EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu"

Transkrypt

1 E E 55+ EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy / RAPORT KRAJU PARTNERSKIEGO Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD GRUP DOCELOWYCH Polska 2009 Ten projekt jest finansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną. 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Obecna sytuacja w zakresie demografii i zatrudnienia 4 III. Ogólny przegląd wyników badań 6 IV. Szczegółowy przegląd wyników badań 29 V. Analiza porównawcza 78 VI. Wnioski 81 VII. Rekomendacje 83 2

3 I. WSTĘP 1. Tło Obecny raport oparty jest na badaniach przeprowadzonych wśród grup docelowych w Polsce w ramach Europejskiego projektu Leonardo da Vinci 55+ Employability Learning Environment w programie Uczenie się przez Całe śycie. Ankiety zostały dostarczone do 200 menadŝerów i pracowników działów HR w MŚP oraz do 200 pracowników w wieku 55+. Otrzymano 97 odpowiedzi z grupy pierwszej i 100 z grupy drugiej. Raport napisany został przez Małgorzatę Mikłosz i Anetę Zioło reprezentujące polskiego partnera Danmar Computers. Badania i część analiz przeprowadzone były przy współudziale reprezentantów grup docelowych: Luizy Karp menadŝer HR Tomasza Florczaka dyrektor HR, Info-projekt Ltd. Alicji Ceglińskiej pracownik 55+, Danmar Computers 2. Cele Cele raportu identyfikacja i analiza: potrzeb szkoleniowych, z włączeniem obszarów, rodzajów, form i metod szkoleń wśród pracowników 55+ w odniesieniu do moŝliwości zatrudnienia; potrzeb szkoleniowych, z włączeniem obszarów, rodzajów, form i metod szkoleń wśród menadŝerów i pracowników działów HR, aby skutecznie zarządzać starzejącą się siłą roboczą; chęci menadŝerów MŚP i pracowników HR do zatrudniania osób w wieku 55+ oraz oferowania im szkoleń; poglądów menadŝerów na Zarządzanie Wiekiem; opinii menadŝerów MŚP i pracowników HR o krajowych regułach zatrudniania osób w wieku 55+ i poziomu wiedzy o krajowym prawodawstwie w dziedzinie zatrudnienia; opinii pracowników 55+ na temat dyskryminacji w miejscu pracy; podejścia pracowników 55+ do pozostania w pracy w okresie emerytalnym; podejścia i odczuć obu grup docelowych odnośnie środowiska szkoleniowego oferowanego przez projekt. porównanie moŝliwości i poglądów obu grup docelowych w odniesieniu do zatrudnienia i szkolenia pracowników 55+. wyciąganie wniosków na temat poglądów obu grup docelowych odnośnie poprawy w zatrudnieniu osób w wieku 55+. rekomendacje w jaki sposób powinny zostać wypracowane produkty projektu aby odpowiedzieć na potrzeby obu grup docelowych. 3. Metodologia badań Metodologia badań oparta była na ankietach wielokrotnego wyboru opracowanych dla dwóch grup docelowych tak, aby uzyskać informacje o poglądach i opiniach, świadomości i wiedzy oraz zamiarach. Wykorzystano róŝne rodzaje sposobów komunikacji: wywiady osobiste (85%) rozmowy telefoniczne (5%) wiadomości (10%) 3

4 II. OBECNA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I W ZATRUDNIENIU W POLSCE Obecna sytuacja w zatrudnieniu w Polsce odzwierciedla zmiany demograficzne i migracyjne. MoŜe być scharakteryzowana przez następujące parametry (źródło: Eurostat z wyjątkiem migracji netto źródło: Centralny Urząd Statystyczny) urodzenia oczekiwana długość Ŝycia migracje proporcja populacji w wieku pomiędzy stopa zatrudnienia osób w wieku wiek emerytalny Urodzenia Pozytywny trend w zwiększającej się liczbie urodzeń, obserwowany w tabeli poniŝej, jest wynikiem między innymi prowadzonej bardzo aktywnej promocji polityki prorodzinnej w Polsce. Tabela 1. Urodzenia Uwaga: Urodzenia stosunek liczby urodzeń w roku do średniej populacji w danym roku. Wartość podana jest na 1000 mieszkańców. Oczekiwana długość Ŝycia Oczekiwana długość Ŝycia jest średnią liczbą lat do przeŝycia przez grupę osób urodzonych w tym samym roku, jeśli śmiertelność w kaŝdym wieku pozostaje stała w przyszłości. Oczekiwana długość Ŝycia jest takŝe miarą ogólnej jakości Ŝycia w kraju i podsumowuje śmiertelność w kaŝdym wieku. Tabela 2. Oczekiwana długość Ŝycia przy urodzeniu w danym roku w podziale na płeć męŝczyźni kobiety Uwaga: Oczekiwana długość Ŝycia przy urodzeniu liczba lat, jaką moŝna oczekiwać, Ŝe nowo urodzone dziecko przeŝyje przyjmując obecne warunki śmiertelności. Liczby w Tabeli 2 wskazują wielkości występujące w Polsce. Znajdują się one poniŝej średniej UE, co moŝe być tłumaczone warunkami Ŝycia, systemem opieki zdrowotnej i standardem Ŝycia. Migracja Polska charakteryzuje się duŝą populacją migracji. Główny Urząd Statystyczny nie posiada danych za lata 2003 i

5 Tabela 3. Emigracja Imigracja to stosunkowo nowy temat w Polsce. Dokładne statystyki nie są dostępne. Oszacowano, Ŝe w 2007 roku liczba imigrantów wynosiła ok. 1% populacji kraju, co oznacza ok ludzi. Tabela 4. Bilans migracji Uwaga: Bilans migracji róŝnica pomiędzy liczbą imigrantów i emigrantów. Proporcja populacji w wieku lat W Tabeli 4 moŝna zobaczyć, Ŝe liczba osób w tym wieku rośnie z kaŝdym rokiem. Tabela 5. Proporcja populacji w wieku lat Uwaga: Procentowy udział w populacji Poziom zatrudnienia Z wyjątkiem roku 2004, poziom zatrudnienia jest rosnący (zobacz tabelę 5). Tabela 6. Poziom zatrudnienia (%) Wiek emerytalny - Oficjalny wiek przejścia na emeryturę wynosi 65 lat u męŝczyzn i 60 lat u kobiet. Dodatkowo, istnieje schemat wcześniejszej emerytury, który obejmuje osoby urodzone przed , spełniające warunki: - kobiety w wieku 55 lat lub więcej, z 30-letnim staŝem pracy; - osoby całkowicie ubezwłasnowolnione mogą otrzymać emeryturę 5 lat wcześniej, jeśli wypełniły wymagania dotyczące staŝu pracy; - osoby pracujące w szkodliwych warunkach lub wykonujące specyficzny rodzaj pracy (oficjalna lista) 5 lat wcześniej (np. dziennikarze, pracownicy huty szkła, pracownicy kolei), 10 lat wcześniej (górnicy, osoby pracujące z ołowiem, kadmem i azbestem, pracownicy huty stali, piloci, kierowcy) lub 15 lat wcześniej (muzycy grający na instrumentach dętych). Wcześniejsze emerytury są kalkulowane przy uŝyciu ogólnej metody kalkulacji emerytur. Kwota zaleŝy od liczby lat ubezpieczenia. 5

6 III. OGÓLNY PRZEGLĄD REZULTATÓW BADANIA 1. Tło kulturowe Jak wynika z analizy odpowiedzi respondentów, powinniśmy brać pod uwagę takŝe aspekt kulturowy. Ogólnie, Polacy są chętni do uczenia się nowych metod, szczególnie tych, które są popularne za granicą. Czasami jednak metody te mogą nie być najlepszymi w danej sytuacji. 2. Profil respondentów MENADśEROWIE W ramach badania przebadano 97 menadŝerów MPŚ, szefów departamentu i pracowników HR. Ich szczegółowy profil moŝna zobaczyć w diagramie 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4 6

7 Diagram 5 Diagram 6 Liczba respondentów-kobiet jest wyraźnie wyzsza. 64% jest w przedziale wiekowym % to szefowie departamentów i menadŝerowie. Poziom reprezentacji firm pod względem ich rozmiaru jest niemal równy, 38% duŝych, 37% średnich i 27% małych przedsiębiorstw. Większość firm działa w sektorze usług i jest zlokalizowana we Wschodniej Polsce. PRACOWNICY W ramach badania przebadano 100 pracowników 55+. Ich szczegółowy profil moŝna zobaczyć w diagramach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Sześćdziesiąt osiem procent respondentów to kobiety. Więcej niŝ połowa jest w wieku lat. Prawie połowa respondentów posiada wykształcenie policealne. Większość respondentów to pracownicy. Czterdzieści dwa procent respondentów pracowało w ramach swoich organizacji mniej niŝ przez 5 lat. Ponad połowa reprezentuje mikroprzedsiebiorstwa. Większość firm działa w sektorze usług. Osiemdziesiąt pięć procent firm zlokalizowanych jest we Wschodniej Polsce. Diagram 7 Diagram 8 7

8 Diagram 9 Diagram 10 Diagram 11 Diagram 12 Diagram 13 Diagram 14 8

9 3. Ogólna analiza rezultatów badania MENADśEROWIE Jedna trzecia respondentów uwaŝa, Ŝe doświadczą problemów w bliskiej przyszłości związanych ze starzeniem się ich pracowników. Czterdzieści procent nie jest pewnych, czy takie problemy się pojawią. Te wysokie liczby w połączeniu z dalszymi odpowiedziami pokazują, Ŝe kadra menadŝerska MŚP jest świadoma faktu starzenia się społeczeństwa. Dwadzieścia cztery procent respondentów wyraŝa chęć rekrutacji pracowników 55+ a ponad szesćdziesiąt procent nie jest pewnych tego. Ten rezultat jest raczej pozytywny biorąc pod uwagę kontekt rynku pracy. Pozytywne odpowiedzi mogą świadczyć o wzroście świadomości sektora MŚP menadŝerów i ekspertów w zakresie zmieniających się realiów i zmiany polityki idącej za zmianami demograficznymi w społeczeństwie. Rezultaty wskazują, Ŝe proces rozpoznawania znaczenia tego aspektu wzrasta. 9

10 Trzeba zauwaŝyć, Ŝe ogólna liczba respondentów która nie chciałaby rekrutować pracowników 55+ była niska. Głównym powodem braku chęci zatrudniania ich są: wyŝsze koszty zatrudnienia, brak wydajności, wyŝszy poziom nieobecności i niŝszy poziom mobilności. Pierwszy i trzeci powód są rozumiane podobnie, poniewaŝ gdy trzech respondentów wybierających wyŝsze koszty zatrudnienia zostały zapytanych o to szczegółowo, wspominali kwestie związane z problemami zdrowotnymi starszych osób, które sprawiają Ŝe często są nieobecni. W kwestii braku wydajności, jest to związane z uŝyciem komputerów. Osoby powyŝej 55 roku Ŝycia nie są zaznajomione z ICT na takim poziomie jak ich młodsi koledzy i dlatego teŝ ich praca nie jest tak szybka i wydajna. Poziom mobilności rozumiany jest jako chęć przeniesienia się do innego miasta. Ponad 30% respondentów jest chętna zaoferować pracę swoim pracownikom, którzy weszli w wiek emerytalny, a blisko 50% nie ma zdania. Pozytywne odpowiedzi dawali głównie pracodawcy, którzy mieli na myśli swoich własnych pracowników, którzy pracowali dla firmy przez dłuŝszy czas i dlatego mają duŝe doświadczenie w tym obszarze. 10

11 Powody były podobne: wyŝsze koszty zatrudnienia, brak wydajności i wysoki poziom nieobecności. Blisko trzydzieści procent respondentów wyraŝa chęć zaoferowania bardziej elastycznej formy zatrudnienia dla pracowników powyŝej 55 roku Ŝycia. Patrząc na to pytanie pod względem oferowania pracy pracownikom, którzy są w wieku emerytalnym, moŝna zauwaŝyć, Ŝe liczba pozytywnych odpowiedzi jest właściwie taka sama. Połowa respondentów nie wie, a dwadzieścia procent dało odpowiedź negatywną. Biorąc pod uwagę wyŝej wymienione, moŝna powiedzieć Ŝe sektor MŚP musi lepiej rozumieć potrzeby jego starzejących pracowników i zdobyć więcej wiedzy w obszarze zarządzania wiekiem, nawet jeśli uwaŝają Ŝe ich wiedza w tym zakresie jest satysfakcjonująca. 11

12 NajwyŜszy odsetek ankietowanych, 32% jest skłonny zainwestować w szkolenia pracowników powyŝej 55 roku Ŝycia. Kolejne 70% uczyniłoby tak pod pewnymi warunkami, lub nie jest w stanie podjąć takiej decyzji w danym momencie. Tylko 5% pytanych odpowiedziało nie na postawione pytanie, jednak nie są oni skłonni zainwestować jakichkolwiek pieniędzy. Gdyby szkolenia miały być bezpłatne, oni równieŝ wysłaliby swoich pracowników poświęcając w ten sposób ich czas pracy. Generalne odpowiedzi na postawione pytania pokazują, Ŝe szkolenie pracowników jest w Polsce popularną i dobrze znaną metodą podnoszenia kwalifikacji. Zapotrzebowanie na szkolenia zaczyna być zauwaŝane we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, łącznie z branŝą małych i średnich przedsiębiorstw. Respondenci niemal bez wyjątków preferują krótkoterminowe szkolenie dla swoich pracowników. To moŝe być konsekwencja tego, Ŝe taki typ szkolenia jest bardzo popularny w Polsce. DuŜy odsetek respondentów preferuje otwarte szkolenia, a tylko dwa procent chce włączyć swoje zasoby do szkolenia pracowników. Ta odpowiedź jest zaskakująca w porównaniu do dalszych odpowiedzi, gdzie wielu respondentów wybiera warsztaty jako preferowaną formę szkolenia. 12

13 Najbardziej preferowaną formą szkolenia jest blended learning, co moŝe być wyjaśnione wysokim poziomem promocji tego typu szkoleń, w szczególności poprzez projekty EFS. Inną popularną formą szkolenia jest tradycyjne szkolenie face-to-face. Tylko 7% odpowiedzi dla e-learningu jest zaskakującym wynikiem, poniewaŝ ta forma szkolenia wydaje się być coraz bardziej popularna w Polsce. Odpowiedzi na to pytanie mogą być nieco zaskakujące, poniewaŝ kursy to najbardziej tradycyjna forma szkolenia. Odpowiedzi te jednakŝe zawierają równieŝ kursy w formie blended i e-learning i to moŝe wyjaśniać fakt, dlaczego jest to najbardziej preferowana metoda szkolenia. 13

14 Bardzo wysoki poziom odpowiedzi pozytywnych moŝe być spowodowany przez fakt, iŝ zarzadzanie wiekiem to obszar, który jest mocno promowany w Polsce, ponadto pojawiło się wiele szkoleń oferowanych w ramach projektów EFS na ten temat. Połowa respondentów nie potrafi ocenić swojej wiedzy w tym obszarze i jest to spowodwane przez fakt, Ŝe nigdy nie uczestniczyli w formalnym szkoleniu. Warto podkreślić, Ŝe nie było respondentów którzy udzielili odpowiedzi nie na to pytanie. Porównując odpowiedzi na to pytanie z odpowiedziami na poprzednie pytanie wynik moŝe być zaskakujący. Prawie 80% ankietowanych uczestniczyło w szkoleniach w dziedzinie zarządzania ludźmi w róŝnym wieku, ale niewielu ponad sześćdziesięciu ankietowanych stwierdziło, Ŝe posiada jakąś wiedzę w tej dziedzinie. Z drugiej strony, prawie 20% nigdy nie uczestniczyło w Ŝadnym szkoleniu, lecz nie są oni w stanie osądzić czy posiadają wiedzę w dziedzinie zarządzania ludźmi w róŝnym wieku. Niektórzy z ankietowanych zdobyli tą wiedzę poprzez inne niŝ szkolenia środki, a niektórzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku zróŝnicowanym wiekowo. Ponownie, patrząc na inne pytania w zakresie zarządzania wiekiem, odpowiedź na to pytanie moŝe być zaskakująca. Większość respondentów uwaŝa, Ŝe posiadają wiedzę w tym zakresie lub uczęszczali na szkolenie na ten temat. Powinno to być jednak odbierano jako pozytywny znak udowadniający, Ŝe respondenci rozpoznają potrzebę ciągłego udoskonalania się i uczenia się przez całe Ŝycie. 14

15 Odpowiedzi na te pytania pokazują, Ŝe większość tematów jest w jakiś sposób interesująca dla respondentów, jednak najwaŝniejszą kwestią jest budowa postawy przyjaznej starszym wśród pracodawców. Rezultaty pokazują, Ŝe mniej niŝ dwadzieścia procent jest świadomych procedur legislacyjnych w zakresie ulg w zatrudnieniu, podczas gdy ponad sześćdziesiąt procent jest z nimi zapoznanych do pewnego stopnia. Blisko dwadzieścia procent nie jest dobrze zapoznanych z prawem zatrudniania osób 55+. Ten odsetek jest stosunkowo wysoki, biorąc pod uwagę Ŝe respondenci zajmują pozycje menadŝerów. 15

16 Wysoki odsetek respondentów jest zainteresowany dostępem do doradztwa prawnego w zakresie rekrutacji i moŝliwości uzyskania ulg w zatrudniania pracowników 55+. Potrzeba korzystania z takich usług moŝe być łatwo zrozumiana, poniewaŝ na rynku nie ma zbyt wielu tego typu usług. 77% respondentów jest zainteresowanych doradztwem w zakresie prawa europejskiego. To naturalne zjawisko, biorąc pod uwagę, Ŝe rynek staje się coraz bardziej globalny. JednakŜe poziom zainteresowania prawem krajowym i ulgami w zakresie zatrudnienia pracowników 55+ równieŝ jest bardzo wysoki. 16

17 Tylko śladowy odsetek respondentów uwaŝa, Ŝe polityka państwa w zakresie rekrutacji pracowników 55+ jest spójna i logiczna. Bardzo duŝy odsetek (blisko 70%) nie potrafi tego ocenić, a blisko 30% uwaŝa Ŝe taka polityka nie jest realizowana. NaleŜy podkreślić, Ŝe osiemdziesiąt pięć procent respondentów jest zainteresowanych pilotowym testowaniem w ramach projektu. Wyjaśnia to fakt, Ŝe większość respondentów została z nim zapoznana przez osoby prowadzące badania, przekazujące szczegółowe informacje o projekcie i odpowiadające na pytania swoich respondentów. 17

18 PRACOWNICY 55+ Blisko połowa respondentów ma problemy w identyfikacji, czy w ich miejscu pracy pojawiają się postawy dyskryminacyjne. Ten wynik moŝe być wyjaśniony tym, Ŝe pracownicy 55+ równieŝ nie potrafili zdefiniować róŝnych aspektów terminu dyskryminacja, lub mogli się bać dawać odpowiedź pozytywną. Blisko czterdzieści procent daje odpowiedź pozytywną, a tylko 15% uwaŝa, Ŝe takich postaw nie ma. Główne powody dyskryminacji według samych beneficjentów to wyŝsze koszty zatrudnienia i niŝsza wydajność pracowników powyŝej 55 lat. NiŜsza mobilność równieŝ jest powodem, jednak nie aŝ tak znaczącym. Z punktu widzenia pracowników 55+ poziom nieobecności, wskazany przez menadŝerów działów HR, nie jest tak istotnym czynnikiem. 18

19 Tylko dziewięć procent respondentów uwaŝa, Ŝe nie ma Ŝadnych postaw dyskryminacynych po stronie ich kolegów. Trzydzieści cztery procent przyzynaje, Ŝe takie postawy mogą występować. Większa część respondentów nie potrafi tego ocenić. Trzydzieści trzy procent respondentów uwaŝa, Ŝe nie będzie łatwo znaleźć im pracę w tym momencie, co ma odniesienie do ich kwalifikacji. Tylko sześć procent respondentów patrzy na to pozytywnie, a sześćdziesiąt trzy procent nie potrafi tego ocenić. Ta niepewność moŝe być spowodowana ogólnie złą sytuacją w światowej gospodarce, co wpływa równieŝ na polski rynek. 19

20 Większość pracowników 55+ chciałaby zostać w pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. MoŜe to być wyjaśnione przez fakt, Ŝe starsza generacja jest przyzwyczajona do pracy w tym samym miejscu przez wiele lat i nie pasuje do ogólnego trendu częstego zmieniania miejsca zatrudnienia co kilka lat.. RównieŜ fakt, Ŝe chcą pozostać w miejscu pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego moŝe być wyjaśniony przez trudną sytuację gospodarczą kraju. Spośród dwudziestu czterech procent, którzy powiedzieli Ŝe nie chcą zostawać w pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, połowa ma obowiązki rodzinne. Inne wymieniane powody to problemy ze zdrowiem oraz chęć spędzenia czasu z rodziną i na rozwój swoich zainteresowań. 20

21 Blisko jedna trzecia respondentów chce zostać w pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, bez względu na warunki oferowane im przez pracodawców. Ich chęć wynika przede wszystkim z trudnych warunków finansowych. JednakŜe najbardziej istotnym powodem wydaje się być bonus związany z opieką zdrowotną. To kwestia związana z problematyczną sytuacją polskiej słuŝby zdrowia. Osiemdziesiąt siedem procent respondentów chce uczestniczyć w szkoleniu oferowanym przez pracodawcę. Ten wysoki odsetek odpowiedzi pozytywnych zaprzecza stereotypom dotyczącym pracowników 55+, rzekomo niechętnych poprawianiu swoich umiejętności i kompetencji. Niewielki odsetek nie chce poprawiać swoich umiejętności i kompetencji. 21

22 Respondenci chcą poprawić swoje umiejętności w 3 głównych obszarach: umiejętności komputerowe, języki obce i umiejętności społeczne. Tylko niewielki odsetek chciałby być szkolony w obszarach takich jak zdrowie, historia i sztuka. Respondenci, którzy chcieliby poprawić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem preferują szkolenia związane z Internetem, Excelem i Wordem, poniewaŝ są to najbardziej popularne aplikacje komputerowe. Inne interesujące dla respondentów obszary to Access, wyspecjalizowany software taki jak AutoCAD, Photoshop i w dwóch procentach Statistica. 22

23 W kwestii ogólnego języka angielskiego, ponad połowa respondentów chce uczyć się języka od poziomu podstawowego. Stosunkowo wysoka liczba 25% posiada juŝ pewne podstawy języka i chce uczyć się na poziomie zaawansowanym. To moŝe wydawać się zaskakujące, poniewaŝ większość pracowników 55+ nie uczyła się tego języka w ramach edukacji szkolnej, z drugiej strony jednak wielu z nich miało doświadczenia w pracy za granicą (Anglia, Irlandia, USA). Ponad połowa respondentów chce się uczyć języka angielskiego (biznesowy) od poziomu podstawowego. Dziewiętnaście procent chce zacząć od poziomu komunikatywnego wyjaśnienia są tu podobne do odnoszących się do poprzedniego pytania. 23

24 Dwa główne obszary zainteresowania respondentów to praca grupowa w zróŝnicowanym pod względem wieku, następnie język ciała, rozwiązywanie konfliktów i automotywacja. Najmniejsze zainteresowanie dotyczy tematów takich jak samoświadomość i techniki komunikacji. Siedemdziesiąt dziewięć procent respondentów preferuje szkolenia krótkoterminowe. Tylko dziewiętnaście uwaŝa, Ŝe szkolenie długoterminowe jest dla nich odpowiednie. Dwa procent respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 24

25 Ponad połowa respondentów preferuje szkolenia otwarte, co koresponduje z odpowiedziami danymi przez menadŝerów HR. Jedna trzecia chciałaby uczyć się w domu, a trzynaście procent uznaje oba typy szkolenia. Starsze pokolenie jest bardziej przyzwyczajone do tradycyjnego szkolenia face-to-face, co odzwierciedla wyŝszy wskaźnik wyboru tej formy szkolenia. Inni respondenci preferowali blended learning (dwadzieścia cztery procent) i e-learning (piętnaście procent). 25

26 Najbardziej preferowaną metodą szkoleń są kursy. Niska liczba głosów oddanych na warsztaty wydaje się być zaskakująca, biorąc pod uwagę pozostałe odpowiedzi, gdzie duŝy odsetek respondentów wskazało właśnie warsztaty. Porównując jednak te dwie metody, kursy są bardziej preferowane. Odsetek seminariów i warsztatów jest niski odpowiednio jedenaście i dwanaście procent. Siedemdziesiąt dziewięć procent respondentów chce realizować pewne działania fizyczne. Nie jest to zaskakujące w kontekście promocji zdrowego stylu Ŝycia (szczególnie poprzez media). 26

27 Osiemdziesiąt pieć procent pracowników 55+ chciałoby mieć dostęp on-line do doradztwa prawnego. Respondenci zaczynają zdawać sobie sprawę ze znaczenia bycia informowanym w tym zakresie, co pomoŝe im bronić swoich praw. Podobnie do menadŝerów zarządzania zasobami ludzkimi, bardzo wysoki odsetek ankietowanych jest zainteresowanych badaniem pilotaŝowym projektu. MoŜe to wyjaśniać fakt, Ŝe kwestionariusze były uzupełniane w obecności badaczy znajomych z projektem ELE 55+, którzy mogli wyjaśniać szczegóły projektu i na bieŝąco wyjaśniać pytania ankietowanych. 27

28 IV. SZCZEGÓŁOWY PRZEGLĄD REZULTATÓW BADANIA MENADśEROWIE Odpowiedzi na pytania są pod pływem następujących aspektów: płeć, wiek, pozycja, typ przedsiębiorstwa i sektor biznesowy. Dlatego teŝ odpowiedzi na kaŝde pytanie będą analizowane z uwzględnieniem tych czynników. PYTANIE 1 Czy myślisz, Ŝe doświadczysz pewnych problemów w najbliŝszej przyszłości w zakresie starzenia się Twoich pracowników, oraz zwiększającej się redukcji liczby młodych pracowników na rynku pracy? Ankietowane kobiety bardziej niŝ męŝczyźni były świadome problemów związanych ze starzeniem się siły roboczej. MenadŜerowie powyŝej 55 roku Ŝycia bardzo jasno dostrzegają ten problem, podczas gdy młodzi menadŝerowie, co zaskakujące, niekoniecznie uznają to za problem. Kierownicy zarządzania zasobami ludzkimi są bardziej świadomi istnienia tego problemu niŝ menadŝerowie i 28

29 kierownicy wydziałów. Małe firmy wyraźniej widzą ten problem niŝ mikro i średnie przedsiębiorstwa. Problem jest takŝe lepiej dostrzegany w sektorze handlu niŝ produkcji i usług. PYTANIE 2 Czy zatrudnił(a)byś pracowników 55+? MęŜczyźni zdecydowanie bardziej są skłonni zatrudnić osoby powyŝej 55 lat niŝ kobiety, które w duŝym stopniu są niezdecydowane. TakŜe ludzie powyŝej 55 roku Ŝycia oraz starsi menadŝerowie są bardziej skłonni zatrudnić osoby powyŝej 55 lat niŝ ich młodsi i mniej doświadczeni koledzy. W konsekwencją dostrzeŝenia problemu starzenia się siły roboczej przez małe przedsiębiorstwa, te właśnie przedsiębiorstwa są najbardziej skłonne zatrudnić osoby powyŝej 55 roku Ŝycia w porównaniu z mikro i średnimi przedsiębiorstwami. BranŜa handlowa oraz produkcyjna są równieŝ skłonne do zatrudnienia osób powyŝej 55 roku Ŝycia, podczas gdy w branŝy usług jest to tylko 2% ankietowanych. 29

30 PYTANIE 3 Czy moŝesz podać szczegółowe powody? Brak wydajności i wyŝsze koszty zatrudnienia wydają się być najbardziej istotnym powodem dla kobiet jak i męŝczyzn, płeć nie wpływa na odpowiedzi w duŝym stopniu. Dla respondentów powyŝej 55 roku Ŝycia głównym powodem jest brak wydajności. Głównym powodem dla starszych menadŝerów i pracowników działów HR jest niŝsza wydajność, podczas gdy dla szefów departamentów, niŝszy poziom mobilności. WyŜsze koszty zatrudnienia są najwiekszym problemem dla małych przedsiębiorstw, podczas gdy dla średnich największy problem to niski poziom wydajności i częsta nieobecność. Zaskakiwać moŝe to, Ŝe ten ostatni nie jest widziany jako problem przez mikro- i małe przedsiębiorstwa (zero procent). Niska wydajność i mobilność to główne problemy w sektorze produkcji i handlu, podczas gdy wyŝsze koszty dotyczą sektora usług. 30

31 PYTANIE 4 Czy zatrudniłbyś osobę która przeszła na emeryturę? Ankietowani męŝczyźni są bardziej niŝ kobiety skłonni zaproponować pracę własnym emerytowanym pracownikom, jednak ta róŝnica nie jest bardzo duŝa. Bardziej skłonne do tego są osoby poniŝej 55 roku Ŝycia, w przeciwieństwie do osób powyŝej 55 lat, mikro i małe przedsiębiorstwa w przeciwieństwie do średnich przedsiębiorstw oraz branŝe handlowa oraz usługowa w przeciwieństwie do usługowej. Zajmowane stanowisko nie jest czynnikiem, który wpływała na odpowiedzi na to pytanie w większym stopniu. 31

32 PYTANIE 5 Czy moŝesz podać szczegółowe powody? 32

33 Dla ankietowanych kobiet głównym powodem nie zatrudniania emerytowanych pracowników jest ich mniejsza wydajność, a dla męŝczyzn mniejsza mobilność. Dla najstarszych respondentów, jest tylko jeden powód mniejsza wydajność, podczas gdy dla najmłodszych i tych pomiędzy 35 a 55 rokiem Ŝycia mniejsza wydajność i wyŝsze koszty zatrudnienia. WyŜsze koszty są najwaŝniejszą przyczyną dla osób zajmujących wszystkie stanowiska, podczas gdy mniejsza wydajność dla wszystkich przedsiębiorstw bez względu na rozmiar. WyŜsze koszty i mniejsza wydajność są powodem nie zatrudniania w branŝy produkcyjnej, podczas gdy mniejsza wydajność w sektorze handlu. Nieobecność oraz mniejsza wydajność są w równym stopniu istotnymi powodami w branŝy usługowej. PYTANIE 6 Czy zaoferował(a)byś bardziej elastyczne formy zatrudnienia pracownikom 55+? 33

34 Ankietowani męŝczyźni są w porównaniu do kobiet bardziej skłonni zaoferować elastyczną umowę zatrudnienia osobom powyŝej 55 roku Ŝycia. Najbardziej skłonni spośród trzech grup wiekowych są ci powyŝej 55 roku Ŝycia a najmniej ci pomiędzy 35 a 55 rokiem Ŝycia. Młodsi menadŝerowie i kierownicy działu zarządzania zasobami ludzkimi są bardziej skłonni zaoferować umową o pracę osobom powyŝej 55 roku Ŝycia niŝ starsi menadŝerowie. Bardziej otwarte na elastyczne zatrudnienie są średnie i mikro przedsiębiorstwa w porównaniu do małych przedsiębiorstw. Jedynym sektorem pozytywnie oceniającym oferowanie elastycznych umów o pracę osobom powyŝej 55 roku Ŝycia jest sektor usługowy, podczas gdy sektor produkcyjny nie jest w stanie ocenić a sektor handlu jest albo niezdecydowany albo niechętny co do takiego rozwiązania. PYTANIE 7 Czy zainwestował(a)byś w szkolenia pracowników 55+, dzięki którym mogliby nabyć kompetencje wymagane we współczesnej gospodarce? 34

35 Większość zarówno kobiet jak i męŝczyzn zdecydowanie zainwestowałaby w szkolenie osób powyŝej 55 roku Ŝycia, niektórzy pod pewnymi warunkami. Prawie połowa respondentów w wieku powyŝej 55 lat jak równieŝ ci pomiędzy 35 a 55 rokiem Ŝycia równieŝ by zainwestowała, jednak 10% najmłodszych i 12% najstarszych w ogóle nie inwestowałaby w takie szkolenia. Połowa starszych menadŝerów, jak równieŝ mikro przedsiębiorstwa i te w sektorze produkcji zainwestowałaby w szkolenie osób powyŝej 55 roku Ŝycia. Inni zainwestowaliby pod pewnymi warunkami lub nie są w stanie ocenić. Odsetek tych, którzy by nie zainwestowali jest mały, największy w sektorze produkcji (dwadzieścia procent). PYTANIE 8 W jaki typ szkolenia (w odniesieniu do czasu) chciał(a)byś zainwestować? 35

36 Odpowiedzi na te pytania pokazują definitywne preferencje dla szkolenia krótkoterminowego, bez względu na czynniki takie jak płeć, wiek, pozycja, rozmiar przedsiębiorstwa i sektor. PYTANIE 9 A Jaki typ szkolenia (w odniesieniu do uŝytych zasobów) postrzegasz jako najlepszy dla Twojej organizacji? 36

37 Ponownie, odpowiedzi na te pytania pokazują jasne preferencje otwarte szkolenie bez względu na płec, wiek, pozycję, rozmiar przedsiębiorstwa i sektor. PYTANIE 9 B Jaki typ szkolenia uwaŝasz za najlepszy dla swojej organizacji? 37

38 Ankietowane kobiety preferują szkolenia bezpośrednie, podczas gdy męŝczyźni nauczanie zintegrowane. Najmłodsi jak równieŝ najstarsi respondenci preferują nauczanie zintegrowane, podczas gdy Ci pomiędzy 35 a 55 rokiem Ŝycia szkolenia bezpośrednie. Wysoki odsetek starszych menadŝerów wskazało na szkolenia bezpośrednie (77%), podczas gdy kierownicy wydziałów na nauczanie zintegrowane. Mikro przedsiębiorstwa preferują nauczanie bezpośrednie, co moŝe wydawać się trochę zaskakujące. Średnie i małe przedsiębiorstwa jak równieŝ branŝa produkcyjna i handlowa preferują nauczanie zintegrowane, podczas gdy nauczanie bezpośrednie oraz warsztaty są najpopularniejszą formą szkoleń w sektorze usługowym. PYTANIE 9 C Jaką metodę szkolenia uwaŝasz za najlepszą dla swojej organizacji? 38

39 Płeć wydaje się nie mieć większego wpływu na udzielane odpowiedzi. Zarówno kobiety jak i męŝczyźni preferują kursy, następnie warsztaty a następnie seminaria. Najmłodsza jak i najstarsza grupa jest bardziej skłonna zainwestować w warsztaty, podczas gdy najstarsza w kursy. 45% starszych menadŝerów zainwestowałaby w warsztaty a potem w inne metody szkoleń. Kursy są najbardziej interesujące dla kierowników działów zarządzania zasobami ludzkimi jak równieŝ dla kierowników działów. Średnie przedsiębiorstwa są w równym stopniu zainteresowane warsztatami, podczas gdy mikro przedsiębiorstwa preferują kursy. Małe firmy tak samo preferują kursy. Wszystkie trzy sektory uwaŝają kursy za najlepsze dla ich organizacji. PYTANIE 10 Czy posiadasz wiedzę w zakresie zarządzania wiekiem? 39

40 Więcej kobiet niŝ męŝczyzn przyznaje, Ŝe posiada jakąś wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi w róŝnym wieku. Większość męŝczyzn nie jest w stanie ocenić. Najstarsza grupa jest tą, która ma większą wiedzę w tym zakresie niŝ pozostałe dwie grupy, ale róŝnica procentowa nie jest znacząca. Zajmowane stanowisko, rozmiar firmy oraz sektor nie wpływają znacząco na udzielane odpowiedzi na to pytanie. PYTANIE 11 Czy brałeś/aś udział w szkoleniach związanych z zarządzaniem wiekiem? 40

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski LEPSZA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA Szczęśliwsi pracodawcy! Szczęśliwsi pracownicy! Szczęśliwsi klienci! NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010 www.ele-55plus.eu Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Plany dezaktywizacji zawodowej

Plany dezaktywizacji zawodowej Plany dezaktywizacji zawodowej (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r.

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r. Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów 26 września 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja 18 listopada 211 r., Warszawa Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja Cel: Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w ramach szkolenia Akademia Praw Pacjenta oraz ocena znajomości praw pacjenta wśród personelu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt: z zastosowaniem metody blended learning Schemat: Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 SPO RZL

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PIĘĆ LAT STUDIÓW I CO DALEJ?

PIĘĆ LAT STUDIÓW I CO DALEJ? Pięć lat studiów i co dalej? PIĘĆ LAT STUDIÓW I CO DALEJ? Raport Start People na temat oczekiwań łódzkich studentów wobec rynku pracy Łódź 2012 Pięć lat studiów i co dalej? 2 O Start People Start People

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKICH BIUR KARIER ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Raport Coachowie Europa i Polska

Raport Coachowie Europa i Polska Raport Coachowie Europa i Polska COACHING W związku z róŝnymi definicjami i róŝnym rozuminiem coachingu, obliczenie zapotrzebowania na coachów i adekwatny do tego potencjał szkół coachingu został oparty

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

rozwoju przedsiębiorczości w województwie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu

rozwoju przedsiębiorczości w województwie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu Poznań, dnia 17.08.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZLECENIODAWCA Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stosownie do postanowień Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA SONDAŻOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT INOWROCŁAW

WYNIKI BADANIA SONDAŻOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT INOWROCŁAW WYNIKI BADANIA SONDAŻOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT INOWROCŁAW PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI PRZEPROWADZONEGO PRZY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJĄ JEUNES EUROPÉENS (UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień... miesiąc... rok... w....... Nr PESEL... Nr NIP... Wiek w latach:... Adres

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski

Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski Wrocław, lipiec 2008 Najlepsze pensje mają szefowie działów finansowych - średnio ponad 11

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Aktywność kobiet na rynku pracy Analiza danych zastanych

Aktywność kobiet na rynku pracy Analiza danych zastanych Aktywność kobiet na rynku pracy Analiza danych zastanych czerwiec 2006 r. Agata ZadroŜna agata.zadrozna@tns-global.pl Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; 00-687 Warszawa; NIP:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce

Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja ds. Kontaktów z Obywatelami Dział Badania Opinii Publicznej Do wiadomości Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego Dział Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy

Konkurs dla firm Mama w pracy Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012 Organizatorzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC Szanowna Pani, * * * Ankieta dla kobiet prosimy o udział

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

8. Formularz ankiety rekrutacyjnej moŝna otrzymać w punkcie rekrutacyjnym lub, w wersji elektronicznej, pobrać ze strony internetowej projektu.

8. Formularz ankiety rekrutacyjnej moŝna otrzymać w punkcie rekrutacyjnym lub, w wersji elektronicznej, pobrać ze strony internetowej projektu. 1 Regulamin uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego Słownik uŝytych terminów: - projekt projekt Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Raport z badania Wykonawca badania: PBS DGA ul. Junaków 2 81-820 Sopot - 2 - 1. Zarys metodologiczny W pierwszym

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA

Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA Bariery ograniczające dostęp do rynku pracy bezrobotnym mieszkańcom powiatu poznańskiego. Diagnoza aktualnej sytuacji i przyszłych potrzeb kadrowych lokalnych

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW Czwartek, 14 maja 2009 roku 52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW AŜ 52% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie szuka pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedŝerskie średniego

Bardziej szczegółowo

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie Program Program sektorowy Kategoria akcji Akcja Cele i opis akcji UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie LEONARDO DA VINCI MOBILNOŚĆ LEONARDO DA VINCI IVT (osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego) Celem

Bardziej szczegółowo

Aplikacje i witryny (Facebook)

Aplikacje i witryny (Facebook) Aplikacje i witryny (Facebook) Na podstawie: Grzegorz Prujszczyk i Kamil Śliwowski, Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach Web 2.0 Po przejściu z głównego panelu Ustawień Prywatności (Konto Ustawienia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 50+ na rynku pracy dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA Polki od wielu lat starają się zaistnieć na rynku pracy. Dokładają wszelkich starań, by dowieść, że są tak samo kompetentnymi

Bardziej szczegółowo

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15 24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, 4.04.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii uczestników szkoleń zrealizowanych na zlecenie IZ POPT w latach 2010-2011

Badanie opinii uczestników szkoleń zrealizowanych na zlecenie IZ POPT w latach 2010-2011 Badanie opinii uczestników szkoleń zrealizowanych na zlecenie IZ POPT w latach 2010-2011 Raport opracowany przez: GfK Polonia Sp. z o.o. Miejsce i data: Warszawa, marzec 2012 Spis treści Spis ilustracji...

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA RYNKU TRENERÓW 2007

WYNIKI BADANIA RYNKU TRENERÓW 2007 WYNIKI BADANIA RYNKU TRENERÓW 2007 WyStrona 1 z 8 CEL BADANIA Cel: W ramach projektu wsparcia profesjonalizacji trenerów, prowadzących szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, czyli dofinansowania, ze

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego)

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Raport wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na podstawie ankiet PAIiIZ S.A. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem do europejskiej mobilności

Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem do europejskiej mobilności Sprawozdanie z ewaluacji projektu : Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem do europejskiej mobilności PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 Sporządził Opiekun praktyk Sławomir śołnierek Szczecin 10.10.2008

Bardziej szczegółowo

Zyskać 3,4 proc. Prelegenci: Monika Dawid-Sawicka, Radosław Podgrudny, Beata Świercz, Sebastian Trzciński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP

Zyskać 3,4 proc. Prelegenci: Monika Dawid-Sawicka, Radosław Podgrudny, Beata Świercz, Sebastian Trzciński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP Zyskać 3,4 proc. Wystąpienie przygotowane w oparciu o wyniki projektów PARP: Bilans Kapitału Ludzkiego, Akademia PARP, Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe

Bardziej szczegółowo