Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:"

Transkrypt

1 L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Wiosennego optymizmu, odpoczynku przy obfitym, rodzinnym stole oraz wesołego Alleluja życzą Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: Jarosławem Balcerkiem, Januszem Mikołajczakiem, Sylwestrem Antkowiakiem, Dariuszem Dobrym, Edwardem Gołębiewskim, Franciszkiem Kosickim, Pawłem Krawczykiem, Robertem Łucka, Dariuszem Pauterem, Wojciechem Radeckim, Danutą Sobką, Adamem Szczygielskim, Barbarą Widelicką, Mikołajem Witaszykiem Najwyższy czas podpisać umowę str 12 Turystyczne imprezy w Puszczy Zielonce str 4

2 NIECHCIANE DROGI Konferencja prasowa w Pobiedziskach Kilkanaście samorządów z całej Polski, które obciążono obowiązkiem utrzymania starych dróg krajowych podpisały w Pobiedziskach apel do Trybunału Konstytucyjnego Samorządowcy chcą zwrócić uwagę na problemy związane z bezpieczeństwem na przejętych drogach oraz z ich utrzymaniem 2 roblem pojawił się już kilka lat temu, gdy rozpoczęto Pbudowę dróg ekspresowych w całej Polsce Nowe "eski" miały zastąpić stare krajówki, które zgodnie z ustawą z automatu, stały się drogami gminnymi Tym samym n a s a m o r z ą d y s p a d ł c i ę ż a r utrzymania kosztownych, szerokich ulic, które nadal są ważnymi węzłami komunikacyjnymi Przejęte przez gminy drogi krajowe są "stare" t y l k o w s e n s i e i c h s t a n u technicznego, ponieważ ruch na nich wcale się nie zmniejszył Rosną za to wydatki Każda z gmin rocznie traci ponad pół miliona na odśnieżanie, a bieżące remonty pochłaniają kolejne setki tysięcy złotych Ponadto na starej drodze krajowej nr 5 konieczny jest poważny remont, który ma kosztować Gminę Pobiedziska 13,5 mln zł Samorządów nie stać na tak wysoki standard utrzymania dróg, jaki zapewniała wcześniej Generalna D y r e k c j a D r ó g K r a j o w y c h i Autostrad I tak np stosowany dotychczas do odśnieżania bardzo s k u t e c z n y r o z t w ó r s o l a n k i, zastąpiono piaskiem z solą Na odśnieżonej w gorszym standardzie drodze nr 5 między Poznaniem a Gnieznem, zginęła w zeszłym roku młoda kobieta, która osierociła dwójkę małych dzieci Podobnych wypadków na starych krajówkach jest więcej Szerzej problemy samorządów przedstawiła w swoim wystąpieniu B u r m i s t r z M i a s t a i G m i n y Pobiedziska Dorota Nowacka, natomiast Wójt Gminy Łubowo - Andrzej Łozowski przybliżył z a p r o s z o n y m g o ś c i o m dotychczasowe działania włodarzy, w celu zmiany ustawy niekorzystnej dla gmin Organizatorzy konferencji podpisali apel skierowany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o przejęcie przez Samorząd Wojewódzki dawnej drogi krajowej nr 5 i zaliczenie jej do kategorii dróg wojewódzkich Na spotkanie do Pobiedzisk przybyli również

3 marzec 2015 parlamentarzyści, którzy wcześniej pomagali samorządom w walce o przeforsowanie projektu zmiany Ustawy w Sejmie i Senacie Swój głos w sprawie przedstawili Senator RP Piotr Gruszczyński oraz Posłowie RP: Bożena Szydłowska, Paweł Arndt, Zbigniew Dolata i Tadeusz Dziuba Samorządy już od kilku lat walczą o zmianę prawa, nakazującego gminom przejmowanie starych dróg krajowych W Pobiedziskach zorganizowano już dwa spotkania z udziałem samorządów z całej Polski Ich efektem jest przegłosowany przez Sejm i Senat projekt zmiany ustawy o drogach publicznych Niestety półtora roku temu Prezydent Bronisław Komorowski nie dopuścił do wejścia nowej ustawy w życie, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie spoczywała "nietknięta" przez ostatnie półtora roku 22 kwietnia 2015 r Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Prezydenta RP w sprawie zgodności z Konstytucją zapisów Ustawy o zmianie Ustawy o drogach publicznych SPOTKANIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ Atrakcyjność przyrodnicza i rekreacyjna Gminy Pobiedziska sprawiła, że z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystycznej Burmistrz Dorota Nowacka zaprosiła ich wszystkich na spotkanie, podczas którego przedstawione zostały plany na rozwój turystyki w naszej gminie oraz omówiono kierunki współpracy samorządu z przedsiębiorcami miliony złotych zaplanowano na inwestycje turystyczne w 3projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pobiedziska na najbliższe lata Dzięki tym środkom z Budżetu Gminy oraz pozyskanym dotacjom unijnym, Gmina Pobiedziska znacząco poprawi swoją bazę turystyczną Powstanie nowa plaża nad Jeziorem Biezdruchowo oraz Zalewem Kowalskie Zagospodarowane zostaną też tereny rekreacyjne wokół Jeziora Małego i Dobra Powstanie wieża widokowa w Parku Krajobrazowym Promno, a szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne zostaną uzupełnione nowymi t a b l i c a m i i n f o r m a c y j n y m i, p u n k t a m i p o s t o j o w y m i c z y elementami ścieżek zdrowia Zagospodarowany ma zostać teren przy Skansenie Miniatur i Grodzie Pobiedziska Zmieniony zostanie też wygląd Rynku w Pobiedziskach Nowe inwestycje widoczne mają być na terenie całej gminy Turystyczną część Wieloletniego P l a n u I n w e s t y c y j n e g o przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej Pomysły władz samorządowych Gminy Pobiedziska bardzo podobały się przybyłym gościom Ostateczny kształt WPI zależeć będzie jednak od radnych, którzy będą głosować na najbliższej sesji nad przyjęciem planu P o d c z a s s p o t k a n i a z p r z e d s t a w i c i e l a m i b r a n ż y turystycznej zaprezentowany został r ó w n i e ż k a l e n d a r z i m p r e z turystycznych na rok 2015 Na spotkanie zaproszono także Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów, która przedstawiła możliwości pozyskania dofinansowania na działalność turystyczną z nowego rozdania programu Leader, który ma ruszyć od początku przyszłego roku 3

4 marzec 2015 Lokalna Grupa Działania trakt Piastów wwwpobiedziskapl Przypominamy, że LGD "Trakt Piastów" działa na obszarze 6 gmin: Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Łubowo, Pobiedziska oraz Swarzędz i obejmuje swoim działaniem tereny wiejskie, na których zamieszkuje ponad 60 tys ludności LGD jest organizacją pozarządową, działającą w partnerstwie trójsektorowym, tzn że w jej skład wchodzą przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej Jej głównym zadaniem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju becnie Trakt intensywnie p r z y g o t o w u j e s i ę d o Oopracowania LSR, między i n n y m i p o p r z e z k o n s u l t a c j e z mieszkańcami na temat zasobów oraz p o t r z e b p o s z c z e g ó l n y c h g m i n Konsultacje dla gminy Pobiedziska odbyły się w styczniu br Wzięło w nich udział ponad 60 osób, a z uwagami mieszkańców można było zapoznać się na stronie internetowej LGD Wnioski ze spotkania zostaną uwzględnione w p l a n o w a n e j l o k a l n e j s t r a t e g i i Ostateczny dokument będzie podlegał kolejnym konsultacjom Jeśli wizja rozwoju obszaru zawarta w LSR uzyska akceptację urzędu marszałkowskiego, LGD będzie dysponować środkami w ramach działania Leader, które przeznaczy na inicjatywy i projekty podmiotów działających na swoim terenie, zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata LGD wspiera również inne inicjatywy mieszkańców Obecnie realizowany jest projekt "Pamięć i szacunek dla dawnych m i e s z k a ń c ó w g m i n y Ł u b o w o, r e a l i z o w a n y w p a r t n e r s t w i e z gimnazjum w Łubowie Dodatkowo planowany jest rajd rowerowy i gra m i e j s k a ś l a d a m i P o w s t a n i a Wielkopolskiego w Poznaniu LGD wspiera i ożywa świetlice wiejskie na swoim terenie Stowarzyszenie z własnego budżetu zakupiło materiały papiernicze dla 6 świetlic, w których w okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia dla dzieci Przygotowało również we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy projekt zajęć dla seniorów, obecnie oczekujemy na informację, czy uzyskał on akceptację i będzie podlegał dofinansowaniu Wszystkie osoby zainteresowane działalnością LGD zapraszamy do zaglądania na stronę internetową wwwlgdtraktpiastowpl oraz na profil na FB Szczegóły można uzyskać w biurze LGD Małgorzata Blok Dyrektor biura LGD 4 Turystyczne imprezy w Puszczy Zielonce Wiosenna aura sprzyjała uczestnikom pierwszych w tym roku turystycznych imprez w Puszczy Zielonce W niedzielne przedpołudnie 15 lutego spod świetlicy wiejskiej w Stęszewku kilkanaście osób pod okiem instruktora wyruszyło na trening Nordic Walking naczna część piechurów pierwszy raz miała okazję spróbować marszu nordyckiego dzięki możliwości Zbezpłatnego wypożyczenia kijków udostępnionych przez Stowarzyszenie Odnowiciel Oficjalne otwarcie sezonu turystycznego na szlakach Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka zorganizowano 22 marca Z miejscowości Sławica na rajd wokół Jezior Skockich wyruszyło 200 osób W 11-kilometrową trasę jako pierwsza wystartowała najliczniejsza rekreacyjna grupa Nordic Walking Kolejne 30 osób zdecydowało się na marsz z kijami w formie fitness Jako ostatni wyruszyli biegacze i rowerzyści Na mecie w Dworku Winnica po regeneracyjnym posiłku odbyło się losowanie atrakcyjnych turystycznych nagród Imprezy zorganizował Związek Międzygminny Puszcza Zielonka wraz z Gminą Pobiedziska Udział w nich był bezpłatny Zapraszamy na kolejne imprezy turystyczne: 25 kwietnia ze świetlicy wiejskiej w Wagowie ruszy rowerowy, pieszy i biegowy Rajd im Kazimierza Nowaka Szczegóły już wkrótce na wwwpobiedziskapl oraz wwwfacebookcom/rajdyturystyczne

5 marzec 2015 nowy inwestor Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska kolejna firma prezentowała swoje plany związane z inwestowaniem na terenie naszej gminy Burmistrzowie zamierzają w ten sposób umożliwić radnym i mieszkańcom zadanie pytań i rozwianie wątpliwości co do szkodliwości danej inwestycji względem otoczenia związku z planowaną budową fabryki firma WNew Hope Poland Sp z oo złożyła r w pobiedziskim urzędzie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Referat Ochrony Środowiska sprawdził dokumentację i przesłał ją do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z prośbą o w y d a n i e o p i n i i w s p r a w i e obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdził braki w d o k u m e n t a c j i, k t ó r e t e r a z wnioskodawca musi uzupełnić Teren, którym zainteresowani są chińscy inwestorzy leży 280 m od n a j b l i ż s z y c h z a b u d o w a ń mieszkalnych Mimo to Burmistrz Pobiedzisk postanowiła uznać za s t r o n y p o s t ę p o w a n i a administracyjnego właścicieli s ą s i e d n i c h n i e r u c h o m o ś c i mieszkających przy ul Słonecznej i Głównej W trakcie swojego wystąpienia Inwestor omówił technologię p r o d u k c j i i z a p r e z e n t o w a ł wizualizację zakładu Zapewniał, że będzie to absolutnie czysta i nieszkodliwa dla środowiska działalność spełniająca surowe normy unijne Po uruchomieniu fabryki do pracy będzie potrzebne ok 45 osób (15 do pracy fizycznej, ok 30 do pracy biurowej) Surowce do produkcji pasz będą pozyskiwane min od lokalnych rolników (kukurydza, owies, jęczmień) Szczegółowe informacje w sprawie postępowania administracyjnego można uzyskać w UMiG - Referat Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej w zakładce Ochrona Ś r o d o w i s k a - d e c y z j e środowiskowe Na sesji kwietniowej swoje plany i n w e s t y c y j n e z a p r e z e n t u j e przediębiorca zainteresowany budową marketu Lidl na terenie gminy Pobiedziska Rada Sportu 17 marca br odbyło się pierwsze posiedzenie IV kadencji Rady Sportu Gminy Pobiedziska ukonstytuowanej na podstawie Zarządzenia nr VII/47/2015 r Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 18 lutego br adencja Rady Sportu trwa dwa lata, a jej obecny skład Kprzedstawia się następująco: 1Bromberek Marcin - nauczyciel wychowania fizycznego w Z S w Pobiedziskach, 2Fijałkowski Michał - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, 3Krawczyk Paweł - radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, 4Meller Witold - przedstawiciel organizacji pozarządowych - UKS LIDER Biskupice, 5Tomaszewska Iwona - pracownik U r z ę d u M i a s t a i G m i n y w Pobiedziskach N a p o s i e d z e n i u w y b r a n o : p r z e w o d n i c z ą c e g o - P a w ł a Krawczyka, jego zastępcę Marcina B ro m b e r ka o r a z s e k r e t a r z a Witolda Mellera Pierwszym zadaniem postawionym przed nową Radą Sportu jest ocena wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia B u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y Pobiedziska za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2014 oraz o tytuł "Trenera Roku Gminy Pobiedziska" dla trenera za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników O planie pracy oraz terminach spotkań Rady Sportu będziemy informować w Biuletynie Pobiedziskim oraz na stronach internetowych gminy Spotkania Rady są jawne, w związku z czym wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć w jej obradach Baza Organizacji Pozarządowych nformujemy, iż podjęto działania w celu stworzenia Ibazy danych dotyczących organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie gminy Pobiedziska W związku z powyższym wszystkie organizacje zainteresowane umieszczeniem informacji o swojej działalności na stronie wwwpobiedziskapl prosimy o wypełnienie ankiety i p r z e s ł a n i e n a a d r e s lub dostarczenie jej do urzędu (kancelaria podawcza) Ankieta do pobrania pod adresem wwwbippobiedziskapl w zakładce pożytek publiczny - organizacje pozarządowe lub w siedzibie UMiG pok 310

6 marzec 2015 Wybory uzupełniające W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 1 marca 2015 r wybrano radnego Pana Edwarda Klemensa Gołębiewskiego Radny wybrany w wyborach uzupełniających składa ślubowanie na najbliższej po wyborze sesji rady - w naszym przypadku 26 marca br Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015 r Na stronie wwwpobiedziskapl link: "Wybory Prezydenta RP" u m i e s z c z a n e s ą i n f o r m a c j e dotyczące procedury wyborczej w wyborach na Prezydenta RP Na stronie wwwpkw govpl zawarte są wszelkie informacje, wyjaśnienia i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej W zbliżających się wyborach nie ulegną zmianie numery i granice obwodów głosowania, ani siedziby obwodowych komisji wyborczych w gminie Pobiedziska Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego złożone przed dniem pierwszego głosowania: - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, - wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, - wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, dotyczą zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania w dniu 24 maja br w wyborach na Prezydenta RP Stosowne informacje wyborcy mogą uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Referacie Ewidencji Ludności pok 14 tel , oraz w Biurze Obsługi Interesanta - urzędnik wyborczy Gabriela Purol tel , Dodatkowe informacje dotyczące wyborów prezydenckich będą również zamieszczane w Biuletynie Pobiedziskim Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskichw Pobiedziskach W miesiącu kwietniu w siedzibie Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach dyżur będzie pełnił specjalista ds Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu Podczas spotkania odbędą się bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej W czasie wizyty Mobilnego Punktu I n f o r m a c y j n e g o F u n d u s z y Europejskich będzie można uzyskać informacje z zakresu min: - rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, - zasad ubiegania się o dotacje, - rozliczenia otrzymanych środków, -projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp), -obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej Na miejscu udostępniane zostaną bezpłatne materiały informacyjne o Funduszach Europejskich Dokładna data oraz szczegółowe informacje zostaną podane na stronie wwwpobiedziskapl niezwłocznie po potwierdzeniu terminu przez p r a c o w n i k ó w U r z ę d u Marszałkowskiego działalność gospodarcza Osoby, które zamierzają rozpocząć lub prowadzą działalność gospodarczą zachęcamy do przeglądania stron wwwpuppoznanpl, gdzie podawane są formy pomocy, jakie aktualnie oferuje przedsiębiorcom Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Zainteresowane osoby mogą również uzyskać szczegółowe informacje o różnorodnych formach pomocowych skierowanych do osób bezrobotnych

7 marzec 2015 WYBORY NA SOŁTYSA Od początku 2015 roku w sołectwach organizowane były zebrania wiejskie, podczas których wybierano Sołtysów na nową 4-letnią kadencję Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonych wyborów, podczas odbytych zebrań w sołectwach w Gminie Pobiedziska: Data zebrania sołeckiego Sołectwo Imię i nazwisko Dane kontaktowe Informacje dot funkcjonowania sołectw, protokoły wyborów, statuty zostały zamieszczone na stronie internetowej wwwbippobiedziskapl zakładka Władze gminy / sołectwa i osiedle 1601br Kocanowo Michał Czarnecki 1601br Bociniec Adam Stołowski 2001br Latalice Leszek Senkowski 2301br Główna Marcin Bartz 2401br Podarzewo Leszek Budniak 0302br Łagiewniki Sławomir Ziółkowski 0402br Promno Roman Adamczyk 0502br Jankowo Piotr Brodowski 0602br Bednary Danuta Kosmowska 0902br Kołata Zenona Szymkowiak 1002br Jerzykowo Andrzej Gruszczyński 1102br Wronczyn Marek Kubiak 1202br Węglewo Jerzy Cieśla 1302br Kociałkowa Górka Wiesława Lisiak 1602br Borowo Młyn Barbara Widelicka 1802br Polska Wieś Włodzimierz Walter 1902br Złotniczki Krystyna Pławska 2002br Biskupice Franciszek Kosicki 2402br Wagowo Zenon Marciniak 2502br Letnisko Leśne Aleksandra Mazurek 2702br Góra Kazimierz Kucierski 2802br Pomarzanowice Mariusz Saukens 0603br Stęszewko Sylwester Antkowiak SKŁAD RADY OSIEDLA LETNISKO LEŚNE: Kocanowo 21, Pobiedziska tel Gołunin 6A, Pobiedziska tel Latalice 4, Pobiedziska tel ul Kanałowa 10a, Główna, Pobiedziska tel ; ; Podarzewo 2, Pobiedziska tel Pomarzanki 1, Pobiedziska tel ; Promno 27, Pobiedziska tel Jankowo 10, Biskupice tel Bednary 15, Pobiedziska tel ; ; Kołata 16, Biskupice tel ul Jeziorna 13, Jerzykowo, Biskupice tel ; Wronczyn 1/4, Pobiedziska tel Węglewo 26, Pobiedziska tel Kociałkowa Górka 6/5, Pobiedziska tel ul Nad Stawem 19, Borowo Młyn, Biskupice tel Zbierkowo 1, Pobiedziska tel Złotniczki 13, Pobiedziska tel ul Dworcowa 22, Biskupice tel , Wagowo 5a, Pobiedziska tel ul Konwaliowa 27, Pobiedziska Letnisko tel Góra 50, Biskupice tel , Pomarzanowice 20/13, Pobiedziska tel ulgrzybowa 18, Stęszwko, Pobiedziska tel , Maciejewski Cecylia - tel Janusz Bussy- tel Eugeniusz Gierzycki - tel Ryszard Bartkowiak - tel Arkadiusz Kucharczyk -tel Dobry Dariusz- tel Krzysztof Filipiak -tel

8 marzec 2015 Stan bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy w Pobiedziskach w 2014 r W roku 2014 nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz osób odwiedzających Gminę Pobiedziska czuwało 23 funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pobiedziskach, którzy zrealizowali 2484 służb Z analizy wynika, że w porównaniu z rokiem 2013 o 31 zmniejszyła się liczba przestępstw odnotowanych na terenie Gminy Pobiedziska BEZPIECZEŃSTWO a g o r ą c y m u c z y n k u popełnienia przestępstwa Nzatrzymano 115 sprawców (39 przez dzielnicowych), ujawniono 1151 wykroczeń, za które nałożono 1001 mandatów karnych (215 dzielnicowi) z czego 866 drogowych, w 148 przypadkach zastosowano środki oddziaływania pozakarnego z a r t 4 1 k w ( p o u c z e n i a ) Przeprowadzono 316 czynności wyjaśniających w sprawach o w y k r o c z e n i e, z c z e g o skierowano do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, a w 83 odstąpiono od s k i e r o w a n i a w n i o s k u Wykrywalność wykroczeń z zakresu art 119 i 124 kodeksu wykroczeń (drobne kradzieże i uszkodzenia mienia) wyniosła 72,6% i jest to 3 wynik wśród Komisariatów KMP w P o z n a n i u, a d r u g i w ś r ó d komisariatów powiatowych Wylegitymowano 6339 osób, przeprowadzono 1045 wywiadów, 277 konwojów i doprowadzeń Z a t r z y m a n o 7 3 d o w o d y rejestracyjne oraz 59 praw jazdy Przeprowadzono 1608 (1247) interwencji z czego 216 domowych (52 dot przemocy w rodzinie "Niebieska Karta") Wyniki Komisariatu Policji w Pobiedziskach w porównaniu do innych komisariatów były bardzo dobre i pozwoliły zająć 4 miejsce w rankingu na "Najlepszy Komisariat P o w i a t u P o z n a ń s k i e g o " W konkursach tych dzielnicowy KP Pobiedziska mł asp Wiesław Wrona zajął drugie miejsce, n a t o m i a s t p a t r o l z K P w Pobiedziskach w składzie st post Aleksander Gajewski i st post Joanna Stec zajęli pierwsze miejsce i reprezentowali Komendę Miejską Policji w Poznaniu na etapie wojewódzkim W rankingu opracowanego przez Wydział Prewencji KMP w Poznaniu dot dzielnicowych z komisariatów Powiatu Poznańskiego dzielnicowi KP w Pobiedziskach uzyskali 41 punktów i zajęli 5 miejsce spośród 14 komisariatów Dzięki funduszom przekazanym przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, w wysokości 10 tys złotych przeprowadzono 20 dodatkowych patroli, podczas k t ó r y c h f u n k c j o n a r i u s z e przepracowali łącznie 320 godzin W zakresie bezpieczeństwa na drogach, w porównaniu do roku 2013 roku, na terenie Gminy Pobiedziska było bezpieczniej: wypadki 14 7 zabici 3 1 ranni 14 6 kolizje Nadmienić należy, że do tych n a j t r a g i c z n i e j s z y c h z d a r z e ń drogowych dochodzi na drodze Gminnej nr 5 (DK-5) W zeszłym roku była ona jedną z najniebezpieczniejszych dróg na terenie powiatu poznańskiego, zginęło na niej aż 5 osób DROGI WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE dr kr nr 5 Bardzo dobre wyniki Komisariat Policji w Pobiedziskach osiągnął r ó w n i e ż w z a k r e s i e p i o n u kryminalnego, w szczególności pod kątem wykrywalności w 2014 wyniosła 68,8 % W prowadzonych p o s t ę p o w a n i a c h d o k o n a ń zabezpieczenia mienia od sprawców przestępstw wyegzekwowano kwotę złotych co jest kwotą większą od poprzedniego roku o złotych Na terenie działania Komisariatu nie odnotowano zdarzeń z osobami bezdomnymi, osobami trudniącymi s i ę ż e b r a c t w e m, a t a k ż e grupowaniem się młodzieży w subkulturach Najczęstszym negatywnym zjawiskiem spotykanym w naszej gminie jest alkoholizm, który w dużej mierze przyczynia się do przemocy w rodzinie, głównie na terenach wiejskich W 2014 roku założono 53 "Niebieskich kart" dot stosowania przemocy w rodzinie W wyniku częstych kontroli w y e l i m i n o w a n o p r o b l e m prostytucji z rejonu Gminy Pobiedziska występujący głównie przy trasie nr 5 w okolicy m Bugaj Ostatnie wyniki badań różnych instytucji pod kątem oceny pracy

9 marzec 2015 Policji i poczucia bezpieczeństwa potwierdzają wysokie zaufanie obywateli do Policji i poczucie b e z p i e c z e ń s t w a w m i e j s c u zamieszkania Należy podkreślić, że są to badania instytucji niezależnych (także europejskich ), które plasują polską Policję na czołowych miejscach w Europie i tak 90% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania (CBOS), 72,4% Polaków dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (PBP), 6,4% (tylko tylu) Polaków o b a w i a s i ę p r z e m o c y, przestępczości lub wandalizmu średnia UE - 14,5% (EUROSTAT) opr na podst mat Komendanta Policji Romana Wardy ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU OSP Walne zebrania sprawozdawcze, których wynikiem jest udzielenie absolutorium Zarządowi OSP odbyły się dotychczas w Kociałkowej Górce, Pobiedziskach i w Biskupicach W spotkaniach licznie uczestniczyli strażacy oraz władze samorządowe o części sprawozdawczej podziękowano strażakom za Pich sumienność i poświecenie, a w szczególności druhowi Adamowi Smurze za wzorową postawę i profesjonalizm podczas ratowania życia osobie porażonej prądem elektrycznym Wspomniano o dofinansowaniu zakupu w 2014r lekkiego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w K o c i a ł k o w e j G ó r c e, O S P w Pobiedziskach oraz o wykonaniu remontu samochodu ratowniczogaśniczego Star GBA (OSP w Biskupicach) OSP w Biskupicach poinformowało o utworzeniu młodzieżowej drużyny pożarniczej, która liczy 12 osób Obecnie Ochotnicze Straże Pożarne (5 jednostek) skupiają w swoich szeregach 97 osób, a w OSP w Biskupicach została utworzona drużyna pożarnicza w składzie 12 osób Gmina Pobiedziska dnia 3 lutego 2015r podpisała umowę, której przedmiotem jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania polegającego na budowie Centrum Edukacyjno- Szkoleniowego we wsi Kociałkowa Górka wraz z wykonaniem i uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i decyzji wymaganych prawem ZAKAZ WYPALANIA TRAW W trosce o środowisko, w którym żyjemy, apelujemy o respektowanie z a k a z u w y p a l a n i a t r a w i przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z powstawania pożarów Zgodnie z treścią art 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody t j Dz U z 2013r poz 627 "ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, P A S T W I S K, N I E U Ż Y T K Ó W, ROWÓW,PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW Kto narusza postanowienia ww artykułu podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie z art131 pkt 12 cytowanej ustawy Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe we wsi Kociałkowa Górka Wykonawcą wyłonionym spośród dziewiętnastu ofert, złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, j e s t R Ż u b r y c k i p r o w a d z ą c y działalność gospodarczą pod nazwą Atelier Architektury Radosław Żubrycki z siedzibą w Zgorzelcu Zakres prac projektowych powinien zawierać mi: - projekt budynku o powierzchni ok236,95 m2, kubatura budynku ok 1030,73 m3, powierzchnia użytkowa ok 196,74 m2; - projekt przebudowy boiska i piłkochwytów, - projekt zagospodarowaniu terenu wokół budynku (ścieżki, parking, mała architektura krajobrazu, boisko piłkarskie, zlokalizowanie istniejącego placu zabaw, ogrodzenie); - budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; W ramach umowy Wykonawca uzyska w imieniu Gminy Pobiedziska ostateczną decyzję o pozwoleniu na b u d o w ę d l a p r z e d m i o t o w e j inwestycji Gmina Pobiedziska posiada koncepcję budowy Centrum Edukacyjno- Szkoleniowego we wsi Kociałkowa Górka A Burzyńska INWESTYCJE / BEZPIECZEŃSTWO 9

10 marzec 2015 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z ważniejszych dokumentów gminnych Zapisy planu miejscowego określają przeznaczenie terenu, a co za tym idzie pokazują możliwości jego wykorzystania na cele budowlane lub też inne niż budowlane Plan zagospodarowania przestrzennego przygotowuje Burmistrz, który wykonuje uchwałę Rady o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Po uchwaleniu przez Radę i wpisaniu do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, plan miejscowy staje się aktem prawa miejscowego INWESTYCJE 10 r o c e d u r a o p r a c o w a n i a m i e j s c o w e g o p l a n u Pz a g o s p o d a r o w a n i a przestrzennego została określona w art 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz U z 2012 r 647 ze zm) Procedura sporządzenia planu miejscowego jest skomplikowana, a część jej działań może ulec powtórzeniu Poniżej przedstawiamy k r o k p o k r o k u p r o c e d u r ę przygotowania planu miejscowego 1Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art 14 ust 4) Uchwałę podejmuje Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza Od tego momentu uchwałę w y k o n u j e B u r m i s t r z, c z y l i przygotowuje projekt planu miejscowego i przeprowadza procedurę 2Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego (art 17 pkt 1) Burmistrz w prasie (strony ogłoszeniowe gazet o zasięgu l o k a l n y m - d l a P o b i e d z i s k ogłoszenia ukazują się w Gazecie Wyborczej), w Internecie (Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska, zakładka Planowanie przestrzennego, Komunikaty) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do opracowania planu miejscowego W terminie podanym w ogłoszeniu (nie mniej niż 21 dni od dnia u k a z a n i a s i ę o g ł o s z e n i a i obwieszczenia) każdy może s k ł a d a ć s w o j e w n i o s k i d o p r z y g o t o w y w a n e g o p l a n u miejscowego 3Zawiadomienie instytucji i organów o podjęciu uchwały (art 17 pkt 2) Oprócz wniosków do opracowania planu miejscowego, które może złożyć każdy zainteresowany obywatel, Burmistrz zawiadamia instytucje odpowiedzialne za opiniowanie i uzgadnianie projektu planu, aby one również złożyły swoje wnioski Mają na to czas 21 lub 30 dni (termin zależy od rodzaju instytucji i organu) 4Przygotowane projektu planu miejscowego Burmistrz zleca opracowanie projektu planu miejscowego (projekt może sporządzić tylko o s o b a z o d p o w i e d n i m i uprawnieniami określonymi w art 5) Podstawą do sporządzenia planu m i e j s c o w e g o j e s t S t u d i u m u w a r u n k o w a ń i k i e r u n k ó w z a g o s p o d a r o w a n i a przestrzennego, które nie jest aktem prawa miejscowego lecz na jego podstawie takie akty powstają Studium wyznacza kierunki zagospodarowania w najbliższych latach, tzn można z niego wyczytać czy dany teren m o ż e b y ć w p r z y s z ł o ś c i p r z e z n a c z o n y n p n a c e l e budowlane, rolne, jako zieleń lub las Na projekt planu miejscowego składają się: - tekst, czyli projekt uchwały, w którym opisano możliwości z a g o s p o d a r o w a n i a poszczególnych terenów - tekst należy czytać łącznie z rysunkiem p o n i e w a ż s y m b o l e w n i m z a m i e s z c z o n e m a j ą s w o j e odniesienie na rysunku; - rysunku planu miejscowego - każdy teren objęty opracowaniem został oznaczony odpowiednim kolorem, numerem oraz symbolem literowym Opis każdego terenu zawarty jest w tekście planu, czyli projekcie uchwały; - prognozy oddziaływania na środowisko - opracowanie, w k t ó r y m o p i s a n o w p ł y w n a środowisko zaplanowanego zagospodarowania terenu; - prognoza skutków finansowych opracowania planu miejscowego, czyli koszty jakie rodzi projekt planu - koszty pobudowania i n f r a s t r u k t u r y t e c h n i c z n e j, drogowej, wykupy nieruchomości na cele publiczne 5Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu miejscowego (art 17 pkt 6 lit a) i b) Przygotowany projekt planu miejscowego zostaje wysłany do instytucji i organów, które na p o d s t a w i e p r z e p i s ó w i c h obowiązujących dokonują oceny projekt planu i wydają opinię lub uzgodnienie W przypadku, gdy uzgodnienie lub opinia nie jest pozytywna, wprowadza się odpowiednie korekty do projektu planu i ponownie przekazuje do oceny Jest to jeden z ważniejszych etapów całej procedury 6Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne Ten etap procedury odbywa się wyłącznie wtedy, gdy grunty rolne wyższej klasy (I-III) mają być przeznaczone np pod zabudowę mieszkaniową lub tereny lasów np

11 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 pod drogę Wymagane jest przygotowanie dodatkowych dokumentów i przeprowadzenie dodatkowej procedury, gdzie ostateczną decyzję wydaje Minister Rolnictwa, Minister Ochrony Środowiska lub Marszałek Województwa 7Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu (art 17 pkt 9) Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opinii, Burmistrz ogłasza i obwieszcza (podobnie jak w punkcie 2 grafiki) o wyłożeniu projektu planu do publicznego w g l ą d u O b w i e s z c z e n i e i ogłoszenie ukazują się na co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia, a samo wyłożenie trwa nie mniej niż 21 dni W tym czasie organizowana jest dyskusja publiczna (jej miejsce, data i czas podane są w obwieszczeniu i ogłoszeniu) podczas której można dopytywać o szczegóły rozwiązań zawartych w projekcie planu 8Składanie uwag do wyłożonego projektu planu miejscowego (art 17 pkt 11 i art 18) Każdy, kto nie zgadza się z propozycją zagospodarowania zawartą w projekcie planu miejscowego lub uważa, że jego interes prawny został naruszony może złożyć uwagę do projektu planu Uwaga musi odnosić się do konkretnej działki lub działek, albo terenu Należy podać z czym się nie zgadzamy i jakiego rozwiązania oczekujemy Uwagę należy również uzasadnić Uwagi do projektu planu można składać w terminie wyłożenia projektu planu miejscowego oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni po okresie wyłożenia projektu planu Szczegółowe terminy wyłożenia projektu planu oraz składania uwag podane są w obwieszczeniu i ogłoszeniu 9Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu (art 17 pkt 12 i 13) Burmistrz w terminie maksymalnie 21 dni dokonuje rozpatrzenia złożonych uwag do projektu planu Zainteresowani mogą dowiedzieć się w Urzędzie jak złożona przez nich uwaga została rozpatrzona, ponieważ Burmistrz nie odpowiada indywidualnie na złożone uwagi Jeśli uwaga została uwzględniona i zmiana w projekcie ma wpływ na nieruchomości osób trzecich, wówczas po zmianach w projekcie planu wraca się do punktu 7, czyli ponownie wykłada się projekt planu do publicznego wglądu Zdarza się, że uwzględnienie uwagi wymaga ponowienia procedury uzgadniania i opiniowania, wówczas po dokonaniu zmian w projekcie, ponownie wysyła się go do wszystkich lub wybranych instytucji, a następnie wykłada do publicznego wglądu 10Uchwalenie miejscowego p l a n u z a g o s p o d a r o w a n i a przestrzennego (art 17 pkt 14 i art 19) Procedura planu miejscowego kończy się uchwałą podejmowaną przez Radę Miejską Burmistrz przedstawia projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag złożonych do wyłożonego projektu planu do publicznego wglądu Radni przed podjęciem uchwały rozstrzygają kolejno uwagi, które Burmistrz odrzucił Jeśli Rada uzna, że w projekcie planu należy dokonać zmian lub uwzględni odrzuconą przez Burmistrza uwagę, wówczas ponawia się czynności od punktu 5 lub 7 - w zależności czy zmiana wymaga ponownego uzgodnienia czy tylko wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu Korekt dokonuje się tylko dla części projektu, którego dotyczy zmiana lub uwzględniona przez Radę uwaga 11Sprawdzenie procedury przez Wojewodę Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały, Burmistrz przekazuje całą dokumentację planu miejscowego Wojewodzie, który ocenia czy wwwpobiedziskapl procedura została sporządzona zgodnie z prawem Na ocenę W o j e w o d a m a 3 0 d n i P o stwierdzeniu, że procedura przebiegła zgodnie z prawem, uchwała kierowana jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Po minimum 14 dniach (termin podany jest w uchwale) od publikacji uchwała wchodzi w życie i n a j ej p o d s t a w ie m o ż n a dokonywać zagospodarowania poszczególnych nieruchomości Od tego momentu na poszczególnych nieruchomościach obowiązuje prawo miejscowe Oczywiście dokonywanie zmian zgodnie z planem miejscowym nie musi następować zaraz po jego wejściu w życie Do właściciela należy decyzja czy nieruchomość b ę d z i e u ż y t k o w a n a w dotychczasowy sposób, czy wprowadzi zmiany zgodne z planem miejscowym Powyżej, w uproszczeniu została przedstawiona procedura sporządzania projektu planu miejscowego Dla wszystkich, którzy interesują się z a g o s p o d a r o w a n i e m t e r e n ó w najważniejszymi punktami powyższego schematu są: nr 2 ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu, kiedy można składać wnioski do opracowania planu miejscowego oraz nr 7 i 8, kiedy można się zapoznać z projektem planu i złożyć do niego swoje uwagi W kolejnych artykułach postaramy się Państwu przybliżyć i wyjaśnić p r o b l e m a t y k ę p l a n o w a n i a przestrzennego min w zakresie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska procedury związane z planowaniem przestrzennym prowadzi Referat I n w e s t y c j i i P l a n o w a n i a Przestrzennego Informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 2 (tel ) lub w pokoju nr 119 (tel , ) Wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska w zakładce Planowanie Przestrzenne Opracował:MGroszak INWESTYCJE 11

12 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 wwwpobiedziskapl NAJWYŻSZY CZAS PODPISAĆ UMOWĘ! INWESTYCJE 12 Mieszkańcy z terenu gmin objętych projektem "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" często dzwonią do biura Związku i zniecierpliwieni pytają o to, kiedy będzie możliwe korzystanie z nowej kanalizacji sanitarnej Na termin rozpoczęcia użytkowania kanalizacji mają głównie wpływ dwa czynniki: termin zakończenia robót oraz załatwienie przez właścicieli lub innych dysponentów posesji, niezbędnych formalności Może dojść do sytuacji, że sąsiad z kanalizacji będzie mógł korzystać, a my nie, ponieważ zbyt późno zabraliśmy się za załatwianie "spraw" r a m a c h r e a l i z a c j i projektu "Kanalizacja o b s z a r u P a r k u WKrajobrazowego Puszcza Zielonka i o k o l i c " n a t e r e n i e g m i n y Pobiedziska wykonano już ponad 70% robót Tutaj pracują 3 firmy, które nadganiają zaległości po poprzednim wykonawcy - firmie Tahal Bardzo ważnym momentem dla mieszkańców gminy będzie wyłączenie oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach i podłączenie posesji z dużej części gminy do kolektora, którym ścieki popłyną do COŚ Stanie się to już w czerwcu tego roku Niebawem więc pojawi się możliwość podłączenia dużej liczby posesji do sieci i korzystania z kanalizacji sanitarnej Możliwość taką będą mieli jednak tylko mieszkańcy, którzy wcześniej podpiszą umowę z firmą Aquanet SA - operatorem nowobudowanej sieci Czasu na załatwienie formalności nie zostało już wiele Nie jest to trudne i nic nie kosztuje, a jak sobie z tym poradzić? Do Związku lub siedziby gminy należy przekazać (nie trzeba osobiście, można listownie) w y p e ł n i o n e f o r m u l a r z e informacyjne i wnioski na zawarcie umowy z Aquanet SA Odpowiednie druki można pobrać ze strony i n t e r n e t o w e j Z w i ą z k u : wwwpuszcza-zielonkapl, zakładka "Jak się przyłączyć" (w przypadku projektów PZ II i PZ III wnioski i f o r m u l a r z e z o b o w i ą z a n i s ą dostarczyć wykonawcy robót) Na podstawie tych dokumentów Aquanet SA sporządzi i dostarczy do siedziby Związku umowy, które następnie zostaną wysyłane listownie (w dwóch egzemplarzach) do dysponentów posesji Dysponent posesji, po podpisaniu umowy, odsyła do siedziby Związku M i ę d z y g m i n n e g o " P u s z c z a Zielonka" jeden egzemplarz, a drugi zostawia dla siebie Po wypełnieniu tych formalności dysponent posesji oczekiwać będzie na informację o możliwości rozpoczęcia korzystania z kanalizacji (zrzut ścieków) W razie pojawienia się wątpliwości, prosimy kontaktować się z panią Agnieszką Ogrodnik ze Związku M i ę d z y g m i n n e g o " P u s z c z a Zielonka" tel w 101, kom Pamiętajmy, że zaangażowanie mieszkańców w proces podłączania swoich posesji do systemu, ma bardzo duży wpływ na określenie wysokości stawki za zrzut ścieków Czyli, im więcej osób będzie korzystało z sieci, tym stawka będzie niższa Celem Związku Międzygminnego " P u s z c z a Z i e l o n k a " j e s t osiągnięcie dla mieszkańców jak najniższych cen Związek już może pochwalić się wysokim odsetkiem podpisanych umów na odbiór ścieków Średnia dla w s z y s t k i c h g m i n uczestniczących w projekcie zbliża się do 80 procent, natomiast w gminie Pobiedziska ten odsetek wynosi ok 40 proc O b e c n i e c e n y d l a o s ó b k o r z y s t a j ą c y c h z n o w o w y b u d o w a n e j s i e c i kanalizacyjnej wynoszą 8,95 zł brutto za m3 Dla porównania, wywóz wozem asenizacyjnym takiej samej ilości ścieków kosztuje ponad 20 zł UWAGA: Wypełnienie formularza informacyjnego oraz podpisanie umowy z Aquanet SA nie wiążą się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów Koszty pojawią się dopiero po rozpoczęciu użytkowania sieci, czyli po pierwszym zrzucie ścieków Paweł Napieralski Rzecznik prasowy Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

13 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 PROCEDURA NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO wwwpobiedziskapl Procedurę należy rozpocząć od pobrania wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w Punkcie Obsługi Klienta lub w pokoju 301 Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej: w zakładce - DROGI I OŚWIETLENIE 1 2 WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego, w przypadku u m i e s z c z e n i a r e k l a m y powierzchnię reklamy Szczegółowy harmonogram robót (przy pracach liniowych pow 30 m długości) Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Poznańskiego (w przypadku, gdy jest wymagany) Kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenie oraz uzgodnienia dokumentacji OPŁATY: Zgodnie z art 40 ust5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (DzU z 2007 r Nr 19 poz 115 z późniejszymi zmianami) opłatę za umieszczenie w pasie d r o g o w y m u r z ą d z e ń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obce), ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego Zgodnie z art 40 ust4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (DzU z 2007 r Nr 19 poz 115 z późniejszymi zmianami) opłatę za zajęcie p a s a d r o g o w e g o w c e l u prowadzenia robót, ustala się jako iloczyn liczby metrów k w a d r a t o w y c h z a j ę t e j powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego 3 Zgodnie z art 40 ust12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (DzU z 2007 r Nr 19 p o z z p ó ź n i e j s z y m i zmianami) za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu z a j ę c i a o k r e ś l o n e g o w zezwoleniu zarządcy oraz zajęcie pasa drogowego o powierzchni większej niż określonej w zezwoleniu zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty 4 Stawki dotyczące opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym jak i zajęcie p a s a d r o g o w e g o w c e l u prowadzenia robót pobierane są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pobiedziskach nr XXVIII/362/08 z dnia 20 listopada 2008 r w sprawie Ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, ulic gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub p o t r z e b a m i r u c h u O b o w i ą z u j ą c e s t a w k i umieszczono również we wzorze wniosku na stronie internetowej 5 Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak r ó w n i e ż d r o g i o b j a z d o w e i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg) Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie Miasta i Gminy Pobiedziska lub pocztą na adres urzędu CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 14 dni od złożenia prawidłowego wniosku wraz z załącznikami 2 Informację o ewentualnym wcześniejszym terminie odbioru można uzyskać telefonicznie - telefon (61) ; pokój D e c y z j ę n a z a j ę c i e p a s a drogowego należy odebrać w pokoju nr 301 TRYB ODWOŁAWCZY: O d w o ł a n i e w n o s i s i ę d o S a m o r z ą d o w e g o K o l e g i u m Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez stronę PODSTAWA PRAWNA: Art104 Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz U z 2000 r Nr 98, poz 1071/, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie kreślenia warunków udzielania z e z w o l e ń n a z a j ę c i e p a s a drogowego (Dz U z 2004r Nr 140, p o z ), U c h w a ł a N r XXVIII/362/08 Rady Miejskiej w Pobiedziskach z dnia 20 listopada 2008 r I INWESTYCJE 13

14 WIEŚCI Z RADY 14 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 WIEŚCI Z RADY Dnia 26 lutego 2015r odbyła się VII sesja rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Renata Jończyk Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji i wykonania podjętych uchwał za 2014 rok I tak: Rada Miejska Gminy Pobiedziska w roku do końca kadencji - odbyła 11 posiedzeń w tym 2 nadzwyczajne, na których podjęto 92 uchwały Nowa Rada - wybrana w wyborach samorządowych dnia 16 listopada 2014 r odbyła 4 posiedzenia i podjęła 40 uchwał Razem w roku 2014 podjęto 132 uchwały w zakresie: finansów podjęto 35 uchwał - np zmiany uchwały budżetowej, zmiany w zakresie WPF i WPI, z a t w i e r d z e n i a s p r a w o z d a ń budżetowych Uchwały dot budżetu roku 2014 wykonane, inne realizowane zgodnie z zapisami w uchwale (np lata określone w WPF i WPI), podatków i opłat lokalnych podjęto 6 uchwał - np określenia stawek podatków (podjęte uchwały dotyczą roku 2015, a więc są w realizacji) s t o w a r z y s z e ń, z w i ą z k ó w i programów podjęto 16 uchwał - np programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, o p i e k i n a d z w i e r z ę t a m i, profilaktyka i rozwiązywanie p r o b l e m ó w a l k o h o l o w y c h, zmiany przedstawiciela gminy Pobiedziska w Stowarzyszeniach i Z w i ą z k a c h U c h w a ł y s ą r e a l i z o w a n e z g o d n i e z postanowieniami zawartymi w treści uchwał oświaty podjęto 5 uchwał - np dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zasad udzielania zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dokształcanie nauczycieli Realizacja uchwał zgodna z postanowieniami zawartymi w treści podjętych uchwał spraw geodezyjnych podjęto 12 uchwał z tego 2 uchwały w realizacji, pozostałe wykonano planowania przestrzennego podjęto 11 uchwał z tego 3 o b o w i ą z u j ą c e ( p l a n y ), przystąpienia do zmiany planów - uchwały w realizacji ochrony środowiska podjęto 2 uchwały - np zabieg sanitarny na pomniku przyrody ( prace wykonało Muzeum I Piastów na Lednicy - u s u n i ę c i e s u c h y c h g a ł ę z i ), utworzenie Parku Krajobrazowego - uchwały wykonane przyjęcia pomocy rzeczowej - podjęto 3 uchwały - np pomoc rzeczowa dla straży pożarnej, finansowa na utrzymanie drogi pomocy społecznej podjęto 8 uchwał dot oceny zasobów pomocy społecznej, ustalenia kryterium dochodowego do programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata " uchwały zrealizowane w sprawie wyborów podjęto 2 uchwały - utworzenie obwodu głosowania - zrealizowane uchwały podejmowane przez Radę na wniosek - podjęto 3 uchwały - d o t n a d a n i a h o n o r o w e g o obywatelstwa, uhonorowania statuą "Kazimierz Odnowiciel", nadania nazwy świetlicy - uchwały wykonano spraw organizacyjnych Rady - podjęto 19 uchwał - powołania k o m i s j i, u s t a l e n i a i c h s k ł a d u, u s t a l e n i a l i c z b y wiceprzewodniczących skarg - podjęto 7 uchwał - dot przekazania skarg właściwym organom, rozpatrzenia skarg na Burmistrza, nadania nazw ulic - podjęto 3 uchwały - zrealizowane wwwpobiedziskapl KALENDARIUM Odbyły się posiedzenia: - 9 lutego 2015 r -Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego- informacja na temat realizacji zadań przez Gminną Spółkę Wodną na rzecz Gminy w ramach w n i e s i o n e j s k ł a d k i członkowskiej na rok 2014 oraz plan wykonania prac konserwacyjnych na rok 2015; monitoring wizyjny m i a s t a, o p i n i o w a n i e projektu uchwały, - 16 lutego 2015 r - K o m i s j i S p r a w S p o ł e c z n y c h - I c z ę ś ć posiedzenia wizje w terenie, I I c z ę ś ć o p i n i o w a n i e wniosków, spotkanie ze S t o w a r z y s z e n i a m i działającymi na terenie Gminy Pobiedziska, - 23 lutego 2015 r - K o m i s j i S p r a w G o s p o d a r c z y c h - opiniowanie projektów uchwał, wniosków, - 24 lutego 2015 r - K o m i s j i R e w i z y j n e j - sprawozdanie z realizacji uchwał za 2014r; realizacja budżetu Gminy za r, o p i n i o w a n i e projektu uchwały Ponadto radni uczestniczyli: - w zebraniach sołeckich - wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, - w seminarium z zakresu gospodarki odpadami - 12 lutego 2015 r, - prezentacji programu E-sesja do elektronicznego głosowania - 5 marca 2015 r, - w k o n s u l t a c j a c h społecznych - Koncepcja K i e r u n k ó w R o z w o j u Przestrzennego Metropolii Poznań - 12 marca 2015 r

15 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę w ciągu 7 dni od ich podjęcia zgodnie z art 90 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj Dz U z 2013r poz 594 z późzm) są przekazywane organowi nadzoru tj Wojewodzie Wielkopolskiemu a uchwały dot f i n a n s ó w R e g i o n a l n e j I z b i e Obrachunkowej w Poznaniu Uchwały Rady w zakresie prawa miejscowego np podatki i opłaty lokalne, plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany statutu g m i n y, p o m n i k i p r z y r o d y p r z e k a z y w a n e s ą d r o g ą elektroniczną do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody wwwpobiedziskapl Wielkopolskiego Ponadto wyjaśniam, że wszystkie uchwały publikowane są w BIP - strona internetowa Urzędu, a także przekazywane na stanowiska pracownikom uurzędu (opr Felicja Tokarska -Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) Podjęto uchwały w sprawach: *** zmiany uchwały Nr XXX/309/13 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2013r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z ternu gminy Pobiedziska, przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z t e r e n u M i a s t a i G m i n y Pobiedziska, wyrażenia zgody na zbycie n i e r u c h o m o ś c i g r u n t o w e j, niezabudowanej, w formie bezprzetargowej, położonej w Pobiedziskach, oznaczonej numerem działki 68/5 obręb Pobiedziska, arkusz mapy 21, zmiany miejscowego planu z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o t e r e n ó w działalności gospodarczej w Polskiej Wsi, przystąpienia do sporządzenia m i e j s c o w e g o p l a n u z a g o s p o d a r o w a n i a przestrzennego terenów rolnych Gminy Pobiedziska, wystąpienia Gminy Pobiedziska ze Stowarzyszenia pod nazwą: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, zmiany uchwały Nr IV/39/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku dla Powiatu Poznańskiego w zakresie p a r t y c y p a c j i w k o s z t a c h funkcjonowania Filii Wydziału K o m u n i k a c j i S t a r o s t w a Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Pobiedziska, uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2015, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata , Interpelacje podczas sesji złożyli: - radni Paweł Krawczyk i Robert Łucka Na sesji obecni byli przedstawiciele Firmy New Hope Poland Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Dorota Gozdowska poinformowała o złożeniu wniosku przez Firmę New Hope Poland Sp z oo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fabryki produkującej karmę dla zwierząt na działkach 112/6 i 112/7 obręb Główna Przedstawiciel firmy zaprezentował projekt fabryki oraz proces technologiczny produkcji Informacja dotycząca zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dokumenty: Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące w a r u n k ó w u s t a w o w y c h i określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, n i ezbędnyc h d l a u zyska n i a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska w Biurze Obsługi Interesanta na parterze stanowisko nr 3 - w godzinach pracy Urzędu Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: -dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, -pisemną zgodę właściciela, u ż y t k o w n i k a, z a r z ą d c y l u b administratora budynku, jeżeli p u n k t s p r z e d a ż y b ę d z i e z l o k a l i z o w a n y w b u d y n k u mieszkalnym wielorodzinnym, -decyzję właściwego państwowego p o w i a t o w e g o i n s p e k t o r a s a n i t a r n e g o p o t w i e r d z a j ą c a spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży Warunkiem prowadzenia sprzedaży n a p o j ó w a l k o h o l o w y c h przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest: 1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Pobiedzisk, 2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów a l k o h o l o w y c h w u s t a w o w o SPRAWY OBYWATELSKIE / WIEŚCI Z RADY 15

16 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 wwwpobiedziskapl SPRAWY OBYWATELSKIE określonych wysokościach i terminach, 3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na s p r z e d a ż h u r t o w ą n a p o j ó w alkoholowych, 4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego z e z w o l e n i e m, o k a z a n i e przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę, 5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży, 6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym z e z w o l e n i e m t y l k o p r z e z przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 7 ) z g ł a s z a n i e o r g a n o w i zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, 8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres: dla punktu detalicznego na minimum 2 lata, dla punktu gastronomicznego na minimum 4 lata Opłaty Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą: zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie Termin i sposób załatwienia Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku Podstawa prawna -Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DzU i zm) - Uchwała nr XXXV/408/09 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 marca 2009 Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego K o l e g i u m O d w o ł a w c z e g o w Poznaniu za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Inne informacje Wniosek każdorazowo opiniowany jest przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Pobiedziskach ul Kaczyńska 26 W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca w kasie Urzędu stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia Zezwolenie cofa się w przypadku: 1 nieprzestrzegania określonych w u s t a w i e z a s a d i w a r u n k ó w sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art 14 ust 3 i 4, 2 powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego, 3 wprowadzenia do sprzedaży n a p o j ó w a l k o h o l o w y c h pochodzących z nielegalnych źródeł, 4 przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, 5 popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za d z i a ł a l n o ś ć p r z e d s i ę b i o r c y posiadającego zezwolenie, 6 orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu Zezwolenie wygasa w przypadku: - likwidacji punktu sprzedaży, - upływu terminu ważności zezwolenia, - zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, - zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, - niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w u s t a w o w o o k r e ś l o n y c h wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia)

17 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 Meldunek a miejsce zamieszkania W e d ł u g u s t a w y o p o d a t k u dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie - według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia A to oznacza, że osoba zameldowana w Poznaniu, ale od połowy ubiegłego roku faktycznie zamieszkująca w Pobiedziskach, powinna rozliczyć się z fiskusem podając Pobiedziska, jako miejsce zamieszkania Przepisy jedno, a praktyka drugie - wiele osób z różnych powodów składa PIT w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka ZAMIEŃ PIT NA LEPSZY BYT Płać podatki tu gdzie mieszkasz wwwpobiedziskapl Apelujemy do mieszkańców, by rozliczyli się z fiskusem z rocznego podatku nie w tej miejscowości, w której są zameldowani, ale w tym miejscu, w którym faktycznie zamieszkują Część ich podatku dochodowego zasili wówczas budżet gminy i pomoże w jej rozwoju Prawie 40% podatku dochodowego trafia do gmin Gmina, zachęcając do składania PITów w miejscu zamieszkania odnosi się przede wszystkim do korzyści, jakie mogą mieć z tego "oficjalni" mieszkańcy Do każdej gminy trafia co rok określony procent podatku dochodowego W każdym roku jest on nieco większy - obecnie do gmin w r a c a p o n a d 3 7 % p o d a t k u płaconego przez mieszkańców Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie s z k ó ł i p r z e d s z k o l i ( t a k ż e prywatnych) oraz inwestycje w kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki Im więcej osób będzie płaciło podatki podając informację o zamieszkaniu na terenie gminy Pobiedziska, tym na lepszy standard życia w gminie mogą liczyć A rozliczając się z fiskusem w miejscu zameldowania, finansują szkołę czy drogę innym Wystarczy krótka informacja Jak przyczynić się do rozwoju gminy? - należy poinformować fiskusa, gdzie jest nasze faktyczne miejsce zamieszkania Można to zrobić albo wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, albo na formularzu ZAP-3 (składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy bowiem informują o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1) Warto również pamiętać, że płacenie podatków w miejscu zamieszkania to także wygoda - chociażby w razie ewentualnej k o n t r o l i r o c z n e g o z e z n a n i a podatkowego, kiedy to do urzędu trzeba stawić się osobiście Ewidencja Działalności gospodarczej Wymagane dokumenty Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Wniosek ten służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu w y k o n y w a n i a d z i a ł a l n o ś c i gospodarczej Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki: CEIDG-RD - służy do wpisywania d o d a t k o w y c h r o d z a j ó w działalności gospodarczej CEIDG-MW - służy do wpisywania d o d a t k o w y c h m i e j s c w y k o n y w a n i a d z i a ł a l n o ś c i gospodarczej CEIDG-RB - służy do podawania i n f o r m a c j i o r a c h u n k a c h bankowych CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych CEIDG-PN - służy do udzielania p e ł n o m o c n i c t w a ( m o ż n a wypełniać od ) W n i o s e k C E I D G - 1 d l a o s ó b f i z y c z n y c h w y k o n u j ą c y c h działalność gospodarczą jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); - zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP); - oświadczeniem o wyborze formy o p o d a t k o w a n i a p o d a t k i e m dochodowym od osób fizycznych; - zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; - oświadczeniem o kontynuowaniu u b e z p i e c z e n i a s p o ł e c z n e g o rolników Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG Miejsce i sposób złożenia wniosku Aby zarejestrować działalność INFORMACJE UMiG 17

18 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 wwwpobiedziskapl gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania: zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające p o d p i s e l e k t r o n i c z n y z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany), zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy, bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy, pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG), p r z e s ł a ć w n i o s e k l i s t e m poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie Wszystkie informacje na stronie wwwceidggovpl Termin i sposób załatwienia W Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta na parterze stanowisko nr 3 - w godzinach pracy Urzędu Organ Gminy przekształca wniosek w f o r m ę d o k u m e n t u elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku Podstawa prawna Ustawa z 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz U 2013, poz 672 i zm) Tryb odwoławczy Czynności Organu Gminy związane z p r z y j ę c i e m w n i o s k u, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie Opłaty WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- opłatę 17 zł należy wnieść w kasie tut Urzędu w godz pon10,oo-16,oo, wt-pt10oo-14oo lub na rachunek: Gmina Pobiedziska PKO BP SA Poznań Z w o l n i o n e o d o p ł a t y j e s t p e ł n o m o c n i c t w o u d z i e l a n e : m a ł ż o n k o w i, w s t ę p n e m u, zstępnemu lub rodzeństwu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (jt Dz U i zm) Tryb odwoławczy Czynności Organu Gminy związane z p r z y j ę c i e m w n i o s k u, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie INFORMACJE UMiG 18 Od 1 marca 2015 r zmiany w dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz urzędzie stanu cywilnego Od 1 marca 2015r weszły w życie nowe ustawy: Ustawa o dowodach osobistych, Ustawa o ewidencji ludności oraz Prawo o aktach stanu cywilnego Przepisy wprowadzają zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw w urzędzie Dowody osobiste 1 Możliwość złożenia wniosku na dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce 2 Brak w dowodzie osobistym miejsca zameldowania 3 Możliwość złożenia wniosku na d o w ó d o s o b i s t y d r o g ą elektroniczną Odbiór dowodu o s o b i s t e g o - o s o b i s t e stawiennictwo 4 O b o w i ą z e k p r z e d ł o ż e n i a dodatkowego dokumentu przez w n i o s k o d a w c ę ( a k t s t a n u cywilnego) tylko w przypadku niezgodności danych wskazanych na wniosku z danymi w rejestrach 5 Do wniosku na dowód osobisty należy dołączyć 1 fotografię taką jak do paszportu 6 Osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny 7 Możliwość działania przez pełnomocnika w sprawie odbioru dowodu osobistego w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą nie wychodzącą z domu 8 Dokonanie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną Ewidencja ludności 1 M o ż l i w o ś ć d o k o n a n i a wymeldowania lub zgłoszenia w y j a z d u z a g r a n i c ę d r o g ą elektroniczną 2 Możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca po dokonaniu zameldowania Urząd Stanu Cywilnego 1 Odpisy aktów stanu cywilnego: rejestracja zdarzeń z zakresu: urodzeń, małżeństw i zgonów n a s t ę p u j e w e d ł u g m i e j s c a zdarzenia Urząd Stanu Cywilnego w Pobiedziskach będzie rejestrował zdarzenia, które miały miejsce na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska Ustawa określa, iż odpisy aktów stanu cywilnego będzie można w y c i ą g n ą ć w k a ż d y m U S C, niezależnie od tego gdzie nastąpiło

19 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 wwwpobiedziskapl urodzenie, zgon czy zawarcie m a ł ż e ń s t w a B ę d z i e m o ż n a pozyskać odpis poprzez platformę e- PUAP Od 1 marca 2015r Baza Urzędu Stanu Cywilnego będzie pusta dlatego, aby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się poza Pobiedziskami - na podstawie ustawy - urzędnik ma kilka dni na wprowadzenie do systemu aktu stanu cywilnego W związku z powyższym wizyta w urzędzie nie b ę d z i e k o ń c z y ł a s i ę n a jednorazowym przybyciu 2 Rejestracja noworodków: z rejestracją nowo narodzonego dziecka w urzędzie dokonywane będzie jego zameldowanie Po zarejestrowaniu dziecka rodzice otrzymają numer PESEL Urodzenie dziecka należy zgłosić według miejsca jego urodzenia 3 Zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego: dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale również pary, które w s k a ż ą m i e j s c e z a w a r c i a m a ł ż e ń s t w a z a p e w n i a j ą c zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych na ceremonii Zgoda na udzieleniu ślubu poza siedzibą urzędu stanu cywilnego będzie należała do kierownika urzędu Nowe przepisy przewidują, że za taki ślub przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić dodatkowo 1000 zł WAŻNE! Po 1 marca 2015r mogą wystąpić u t r u d n i e n i a w o b s ł u d z e interesantów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego Ma to związek z tworzonym przez M i n i s t e r s t w o S p r a w Wewnętrznych systemem, który oparty jest na budowie centralnych rejestrów Aplikacja informatyczna nadal jest modyfikowana P r o s i m y m i e s z k a ń c ó w o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym okresie wdrażania nowych rozwiązań Oświadczamy, że dokładamy wszelkich starań, aby r e a l i z a c j a n o w y c h z a d a ń związanych z wdrożeniem nowego s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o przebiegała w należyty sposób i przy zachowaniu odpowiedniej staranności W sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych można kontaktować się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta i Gminy, ul Kościuszki 4, parter, pok nr 14, tel kont /133, c e n t r a l a , W sprawach rejestracji stanu cywilnego można kontaktować się osobiście lub telefonicznie: Urząd Stanu Cywilnego, ul Kościuszki 4, parter, pok 121, tel kont /132, centrala , Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach czynny w godz: poniedziałki 9-17, od wtorku do piątku W marcu w Hotelu Alexandra w Pobiedziskach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Powiatu Poznańskiego S t o w a r z y s z e n i a S o ł t y s ó w Województwa Wielkopolskiego, w k t ó r y m u c z e s t n i c z y l i m i n burmistrzowie, wójtowie, radni i sołtysi gmin z całego powiatu oraz radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o d c z a s s p o t k a n i a zaprezentowano Sztandar PS o ł t y s ó w P o w i a t u Poznańskiego, którego fundatorami byli między innymi AJ Maciejewscy właściciele Hotelu Alexandra, wysłuchano Koncertu Kapeli Reprezentacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego, której występ opłaciło Starostwo Powiatowe w Poznaniu Prowadzący spotkanie były prezes Spotkanie Sołtysów Zarządu Powiatu Poznańskiego SSWW Zbigniew Tomaszewski w r ę c z y ł o k o l i c z n o ś c i o w e podziękowania podmiotom, które przekazały środki na zakup sztandaru Przypominamy, że poświęcenie odbyło się 6 listopada 2014 r w Kórnickiej Kolegiacie, gdyż n a s z t a n d a rze u mieszczono wizerunek Matki Bożej Śnieżnej Kórnickiej, która od tego dnia stała się patronką Sołtysów Powiatu Poznańskiego Właściciele hotelu sprawili zaproszonym gościom niespodziankę, zapraszając do krótkiego występu duet Halinę Benedyk i Marco Antonelli INFORMACJE UMiG / ROLNICTWO 19

20 BIULETYN POBIEDZISKI marzec 2015 XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne wwwpobiedziskapl Życzenia dla sołtysów Od początku roku w sołectwach Gminy Pobiedziska wybierano Sołtysów na nową 4-letnią kadencję Nowi i ustępujący liderzy lokalni zostali z okazji Dnia Sołtysa zaproszeni przez Burmistrz Dorotę Nowacką na uroczyste spotkanie urmistrz złożyła podziękowania za długoletnią pracę sołtysom, którzy zakończyli sprawowanie swojej funkcji: BPani Stanisławie Konieczce, Marii Wietrzyńskiej, Henrykowi Ożarkowi, Andrzejowi Nowaczykowi, Mirosławowi Pachowi, Mirosławowi Godkowi, Józefowi Szubie, Janowi Marciniakowi i Dariuszowi Dobremu D Nowacka pogratulowała też nowo wybranym osobom oraz złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia Relację telewizyjną ze spotkania z sołtysami można zobaczyć na wwwyoutubecom/gminapobiedziska "Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu informuje, że rozpoczęła się kolejna, XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność r o l n i c z ą, u b e z p i e c z o n e w K R U S (przynajmniej jeden z właścicieli), które złożą wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 roku Formularze zgłoszeniowe dostępne są w jednostkach terenowych KRUS, w prasie, na stronie internetowej: wwwkrusgovpl oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul Św Marcin 46/50 nr tel , i Placówkach Terenowych KRUS Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału OŚWIATA / ROLNICTWO 20 MINĘŁA DEKADA Młodzież Zespołu Szkół im Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku odwiedziła Szkołę Realną w Marktheidenfeld Była to rewizyta w ramach piątego etapu wymiany uczniowskiej dotowanego przez organizację rządową Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży eszłoroczny etap wymiany miał charakter jubileuszowy- Znasze szkoły współpracują ze sobą już od dziesięciu lat! Z tej okazji wręczyliśmy wszystkim zaangażowanym w pielęgnowanie n a s z e j p r z y j a ź n i u r o c z y s t e podziękowania Na łamach dwóch gazet lokalnych - Main Post i Main Echo podkreślono ogromne znaczenie udziału młodzieży w p r o j e k t a c h z w i ą z a n y c h z partnerstwem miast Przypomniano również, że to właśnie te dwie szkoły, były pomysłodawcą idei współpracy między naszymi gminami, czego uwieńczeniem stało się podpisanie w roku 2014 trójstronnej umowy partnerskiej m i a s t P o b i e d z i s k a - Marktheidenfeld - Mont Fort Partnerstwo naszych miast odbywa się obecnie na wielu płaszczyznach i jest bardzo prężne Widząc to odczuwamy ogromną satysfakcję, że nasze pionierskie poczynania dały efekt w takim wymiarze Przy okazji 10-letniego jubileuszu współpracy ze Szkołą Realną pokusiliśmy się na mały bilans W pięciu edycjach wymiany wzięło udział ok 500 uczniów obu stron, uzyskaliśmy dotacje wartości ponad złotych oraz 7000 euro Dzięki naszym wymianom we wzajemne relacje weszło ponad 1000 mieszkańców obu gmin Jest to niewątpliwy powód do dumy, nasz m a ł y w k ł a d w b u d o w a n i e bezpośrednich i przyjacielskich relacji między narodami w naszej wspólnej ojczyźnie - Europie opr na podst R Magnuszewska (koordynator wymiany) LETNISKO

1. do 4,5 % zawartości alkoholu 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3. powyżej 18 % alkoholu

1. do 4,5 % zawartości alkoholu 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3. powyżej 18 % alkoholu Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia. Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Dębno. Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział

Urząd Gminy Dębno. Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Obywatelskich Wola Dębioska 240, 32-852 Dębno

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI USC - 12

KARTA USŁUGI USC - 12 KARTA USŁUGI USC - 12 Urząd Miejski w Halinowie Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Wersja nr 6 Data zatwierdzenia 15.02.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa lub zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) lub

Bardziej szczegółowo

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym.

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Co i jak załatwić Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Obok każdej sprawy znajduje się Karta Sprawy, w której znajdziecie Państwo szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia

Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia KARTA INFORMACYJNA Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r.

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Opracowano na podstawie Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wypełniony druk zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty do wglądu.

Wypełniony druk zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty do wglądu. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych.

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie 1 z dn. 24.02.2014r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Ogólny opis: Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 1. Warunek podstawowy sprzedaży napojów alkoholowych Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności dokonywać

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

ul. Mińska 15, Jakubów Karta usług Nr IN tel , fax Urząd Gminy Jakubów

ul. Mińska 15, Jakubów Karta usług Nr IN tel , fax Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-97-19 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.28.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

I. Aktualne regulacje prawne w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w Polsce.

I. Aktualne regulacje prawne w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w Polsce. Analiza możliwości wprowadzenia zmian w istniejącym systemie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi w kontekście projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej I. Aktualne regulacje prawne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.29.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE Przeznaczenie terenów planowane jest z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powinien zawierać: Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B lub C), Oznaczenie przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Słubic z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice, których Gmina

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 3138 UCHWAŁA NR XLI/1067/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu Karta usługi nr WS-15 URZĄD MIASTA KRAKOWA Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie Krakowski program małej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 28 sierpnia 2013r. Jerzy Ostrouch NK-II.431.1.20.2013.MWoł Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie

Bardziej szczegółowo

TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Podstawa prawna: art. 25c ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) Art. 25c. 1. Radny, członek

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016.

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016. Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia r.

Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia r. Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28.03.2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.26.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

Pozytywna opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprawomocnieniu stanowi podstawę do wydania wnioskowanego zezwolenia.

Pozytywna opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprawomocnieniu stanowi podstawę do wydania wnioskowanego zezwolenia. INFORMACJA na temat oceny funkcjonowania obszaru wydawania koncesji na sprzedaż alkoholi na terenie miasta Katowice wraz z rekomendacjami Komisji do ewentualnej korekty dotychczasowej praktyki Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WI/01 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

KARTA USŁUG NR WI/01 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KARTA USŁUG NR WI/01 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 6 1. Nazwa usługi: Zajęcie pasa drogowego 2. Podstawa prawna: - Art 20 pkt 8 oraz Art 40 ust 1 6, ust 8, ust 10 13a,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu Karta usługi nr WS-17 URZĄD MIASTA KRAKOWA Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 8 września 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 8 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na usunięcie materiałów

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7.

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7. Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 10 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 10 stycznia 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na organizację czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 631.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 631.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 631.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze. Na podstawie 2 zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół. Pl. Kościuszki 7, Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół. Pl. Kościuszki 7, Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 22 lipca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.7.2015 Pan Józef Predenkiewicz Wójt Gminy Kikół Pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r.

Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

1.Pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu; 2.Pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

1.Pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu; 2.Pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; I. Warunki udziału w głosowaniu Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 3785 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2013 RADY GMINY PABIANICE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA (projekt) REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA I. Założenia ogólne 1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady i działania mające na celu bezpośrednie i aktywne włączenie mieszkańców Bochni w proces

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie podstawie art. 403 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK Rozdział 1. Postanowienia ogólne

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 lipca 2015 r. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK 2016 Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r.

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla. Na podstawie art.35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo