Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"

Transkrypt

1 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2014

2 Publikacja wydrukowana została zgodnie z materiałem dostarczonym przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Komitet Naukowy prof. dr hab. Krzysztof Grysa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Redaktor Naczelny dr Zbigniew E. Zieliński Recenzenci prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Krzysztof Grysa dr Grzegorz Wilk Jakubowski dr Zbigniew E. Zieliński dr Danuta Mokrosińska dr inż. Paweł Morawiecki dr Anita Szyguła dr Lech Hyb Redakcja Skład i tłumaczenie mgr inż. Jarosław Kościelecki Redakcja językowa mgr Katarzyna Baziuk Skład mgr inż. Artur Janus Projekt okładki mgr Piotr Sidor Wydawca publikacji Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Projekt PITWIN Portal innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce ul. Peryferyjna Kielce Copyright by Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2014 ISSN X Nakład 100 egz. Pismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt). Artykuły podlegają recenzji. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej dla osób, które zarejestrują się na stronie internetowej portalu

3 Spis treści Wstęp... 5 Introduction... 6 Część I Technologie informacyjne E learning 1. dr inż. Marlena Plebańska Platformy e learningowe zaawansowane możliwości wdrożenia mgr Olga Łodyga Platforma ŁAP jako narzędzie wspomagające kształcenie ustawiczne dr Zbigniew Zieliński Blended learning w opinii studentów dr inż. Zdzisław Sroczyński Interakcja człowiek komputer w systemach e learningu dostępnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo mgr Malwina Popiołek, mgr Sandra Gwóźdź Internetyzacja edukacji na przykładzie serwisu YouTube Nowe technologie informacyjne 6. mgr Piotr Ziuziański Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji dr inż. Szczepan Paszkiel Analiza zmian sygnału EEG za pomocą urządzenia MindWave Mobile dr inż. Szczepan Paszkiel Laplace filters and Blind Signal Separation for use in the Brain Computer Interfaces dr Monika Gajdkowska Rozwój i obszary zastosowań e gospodarki w Polsce Część II Ekonomia i nauki społeczne Ekonomia 10. mgr Anna Misztal, mgr Piotr Misztal Telepraca elastyczna forma zatrudnienia jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy mgr Anna Misztal, mgr Piotr Misztal Podatkowa grupa kapitałowa jako jedna z form optymalizacji zobowiązania finansowego Karolina Czerwińska Konstrukcja podatku od towarów i usług w kontekście odpłatnej dostawy towarów Zarządzanie 13. dr Barbara Kusto Zarządzanie finansami lokalnymi w gminach województwa świętokrzyskiego w latach Nauki społeczne 14. mgr Krzysztof Kucharski Terroryzm a Media, Cyberterroryzm jako instrument stosowany w destrukcji politycznej i gospodarczej państwa mgr Katarzyna Taraba Rola globalizacji we współczesnym świecie oraz jej skutki analiza aspektów dodatnich i ujemnych mgr Sandra Gwóźdź, mgr Malwina Popiołek Podziały cyfrowe jako skutek działania technologii informacyjno komunikacyjnych Prawo 17. mgr Klaudia Gawlik Monitorowanie pracownika w miejscu pracy a ochrona prawa do prywatności pracownika

4

5 Wstęp Oddajemy do rąk Państwa pierwszy zeszyt po zakończeniu finansowania projektu PITWIN Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, a trzymając się ustalonej numeracji, numer 1/2014, będący kolejną, jedenastą recenzowaną publikacją naukową wydawnictwa Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Niniejsza książka pt.: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne zawiera piętnaście artykułów reprezentujących różne dziedziny nauki, a dotyczące zagadnień związanych z zastosowaniem technologii informacyjnych oraz dziedzin ekonomii i nauk społecznych. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji dotyczą zarówno problemów metodycznych jak i badawczych. Wydawnictwo to stanowi próbę podsumowania wyników badań przeprowadzonych w ośrodkach naukowych w Polsce. Autorami artykułów są zarówno pracownicy naukowi WSH jak i pracownicy innych uczelni. Redakcja bieżącego Zeszytu Naukowego Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce ma nadzieję, że każdy z Czytelników, który sięgnie po niniejszą publikację, znajdzie interesujący go artykuł. Życzymy Państwu ciekawej i dobrej lektury. dr Zbigniew E. Zieliński

6 Introduction We present to you the first issue after the completion of the project funding PITWIN Portal of Innovative Knowledge Transfer in Education and holding to fixed numbering, number 1/2014, which is eleventh reviewed scientific publication of Higher School of Commerce in Kielce (WSH). This book entitled: "The role of information technology in economic and social sciences. Innovation and interdisciplinary implications "contains fifteen articles representing various fields of science, and on issues related to the use of information technologies and fields of economics and social sciences. Studies included in this publication relate to both methodological issues and research. This publication is an attempt to summarize the results of research conducted in academic centers in Poland. Authors are both faculty and staff of WSH and other universities. Editors of the publication of PITWIN hopes that each of the readers will find many interesting articles. We wish you an interesting reading. dr. Zbigniew E. Zieliński

7 Część I Technologie informacyjne

8

9 Marlena Plebańska Marlena Plebańska Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje zaawansowane możliwości wykorzystania platform e learningowych w przedsiębiorstwach. Prezentuje szeroki kontekst możliwości realizacji wykorzystania platform e learning samodzielnie jak również w połączeniu z innymi narzędziami. Dowodzi, iż platforma e learningowa może być znacznie szerzej wykorzystywana niż system zarządzania szkoleniami oraz rozwojem pracowników. Słowa kluczowe: e learning w przedsiębiorstwach, zastosowanie e learningu, narzędzia e learning 1.Wstęp Platformy e learningowe charakteryzują się dość podobną bazą funkcji, w związku z tym podstawowym pytaniem przy wyborze systemu jest to, w jakim stopniu odpowiada on obecnym i przyszłym potrzebom organizacji. Z platformy e learningowej korzysta jednocześnie wielu użytkowników rozproszonych terytorialnie, o różnych profilach działalności: szeregowi pracownicy, menedżerowie, dział HR, firmy współpracujące itp. Niejednokrotnie użytkowników platform można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Zarządzanie tak wielką i tak zróżnicowaną grupą użytkowników stanowi kompleksowy proces. Platformy e learningowe rozwiązują kompleksowo problem zarządzania użytkownikami za pomocą odpowiednio profilowanych grup użytkowników. Profilowanie użytkowników platformy e learningowej jest zależne od kilku czynników, a mianowicie funkcji, jaką spełnia platforma e learningowa i zbudowany na niej system zarządzania wiedzą pracowników, struktury organizacji, funkcji poszczególnych użytkowników platformy e learningowej w organizacji, strategii funkcjonowania zarządzania wiedzą pracowników w danej organizacji. Profile użytkowników wiążą się nie tylko z usystematyzowaniem poszczególnych użytkowników bądź grup użytkowników, ale przede wszystkim z przydzieleniem użytkownikom odpowiednich praw dostępu do platformy e learningowej, czyli prawa użytkowania platformy e learningowej. Najczęściej platformy e learningowe wyposażone są w standardowe profile użytkowników z przydzielonymi grupami standardowych praw dostępu każdego profilu. Administrator platformy e learningowej ma wszelkie możliwości do tworzenia własnych profili użytkowników i przydzielania im odpowiednich uprawnień. Podstawowym serwisem oferowanym przez platformę e learningową jest usługa WWW. Strony dostępne przez przeglądarkę internetową wykorzystywane są zarówno do wielokierunkowego transferu wiedzy, jak i do udostępniania wiedzy administracyjno organizacyjnej. Za poprawne funkcjonowanie serwisu WWW odpowiada specjalnie do tego celu przeznaczony serwer. Kolejnym ważnym narzędziem programowym jest serwer aplikacji. Do jego zadań należy udostępnianie aplikacji (umożliwienie zdalnego ich wykorzystania) oraz udostępnianie środowisk symulacyjnych (komercyjnych oraz tworzonych na potrzeby określonego kursu, np. języka Java, Flash, HTML). Dzięki temu serwerowi możliwe jest również uczestniczenie kursantów w eksperymentach zdalnych. 2. Zawansowane procesy realizowane z użyciem platform e learningowych Kompleksowa obsługa tak zintegrowanych procesów powoduje, iż platformy e learningowe muszą spełniać wiele funkcji niezależnie od poziomu ich wdrożenia. Ogólny schemat podziału funkcji platform e learningowych ilustruje podział ze względu na czynności operacyjne wykonywane w obrębie platformy. Wyjaśnia on procesy zachodzące w obrębie platform e learningowych wykorzystywanych jako systemy zarządzania wiedzą pracowników. 9

10 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning Biorąc pod uwagę procesy jakie mogą zachodzić w organizacji przy udziale platform e learning, możemy wyróżnić szereg funkcji jakie realizują platformy e learningowe, do głównych należą: 1. Rekrutacja. 2. Rozwój. 3. Motywowanie. 4. Ocena. 5. Zarządzanie talentami. 6. Zarządzanie zasobami wiedzy 7. Zarządzanie użytkownikami, 8. Zarządzanie płatnościami. 9. Zarządzanie innowacjami. 10. Zarządzanie procesem komutacji 1. Moduł Rekrutacja 1.1 Opracowywanie wewnętrznych ofert rekrutacyjnych oraz ich dystrybucja moduł służący do opracowywania ofert rekrutacyjnych przeznaczonych do dystrybucji wewnątrz organizacji. Wewnętrzne oferty rekrutacyjne tworzone są na platformie e learningowej oraz dystrybuowane za pośrednictwem platformy e learningowej wśród pracowników. Oferty mogą być dystrybuowane przez platformę wśród wszystkich pracowników lub wśród wybranych grup pracowników. Wewnętrzne oferty rekrutacyjne tworzone są na podstawie danych pochodzących z systemu oceny kompetencji w których to każde stanowisko opisane jest przez role, role zaś opisane są przez kompetencje określone na indywidualnym poziomie dla każdego stanowiska. W przypadku ofert wewnętrznych dystrybucja ofert rekrutacyjnych przebiega również za pośrednictwem platformy, przez koordynację platformy z modułem pocztowym. Każdy z pracowników otrzymuje na swoją skrzynkę z wiadomością o prowadzonej rekrutacji jak również wykaz szczegółowych wytycznych co do stanowiska na które prowadzona jest rekrutacja. Pracownik zainteresowany udziałem w procesie rekrutacyjnym może również za pośrednictwem platformy zgłosić swój udział w rekrutacji. Często również pierwsze etapy procesu rekrutacyjnego prowadzone są w sieci za pośrednictwem platformy e learning np. podstawowe testy kompetencyjne, testy językowe czy podstawowe zadania rekrutacyjne. 1.2 Opracowywanie zewnętrznych ofert rekrutacyjnych oraz ich dystrybucja moduł służący do opracowywania ofert rekrutacyjnych przeznaczonych do dystrybucji w zewnętrznym środowisku organizacji. Zewnętrzne oferty rekrutacyjne tworzone są na platformie e learningowej oraz dystrybuowane za pośrednictwem platformy e learningowej na rynku zewnętrznym poza przedsiębiorstwem. Zewnętrzne oferty rekrutacyjne podobnie jak wewnętrzne tworzone są na podstawie danych pochodzących z systemu oceny kompetencji w których to każde stanowisko opisane jest przez role, role zaś opisane są przez kompetencje określone na indywidualnym poziomie dla każdego stanowiska. Toteż każda oferta zawiera bardzo dokładny opis stanowiska na które przebiega rekrutacja. W przypadku ofert zewnętrznych dystrybucja ich przebiega również za pośrednictwem platformy, przez koordynację platformy z portalem korporacyjnym, przez który oferta dystrybuowana jest poza organizacją. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym mogą za pośrednictwem platformy (która jest dla niech widoczna w postaci strony WWW) zgłosić swój udział w rekrutacji. Podobnie jak w przypadku wewnętrznych ofert rekrutacyjnych pierwsze etapy procesu rekrutacyjnego mogą być prowadzone w sieci za pośrednictwem platformy e learningowej np. podstawowe testy kompetencyjne, testy językowe czy podstawowe zadania rekrutacyjne. 1.3 Ewaluacja procesu rekrutacji moduł przeznaczony do ewaluacji procesu rekrutacji w zakresie: analizy efektywności opracowywania ofert rekrutacyjnych, analizy efektywności dystrybucji ofert rekrutacyjnych, analizy efektywności odpowiedzi na oferty rekrutacyjne, 10

11 Marlena Plebańska analizy efektywności jakości ofert rekrutacyjnych. Analizy we wszystkich wskazanych zakresach prowadzone są na podstawie danych oraz raportów z platformy e learningowej mogą mieć charakter ilościowy lub jakościowy. Kształt analizy uzależniony jest od indywidualnych potrzeb organizacji. Analizy ilościowe przybierają najczęściej formę raportów, natomiast analizy jakościowe to obszerne opisy badające efektywność jakości opracowania ofert w stosunku do kompetencji zrekrutowanych pracowników. 1.4 Archiwizacja historii procesu rekrutacji moduł przeznaczony do archiwizacji wszystkich ofert rekrutacyjnych wewnętrznych oraz zewnętrznych utworzonych oraz rozdystrybuowanych w ramach platformy e learningowej jak również wszelkich operacji (procesów) wykonanych na platformie e learningowej zawierających informacje na temat czasów utworzenia oraz realizacji poszczególnych procesów rekrutacyjnych jak również wyników ewaluacji poszczególnych rekrutacji. Archiwizacja danych zawierających historię procesów rekrutacyjnych może zostać ograniczona czasowo, jak również zakresowo. 2. Moduł Rozwój 2.1 Systematyzacja wiedzy udostępnione na platformie e learningowej materiały dydaktyczne wykorzystywane są wielokrotnie w różny sposób, aby było to możliwe muszą zostać usystematyzowane na platformie e learningowej. Systematyzacja dotyczy zarówno kategoryzacji jak i skatalogowania materiałów dydaktycznych na platformie e learningowej. Platformy edukacyjne pozwalają na tworzenie hierarchicznej struktury katalogów wiedzy na platformie e learningowej jak również personalizację stref użytkowników z podziałem uwzględniającym strukturę organizacji jak również indywidualne potrzeby poszczególnych użytkownikówpracowników platformy e learningowej. Ponadto zapewniają dodawanie różnego typu treści dydaktycznych w dowolne miejsce struktury katalogów na platformie e learningowej. Materiały dydaktyczne na platformie e learningowej zarówno wykonane zewnętrznie jak i wewnętrznie mogą przyjmować rożną formę multimedialną np. dokumentów elektronicznych, testów, zadań, prezentacji multimedialnych kursów w standardzie IMS, SCORM, AICC itp. Bez względu na formę multimedialną materiały dydaktyczne mogą zostać osadzone w dowolnym miejscu struktury platformy e learningowej oraz mogą zostać udostępnione dowolnie określonej grupie odbiorców. 2.2 Dystrybucja wiedzy dystrybucja wiedzy polega na udostępnianiu odpowiedniej wiedzy odpowiednim użytkownikom pracownikom platformy e learningowej. Dystrybucja wiedzy pozwalająca na takich zasadach profilować użytkowników pracowników wynika z profilowania wiedzy. Platformy edukacyjne umożliwiają grupowanie materiałów dydaktycznych w katalogi dostępne odpowiednim profilom użytkowników. Profilowanie materiałów dydaktycznych dotyczy nie tylko profilowania materiałów dydaktycznych dostępnych grupom użytkowników, ale również profilowanie materiałów dla indywidualnych użytkowników pracowników. Profilowanie wiedzy w ścisły sposób powiązane jest z profilowaniem użytkowników, każdy typ użytkowników platformy (administrator, trener, kursant) korzysta z odmiennych treści dydaktycznych (np. podręcznik administratora, wskazówki metodyczne dla trenera, sylabus dla kursanta). Ponadto platforma edukacyjna umożliwia profilowanie funkcji i narzędzi pod kątem typu oraz indywidualnych potrzeb pracowników. 2.3 Testowanie wiedzy platforma e learningowa umożliwia tworzenie oraz prowadzenie testowania wiedzy w kontekście zarówno celów biznesowych organizacji jak i indywidualnych potrzeb użytkowników. Testowanie wiedzy może obywać się na platformie e learningowej przez przeprowadzenie różnego typu testów wiedzy, umiejętności czy kompetencji jak również w pełni zautomatyzowaną ocenę zadań otwartych oraz automatyczną weryfikację zadań pracowniczych oraz zadań rozwojowych. Cel testowania, poziom merytoryczny, zakres tematyczny oraz forma multimedialna są w pełni uzależnione od potrzeb organizacji. Automatyzacja procesu testowania wiedzy zapewnia organizacji nie tylko szybką ocenę organizacyjnego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale również daje duże możliwości analityczne w zakresie porównywania wiedzy oraz analizowania poziomu oraz jakości wiedzy organizacyjnej m.in. 11

12 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning w zakresie przyrostów i spadków wiedzy, obiegu wiedzy, skuteczności działania różnego typu produktów rozwojowych na poziomie kompetencji itp Raportowanie wiedzy platforma e learningowa umożliwia monitorowanie i rejestrowanie wszelkich działań użytkowników realizowanych za jej pośrednictwem. Platforma e learningowa zapewnia możliwość tworzenia różnego typu raportów w zależności od potrzeb organizacji. Standardowo platformy posiadają wbudowane systemy raportowania zapewniając raportowanie wykorzystania produktów rozwojowych, czasów spędzonych na platformie e learningowej, realizację planów rozwojowych, realizację programów certyfikacyjnych, wykorzystanie działań prowadzonych na bazie wiedzy, raportowanie strumieni przepływu wiedzy, raportowanie nadawców oraz odbiorców wiedzy, raportowanie źródeł wiedzy itp. 2.5 Propagowanie procesu nauczania platforma e learningowa wyposażona jest w szereg narzędzi przeznaczonych do realizacji procesów komunikacyjnych w tym również działań mających charakter realizacji procesów promujących cele organizacyjne, kanon zachowań, postawy obowiązujące w danej organizacji, w tym również propagowanie procesu uczenia się. Do najczęściej spotykanych narzędzi propagowania procesu uczenia się należą portal internetowy (który może funkcjonować w ramach platformy), newslettery, fora dyskusyjne, chaty, FAQ itp. Wszelkie te narzędzia dostępne są z poziomu platformy internetowej. Częstymi procesami z zakresu zarządzania wiedzą realizowanymi za pośrednictwem platformy e learningowej są cykliczne newslettery, tematyczne chaty oraz fora dyskusyjne prowadzone za pośrednictwem platformy, spotkania online z ekspertami oraz managementem, burze mózgów online itp. 2.6 Tworzenie procesów rozwojowych Platforma e learningowa zapewnia możliwość tworzenia procesów rozwojowych. Procesy te budowane są indywidualnie lub dla określonych grup pracowniczych. Proces rozwojowy to określona w czasie ścieżka rozwoju kompetencji, zbudowana z produktów rozwojowych oraz zadań rozwojowych, które ma wykonać pracownik. Na platformie e learningowej procesy rozwojowe mogą być budowane przez pracowników indywidualnie, samodzielnie lub pracowniom przez przełożonych, czy całym grupom pracowniczym pionom, działom przez zespół HR. Struktura, poziom merytoryczny oraz zawartość ścieżki rozwojowej uzależnione są od potrzeb rozwojowych wynikających z samooceny pracownika, okresowej oceny kompetencji pracowniczych, kontekstu realizowanych przez pracownika/ pracowników działań, kontekstu indywidualnej ścieżki kariery itp. 2.7 Ewaluacja procesów rozwojowych realizacja procesów rozwojowych jest na bieżąco monitorowana oraz raportowana, a sposób zapisu danych z realizacji procesów rozwojowych zapewnia kontekstowa wielopoziomową analizę różnym komórkom organizacji. Przez działania ewaluacyjne procesów rozwojowych organizacja może zdobyć informacje na temat poziomu realizacji zadań realizowanych, ale również kompleksową informacje na temat poszczególnych pracowników nie tylko w zakresie nabywania nowych kompetencji czy podwyższania poziomu realizacji kompetencji już posiadanych, ale również szeroko pojętej systematyczności, dbałości o rozwój, chęci dzielenia się własną wiedzą, dostarczania oraz pobierania wiedzy z organizacji. 3. Moduł Motywowanie 3.1 Tworzenie programów motywacyjnych platforma e learningowa daje możliwość tworzenia programów motywacyjnych opartych na bazie wiedzy oraz bibliotece projektów rozwojowych. Programy motywacyjne mogą mieć również charakter finansowy skorelowany z systemem wynagrodzeń (np. częściowe uzależnienie wysokości premii od wysokości wyników realizacji zadań rozwojowych) lub pozafinansowy (nagrody pozafinansowe np. udział w dodatkowych zadaniach rozwojowych czy trudniejszych, bardziej rozwojowych projektach). 3.2 Realizacja programów motywacyjnych platforma e learningowa zapewnia dynamiczną, automatyczną realizację programów motywacyjnych. Program motywacyjny tworzony jest przez dział HR we współpracy z bezpośrednimi przełożonymi poszczególnych pracowników. Program motywacyjny przebiega również w ścisłej korelacji z systemem oceny kompetencji poszczególnych pracowników, działania motywacyjne wyznaczane są w korelacji z zadaniami motywacyjnymi. Przebieg ich realizacji monitorowany jest z użyciem mechanizmów raportowania platformy 12

13 Marlena Plebańska e learningowej. Ponadto mechanizmy platformy e learningowej zapewniają również działania motywacyjne ad hoc wynikające z dynamiki oraz specyfiki biznesowej organizacji, konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do wcześniej zaplanowanych działań rozwojowych itp. 3.3 Bieżąca realizacja działań motywacyjnych platforma e learningowa zapewnia realizację bieżących działań motywacyjnych realizowanych ad hoc w stosunku do pojawiających się na bieżąco potrzeb biznesowych. Działania takie wynikają z potrzeb jakie pojawiają się w organizacji np. przy realizacji nowych projektów czy nowych produktów które pojawiły się w organizacji już po określeniu oraz wprowadzeniu na platformę programów motywacyjnych. 3.4 Ewaluacja programów oraz działań motywacyjnych ewaluacja programów oraz działań motywacyjnych dostępna jest na platformie w sposób dynamiczny. Przez interfejs oraz funkcjonalności platformy zbierane są wszelkie informacje dotyczące efektywności realizacji programów motywacyjnych. Przez system odpowiednio zaprojektowanych raportów organizacja może dowiedzieć się jak, w jaki sposób, w jakim czasie, z jaką aktywnością realizowane są działania rozwojowe oraz skorelowane z nimi działania motywacyjne przez pracowników. 4. Moduł Ocena 4.1 Tworzenie modeli okresowej oceny pracowniczej platforma e learningowa zapewnia implementowanie modeli oceny kompetencji pracowniczej. Za pośrednictwem platformy e learningowej możliwa jest zarówno ocena 180 jak i 360 stopni. Okresowa Ocena Pracownicza (OOP) jest jednym z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanym na wzrost efektywności organizacji. Podstawowym zadaniem OOP jest dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej zarówno o jakości ich pracy, jak i o zdiagnozowanych potrzebach oraz możliwościach rozwojowych. System Oceny Okresowej obejmuje nie tylko ocenę efektów pracy danego pracownika, ale także diagnozę jego kompetencji również zaimplementowanych na platformie e learningowej niezbędnych do efektywnego realizowania postawionych mu zadań. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowywane są zbiorcze i indywidualne raporty, zawierające informacje na temat określonych potrzeb rozwojowych pracowników oraz rekomendowanych dla nich zadań zaimplementowanych na platformie e learningowej w formie rozmaitych produktów rozwojowych. Uwzględniają one jednocześnie realizację założonych przez organizację celów oraz wyzwań. Dwie najpopularniejsze metody stosowane w procesach OOP to: metoda 180 o : sposób oceny pracownika dokonywany na podstawie informacji zbieranych z dwóch źródeł samooceny pracownika oraz oceny dokonanej przez przełożonego, metoda 360 o : ocena zatrudnionych w organizacji osób polegająca na przeprowadzeniu badania z użyciem arkuszy obserwacyjnych wśród osób z otoczenia danego pracownika. W skład zespołu oceniającego wchodzą: bezpośredni przełożeni, współpracownicy, równorzędni pracownicy, osoby, którymi zarządza badany pracownik, klienci, czy też inne osoby, które chcemy zapytać o opinię na temat badanego pracownika. Obie te metody mogą zostać zaimplementowane na platformie e learningowej w zależności od tego która metoda wykorzystywana jest w organizacji. 4.2 Realizacja pełnego procesu oceny pracowniczej platforma e learningowa zapewnia realizacje pełnej oceny okresowej pracowników niezależnie od wybranej przez organizacje metody rozwojowej. Ocena odbywa się w automatyczny sposób dzięki zaimplementowaniu na platformie e learningowej dynamicznych kwestionariuszy oceny pracowniczej. Wyniki oceny zapisywane są oraz zbierane w bazie danych. Na podstawie ich analizy oceniane są mocne oraz słabe strony pracownika na poziomie każdej kompetencji wchodzącej w zakres przypisanych mu ról. Następnie każdemu z pracowników wyznaczana jest indywidualna ścieżka rozwoju skonstruowana z produktów rozwojowych dostępnych w bazie wiedzy osadzonej na platformie e learningowej np. e szkoleń, szkoleń stacjonarnych, konferencji, działań rozwojowych itp. Okresowa Ocena Pracownicza jest działaniem cykliczny w związku z czym efekty realizacji ścieżek rozwojowych przez pracowników są cały czas monitorowane, a następnie podsumowywane przez organizację 13

14 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning w określonych cyklach najczęściej półrocznych lub rocznych. Ponadto osoby uprawnione mają możliwość bieżącego wglądu do wyników realizacji ścieżek rozwojowych przez pracowników na platformie e learningowej (najczęściej przełożeni mają wgląd do wyników realizacji ścieżek rozwojowych przez swoich pracowników). W każdej chwili mogą sprawdzić na jakim poziomie realizowana jest ścieżka rozwojowa przez pracownika. 4.3 Ewaluacja oceny pracowniczej platforma e learningowa zapewnia stałe możliwości ewaluacyjne za pośrednictwem system raportów powiązanych zarówno z oceną pracowniczą jak i z realizacją ścieżek rozwojowych opracowywanych na jej podstawie. Raporty zawierają dane o różnych możliwościach konfiguracji dotyczące poziomu kompetencji pracowniczych jak również poziomu ich rozwoju. Ewaluacja oceny pracowniczej odbywa się cyklicznie w okresach ustalonych przez organizacje jak również na bieżąco adekwatnie do potrzeb zachodzących w organizacji. 4.4 Implementacja systemu kompetencji platforma e learningowa zapewnia implementacje systemu kompetencji. W systemie takim kompetencje określają dla każdego pracownika komponenty ról przypisanych jego stanowisku takie jak poziom wiedzy, umiejętności oraz reprezentowane postawy. Na zaimplementowanym w obrębie platformy e learningowej systemie kompetencyjnym bazuje szereg innych funkcjonalności platformy takich jak ocena pracownicza, zarządzanie talentami, rozwój pracowników przez rozwój kompetencji. 5. Moduł Zarządzanie talentami 5.1 Wyszukiwanie talentów platforma e learningowa zapewnia implementacje na bazie systemu okresowej oceny pracowniczej systemu zarządzania talentami. W ramach realizacji produktów rozwojowych realizowanych przez pracowników w ramach ścieżek rozwojowych oraz zadań rozwojowych wyłaniani są pracownicy osiągający najwyższe wyniki, którzy traktowani mogą być jako talenty. Ponadto na platformie e learningowej w ramach systemu zrządzania talentami może być prowadzona ewidencja zawodowych osiągnięć pracowników działających na rozmaitych polach oraz poziomach organizacji. Skorelowanie wyników realizacji działań zawodowych z wynikami realizowanymi na ścieżkach rozwojowych pozwala na wyłonienie w organizacji tzw. talentów czyli osób szczególnie uzdolnionych w jednym z kierunków działania organizacji, a następnie rozwijanie tych pracowników przez delegowanie ich na specjalne programy rozwojowe jak również delegowanie do udziału w projektach rozwojowych. 5.2 Tworzenie ścieżek rozwojowych dla talentów zidentyfikowane w organizacji talenty jako niezmiernie cenny kapitał intelektualny organizacji podlegają realizacji specyficznych ścieżek rozwojowych stosownych do obszaru ich talentu. Ścieżki takie definiowane są na platformie e learningowej podobnie jak w przypadku stanowisk oraz przypisanych im ról, dotyczą jednak rozwoju nie pojedynczych kompetencji stanowiskowych, ale rozwoju zidentyfikowanych talentów. Rozwój ten obejmuje zarówno działania rozwojowe prowadzone w środowisku wirtualnym jak i w środowisku tradycyjnym. 5.3 Monitoring rozwoju talentów platforma e learningowa zapewnia możliwość stałego, bieżącego monitorowania rozwoju talentów realizowanego na i przy pomocy platformy e learningowej. Monitoring ten odbywa się przez realizację cyklicznych oraz bieżących raportów obejmujących kontrole szeroko pojętych działań rozwojowych talentów realizowanych oraz administrowanych przy użyciu platformy e learningowej. 5.4 Tworzenie ofert rekrutacyjnych dla talentów poza wyłanianiem oraz rozwijaniem talentów za pośrednictwem platformy e learningowej przez połączenie platformy z systemem rekrutacyjnym istnieje możliwość tworzenia oraz wyszukiwania specjalistycznych ofert rekrutacyjnych dla talentów. W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne istnieje możliwość zaoferowania stanowiska specjalistycznego talentowi wyłonionemu wewnętrznie w organizacji co wzmacnia również działanie systemu motywacyjnego. 14

15 Marlena Plebańska 6. Moduł Zarządzanie zasobami wiedzy 6.1 Dodawanie nowych zasobów wiedzy polegające na umieszczaniu w odpowiednich miejscach bazy wiedzy zasobów wiedzy usystematyzowanych w zakresie zawartości merytorycznej oraz formy realizacji. 6.2 Profilowanie zasobów wiedzy polegające na publikowaniu zasobów wiedzy z użyciem odpowiednich mechanizmów synchronicznych i asynchronicznych platformy e learningowej. Profilowanie polega na opublikowaniu na łamach platformy zasobów wiedzy, przez nadanie im odpowiednich praw dostępu dla poszczególnych użytkowników końcowych; dzięki profilowaniu zasoby wiedzy za pośrednictwem platformy e learningowej trafiają do właściwych użytkowników końcowych oraz spełniają postawione przed nimi wymagania. 6.3 Dystrybucja zasobów wiedzy udostępnianie zasobów wiedzy użytkownikom platformy po uprzednim nadaniu wiedzy odpowiednich profili. Dystrybucja zasobów wiedzy polega na udostępnianiu za pośrednictwem platformy e learning wszelkiego rodzaju materiałów dydaktycznych oraz projektowych. Dostarczanie wiedzy może odbywać się w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Wiedza dostarczana synchronicznie to mówiąc najprościej wiedza dostarczana w czasie rzeczywistym. Użytkownicy systemu zobowiązani są do zdobywania wiedzy w określonym czasie, co wiąże się z procesem logowania do platformy edukacyjnej w odpowiednim momencie w celu korzystania z udostępnianych im zasobów w konkretnym czasie. Wiedza dostarczana asynchronicznie to wiedza dostarczana w czasie nierzeczywistym, czyli udostępniana na platformie w formie różnego typu materiałów dostępnych dla użytkowników końcowych w wybranym przez nich czasie i miejscu. 6.4 Usuwanie zasobów wiedzy fizyczne kasowanie zasobów wiedzy z platformy e learningowej, wiążące się z usunięciem zasobów wiedzy z bazy danych. 6.5 Archiwizacja zasobów wiedzy oraz historii ich użycia platforma przechowuje wszelkiego rodzaju dane, informacje oraz wiedzę w postaci rozmaitych typów plików. Zawartość platformy stanowią pliki różnych formatów: od najprostszych plików tekstowych, html, graficznych, flash, aż po pliki audio/wideo, czy też gotowe e kursy. Materiały te mogą być przechowywane fizycznie w bazie danych lub w postaci odpowiednio usystematyzowanych i skatalogowanych plików na serwerze. Konstruując zasoby wiedzy na platformę e learningową należy zastanowić się nad ich strukturą oraz funkcjonalnością, tak, aby konstruowana zawartość nie miała za dużego rozmiaru w stosunku do łączy dostępu dla użytkowników końcowych, a przy tym spełniała założone cele. Zasoby wiedzy udostępnione na platformie e learningowej zostają zoptymalizowane przez administratora platformy. Wszelkie zaimplementowane na platformę oraz wykorzystywane za jej pośrednictwem zasoby wiedzy zostają na platformie archiwizowane. 6.6 Testowanie wiedzy polegające na sprawdzaniu efektywności wiedzy dostarczanej użytkownikom platformy e learningowej w postaci różnego typu produktów rozwojowych. Testowanie wiedzy przybiera najczęściej charakter testów wiedzy, testów umiejętności czy wręcz pełnych testów kompetencyjnych. Testy sprawdzające mogą stanowić element produktu rozwojowego lub być udostępniane na łamach platformy jako oddzielne produkty rozwojowe. Mogą być konstruowane za pomocą generatorów testów wbudowanych w platformę e learningową lub za pomocą generatorów zewnętrznych (poza platformą), a następnie wprowadzane na platformę w postaci gotowych produktów. 6.7 Funkcje raportowania wiedzy umożliwiające raportowanie wyników dostarczania wiedzy dla dowolnie wybranej grupy użytkowników w postaci raportów zbiorowych lub dla poszczególnych użytkowników w postaci raportów indywidualnych. Raporty mogą być konstruowane w dowolny sposób oraz zawierać dowolne informacje z puli informacji dostępnych do raportowania. Wszelkie raporty tworzone są przez administratorów platformy edukacyjnej. 6.8 Tworzenie i wdrażanie materiałów dydaktycznych w ramach platformy edukacyjnej Jedną z najbardziej pracochłonnych czynności w trakcie wdrażania platformy edukacyjnej jest przygotowywanie materiałów dydaktycznych. Ogromną zaletą platformy edukacyjnej jest możliwość wykorzystania wprowadzonych materiałów dydaktycznych na wiele sposobów. Raz 15

16 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning wprowadzona treść może być wykorzystana na wiele sposobów jednocześnie. Platforma edukacyjna umożliwia tworzenie treści (materiałów) dydaktycznych, jak również wdrażanie materiałów już istniejących, polegające na: publikowaniu materiałów tekstowych (np. artykułów, analiz, wyników badań, jak również całych podręczników) w formacie PDF, umieszczaniu łączy do stron internetowych, istniejących niezależnie od platformy e learningowej, udostępnianiu materiałów multimedialnych (grafika, audio, wideo, prezentacje multimedialne), przenoszeniu kursów z innych platform e learningowych (dzięki standardom tworzenia kursów, np. SCORM). Tworzenie materiałów dydaktycznych odbywa się za pomocą narzędzi platformy. Takimi materiałami mogą być np.: kursy, notki, dokumenty, testy, quizy, zadania, krzyżówki edukacyjne, gry edukacyjne. Zarówno tworzenie, jak i wdrażanie materiałów dydaktycznych, jest możliwe dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, które stanowi integralną część platformy. Wdrażanie jest możliwe dzięki oprogramowaniu wspomagającemu synchronizację platformy z komputerami oraz innymi narzędziami. Platforma umożliwia nagranie wykładów w trybie audio/wideo przy użyciu narzędzi tworzenia materiałów dydaktycznych, a kursanci mogą zapoznać się z multimedialnym materiałem w dogodnym dla nich czasie. Widać zatem, że procesy tworzenia i wdrażania materiałów dydaktycznych oraz zależności między nauczaniem synchronicznym i asynchronicznym wzajemnie się przenikają, a co najważniejsze uzupełniają się, co prowadzi do bardziej efektywnego przekazywania i przyswajania wiedzy. 7. Moduł Zarządzanie użytkownikami 7.1 Dodawanie nowych użytkowników dodawanie użytkowników do platformy e learningowej polega na tworzeniu nowych kont użytkowników na platformie oraz nadawaniu utworzonym kontom odpowiednich uprawnień. 7.2 Usuwanie użytkowników usuwanie użytkowników z platformy e learningowej polega na usuwaniu kont użytkowników z platformy. Wraz z usunięciem użytkownika usuwana jest również cała jego historia pracy na platformie oraz wszelkie powiązania z produktami rozwojowymi. Historia działań użytkownika pozostaje jedynie w archiwalnych logach pracownika. 7.3 Profilowanie użytkowników dodanym do platformy użytkownikom można nadawać uprawnienia do pracy na różnych obszarach oraz na różnych aktywnościach platformy e learningowej. Nadawanie uprawnień użytkownikom pozwala na zachowanie porządku w organizacji platformy. Zarządzanie użytkownikami umożliwia sprawne zarządzanie prawami dostępu do funkcji i narzędzi platformy w różnych wariantach oraz przyczynia się do poprawy porządku i bezpieczeństwa zgromadzonych zasobów. Użytkowników platformy edukacyjnej można podzielić na trzy podstawowe grupy: administratorzy, prowadzący, kursanci. Istnieje również wiele profili pośrednich, których specyfika zleży od wdrożonej w organizacji platformy e learningowej jak również podziału specjalizacji zadań i obowiązków między użytkownikami platformy. 7.4 Ewaluacja działań użytkowników platforma e learningowa umożliwia ewaluację wszelkich działań użytkowników. Ewaluacja ta możliwa jest dzięki zastosowaniu szeregu raportów (standardowych oraz dedykowanych) prezentujących czas oraz sposób pracy poszczególnych pracowników w zakresie wszelkich modułów oraz funkcjonalności platformy e learningowej. 8. Moduł Zarządzanie płatnościami 8.1 Implementacja modułu płatności platforma e learningowa umożliwia implementacje systemu płatności powiązanego z modułem szkoleniowym. Wdrożenie moduł płatności umożliwia pobieranie opłat za realizację produktów rozwojowych przez pracowników. W momencie pobrania opłaty za realizację produktu rozwojowego, użytkownikowi pracownikowi udostępniany 16

17 Marlena Plebańska jest dostęp platformy e learningowej np. do realizacji produktu szkoleniowego. Produktem rozwojowym może być produkt wirtualny, produkt tradycyjny, ścieżka szkoleniowa, ścieżka certyfikacyjna itp. 8.2 Obsługa płatności produktów rozwojowych moduł płatności powiązany jest ściśle z modułem realizacji produktów rozwojowych. Produkty rozwojowe udostępniane są po implementacji takiego rozwiązania po pobraniu opłaty za realizację produktów. Cały proces odbywa się automatycznie. 8.3 Archiwizacja procesu realizacji transakcji wszelkie transakcje realizowane na platformie w zakresie obsługi platformy i realizowanych na niej produktów rozwojowych są w pełni archiwizowane i przechowywane na serwerach platformy e learningowej. 9. Moduł Zarządzanie innowacjami 9.1 Implementacja bazy pomysłów innowacji platforma e learningowa zapewnia implementacje bazy innowacji w ramach której pracownicy mogą zgłaszać różnego typu pomysły innowacyjne. Proces zgłaszania pomysłów innowacyjnych za pośrednictwem platformy e learningowej jest w pełni zautomatyzowany. Pomysły zgłaszane są za pomocą odpowiednich formularzy połączonych z odpowiednimi kategoriami pomysłów. Skatalogowane tematycznie pomysły stanowią łatwy materiał analityczny w procedurze wyłaniania najlepszych pomysłów. 9.2 Zarządzanie procesem zgłaszania pomysłów proces zgłaszania pomysłów innowacyjnych jest procesem w pełni zautomatyzowany. Pomysły zbierane są i grupowane automatycznie do odpowiednich kategorii. Kategoryzacja pomysłów ułatwia proces ich analizy oraz oceny. Kategorie pomysłów w bazie pomysłów innowacyjnych tworzone są przez administratora platformy lub osoby przez niego uprawnione. Każdemu z pomysłów nadawany jest automatycznie numer ewidencyjny na podstawie którego pomysł jest ewidencjonowany oraz wyszukiwany. Dodatkową opcję stanowi wyposażanie pomysłów innowacyjnych w słowa kluczowe. Pomysł innowacyjny może zostać usunięty z bazy danych przez administratora platformy e learningowej. 9.3 Wyłanianie najlepszych pomysłów na platformach e learningowych organizowane są często konkursy innowacyjne mające na celu wyłonienie najlepszych pomysłów w ramach wskazanych przez organizację kategorii innowacyjnych. Zgłoszone przez użytkowników do bazy danych pomysły innowacyjne są oceniane i wyłaniane w konkursach innowacyjnych. Pomysły mogą być oceniane automatycznie przez wbudowane w systemie specjalistyczne mechanizmy oceny jak również system oceny eksperckiej prowadzony tradycyjnie z użyciem platformy jako miejsca archiwizacji oraz ewidencji poszczególnych opinii eksperckich. 9.4 Zarządzanie procesem przekazywania do realizacji pomysłów innowacyjnych platforma e learningowa zapewnia automatyczny proces zgłaszania do realizacji pomysłów innowacyjnych wyłonionych do realizacji w konkursach innowacyjnych. Zwycięskie pomysły przesyłane są przez platformę bezpośrednio do działów, które realizują proces wdrożenia. Oczywiście automatyzacja ta wymaga odwzorowania na platformie e learningowej struktury organizacyjnej, tak aby odpowiednie realizacje trafiały do właściwych działów. 9.5 Archiwizacja pomysłów wszelkie pomysły innowacyjne jak również przebieg procesu ich zgłaszania oraz postępowań konkursowych gromadzone są i archiwizowane na platformie e learningowej przez okres wyznaczony wewnętrznymi decyzjami organizacyjnymi. Archiwum pomysłów innowacyjnych może zostać usunięte jedynie przez administratora platformy e learningowej. 10. Moduł Zarządzanie procesem komunikacyjnym 10.1 Implementacja synchronicznych oraz asynchronicznych kanałów komunikacyjnych platforma e learningowa zapewnia implementację różnorodnych narzędzi komunikacyjnych. Narzędzia komunikacyjne platform e learningowych można podzielić na dwie główne grupy: narzędzia synchroniczne zapewniające komunikację z dowolnego miejsca w określonym czasie, 17

18 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning narzędzia asynchroniczne zapewniające komunikację z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Poniższe zestawienie prezentuje podział narzędzi w rozbiciu na dwie przedstawione powyżej kategorie. Narzędzia asynchroniczne: serwis informacyjny: newsy, wyniki, informacje organizacyjne wszelkie wiadomości informacyjno organizacyjne posegregowane tematycznie ; za pomocą tego narzędzia można zamieszczać oraz dystrybuować wszelkiego rodzaju informacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania platformy, listy dyskusyjne narzędzie przeznaczone do wymieniania poglądów w ramach konkretnej tematycznej listy dyskusyjnej, transmisje audio/wideo transmisje plików audio/wideo pobierane na żądanie z serwera; mogą przybierać formę instruktarzy na żądanie, raporty zestawienia wyników pracy na platformie e learningowej, kanał komunikacyjny przeznaczony do wewnętrznej korespondencji owej między uczestnikami platformy e learningowej, FAQ internetowy spis najczęściej pojawiających się problemów użytkowników platform e learningowych, z gotowymi odpowiedziami. Narzędzia synchroniczne: transmisje audio/wideo prowadzone w czasie rzeczywistym; najczęściej spotykanym modelem są transmisje audio/wideo wykorzystujące wymianę dźwięku i obrazu on line, czat aplikacja przeznaczona do rozmów w czasie rzeczywistym z jednym lub z wieloma współrozmówcami, wirtualne lekcje środowisko zdalnego nauczania w trybie synchronicznym, umożliwiające symulacje aktywności w tradycyjnej klasie; wirtualne lekcje odbywają się najczęściej w ściśle wydzielonych, wcześniej ustalonych grupach; użytkownicy współdzielą różnego typu aplikacje, prowadzą rozmowy na czacie, obserwują się wzajemnie za pomocą kamer internetowych, rozmawiają w trybie rzeczywistym; narzędzie to służy głównie mentorom merytorycznym, whiteboard tzw. wirtualna tablica, czyli aplikacja przeznaczona do symulowania pracy na tradycyjnej tablicy; umożliwia współdzielenie pustej strony (ekranu) z możliwością nadzorowanej przez mentora modyfikacji (rysowania, mazania, zaznaczania, wymazywania gumką, pisania po tablicy), współdzielenie aplikacji współpracowanie grupy użytkowników w ramach jednej aplikacji; najczęściej są to ściśle wydzielone grupy użytkowników współpracujące w ramach jednego obszaru tematycznego i jednej aplikacji, np. współdzielące aplikacje PowerPoint w celu wspólnego przygotowania prezentacji lub grupa kursantów przygotowująca notatkę w aplikacji Word, wsparcie telekonferencyjne stosowane w celu rozwiązywania bieżących problemów uczestników kursu, komunikatory umożliwiające szybki kontakt i pracę grupową, wideo konferencje stosowane w celu umożliwienia pracy grupowej z wymianą obrazu. Narzędzia synchroniczne oraz asynchroniczne mogą być implementowane oraz wykorzystywane przez organizacje w dowolny sposób. Większość organizacji wdraża stopniowo pełen zakres narządzi komunikacyjnych, w ramach swoich potrzeb oraz wewnętrznych uwarunkowań Zarządzanie procesem przydzielania uprawnień do korzystania z kanałów komunikacyjnych niezależnie od puli wdrożonych narzędzi komunikacyjnych w organizacji istnieje możliwość przydzielania uprawnień do korzystania z kanałów komunikacyjnych w ramach realizacji programów rozwojowych. Do każdego z realizowanych procesów zarządzania wiedzą pracowników narzędzia komunikacyjne mogą zostać wybrane indywidualnie w zależności od 18

19 Marlena Plebańska założeń projektu czy założonych narzędzi wsparcia. W dowolny sposób mogą być łączone narzędzia synchroniczne oraz asynchroniczne Zarządzanie procesem przydzielania uprawnień do korzystania z kanałów komunikacyjnych użytkownikom platforma e learningowa zapewnia również użycie dowolnych narzędzi synchronicznych oraz asynchronicznych w kontekście dostępności narzędzi w użyciu ich przez poszczególnych użytkowników indywidualnych czy grupy w codziennym korzystaniu z kanałów komunikacyjnych. W ramach profilowania użytkowników platformy e learningowej przydzielane są im również indywidualne lub grupowe uprawnienia do korzystania z kanałów komunikacyjnych w uwzględnieniem roli użytkownika oraz administratora Archiwizacja procesów komunikacyjnych procesy komunikacyjne archiwizowane są w logach platformy e learningowej. Archiwizacji podlegają wszelkie działania użytkowników na synchronicznych oraz asynchronicznych narzędziach platformy jak również czasy ich realizacji. Czas archiwizacji danych odzwierciedlających użycie kanałów komunikacyjnych za pośrednictwem platformy e learningowej określany jest przez potrzeby biznesowe organizacji Komunikacja marketingowa w zakresie zarządzania wiedzą pracowników platforma e learningowa zapewnia prowadzenie szeroko pojętych działań marketingowych w ramach marketingu wewnętrznego. Działania marketingu oznaczają prowadzenie przez firmę działań zmierzających do motywowania personelu do angażowania się w proces zarządzania wiedzą pracowników oraz realizacji przez to celów biznesowych organizacji. Firmy powinny skutecznie motywować i szkolić pracowników, zwłaszcza odpowiedzialnych za wdrożenie oraz realizację procesów zarządzania wiedzą pracowników jako pracowników stanowiących siłę napędową organizacji. Prowadzenie skutecznego marketingu wewnętrznego wymaga użycia wielu mechanizmów synchronicznych oraz asynchroniczny. Działania marketingu wewnętrznego podejmowane są zarówno na etapie wdrożenia systemu zrządzania wiedzą pracowników opartego na platformie e learningowej jak i na etapie udostępniania poszczególnych jej modułów oraz realizacji poszczególnych działań. Do działań tych należą przede wszystkim: kampanie informacyjne mają na celu informowanie pracowników o wdrożeniu platformy oraz jej poszczególnych modułów w organizacji oraz o planowanych szkoleniach i korzyściach, jakie odniosą uczestniczący w nich pracownicy i cała organizacja. Są one kierowane odrębnie do różnych grup pracowników, kampanie reklamowe mają na celu uzyskanie wysokiego wskaźnika zainteresowania działaniami z zakresu zarządzania wiedzą pracowników prowadzonymi na platformie oraz wysokiego wskaźnika realizacji celów biznesowych prowadzonych za pośrednictwem platformy, quizy mają na celu sprawdzenie sprawności komunikacji i sieci oraz poziomu mobilności pracowników. Stanowią atrakcyjną formę motywującą pracowników do zapoznania się z funkcjonowaniem platformy e learningowej i korzystania z jej modułów, newslettery mające na celu głównie funkcje informacyjne, podniesienie wskaźnika zainteresowania działaniami prowadzonymi na platformie e learningowej oraz zapewnienie wysokiego wskaźnika realizacji celów biznesowych postawionych w założeniach wdrożenia poszczególnych modułów platformy e learningowej, konkursy mające na celu personalne zaangażowanie pracowników w procesy realizowane z udziałem platformy e learningowej, a dzięki temu wzrost zainteresowania tymi działaniami oraz wzrost ich zrozumienia, spotkania z przedstawicielami grupy docelowej, objętej wdrażanym projektem prowadzone odrębnie dla menedżerów i pracowników objętych projektem, wewnątrzkorporacyjne serwisy WWW tworzone i osadzone w portalu korporacyjnym wydzielone serwisy poświęcone działaniom realizowanym z użyciem platformy e learningowej. 19

20 Zaawansowane możliwości wdrożenia platform e learning 3. Podsumowanie Jak prezentuje artykuł platforma e learningowa może być wykorzystywana w szerokim kontekście. W kontekście procesów rozwojowych pracowników, zarządzania wiedzą pracowników jak również w szerokim kontekście raportowania i sprawozdawczości. Pozwala na wyszukiwanie talentów, ocenę i ewaluację ich pracy jak również wsparcie motywowania pracowników, ewaluację ich rozwoju oraz działania wspomagające takie jak np. zarządzanie płatnościami czy innowacjami. Bibliografia 1. Clarke A., (2007), E learning. Nauka na odległość, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2. Hyla M., (2007), Przewodnik po e learningu, Kraków: Wolters Kluwer Polska. 3. Plebańska M., (2009), Charakterystyka nauczania na odległość, [w:] Okońska Walkowicz A., Plebańska M., Szaleniec H., O kompetencjach kluczowych, e learningu i metodzie projektów, Warszawa: WSiP. 4. Plebańska M., (2011), E Learning. Tajniki edukacji na odległość, Warszawa: C.H. Beck. 5. Plebańska M., (2010), Informatyka gospodarcza, Warszawa: C.H. Beck. 6. Stecyk A., (2008), ABC e learningu. System LAMS, Warszawa: Difin. Advanced Possibilities of Implementing E Learning Platforms This article presents the using advanced e learning platforms in the enterprises. It presents a broad context of feasibility of using e learning platforms, alone and in combination with other tools. This shows that e learning platform can be much more widely used than just a learning management system and the development of employees. Keywords: e learning in enterprises, the use of e learning, e learning tools 20

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2012 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2010 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo