SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej: 10 września 2014r.

2 Cel ogólny: - ochrona młodzieży szkolnej przed zagrożeniami powodującymi zakłócenia rozwoju, - promocja bezpiecznych, użytecznych i społecznie akceptowanych zachowań, - propagowanie zdrowego stylu życia, - ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego młodzieży profilaktyka prozdrowotna, - zwalczanie patologii, - reagowanie na pojawiające się zagrożenia, - respektowanie praw należnych uczniowi i jego rodzinie.

3 I obszar: Kontrolowanie emocji i radzenie sobie ze stresem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni 1. Uczeń potrafi umiejętnie rozwiązywać problemy i konflikty. 2. Uczeń zna zasady komunikacji i potrafi skutecznie porozumiewać się z ludźmi. 1. Znajomość i umiejętność kontrolowania emocji. 2. Wdrażanie do pozytywnego myślenia. 3. Umiejętność rozpoznawania emocji u innych ludzi warunkiem nawiązywania kontaktów. 4. Poznawanie samego siebie i kształtowanie pozytywnych cech swojego charakteru. 5. Stosowanie racjonalnych reakcji w sytuacjach trudnych. 1. Rozwijanie psychicznych dyspozycji niezbędnych do nawiązania kontaktów z drugim człowiekiem. 2. Dostrzeganie znaczenia pozytywnego nastawienia rozmówcy jako decydującego czynnika umożliwiającego porozumienie. 3. Umiejętność posługiwania się komunikatem "ja". 4. Zauważanie istotnej roli spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 5. Dostrzeganie istoty wolności słowa i swobody wypowiedzi oraz komunikowania się jako prawa należnego każdemu człowiekowi. - lekcje wychowawcze - scenki rodzajowe - rozmowy grupowe i indywidualne - lekcje wychowawcze - drama - rozmowy - projekcja filmu - scenki rodzajowe wychowawcy wychowawcy Termin realizacji

4 1. Zachowanie dystansu w stosunku do przekazywanych informacji i ich interpretacji. 3. Uczeń rozsądnie korzysta z oferty środków masowego przekazu. 2. Uświadomienie wpływu mediów na wzrost przestępczości poprzez emitowanie programów brutalnych. 3. Umiejętność dokonywania właściwego wyboru oglądanych programów. 4. Dostrzeganie informacyjnej, edukacyjnej i kulturotwórczej roli mediów. - dyskusja - analiza programów TV - fragmenty filmów,programów wychowawcy, nauczyciel informatyki 5. Ukazanie zagrożeń wynikających z użytkowania sieci internetowej /cyberprzemoc, łamanie praw autorskich, pornografia itp./. Odpowiedzialność karna użytkowników Internetu w świetle obowiązującego prawa. - projekcja i omówienie

5 1. Uświadomienie pozytywnych i negatywnych skutków stresu. - lekcje biologii, wychowawcze, WF 4. Uczeń potrafi umiejętnie radzić sobie ze stresem. 2. Poznanie technik radzenia sobie ze stresem. 3. Uświadomienie skutków wpływu długotrwałego stresu na zdrowie psychiczne młodzieży. - ankieta - techniki relaksacyjne - dyskusja - scenki rodzajowe wychowawcy pedagog 5. Uczeń jest asertywny -potrafi grzecznie ale stanowczo odmówić. 1. Wypracowanie umiejętności i kształtowanie zachowań asertywnych. 2. Zastosowanie umiejętności asertywnych w sytuacjach konfliktowych. 3. Znaczenie asertywności jako skutecznego sposobu unikania uzależnień. - scenki - gry dramatyczne wychowawcy pedagog 6. Uczeń unika sytuacji wywołujących zachowania agresywne. 1. Rozpoznawanie czynników wywołujących agresję. 2. Uświadomienie szkodliwości występowania agresji w kontaktach społecznych. 3. Ukazywanie akceptowanych społecznie sposobów rozładowywania nagromadzonej agresji. 4. Kontrolowanie własnych reakcji. 5. Respektowanie prawa człowieka do ochrony przed poniżającym traktowaniem i wszelkimi przejawami dyskryminacji - ankiety - scenki - dyskusje - lekcje wychowawcze - techniki radzenia sobie z emocjami wychowawcy pedagog

6 1. Zwracanie uwagi i reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy. 2. Uświadamianie konieczności przekazywania młodzieży właściwych wzorców. 3. Wskazywanie właściwych sposobów odreagowywania emocji. 7. Rodzice i nauczyciele współpracują przy realizacji programów profilaktyki. 4. Wspomaganie rodziców w zakresie rozwiązywania konfliktów pokoleniowych. 5. Respektowanie praw rodziny do autonomii, ochrony i pomocy, wspieranie jej w procesie wychowawczym. -rozmowy z rodzicami - pedagogizacja i doradztwo dla rodziców wychowawcy pedagog rodzice 6. Współdecydowanie rodziców w zakresie określania zadań wychowawczych i sposobów ich realizacji. 7. Ochrona młodzieży przed szkodliwymi informacjami płynącymi z mediów

7 II obszar: Postawa osobista ucznia jako członka społeczeństwa. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Wpojenie kultury życia codziennego, kultury słowa w sytuacjach komunikacyjnych różnego typu. 2. Kontrolowanie i egzekwowanie właściwych postaw młodzieży wobec dorosłych i rówieśników. - pogadanka - socjodrama 1.Uczeń zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą, jest odpowiedzialnym i pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej 3. Wykształcenie nawyku dbałości o schludny wygląd zewnętrzny oraz ubierania się odpowiednio do sytuacji. 4. Kształtowanie nawyku punktualności i egzekwowanie jej w sytuacjach codziennych. - psychodrama - samoocena - egzekwowanie punktowego systemu oceniania - filmy instruktażowe wszyscy nauczyciele, doradca zawodowy, pedagog 5. Przygotowanie uczniów jako pełnoprawnych obywateli do życia w społeczeństwie. - samoocena - punktualność 6. Poszanowanie prywatności każdego człowieka. 7. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia.

8 1. Uczenie dbałości wobec dóbr osobistych i społecznych. 2. Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu. 3. Uświadomienie uczniowi prawidłowych zasad zachowania się wobec drugiego człowieka. 2. Uczeń potrafi wykazać się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. 4. Kształtowanie wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka / empatia/.. 5. Poszanowanie prawa człowieka do równości, tolerancji, wolności myśli i słowa. Uściślanie wiedzy o należnych prawach dziecka, człowieka. 6. Dostrzeganie potrzeby zachowania tolerancji i akceptacji w kontaktach międzyludzkich. - socjodrama - porządkowanie terenów wokół szkoły - dbałość o wygląd estetyczny szkoły - psychodrama - współpraca z rodzicami - udział w akcjach charytatywnych - pomoc koleżeńska - filmy o tematyce społeczno-obyczajowej wszyscy nauczyciele 7. Organizowanie akcji charytatywnych jako respektowanie praw socjalnych w zakresie pomocy ludziom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 8. Budzenie wrażliwości na potrzeby ludzi starych i osób niepełnosprawnych, pełnoprawnych członków społeczeństwa.

9 1. Wdrażanie uczniów do systematyczności w poszerzaniu ich wiedzy. 2. Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. -rozmowy z rodzicami 3. Uczeń potrafi świadomie korzystać z bezpłatnego prawa do nauki, planowo poszerzać swoją wiedzę oraz skutecznie stosować swą wiedzę w życiu. 3. Inspirowanie aktywności w rozwijaniu i bogaceniu posiadanej wiedzy. 4. Wspomaganie i ukierunkowanie zainteresowań indywidualnych i talentów uczniów szczególnie uzdolnionych jako realizowanie ich prawa do nauki. - próbne testy kompetencji - łączenie teorii z praktyką w życiu codziennym) - koła zainteresowań - konkursy, olimpiady - pochwały - indywidualizacja pracy, prelekcje wszyscy nauczyciele 5. Wskazywanie dróg i technik skutecznego uczenia się. - zapoznanie ucznia z technikami szybkiego uczenia się 6. Zapewnienie uczniom słabym prawa do pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Respektowanie ich prawa do dostosowania wymagań edukacyjnych.

10 1. Kontrolowanie frekwencji uczniów natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy lekceważenia obowiązku szkolnego. 4. Rodzice i nauczyciele współpracują przy realizacji programu profilaktyki. 2. Dbałość o kulturę słowa - kształtowanie świadomości, odpowiedzialności za własny język. 3. Konieczność motywowania uczniów do nauki i wskazywanie zalet posiadania wiedzy i umiejętności. - zebrania - konsultacje indywidualne - prelekcje - informowanie rodziców na bieżąco o zachowaniu dziecka - współpraca z instytucjami wszyscy nauczyciele, wychowawcy, rodzice 4. Wspólne działania szkoły, domu i instytucji państwowych w zakresie opieki i wychowania młodzieży niedostosowanej społecznie.

11 III obszar: Zapobieganie uzależnieniom, demoralizacji i ochrona zdrowia. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Uczeń wie, że palenie szkodzi zdrowiu - lansujemy modę na niepalenie w trosce o dobro młodzieży. 1. Uświadomienie rodzicom skali problemu. 2. Walka z paleniem papierosów w szkole. 3. Kształtowanie wzorca nowoczesnego chłopaka i dziewczyny. 4. Pomoc tym, którzy chcą przestać palić. - pedagogizacja rodziców - kontrola terenów wokół szkoły - indywidualne rozmowy z "palaczami" pedagog, wychowawcy klas, wychowawca świetlicy, nauczyciele Światowy Dzień bez Papierosa 31 maja -cały rok - dyskoteki szkolne 2. Uczeń jest świadomy, że 1. Kształtowanie nawyku trzeźwej zabawy. 2. Uświadomienie destruktywnego wpływu alkoholu na życie rodziny. - scenki rodzajowe, projekcja wybranych filmów - konkurs plastyczny wszyscy nauczyciele, alkohol to chemiczna pułapka. 3. Wychowanie do życia w trzeźwości. 4. Edukacja prozdrowotna jako przejaw respektowania prawa człowieka do ochrony zdrowia. - zorganizowanie miejskiego zmagania świetlic pod patronatem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie wychowawcy, pedagog

12 - Zgubne skutki zażywania narkotyków projekcja filmu My, dzieci z dworca ZOO 1. Ukazanie zdrowotnych, społecznych i moralnych skutków narkomanii. 2. Uświadomienie problemu AIDS w świetle narkomanii. - ankieta Młodzi a substancje psychoaktywne - zapoznanie ze statystykami - lektura wybranych fragmentów pamiętników narkomana. wychowawcy, p. Kozieł. 3. Uczeń zna skutki działania narkotyków i dopalaczy. 3. Działania prewencyjne - stała współpraca z policją, OIK, PPP. - zorganizowanie spotkania i koncertu: Nie Zmarnuj Swojego Życia. - zgłoszenie udziału Gimnazjum w akcji p. Kulig, p. Truś p. Dubiel 4. Przygotowanie i udział w konkursie profilaktycznym. Falochron. - zorganizowanie miejskiego zmagania świetlic pod patronatem Ośrodka p. Szwancyber. p. Mulka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. - lekcje wychowawcze 4. Uczeń zdaje sobie sprawę z ryzyka uzależnienia się od Internetu. 1. Uświadomienie szkodliwości nadużywania Internetu. - pogadanka - ankieta wychowawcy, nauczyciel informatyki 2. Wskazywanie właściwych form - lekcje informatyki

13 korzystania z komputera.

14 1. Poznanie składników pokarmowych i ich roli w organizmie. 5. Uczeń zna zasady racjonalnego odżywiania się oraz skutki niewłaściwej diety. 2. Wdrażanie do właściwego korzystania ze wskazań piramidy żywienia na co dzień. 3. Uświadomienie szkodliwego wpływu napojów gazowanych, izotonicznych, energetycznych na zdrowie człowieka. - lekcje biologii - lekcje wychowawcze - lekcje języków obcych nauczyciele, wychowawca, pedagog 4. Poznanie skutków niewłaściwego odżywiania się. 6. Rodzice i nauczyciele współpracują przy realizacji programu profilaktyki. 1. Uświadomienie znaczenia wzorców domu rodzinnego jako ważnego czynnika w zapobieganiu nałogom i uzależnieniom. 2. Systematyczna kontrola i analiza zachowania uczniów. 3. Promowanie zdrowego stylu życia: sport, turystyka, koła zainteresowań. 4. Reagowanie w przypadku zagrożenia demoralizacją lub naruszenia obowiązujących norm prawnych. 5. Wdrażanie rodziców do realizacji programów profilaktycznych w ramach akcji Trzymaj Formę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Znajdź Właściwe Rozwiązanie itp. na zebraniach z rodzicami -filmy - rozmowy indywidualne - ankiety - współpraca z instytucjami państwowymi i miejskimi pedagog, wychowawca, rodzice

15 Monitorowanie i ewaluacja: 1. Hospitacje lekcji wychowawczych. 2. Analiza planów wychowawczych. 3. Analiza tematyki spotkań wychowawczych z rodzicami. 4.Sprawozdanie pedagoga szkolnego dotyczącego sytuacji wychowawczej w szkole. 5. Sprawozdania wychowawców poszczególnych klas. 6. Analiza frekwencji w poszczególnych klasach. 7. Obserwacja zachowań uczniów na przerwach i zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach klasowych. 8. Wywiady z mieszkańcami Pieczysk, Ciężkowic i Dobrej na temat zachowań uczniów Gimnazjum.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo