POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI."

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zawarcie umowy ramowej o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Znak sprawy: RN- 2710/1/2/2013 Umowa ramowa będzie zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

2 Część I SIWZ Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiający: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa Tel./fax Regon , NIP zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na Usługi DTP przygotowania do druku - publikacji Część II SIWZ Tryb postępowania 1.Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art ustawy Pzp). 2. Postępowanie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej, przy czym zawarcie umowy nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. 3. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie trwania umowy ramowej. 4. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z siedmioma Wykonawcami. 5. Zamówienia będą udzielane Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa. 6. Zamawiający udzieli zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, zgodnie z art. 101 ustawy Pzp. 7. Zamawiający, przystępując do udzielenia zamówienia na usługi, które objęte są umową ramową, określi szczegółowo przedmiot, wielkość, termin realizacji zamówienia oraz kryterium oceny ofert. 8. Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 9. Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na usługi, które objęte są umową ramową. 10. Wspólny Słownik Zamówień: Usługi składania: Usługi projektów graficznych: Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa przedmiotu umowy ramowej: Usługa DTP publikacji Usługa DTP przygotowanie do druku publikacji, zgodnie z tabelą umieszczoną w formularzu ofertowym, zawierającą przewidywaną liczbę i rodzaj przyszłych zamówień w latach Usługa DTP - przygotowanie do druku oznacza następujące czynności: projekt graficzny, wykonany przez profesjonalnego grafika-plastyka, w co najmniej 2 wersjach, przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu lub akceptacja przez Wykonawcę projektu graficznego przedstawionego przez Zamawiającego (w przypadku, gdy Zamawiający sporządza projekt); łamanie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, ocena jakości technicznej, skanowanie i obróbka komputerowa fotografii dostarczonych w formie plików cyfrowych, diapozytywów lub odbitek; 2

3 skanowanie ilustracji i przystosowanie ich do druku zgodnie z projektem graficznym; wydruk I korekty kolorowy, wydruk II korekty czarno-biały, II korekta drogą mailową. Dodatkowo wymagane zgranie na płytę CD w formacie PDF I, II i III korekty lub przesłanie jej do Zamawiającego pocztą elektroniczną; rewizja w przypadku niewielkiej liczby poprawek - poprawki zostaną przekazane telefonicznie lub em; możliwe są dodatkowe nieliczne poprawki porewizyjne, w wypadku nienaniesienia przez Wykonawcę poprawek w korektach i rewizji lub w wypadku zauważenia przez Zamawiającego nowych błędów; zgranie na płytę DVD plików produkcyjnych w formacie PDF lub umieszczenie plików produkcyjnych na własnym lub wskazanym przez Zamawiającego serwerze ftp; przygotowanie plików do proofów cyfrowych z wybranego (najtrudniejszego lub słabej jakości) materiału ilustracyjnego każdej publikacji na papierze na format A-3; poprawienie stron w razie konieczności wprowadzenia poprawek po sprawdzeniu przez Zamawiającego ozalidów otrzymanych z drukarni; korekta okładki książki po otrzymaniu z drukarni szerokości grzbietu książki. 3. Zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 1) odbiór materiałów oraz dostarczanie i odbiór korekt wraz z podstawami spoczywa na Wykonawcy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego o ich przygotowaniu; 2) w wypadku dostarczenia przez Wykonawcę I korekty publikacji złamanej niezgodnie z projektem graficznym lub z zasadami sztuki edytorskiej, Zamawiający uzna II korektę za I korektę; 3) Wykonawca zapewnia kontakt telefoniczny lub mailowy z grafikiem przygotowującym publikację w dniach roboczych w godzinach Część IV SIWZ. Okres zawarcia umowy Zamawiający zawrze umowę ramową na okres liczony od dnia podpisania umowy do roku. Część V SIWZ Informacja o liczbie wykonawców Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową nie więcej niż z 7 wykonawcami. Część VI SIWZ Oferty częściowe i wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Część VII SIWZ Termin wykonania zamówień cząstkowych Zamówienia cząstkowe, polegające na wykonaniu usługi DTP określonych publikacji, zgodnie ze wzorem umowy cząstkowej stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będą udzielane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy ramowej. Terminy wykonania cząstkowych zamówień będą każdorazowo przedstawiane w projekcie umowy, będącej załącznikiem do SIWZ na wykonanie cząstkowej usługi DTP wg schematu: przedstawienie co najmniej 2 próbnych projektów w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru przez Wykonawcę materiałów do książki; 3

4 pierwsze łamanie do korekty 10 dni kalendarzowych (termin ten został określony przykładowo, dla publikacji bez utrudnień (patrz cz. XXIV SIWZ) o objętości ok. 10 arkuszy wydawniczych; może on ulec zmianie w zależności od objętości publikacji i stopnia trudności jej łamania) od dnia zaakceptowania projektu przez Zamawiającego lub od dnia przekazania materiałów wraz z projektem graficznym przez Zamawiającego; druga korekta w ciągu 4 dni kalendarzowych (może ulec zmianie w zależności od objętości publikacji i stopnia trudności jej łamania) od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z pierwszej korekty; trzecia korekta w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z drugiej korekty; rewizja w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z trzeciej korekty; poprawki do ozalidów w ciągu 1 dnia od przekazania przez Zamawiającego informacji o konieczności wprowadzenia poprawek. Część VIII SIWZ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków O zawarcie umowy ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, tj.: w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali należycie usługę DTP, polegającą na przygotowaniu do druku co najmniej: * 4 książek o charakterze opracowania naukowego lub podręcznikowego (z wyjątkiem beletrystyki), które zawierają elementy charakterystyczne dla publikacji o charakterze naukowym (tekst główny, wielostopniową tytulaturę, wypunktowania, przypisy, bibliografię oraz np. fotografie, rysunki, diagramy, wykresy, mapy, tablice, schematy, wzory matematyczne) o objętości nie mniejszej niż 160 stron każda książka; * 4 folderów promocyjnych ilustrowanych rycinami (fotografiami, rysunkami, diagramami, wykresami, mapami itp.) w postaci broszur (objętość około 48 stron każdy folder); * 4 ulotek ilustrowanych rycinami (fotografiami, rysunkami, diagramami, wykresami, mapami itp.) falcowanych na kilka części; * 2 plakatów lub kalendarzy planszowych full kolor. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana złożonych dokumentów i oświadczeń. na podstawie Część IX SIWZ Informacja o oświadczeniach i dokumentach, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę, że spełnia on warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy złożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 ust.1 ustawy Pzp); 2) wykaz usług wykonanych w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z poniższą tabelą: Przedmiot usługi (tytuł, rodzaj publikacji, objętość w przypadku książki) Data wykonania Odbiorca 4

5 3) co najmniej 3 rekomendacje odbiorców z ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy z tego okresu, poświadczające, że zamówione przez nich usługi DTP zostały wykonane należycie; 4) próbki wykonanych publikacji (próbki powinny zawierać informację zamieszczoną na stronie redakcyjnej, zawierającą nazwę wykonawcy, który wykonał usługę DTP. W razie braku takiej informacji, Wykonawca składa stosowne oświadczenie, że to on wykonał tę usługę). Próbki wykonanych publikacji należy złożyć w postaci: * 2 książek o charakterze opracowania naukowego lub podręcznikowego, które zawierają elementy charakterystyczne dla publikacji o charakterze naukowym (tekst główny, wielostopniową tytulaturę, wypunktowania, przypisy, bibliografię oraz np. fotografie, rysunki, diagramy, wykresy, mapy, tablice, schematy, wzory matematyczne) o objętości nie mniejszej niż 160 stron każda książka (nie dotyczy beletrystyki); * 2 folderów ilustrowanych rycinami (fotografiami, rysunkami, diagramami, wykresami, mapami itp.) w postaci broszury (objętość około 48 stron każdy folder); * 2 ulotek ilustrowanych rycinami (fotografiami, rysunkami, diagramami, wykresami, mapami itp.) falcowanych na kilka części; * 2 plakatów lub kalendarzy planszowych full kolor. Wykonawca nie może załączyć do oferty wyłącznie próbek publikacji wykonanych wcześniej na zlecenie Zamawiającego. W takim wypadku próbki nie będą podlegały ocenie przez Zamawiająego. 5) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie na podstawie art. 23 ust 2 ustawy Pzp. 2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawartego w formularzu ofertowym). Część X SIWZ Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. W postępowaniu o zawarcie umowy ramowej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2). 2. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: - złożenie oferty; - zmiana oferty; - powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty; - uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu nr lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona pisemnie. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5

6 5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 6. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 7. Pytania o wyjaśnienia i odpowiedzi muszą być składane i udzielane w formie pisemnej faksem lub em. 8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. Część XI SIWZ Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia: Renatę Dobrzyńską tel Ze względu na obowiązek zachowania formy pisemnej postępowania, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 3. Osoba wymieniona w ust. 1 jest upoważniona do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o zawarcie umowy ramowej na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Część XII SIWZ Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Część XIII SIWZ Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Część XIV SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 1) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 3) oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularz oferty; 6

7 4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie inną trwałą techniką; 5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis; 6) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty; 7) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania; 8) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej poprzez umieszczenie na niej nazwy Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na usługę DTP publikacji i opisu Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj r. godz. 12:15, 9) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; 10) oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób określony w pkt. 8. z dodatkowym opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY; 11) oferta powinna być spięta w sposób trwały; 12) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; 13) Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty i jako część tajna oferty. Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, zawartych w ofercie. 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp(zawarte w formularzu ofertowym); 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Pzp (zawarte w formularzu ofertowym); 4) oświadczenie, że przedstawione próbki przykładowych publikacji są wynikiem wykonania usługi DTP przez Wykonawcę; 5) pełnomocnictwo w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo z art. 23 Pzp. 3. Dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Część XV SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, pok. 300/7 (sekretariat), w terminie do roku, do godziny 12: Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 7

8 ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień cząstkowych objętych umową ramową. 5.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu roku, o godz. 12:15, w pok. Nr 300/7, w swojej siedzibie. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę(y) firm(y) oraz adres(y) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 8. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 8, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Część XVI SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca określi ceny zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Część XVII SIWZ Informacja dotycząca walut obcych, w których mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Część XVIII SIWZ Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Komisja przetargowa podda ocenie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: Cena oferty brutto 50% Jakość publikacji 50% 2.1.Kryterium ceny będzie oceniane w następujący sposób: Wykonawca proponujący najniższą cenę otrzyma 60 pkt od każdego z członków komisji, pozostałe oferty wg wzoru: cena najniższa C= x 50 cena oferowana 2.2. Kryterium jakości będzie oceniane w następujący sposób: Każdy z członków komisji przyzna każdej ofercie (próbki przykładowych publikacji będą oceniane łącznie ze względu na różny charakter i zawartość publikacji) maksimum 130 punktów (zgodnie z Tabelą oceny jakości wydawnictw załączniki nr 4 A-C do SIWZ). Wykonawca otrzyma punkty za jakość wg wzoru: liczba punktów oferty badanej J = x Wynik równania zostanie zaokrąglony do pełnych jedności. 8

9 Oferty, które w kryterium jakości otrzymają mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów, tj. mniej niż 65, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia Każda oferta otrzyma punktację wg wzoru; Liczba uzyskanych punktów = punkty uzyskane w kryterium ceny + punkty uzyskane w kryterium jakości L = c + j 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 4. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Część XIX SIWZ Informacje o formalnościach, które muszą dopełnić Wykonawca i Zamawiający po wyborze ofert w celu zawarcia umowy ramowej 1. O wyborze najkorzystniejszych ofert i uzasadnieniu ich wyboru Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powyższa informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 2. Przed podpisaniem umowy ramowej w celu weryfikacji Wykonawcy oraz osób uprawnionych do podpisania umowy Zamawiający zażąda złożenia odpowiedniego dokumentu (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.). 3. Zamawiający unieważnia postępowanie o zawarcie umowy ramowej w trybie art O unieważnieniu postępowania o zawarcie umowy ramowej Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Umowy ramowe zostaną zawarte z co najwyżej 5 wykonawcami, którzy otrzymają w rankingu najwyższą punktację. Wykonawcy, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe, będą uprawnieni do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień cząstkowych. 6. Zamawiający zawiera umowę ramową w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy ramowej, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Część XX SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Część XXI SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ramowej 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 2. Wzór umowy ramowej stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Wzór umowy cząstkowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9

10 5. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego przepisu jest nieważna. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Część XXII SIWZ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zawarcie umowy ramowej. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Część XXIII SIWZ W innych sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. Część XXIV SIWZ Definicje na użytek oferty arkusz wydawniczy 22 stron znormalizowanego maszynopisu ( znaków ze spacjami), (bez tabel i materiału ilustracyjnego). Zamawiający przyjmuje, że w celu przeliczenia materiału ilustracyjnego na arkusze wydawnicze w 1 arkuszu wydawniczym mieści się 25 szt. elementów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, infografika). Natomiast w celu przeliczenia tabel na arkusze wydawnicze, Zamawiający dzieli liczbę stron zajmowaną przez tabele przez 22. publikacja bez utrudnień z tabelami stanowiącymi mniej niż 20% tekstu (x arkuszy wydawniczych) + mniej niż 30% materiału ilustracyjnego, głównie fotografii, wymagających skanowania i obróbki komputerowej (y arkuszy wydawniczych); publikacja z utrudnieniami z tabelami stanowiącymi więcej niż 20% tekstu (x arkuszy wydawniczych) + więcej niż 30% materiału ilustracyjnego, w tym większość ilustracji w postaci diagramów, wykresów wymagających przerysowania, uzupełnienia bądź zmiany opisów, jak również ilustracje i fotografie wymagające skanowania i obróbki komputerowej (w tym szparowania (y arkuszy wydawniczych). Przy udzielaniu zamówień cząstkowych Zamawiający określi kategorię publikacji (z utrudnieniami, bez utrudnień) oraz poda liczbę arkuszy wydawniczych każdej publikacji, zgodną ze wzorem: liczba ark. wyd. tekstu + x + y 10

11 Załączniki do SIWZ 1. Formularz oferty załącznik nr 1, 2. Wzór umowy ramowej załącznik nr 2, 3. Wzór umowy cząstkowej załącznik nr 3, 4. Tabele oceny jakości wydawnictw załącznik nr 4 A-C, na podstawie załączonych próbek Podpisy przewodniczącego i członków komisji przetargowej: 1. Mirosław Moskwa. 2. Renata Dobrzyńska.. 3. Ewa Siwiec 4. Jarosław Sołtysiak.. Warszawa, ZATWIERDZAM Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY 1. Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy... Wykonawca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod numerem... (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Regon... NIP... tel.... fax Nr konta bankowego: Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej, oferuję następujące ceny brutto, zgodnie z nazewnictwem z części XXIV SIWZ wg poniższej tabeli: Kategoria (zgodnie z definicjami podanymi w części XXIV SIWZ) Łączna objętość w arkuszach wydawniczych (nie więcej niż) lub liczba publikacji w szt. Cena brutto 1 arkusza wydawniczego (do ceny arkusza należy dodać cenę projektu graficznego oraz obróbki i włamania materiału ilustracyjnego zgodnie z kategorią) Razem (kol. 2 x kol. 3) brutto lub za 2 sztuki (ulotki, plakaty, kalendar ze) Publikacje bez utrudnień (nie więcej niż 30 oddzielnych publikacji) w formatach nie większych niż A-4, głównie B-5, A-5 lub nietypowe, ale o powierzchni kolumny zbliżonej do B-5 Publikacje z utrudnieniami (nie więcej niż 36 oddzielnych publikacji) w formatach nie większych niż A-4, głównie B-5, A-5 lub nietypowe, ale o powierzchni kolumny zbliżonej do B-5 Ulotka w formacie B4 falcowana na 3 części (2 różne projekty) Ulotka w formacie 14x15 cm falcowana na 4 części (2 różne projekty) Plakat w formacie nie większym niż B-0 (2 różne projekty) sztuki xxxxxxx 4 sztuki xxxxxxx 2 sztuki xxxxxxx 12

13 Kalendarz 13-planszowy w formacie nie 2 sztuki xxxxxxx większym niż B-2 (2 różne projekty) Kalendarz 3-dzielny standardowy (2 różne 2 sztuki xxxxxxx projekty) RAZEM (suma z kolumny 4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 4. Składam oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 5. Oświadczam, że przedstawione próbki prac są wynikiem wykonania usługi DTP przez Wykonawcę, składającego niniejszą ofertę. 6. Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 8. Oświadczam, że zapoznałem się z załączonymi do SIWZ wzorem umowy ramowej i wzorem umowy cząstkowej i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy ramowej na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Oświadczam, iż zamówienie wykonam siłami własnymi* Wykonanie części zamówienia powierzę podwykonawcom* 1).. (zakres powierzonych prac) 2).. (zakres powierzonych prac) *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ..., dn... Załącznikami do niniejszej oferty są: (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY RAMOWEJ na usługę DTP publikacji W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Działu III Rozdział I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), w dniu...w Warszawie pomiędzy Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, NIP , z siedzibą Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, reprezentowanym przez Sławomira Trzaskowskiego dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr NIP reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Ustawą. 2. Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi DTP publikacji wskazanych przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowy (dalej Zamówienia cząstkowe. 3. Zgodnie z art. 2 pkt 9A Ustawy w Umowie ramowej wskazuje się orientacyjne przewidywane liczby publikacji oraz arkuszy wydawniczych, zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanej liczby publikacji i zmiany ich objętości, w zależności od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Przedmiot Zamówień cząstkowych będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego przy wszczynaniu postępowania o udzielenie Zamówienia cząstkowego. 6. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania Zamówień cząstkowych i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe, ale w przypadku złożenia oferty na zamówienie cząstkowe, Wykonawca ma obowiązek to zamówienie cząstkowe wykonać. 2. Wynagrodzenie i termin realizacji 1. Na podstawie Umowy ramowej Zamawiający może udzielać Wykonawcom Zamówień cząstkowych do łącznej kwoty netto w wysokości ,- PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi kwotę brutto ,- PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych), nie dłużej jednak niż do r. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy ramowej. 2. Udzielenie zamówień na kwotę niższą niż wskazana w ust. 1, nie może być podstawą roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy ramowej lub nieudzielenia zamówień cząstkowych 3. W przypadku wyczerpania się kwoty określonej w ust. 1, umowa ramowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. 14

15 3. Zasady udzielania Zamówień cząstkowych 1. Zamawiający będzie udzielał wykonawcom Zamówień cząstkowych w miarę potrzeb Zamawiającego. 2. Każde zamówienie cząstkowe wystawione przez Zamawiającego będzie podlegać warunkom umowy 3. Zamówienia cząstkowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w Umowie i Ustawie oraz przepisach Kodeksu cywilnego. 4. Udzielanie zamówień cząstkowych 1. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert na realizację zamówienia cząstkowego wszystkich Wykonawców (lub zaprosi do negocjacji jednego Wykonawcę w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą), z którymi zawarł umowę. 2. Zaproszenia do składania ofert na realizację Zamówienia cząstkowego (lub zaproszenie do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym Wykonawcą) będą wysyłane Wykonawcom na numery faksów podane w ust. 10 niniejszego paragrafu lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu. W zaproszeniu do składania ofert na realizację Zamówienia cząstkowego (lub negocjacji w przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym Wykonawcą), Zamawiający określi co najmniej: a) Dla zaproszenia do składania ofert: informacje o miejscu i terminie składania i otwarcia oferty, terminie związania ofertą, a także przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia cząstkowego (nie zawierającą opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny tych warunków); b) Dla zaproszenia do negocjacji: informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy cząstkowej, ogólne warunki Umowy cząstkowej lub wzór Umowy cząstkowej. 3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. a i b, nie może być mniej korzystna od oferty, którą Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy ramowej. 4. Zamówienia cząstkowe będą oceniane wg kryterium ceny. 5. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej. 6. Każdorazowo Wykonawcy w wyznaczonym w zaproszeniu terminie potwierdzą fakt otrzymania zaproszenia do składania ofert (lub zaproszenia do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym Wykonawcą) na nr faksu Zamawiającego lub adres 7. Wykonawcy składają oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej i dostarczają je na adres siedziby Zamawiającego podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawicieli Wykonawcy upoważnionego/nych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub udzielonym przez Wykonawcę pełnomocnictwem. Wykonawca jest obowiązany wykazać stosowne umocowanie osób, o których mowa powyżej, stosownymi dokumentami, które muszą zostać dołączone do oferty. W przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą, Zamawiający przeprowadza z nim negocjacje. 8. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej i przesyła Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, egzemplarze umowy o realizację Zamówienia cząstkowego (dalej Umowa cząstkowa ) do podpisu. 15

16 9. Wykonawca, o którym mowa w ust. 7, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania do podpisu Umowy cząstkowej, doręcza Zamawiającemu podpisane przez siebie egzemplarze Umowy cząstkowej na adres siedziby Zamawiającego. 10. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w wyznaczonym terminie podpisanych egzemplarzy Umowy cząstkowej, przyjmuje się, że Wykonawca odmówił zawarcia Umowy cząstkowej. 11. Wszelka korespondencja dotycząca Umowy będzie przekazywana na następujące adresy stron: Zamawiający: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, NIP , z siedzibą Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, faks: Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Renatę Dobrzyńską. Wykonawca: Adres. Faks: Zmiana przez Wykonawcę adresu, numeru faksu i adresu , wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu, wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 5 Zawieranie umów cząstkowych 1. Umowy cząstkowe będą zawierane z Wykonawcami, o których mowa w 4 ust. 7, oddzielnie do każdego zamówienia cząstkowego. 2. Umowy cząstkowe będą zawierane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Każda Umowa cząstkowa po jej podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę zostanie załączona do Umowy. 3. Umowy cząstkowe mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony lub przez osoby posiadające pisemne, stosowne pełnomocnictwo, którego oryginał musi zostać drugiej Stronie przedstawiony przed podpisaniem Umowy cząstkowej. 4. Realizacja zamówienia cząstkowego będzie się odbywała na warunkach określonych we wzorze umowy cząstkowej, będącej załącznikiem nr 3 do SIWZ. 5. Wzór umowy cząstkowej zostanie każdorazowo przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert. 6. Zawarcie umowy cząstkowej zobowiązuje Wykonawcę do wykonania usługi we wskazanych przez Zamawiającego terminach, bez względu na liczbę publikacji, będących przedmiotem umowy cząstkowej. 6 Rozwiązanie i zmiany umowy 1. Zamawiający może rozwiązać z Wykonawcą umowę ramową w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona usługi DTP dotyczące co najmniej 2 publikacji. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy cząstkowej bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku naruszenia postanowień tejże umowy lub Umowy ramowej, w szczególności gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu umowy cząstkowej w wyznaczonym terminie określonym w umowie cząstkowej lub rażąco nie przestrzega harmonogramu wykonania usługi. 3. Wszelkie zmiany Umowy ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami Ustawy. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 16

17 5. W razie odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może wskazać, że Wykonawca ma obowiązek zakończenia realizacji już zawartych Umów cząstkowych, a Wykonawca zobowiązuje się je zrealizować. 7 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa ramowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca 17

18 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY CZĄSTKOWEJ W dniu...w Warszawie pomiędzy Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, NIP , z siedzibą Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, reprezentowanym przez Sławomira Trzaskowskiego dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, a..., reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług: Usługa DTP - przygotowanie do druku (zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w ust. 2) publikacji pt. 2. Parametry techniczne publikacji: Usługa DTP oznacza następujące czynności: projekt graficzny, wykonany przez profesjonalnego grafika-plastyka, w co najmniej 2 wersjach, przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu lub akceptacja przez Wykonawcę projektu graficznego przedstawionego przez Zamawiającego (w przypadku, gdy Zamawiający sporządza projekt); łamanie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, ocena jakości technicznej, skanowanie i obróbka komputerowa fotografii dostarczonych w formie plików cyfrowych, diapozytywów lub odbitek; skanowanie ilustracji i przystosowanie ich do druku zgodnie z projektem graficznym; wydruk I korekty kolorowy, wydruk II korekty czarno-biały, II korekta drogą mailową. Dodatkowo wymagane zgranie na płytę CD w formacie PDF I, II i III korekty lub przesłanie jej do Zamawiającego pocztą elektroniczną; rewizja w przypadku niewielkiej liczby poprawek - poprawki zostaną przekazane telefonicznie lub em; możliwe są dodatkowe nieliczne poprawki porewizyjne, w wypadku nienaniesienia przez Wykonawcę poprawek w korektach i rewizji lub w wypadku zauważenia przez Zamawiającego nowych błędów; zgranie na płytę DVD plików produkcyjnych w formacie PDF lub umieszczenie plików produkcyjnych na własnym lub wskazanym przez Zamawiającego serwerze ftp; przygotowanie plików do proofów cyfrowych z wybranego (najtrudniejszego lub słabej jakości) materiału ilustracyjnego każdej publikacji na papierze na format A-3; poprawienie stron w razie konieczności wprowadzenia poprawek po sprawdzeniu przez Zamawiającego ozalidów otrzymanych z drukarni; korekta okładki książki po otrzymaniu z drukarni szerokości grzbietu książki. 18

19 Obieg korekt oraz dostarczenie gotowej pracy z/do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujących terminach: 3 przedstawienie co najmniej 2 próbnych projektów w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru przez Wykonawcę materiałów do książki; pierwsze łamanie do korekty 10 dni kalendarzowych (może ulec zmianie w zależności od objętości publikacji i stopnia trudności jej łamania) od dnia zaakceptowania projektu przez Zamawiającego lub od dnia przekazania materiałów wraz z projektem graficznym przez Zamawiającego; druga korekta w ciągu 4 dni kalendarzowych (może ulec zmianie w zależności od objętości publikacji i stopnia trudności jej łamania) od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z pierwszej korekty; trzecia korekta w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z II korekty; rewizja w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego materiałów z trzeciej korekty; poprawki do ozalidów w ciągu 1 dnia od przekazania przez Zamawiającego informacji o konieczności wprowadzenia poprawek. 2. Przekazanie kompletów materiałów, dotyczących poszczególnych publikacji, zostanie skwitowane na piśmie. 3. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 5., za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, a w przypadku opóźnienia przekraczającego 1 miesiąc Zamawiający będzie miał prawo od umowy odstąpić. 4. Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 4 Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego publikacji na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania na papierze, na elektronicznych nośnikach informacji; 2) zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych (kserografy), technik drukarskich i komputerowych; 3) wprowadzania do pamięci komputera; 4) wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworu, określonego w 1, utrwalonego w sposób określony w pkt. 1; 5) rozpowszechniania w celach informacyjnych; 6) wprowadzania do Internetu Wynagrodzenie za wykonanie usługi oraz z przeniesienie praw autorskich do projektu graficznego na polach eksploatacji wymienionych w 4 wyniesie brutto:.zł (słownie złotych:..), tj. netto plus..% VAT; 2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę plików produkcyjnych w formacie PDF. 3. Zamawiający zapłaci należność w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. 6 19

20 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego. 7 Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego w Warszawie. 8 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca... data podpis i pieczęć osób(y) reprezentujących(ej) Wykonawcę 20

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PO/ZP/48/2015/CNK/IS. ZAŁĄCZNIK numer 7 do SIWZ

Nr sprawy: PO/ZP/48/2015/CNK/IS. ZAŁĄCZNIK numer 7 do SIWZ ZAŁĄCZNIK numer 7 do SIWZ WZÓR UMOWY RAMOWEJ na świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. zawarta dnia. roku zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 69/W/16/Ciechanów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka.

Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka. Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki - Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje:

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje: 3310/3311/126/OKS/BO/2016-OZP/20 Załącznik nr 2 Wzór umowy WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 55/P/16/Radziejów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/97/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo