SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

2 WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi szkoły. Powstał na podstawie diagnozy problemów wychowawczych w naszym gimnazjum. Dbałość o zdrowie kaŝdego ucznia, ochrona przed zagroŝeniami rozwoju to jedno z zasadniczych zadań szkoły. Opracowany program uczy radzenia sobie z problemami, przed którymi staje młody człowiek. Kształci wiele cennych umiejętności takich jak asertywność, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, uczy dokonywania właściwych wyborów. Profilaktyka to przede wszystkim promocja zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego dzieci i młodzieŝy. Przez działanie profilaktyczne szkoły naleŝy rozumieć zapobieganie, powstrzymywanie przed niewłaściwym, ryzykownym zachowaniem szkodliwym dla zdrowia somatycznego, psychicznego i społecznego. Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagroŝeniami i reagowanie na pojawiające się zagroŝenia.

3 PODSTAWA PRAWNA TWORZENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych stanowią: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół zawarto w Dzienniku Ustaw Nr 10 poz. 96 z 2002r. W ust. 1 pkt. 1 otrzymał brzmienie: 1. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. W ust. 2 otrzymał brzmienie: 2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, uchwala rada iczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Akt wykonawczy w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zawarto w Dzienniku Ustaw Nr 51 poz. 458 z dnia 26 lutego 2002 r. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 2. Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 3. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Dodatkowe akty prawne: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz.483, art. 72). 2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, art. 3, 19 i 33). 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z

4 późniejszymi zmianami, art. 1). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458 i Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416). W załącznikach - 2 ust.1, 2: 16 b, 1 Statut szkoły określa prawa ucznia, 16 b 2 Statut szkoły określa obowiązki. 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o Ŝyciu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 67, poz. 756 i Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1037). 7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111 poz. 35). 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w działalności promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz 537). 9. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 10. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 11. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476). 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŝy zagroŝonych uzaleŝnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 13. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 468). 14. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uŝywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55). 15. Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła (załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 172/2008 z dn r.

5 16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2008.

6 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZOSTAŁ OPRACOWANY W POWIĄZANIU Z: Statutem Szkoły Szkolnym Programem Wychowawczym - stanowi podstawę dla celów i zasad szkolnego programu profilaktyki Szkolnymi Zestawami Nauczania są istotne dla określenia struktury i treści szkolnego programu profilaktyki Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania jest istotny dla planowanych metod i form realizacji szkolnego programu profilaktyki Program opracowano na podstawie: Programu zajęć wychowawczo profilaktycznych Spójrz inaczej A. Kołodziejczyka Promocja zdrowia i profilaktyka uzaleŝnień. Przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum H. Jakubowska W oparciu o diagnozę środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców, informacje przekazane przez kuratora sądowego, dzielnicowych, pracowników socjalnych MOPS (obserwacje, ankiety, wywiady, techniki socjometryczne, rozmowy) Program obejmuje uczniów klas I III.

7 GRUPY RYZYKA I POZIOMY PROFILAKTYKI Charakter działań profilaktycznych moŝe być róŝny w zaleŝności od potrzeb osób, do których jest kierowany. Populacje dzieci i młodzieŝy moŝemy podzielić na grupy: 1. niskiego ryzyka naleŝą tu te osoby, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych, są przed inicjacją. 2. podwyŝszonego ryzyka naleŝą tu osoby, które mają juŝ za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych. 3. wysokiego ryzyka naleŝą tu osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych. Do kaŝdej z tych grup kierowane są inne działania profilaktyczne naleŝące do róŝnych poziomów. Do grup niskiego ryzyka skierowana jest profilaktyka pierwszorzędowa, polegająca na promocji zdrowia i zapobieganiu zagroŝeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami Ŝycia jej celem jest odroczenie inicjacji. Profilaktyka drugorzędowa skierowana jest do osób z grupy podwyŝszonego ryzyka i wymaga pomocy w wycofywaniu się z zachowań ryzykownych. Profilaktyka trzeciorzędowa obejmuje działaniami grupę wysokiego ryzyka i polega na zatrzymaniu procesu chorobowego i degradacji społecznej. NaleŜą tu działania ściśle terapeutyczne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne. W szkole moŝe być realizowana tylko profilaktyka pierwszorzędowa, której zadaniem jest przeciwdziałanie zagroŝeniom, wspieranie procesu wychowania oraz identyfikacja osób będących w grupie podwyŝszonego ryzyka. Pomoc osobom zagroŝonym i uzaleŝnionym przynaleŝy specjalistycznym placówkom, m.in. poradniom psychologiczno icznym, ośrodkom socjoterapii i poradniom zdrowia psychicznego, itp. Zadaniem szkoły jest nawiązanie współpracy z tymi placówkami.

8 CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA Szereg czynników indywidualnych i społecznych, działając chroniąco, łagodzi wpływ kontaktu z czynnikami ryzyka. Czynniki chroniące bezpośrednio zmniejszają poziom dysfunkcji, wchodzą w interakcje z czynnikami ryzyka łagodząc ich wpływ, przerywają łańcuch czynników pośredniczących, poprzez który działa czynnik ryzyka. W ramach profilaktyki szkolnej będziemy promować zdrowy styl Ŝycia, przeciwdziałać zagroŝeniom, rozwijać umiejętności radzenia sobie z wymogami Ŝycia. W swych działaniach skupimy się na wzmacnianiu czynników chroniących: silna więź emocjonalna z rodzicami zainteresowanie nauką szkolną, rozwojem regularne praktyki religijne poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych przynaleŝność do pozytywnej grupy umiejętność rozwiązywania problemów wraŝliwość społeczna poczucie własnej skuteczności pozytywny stosunek do szkoły wsparcie w trudnych sytuacjach u dojrzałej osoby zdolności umoŝliwiające dobre wyniki w nauce podejmowanie aktywności oraz na osłabianiu oddziaływania czynników ryzyka: środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowania normy społeczne (obyczaje) promujące lub prowokujące dane zachowania modelowanie takich zachowań w domu i w szkole konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie grupa rówieśnicza w której normą są zachowania dysfunkcyjne niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów Ŝyciowych łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych wczesna inicjacja zachowań ryzykownych

9 DIAGNOZA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole wskazuje na występowanie następujących zachowań problemowych: Wagary Zachowania agresywne Eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi Niszczenie mienia szkolnego Niska kultura słowa Brak motywacji do nauki Uczniowie jako problem postrzegają agresję, brak umiejętności komunikacji, palenie przez młodzieŝ papierosów, picie alkoholu, kontakt z narkotykami, przypadki wymuszania przez kolegów pieniędzy, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Rodzice zwracają uwagę na problem agresji, kontakt młodzieŝy z substancjami psychoaktywnymi, wielogodzinne korzystanie z mediów(telewizja, internet), brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w szkole i poza szkołą, problemy wychowawcze z dziećmi w domu. Nauczyciele twierdzą, Ŝe problemem jest agresja słowna i fizyczna, wulgarne słownictwo, palenie przez młodzieŝ tytoniu, eksperymentowanie z narkotykami, nagminne próby korzystania na lekcji z telefonu, picie alkoholu, wagary, niszczenie mienia szkoły, kradzieŝe, zaśmiecanie szkoły. Podkreślają równocześnie, Ŝe zachowania problemowe wiąŝą się z niskimi potrzebami edukacyjnymi i brakiem motywacji do nauki. Kolejną trudność stanowi nieporadność wychowawcza rodziców wielu rodziców nie posiada odpowiednich umiejętności wychowawczych, koniecznych do prawidłowego pokierowania rozwojem, zwłaszcza psychicznym i dydaktycznym dziecka,

10 CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Celem programu profilaktycznego jest przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły ani jemu samemu ani innym. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości młodzieŝy. Aby osiągnąć ten cel szkoła będzie: promować zdrowy, aktywny tryb Ŝycia, informować uczniów i rodziców o skutkach uŝywania alkoholu, narkotyków i palenia papierosów, wypracowywać umiejętność podejmowania właściwych decyzji, kształtować odpowiedzialność za ochronę zdrowia własnego i innych, uczyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, ćwiczyć zachowania asertywne, empatii, wspierać rozwój fizyczny i intelektualny, uczyć efektywnego spędzania wolnego czasu, rozwijać zainteresowania uczniów (koła zainteresowań, konkursy, olimpiady), wzmacniać poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje moŝliwości, ćwiczyć umiejętność komunikacji, wyraŝania własnych opinii, przekonań i poglądów, ćwiczyć sposoby kontroli emocji, uczyć sposobów rozwiązywania problemów, kształtować postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, wspierać relacje rodzic uczeń - nauczyciel, w celu tworzenia właściwego klimatu szkoły zapewniającego podmiotowość i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców, rozwijać umiejętności wychowawcze rodziców (izacja rodziców), wzbudzać świadomość odczuwania własnych nastrojów, emocji oraz pomagać w formułowaniu (nazywaniu) ich.

11 SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU Mając na uwadze wzmacnianie czynników chroniących przed zagroŝeniami oraz niwelowanie oddziaływania czynników ryzyka zostaną podjęte następujące działania: Sposoby realizacji programu 1. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych współpraca z Poradnią Psych.-Ped. 2. Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyr., nauczania indywidualnego, zaj. dla uczniów dyslektyków i innych form pomocy psych.-. zgodnie z zaleceniami poradni. 3. Organizowanie kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych. 4. Rozbudzanie zainteresowania nauką, motywacji do nauki, pomoc w określaniu celów Ŝyciowych. 5. Edukacja rodziców rozmowy indywidualne, izacja rodziców, spotkania z Radą Rodziców. 6. Współpraca z Poradnią Psych. Ped., MOPS, PCPR, Policją, dzielnicowymi, kuratorami sądowymi, CARITAS 7. Sporządzenie wykazu placówek specjalistycznych, numerów telefonów zaufania dla młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniami, pomoc w kontaktach z tymi placówkami. 8. Indywidualne rozmowy profilaktyczne z uczniami z grupy zwiększonego ryzyka i ich rodzicami. 9. Interwencje wobec uczniów podejrzanych o eksperymentowanie ze środkami Odpowiedzialni Pedagog, psycholog, pracownicy poradni Dyrektor,, nauczyciele Dyrektor, nauczyciele Nauczyciele, psycholog, psycholog, dyrektor Pedagog, psycholog, wychowawcy Pedagog, psycholog Pedagog, psycholog, pielęgniarka Pedagog, psycholog, wychowawcy,

12 psychoaktywnymi. 10. Szkolne uroczystości, apele, konkursy. 11. Szkolne imprezy sportowo rekreacyjne: wycieczki, zawody sportowe, turnieje, dyskoteki, wyjścia do kina, na wystawy, spektakle teatralne. 12. Projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej. 13. Tematyczne gazetki w klasach, na korytarzu. 14. Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach wystąpienia niepoŝądanych zachowań uczniów. 15. Realizacja godzin wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawczej klasy. 16. Działania edukacyjne na lekcjach z poszczególnych przedmiotów (omawianie róŝnych aspektów uzaleŝnień, sekt, itp.) dyrektor Nauczyciele, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy Uczniowie Zespół Wychowawczy Wychowawcy Nauczyciele wos, biologii, j. polskiego, religii

13 Szkolny Program Profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr3 w Kędzierzynie-Koźlu obejmuje działaniem następujące obszary: Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary Dyscyplina szkolna, niska kultura słowa Ubóstwo materialne rodzin uczniów Palenie papierosów, narkotyki, alkohol, media RóŜne formy agresji i przemocy wśród uczniów śyjmy zdrowo i bezpiecznie Za realizację programu odpowiedzialni są: nauczyciele przedmiotów szkolny wychowawcy klas pielęgniarka szkolna dyrektor szkoły

14 Obszar: Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Organizowanie kół zainteresowań 2. Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych- stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach. 3. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów. 4. Pedagogizacja rodziców. Spotkania w ramach zebrań i konsultacji. 5. Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców. 6. Mobilizacja zespołów klasowych. Pomoc zaprzyjaźnionego kolegi. 7. Przestrzeganie zaleceń PPPP dot. dostosowania wymagań edukacyjnych do moŝliwości i określonych dysfunkcji ucznia 8. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów. 9. Podjęcie działań w oparciu o procedury postępowania w sytuacji wystąpienia niepoŝądanych zachowań uczniów. Dyrektor, wicedyrektor Nauczyciele przedmiotów Wychowawcy klas,, pielęgniarka szkolna Wychowawcy klas, Nauczyciele, wychowawcy, samorząd klasowy Wszyscy nauczyciele,, psycholog w razie potrzeby

15 10. Wyłonienie grupy wagarowiczów i objęcie ich wzmoŝonym nadzorem. 11. Określenie przyczyn wagarowania. 12. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów w celu zmniejszenia ich absencji.

16 Obszar: Dyscyplina szkolna, niska kultura słowa Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Cykliczne spotkania uczniów, nauczycieli i dyrektora na apelach szkolnych 2. DyŜury nauczycieli na przerwach wg harmonogramu 3. Organizowanie w ramach czasu wolnego zajęć wychowawczych (integracyjne festyny, wycieczki, dyskoteki) 4. Współpraca z Policją i StraŜą Miejską w działaniach profilaktycznych 5. Egzekwowanie odpowiedniego stroju uczniów, na co dzień i na uroczystościach szkolnych Dyrektor Dyrektor, nauczyciele Wychowawcy klas Pedagog Wychowawcy klas, nauczyciele, zgodnie z potrzebami uczniów

17 Obszar: Ubóstwo materialne rodzin uczniów Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Prowadzenie bezpłatnego doŝywiania dzieci. 2. Pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki szkolne dzieci z rodzin ubogich 3. Organizowanie zajęć wyrównawczych 4. Przyznawanie zasiłku losowego uczniom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej 5. Pomoc w zdobyciu stypendium szkolnego MOPS, dyrektor Dyrektor, Dyrektor, nauczyciele przedmiotów Komisja ds. pomocy materialnej Dyrektor we współpracy z Urzędem Miasta wrzesień

18 Obszar: Palenie papierosów, narkotyki, alkohol, media Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Rozpoznawanie zjawisk uzaleŝnień występujących w środowisku ucznia. 2. Przekazywanie na lekcjach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych wiedzy o mechanizmach uzaleŝnień. 3. Kształcenie umiejętności odmawiania, poczucia własnej wartości, mobilizowanie do rozwijania zainteresowań. 4. Redagowanie gazetek o tematyce poświęconej uzaleŝnieniom. 5. Projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej. Nauczyciele, wychowawcy,, pielęgniarka Nauczyciele, wychowawcy,, Pedagog, wychowawcy, pielęgniarka nauczyciele godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe godziny wychowawcze 6. DyŜury nauczycielskie w czasie przerw, w miejscach, w których uczniowie palą. 7. Działania zgodnie z procedurami postępowania w sytuacji wystąpienia niepoŝądanych zachowań uczniów. Dyrektor szkoły, nauczyciele Nauczyciele, wychowawcy,, dyrektor w razie potrzeby 8. Otoczenie szczególną opieką uczniów, którzy eksperymentowali z substancjami psychoaktywnymi. 9. Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach i imprezach organizowanych w szkole., Nauczyciele, wychowawcy

19 10. Organizowanie spotkań uczniów z inspektorem d/s nieletnich i dzielnicowymi 11. Współpraca z kuratorami sądowymi i policją. Pedagog, wychowawcy termin uzgadniany z p. Kominkiem, dzielnicowymi 12. Pedagogizacja rodziców na temat uzaleŝnień, zapoznanie z moŝliwościami leczenia oraz adresami placówek specjalistycznych., zebrania z rodzicami 13. Informowanie uczniów i rodziców o zagroŝeniach czyhających w Internecie oraz netykiety 14. Rozmowy na temat karalności łamanie praw autorskich w Internecie 15. Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych wychowawcy, nauczyciele informatyki nauczyciele informatyki, nauczciele informatyki praca ciagła początek roku szkolnego

20 Obszar: RóŜne formy agresji i przemocy Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły WSO i konsekwentne przestrzeganie zapisów. 2. Rozpoznanie przyczyn agresywnych zachowań wśród uczniów. 3. Interwencje w sytuacjach pojawienia się zachowań agresywnych zgodnie z procedurami. 4. Kierowanie uczniów sprawiających powaŝne problemy wychowawcze do poradni psych.-. i poradni specjalistycznych. 5. Zajęcia na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, reagowania na agresję własną i innych, zachowań asertywnych. 6. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów koleŝeńskich, klasowych na drodze negocjacji. Wychowawcy nauczyciele,, dyrektor IX, X, praca ciągła razie potrzeby w razie potrzeby godziny wych. w razie potrzeby 7. Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w szkole, kółkach zainteresowań, SKS. nauczyciele

21 8. DyŜury w miejscach sprzyjających agresji. 9. Współpraca z rodzicami, izacja rodziców, w razie potrzeby kierowanie do specjalistów. 10. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi zachowań agresywnych wobec rówieśników i dorosłych. Nauczyciele Pedagog zgodnie planem dyŝurów po uzgodnieniu z przedstawicielem StraŜy Miejskiej

22 Obszar: śyjmy zdrowo i bezpiecznie Zadanie Odpowiedzialni Termin 1. Propagowanie zdrowego Ŝywienia gazetki, pogadanki. 2. Badania profilaktyczne w kierunku anoreksji, bulimii, nadwagi pomiar ciała na wadze analitycznej. Pielęgniarka, wychowawcy, nauczyciele biologii Pielęgniarka wg planu pracy wg planu pracy 3. Omawianie zmian fizycznych i psychiczne okresu dojrzewania. 4. Higiena wzroku i słuchu. Pielęgniarka, nauczyciele biologii, wychowawcy Pielęgniarka, konsultacje lekarskie wg planu pracy wg planu pracy pielęgniarki 5. Szkolenie w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. 6. Przeprowadzanie pogadanek na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji i ferii zimowych. 7. Prelekcje na temat zapobiegania zakaŝeniom wirusem HIV i innymi chorobami zakaźnymi. 8. Pogadanki, gazetki na temat zagroŝeń wynikających z uŝywania substancji psychoaktywnych. 9. Projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej. 10. Propagowanie aktywnego wypoczynku. Pielęgniarka, samorząd uczniowski pielęgniarka, dyrektor Pielęgniarka, szkolny, wychowawcy Nauczyciele biologii, pielęgniarka,, wychowawcy nauczyciele biologii Nauczyciele wf, wychowawcy wg planu pracy m-ce: I, VI godziny wychowawcze w kl. III lekcje biologii, godziny wychowawcze

23 11. Organizowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, przerw oraz imprez szkolnych dyŝury nauczycielskie. 12. Udzielanie porad indywidualnych dotyczących problemów zdrowotnych uczniów. 13. Spotkania uczniów z lekarzem medycyny pracy. 14. Spotkania z zakresu fizjologii, higieny okresu dojrzewania i profilaktyki zdrowotnej Dyrektor szkoły Pielęgniarka Pielęgniarka Pielęgniarka, (w ramach programu profilaktycznego, Stop tylko dla dziewcząt ) II semestr Termin uzgadniany z realizatorem programu, dla dziewcząt kl. II

24 EWALUACJA PROGRAMU Ewaluacja to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów w celu jego usprawnienia. (wg L. Korporowicza) Formy ewaluacji szkolnego programu profilaktycznego: 1. Obserwacja 2. Wywiady 3. Ankiety sprawdzające dla rodziców i uczniów 4. Rozmowy z rodzicami, uczniami 5. Metody socjometryczne (badania struktury klasy) 6. Udział uczniów w konkursach, apelach i akcjach promujących zdrowie 7. Przygotowanie gazetek i wystaw 8. Analiza dokumentacji szkolnej Szkolny Program Profilaktyki jest programem otwartym i w razie potrzeby będzie uaktualniany i uszczegóławiany. Niektóre zadania mogą ulec przesunięciu w terminarzu, w zaleŝności od sytuacji wychowawczej i potrzeb szkoły.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie I. PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum Nr 1 w Raszynie oraz o następujące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. JANA PAWŁA II w PODOBINIE I. POJĘCIE I ZAKRES PROFILAKTYKI Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie podejmują działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W GDAŃSKU PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Profilaktyka-to ochrona człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY L Podstawa prawna: > Rozporządzenie MENiS z dnia 26 luty 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie ZAŁOśENIA Szkolnego Programu Profilaktyki A. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSYAWOWA NR 11 im. ORLĄT LWOWSKICH w OPOLU Program uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 27 września 2011r. ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały Rady Rodziców z dnia 10 września 2015r. w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga skrzydła. H.Carter 1 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 Spis treści: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 Opracowała: Małgorzata Gęsina I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sabniach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRONICZNYCH W BYTOMIU na rok szkolny 206 / 207 Pozytywna opinia Rady Rodziców dn. 3 IX 206 Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego dn. 4 IX 206

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karol Miarki w Lędzinach rok szkolny 2009/2010

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karol Miarki w Lędzinach rok szkolny 2009/2010 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karol Miarki w Lędzinach rok szkolny 2009/2010 Szkolny Program Profilaktyki opracowany przez komisję ds. Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH 1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Szybowicach tworząc Program Profilaktyczny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHEŁCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2013/2014 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Program profilaktyki Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. I Program został opracowany w oparciu o: akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół w Mycielewie. na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół w Mycielewie. na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół w Mycielewie na rok szkolny 2014/2015 Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Mycielewie uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki 2014/2015 Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zatwierdzony przez Radę Rodziców, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 30.09.2014r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Celem głównym niniejszego programu jest: Kształtowanie pozytywnych postaw i zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi szkoły. Powstał na podstawie diagnozy problemów

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14 marca 2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH V LICEUM

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA W GNIEWKOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA ZAWODOWA W GNIEWKOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI I. Podstawa prawna. Konwencja Praw Dziecka, art. 3, 19, 33. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Rozporządzenia MEN z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu profilaktyki jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r. 1. WSTĘP Profilaktyka jest procesem chronienia człowieka w jego rozwoju przed pojawiającymi się zagrożeniami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1 I. PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki, stanowią:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

Projekt Jestem bezpieczny w szkole i ty też

Projekt Jestem bezpieczny w szkole i ty też Projekt Jestem bezpieczny w szkole i ty też Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej WSTĘP Celem kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Złotoryi w roku szkolnym 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Złotoryi w roku szkolnym 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Złotoryi w roku szkolnym 2014/2015 Profilaktyka to odpowiednie działanie, które ma na celu pojawienie się lub rozwój danego zjawiska w konkretnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE 2009-2012 Uchwalony...14 września 2009 r...na posiedzeniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 01.10.2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo