SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

2 WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi szkoły. Powstał na podstawie diagnozy problemów wychowawczych w naszym gimnazjum. Dbałość o zdrowie kaŝdego ucznia, ochrona przed zagroŝeniami rozwoju to jedno z zasadniczych zadań szkoły. Opracowany program uczy radzenia sobie z problemami, przed którymi staje młody człowiek. Kształci wiele cennych umiejętności takich jak asertywność, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, uczy dokonywania właściwych wyborów. Profilaktyka to przede wszystkim promocja zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego dzieci i młodzieŝy. Przez działanie profilaktyczne szkoły naleŝy rozumieć zapobieganie, powstrzymywanie przed niewłaściwym, ryzykownym zachowaniem szkodliwym dla zdrowia somatycznego, psychicznego i społecznego. Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagroŝeniami i reagowanie na pojawiające się zagroŝenia.

3 PODSTAWA PRAWNA TWORZENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych stanowią: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół zawarto w Dzienniku Ustaw Nr 10 poz. 96 z 2002r. W ust. 1 pkt. 1 otrzymał brzmienie: 1. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. W ust. 2 otrzymał brzmienie: 2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, uchwala rada iczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Akt wykonawczy w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zawarto w Dzienniku Ustaw Nr 51 poz. 458 z dnia 26 lutego 2002 r. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 2. Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 3. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Dodatkowe akty prawne: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz.483, art. 72). 2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, art. 3, 19 i 33). 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z

4 późniejszymi zmianami, art. 1). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458 i Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416). W załącznikach - 2 ust.1, 2: 16 b, 1 Statut szkoły określa prawa ucznia, 16 b 2 Statut szkoły określa obowiązki. 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o Ŝyciu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 67, poz. 756 i Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1037). 7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111 poz. 35). 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w działalności promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz 537). 9. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 10. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 11. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476). 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŝy zagroŝonych uzaleŝnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 13. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 468). 14. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uŝywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55). 15. Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła (załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 172/2008 z dn r.

5 16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2008.

6 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZOSTAŁ OPRACOWANY W POWIĄZANIU Z: Statutem Szkoły Szkolnym Programem Wychowawczym - stanowi podstawę dla celów i zasad szkolnego programu profilaktyki Szkolnymi Zestawami Nauczania są istotne dla określenia struktury i treści szkolnego programu profilaktyki Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania jest istotny dla planowanych metod i form realizacji szkolnego programu profilaktyki Program opracowano na podstawie: Programu zajęć wychowawczo profilaktycznych Spójrz inaczej A. Kołodziejczyka Promocja zdrowia i profilaktyka uzaleŝnień. Przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum H. Jakubowska W oparciu o diagnozę środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców, informacje przekazane przez kuratora sądowego, dzielnicowych, pracowników socjalnych MOPS (obserwacje, ankiety, wywiady, techniki socjometryczne, rozmowy) Program obejmuje uczniów klas I III.

7 GRUPY RYZYKA I POZIOMY PROFILAKTYKI Charakter działań profilaktycznych moŝe być róŝny w zaleŝności od potrzeb osób, do których jest kierowany. Populacje dzieci i młodzieŝy moŝemy podzielić na grupy: 1. niskiego ryzyka naleŝą tu te osoby, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych, są przed inicjacją. 2. podwyŝszonego ryzyka naleŝą tu osoby, które mają juŝ za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych. 3. wysokiego ryzyka naleŝą tu osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych. Do kaŝdej z tych grup kierowane są inne działania profilaktyczne naleŝące do róŝnych poziomów. Do grup niskiego ryzyka skierowana jest profilaktyka pierwszorzędowa, polegająca na promocji zdrowia i zapobieganiu zagroŝeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami Ŝycia jej celem jest odroczenie inicjacji. Profilaktyka drugorzędowa skierowana jest do osób z grupy podwyŝszonego ryzyka i wymaga pomocy w wycofywaniu się z zachowań ryzykownych. Profilaktyka trzeciorzędowa obejmuje działaniami grupę wysokiego ryzyka i polega na zatrzymaniu procesu chorobowego i degradacji społecznej. NaleŜą tu działania ściśle terapeutyczne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne. W szkole moŝe być realizowana tylko profilaktyka pierwszorzędowa, której zadaniem jest przeciwdziałanie zagroŝeniom, wspieranie procesu wychowania oraz identyfikacja osób będących w grupie podwyŝszonego ryzyka. Pomoc osobom zagroŝonym i uzaleŝnionym przynaleŝy specjalistycznym placówkom, m.in. poradniom psychologiczno icznym, ośrodkom socjoterapii i poradniom zdrowia psychicznego, itp. Zadaniem szkoły jest nawiązanie współpracy z tymi placówkami.

8 CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA Szereg czynników indywidualnych i społecznych, działając chroniąco, łagodzi wpływ kontaktu z czynnikami ryzyka. Czynniki chroniące bezpośrednio zmniejszają poziom dysfunkcji, wchodzą w interakcje z czynnikami ryzyka łagodząc ich wpływ, przerywają łańcuch czynników pośredniczących, poprzez który działa czynnik ryzyka. W ramach profilaktyki szkolnej będziemy promować zdrowy styl Ŝycia, przeciwdziałać zagroŝeniom, rozwijać umiejętności radzenia sobie z wymogami Ŝycia. W swych działaniach skupimy się na wzmacnianiu czynników chroniących: silna więź emocjonalna z rodzicami zainteresowanie nauką szkolną, rozwojem regularne praktyki religijne poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych przynaleŝność do pozytywnej grupy umiejętność rozwiązywania problemów wraŝliwość społeczna poczucie własnej skuteczności pozytywny stosunek do szkoły wsparcie w trudnych sytuacjach u dojrzałej osoby zdolności umoŝliwiające dobre wyniki w nauce podejmowanie aktywności oraz na osłabianiu oddziaływania czynników ryzyka: środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowania normy społeczne (obyczaje) promujące lub prowokujące dane zachowania modelowanie takich zachowań w domu i w szkole konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie grupa rówieśnicza w której normą są zachowania dysfunkcyjne niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów Ŝyciowych łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych wczesna inicjacja zachowań ryzykownych

9 DIAGNOZA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole wskazuje na występowanie następujących zachowań problemowych: Wagary Zachowania agresywne Eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi Niszczenie mienia szkolnego Niska kultura słowa Brak motywacji do nauki Uczniowie jako problem postrzegają agresję, brak umiejętności komunikacji, palenie przez młodzieŝ papierosów, picie alkoholu, kontakt z narkotykami, przypadki wymuszania przez kolegów pieniędzy, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Rodzice zwracają uwagę na problem agresji, kontakt młodzieŝy z substancjami psychoaktywnymi, wielogodzinne korzystanie z mediów(telewizja, internet), brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w szkole i poza szkołą, problemy wychowawcze z dziećmi w domu. Nauczyciele twierdzą, Ŝe problemem jest agresja słowna i fizyczna, wulgarne słownictwo, palenie przez młodzieŝ tytoniu, eksperymentowanie z narkotykami, nagminne próby korzystania na lekcji z telefonu, picie alkoholu, wagary, niszczenie mienia szkoły, kradzieŝe, zaśmiecanie szkoły. Podkreślają równocześnie, Ŝe zachowania problemowe wiąŝą się z niskimi potrzebami edukacyjnymi i brakiem motywacji do nauki. Kolejną trudność stanowi nieporadność wychowawcza rodziców wielu rodziców nie posiada odpowiednich umiejętności wychowawczych, koniecznych do prawidłowego pokierowania rozwojem, zwłaszcza psychicznym i dydaktycznym dziecka,

10 CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Celem programu profilaktycznego jest przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły ani jemu samemu ani innym. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości młodzieŝy. Aby osiągnąć ten cel szkoła będzie: promować zdrowy, aktywny tryb Ŝycia, informować uczniów i rodziców o skutkach uŝywania alkoholu, narkotyków i palenia papierosów, wypracowywać umiejętność podejmowania właściwych decyzji, kształtować odpowiedzialność za ochronę zdrowia własnego i innych, uczyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, ćwiczyć zachowania asertywne, empatii, wspierać rozwój fizyczny i intelektualny, uczyć efektywnego spędzania wolnego czasu, rozwijać zainteresowania uczniów (koła zainteresowań, konkursy, olimpiady), wzmacniać poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje moŝliwości, ćwiczyć umiejętność komunikacji, wyraŝania własnych opinii, przekonań i poglądów, ćwiczyć sposoby kontroli emocji, uczyć sposobów rozwiązywania problemów, kształtować postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, wspierać relacje rodzic uczeń - nauczyciel, w celu tworzenia właściwego klimatu szkoły zapewniającego podmiotowość i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców, rozwijać umiejętności wychowawcze rodziców (izacja rodziców), wzbudzać świadomość odczuwania własnych nastrojów, emocji oraz pomagać w formułowaniu (nazywaniu) ich.

11 SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU Mając na uwadze wzmacnianie czynników chroniących przed zagroŝeniami oraz niwelowanie oddziaływania czynników ryzyka zostaną podjęte następujące działania: Sposoby realizacji programu 1. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych współpraca z Poradnią Psych.-Ped. 2. Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyr., nauczania indywidualnego, zaj. dla uczniów dyslektyków i innych form pomocy psych.-. zgodnie z zaleceniami poradni. 3. Organizowanie kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych. 4. Rozbudzanie zainteresowania nauką, motywacji do nauki, pomoc w określaniu celów Ŝyciowych. 5. Edukacja rodziców rozmowy indywidualne, izacja rodziców, spotkania z Radą Rodziców. 6. Współpraca z Poradnią Psych. Ped., MOPS, PCPR, Policją, dzielnicowymi, kuratorami sądowymi, CARITAS 7. Sporządzenie wykazu placówek specjalistycznych, numerów telefonów zaufania dla młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniami, pomoc w kontaktach z tymi placówkami. 8. Indywidualne rozmowy profilaktyczne z uczniami z grupy zwiększonego ryzyka i ich rodzicami. 9. Interwencje wobec uczniów podejrzanych o eksperymentowanie ze środkami Odpowiedzialni Pedagog, psycholog, pracownicy poradni Dyrektor,, nauczyciele Dyrektor, nauczyciele Nauczyciele, psycholog, psycholog, dyrektor Pedagog, psycholog, wychowawcy Pedagog, psycholog Pedagog, psycholog, pielęgniarka Pedagog, psycholog, wychowawcy,

12 psychoaktywnymi. 10. Szkolne uroczystości, apele, konkursy. 11. Szkolne imprezy sportowo rekreacyjne: wycieczki, zawody sportowe, turnieje, dyskoteki, wyjścia do kina, na wystawy, spektakle teatralne. 12. Projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej. 13. Tematyczne gazetki w klasach, na korytarzu. 14. Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach wystąpienia niepoŝądanych zachowań uczniów. 15. Realizacja godzin wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawczej klasy. 16. Działania edukacyjne na lekcjach z poszczególnych przedmiotów (omawianie róŝnych aspektów uzaleŝnień, sekt, itp.) dyrektor Nauczyciele, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy Uczniowie Zespół Wychowawczy Wychowawcy Nauczyciele wos, biologii, j. polskiego, religii

13 Szkolny Program Profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr3 w Kędzierzynie-Koźlu obejmuje działaniem następujące obszary: Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary Dyscyplina szkolna, niska kultura słowa Ubóstwo materialne rodzin uczniów Palenie papierosów, narkotyki, alkohol, media RóŜne formy agresji i przemocy wśród uczniów śyjmy zdrowo i bezpiecznie Za realizację programu odpowiedzialni są: nauczyciele przedmiotów szkolny wychowawcy klas pielęgniarka szkolna dyrektor szkoły

14 Obszar: Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Organizowanie kół zainteresowań 2. Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych- stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach. 3. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów. 4. Pedagogizacja rodziców. Spotkania w ramach zebrań i konsultacji. 5. Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców. 6. Mobilizacja zespołów klasowych. Pomoc zaprzyjaźnionego kolegi. 7. Przestrzeganie zaleceń PPPP dot. dostosowania wymagań edukacyjnych do moŝliwości i określonych dysfunkcji ucznia 8. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów. 9. Podjęcie działań w oparciu o procedury postępowania w sytuacji wystąpienia niepoŝądanych zachowań uczniów. Dyrektor, wicedyrektor Nauczyciele przedmiotów Wychowawcy klas,, pielęgniarka szkolna Wychowawcy klas, Nauczyciele, wychowawcy, samorząd klasowy Wszyscy nauczyciele,, psycholog w razie potrzeby

15 10. Wyłonienie grupy wagarowiczów i objęcie ich wzmoŝonym nadzorem. 11. Określenie przyczyn wagarowania. 12. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów w celu zmniejszenia ich absencji.

16 Obszar: Dyscyplina szkolna, niska kultura słowa Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Cykliczne spotkania uczniów, nauczycieli i dyrektora na apelach szkolnych 2. DyŜury nauczycieli na przerwach wg harmonogramu 3. Organizowanie w ramach czasu wolnego zajęć wychowawczych (integracyjne festyny, wycieczki, dyskoteki) 4. Współpraca z Policją i StraŜą Miejską w działaniach profilaktycznych 5. Egzekwowanie odpowiedniego stroju uczniów, na co dzień i na uroczystościach szkolnych Dyrektor Dyrektor, nauczyciele Wychowawcy klas Pedagog Wychowawcy klas, nauczyciele, zgodnie z potrzebami uczniów

17 Obszar: Ubóstwo materialne rodzin uczniów Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Prowadzenie bezpłatnego doŝywiania dzieci. 2. Pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki szkolne dzieci z rodzin ubogich 3. Organizowanie zajęć wyrównawczych 4. Przyznawanie zasiłku losowego uczniom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej 5. Pomoc w zdobyciu stypendium szkolnego MOPS, dyrektor Dyrektor, Dyrektor, nauczyciele przedmiotów Komisja ds. pomocy materialnej Dyrektor we współpracy z Urzędem Miasta wrzesień

18 Obszar: Palenie papierosów, narkotyki, alkohol, media Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Rozpoznawanie zjawisk uzaleŝnień występujących w środowisku ucznia. 2. Przekazywanie na lekcjach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych wiedzy o mechanizmach uzaleŝnień. 3. Kształcenie umiejętności odmawiania, poczucia własnej wartości, mobilizowanie do rozwijania zainteresowań. 4. Redagowanie gazetek o tematyce poświęconej uzaleŝnieniom. 5. Projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej. Nauczyciele, wychowawcy,, pielęgniarka Nauczyciele, wychowawcy,, Pedagog, wychowawcy, pielęgniarka nauczyciele godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe godziny wychowawcze 6. DyŜury nauczycielskie w czasie przerw, w miejscach, w których uczniowie palą. 7. Działania zgodnie z procedurami postępowania w sytuacji wystąpienia niepoŝądanych zachowań uczniów. Dyrektor szkoły, nauczyciele Nauczyciele, wychowawcy,, dyrektor w razie potrzeby 8. Otoczenie szczególną opieką uczniów, którzy eksperymentowali z substancjami psychoaktywnymi. 9. Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach i imprezach organizowanych w szkole., Nauczyciele, wychowawcy

19 10. Organizowanie spotkań uczniów z inspektorem d/s nieletnich i dzielnicowymi 11. Współpraca z kuratorami sądowymi i policją. Pedagog, wychowawcy termin uzgadniany z p. Kominkiem, dzielnicowymi 12. Pedagogizacja rodziców na temat uzaleŝnień, zapoznanie z moŝliwościami leczenia oraz adresami placówek specjalistycznych., zebrania z rodzicami 13. Informowanie uczniów i rodziców o zagroŝeniach czyhających w Internecie oraz netykiety 14. Rozmowy na temat karalności łamanie praw autorskich w Internecie 15. Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych wychowawcy, nauczyciele informatyki nauczyciele informatyki, nauczciele informatyki praca ciagła początek roku szkolnego

20 Obszar: RóŜne formy agresji i przemocy Zadania Odpowiedzialni Termin 1. Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły WSO i konsekwentne przestrzeganie zapisów. 2. Rozpoznanie przyczyn agresywnych zachowań wśród uczniów. 3. Interwencje w sytuacjach pojawienia się zachowań agresywnych zgodnie z procedurami. 4. Kierowanie uczniów sprawiających powaŝne problemy wychowawcze do poradni psych.-. i poradni specjalistycznych. 5. Zajęcia na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, reagowania na agresję własną i innych, zachowań asertywnych. 6. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów koleŝeńskich, klasowych na drodze negocjacji. Wychowawcy nauczyciele,, dyrektor IX, X, praca ciągła razie potrzeby w razie potrzeby godziny wych. w razie potrzeby 7. Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w szkole, kółkach zainteresowań, SKS. nauczyciele

21 8. DyŜury w miejscach sprzyjających agresji. 9. Współpraca z rodzicami, izacja rodziców, w razie potrzeby kierowanie do specjalistów. 10. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi zachowań agresywnych wobec rówieśników i dorosłych. Nauczyciele Pedagog zgodnie planem dyŝurów po uzgodnieniu z przedstawicielem StraŜy Miejskiej

22 Obszar: śyjmy zdrowo i bezpiecznie Zadanie Odpowiedzialni Termin 1. Propagowanie zdrowego Ŝywienia gazetki, pogadanki. 2. Badania profilaktyczne w kierunku anoreksji, bulimii, nadwagi pomiar ciała na wadze analitycznej. Pielęgniarka, wychowawcy, nauczyciele biologii Pielęgniarka wg planu pracy wg planu pracy 3. Omawianie zmian fizycznych i psychiczne okresu dojrzewania. 4. Higiena wzroku i słuchu. Pielęgniarka, nauczyciele biologii, wychowawcy Pielęgniarka, konsultacje lekarskie wg planu pracy wg planu pracy pielęgniarki 5. Szkolenie w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. 6. Przeprowadzanie pogadanek na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji i ferii zimowych. 7. Prelekcje na temat zapobiegania zakaŝeniom wirusem HIV i innymi chorobami zakaźnymi. 8. Pogadanki, gazetki na temat zagroŝeń wynikających z uŝywania substancji psychoaktywnych. 9. Projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej. 10. Propagowanie aktywnego wypoczynku. Pielęgniarka, samorząd uczniowski pielęgniarka, dyrektor Pielęgniarka, szkolny, wychowawcy Nauczyciele biologii, pielęgniarka,, wychowawcy nauczyciele biologii Nauczyciele wf, wychowawcy wg planu pracy m-ce: I, VI godziny wychowawcze w kl. III lekcje biologii, godziny wychowawcze

23 11. Organizowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, przerw oraz imprez szkolnych dyŝury nauczycielskie. 12. Udzielanie porad indywidualnych dotyczących problemów zdrowotnych uczniów. 13. Spotkania uczniów z lekarzem medycyny pracy. 14. Spotkania z zakresu fizjologii, higieny okresu dojrzewania i profilaktyki zdrowotnej Dyrektor szkoły Pielęgniarka Pielęgniarka Pielęgniarka, (w ramach programu profilaktycznego, Stop tylko dla dziewcząt ) II semestr Termin uzgadniany z realizatorem programu, dla dziewcząt kl. II

24 EWALUACJA PROGRAMU Ewaluacja to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów w celu jego usprawnienia. (wg L. Korporowicza) Formy ewaluacji szkolnego programu profilaktycznego: 1. Obserwacja 2. Wywiady 3. Ankiety sprawdzające dla rodziców i uczniów 4. Rozmowy z rodzicami, uczniami 5. Metody socjometryczne (badania struktury klasy) 6. Udział uczniów w konkursach, apelach i akcjach promujących zdrowie 7. Przygotowanie gazetek i wystaw 8. Analiza dokumentacji szkolnej Szkolny Program Profilaktyki jest programem otwartym i w razie potrzeby będzie uaktualniany i uszczegóławiany. Niektóre zadania mogą ulec przesunięciu w terminarzu, w zaleŝności od sytuacji wychowawczej i potrzeb szkoły.

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo