Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa"

Transkrypt

1 Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidywanych programem nauczania, tzn. uświadomienie, czy przyswoił on sobie określone programem treści, zrozumiał je oraz umie stosowad, stworzenie motywacji do podnoszenia i poszerzania swojej wiedzy, umiejętności, nawyków i postaw. informowanie ucznia o postępach. I. OCENIANIU PODLEGAJĄ 1. Wiedza i umiejętności ucznia. 2. Poniższe obszary aktywności ucznia: Poruszanie się w języku przedmiotu. Rozwiązywanie problemów. Praca projektowa abstrakcyjnośd myślenia, sposób ujęcia zagadnienia, umiejętnośd pracy grupowej. Aktywnośd na lekcjach. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. Praca w grupach. Aktywnośd dodatkowa (poza zajęciami). Samodzielna praca na lekcjach. Prace długoterminowe (np. projekt). Znajomośd i stosowanie algorytmów postępowania ratunkowego. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Wkład pracy (postępy) ucznia. 3. Dodatkowe prace wykonane zlecone przez nauczyciela. 4. Działalnośd pozalekcyjna ucznia na rzecz bezpieczeostwa i edukacji prozdrowotnej (kurs pierwszej pomocy, olimpiady, konkursy, koła zainteresowao). II. NARZĘDZIA POMIARU a) Formy ustne: Odpowiedzi. Aktywnośd na lekcjach. Prezentacja. b) Formy pisemne: Prace klasowe, testy, sprawdziany. Referaty. Efekty pracy zespołowej. Opracowania algorytmów zachowao w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu. c) Formy praktyczne: Symulacja urazów, pozoracja ran i wypadku. Ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

2 Uczestnictwo w imprezach (przygotowanie imprez dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej). Udział w wolontariacie młodzieżowym w ramach edukacji rówieśniczej (m.in. realizacja programów Mały ratowniczek. Praca w grupie. Praca metodą projektu. d) Zeszyt przedmiotowy (Karty pracy) Systematycznośd prowadzenia notatek oraz sposób udzielenia odpowiedzi na pytania. Treśd merytoryczna. Walory estetyczne (prowadzony długopisem lub piórem i czytelnie, bez powyrywanych stron oraz jakichkolwiek zapisków niezwiązanych z przedmiotem). III. PROPONOWANE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Praca klasowa Informuje o nabytych przez ucznia wiadomościach i umiejętnościach z materiału objętego sprawdzianem oraz umiejętnościach łączenia prostych faktów i wyciągania wniosków. Zapowiadany jest dwa tygodnie wcześniej i przypomniany tydzieo wcześniej, a oceniony w ciągu dwóch tygodni. Po omówieniu sprawdzian oddany jest wyłącznie do wglądu przez ucznia, po czym przechowywany jest przez nauczyciela do kooca roku szkolnego. Uczeo nieobecny pisze go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (dogodnym dla obu stron), zadania (pytania) dotyczą tego samego zakresu tematycznego. Poprawiony jest w terminie do dwóch tygodni. Uczeo, któremu udowodniono niesamodzielną pracę podczas pisania sprawdzianu uzyskuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 2. Sprawdzian Obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów, może byd niezapowiedziana, oceniona jest w ciągu tygodnia, sprawdza stopieo opanowania materiału oraz systematycznośd pracy ucznia. Największe znaczenie w pracy ma merytoryczna poprawnośd odpowiedzi. Uczeo, któremu udowodniono niesamodzielną pracę podczas pisania kartkówki uzyskuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 3. Wypowiedź ustna Stwarza możliwośd uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej: aktualnego stanu wiedzy i umiejętności ucznia; umiejętności prezentowania wyników pracy indywidualnej bądź grupowej; umiejętności prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu; umiejętności stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji. Uczeo podczas odpowiedzi ustnej ma możliwośd korzystania z własnego zeszytu, w przypadku kiedy będzie to zabronione uczeo zostanie poinformowany o tym fakcie przed przystąpieniem do odpowiedzi. Ocena ustna jest z zasady odpowiedzią indywidualną i wszelkie próby kontaktu z innymi uczniami skutkują wystawieniem oceny niedostatecznej uczniowi odpowiadającemu i podpowiadającemu. 4. Zadanie domowe Za brak zadania domowego uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeo ma obowiązek uzupełnid zadanie na następną lekcję.

3 Uczeo ma prawo poprawid ocenę niedostateczną za zadanie domowe w terminie dwóch tygodni od jej uzyskania. Uczeo, który obrobił zadanie domowe w sposób nieprawidłowy, ale samodzielnie, rzetelnie i zgodnie ze swoimi możliwościami nie otrzymuje oceny niedostatecznej i ma możliwośd jego poprawy na następną lekcję. Jeżeli uczeo nie poprawi zadania otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeo, któremu udowodniono niesamodzielną pracę podczas odrabiania zadania domowego (spisanie od kolegi, łamanie praw autorskich, przedstawianie pracy innej osoby, jako własnej) uzyskuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 5. Aktywnośd uczestnictwo w dyskusji, kierowanie pracą w grupie, przygotowanie pomocy dydaktycznych. Sposób oceny aktywności: sześd plusów ocena celująca pięd plusów ocena bardzo dobra 6. Praca na lekcji wykonywanie poleceo nauczyciela, sporządzanie notatek w zeszycie przedmiotowym, uczestnictwo w różnych formach pracy na lekcji (praca indywidualna, grupowa, zbiorowa), wykonywanie dwiczeo. Sposób oceny pracy na lekcji: sześd plusów ocena celująca pięd plusów ocena bardzo dobra trzy minusy ocena niedostateczna 7. Ćwiczenia praktyczne Każdy uczeo zalicza raz w roku: RKO, pomoc nieprzytomnemu i omdlałemu. Jest to warunek niezbędny do otrzymania oceny dobrej z przedmiotu. Każdy uczeo raz w roku zalicza meldunek oraz bierze udział w ewakuacji na wypadek niebezpiecznej sytuacji. Jest to warunek niezbędny do otrzymania oceny dopuszczającej z przedmiotu. 8. Rozwiązywanie problemów Sposób oceniania zależy od rodzaju problemu i charakteru zadania, jakie uczniowie mają wykonad. Przy ocenianiu będzie brane pod uwagę m.in. to, czy: uczeo trafnie definiuje problem; posługuje się sprawnie językiem przedmiotu; rozwiązanie jest realistyczne, spójne i adekwatne do problemu; uwzględnia zależności łączące różne elementy tej sytuacji oraz interesy jej uczestników; skrótowy zapis w punktach kolejnych kroków postępowania; Oceniane będą trzy etapy pracy nad rozwiązywaniem problemu: a) diagnoza problemu (charakter; podmioty zaangażowane w daną sytuację, ich potrzeby, interesy, przewidywane reakcje zwłaszcza reakcje osób będących w szoku; warunki zewnętrzne określające sytuację; specyficzne okoliczności i ograniczenia oraz możliwości rozwiązania problemu); b) poszukiwanie rozwiązania problemu (strategia zwłaszcza poszukiwanie analogii, dobór kolejnych kroków postępowania; analiza różnych wariantów rozwiązania; wybór optymalnego rozwiązania na podstawie przyjętych założeo; opis rozwiązania problemu); c) uzasadnienie wyboru przyjętego ostatecznie wariantu (dlaczego takie, a nie inne rozwiązanie zostało przyjęte, jakie czynniki zadecydowały o wyborze rozwiązania, przewidywania dotyczące

4 trudności i zagrożeo życia lub zdrowia mogące się pojawid w trakcie realizacji zadao umiejętnośd przewidywania i zapobiegania zagrożeniom). Przykładowe kryteria do oceny rozwiązania problemu: Właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji wymagającej podjęcia decyzji. Przeanalizowanie towarzyszących problemowi relacji, zależności i zagrożeo w oparciu o podstawową wiedzę dotyczącą rozważanej sytuacji. Określenie celów, które chcemy uwzględnid przy rozwiązaniu problemu. Zaproponowanie różnych wariantów rozwiązania problemu. Rozpatrzenie wad i zalet (korzyści i strat) wynikających z wyboru poszczególnych wariantów rozwiązania. Ocena wariantów i wybór najlepszego z punktu widzenia założonych na wstępie celów i wartości. 9. Odgrywanie ról, gry symulacyjne W programie edukacji dla bezpieczeostwa, uczniowie na bardzo wielu lekcjach będą odgrywad różne role lub uczestniczyd w grach symulacyjnych. Ocenianiu podlegają: Merytoryczne przygotowanie się do danej roli (zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sytuacji, rodzaju urazu zagrożenia, umiejętnośd wykorzystania zdobytej wiedzy i reagowania na zmianę np. w sytuacji, gdy udzielana pomoc jest niewłaściwa); Przekonujące wejście w rolę odgrywanej postaci (używanie argumentów i zachowao typowych dla danej sytuacji); Poziom zaangażowania ucznia i jego efektywnośd (współpraca z innymi uczestnikami socjodramy lub gry symulacyjnej, uważne śledzenie przebiegu gry i trafne wykorzystywanie możliwości, które daje mu odgrywana rola). 10. Zadania nadobowiązkowe Mogą byd realizowane w formie projektów, prac badawczych, gier dydaktycznych, szkiców, planów ewakuacji, ciekawych rozwiązao dydaktycznych. Za zadanie nadobowiązkowe, twórcze, wykraczające poza program nauczania, uczeo może otrzymad ocenę celującą (o wadze 2), a ocenę semestralną lub koocową może mied podniesioną zgodnie z przepisami zawartymi w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania. IV. WAGI OCEN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: Ocenom bieżącym przypisywana jest waga 1,2. Całoroczny projekt edukacyjny 2 Sprawdzian praktyczny (RKO, pomoc nieprzytomnemu i omdlałemu) 2 Praca klasowa, test (z działu) 2 Odgrywanie ról, gry symulacyjne 2 Rozwiązywanie problemów 2 Meldunek 1 Referat 1 Sprawdzian pisemny (3 tematy) 2 Aktywnośd 1 Odpowiedź ustna 2 Przygotowanie do lekcji (np. zestaw opatrunkowy) 1 Praca na lekcji 1 Zeszyt 1 Zadanie domowe 1

5 Dopuszcza się możliwośd przypisania większej wagi ocenie w uzasadnionych przypadkach, np. jeżeli uczeo wykazał się ponadprogramowymi wiadomościami lub umiejętnościami. V. POPRAWIANIE OCEN Uczeo może byd nieprzygotowany do lekcji (brak zeszytu i potrzebnych pomocy, brak zadania domowego, niegotowośd do odpowiedzi) dwa razy w semestrze. Możliwośd zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych, sprawdzianów i sprawdzianów praktycznych oraz lekcji powtórzeniowych. Niezgłoszenie nieprzygotowania i każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna. Uczeo ma możliwośd poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej, sprawdzianu, bądź odpowiedzi ustnej na konsultacjach w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż dwa tygodnie od momentu oddania pracy przez nauczyciela lub uzyskania oceny). Uczeo ma prawo do poprawy oceny na ww. warunkach, jeżeli nie satysfakcjonuje go osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności, chod otrzymał ocenę pozytywną. W dzienniku lekcyjnym obok uzyskanej oceny stawia się ocenę uzyskaną na sprawdzianie poprawkowym. Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. Zaliczenie ich odbywa się na konsultacjach lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż dwa tygodnie od momentu powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności). Uczeo nie ma możliwości poprawiania zaległych prac, ocen cząstkowych lub oceny semestralnej i rocznej na tydzieo przed klasyfikacją. VI. KRYTERIA OCEN Ocena celujący Kryteria ocen uczeo w pełni opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe objęte programem uzupełnione informacjami z innych źródeł; uczeo bierze czynny, zaangażowany i twórczy udział w zajęciach lekcyjnych; uczeo systematycznie i wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy pod względem merytorycznym i estetycznym; uczeo wykazuje dociekliwośd oraz rozwija swoje umiejętności i nawyki oraz postawy; uczeo posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program; które są owocem samodzielnych poszukiwao i przemyśleo; uczeo biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania; uczeo jest przykładem dla innych w stosowaniu zasad bezpieczeostwa; uczeo potrafi wzorowo wykonad RKO, udzielid pomocy nieprzytomnemu uczeo osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; uczeo uczestniczy w imprezach (przygotowanie imprez dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej); uczeo bierze udział w wolontariacie młodzieżowym w ramach edukacji rówieśniczej ( Mały ratowniczek ).

6 bardzo dobry dobry dostateczny uczeo w pełni opanował wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe; uzupełniając je samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela źródłami informacji na temat przedmiotu nauczania lub w wyniku rozważania nad realizowanymi treściami; uczeo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami; uczeo rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania wykorzystując rozmaite źródła informacji; uczeo potrafi stosowad posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadao trudnych i problemów w nowych sytuacjach (zastosowanie nauczanych treści w nauce, pracy i życiu codziennym); uczeo wykazuje się aktywnością podczas zajęd; uczeo systematycznie i wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy pod względem merytorycznym i estetycznym; uczeo samodzielnie i starannie wykonuje zadania; uczeo systematycznie jest przygotowany pod względem merytorycznym do wykonywania dwiczeo praktycznych; uczeo potrafi samodzielnie wykonad RKO, udzielid pomocy nieprzytomnemu uczeo zawsze stosuje się do zasad bezpieczeostwa. uczeo w stopniu dobrym opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe; uczeo poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia; uczeo stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania (wykonania) samodzielnego typowych zadao teoretycznych lub praktycznych; uczeo systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy pod względem merytorycznym i estetycznym; uczeo bierze udział w lekcji oraz wykazuje gotowośd i zdolnośd zabierania głosu w dyskusjach (ewentualnie po zachęceniu ze strony nauczyciela); uczeo starannie wykonuje dwiczenia obligatoryjne; uczeo zawsze posiada zestaw opatrunkowy na zajęciach z pierwszej pomocy; uczeo potrafi prawidłowo wykonad RKO, udzielid pomocy nieprzytomnemu uczeo stosuje się do zasad bezpieczeostwa. uczeo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania; uczeo posiada luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym; uczeo rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; uczeo wykazuje gotowośd do zabierania głosu w dyskusjach po zachęceniu ze strony nauczyciela; uczeo wykonuje dwiczenia niestarannie, ale poprawnie; uczeo potrafi wykonad RKO, udzielid pomocy nieprzytomnemu i omdlałemu z niewielką pomocą nauczyciela; uczeo posiada zestaw opatrunkowy na zajęciach z pierwszej pomocy; uczeo zazwyczaj stosuje się do zasad bezpieczeostwa.

7 dopuszczający niedostateczny uczeo ma niewielkie braki w opanowaniu wymagao podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości wykonania prostych zadao; uczeo rozwiązuje (wykonuje) korzystając ze wskazówek nauczyciela typowe zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności, uczeo ma kłopoty z poprawnym wykonaniem zadao, ale wykonuje je w sposób staranny w stosunku do swoich możliwości; uczeo przyswoił podstawy wykonywania RKO, udzielania pomocy nieprzytomnemu uczeo wykazuje biernośd podczas zajęd; uczeo wykonuje przy pomocy nauczyciela łatwiejsze dwiczenia. uczeo często stosuje się zasad bezpieczeostwa. uczeo ma braki w opanowaniu wymagao podstawowych, braki te przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu; uczeo nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązad (wykonad) typowych zadao praktycznych o niewielkim stopniu trudności; uczeo nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; uczeo nie posiada zestawu opatrunkowego na zajęciach z pierwszej pomocy; uczeo w sposób arogancki i niekulturalny odnosi się do nauczyciela i kolegów podczas składania meldunku; uczeo przejawia lekceważący stosunek do postawionych mu zadao i poleceo; uczeo wykazuje brak zainteresowania przedmiotem, nie pracuje na lekcji i nie wykazuje dobrych chęci do pracy pomimo zachęt nauczyciela; uczeo nie stosuje się do zasad bezpieczeostwa. VII. INFORMACJA ZWROTNA Nauczyciel Uczeo 1. Uczeo ma możliwośd otrzymywania dodatkowych wyjaśnieo i uzasadnieo do wystawionej oceny. 2. Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju. 3. Motywuje do dalszej pracy. Nauczyciel Wychowawca klasy Pedagog szkolny 1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego. 2. Nauczyciel na prośbę wychowawcy klasy informuje go o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia. 3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. Nauczyciel Rodzice Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): 1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce. 2. Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 3. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem. 4. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do bieżącego śledzenia postępów w nauce swojego dziecka. Na podstawie opracowania mgr inż. Izabeli Sieradzkiej Dostosowała do Gimnazjum im. Macieja Rataja Elżbieta Czerwioska-Tracichleb

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo