INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR NA ROK SZKOLNY"

Transkrypt

1

2 WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014

3 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n i c z n a Grażyna Kwaśniewska P r o j e k t o k ł a d k i Dariusz Sapkowski Copyright by Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Wielkopolski 2014 Przedruk całości lub części książki zabroniony ISBN Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 23, tel , fax Zlec. nr 2/2014

4 SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 5 Informacje o Ośrodku... 7 Pracownia Zarządzania Oświatą... 8 Pracownia Technologii Informacyjnych... 9 Pracownia Psychoedukacji i Wychowania Pracownia Doskonalenia Metodycznego Biblioteka Pedagogiczna Zespół doradców metodycznych OFERTA SZKOLEŃ Granty edukacyjne Kursy kwalifikacyjne Kursy nadające uprawnienia W S P O M A G A N I E S Z K Ó Ł Projekty systemowego wspomagania szkół Szkolenia rad pedagogicznych Warsztaty w szkole Kursy doskonalące, warsztaty, seminaria: - zarządzanie oświatą * awans zawodowy edukacja informatyczna i techniczna psychoedukacja i wychowanie * poradnie * świetlice edukacja prozdrowotna * wychowanie do życia w rodzinie kształcenie specjalne edukacja elementarna: przedszkolna i wczesnoszkolna wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa religia M E T O D Y K A N A U C Z A N I A - język polski historia * wiedza o społeczeństwie * filozofia kultura i sztuka * muzyka * plastyka języki obce * edukacja europejska matematyka przedmioty przyrodnicze (przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka) edukacja zawodowa * doradztwo zawodowe dydaktyka ogólna biblioteka * edukacja czytelnicza i medialna * biblioterapia Spis form doskonalenia

5

6 Szanowni Państwo Nauczyciele oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych woj. lubuskiego! Kolejna edycja naszego Informatora zawiera zaktualizowaną informację o Ośrodku oraz ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015, będącą odzwierciedleniem zarówno aktualnych priorytetów w oświacie, jak i nowych tendencji w doskonaleniu nauczycieli. Przejawia się to przede wszystkim w zmianie proporcji: zmniejsza się ilość szkoleń adresowanych do indywidualnych nauczycieli i realizowanych w siedzibie Ośrodka na rzecz form wspomagania szkół jako zespołów nauczycieli i zarazem instytucji, których jakościowy rozwój wymaga innych sposobów działania: od diagnozy stanu na wejściu po ewaluację efektów zastosowanych form wspomagania. W związku z powyższym istotniejsze niż dotąd źródło danych do projektowania doskonalenia poza odgórnie wyznaczonymi przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami polityki edukacyjnej państwa, których praktyczną realizacją będą m.in. granty edukacyjne stanowią wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Kuratorium Oświaty, a także wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych. W tegorocznej ofercie zawieramy ponad 270 form szkoleniowych, w tym: szkolenia grantowe (31), formy doskonalenia adresowane do indywidualnych nauczycieli (177 kursów doskonalących, warsztatów i seminariów), ale też na co szczególnie zwracamy uwagę bogatszą ofertę wspomagania szkół w formie szkoleń rad pedagogicznych (29 tematów) oraz szkoleń w szkole (32). Są to szkolenia przygotowane w celu ich realizacji na terenie szkoły, przybliżając doskonalenie do szkoły i nauczycieli. Ze względu na to, że adresowane są do zespołu nauczycieli stanowiącego radę pedagogiczną (lub jej część) pozwalają lepiej wyrównać poziom wiadomości i umiejętności w zakresie konkretnego tematu. Proponujemy również wspólną rozłożoną na cały rok szkolny realizację projektów wspomagania szkół, których celem jest rozwiązywanie takich problemów szkoły, które wymagają systemowego wspomagania w zakresie psychopedagogicznym, metodyczno-przedmiotowym, informatycznym często jednocześnie. 5

7 Podobnie jak w r. szk. 2013/2014 proponujemy Państwu udział w konferencjach powiatowych, których tematyka wynika z diagnozy przeprowadzonej w środowiskach szkolnych poszczególnych powiatów w r. szk. 2013/2014. Nową propozycją są dwa projekty systemowego wspomagania psychopedagogicznego: Siła zespołu oraz Rodzic partnerem, w ramach których zainteresowane szkoły będą mogły uczestniczyć w różnorodnych formach doskonalenia kompetencji rady pedagogicznej jako zespołu nauczycieli. Oferta nasza nie jest zamknięta, będzie przez cały rok szkolny aktualizowana i uzupełniana o takie propozycje, które wynikać będą z pojawiających się potrzeb, których dziś nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, a niezależnie od szkoleń proponowanych przez nas zachęcamy Państwa Dyrektorów do zamawiania takich form wspomagania, które wynikają z diagnozy problemów swojej szkoły/placówki. O tym wszystkim informować będziemy na stronie internetowej: Informacji szczegółowych o szkoleniach udziela nasze Biuro Obsługi Szkoleń (tel , womgorz.edu.pl). Wyrażamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w naszej ofercie na rok szkolny 2013/2014 formy umożliwiające rozwój jakościowy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze instytucjonalnym. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., 31 sierpnia 2014 roku 6

8 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 23, tel , -11, fax Internet: WOM Gorzów Dyrektor Sekretariat , -11, fax Wicedyrektor Główna księgowa Kierownik administracyjny Administracja... Noclegi Biuro Obsługi Szkoleń Pracownia Zarządzania Oświatą Kierownik Pracownia Technologii Informacyjnych Kierownik Pracownia Psychoedukacji i Wychowania Kierownik Pracownia Doskonalenia Metodycznego Kierownik Redakcja Wydawnictw , Księgarnia Edukacyjna Biblioteka Pedagogiczna Kierownik Wypożyczalnia Dział Informacji i Doradztwa , Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów , Filia BP w Sulęcinie

9 DORADCY METODYCZNI IMIĘ i NAZWISKO PRZEDMIOT ADRES NR TEL. Beata Gizińska-Gigoła język polski WOM: SP 10: Małgorzata Niewiadomska język polski WOM: I LO: Jolanta Stępkowska historia wiedza o społeczeństwie WOM: G 9: Jerzy Dutkiewicz historia wiedza o społeczeństwie WOM: ZSEk.: Urszula Polańska język angielski WOM: II LO: Beata Kujawa przyroda WOM: SP 20: Aleksandra Duszka-Sondej biologia WOM: G 7: Krystyna Kudlińska matematyka WOM: SP 15: Iwona Jankowska matematyka WOM: ZSSp.: Dorota Tomczak matematyka WOM: II LO: Iwona Surdacka przedmioty zawodowe WOM: ZSOgr.: Anna Jańczak edukacja wczesnoszkolna WOM: SP 6: Lidia Pyżyńska pomoc psychologiczno- -pedagogiczna WOM: ZPPP:

10 Informacja o Ośrodku Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną placówką doskonalenia prowadzoną przez Samorząd Województwa Lubuskiego Dyrektor mgr Jerzy Kaliszan Wicedyrektor mgr Anna Buczak 7

11 Informacja o Ośrodku Konsultanci: Pracownia Zarządzania Oświatą pok. 13 (I piętro) K i e r o w n i k P r a c o w n i mgr Elżbieta Rostkowska konsultant ds. zarządzania oświatą mgr Dorota Janiszewska konsultant ds. zarządzania oświatą mgr Roman Sondej konsultant ds. zarządzania oświatą (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie geografii) mgr Leszek Weichert konsultant ds. jakości pracy i ewaluacji Pracownia organizuje działalność doradczo-konsultacyjną oraz szkoleniową przede wszystkim dla kierowniczej kadry oświatowej, pracowników nadzoru pedagogicznego i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie: organizacji i zarządzania oświatą, sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, public relation, ale także dla nauczycieli wszystkich typów szkół, m.in. w zakresie poradnictwa prawnego i awansu zawodowego. Pracownia angażuje się w realizację projektów unijnych oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej oświaty. 8

12 Informacja o Ośrodku Pracownia Technologii Informacyjnych pok. 23 (II piętro) , -24 Konsultanci: K i e r o w n i k P r a c o w n i mgr Mariusz Walak konsultant ds. edukacji informatycznej mgr Emil Błaszkowski ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji mgr inż. Łukasz Lemieszewski ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji mgr Dariusz Sapkowski ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie edukacji plastycznej) mgr inż. Danuta Najnigier- Bonczkowitz Do zadań Pracowni Technologii Informacyjnych należy: ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i edukacji technicznej organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także pracowników organu nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i innych pracowników oświaty w zakresie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w praktyce edukacyjnej i zawodowej; organizowanie doskonalenia i prowadzenie doradztwa metodycznego oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych oraz zajęć technicznych wszystkich typów szkół; upowszechnianie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz działania rozwijające edukację niestacjonarną (e-learning); upowszechnianie przykładów dobrej praktyki z obszaru TIK i techniki; doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji medialnej i technicznej; organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz ochrony wizerunku ucznia i nauczyciela w sieci. 9

13 Informacja o Ośrodku Pracownia Psychoedukacji i Wychowania pok. 24 (II piętro) S ied z iba d o r a d c ó w : pok. 01 (niski parter) K i e r o w n i k P r a c o w n i mgr Agata Muńko konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej Pracownia poprzez doradztwo i doskonalenie psychologiczno-pedagogiczne wspomaga rozwój osobowy i zawodowy: w zakresie: wychowawców klas, nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności, w tym szczególnie: kształcenia specjalnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic szkolnych i innych placówek oświatowych - umiejętności wychowawczych i psychoedukacji, - tworzenia i realizacji programów: edukacyjnych, specjalnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnej interwencji, - terapii pedagogicznej, - profilaktyki i działań naprawczych, - pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego, - edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Pracownia specjalizuje się w obszarach: psychoedukacji i wychowania, kształcenia specjalnego i pomocy psychopedagogicznej, edukacji prorodzinnej i prozdrowotnej, edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej), wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Pracownia realizuje również systemowe wspomaganie szkół i placówek oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, a także upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 10

14 Informacja o Ośrodku W P r a c o w n i d z i a ł a j ą z e s p o ł y s p e c j a l i s t y c z n e ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I POMOCY PSYCHOPEDAGOGICZNEJ koordynator mgr Barbara Basińska konsultant ds. kształcenia specjalnego i edukacji psychospołecznej oraz terapii pedagogicznej mgr Lidia Pyżyńska doradca metodyczny ds. pomocy psychologicznej i pedagogicznej ZESPÓŁ EDUKACJI PRORODZINNEJ I PROZDROWOTNEJ koordynator mgr Jadwiga Krzewska- Gordzijewska konsultant ds. wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego dr Piotr Wójciak konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole ZESPÓŁ EDUKACJI ELEMENTARNEJ koordynator mgr Agata Muńko konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej mgr Danuta Turłaj konsultant ds. wychowania przedszkolnego mgr Anna Jańczak doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 11

15 Informacja o Ośrodku Pracownia Doskonalenia Metodycznego pok. 12 (I piętro) pok. 22 (II piętro) pok. 21 (II piętro) S ied z iba d o r a d c ó w : pok. 01 i 020 (niski parter) ,-20 K i e r o w n i k P r a c o w n i mgr Małgorzata Jach konsultant ds. diagnoz dydaktycznych i doskonalenia metodycznego Pracownia organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych wszystkich typów szkół w zakresie: wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, wymagań stawianych wobec szkół i placówek przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, realizacji podstawy programowej, w tym opracowywania i modyfikowania programów nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania, analizowania wyników sprawdzianu i egzaminów, w tym wskaźników EWD, oraz ich wykorzystania w celu doskonalenia pracy nauczycieli. Pracownia wspiera nauczycieli również w: pracy z uczniem zdolnym, rozwijaniu szkolnego ruchu artystycznego, m.in. poprzez organizowanie konkursów oraz prezentowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, kształtowaniu postaw obywatelskich i społecznych, edukacji o prawach człowieka, edukacji regionalnej, przeciwdziałaniu dyskryminacji, kształtowaniu uczniowskich kompetencji międzykulturowych. 12

16 Informacja o Ośrodku W P r a c o w n i d z i a ł a j ą z e s p o ł y s p e c j a l i s t y c z n e ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok D o r a d c y : pok. 020 (niski parter) koordynator mgr Małgorzata Tyszkiewicz konsultant ds. edukacji humanistycznej mgr Beata Gizińska-Gigoła doradcy metodyczni ds. j. polskiego mgr Małgorzata Niewiadomska mgr Jerzy Dutkiewicz doradcy metodyczni ds. historii mgr Jolanta Stępkowska i wiedzy o społeczeństwie

17 Informacja o Ośrodku ZESPÓŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok koordynator mgr Dorota Dąbrowska konsultant ds. rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich mgr Barbara Bednarek konsultant ds. edukacji artystycznej (w r.szk. 2014/2015 korzysta z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia) ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok koordynator mgr Mirosław Kwiatkowski konsultant ds. języka angielskiego i edukacji europejskiej dr Urszula Polańska doradca metodyczny ds. języka angielskiego dr Renata Nadobnik konsultant ds. języka niemieckiego mgr Halina Uchto konsultant ds. języka rosyjskiego oraz konkursów i olimpiad szkolnych mgr Małgorzata Wiczkowska konsultant ds. wspomagania metodycznego szkół (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie języka francuskiego, włoskiego i łaciny) ZESPÓŁ MATEMATYCZNY S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok. 020 (niski parter) koordynator mgr Iwona Jankowska doradca metodyczny ds. edukacji matematycznej w gimnazjach mgr Krystyna Kudlińska doradca metodyczny ds. edukacji matematycznej w szkołach podstawowych mgr Dorota Tomczak doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych 14

18 Informacja o Ośrodku ZESPÓŁ PRZYRODNICZY S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok D o r a d c y : pok. 020 (niski parter) koordynator mgr inż. Małgorzata Lech konsultant ds. edukacji przyrodniczej (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie chemii) mgr Zbigniew Łuczka konsultant ds. edukacji przyrodniczej, diagnoz dydaktycznych i oceniania (prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie fizyki i astronomii) mgr Beata Kujawa doradca metodyczny ds. przyrody w szkołach podstawowych mgr Aleksandra Duszka-Sondej doradca metodyczny ds. biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ZESPÓŁ EDUKACJI ZAWODOWEJ S i e d z i b a Z e s p o ł u : pok D o r a d c a : pok. 01 (niski parter) koordynator mgr inż. Grażyna Lindner-Cegieła konsultant ds. edukacji zawodowej mgr inż. Iwona Surdacka doradca metodyczny ds. edukacji zawodowej 15

19 Informacja o Bibliotece Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 20a K i e r o w n i k B i b l i o t e k i mgr Barbara Tymszan Dział Udostępniania Zbiorów Dział Informacji i Doradztwa , -38 Czytelnia Multimedialna kierownik: mgr Krystyna Krzywak Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów , -41 kierownik: mgr Alicja Kubaczka Biblioteka jest c z y n n a: poniedziałki piątki: ; soboty: Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie ul. E. Plater kierownik: mgr Arletta Plamowska czynna: poniedziałki piątki: ; soboty:

20 Informacja o Ośrodku Biuro Obsługi Szkoleń 17

21 Zespół doradców metodycznych W roku szkolnym 2014/2015 doradztwo metodyczne prowadzą nw. doradcy: J Ę Z Y K P O L S K I 1. mgr Beata Gizińska-Gigoła doradca ds. języka polskiego w szkołach podstawowych miejsce pensum: SP nr 10 w Gorzowie Wlkp. ul. Towarowa 21, tel mgr Małgorzata Niewiadomska miejsce pensum: doradca ds. języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych I LO w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31, tel H I S T O R I A * W I E D Z A O S P O Ł E C Z E Ń S T W I E 3. mgr Jolanta Stępkowska doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i gimnazjach miejsce pensum: Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp., ul. Zamenhofa 2A, tel mgr Jerzy Dutkiewicz doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych miejsce pensum: ZS Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. ul. 30 Stycznia 29, tel J Ę Z Y K A N G I E L S K I 5. dr Urszula Polańska doradca ds. języka angielskiego miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 22, tel P R Z E D M I O T Y P R Z Y R O D N I C Z E 6. mgr Beata Kujawa miejsce pensum: 7. mgr Aleksandra Duszka- Sondej miejsce pensum: doradca ds. przyrody w szkołach podstawowych SP nr 20 w ZS nr 20 w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 7, tel doradca ds. biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 3, tel

22 Zespół doradców metodycznych M A T E M A T Y K A 8. mgr Krystyna Kudlińska doradca ds. matematyki w szkołach podstawowych miejsce pensum: SP nr 15 w Gorzowie Wlkp. ul. Kotsisa 1, tel mgr inż. Iwona Jankowska doradca ds. matematyki w gimnazjach miejsce pensum: ZS Sportowych w Gorzowie Wlkp., ul. Stanisławskiego 2, tel mgr Dorota Tomczak doradca ds. matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych miejsce pensum: II LO w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 22, tel E D U K A C J A Z A W O D O W A 11. mgr inż. Iwona Surdacka doradca ds. edukacji zawodowej miejsce pensum: ZS Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23, tel E D U K A C J A W C Z E S N O S Z K O L N A 12. mgr Anna Jańczak doradca ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego miejsce pensum: SP nr 6 w ZS nr 6 w Gorzowie Wlkp. ul. Gwiaździsta 14, tel P O M O C P S Y C H O L O G I C Z N O - P E D A G O G I C Z N A 13. mgr Lidia Pyżyńska doradca ds. pomocy psychologiczno- -pedagogicznej miejsce pensum: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4i, tel

23 Zespół doradców metodycznych 20 Doradztwo metodyczne prowadzą również nw. konsultanci w zakresie: chemii mgr inż. Małgorzata Lech konsultant ds. edukacji przyrodniczej Pracownia Doskonalenia Metodycznego tel fizyki i astronomii mgr Zbigniew Łuczka konsultant ds. edukacji przyrodniczej, diagnoz dydaktycznych i oceniania Pracownia Doskonalenia Metodycznego tel geografii mgr Roman Sondej konsultant ds. zarządzania oświatą Pracownia Zarządzania Oświatą tel edukacji plastycznej mgr Dariusz Sapkowski konsultant ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji Pracownia Technologii Informacyjnych tel języka francuskiego, włoskiego i łaciny mgr Małgorzata Wiczkowska konsultant ds. wspomagania metodycznego szkół Pracownia Doskonalenia Metodycznego tel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa dr Piotr Wójciak konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole Pracownia Psychoedukacji i Wychowania tel Doradcy pełnią dyżury w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i szkołach macierzystych w terminach uzgodnionych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (specjalności). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka: w zakładce Serwisy doradców Na podstawie porozumień Ośrodek prowadzi działalność w powiatowych Punktach Konsultacyjno-Doradczych: w Sulęcinie (Filia BP, ul. Emilii Plater 3, tel ) w Strzelcach Krajeńskich (Starostwo Powiatowe, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, tel )

24 OFERTA SZKOLEŃ Granty edukacyjne... s Kursy kwalifikacyjne... s Kursy nadające uprawnienia... s Wspomaganie szkół: Projekty wspomagania szkół... s Szkolenia rad pedagogicznych... s Szkolenia w szkole... s Kursy doskonalące, warsztaty, seminaria... s

25

26 granty edukacyjne Numer projektu G-1/1/ PDM-1 G-2/3/ PZ-1 G-3/5/ PW-1 G-4/7/ PDM-2 G-5/9/ PDM-3 G-6/11/ PDM-4 G-7/15/ PW-2 G-8/17/ PW-3 G-9/19/ PW-4 G-10/20/ PW-5 G-11/22/ PZ-2 G-12/24/ PW-6 G-13/25/ PW-7 G-14/26/ PW-8 G-15/27/ PDM-5 G-16/29/ PDM-6 GRANTY EDUKACYJNE 2014/2015 TYTUŁ SZKOLENIA Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli wychowania przedszkolnego kierownik szkolenia: Mirosław Kwiatkowski Budowanie strategii współpracy z rodzicami kierownik szkolenia: Dorota Janiszewska Dostosowanie edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów kierownik szkolenia: Anna Jańczak Współpraca międzyprzedmiotowa nauczycieli w organizacji procesu edukacyjnego w oddziale szkolnym kierownik szkolenia: Małgorzata Lech Praktyczne wykorzystanie EWD do doskonalenia procesu edukacyjnego kierownik szkolenia: Zbigniew Łuczka Nowoczesne metody motywowania uczniów kierownik szkolenia: Małgorzata Wiczkowska Nowa rola i zadania pedagoga szkolnego w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierownik szkolenia: Danuta Turłaj Funkcje i zadania nauczyciela-wychowawcy w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierownik szkolenia: Barbara Basińska Racjonalne planowanie i efektywna realizacja zajęć rewalidacyjnych kierownik szkolenia: Barbara Basińska Opinia i orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej znam, wnioskuję, działam kierownik szkolenia: Lidia Pyżyńska Zalecenia wynikające z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej a dostosowywanie wymagań edukacyjnych kierownik szkolenia: Elżbieta Rostkowska Metodyka pracy z dzieckiem uczniem edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach wychowania fizycznego kierownik szkolenia: Piotr Wójciak Metodyka pracy z dzieckiem uczniem edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach edukacji komputerowej kierownik szkolenia: Agata Muńko Metodyka pracy z dzieckiem uczniem edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach religii kierownik szkolenia: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska Wspomaganie kariery edukacyjnozawodowej ucznia gimnazjum kierownik szkolenia: Iwona Surdacka Wspomaganie kariery edukacyjnozawodowej ucznia szkoły ponadgimnazjalnej kierownik szkolenia: Iwona Surdacka Uczestnicy nauczyciele wychowania przedszkolnego nauczyciele różnych typów szkół i placówek nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele różnych typów szkół i placówek I GRUPA nauczyciele kl. IV-VI SP II GRUPA nauczyciele G III GRUPA nauczyciele SPG dyrektorzy i nauczyciele różnych typów szkół i placówek 2 grupy dyrektorzy 2 grupy nauczyciele nauczyciele różnych typów szkół i placówek I GRUPA nauczyciele kl. I-III SP II GRUPA nauczyciele kl. IV-VI SP III GRUPA nauczyciele G IV GRUPA nauczyciele SPG pedagodzy różnych typów szkół i placówek nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele różnych typów szkół i placówek I grupa zajęcia w WOM-ie w Gorzowie W. II grupa zajęcia w ODN-ie w Zielonej G. pracownicy pedagogiczni poradni psychologicznopedagogicznych, pedagodzy szkolni, nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy szkół i poradni psychologicznopedagogicznych nauczyciele zajęć wychowania fizycznego I grupa zajęcia w WOM-ie w Gorzowie W. II grupa zajęcia w ODN-ie w Zielonej G. nauczyciele zajęć edukacyjnych informatyka I grupa zajęcia w WOM-ie w Gorzowie W. II grupa zajęcia w ODN-ie w Zielonej G. nauczyciele zajęć edukacyjnych religia I grupa zajęcia w WOM-ie w Gorzowie W. II grupa zajęcia w ODN-ie w Zielonej G. szkolni doradcy zawodowi i nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego gimnazjum szkolni doradcy zawodowi i nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Liczba godzin/miejsc 30 h/30 (2 grupy) 20 h/45 (3 grupy) 20 h/30 (2 grupy) 12 h/45 (3 grupy) 8 h/60 (4 grupy) 16 h/60 (4 grupy) 8 h/30 (2 grupy) 8 h/60 (4 grupy) 8 h/40 (2 grupy) 8 h/60 (4 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 23

27 granty edukacyjne G-17/31/ PW-9 G-18/33/ PDM-7 G-19/35/ PDM-8 G-20/37/ PDM-9 G-21/39/ PZ-3 G-22/41/ PDM-10 G-23/43/ PDM-11 G-24/45/ PTI-1 G-25/47/ PTI-2 G-26/49/ PTI-3 G-27/51/ PTI-4 G-28/53/ PTI-5 G-29/55/ PZ-4 G-30/57/ PDM-12 G-31/58/ PDM SP G SPG Wychowanie do kulturalnej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania kierownik szkolenia: Piotr Wójciak Metodyka pracy z uczniem młodszym na drugim etapie edukacyjnym kierownik szkolenia: Beata Kujawa Jak kształtować umiejętności kluczowe uczniów w kształceniu zawodowym kierownik szkolenia: Grażyna Lindner-Cegieła Planowanie i realizacja edukacji regionalnej kierownik szkolenia: Dorota Dąbrowska Kwalifikacje i zatrudnianie nauczycieli w szkole lub placówce oświatowej kierownik szkolenia: Roman Sondej Teatr w edukacji przedszkolnej i szkolnej kierownik szkolenia: Barbara Bednarek Nowe perspektywy współpracy międzynarodowej szkół program Erasmus+ kierownik szkolenia: Mirosław Kwiatkowski Stosowanie technologii informacyjnej w pracy dyrektora szkoły/placówki kierownik szkolenia: Emil Błaszkowski Multimedialne narzędzia cyfrowe pomocą w dydaktyce przedmiotowej kierownik szkolenia: Łukasz Lemieszewski Stosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela Excel 2010 poziom podstawowy kierownik szkolenia: Mariusz Walak Stosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela PowerPoint 2010 poziom podstawowy i zaawansowany kierownik szkolenia: Dariusz Sapkowski Stosowanie technologii informacyjnej Word 2010 poziom zaawansowany kierownik szkolenia: Emil Błaszkowski Jak zarządzać szkołą aby sześciolatek odniósł sukces? kierownik szkolenia: Leszek Weichert Innowacje pedagogiczne i eksperymenty jako nowatorskie rozwiązania w procesie nauczania kierownik szkolenia: Małgorzata Jach Innowacje pedagogiczne i eksperymenty jako nowatorskie rozwiązania w procesie nauczania kierownik szkolenia: Małgorzata Jach SZKOŁY PODTAWOWE GIMNAZJA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE nauczyciele różnych typów szkół i placówek I GRUPA nauczyciele kl. I-III SP II GRUPA nauczyciele kl. IV-VI SP III GRUPA nauczyciele G IV GRUPA nauczyciele SPG nauczyciele klas IV-VI szkoły podstawowej nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy, nauczyciele koordynatorzy współpracy międzynarodowej, nauczyciele języków obcych, nauczyciele różnych typów szkół i placówek dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych nauczyciele różnych typów szkół i placówek nauczyciele różnych typów szkół i placówek nauczyciele różnych typów szkół/placówek, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych nauczyciele różnych typów szkół/placówek, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych dyrektorzy różnych typów szkół i placówek oświatowych nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych 12 h/60 (4 grupy) 16 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 6 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 12 h/30 (2 grupy) 6 h/15 (1 grupa) 16 h/15 (1 grupa) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek z woj. lubuskiego do udziału w szkoleniach finansowanych ze środków Lubuskiego Kuratora Oświaty. Szkolenia uruchamiane będą od początku września 2014 r. po skompletowaniu grupy. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Formularz dostępny na stronie internetowej w zakładce Oferta szkoleń. (Uwaga! Szkolenia w grupie II grantów: G-9, G-12, G-13 i G-14 realizowane będą w siedzibie ODN-u w Zielonej Górze, natomiast zgłoszenia należy składać pod adresem w zakładce Oferta szkoleń ).

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo