ZAGADNIENIA WSTĘPNE Stylizacja na gorąco Stylizacja na gorąco

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA WSTĘPNE Stylizacja na gorąco Stylizacja na gorąco"

Transkrypt

1 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Zakres regulacji Niniejszy regulamin określa organizatora konkursu, zasady przeprowadzenia konkursu, procedurę oceny projektów i scenariuszy oraz zasady przyznawania nagród w konkursie i procedurę reklamacyjną. Organizatorem konkursu jest firma fancydot w dalszej części regulaminu zwana fancydot właściciel serwisu ubiore.pl. Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem 2 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) fancydot lub organizatorze - należy przez to rozumieć firmę fancydot opisaną w 1, a także ogół projektu internetowego firmy udostępnionego użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet w domenie (pod adresem ubiore.pl); 2) serwisie ubiore.pl - należy przez to rozumieć serwis internetowy, prowadzony przez firmę fancydot pod adresem będący jej własnością, oraz ogół pozostałych stron www ubiore.pl; 3) użytkowniku - należy przez to rozumieć osoby i podmioty mające dostęp do sieci Internet, które przeglądają lub mogą przeglądać strony www; uczestniku - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które przystąpiły do konkursu organizowanego przez Organizatora pod tytułem "Stylizacja na gorąco"; 4) zgłoszeniu rejestracyjnym - należy przez to rozumieć zamieszczony i dostępny na stronach serwisu ubiore.pl formularz umożliwiający użytkownikowi przestąpienie do konkursu i uzyskanie statusu uczestnika; 5) skutecznym zgłoszeniu rejestracyjnym - należy przez to rozumieć poprawne wypełnienie przez użytkownika, który wyraża wolę przystąpienia do konkursu, formularza rejestracyjnego, załączenie grafik i opisów zgodnych z 6 Zasady konkursu do swojego projektu i dodanie tego projektu do konkursu poprzez zgłoszenie rejestracyjne. 6) projekcie konkursowym - należy przez to rozumieć zgłoszony przez uczestnika projekt do konkursu 7) konkursie - należy przez to rozumieć konkurs organizowany przez fancydot pod tytułem "Stylizacja na gorąco", którego zasady określa niniejszy regulamin; 8) jury konkursu - należy przez to rozumieć kapitułę konkursu, która będzie weryfikować zgłoszenia i dbać o zabezpieczenie konkursu przed oszustwami oraz przyzna nagrody, o których mowa w niniejszym regulaminie; w skład jury wchodzi 2 przedstawicieli serwisu ubiore.pl; 9) laureacie - należy przez to rozumieć uczestników, którzy otrzymają nagrody jako zwycięzcy konkursu; 10) Internecie - należy przez to rozumieć światową sieć teleinformatyczną służącą do wymiany danych w postaci plików, przesyłanych za pomocą protokołów internetowych pomiędzy serwerami, z których każdy ma unikatowy adres IP, stanowiący ciąg cyfr przedzielonych kropkami. Klientami Internetu mogą być komputery lub inne urządzenia; 11) adresie internetowym - należy przez to rozumieć nazwę w postaci ciągu znaków, zarejestrowaną przez uprawnioną do tego instytucję (w Polsce NASK), która zostaje przyporządkowana konkretnemu adresowi IP. Adres

2 internetowy zazwyczaj składa się z następujących elementów: oznaczenie protokołu transmisji (np. http), ogranicznik (://), subdomena domeny w sensie właściwym oraz domena najwyższego stopnia (np. pl); 12) stronie internetowej - należy przez to rozumieć prezentację danych przesyłanych przez Internet, odczytywanych za pomocą specjalnego oprogramowania nazywanego "przeglądarką internetową" lub za pośrednictwem innego oprogramowania i sprzętu umożliwiającego odbiór takich danych. Strona internetowa może zawierać tekst, pliki graficzne, pliki multimedialne oraz inne elementy; 13) serwisie internetowym - należy przez to rozumieć zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą stron internetowych; 14) linku (odsyłaczu) - należy przez to rozumieć odnośnik umożliwiający nawigację pomiędzy stronami internetowymi lub pomiędzy poszczególnymi miejscami w ramach jednej strony; 15) ustalonym sposobie komunikowania się stron - należy przez to rozumieć skuteczne przekazywanie informacji za pomocą wszelkich dostępnych i używanych przez strony sposobów komunikacji na odległość, w tym w szczególności przesyłanie informacji za pomocą poczty . 3 Wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie 1) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu do momentu uruchomienia konkursu. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie konkursu (http://www.ubiore.pl/konkursy/33/ ). Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. 2) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie, jeśli wykryje oszustwa, próby fałszowania wyników przez uczestników konkursu lub problemy techniczne uniemożliwiające prawidłowy przebieg konkursu. 3) Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów konkursu. 4 Informacje o oprogramowaniu umożliwiającym przeglądanie stron www organizatora Do przeglądania stron www organizatora użytkownik lub uczestnik powinien posiadać aktualną wersję przeglądarki stron www oraz zainstalowany w przeglądarce Adobe Flash Player. 2. UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU 5 Uczestnicy konkursu Uczestnikami konkursu są pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby niepełnoletnie posiadające zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie. Uczestnicy muszą być jednocześnie użytkownikami zarejestrowanymi i posiadającymi aktywne konto w serwisie ubiore.pl, które skutecznie przesłały formularz zgłoszeniowy.

3 6 Zasady konkursu 1) Konkurs trwa od 17 marca 2014 r. godzina 10:00 do 13 kwietnia 2014 r. godzina 20:00. W trakcie trwania konkursu można zgłaszać projekty i oddawać głosy. 2) Konkurs przeprowadzany jest w celu wyłonienia laureatów i zachęcenia użytkowników serwisu do aktywnego kształcenia się i rozwijania swoich umiejętności. 3) Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwać będzie jury konkursu. 4) Użytkownicy, którzy pragną wziąć udział w konkursie, zgłaszają swoje prace w formie elektronicznej jako projekt (stylizację) i zgłaszają go do konkursu poprzez formularz dostępny na stronie Warunkiem przystąpienia do konkursu i uzyskania statusu uczestnika jest skuteczne zgłoszenie projektu do konkursu i akceptacja projektu przez Organizatora. 5) Użytkownik może zgłosić maksymalnie 5 prac konkursowych. 6) Organizator weryfikuje każdy zgłoszony projekt i zastrzega sobie prawo do odrzucenia go, jeśli w jego mniemaniu projekt nie spełnia regulaminu i zasad konkursu. 7) O weryfikacji swojego projektu konkursowego, uczestnik powiadamiany drogą elektroniczną. 8) Zgłoszony projekt: a. w tytule i opisie powinien zawierać nazwę, która nie narusza dobrych obyczajów, nie jest obelżywa i nielicująca z godnością jakichkolwiek podmiotów, w tym grup etnicznych lub narodowościowych oraz mniejszości narodowych lub religijnych; b. w opisie powinien zawierać podstawowe informacje opisujące projekt takie jak: i. na jaką okazję przeznaczony jest zestaw (opcjonalnie) ii. opis wykorzystanych produktów (opcjonalnie) c. powinien zawierać grafikę prezentującą stylizację 9) Grafika projektu: a. jeśli jest dołączona jako plik graficzny, musi posiadać rozszerzenie jpg, png lub gif; b. nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich; c. nie może zawierać treści obelżywych, wulgarnych lub innych treści nielicujących z godnością jakichkolwiek podmiotów, w tym grup etnicznych lub narodowościowych oraz mniejszości narodowych lub religijnych; d. musi być własnością autora projektu lub autor projektu musi posiadać zgodę na wykorzystanie tej grafiki w konkursie od właściciela; 10) W przypadku naruszenia praw autorskich w projekcie konkursowym lub zaistnienia poważnych podejrzeń Organizatora, że naruszono prawa autorskie, Organizator: a. może usunąć projekt z konkursu w dowolnym momencie, b. może zgłosić łamanie praw autorskich do odpowiednich organów i powiadomić właściciela.

4 11) Domniemuje się, że zarówno autor projektu, jak i sam projekt, spełniają warunki opisane powyżej. 12) Projekty mogą być zgłaszane w terminie określonym w opisie konkursu. Ostateczny termin zgłaszania projektów to ostatni dzień trwania konkursu. 13) Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 14) Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jeden projekt. 15) Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu: a. oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do załączonej grafiki projektu. b. oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz znane mu są zasady konkursu oraz że powyższe akceptuje. 16) Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonego projektu. 17) Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia uczestnika do konkursu w razie naruszenia przez niego zasad niniejszego regulaminu. 7 Jury, zasady wyłaniania zwycięzców, nagrody i procedura przyznania nagród 1) Jury konkursu składać się będzie z przedstawicieli fancydot. 2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu jury. Zmiana składu jury nie będzie miała wpływu na ważność, prawidłowość i zasady przeprowadzenia konkursu. 3) Zwycięskie projekty wybierane są w otwartym głosowaniu dostępnym dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu. 4) Użytkownik serwisu może dowolnie rozłożyć dostępną mu liczbę punktów na wybrane projekty, oznacza to, że przy dostępnych pięciu punktach, użytkownik może je np. przeznaczyć w całości na jeden projekt, lub dowolnie rozdzielić na większą liczbę projektów. 5) Uczestnik konkursu może oddawać punkty na swój projekt, ale zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta. W przypadku wykrycia większej ilości kont, projekty konkursowe uczestnika zostają wycofane z konkursu, a sam uczestnik będzie miał zablokowany dostęp do serwisu. Za próbę oszustwa można uznać głosy oddawane: a. z tego samego adresu IP z kilku kont b. z nowo zarejestrowanych kont, aktywnych na modemach ze zmiennym IP (np. neostrada, czy internet mobilny) 6) Uczestnik może zachęcać innych użytkowników do głosowania na jego projekt zarówno w serwisie ubiore.pl jak i poza nim. 7) Uczestnik nie może rościć jakichkolwiek pretensji z tytułu sposobu przeprowadzenia konkursu oraz co do rozstrzygnięcia konkursu. 8) Spośród przesłanych projektów jury wybierze zwycięskie prace na podstawie liczby uzyskanych punktów, za które przyzna 3 nagrody: a. 1 miejsce: książka o modzie oraz wirtualny złoty puchar, który zostanie umieszczony na stronie z profilem użytkownika b. 2 miejsce: wirtualny srebrny puchar, który zostanie umieszczony na półce użytkownika c. 3 miejsce: wirtualny brązowy puchar, który zostanie umieszczony na półce użytkownika 9) W przypadku takiej samej ilości uzyskanych punktów, o wyłonieniu

5 laureata decyduje jury konkursu. 10) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 20 kwietnia 2014 roku poprzez zamieszczenie przedmiotowej informacji na stronach 11) Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej przy wykorzystaniu ustalonych sposobów komunikowania się stron, w tym w pierwszej kolejności em. 12) Do odbioru nagrody upoważnione są osoby pełnoletnie. Jeśli laureat nie ma ukończone 18 lat, powinien wyznaczyć opiekuna prawnego, do odebrania nagrody. 13) Nagrody zostaną zrealizowane za pomocą przesyłki poleconej Pocztą Polską na wskazany adres. 14) Nagrody rzeczowe zostaną wysłane najpóźniej 2 tygodnie kalendarzowe od daty zakończenia konkursu i dostarczenia adresu wysyłki przez zwycięzcę. 15) Nagrody w konkursie nie podlegają zamianie na jakiekolwiek świadczenia. 16) Uczestnikowi, który odmówi przyjęcia nagrody, nie przysługuje żadne świadczenie ekwiwalentne. 3. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE 8 Przeniesienie majątkowych praw autorskich 1) Laureat przenosi autorskie prawa dla zwycięskiego projektu na organizatora. 2) Organizator nie będzie czerpać żadnych korzyści majątkowych opierając się na zwycięskich projektach 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych przez fancydot 1) Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego konkursu, ogłoszenia wyników konkursu w sieci Internet oraz przyznania nagród w konkursie. 2) Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji handlowej w formie ingu lub innych materiałów marketingowych. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne. Zgodę można w każdej chwili odwołać. 3) Administratorem danych osobowych uczestników i laureatów jest firma fancydot. 4) Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem 5) Niniejszym administrator danych osobowych informuje, że każdemu uczestnikowi i laureatowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia. 6) Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o

6 ochronie danych osobowych. 7) Postanowienia polityki bezpieczeństwa znajdują odpowiednie zastosowanie do niniejszego konkursu. 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym Użytkownicy i uczestnicy powinni powstrzymywać się od dostarczania jakichkolwiek treści i informacji o charakterze bezprawnym. 11 Reklamacje Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać ewentualne reklamacje dotyczące konkursu za pośrednictwem adresu w tytule podając reklamacja Stylizacja na gorąco

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu VidCom.pl

Regulamin Serwisu VidCom.pl Regulamin Serwisu VidCom.pl (obowiązuje od dnia 14.07.2008 r. poprzednia wersja Regulaminu dostępna będzie na tej samej stronie WWW do dn. 31.07.08r.) Zakres Regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG FPShost.net. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN USŁUG FPShost.net. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN USŁUG FPShost.net 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis FPShost.net dostępny pod adresem internetowym http://fpshost.net.

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo