Regulamin testowania Czy znasz BB?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin testowania Czy znasz BB?"

Transkrypt

1 Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com ( Serwis ) za pomocą aplikacji Czy znasz BB? ( Aplikacja ) znajdującą się pod adresem: https://www.facebook.com/garnierpolska Dostęp do Aplikacji mają wszyscy użytkownicy Serwisu. 2. L Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4, Warszawa, NIP: , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr Sądu Rejonowego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, zwana dalej Spółką, lub Fundatorem jest fundatorem produktów w testowaniu Czy znasz BB?, ( Testowanie ). Organizację i obsługę Testowania w imieniu i na rzecz Fundatora zapewnia K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 74A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59690, zwana dalej Organizatorem. 3. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com. 2 UCZESTNICY TESTOWANIA 1. Uczestnikami Testowania mogą być osoby pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych, które podczas jego trwania zostaną fanami strony i wyślą swoje zgłoszenie na wskazany adres . Osoby niepełnoletnie biorą udział w Testowaniu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 2. Uczestnikami Testowania mogą być wyłącznie osoby, które są fanami strony https://www.facebook.com/garnierpolska. To oznacza, że w przesłanym zgłoszeniu konkursowym osoba musi załączyć do wiadomości swój FB ID dzięki któremu Organizator zweryfikuje czy taka osoba jest fanem strony Garnier-Dbaj o siebie na Facebook. 3. Uczestnikami Testowania nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa. 1

2 3 PRZEBIEG TESTOWANIA 1. Czas rekrutacji do testowania trwa od Warunkiem udziału w Testowaniu jest posiadanie statusu fana strony https://www.facebook.com/garnierpolska. 3. Warunkiem udziału w rekrutacji do testowania jest wysłaniu odpowiedzi na pytanie: Dlaczego to Ty powinnaś otrzymać Krem BB? Odpowiedź powinna składać się maksymalnie z 400 znaków ze spacjami i powinna zostać wysłana poprzez aplikacje Czy znasz BB? znajdującej się na profilu Garnier Dbaj o siebie. 4. Komisja wyznaczona przez Organizatora na podstawie najciekawszych i najbardziej kreatywnych wypowiedzi wytypuje osoby do przetestowania Kremu BB Garnier. 5. Przez cały okres trwania rekrutacji każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie. 6. Nie ma możliwości modyfikacji wcześniej przesłanego zgłoszenia konkursowego. 7. Każde zgłoszenie bierze udział w weryfikacji. 8. Testowanie jest zorganizowany w celu promocji Kremu BB Garnier. 4 PRZEDMIOT TESTOWANIA 1. Przedmiotem testowania jest udzielnie odpowiedzi na pytanie Dlaczego to Ty powinnaś otrzymać Krem BB? 2. W celu wzięcia udziału w testowaniu Uczestnik, za pomocą aplikacji Czy znasz BB? powinien dokonać zgłoszenia. 3. Aby zgłoszenie było kompletne uczestnik musi udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte i wypełnić ankietę. 4. Informacje o warunkach przystąpienia do rekrutacji będą opublikowane na Stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/garnierpolska 5. W zakładce Czy znasz BB? od dnia do dnia ZGŁOSZENIA DO TESTOWANIA 1. Dokonanie zgłoszenia do testowania jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w Regulaminie. 2

3 2. Zgłoszenia będą weryfikowane pod względem poprawności i zgodności z Regulaminem. 3. W przypadkach wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dopuszcza się działań niezgodnychz niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności dokonuje wielokrotnego niepoprawnegozgłaszania udziału w Testowaniu, np. z użyciem nieprawdziwych danych, lub że dany Uczestnikpodejmuje inne działania sprzeczne z celem Testowania, zgłoszenie takiego Uczestnika może zostaćwyłączone z procesu weryfikacji zgłoszeń do Testowania. Uczestnik może nie być poinformowany o takiej decyzji. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie weryfikacji zgłoszenia jeżeli zachodzi podejrzenie o nadużycia lub działania sprzeczne z celem testowania.przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie. 4. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć uczestnika z Testowania. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna. 5. Organizator samodzielnie lub na wniosek uczestników Testowania ma prawo usunąć zgłoszenie uczestnika gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie, zasady korzystania z serwisu Facebook.com lub jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna. Decyzja o usunięciu zgłoszenia konkursowego jest ostateczna. 6 PRODUKTY DO TESTOWANIA 1. Spośród nadesłanych w dniach do dnia wypowiedzi na pytanie Dlaczego to Ty powinnaś otrzymać Krem BB? Komisja wybierze dwieście najciekawszych i najbardziej kreatywnych zgłoszeń, których autorzy otrzymają Krem BB. 2. Fundator przewiduje wydanie łącznie dwustu produktów do przetestowania. W Testowaniu rozróżniane są dwa typy Kremu BB: x Krem BB do cery jasnej - 100x Krem BB do cery śniadej Wartość rynkowa produktu to 20PLN* *Cena sugerowana. Ostateczna cena jest ustalana przez sprzedawcę w punkcie sprzedaży. 3. Produkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 7 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA PRODUKTU DO TESTOWANIA 3

4 1. Lista osób wytypowanych do testowania zostanie opublikowana w zakładce Notatki w terminie do W przypadku znacznej liczby zgłoszeń data opublikowania listy wytypowanych osób może ulec przesunięciu o czym Organizator poinformuje Uczestników odpowiednim wpisem na profilu marki Garnier na Facebook. 3. Imiona i nazwiska osób wytypowanych wraz z informacją o sposobie odebrania produktu do przetestowania będą publikowane w zakładce Notatki na profilu Garnier Dbaj o siebie. na Facebook. 1. Dodatkowo osoby wytypowane do Testowania zostaną poinformowane o tym drogą ową w terminie do i poproszeni o podanie danych do wysyłki produktu. 4. W celu wyrażenia chęci otrzymania produktu w celu przetestowania, uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość zawierającą: dane do korespondencji (imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, telefon kontaktowy) oraz chęć odebrania produktu poprzez zapis: Wyrażam chęć otrzymania produktu Garnier Krem BB, podpis imieniem i nazwiskiem. Brak kontaktu przez uczestnika w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości (mimo dwukrotnych prób kontakt ze strony Organizatora) będzie skutkować wykluczeniem go z uczestnictwa w Testowaniu oraz anulowaniem prawa do testowania produktu. Możliwość testowania nie przechodzi na innego uczestnika Testowania.W przypadku wytypowania do testowania osoby niepełnoletniej, produkt odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny takiej osoby. 5. Nagrody zostaną przesłane w ciągu 31 dni od przesłania przez Uczestnika danych kontaktowych: 6. W przypadku, gdy okaże się, że osoba wytypowana do Testowania nie spełnia warunków wskazanych w 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. 7. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 8. Podczas wydania produktu do testowanieuczestnik będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Uczestnika (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy, legitymacja) 9. Akcja Testowania jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 10. W terminie do r. Organizator Testowania będzie się kontaktował z osobami, które otrzymały produkt do przetestowania w celu uzyskanie opinii o produkcie. 11. Pierwsze 20 opinii dodane w aplikacji Znam BB na profilu Garnier-Dbaj o siebie przez osoby wybrane do testowania otrzymają upominek w postaci zestawu kosmetyków Garnier, w którego skład wchodzą tonik + mleczko do demakijażu Essentials dla cery normalnej i mieszanej. Wartość rynkowa zestawu - 24zł. 4

5 12. Z osobami, które dodadzą komentarz i są uczestnikami Testowania skontaktuje się Organizator. 13. Zestaw kosmetyków przyznany w ramach udzielonej opinii zostanie przesłany wciągu 45 dni roboczych. 8 DANE OSOBOWE 1. Administratorem zbioru danych osobowych wytypowanych osób dotestowania jest L Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4, Warszawa. Organizator będzie przetwarzał te dane w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody dla każdego Zwycięzcy. 2. Osobom wytypowanym do testowania przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne z Serwisem, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Testowaniu. 3. W przypadku naruszenia Regulaminu Fundator lub Organizator mogą wykluczyć uczestnika w każdym momencie Testowania. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna. 4. Fundator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Testowaniu. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na Stronie. Regulamin Testowania jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/garnierpolska oraz w siedzibie Organizatora. 5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Testowaniu w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności w przypadku posługiwania się przez jednego Uczestnika kilkoma adresami Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Testowania lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play zostaną wykluczeni z udziału w Testowaniu 7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Testowania, użytkownik może kontaktować się z Organizatorem poprzez 5

6 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia prze Pocztę Polską przesyłek za potwierdzeniem odbioru wysyłanych w związku z prowadzeniem Testowania. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych do wysyłki nagrody, zmianę adresu elektronicznego lub za nieprawidłowe podanie informacji, uniemożliwiających przesłanie nagrody Uczestnikowi. 10. Wraz z zamieszczeniem wypowiedzi pisemnej w aplikacji, użytkownik gwarantuje, że to on jest właścicielem wszelkich praw, a w szczególności praw autorskich do tych treści. Użytkownik udziela Organizatorowi niewyłącznej, bezpłatnej, globalnej i czasowo nieograniczonej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z danych treści. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Organizatora z tych treści w każdej formie we wszystkich środkach przekazu (szczególnie: prasa, Internet, telewizja, mobilne platformy komunikacyjne). Prawa te obejmują w szczególności: zwielokrotnianie (w tym wytwarzanie techniką cyfrową), rozpowszechnianie, publiczne odtworzenie, nadawanie i remitowanie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W razie, gdy Użytkownik nie jest właścicielem praw do przez niego dodanej treści, gwarantuje on, że uzyska od twórcy uprawnienie do korzystania z utworu i udzielenia licencji, co najmniej w zakresie opisanym w niniejszym rozdziale. Użytkownik oświadcza, że rozumie te warunki i zgadza się z ich treścią. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw autorskich treści zgłaszanych przez Użytkowników. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Testowaniu. 13. Biorący udział w Testowaniu potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Testowaniu na zasadach określonych w Regulaminie. 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Testowania będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 15. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Testowania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania Testowania w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Testowania zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 17. Testowanie nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com. 6

7 10 REKLAMACJE Wszelkie reklamacje związane z konkursem prosimy drogą pocztową listem poleconym przesyłać na adres: K2 S.A. al. Solidarności 74A Warszawa W terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone w jakikolwiek inny sposób (na przykład za pośrednictwem serwisu Facebook.com lub drogą ową) nie będą rozpatrywane. ORGANIZATOR 7

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo