowiązuje Wykonawcę do wykonania usługi we wskazanych przez Zamawiającego terminach, bez względu na liczbę publikacji, będących przedmiotem umowy cząstkowej. 6 Rozwiązanie i zmiany umowy 1. Zamawiający może rozwiązać z Wykonawcą umowę ramową w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona usługi DTP dotyczące co najmniej 2 publikacji. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy cząstkowej bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku naruszenia postanowień tejże umowy lub Umowy ramowej, w szczególności gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu umowy cząstkowej w wyznaczonym terminie określonym w umowie cząstkowej lub rażąco nie przestrzega harmonogramu wykonania usługi. 3. Wszelkie zmiany Umowy ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami Ustawy. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 16

17 5. W razie odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może wskazać, że Wykonawca ma obowiązek zakończenia realizacji już zawartych Umów cząstkowych, a Wykonawca zobowiązuje się je zrealizować. 7 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa ramowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca 17

18 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY CZĄSTKOWEJ W dniu...w Warszawie pomiędzy Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, NIP , z siedzibą Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, reprezentowanym przez Sławomira Trzaskowskiego dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, a..., reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług: Usługa DTP - przygotowanie do druku (zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w ust. 2) publikacji pt. 2. Parametry techniczne publikacji: Usługa DTP oznacza następujące czynności: projekt graficzny, wykonany przez profesjonalnego grafika-plastyka, w co najmniej 2 wersjach, przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu lub akceptacja przez Wykonawcę projektu graficznego przedstawionego przez Zamawiającego (w przypadku, gdy Zamawiający sporządza projekt); łamanie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, ocena jakości technicznej, skanowanie i obróbka komputerowa fotografii dostarczonych w formie plików cyfrowych, diapozytywów lub odbitek; skanowanie ilustracji i przystosowanie ich do druku zgodnie z projektem graficznym; wydruk I korekty kolorowy, wydruk II korekty czarno-biały, II korekta drogą mailową. Dodatkowo wymagane zgranie na płytę CD w formacie PDF I, II i III korekty lub przesłanie jej do Zamawiającego pocztą elektroniczną; rewizja w przypadku niewielkiej liczby poprawek - poprawki zostaną przekazane telefonicznie lub em; możliwe są dodatkowe nieliczne poprawki porewizyjne, w wypadku nienaniesienia przez Wykonawcę poprawek w korektach i rewizji lub w wypadku zauważenia przez Zamawiającego nowych błędów; zgranie na płytę DVD plików produkcyjnych w formacie PDF lub umieszczenie plików produkcyjnych na własnym lub wskazanym przez Zamawiającego serwerze ftp; przygotowanie plików do proofów cyfrowych z wybranego (najtrudniejszego lub słabej jakości) materiału ilustracyjnego każdej publikacji na papierze na format A-3; poprawienie stron w razie konieczności wprowadzenia poprawek po sprawdzeniu przez Zamawiającego ozalidów otrzymanych z drukarni; korekta okładki książki po otrzymaniu z drukarni szerokości grzbietu książki. 18

19 Obieg korekt oraz dostarczenie gotowej pracy z/do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujących terminach: 3 przedstawienie co najmniej 2 próbnych projektów w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru przez Wykonawcę materiałów do książki; pierwsze łamanie do korekty 10 dni kalendarzowych (może ulec zmianie w zależności od objętości publikacji i stopnia trudności jej łamania) od dnia zaakceptowania projektu przez Zamawiającego lub od dnia przekazania materiałów wraz z projektem graficznym przez Zamawiającego; druga korekta w ciągu 4 dni kalendarzowych (może ulec zmianie w zależności od objętości publikacji i stopnia trudności jej łamania) od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z pierwszej korekty; trzecia korekta w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z II korekty; rewizja w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z trzeciej korekty; poprawki do ozalidów w ciągu 1 dnia od przekazania przez Zamawiającego informacji o konieczności wprowadzenia poprawek. 2. Przekazanie kompletów materiałów, dotyczących poszczególnych publikacji, zostanie skwitowane na piśmie. 3. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 5., za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, a w przypadku opóźnienia przekraczającego 1 miesiąc Zamawiający będzie miał prawo od umowy odstąpić. 4. Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 4 Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego publikacji na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania na papierze, na elektronicznych nośnikach informacji; 2) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych (kserografy), technik drukarskich i komputerowych; 3) wprowadzania do pamięci komputera; 4) wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworu, określonego w 1, utrwalonego w sposób określony w pkt. 1; 5) rozpowszechniania w celach informacyjnych; 6) wprowadzania do Internetu Wynagrodzenie za wykonanie usługi oraz z przeniesienie praw autorskich do projektu graficznego na polach eksploatacji wymienionych w 4 wyniesie brutto:.zł (słownie złotych:..), tj. netto plus..% VAT; 2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę plików produkcyjnych w formacie PDF. 3. Zamawiający zapłaci należność w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. 6 19

20 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego. 7 Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego w Warszawie. 8 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca... data podpis i pieczęć osób(y) reprezentujących(ej) Wykonawcę 20

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo