Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska"

Transkrypt

1 Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Wydawca: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Oddział Wielkopolski ul. Szamarzewskiego 82, Poznań Skład i łamanie: PW Projekt ISBN Poznań 2014 Egzemplarz bezpłatny podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 Spis treści Spis treści 1. List przewodni Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka 5 2. Przedmowa prof. dr hab. Stanisław Dylak 7 3. Wstęp Agnieszka Kalisz i Leszek Duda Metoda projektów w edukacji Agnieszka Linke Założenia metody projektów Leszek Duda Metoda projektów w eszkole. Relacja obserwatora Monika Błaszczak Platforma edukacyjna w eszkole Leszek Duda i Robert Posiadała Infrastruktura techniczna eszkoły Andrzej Pytlarz Nauczyciele i uczniowie o eszkole Agnieszka Linke i Monika Błaszczak Zdjęcia z realizacji projektów uczniowskich i Gal Finałowych 83 4

5 Szanowni Państwo, zapraszam do lektury publikacji podsumowującej projekt eszkoła Moja Wielkopolska, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. eszkoła Moja Wielkopolska to innowacyjna propozycja edukacyjna, której głównym celem jest wdrożenie do 2014 roku w wielkopolskich szkołach nauki metodą projektów i korzystania na lekcjach z nowoczesnego sprzętu. Warto podkreślić, że wpisuje się ona w realizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Regionalną Strategię Innowacji na lata , która zakłada m.in. tworzenie programów edukacyjnych, promujących wśród młodzieży przedsiębiorczość, samodzielność i kreatywność. Realizując to przedsięwzięcie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego dąży do udoskonalenia systemu edukacji w Wielkopolsce, łącząc uczniów i nauczycieli w osiąganiu wspólnych celów, promując wśród młodzieży czynne poszukiwanie wiedzy oraz umiejętność stosowania jej w praktyce. Niniejsze wydawnictwo to suma doświadczeń uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli, którzy uczestniczyli w projekcie eszkoła Moja Wielkopolska. Najważniejszym celem publikacji jest przybliżenie nauczycielom i dyrektorom 5

6 szkół tematu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. Znajdziecie w niej Państwo materiały na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz dobrych praktyk wspomagających edukację. Jestem przekonany, że publikacja, która właśnie trafia do Państwa rąk, to udane zwieńczenie projektu eszkoła Moja Wielkopolska, a przede wszystkim szansa na dotarcie z ciekawymi, innowacyjnymi pomysłami działań edukacyjnych do szerokiego grona pracowników oświaty w Wielkopolsce. Zapraszam do lektury! Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego 6

7 prof. dr hab. Stanisław Dylak Kierownik naukowy projektu eszkoła Moja Wielkopolska Przedmowa Przedmowa 7

8 Technologia od zawsze reguluje relacje interpersonalne oraz działanie człowieka, wpływając na jego potrzeby, codzienne życie, sytuację zawodową, ale także na edukację. To właśnie technologia przyczyniła się do upowszechnienia edukacji i czyni to nadal. Spójrzmy choćby na zainteresowanie uczelni wyższych nauczaniem online, uwalnianiem swych programów i kursów dających różnorakie kwalifikacje, ale też specyficznym i ostatnio coraz bardziej popularnym nauczaniem adaptacyjnym. Z drugiej strony technologia cyfrowa przyczyniała się do akumulowania problemów wewnątrz sytemu edukacji, jak np. cyfrowa aktywność uczniów prowadząca do marginalizowania szkoły, kreując nowy kontekst dla motywacji uczenia się i realizacji indywidualnych planów edukacyjnych w strukturach nieformalnych. Technologia cyfrowa przyczyniła się przede wszystkim do spłaszczenia piramidy wiedzy, ułatwiając wszystkim dostęp do źródeł informacji oraz prowokując deprofesjonalizację poznawczego działania w niektórych zawodach, a tym samym do wzrostu poznawczej pewności wiedzy u amatorów. Innymi słowy prowadzić może i często prowadzi do szerzenia się amatorszczyzny wśród korzystających ze specjalistycznej wiedzy. Nauczyciel zawsze był mandatariuszem wiedzy dla uczniów. I to stało się obecnie jednym z największych obciążeń tej profesji. Przekonanie o przekazywaniu wiedzy jako głównym za daniu pedagoga nie przystaje już do dzisiejszych realiów, w których problemem nie jest brak informacji, lecz jej nadmiar. W takiej sytuacji przekazywanie wiedzy przestało być najważniejszym zadaniem nauczyciela i co więcej jest sprzeczne z konstruktywistyczną interpretacją samej wiedzy, rozumianą jako system twierdzeń o rzeczywistości zbudowany w toku własnej aktywności po znawczej z uwzględnieniem już posiadanej wiedzy, sądów, przekonań, intuicji i emocji. A taka wiedza trudna jest do przekazania. Podobnie jak doświadczenia osobiste, których nie można przekazać komuś, zaś można o nich opowiadać i organizować sytuacje inicjujące określone doświadczania. Obecnie zatem nie tyle ważne jest czego uczyć, ale raczej jak uczyć. Dziś możemy być bliscy przekonania, że poważnym udziałowcem decydowania o tym, jak uczyć i czego uczyć, powinni być uczniowie. Uczeń przychodzi do szkoły z potoczną wiedzą psychologiczną, społeczną i przyrodniczą oraz z nastawieniem na samodzielne poznawanie. Jest ciekawy odkrywania działania świata oraz lubi tworzyć, zarówno samodzielnie, jak i wespół z innymi. Przychodzi do szkoły z nadzieją nie tylko na otrzymanie odpowiedzi na określone pytania, często jeszcze przez niego niepostawione, ale przede wszystkim 8

9 oczekuje możliwości swobodnego stawiania pytań i samodzielnego projektowania działań prowadzących do odpowiedzi na nie. Co kluczowe, przychodzi do szkoły z nadzieją, że będzie mógł pokazać innym, co już umie i co lubi robić a czego nauczył się samodzielnie. Istnieje wiele możliwości osiągania zamierzonych edukacyjnych efektów z uwzględnieniem partnerstwa młodzieży. Taka próba określona mianem projektu eszkoła Moja Wielkopolska została opisana w tej pracy. Do edukacyjnych celów wiedzie wiele dróg, bardziej lub mniej efektywnych. Te bardziej efektywne to sposoby uczenia się, które inspirują wysiłek intelektualny ucznia, jego zdolności społeczne oraz zaangażowanie emocjonalne. Właśnie dzięki zastosowaniu metody projektów w procesie uczenia się i nauczania mamy do czynienia z koniecznym odwoływaniem się do przestrzeni cyfrowej, w której funkcjonują uczniowie oraz do ich wiedzy potocznej. Przedstawiona praca opisuje między innymi zastosowanie technologii informacyjnych do realizacji zajęć szkolnych opartych głównie na metodzie projektów. Ufamy, że prezentowane w książce tezy oraz ich uzasadnianie przyczyni się do pogłębienia współpracy dwóch najważniejszych podmiotów praktyki szkolnej uczniów i nauczyciela. 9

10 Agnieszka Kalisz Koordynator projektu Leszek Duda Koordynator realizacji zajęć dydaktycznych Wstęp Wstęp 10

11 eszkoła Moja Wielkopolska to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany w latach , skierowany do uczniów i nauczycieli ze 105 szkół z każdego powiatu Wielkopolski. Projekt miał na celu przybliżenie szkołom województwa wielkopolskiego nauki metodą projektów i umożliwienie korzystania na lekcjach z nowoczesnego sprzętu, m.in. tabletów, tablic interaktywnych i komputerów. W ramach projektu eszkoła Moja Wielkopolska odbywał się również konkurs na najlepszy projekt matematyczno-przyrodniczy. Co roku uczniowie sami ustalali tematy projektów i do końca roku szkolnego pracowali nad nimi podczas zajęć pozalekcyjnych. Tematy były dowolne od skonstruowania motoru po zagłębianie się w lokalnej historii. Wszystko zależało od pomysłowości uczniów. Pod koniec roku szkolnego uczniowie poprzez społecznościowy wybór głosowali na najciekawsze projekty, które zostały nagradzone podczas uroczystych gal finałowych. Łącznie uczniowie zrealizowali 945 autorskich projektów edukacyjnych. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej od wielu lat rozwija program eszkoła Wielkopolska, którego celem jest modernizacja systemu oświaty. W ramach programu Fundacja wprowadza do szkół cyfrowe możliwości dla nauczycieli i uczniów. Dzięki temu kształcenie może być poszerzane o elementy cyfrowych rozwiązań wspierających edukację, czyli technik wykorzystujących media elektroniczne, a szkoły mogą skorzystać z platform edukacyjnych jako nowych środków komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Oprócz projektu systemowego Fundacja zrealizowała do tej pory już dwa projekty o podobnej tematyce: eszkoła Twórczy Uczeń oraz eszkoła Twórczy Nauczyciel. Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wdrożenia i stosowania w procesie kształcenia metody projektów z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Autorzy publikacji postawili sobie za cel przybliżenie wszystkim potencjalnym odbiorcom, w tym przede wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół, zagadnień związanych z organizowaniem procesu nauczania-uczenia się odbywającego się w środowisku cyfrowym z wykorzystaniem metody projektów. Publikacja zawiera informacje na temat początków metody projektów i jej głównych założeń, poszczególnych etapów realizacji projektu edukacyjnego, wpływu metody 11

12 projektów na rozwój wiedzy i kompetencji kluczowych u uczniów oraz znaczenia rozwoju Internetu i technologii mobilnych dla edukacji. Ponadto w opracowaniu znalazły się przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie stosowania metody projektów. W publikacji autorzy podejmują się analizy kształcenia z wykorzystaniem metody projektów oraz stopnia wdrożenia i jakości pracy tą metodą w szkołach województwa wielkopolskiego. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych wniosków, których rozwinięcie znajdą Państwo w niniejszej publikacji. W edukacji, w której wiedza i umiejętności zdobywane są poprzez działanie i przy współudziale wszystkich członków zespołu projektowego, spotykamy nauczyciela, który przestaje mieć monopol na wiedzę i staje się partnerem ucznia. Dopiero wtedy, gdy nauczyciel da sobie prawo do niewiedzy i stanie się równoprawnym członkiem zespołu projektowego, projekt edukacyjny ma szansę zostać zrealizowany i zakończony powodzeniem. Nauczyciel nadal jest inicjatorem działań, określa ramy realizacji projektu, daje wskazówki; jednak w odpowiednim momencie wycofuje się, pozwala przejąć inicjatywę uczniom, a sam wchodzi w rolę obserwatora i doradcy. Tymczasem okazuje się, że umiejętność odnalezienia się nauczyciela w tej nowej sytuacji edukacyjnej często bywa dla niego samego największym wyzwaniem. Uczeń przestaje być numerem w dzienniku, a staje się indywidualnością, ma szansę pokazać swoje talenty, umiejętności, zainteresowania, styl pracy. W przedsięwzięciach edukacyjnych mających charakter projektu uczniowie realizują tematy, na których wybór mają autentyczny wpływ, co w konsekwencji powoduje wzrost ich motywacji do pracy. Podział zadań wśród poszczególnych członków zespołu sprawia, że uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za jakość realizacji i rezultat projektu. Tym sposobem uczeń staje się odpowiedzialny nie tylko za swój własny proces kształcenia, ale także za jakość całego procesu edukacji wszystkich członków zespołu projektowego. W procesie nauczania-uczenia się z zastosowaniem metod problemowych i projektowych zdobywanie wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez działanie. Poza efektem w postaci przyswojonej wiedzy metoda projektów umożliwia 12

13 stworzenie warunków, w których uczniowie rozwijają umiejętności takie jak: wybór tematu i definiowanie celów projektu, planowanie i podział pracy, praca w grupie, gromadzenie i selekcja informacji pochodzących z różnych źródeł, wyciąganie wniosków. Wykorzystanie w kształceniu metody projektów sprzyja promowanemu przez Unię Europejską rozwojowi kompetencji kluczowych, wśród których wymienić należy: - zdolność komunikacji w języku ojczystym, - zdolność komunikacji w językach obcych, - kompetencje matematyczne w naukach technicznych i biologicznych, - kompetencje w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi, - umiejętność samodzielnego uczenia się, - kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne, obywatelskie, - przedsiębiorczość, - świadomość, ekspresję kulturalną, twórcze myślenie 1. W wyniku dokonanej przez autorów analizy stopnia wdrożenia metody projektów w 105 wielkopolskich szkołach objętych wsparciem w ramach projektu eszkoła Moja Wielkopolska można stwierdzić, że wielu nauczycieli ma dużą świadomość zasad organizowania procesu edukacyjnego metodą projektów oraz jej pozytywnego wpływu na wieloaspektowy rozwój uczniów. Stosowanie metody projektów w praktyce edukacyjnej wymaga jednak ustawicznego doskonalenia. Analiza prawie 950 projektów uczniowskich, które stanowią swoistą próbę badawczą, pokazuje, że dydaktycy nadal popełniają wiele błędów w pracy metodą projektów. Najczęstsze z nich to: problem z wyborem tematu projektu i poprawnym formułowaniem celów, nieumiejętność ustalenia i kontrolowania harmonogramu realizacji projektu, brak analizy ryzyka, a także brak umiejętności wejścia w rolę partnera uczniów. Ponadto dla wielu nauczycieli nadal dużą trudność stanowi efektywne wykorzystanie w procesie kształcenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Twórcy opracowania, dokonując przeglądu i analizy poszczególnych zagadnień, bazowali nie tylko na swojej profesjonalnej wiedzy z zakresu stosowania metod problemo- 1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 13

14 wych i projektowych w edukacji, ale także na bogatym doświadczeniu wyniesionym z realizacji projektów: eszkoła Moja Wielkopolska, eszkoła Twórczy Uczeń oraz eszkoła Twórczy Nauczyciel. W efekcie autorom udało się opracować zbiór informacji i porad na temat organizacji i realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektów z zastosowaniem narzędzi TIK, dzięki czemu publikacja stanowi poradnik dla wszystkich nauczycieli stosujących metodę projektów w kształceniu. Działania wdrożone do praktyki edukacyjnej w wyniku realizacji projektu eszkoła Moja Wielkopolska przyczyniają się do wykreowania regionalnej polityki wsparcia szkół w tworzeniu takiej rzeczywistości edukacyjnej, w której zdobyta przez uczniów wiedza i nabyte umiejętności znacznie zwiększą ich szanse na zdobycie w przyszłości zatrudnienia. Zapraszamy do lektury. 14

15 Agnieszka Linke Metoda projektów w edukacji Metoda projektów 15

16 Metoda projektów według raportu Edukacja. Jest w niej ukryty skarb Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji z 1996 roku to interdyscyplinarna metoda, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność oraz odpowiedzialność w realizacji indywidualnych lub zespołowych celów. Rola nauczyciela traktowanego jako dyżurującego opiekuna merytorycznego sprowadzona jest przede wszystkim do pomocy uczniom. Nauczyciele mogą z łatwością indywidualizować techniki pracy tak, aby różnicować wymagania. Metoda projektów pomaga tworzyć zintegrowany zespół klasowy, w którym uczniowie poprzez pracę w grupie uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości 1. Powszechnie za twórcę metody projektu uważa się Williama Kilpatricka, który w 1918 roku wydał rozprawę The Project Method. Ten amerykański pedagog i przedstawiciel pedagogiki progresywistycznej uważał, że nadrzędnym celem edukacji jest wychowanie osób o postawach pożądanych w demokratycznym społeczeństwie odznaczających się umiejętnością krytycznego myślenia, formułowania celów oraz samostanowienia o swoim losie 2. Jednak niektóre cechy charakterystyczne dla metody projektów widoczne były w systemie edukacji dużo wcześniej niż na początku XX wieku. Warto wspomnieć choćby o szesnastowiecznej rzymskiej akademii sztuk pięknych Accademia Nazionale di San Luca, w której adepci architektury pracowali nad autorskimi progetti, czyli projektami dotyczącymi wybranych budynków. Zasady progetti wiązały się ściśle z renesansowym postrzeganiem nauki i chodziło w nich przede wszystkim o: orientowanie się na osobę uczącą się realizacja większego przedsięwzięcia pozwalała na samodzielne uczenie się; orientowanie się na rzeczywistość projekt miał odnosić się do rzeczywistości, czyli wiązać się z rozwiązywaniem problemów praktycznych w warunkach pozaszkolnych; 1 J. Delors (red.), Edukacja - jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa M. Kotarba-Kańczugowska, Praca metodą projektu, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

17 orientowanie się na produkt w tym przypadku nacisk kładziono na interdyscyplinarność i czerpanie wiadomości z różnych dyscyplin naukowych w celu stworzenia dzieła 3. Według Williama Kilpatricka nauka metodą projektów miała powodować samodzielne zdobywanie wiadomości przez uczniów w konkretnych sytuacjach życiowych zamiast przyswajania teoretycznej wiedzy w środowisku szkolnym. Istotne w jego podejściu było także przyznanie wolnej woli uczniom to oni jako twórcy i osoby odpowiedzialne za swoją naukę miały prawo decydowania o tym, czego będą się uczyć. Według Kilpatricka poprzez zmuszanie do nauki można jedynie zniechęcić do pogłębiania wiedzy. Punkt widzenia Kilpatricka jest zbieżny z cechami uważanymi ówcześnie za charakterystyczne dla metody projektów. Są to: progresywistyczna rola nauczyciela, podmiotowość ucznia, całościowość oraz odejście od tradycyjnego systemu oceniania. Progresywistyczna rola nauczyciela W porównaniu do tradycyjnej lekcji, w nauczaniu metodą projektów rola nauczyciela ulega przeobrażeniu. Z osoby przekazującej informacje zmienia się on bowiem w przewodnika i pomocnika w ich zdobywaniu. I tak jak dobry przewodnik, powinien szczegółowo zaplanować uczniowską podróż i dobrze ją poprowadzić: udzielać wskazówek i wyjaśnień, potwierdzać lub wyprowadzać z błędu, odpowiadać na uczniowskie pytania, a wreszcie dyscyplinować i motywować do dalszych wysiłków. Mimo że nauczyciel-przewodnik coraz częściej zastępuje nauczyciela-przekaziciela, to wciąż trudno wyobrazić nam sobie prowadzenie wszystkich lekcji metodą projektów. Problemy ze zrozumieniem i zaakceptowaniem takiej nauki miał także kierownik naukowy projektu eszkoła Moja Wielkopolska, profesor Stanisław Dylak, wybitny pedeutolog i orędownik zmian w polskiej edukacji. Podczas wykładów i seminariów opowiadał historię swojego pobytu na początku lat 90. w pewnej szkole w Wielkiej Brytanii. Przez kilka dni gościł na zajęciach młodej nauczycielki, która realizowała z uczniami projekt o wyporności ciał stałych. Zadaniem uczniów było skonstruowanie stateczku o odpowiedniej wielkości i wadze, przystosowanego do pływania w szkolnym akwarium. 3 M. Szymański, O metodzie projektów, Warszawa

18 Uczniowie trudzili się niezwykle, zaś widmo klęski było blisko. Zaniepokojony profesor postanowił ruszyć młodzieży na pomoc i przedstawić im rozwiązanie. Jak przekazuje profesor, jakże duże było jego zdziwienie, gdy młoda nauczycielka zatrzymała go w połowie drogi i z wyrzutem pouczyła, że rozwiązanie zadania leży po stronie uczniów i choćby mieli spędzić nad nim jeszcze kilka dni sami muszą dojść do odpowiednich wniosków. Wówczas zrozumieją. I wtedy także zrozumiał profesor. Zrozumiał jak dużą rolę do odegrania w metodzie projektów ma nauczyciel. Podmiotowość ucznia Wszystkie fazy realizacji projektu od planowania, rozpisywania celów, po tworzenie podsumowującej prezentacji uwzględniają indywidualne cechy uczniów. Dzięki temu bardzo często nauczyciele pracujący z młodzieżą nad rozmaitymi projektami zauważają istotną zmianę w jej zachowaniu oraz samoocenie. Nagle dowiadują się, że dwójkowy uczeń doskonale montuje filmy, a jego wielką pasją jest fotografia. I ten wyśmiewany na matematyce chłopak pokazuje całej grupie jak stworzyć teledysk opowiadający o ich wspólnym projekcie. Dzięki temu nauczyciele mają szansę zerwać z niewłaściwym kształceniem odznaczającym się werbalizmem, encyklopedyzmem i szablonowością oraz przywiązywaniem zbyt dużej wagi do ocen. Dzięki metodzie projektów dwójkowy uczeń może stać się prymusem w kreatywności. Ta podmiotowość zaznaczana może być także podczas aktywności niezwiązanych stricte z projektem. W reklamie telewizyjnej projektu eszkoła Moja Wielkopolska, która została nagrana w 2012 roku, wystąpiła uczennica niewyróżniającą się dotąd zaangażowaniem w sprawy szkolne, zbierająca przeciętne noty. Okazało się, że możliwość zagrania w spocie traktowała jako pierwsze w życiu prawdziwe wyróżnienie i dowód na to, że jednak posiada talent, który tym samym został dostrzeżony. Całościowość Nauka metodą projektów powinna odbywać się w dużej mierze poza szkołą. Poznając z uczniami nowe gatunki roślin wybieramy się do lasu, a ucząc o właściwościach węgla jedziemy z dziećmi do kopalni. Metoda ma zacierać sztuczną granicę między szkołą a prawdziwym życiem. Okazuje się, że uczniowie również przywiązują dużą wagę do tego aspektu. W eszkole nierzadko pojawiały się tematy koncentrujące się np. na badaniu brył platońskich na przykładzie miejskich budynków czy też szukaniu symetrii w kształcie i układzie osiedlowych bloków. 18

19 Odejście od tradycyjnego oceniania uczniów Tradycyjne ocenianie uczniów rozumiemy przez ocenianie jedynie efektu końcowego ich pracy. Natomiast w metodzie projektów oceniany jest cały proces dochodzenia do rozwiązania problemu. Dokładniej mówiąc, chodzi o ewaluację pracy każdego uczestnika grupy ze zwróceniem uwagi na jego zaangażowanie, wysiłek i cały proces związany z pracą nad projektem. Podczas takiej oceny nauczyciel wskazuje także na możliwości dalszej pracy, dokonuje korekty uchybień oraz docenia kreatywność grupy. W procesie oceny pracy czynny udział bierze także uczeń dokonuje on samooceny, bierze udział w dyskusji na temat wkładu pracy swoich kolegów oraz podsumowuje pracę całego zespołu. Metoda projektów mieści się w przedsiębiorczym podejściu do nauki, czyli takim, które zapewnia największą skuteczność kształcenia. Potwierdzają to liczne badania. Jedno z nich odnosi się do stopnia zapamiętywania przy wykorzystaniu różnych metod zdobywania informacji. Pięcioprocentowy stopień zapamiętywania odnosi się do wykładu. Dwa razy więcej zapamiętamy czytając, natomiast przekaz wizualny może gwarantować nam zapamiętanie na poziomie dwudziestu procent. Lepiej jest z demonstracją i dyskusją one wykazują się trzydziesto- i pięćdziesięcioprocentowym stopniem zapamiętywania. Najlepiej w badaniu wypada ćwiczenie i transfer umiejętności do rzeczywistych sytuacji siedemdziesiąt pięć i aż dziewięćdziesiąt procent skuteczności. Wyniki te jednoznacznie potwierdzają, że stosowanie w procesie nauczania metod, w których uczeń jest jedynie biernym odbiorcą treści przekazywanej przez nauczyciela, przynosi najgorsze efekty 4. MEN a metoda projektów Szansa na wykorzystanie na szerszą skalę metody projektów podczas nauki w szkole pojawiła się dopiero po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Wiązało się to przede wszystkim z dużymi środkami finansowanymi kierowanymi na rozwój edukacji, w tym na promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania. W związku z tą innowacją konieczne było także wprowadzenie zmian do polskiej podstawy programowej. Jak czytamy w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2008 roku, szkoła powinna łagodnie wprowadzać uczniów w świat wiedzy, dbając 4 A. Mikina, B. Zając, Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków

20 o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich uczniom, zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Taka definicja otwiera się na nowe metody edukacji, w tym na metodę projektu 5. W rozporządzeniu odnoszono się także do szkół gimnazjalnych. Zaznaczono konieczność kształcenia u uczniów umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się i umiejętność pracy w zespole czyli de facto zasad stojących u podłoża nauki metodą projektu. Wreszcie na mocy rozporządzenia MEN z 20 sierpnia 2010 roku uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod 6. Z czego składa się projekt? Realizację projektu możemy podzielić na pięć głównych etapów: zainicjowanie projektu, wybranie tematu, opracowanie planu działania, wykonywanie projektu oraz jego ukończenie. Oczywiście każdy etap możemy również podzielić na mniejsze jednostki, które pozwolą nam na precyzyjniejsze podejście do zadania. Często trudności pojawiają się już przy określeniu celu projektu. Uczniowie planują zadania, które będą realizować podczas kilku miesięcy pracy, ale nie stawiają sobie 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046). 20

21 konkretnego celu. Nie określają, że celem ich projektu jest np. zbadanie gęstości drewnianego klocka, ale tłumaczą, że będą wykonywać doświadczenia fizyczne i chemiczne oraz wybiorą się na Wydział Fizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To właśnie rolą nauczyciela jest pomoc w określeniu celów i rozróżnienie ich na ogólne i szczegółowe, a także zwrócenie uwagi uczniów na kluczowe elementy projektu i nadanie celom formy operacyjnej. Wybór propozycji projektu najczęściej odbywa się za pomocą burzy mózgów, czyli sesji odroczonego wartościowania. W toku rozmów i przedstawiania inspiracji uczniowie wspólnie z nauczycielem wybierają temat, którym zajmą się podczas najbliższych zajęć. Podczas burzy mózgów wszyscy członkowie grupy powinni zgłaszać swoje inspiracje bez obawy przed ich nierealnością lub posądzeniem o brak pomysłowości nie wolno krytykować i wyśmiewać propozycji, bowiem nawet najdziwniejszy pomysł ma szansę przerodzić się w toku dyskusji w ciekawy temat 7. Nauczyciel może oczywiście zaproponować zakres tematyczny lub zaciekawić uczniów pewnym problemem, jednak to młodzież powinna podjąć ostateczną decyzję. Dzięki temu już od początku pracy uczniowie będą czuli się za nią w pełni odpowiedzialni. Opracowanie planu realizacji pozwala na zaplanowanie najbliższych zadań oraz umożliwia podział ról w zespole. Wyłonienie lidera i przypisanie zadań poszczególnym członkom grupy jest bardzo ważne. Umożliwia bowiem każdemu z nich zaprezentowanie swoich najmocniejszych stron. Tutaj dużą rolę nauczyciela upatruje się na przykład w odpowiednim podziale uczniów na grupy. Ważne, aby każdy członek zespołu miał możliwość wykazania się i realizacji zadań. W fazie realizacji projektu nauczyciel powinien stwarzać uczniom dogodne warunki do utrwalania wiedzy oraz sprawdzania wiadomości i umiejętności, a także umożliwiać im poszukiwanie wiadomości poza murami szkolnymi oraz w ich naturalnym środowisku Internecie. Istotna jest także możliwość konsultacji i obserwacji pracy każdego ucznia 8. Przy pracy metodą projektów bardzo ważne jest odpowiednie zaprezentowanie rezultatów oraz podsumowanie efektów. Uroczyste gale podsumowujące uczniowską pracę odbywały się niemal w każdym gimnazjum i liceum biorącym udział w eszkole. Często 7 F. Szlosek, ABC Doradcy przedmiotów zawodowych. Burza mózgów, CODN, Warszawa M. Kotarba-Kańczugowska, Praca metodą projektu, Ośrodek Rozwoju Edukacji, <http://www. martakotarba.edu.pl> [dostęp: 10 sierpnia 2014]. 21

22 takie wydarzenia organizowano w centrach kultury czy teatrach, aby zaprosić na nie jak największą liczbę gości. Na widowni zasiadały władze lokalne, rodzice, nauczyciele i koledzy uczniów. Warto pomóc uczniom w przygotowaniu tak ważnego dla nich wydarzenia. Dobre praktyki Oprócz przyswajania wiadomości przedmiotowych związanych z wykonywanym projektem, młodzież ucząca się według metody projektów nabywa między innymi umiejętności negocjowania, planowania, wykorzystywania teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu oraz pracy w grupie i radzenia sobie z konfliktami 9. Potwierdzają to także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach, którzy pracowali w projekcie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Przed rozpoczęciem projektu trochę się kłóciliśmy mówią uczniowie. Były między nami złe relacje, nie znaliśmy się, nie spędzaliśmy wspólnie czasu. Ale teraz się kumplujemy dodają. Korzyści płynące z wykorzystania metody projektów widać na całym świecie. W szkole Gan Eng Seng w Singapurze podczas lekcji biologii 11-letni uczniowie noszą białe fartuchy laboratoryjne ze swoimi imionami. Ich zadaniem jest badanie miejsca zbrodni. Wydzielonego żółtymi policyjnymi taśmami fragmentu korytarza, z którego muszą pobrać odciski palców oraz materiał genetyczny pozostawiony przez domniemanego sprawcę. Dodajmy jeszcze, że dramaturgii tej nietypowej lekcji dodaje fakt, że za policyjną taśmą leżą zakrwawione sztuczne zwłoki. Uczniowie tak zaangażowali się w projekt, że zbadali także odciski palców dyrektora. Okazało się, że był niewinny 10. Jednak wspaniałe przykłady wykorzystania kreatywności i potencjału uczniów odnajdziemy również w Polsce. Warto wspomnieć o Agnieszce Zielińskiej, nauczycielce w II Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku. Wpadła ona na niecodzienny i bardzo inspirujący pomysł omawiania Wesela, mało popularnej wśród młodzieży lektury. Zamiast przystąpić do tego zadania w sposób tradycyjny, czyli rozpoczynając od przepytania uczniów ze znajomości książki, zaprosiła ich do kla- 9 <http://kig.konin.pl/innowacje/attachments/article/6/ekspertyza%20metody%20projektu. pdf>, [dostęp: 11 sierpnia 2014]. 10 A. Leszczyński, Żegnaj, szkoło, Focus, Warszawa 2011, <http://www.focus.pl/czlowiek/zegnaj- -szkolo-8574>, [dostęp: 10 sierpnia 2014]. 22

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich 1 1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO (Podstawa prawna: 1 ust. 12 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Projekt edukacyjny jest zespołowym planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz ul. St.Batorego26, tel. 058 341 23 63, 058 341 38 47 REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Zespół Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych W myśl zapisów rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania projektu edukacyjnego w Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie

Zasady realizowania projektu edukacyjnego w Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie Zasady realizowania projektu edukacyjnego w Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny (dotyczy uczniów obecnych klas drugich gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie 1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w I. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego temat jest odnotowywany na świadectwie ukończenia

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH Załącznik I Zasady realizacji projektu 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi SPIS TREŚCI 1. Zasady ogólne.3 2. Zadania opiekuna projektu..4 3. Zadania uczniów realizujących projekt...4 4. Realizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Pokolenie 3F fun, friends and feedback, czyli: frajda, przyjaciele i komunikacja WITOLD KOŁODZIEJCZYK

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. opracowanie: Jadwiga Greszta

Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. opracowanie: Jadwiga Greszta Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej opracowanie: Jadwiga Greszta 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie 1. Przepisy ogólne 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, odbywającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Ogólne zasady realizacji projektów 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, zwanego Opiekunem projektu,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego.

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasy I-III) w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy:

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy: PROJEKT EDUKACYJNY PROJEKT EDUKACYJNY jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest on zakończony publiczną prezentacją efektów wspólnej pracy. W realizacji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach I. Warunki realizacji projektu gimnazjalnego. 1. Uczniowie są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: pierwsza - informatyczne - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura pracy z uczniem zdolnym Procedura pracy z uczniem zdolnym KaŜde dziecko jest zdolne. Szkoła ma obowiązek odkryć te zdolności i je rozwijać Uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają moŝliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Jakie umiejętności są kształtowane w pracy projektem? e-book KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA. www.projektzklasa.

PROJEKT EDUKACYJNY. Jakie umiejętności są kształtowane w pracy projektem? e-book KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA. www.projektzklasa. e-book PROJEKT EDUKACYJNY KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA Jakie umiejętności są kształtowane w pracy projektem? 1 PROJEKT EDUKACYJNY KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA Ważną zaletą projektu jest rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

centralnej i południowo udniowo- zachodniej

centralnej i południowo udniowo- zachodniej Zespół Szkół Przyrodniczo Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętno tności uczniów w szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1w Żninie

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1w Żninie Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1w Żninie 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Podstawa prawna : Ustawa Systemie Oświaty z dnia 17 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572) z późn. zm. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka w Gliwicach

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka w Gliwicach Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka w Gliwicach 1 1. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN realizacji PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN realizacji PROJEKTU EDUKACYJNEGO Podstawa prawna: Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r. nałożył na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy metodą zespołowego

Bardziej szczegółowo