ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Olsztynie w dniu...r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Kanclerz dr inż. Aleksander Socha a.,z siedzibą przy.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.. NIP:.., REGON: zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:. -. o następującej treści: Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr./2015/pn/dzp realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu. wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 1. Przedmiotem umowy jest Przygotowanie do druku i druk czterech monografii naukowych (publikacji książkowych) pod tytułem: 1) Bibliografia nauczania Pawła VI, cz. II, 2) CHRISTO ET ECCLESIAE PATRIAE ET SCIENTIAE, 3) Vivat Pomezania, 4) Inskrypcje z Epidauru i inne Greckie opisy uzdrowień, dla Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Miejsce dostawy: Wydział Teologii, ul. Kard. Hozjusza 15, Olsztyn. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 2 Termin realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy w terminie od dnia zawarcia umowy w IV etapach: 1

2 I etap: a. Bibliografia nauczania Pawła VI, cz. II do 12 czerwca 2015 r. II etap: b. CHRISTO ET ECCLESIAE PATRIAE ET SCIENTIAE - do 19 czerwca 2015 r. III etap: c. Inskrypcje z Epidauru i inne Greckie opisy uzdrowień do 10 lipca 2015 r. IV etap: d. Vivat Pomezania do 31 lipiec 2015 r. 3 Cena i warunki płatności 1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: Cena brutto:.. w tym obowiązujący podatek VAT (słownie:. ). 2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zapłaci cenę usługi na podstawie faktur VAT wystawionych za każdą wykonaną monografię naukową. 4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego, jako kompletny i bez wad. 5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wskazywać musi numer umowy, z której wynika płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. 6. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze zgodne być musi z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz protokołem odbioru. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. 8. Zamawiający zapłaci cenę usługi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 9. Zamawiający uprawniony jest do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust Obowiązki Zamawiającego 1) Do obowiązków Zamawiającego należy: a) teksty autorskie o łącznej objętości 95 arkuszy wydawniczych, w postaci plików *doc; b) Dostarczenie materiałów ilustracyjnych w postaci plików elektronicznych lub oryginalnych wydruków do skanowania lub odtworzenia: zdjęcia, wykresy i tabele integralnie związane z tekstem; c) Dostarczenie wszystkich obowiązujących znaków graficznych i logotypów, którymi oznakowana będzie okładka i strony tytułowe monografii naukowej; d) Dostarczenie numerów ISBN do oznaczenia każdej publikacji; e) Dostarczenie wytycznych do opracowania okładki; f) Dostarczenie wszystkich obowiązujących znaków graficznych i logotypów, którymi oznakowana będzie okładka i strony tytułowe monografii naukowej w terminie do 4 dni od dnia zawarcia umowy; 2

3 g) Dostarczenie treści informacji dotyczących udziału Zamawiającego w wydaniu książki/monografii, w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy; h) Nadzór merytoryczny nad opracowaniem wydawniczym; i) Akceptacja wstępnego opracowania graficznego: projektu okładki i projektu stron tytułowych oraz layautu do stron książki, w terminie 2 dni od daty przekazania materiałów przez Wykonawcę; j) Akceptacja całości materiałów przed oddaniem publikacji do druku, w terminie 2 dni od daty przekazania materiałów przez Wykonawcę. 5 Obowiązki Wykonawcy 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić do materiałów wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego; b) wykonanie redakcji wydawniczej i korekty w językach: języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, łacińskim, greckim i hebrajskim,; c) opracowanie i wprowadzenie do publikacji tekstów uzupełniających, tj.: brzmienie strony redakcyjnej, spis treści, spis ilustracji; d) opracowanie graficzno-typograficzne projektu okładki oraz layoutu bloku/stron książki; e) obróbka elektroniczna materiałów ilustracyjnych, łamanie tekstów i ilustracji, wydruki korektowe całości publikacji; f) opracowanie techniczne redakcja techniczna, korekty, nadzór nad drukiem; g) umieszczenie na stronach tytułowych materiałów informacyjno-promocyjnych (publikacji w formie książkowej - monografii naukowej) oraz na okładce: znaków graficznych i logotypów przekazanych przez Zamawiającego wraz z podaniem informacji o udziale Zamawiającego w wydaniu publikacji; h) łamanie tekstów, tabel, ilustracji i elementów graficznych; i) dbałość o wysoki poziom opracowania edytorskiego zarówno pod względem redakcyjnym, graficznym, łamania tekstów i ilustracji, przygotowania materiałów zdjęciowych do druku oraz samego druku i oprawy; j) wykonanie próbnych druków okładki celem uzyskania akceptacji Zamawiającego; k) przedstawienie Zamawiającemu całości materiałów w formie książki celem uzyskania ostatecznej akceptacji i zwolnienia do druku; l) przygotowanie kompletu materiałów do druku i realizacja poligraficzna (druk i oprawa książki). 6 Prawa majątkowe 1. Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich treści i materiałów graficznych (zdjęcia, ryciny, wykresy) zawartych w ostatecznej wersji książki/publikacji przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru. 2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a) Digitalizacja, b) Wprowadzenie od obrotu, c) Utrwalenie dowolną techniką, d) Zwielokrotnienie określoną techniką, 3

4 e) Wprowadzenie do pamięci komputera, f) Kopiowanie techniką cyfrową i analogową g) Modyfikowanie w dowolnym zakresie. 7 Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 1. Przedmiot umowy dostarczony będzie przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Asortyment objęty niniejszą umową dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane w godz.: , po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego. 4. Przedstawiciel Zamawiającego:.. 5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie kompletny, pozbawiony wad oraz o odpowiedniej jakości. 6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. 8 Warunki rękojmi 1. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie umowy, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego wadliwości, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na nowy wolny od wad i uszkodzeń w ciągu 3 dni, liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia. 2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy.. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia również w formie elektronicznej. 4. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1.1. za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej w 3 ust. 1, 1.2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w 3 ust. 1, 4

5 1.3. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1w wysokości 0,2% ceny określonej w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy, 1.4. za niedotrzymanie wyznaczonego terminu dostawy brakującego przedmiotu umowy, wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% ceny określonej w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie brakującego przedmiotu umowy lub wymianę uszkodzonego przedmiotu umowy. 2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej. 3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w 3 ust Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 10 Warunki odstąpienia od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 2, oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji lub rękojmi. w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Zmiany w umowie 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: 2.1.terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, jeżeli okoliczność ta nie była zależna od Wykonawcy. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2, strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 12 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 5

6 3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Sporządziła: Barbara Drozd 6

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/000260 Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo