SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zał. nr 2 do siwz WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wydania publikacji promującej programy i fundusze europejskie oraz ich wykorzystanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , tj. na opracowanie i wydanie w roku numerów biuletynu informacyjnego o działalności Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, promującego projekty realizowane na Mazowszu w ramach RPO (m.in. zasady aplikowania, kryteria wyboru projektów itp.). I. Cele zamówienia: Przygotowanie wydawnictwa ma na celu: przekazanie potencjalnym beneficjentom aktualnych informacji związanych z wdraŝaniem funduszy strukturalnych na Mazowszu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz zaprezentowanie działalności Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych; przedstawienie odbiorcom publikacji wybranych projektów realizowanych na Mazowszu i dobrych praktyk, które w ocenie Zamawiającego zasługują na upowszechnienie i rozpropagowanie; zaprezentowanie regionu jako skutecznego beneficjenta funduszy pomocowych; budowę pozytywnego wizerunku funduszy strukturalnych oraz instytucji zaangaŝowanych w ich wdraŝanie; promocję programów i funduszy europejskich w szczególności- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (m.in. cele, załoŝenia, zasady aplikowania, kryteria wyboru projektów, typy projektów itp.). 1

2 II. Opis przedmiotu zamówienia Biuletyn informacyjny promujący fundusze europejskie na Mazowszu, mówiący równieŝ o wykorzystaniu funduszy w ramach konkretnego programu- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Adresowany jest do wszystkich potencjalnych beneficjentów środków unijnych w ramach programów regionalnych z Województwa Mazowieckiego oraz do instytucji centralnych i samorządowych. Publikacja ta będzie stanowić źródło informacji o aktualnych działaniach Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, terminach naboru wniosków w ramach RPO, wybranych projektach, a takŝe zaprezentuje róŝnorodność oraz atrakcyjność projektów zrealizowanych w układzie podregionalnym, z uwzględnieniem właściwego uzasadnienia potrzeby i celu realizacji projektu. Będzie równieŝ prezentowała przykłady dobrych praktyk na terenie Mazowsza. Biuletyn powinien być atrakcyjny pod względem merytorycznym, graficznym, zawierać dobrej jakości fotografie, natomiast zamawiane materiały powinny być napisane przystępnym i zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy językiem. Źródła finansowania biuletynu: publikacja będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (w części dotyczącej RPO WM. a) Do zadań Wykonawcy naleŝy: - wyjazd jednorazowy (do kaŝdego numeru biuletynu) na zlecenie i wg zapotrzebowania Zamawiającego na terenie Mazowsza, w celu wykonania zdjęć i zrobienia wywiadu z wybranym Beneficjentem (propagowanie Dobrych praktyk do kaŝdego numeru, przekazanie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do całości materiału); - wyjazd jednorazowy na zlecenie i wg zapotrzebowania Zamawiającego (do kaŝdego numeru biuletynu) w celu zrobienia wywiadu ze specjalistą związanym z funduszami unijnymi na Mazowszu, Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego lub innych wskazanych osób przez redakcję; - pozyskiwanie 3 tekstów od ekspertów RPO WM wg zapotrzebowania Zamawiającego do biuletynu na temat funduszy unijnych dotyczących RPO Województwa Mazowieckiego; - pozyskiwanie kaŝdorazowej zgody/zgód osób fotografowanych czy teŝ obiektów, tekstów przez Wykonawcę i przedstawienie ich kaŝdorazowo Zamawiającemu drogą 2

3 mailową/faxem/scan przed oddaniem do druku materiału (sporządzenie w dokumencie Word formatki zgody wraz z wsadzonym plikiem JPG zdjęć/cia - skan dokumentu z podpisem i pieczątką osoby/obiektu fotografowanej/ego + formułka Ustawy o Ochronie Danych Osobowych + bezpłatne przekazanie praw autorskich do dzieła / tekstu, zdjęcia/); - zredagowanie, wybranie lidów, śródtytułów na zlecenie Zamawiającego materiałów do biuletynu dotyczących wybranych tematów lub projektów i zilustrowanie ich zdjęciami; - przygotowanie oprawy graficznej wydawnictwa (po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: - 3 propozycje winiety ( Fundusze Unijne dla Mazowsza, z podtytułem Regionalny Program Operacyjny, tworzącym całość winiety) i oprawy graficznej do akceptacji - okładki i proponowany skład 4 działów wydawnictwa - rozkładówki, w tym 2 działy obligatoryjne, wyznaczone przez Zamawiającego, - propozycję realizacji graficznej: tabelek/wykresów, lidów, śródtytułów, zasad ułoŝenia zdjęć na stronie, numeracji stron, paginacji i wyróŝniania graficznego waŝnych wiadomości/ sentencji wyrwanych z tekstów itp. elementów); - pozyskiwanie zdjęć do wyboru dla Zamawiającego (część z nich moŝe zostać pozyskana od beneficjentów przez Zamawiającego), obróbka graficzna zdjęć, uregulowane majątkowe prawa autorskie do nich przechodzące bez ograniczeń na MJWPU (MJWPU moŝe dystrybuować dalej biuletyn z uŝyciem tych zdjęć); - wykonanie sesji zdjęciowej z pełnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na MJWPU (sesje policzone za 1 szt., w razie niewykorzystania wszystkich sesji, Wykonawca nie będzie rościł pretensji do uzyskania wynagrodzenia za nie): a. profesjonalna sesja zdjęciowa w studiu z pełnym zapleczem (min. 20m2, z oświetleniem, cateringiem /kawa/herbata/ciasteczka/, make-up, aparatem minimum 8 tys. pikseli- lustrzanka, z moŝliwością podglądu zdjęć wykonanych w laptopie) Dyrekcji MJWPU, Kierownictwa MJWPU, Redaktora Naczelnego MJWPU, członków zespołu redakcyjnego (do 10 osób w ciągu roku, 7 osób w pierwszej transzy, aktualizacja - pozostałe wg zmian powstałych w MJWPU w ciągu roku, czyli maksymalnie 4 sesje zdjęciowe w trakcie całego roku z w/w zapleczem, do wybranych 60 zdjęć w całym roku z przekazaniem majątkowych praw autorskich bez ograniczeń); b. sesja zorganizowana w MJWPU (oświetlenie, make-up, aparatem minimum 8 tys. pikseli - lustrzanka z moŝliwością podglądu zdjęć wykonanych w laptopie)- kierownicy/eksperci MJWPU wdraŝania programu RPO WM na Mazowszu (do 7 osób w ciągu roku, gdzie 4 osoby w pierwszej transzy, aktualizacja- 3

4 pozostałe wg zmian powstałych w MJWPU w ciągu roku, czyli maksymalnie 4 sesje zdjęciowe w siedzibie MJWPU w ciągu całego roku, do 60 zdjęć wybranych w całym roku z przekazaniem majątkowych praw autorskich bez ograniczeń); c. sesja zdjęciowa w 5 Oddziałach Zamiejscowych (miasta - patrz - oświetlenie, make-up, aparatem minimum 8 tys. pikselilustrzanka z moŝliwością podglądu zdjęć wykonanych w laptopie, czyli 5 sesji i sfotografowanie tam legitymacyjne pracowników jednostki, pracujących w biurze i budynku, do 60 zdjęć wybranych w całym roku z przekazaniem majątkowych praw autorskich bez ograniczeń x 5 odziałów; d. sesja zdjęciowa w MJWPU, grupowe zdjęcie WPW -oświetlenie, make-up, aparatem minimum 8 tys. pikseli- lustrzanka z moŝliwością podglądu zdjęć wykonanych w laptopie, budynek, Centralny Punkt Kontaktowy - do 30 zdjęć wybranych z przekazaniem majątkowych praw autorskich bez ograniczeń na MJWPU; - pozyskanie rysownika do rysowania krótkiego komiksu na temat funduszy unijnych, podpisującego się imieniem i nazwiskiem oraz/lub pseudonimem (do kaŝdego numeru przedstawienie 3 krótkich 4 obrazkowych (w formie kwadratu), śmiesznych historyjek do wyboru Zamawiającego, z których jedna będzie podlegała realizacji graficznej)- przedstawienie 2 rysowników (po 1 próbce rysunku) do wyboru Zamawiającego; - pozyskanie osoby do realizacji działu Relaks : krótki felieton, mała krzyŝówka na wyrazów, wszystko związane z programami operacyjnymi wdraŝanymi na Mazowszu (RPO WM) i słownictwem (2 koncepcje komiksu do przedstawienia dla Zamawiającego). - sporządzenie propozycji harmonogramu wydawniczego do akceptacji Zamawiającego; - redakcja tekstów techniczna, stylistyczna, skład DTP, potrójna korekta, przygotowanie do druku całości i 3 proofy wybiórcze UGRA FOGRA do akceptu (materiał na nie ustalany kaŝdorazowo z Zamawiającym) wraz ze złoŝoną impozycją kolorową; - wydrukowanie biuletynu (druk z blach CTP) w nakładzie 5000 egzemplarzy na jedno wydanie w cyklu dwumiesięcznym, w wersji polskojęzycznej; - dostarczenie egzemplarzy do siedziby Zamawiającego wg jego potrzeb. b) Proponowana zawartość biuletynu: - Spis treści W numerze ; stała rubryka; - Słowo wstępne; stała rubryka; strona poświęcona Dyrekcji MJWPU/ Kierownictwu MJWPU/ Redaktorowi Naczelnemu biuletynu; 4

5 - Wywiad; stała rubryka; wywiad przeprowadzony z osobą związaną z funduszami unijnymi na Mazowszu, Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego lub z innymi wskazanymi osobami przez redakcję; - Wydarzenia; dział wymienny; wydarzenia w MJWPU i w Europie; - Aktualności; dział wymienny; aktualności dotyczące MJWPU, wdraŝania funduszy; - Kalendarium; dział wymienny; daty i planowane imprezy/ nabory/ zmiany ich/ aktualizacje; - W Europie; dział wymienny; opisujący krótko wydarzenia, które miały miejsce w Europie, które mają wpływ na regionalne programy operacyjne (informacje związane z regionami, Komitetem Regionów, Komisją Europejską w ramach regionów); - Dobre praktyki; stała rubryka; tekst prezentujący wybrane projekty lub wywiad przeprowadzony z wybranym Beneficjentem o projekcie realizowanym z funduszy europejskich ze ZPORR ( ) na terenie Mazowsza lub w obecnym okresie programowania ( ), jeŝeli będzie taki projekt z RPO WM; - Vademecum dla Beneficjenta; stała rubryka; wywiad/ artykuły o początkach zainteresowania się potencjalnych Beneficjentów funduszami, ich problemy, miejsca gdzie mogli znaleźć informacje na ten temat i na jakim są aktualnie etapie; pomocnik dotyczący składania wniosków z konkretnych priorytetów zgodnie z harmonogramem ogłoszeń, materiały z komórek merytorycznych realizujących RPO, wskazówki dla beneficjentów, listy rankingowe projektów, najczęściej zadawane pytania Poradnik dla beneficjenta; - Oddziały Zamiejscowe; miejsce na promocję Oddziałów Zamiejscowych MJWPU w Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz działań przez nich realizowanych; - Szkolenia; miejsce związane z działalnością Wydziału Szkoleń Beneficjentów (RPO WM) w zakresie przeprowadzanych przez nich działań; - Słowniczek; słownik pojęć dotyczących funduszy strukturalnych; - Relaks; komiks, felieton, krzyŝówka (do wyboru Zamawiającego); - nie wykluczamy: stron reklamowych: MJWPU/ innych jednostek samorządu terytorialnego, które są zaangaŝowane we wdraŝanie funduszy europejskich; stron poświęconych kolejnym priorytetom i działaniom RPO WM; stron poświęconych kolejno ogłaszanych konkursów/ naborów/ szkoleń/ warsztatów związanych z działaniami załoŝonymi na rok 2009; Przykładowe teksty/ tabele, otrzymacie Państwo do wykonania projektów biuletynu: Elementy graficzne, zdjęcia i infografiki powinny zajmować ok % powierzchni biuletynu. 5

6 c) Specyfikacja techniczna biuletynu: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie grafiki, opracowanie redakcyjne, redakcja techniczna, korekta, skład, łamanie i druk 6 numerów biuletynu Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, w języku polskim, pod roboczym tytułem Fundusze Unijne dla Mazowsza. 1) 6 kolejnych numerów dwumiesięcznika; 2) Format: a) A4 netto po obcięciu 3) Oprawa broszurowa, szyta, dwie metalowe euro zszywki/zszywki oczkowe z oczkami do segregatora; 4) Liczba stron: A. środki 20; okładka 4, 5) Liczba kolorów: okładka + środki - 4+4; 6) Nakład: 5000 egzemplarzy; 7) Papier kreda mat. 150 g/m2 (środki), kreda mat. 250 g/m2 + folia mat. (okładka 1+0) + lakier wybiórczo (okładka 1+0); 8) Skanowanie ilustracji i obróbka kolorystyczna około fotografii; 9) Proof Ugra Fogra x 3 wybiórczy, format B2; 10) Redakcja merytoryczna tekstów; 11) Redakcja techniczna/stylistyczna materiałów; 12) Korekta x 3; 13) Ilustracja fotograficzna tekstów (fotografie własne lub agencyjne z uregulowanymi prawami majątkowymi przechodzącymi na rzecz Zamawiającego); 14) Impozycja kolorowa złoŝona całości biuletynu do akceptu. 15) MoŜliwość wydrukowania erraty do 4 numerów biuletynu: A4, 1+1 wraz z inserowaniem do całości nakładu na papierze kredowym 150g. przyciętym do formatu. 16) Pakowanie po 50 szt., ścisła paczka, egzemplarze niepogniecione- papier pakowy szary, biała kartka przyklejona do kaŝdej paczki z przykładowym opisem: Biuletyn nr 1, 100 egz. 17) Transport w transzach do siedziby MJWPU w Warszawie (składowanie w magazynie Wykonawcy do momentu przywiezienia całego nakładu, maksymalnie 8 przyjazdów do MJWPU). 6

7 Numer pojedynczy: Lp. druk nakład format oprawa papier objętość 1 środki 5000 A4 szyta, dwie kreda mat. 20 stron (210x297mm) metalowe eurozszywki 150 g/m2 4+4 (full kolor) 2 okładka 5000 A4 razem ze kreda mat. 4 strony (210x297mm) środkami 250 g/m2 4+4 (full kolor) + folia mat. + lakier punktowo 3 Transport do 8 razy, pakowanie III. Informacje uzupełniające. Autorskie prawa majątkowe do dzieła przechodzą bez ograniczeń na Zamawiającego. Podczas przygotowania publikacji obowiązują następujące standardy: 1. Pozyskiwanie tekstów i materiałów uzupełniających. Teksty zawarte w biuletynie będą opracowywane przez zespół osób odpowiedzialnych za redagowanie biuletynu w Wydziale Promocji i Wydawnictw Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, natomiast teksty zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego do pozyskania wg jego potrzeb przygotowane zostaną przez zespół/osobę zaproponowanych/ną w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tekstów, Ŝądania poprawy lub opracowania tekstu od nowa (jeŝeli jego poprawienie nie będzie moŝliwe). Wykonawca zapewni we własnym zakresie zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi, wizerunkiem opisywanych/fotografowanych osób, a takŝe fotografii, projektów, makiet, itp. oraz prawa do wykorzystania materiałów i przeniesienie majątkowych praw autorskich bez ograniczeń na Zamawiającego. 7

8 Wykonawca we własnym zakresie będzie pozyskiwał zdjęcia (grafiki, itp.) odpowiadające tematyce tekstów w zakresie określonym w specyfikacji technicznej. 2. Redakcja tekstów zleconych przez Zamawiającego redagowania zleconych tekstów oraz materiałów przekazanych przez Zamawiającego dokona zespół osób wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Celem redaktora jest m.in. zapewnienie komunikatywności, lekkości i przejrzystości tekstu. 3. Redakcja techniczna Wykonawca wykona czynności niezbędne do przygotowania materiału do składu i druku. 4. Przekazanie biuletynu kaŝdorazowo po zaakceptowaniu ostatecznej wersji Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego biuletyn informacyjny w formie papierowej w nakładzie 5000 egzemplarzy zapakowanych w paczkach oraz w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF i wersji otwartej. 5. Termin wykonania: przedstawienie propozycji oprawy graficznej: nie później niŝ 15 dni od daty podpisania umowy; przedstawienie numeru pilotaŝowego: nie później niŝ 20 dni od daty podpisania umowy; termin wykonania kolejnych numerów biuletynu: nie później niŝ 10 dni od momentu otrzymania materiałów od Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewni moŝliwość bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w ciągu 2 godzin od momentu powiadomienia o konieczności wystąpienia. 7. Zamawiający w przypadku wydawania numerów podwójnych oraz wkładek tematycznych będzie stosować ceny, wynikające z mnoŝenia ceny za stronę numeru pojedynczego przez liczbę stron numeru podwójnego bądź wkładki. 8. Sesje policzone za 1 szt., w razie niewykorzystania wszystkich sesji, Wykonawca nie będzie rościł pretensji do uzyskania wynagrodzenia za nie. 9. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy wszystkie informacje niezbędne do uzyskania właściwej wizualizacji biuletynu, spójnej ze strategią informacji i promocji funduszy strukturalnych, w tym wszystkie logotypy oraz niezbędne informacje dotyczące kolorystyki. Oprawa graficzna wydawnictwa powinna być spójna z księgą identyfikacji wizualnej przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego. 10. W kaŝdym numerze biuletynu znajdzie się informacja Egzemplarz bezpłatny oraz informacje o finansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej oraz numer ISSN. 11. Ponadto wszystkie materiały promocyjne powinny spełniać poniŝsze wymagania: zachowanie spójnej identyfikacji wizualnej dla materiałów z logo RPO WM; ilekroć będzie mowa o nadruk teleadresowy to do zastosowania będzie: 8

9 Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, Warszawa, tel. (0-22) , fax (0-22) ilekroć będzie mowa o logo RPO WM, to do stosowania będzie: lub ilekroć będzie mowa o logo MJWPU, to do stosowania będzie: ilekroć będzie mowa o formułce to do zastosowania będzie: Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ; ilekroć będzie mowa o haśle to do umieszczenia na materiale będzie: dla rozwoju Mazowsza ; ilekroć będzie mowa o egz. bezpł. to do umieszczenia na materiale będzie: egzemplarz bezpłatny, opcjonalnie wersje skrócone: egz. bezpłatny, bądź teŝ egz. bezpł. ; ilekroć będzie mowa o www to do umieszczenia na materiale będzie: ; ilekroć będzie mowa o infolinii to do umieszczenia na materiale będzie: ; wszystkie materiały/produkcje muszą mieć uregulowane kwestie majątkowych praw autorskich, które będą przekazane bez ograniczeń na MJWPU do dalszej dystrybucji i wykorzystywania; 9

10 kaŝdy materiał promocyjny musi być przekazany do archiwizacji do Wydziału Promocji i Wydawnictw w plikach otwartych i pdf na nośniku CD/DVD (2szt.- z opisaną zawartością) w ciągu 2 tygodni od dostarczenia wykonanych prac. materiały promocyjne magazynowane będą u Wykonawcy i przywoŝone do Zamawiającego wg jego zapotrzebowania, maksymalnie do 8 razy do 1 wydania, przy czym ostatnia transza moŝe nastąpić w roku 2010 w marcu. Zamawiający poniesie koszty transportu za faktycznie zrobione kursy, ale nie więcej niŝ 8 do 1 wydania biuletynu. pakowanie wszystkich niŝej wymienionych przedmiotów winno być tak wykonane, aŝeby maksymalnie zabezpieczyć je zastosować osobne opakowania, przegródki, wypełniacze itp., aby towar dotarł w całości, niepognieciony, nieporysowany. Towar z tego typu wadami będzie zwrócony do Wykonawcy do poprawy. kaŝda paczka powinna być opakowana w szary papier/szary karton, oklejona, z kartką białą i opisem- nazwą materiału promocyjnego oraz ilością w paczce. Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 10

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wykonania druku czterech wydań biuletynu Lubelski Informator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/U-332-16/13 Załącznik nr 2.2 do SIWZ Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wydania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Usługa druku wydawnictw: broszur i podręcznika dla wnioskodawców oraz innych materiałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ FE-II.272.4.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, graficzne, korekta, skład, łamanie,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/D-332-26/12 Załącznik nr 2B do SIWZ dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1) dla rozwoju Mazowsza PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Projekt umowy (część 1 zamówienia)

dla rozwoju Mazowsza Projekt umowy (część 1 zamówienia) dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

Wyja nienia i modyfikacja tre ci SIWZ na przygotowanie (skład, łamanie, przygotowanie do druku) 2 numerów biuletynu, druk i dystrybucj

Wyja nienia i modyfikacja tre ci SIWZ na przygotowanie (skład, łamanie, przygotowanie do druku) 2 numerów biuletynu, druk i dystrybucj Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ na przygotowanie (skład, łamanie, przygotowanie do druku) 2 numerów biuletynu, druk i dystrybucję 4 numerów Biuletyny Informacyjnego Fundusze Europejskie w Polsce,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt)

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt) WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część C

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część C Dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR WZP/WIS/U-335-53/10

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR WZP/WIS/U-335-53/10 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

zdanie o tym co teraz robi mama,

zdanie o tym co teraz robi mama, Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza Wykonawców do składania wstępnych ofert na usługę opracowania redakcyjnego i graficznego, składu, łamania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-15/PW/12 A. Druk, transport i dostarczenie czterech numerów biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pt. Lubelskie

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla rozwoju Mazowsza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z WZP/WIS/U-332-29/13 dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego, składu, dostawy i rozładunku ksiąŝki dla

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego, składu, dostawy i rozładunku ksiąŝki dla Strona 1 z 9 Kielce: USŁUGA OPRACOWANIA, SKŁADU, DRUKU, DOSTAWY I ROZŁADUNKU KSIĄśEK DLA DZIECI ORAZ ALBUMU PROMUJĄCYCH RPOWŚ NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Numer ogłoszenia: 222237-2011;

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Wykonanie i dostarczenie kalendarzy promocyjnych na 2014 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kalendarz wieloplakatowy na rok 2015 Nakład: 400 sztuk Ilość plansz: 13 z okładką a) format: szerokość 500 mm x 700 mm (+/- 10 mm). b) nadruk: pełen

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt)

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt) WZP/WIS/U-335-59/11 Załącznik nr 3A do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r.

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r. Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r. W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3,Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Toruń, dn. 21.07.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin 2. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE NR 1 I 2 do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do druku i druk 3 raportów badawczych oraz dostarczenie ich do wskazanych adresatów

Przygotowanie do druku i druk 3 raportów badawczych oraz dostarczenie ich do wskazanych adresatów Dnia 21 października 2015 Szanowni Państwo, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej

Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej I. MATERIAŁY INFORMACYJNE Materiały informacyjne to trzyjęzyczny dokument

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO oznaczenie sprawy OKE/3/2009 UZP nr 41984-2009 z 26.02.2009r. Zatwierdzam Wicedyrektor OKE w Gdańsku Irena Kulesz Gdańsk, dn. 26.02.2009r. ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ` SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Usługa przeprowadzenia Kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 na potrzeby Mazowieckiej Jednostki WdraŜania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. Szczecin dn. 21.03.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania publikacji podsumowującej projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie graficzne oraz produkcja 2.000 kompletów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2)

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 31.03.2015r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/139/PUBLIKACJE Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej1. Druk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 do umowy nr. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 do SIWZ na wykonanie naświetlenia, druku i oprawy 4 tytułów książek zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Załącznik nr 1 do umowy nr. I. Na wykonanie naświetlenia, druku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 15/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 15/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę publikacji oraz broszur w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 15/2014/TP, data: 22.12.2014

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst ujednolicony na dzień 26.09.2014r. CZĘŚĆ 1 Główny kod CPV: 79-80-00-00-2 Usługi drukowania i powiązanie Dodatkowe kody CPV: 79-82-30-00-9 Usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr../.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie graficzne i wydanie kalendarzy na rok 2016 oraz plakatów na potrzeby realizacji projektu LIFE13

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA ... ... ...

UMOWA ZLECENIA ... ... ... Załącznik nr 4 UMOWA ZLECENIA nr Zawarta w dniu. 2013 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, reprezentowanym przez: 1), 2). zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Warunki realizacji 2014-2020 1. Warunkiem podpisania umowy będzie przesłanie do Zamawiającego cen jednostkowych poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny kosztów zamieszczenia:

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny kosztów zamieszczenia: Dodatki informacyjne do prasy - wycena Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny kosztów zamieszczenia: 1. W czasopiśmie młodzieżowym skierowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 8 2015-07-17 10:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na: druku oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. a, zwaną/ym/ dalej Wykonawcą, wpisaną/ym/ do.. pod nr. z siedzibą w.., reprezentowaną/ ym/ przez:

Wzór umowy. a, zwaną/ym/ dalej Wykonawcą, wpisaną/ym/ do.. pod nr. z siedzibą w.., reprezentowaną/ ym/ przez: BDG Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr../09 z dnia.. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, wydruk i dystrybucję broszur informacyjnoedukacyjnych prezentujących prawa i obowiązki obywatela w

Bardziej szczegółowo

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie:

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie: WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do przetargu na usługę wydawniczą w zakresie przygotowania projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Wewnętrzny Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Regulamin składania materiałów do druku przez Jednostki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Do siedziby Biura Promocji

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na opracowanie i wydanie albumu promującego Ziemię Jana Kochanowskiego. Zwoleń, dnia 24 lipca 2012 r. I.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na opracowanie i wydanie albumu promującego Ziemię Jana Kochanowskiego. Zwoleń, dnia 24 lipca 2012 r. I. Zwoleń, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie i wydanie albumu promującego Ziemię Jana Kochanowskiego I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r.

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. ---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZO/2/2011 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z WZP/WIS/U-332-37/13 dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy Załącznik nr 4

Formularz ofertowy Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Załącznik nr 4 I. Nazwa i adres Zamawiającego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49 II. Przedmiot zamówienia Drukowanie w 2012 roku materiałów na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych (ulotek informacyjnych, plakatów, roll-up) wraz z dostawą, w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do Badania rynku IP.2610.2.2016 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Opis przedmiotu zamówienia kalendarze DOA-IV.272.58.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części III Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 6 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ (Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza WZP/WIS/U-335-53/11 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) I. Przedmiot zamówienia II. Informacje o projekcie III. Zakres zamówienia IV. Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/WST PL-SK/./2013 zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/WST PL-SK/./2013 zawarta w dniu... w Warszawie Strona1 UMOWA NR CPE/WST PL-SK/./2013 zawarta w dniu... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 21.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/54/PUBLIKACJE Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej: 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

A) Barbara Smolenska " Fryderyk Chopin i jego muzyka"

A) Barbara Smolenska  Fryderyk Chopin i jego muzyka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę polegającą na wydrukowaniu 9 tytułów książek znajdujących się w planie wydawniczym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info Łomianki: Druk dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl Numer ogłoszenia: 77235-2015;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powiat Jarociński wraz z partnerskimi powiatami realizuje projekt Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych

Bardziej szczegółowo