Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na zadanie pn.: Zorganizowanie i realizacja obozu językowego na rzecz realizacji projektu pod nazwą Klucz do przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Projekt nr UDA POKL /13-00 do 01 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie (kompleksowej imprezy turystycznej ) obozu językowego dla grupy 36 dzieci w terminie r. oraz gratis 4 opiekunów w miejscowości położonej w Polsce Krynica-Morska. Ostateczna liczba osób, uczestników obozu może ulec zmianie zmniejszeniu o 1 do 5 osób i zostanie podana najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszego zamówienia, do: a) zorganizowania i przeprowadzenia obozu językowego zgodnie z wymaganym zakresem zamówienia określonym w niniejszym załączniku nr 1 oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę szczegółowym programem. Uwaga: Zamawiający przy realizacji dopuszcza zmianę kolejności zwiedzanych obiektów, pod warunkiem, że program zostanie w pełni zrealizowany, b) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego programu wyjazdu, zawierającego w szczególności: opis bazy noclegowej warunki zakwaterowania, opis transportu (ze wskazaniem rodzaju i klasy autokarów), program wyjazdu uwzględniający wymagany zakres zamówienia określony w załączniku nr 1 do siwz, z wykazem obiektów, które będą zwiedzane z zewnątrz i tych, do których przewidziany jest wstęp, rezerwacji i zakupu biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, c) zapewnienia transportu autokarem (1 szt.) uczestnikom wyjazdu oraz niezwłocznego ( do 4 godz.) podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego o parametrach co najmniej określonych w załączniku nr 1do siwz. 2. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 1

2 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Organizacja wycieczek; usługi w zakresie obozowisk dla dzieci; usługi edukacyjne i szkoleniowe Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo przed rozstrzygnięciem postępowania do sprawdzenia czy hotel/ośrodek spełnia warunki określone niniejszą specyfikacją (zgodność oferty Wykonawcy z wymaganiami treści SIWZ ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 Zamawiający przewiduje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w: a) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodziezy szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania ( Dz.U. z1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określania warunków w sprawie określenia bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływajacych i uprawiających sporty wodne ( Dz.U. Nr 57, poz. 358), c) Ustawie z z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz ze zm.) Miejsce realizacji: Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i realizacji obozu językowego w miejscowości położonej w Polsce Krynica Morska. Termin realizacji: r. ( łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu) - wyjazd miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim godzina: ok. 07:00 dnia: r. przyjazd do ośrodka ok. godziny 18:30 dnia r. wyjazd z ośrodka o godz. 14:30 dnia r. (po obiedzie) i dotarcie na miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim godzina: 23:30 dnia: r. 2

3 Uczestnicy: 36 dzieci, z tym, że ich ilość może ulec zmianie (zmniejszenie liczby uczestników od 1 do maksymalnie 5 - w takim przypadku płacimy za rzeczywistą ilość uczestników) oraz opiekunowie w liczbie 4 osób (opiekunowie gratis). UWAGA: (Zamawiający zastrzega możliwość uczestnictwa w obozie opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy pokrywają we własnym zakresie całkowity koszt pobytu oraz wszystkie inne koszty związane z uczestnictwem w wyjeździe (bilety wstępu, transport itp.). Tym samym uczestnik dziecko niepełnosprawne winien mieć zagwarantowany pokój wraz z opiekunem 2 osobowy. Zamawiający przewiduje, że będzie jeden uczestnik dziecko niepełnosprawne) Lokalizacja: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku/pensjonacie/hotelu (dalej znanym obiektem ) wypoczynkowym w Polsce w miejscowości Krynica Morska. Obiekt: wymaga się, aby dzieci były zakwaterowane w jednym obiekcie (budynku) na jednej kondygnacji w pokojach sąsiadujących ze sobą. Dopuszcza się zakwaterowanie na dwóch kondygnacjach w ramach jednego obiektu pod warunkiem, że rozmieszczenie pokoi będzie zbieżne (pokoje sąsiadujące ze sobą). Dziecko niepełnosprawne musi być zakwaterowane w pokoju 2- osobowym z opiekunem. - Teren ośrodka uporządkowany, ogrodzony, strzeżony, oświetlony, pozbawiony jakichkolwiek przedmiotów, urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu; - stołówka na terenie ośrodka; - nie dopuszcza się zakwaterowania dzieci w domkach kempingowych. a) Obiekt o średniej kategorii turystycznej: pokoje z łazienką, TV. Obiekt powinien udostępnić gościom m.in.parking, sprzęt rekreacyjny-sportowy, salę dydaktyczną lub salę konferencyjną. b) Obiekt musi znajdować się na terenie oświetlonym, ogrodzonym, z dostępem do kompleksu rekreacyjno-sportowego (zaplecze sportowo-rekreacyjne własne lub wynajmowane w innym ośrodku dostępne bezpłatnie) c) Na terenie ośrodka sala świetlicowa (wyposażona m.in. w sprzęt RTV i dyskotekowy, karaoke), sala do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wyposażeniem w gry, kredki, bloki, długopisy, kolorowanki, d) Stołówka w miejscu zakwaterowania, e) Całodobowy dostęp do telefonu dla kierownika wyjazdu. 3

4 f) Obiek wyposażony w salę konferencyjną / dydaktyczną posiadający rzutnik multimedialny niezbędny do wykorzystania podczas zajęć dostepność na minimum 2 godziny zegarowe dla każdej z grup tj. przewiduje się podział na 2 grupy. g) W/w obiekty, sprzety, materiały itp. muszą być dostepne nieodpłatnie i 24 godziny na dobę. Wymagania dotyczące zakwaterowania: a) Do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3, 4 i 5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic). Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. dostawki. Dziecko niepełnosprawne musi być zakwaterowane w pokoju 2- osobowym z opiekunem. b) W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający zastrzega mozliwość ogrzewania pomieszczen centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą uczestnicy, bez naliczania dodatkowych kosztów, c) Oddzielne pokoje dla wychowawców/ opiekunów ( pokoje 2 lub 3 osobowe), d) Zakwaterowanie uczestników w jednym budynku przez cały czas trwania wyjazdu, e) Zabezpieczenie pościeli, f) Pomoc przy bagażach ( w dniu przyjazdu i wyjazdu) g) możliwość korzystania z ogrzewania pokoi na wniosek uczestników w przypadku, gdy temperatura wewnątrz budynku spadnie do 18 stopni C. Dodatkowe warunki: - możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z boiska bez konieczności dojazdu oraz ze sprzętu sportowego niezbędnego do uatrakcyjnienia zajęć w ilości dostosowanej do liczby uczestników przebywających na poszczególnych turnusach, w tym np. piłki, skakanki, sprzęt do badmintona, gry planszowe dostosowane do przedziału wiekowego dzieci, sprzęt do gry w pingponga, stoły do gier, np.: piłkarzyki; - możliwość nieodpłatnego korzystania ze sprzętu grającego, nagłaśniającego oraz RTV; - sala przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych, sala powinna pomieścić jednorazowo, co najmniej jedną grupę ; UWAGA: 1. Wykonawca w ofercie wykonania winien wskazać miejscowość oraz nazwę i adres ośrodka/pensjonatu/hotelu w którym realizowany będzie obóz językowy. 2. Wykonawca w ofercie wykonania dla celów informacyjnych winien podać stronę internetową ośrodka/pensjonatu/hotelu. W przypadku braku aktywnej strony internetowej Wykonawca winien do oferty wykonania załączyć opis ośrodka/pensjonatu/hotelu np. w formie prezentacji fotograficznej, katalogu, broszury informacyjnej, szczegółowego opisu ośrodka oraz warunków socjalno-bytowych lub innej formie. 4

5 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz pokoi z numerami przeznaczony dla kadry i uczestników wyjazdu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji lokalnej przed rozstrzygnięciem postępowania. Wymagania dotyczące wyżywienia: a) 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad (dwudaniowy), podwieczorek (podany do obiadu lub na wynos po uzgodnieniu z kierownikiem co uzależnione będzie od programu ), kolacja plus dodatkowe wyżywienie w formie szwedzkiego stołu po godz. 20:00 wg zapotrzebowania uczestników wyjazdu, na drogę powrotną suchy prowiant (2 bułki z masłem, wędliną i serem żółtym, 2 drożdżówki, jabłko, croissant, banan, sok owocowy poj. 1,0 l). Woda do picia lub herbata lub kompot (w uzgodnieniem z kierownikiem wyjazdu) dostępna na obiekcie wypoczynku przez cały okres trwania wyjazdu. Pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu ( ) ok. godziny 18:30 a ostatnim posiłkiem jest obiad w dniu wyjazdu ok. godziny 14:00 i suchy prowiant na drogę powrotną ( ); W zakresie dodatkowego wyżywienie szwedzkiego stołu wykonawca powinien zabezpieczyć uczestnikom wypoczynku dodatkowe wyżywienie w godz. po 20:00-21:30 poprzez udostępnienie im produktów np.: pieczywo, dżem, miód, serki topione, twarożek opakowany hermetycznie, wędlina opakowana hermetycznie, ser żółty opakowany hermetycznie, krem czekoladowy, jogurt. Pierwszy posiłek: obiad z dwóch dań podany ok 18:30 po przyjeździe do ośrodka wypoczynkowego. Ostatni posiłek: obiad z dwóch dań podany ok godziny 14:00 w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę. Wszystkie posiłki winny być przygotowane zgodne z zasadami higieny oraz racjonalnego zywienia okreslonymi obowiązującymi przepisami prawa b) Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowej wycieczki oraz w drodze powrotnej do domu c) Wykonawca zapewni obiad podany w porze kolacji w przypadku całodniowej wycieczki, d) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, e) Podawane posiłki winny być urozmaicone, kaloryczne zgodnie z normami obowiązującymi w żywieniu zbiorowym. Dostarczone produkty zywnościowe muszą być świeże i winny być przyrządzone w dniu ich wydania. Przygotowywanie i podawanie posiłków musi odbywać się przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków produkcji. 5

6 Zmiany w menu oraz godzinach podawania posiłków należy każdorazowo ustalać z kierownikiem obozu. Transport: 1) 1 Autokar - autokar musi być sprawny technicznie, posiadać w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów; transport winien być zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zmianami); 2) wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym aktualny przegląd i ubezpieczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego przed wyruszeniem w trasę; 3) usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu: przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego,prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług, posiadającymi: nagłośnienie z mikrofonem, woreczki na nieczystości, klimatyzację. 4) wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj: utrzymywać w czystości i porządku pojazd, przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, oznaczyć pojazd na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu młodzieży szkolnej. 5) musi być wyposażony w komfortowe fotele w ilości zapewniającej pełnowymiarowe miejsca dla każdego uczestnika wycieczki, z klimatyzacją posiadającą panele regulacji indywidualnego nawiewu dla każdego pasażera, rok produkcji autobusu - nie starszy niż z 2000 r.,abs/asr, z toaletą przystosowaną do użytku w trakcie jazdy i jej serwis umożliwiający korzystanie bez ograniczeń przez cały okres trwania wycieczki, barek (bezpłatna kawa, herbata, cukier, mleko), instalacja audio i video w obie strony, obsługiwany przez jednego wykwalifikowanego kierowcę, 6) podstawienie autokaru na wskazany przez zamawiającego parking przed Szkołą Podstwawową w Kierzu Niedźwiedzim, ul. Boczna 7 na co najmniej 30 minut przed planowanym wyjazdem (autokar musi spełniać wymagania zamawiającego określone w SIWZ, posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz zapewniające przejazd na trasie wycieczki oraz posiadać osoby uprawnione do kierowania w ilości zapewniającej możliwość realizacji programu wycieczki bez przerw z równoczesnym zachowaniem wymaganego czasy pracy dla kierowców na terenie RP), zapewnienie pojazdu zastępczego o niegorszych parametrach w przypadku awarii lub niedopuszczenia pojazdu do 6

7 ruchu przez właściwe służby Polski. Czas oczekiwania na pojazd zastępczy nie stanowi podstawy do zmiany programu wycieczki lub ograniczenia czasowego dla poszczególnych atrakcji, przewidzianych w programie wycieczki. Wystąpienie z tego powodu istotnej zwłoki w realizacji programu wyjazdu (tj. powyżej 2 godzin) jest ryzykiem wykonawcy, w takim przypaku ponosi on pełną odpowiedzialność z tego tytułu tj. ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem pojazdu zastępczego, zapewnia w tym czasie opiekę dla grupy tj. opiekuna, dodatkowe posiłki, nocleg jeśli to konieczne oraz zapewnia realizację programu wyjazdu po zapewnieniu pojazdu zastępczego włącznie z wszelkimi kosztami wynikającym z wydłużenia czasu wyjazdu o czas niezbędny do pełnej realizacji zamówienia). 7) kawa, herbata podczas podróży docelowej i powrotnej bez ograniczeń ilościowych, 8) wszystkie opłaty drogowe i parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki po stronie Wykonawcy, 9) Wykonawca może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne 10) W przypadku nie zapewnienia przewozu osób, Zamawiającemu przysługuje prawo wynajęcia transportu na koszt Wykonawcy (przewóz zastępczy), 11) Zamawiający może wezwać policję do sprawdzenia stanu technicznego podstawionych autokarów i sprawdzenia stanu trzeźwości (zawartości alkoholu we krwi) kierowcy. 12) Autokar pozostaje do dyspozycji uczestników obozu. UWAGA: Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpieczy dwóch kierowców z zachowaniem zasad ruchu drogowego, bezpieczeństawa oraz innych przepisów krajowych i UE stawianych wykonawcą usług transportowych w tym przewozu osób. Opieka medyczna: a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,. b) Pielęgniarka z dyspozycyjnością 24 h na dobę na terenie obiektu przez cały czas trwania wyjazdu, c) Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym transportem, d) Wykonawca zapewni zaopatrzenie ambulatorium (apteczka) w podstawowe leki i środki opatrunkowe, 7

8 e) wykonawca zapewnia na własny koszt zakup lekarstw dla dzieci na podstawie recept wystawionych przez lekarza w trakcie trwania obozu (nie dotyczy chorób przewlekłych). f) Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem-opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikowi odpowiednich leków, g) Zapewnienie izolatki dla dzieci chorych. Opieka ratownicza: - ratownik WOPR - funkcję tę może pełnić równocześnie jeden z zatrudnionych animatorów posiadający takie uprawnienia - niezbędnie wymagany w przypadku planowania korzystania przez dzieci z kąpielisk, basenów lub innych miejsc wykorzystywanych do kąpieli; Uwaga: - Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej winien podać informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka, - nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki ( lub innej instytucji ) do którego klient może zwrócić się wrazie trudności, a także jego adres i numer telefonu. - Z chwilą przejęcia od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) wymagane jest bezwzględnie zapewnienie dzieciom stałej opieki wykwalifikowanej kadry oraz pełnej opieki medycznej (pielęgniarka z uprawnieniami całodobowo; lekarz na każde wezwanie). Wszelkie koszty związane z zapewnieniem nalezytej opieki medycznej łącznie z kosztami leków, środków opatrunkowych (za wyjątkiem leków przyjmowanych przez dziecko stale) obciążają wykonawcę. PROGRAM : a) Zamawiający wymaga przeprowadzenia w trakcie trwania obozu po 2-2,5 godziny zegarowe zajeć z jezyka angielskiego (zajecia w formie: konwersacji, gier, quizów z wykorzystaniem programów multimedialnych) podział na 2 grupy. b) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych i pomocy audiowizualnych, każdemu z uczestników obozu, c) Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie 2 animatorów ( w tym jeden pilot wycieczek animator) oraz jednego nauczyciela jezyka angielskiego uprawnionego do nauczania w szkole co najmniej podstawowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 8

9 zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) realizujących program obozu. W ramach programu Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zajęć, imprez, wycieczek Program dydaktyczno-wychowawczy : 1. Dyskoteka jeden raz - wykonawca ma zapewnić sale i sprzęt oraz oprawę muzyczną (przygotowanie i uruchomienie sprzętu po stronie wykonawcy), 2. karaoke jeden raz - wykonawca ma zapewnić sale i sprzęt oraz oprawę muzyczną (przygotowanie i uruchomienie sprzętu oraz prowadzenie zabawy po stronie wykonawcy), 3. ognisko - jeden raz z pieczeniem kiełbasek, 4. gry i zabawy na świeżym powietrzu gry zespołowe wykonawca ma zapewnić sprzęt sportowy i prowadzenie rozgrywek, 5. minigolf w Krynicy Morskiej (1 wyjście na rozgrywkę minigolfa dla wszystkich uczestników 2,5 godziny), 6. zwiedzanie Krynicy Morskiej i jej najciekawszych miejsc : wyprawa na najwyższą wydmę na Mierzei Wiślanej, 7. 1 wycieczka w drodze do Krynicy Morskiej - Malbork zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego (ok. 3,5 godz.), 8. 1 wycieczka całodniowa do Gdańska: - Zwiedzanie : Westerplatte - terenu byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w szczególny sposób wpisanej w tragiczną historię II Wojny Światowej; pomnik; - Gdańsk Główne Miasto spacer ulicami najchętniej i najczęściej odwiedzanego przez turystów gdańskiego Głównego Miasta. (Trasa ma obejmować: Trakt Królewski, ul. Długą, Długi Targ z popularną fontanną Neptuna, Dwór Artusa, Długie Pobrzeże, Żuraw - dawny dźwig portowy, ul. Mariacką i Bazylikę Mariacką z zewnątrz); UWAGA: w trakcie wycieczek uczniowie muszą otrzymać do wypełnienia karty pracy dotyczące zwiedzanego miejsca przygotowane przez Wykonawcę. 9

10 9. Zagospodarowanie czasu wolnego animatorzy. UWAGA: 1. Wykonawca składając ofertę wykonania winien skalkulować wszystkie koszty związane z realizację przedmiotu zamówienia). 2. Program dydaktyczno-wychowawczy przedłoży najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza. Wykonawca opisze program autorski w zakresie profilu wyjazdu i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnoturystycznych, kulturalno-oświatowych, pomysłu na niepogodę i dodatkowych atrakcji. W programie dydaktyczno-wychowawczym należy opisać również ilość i tematykę proponowanych wycieczek (w tym całodniowej, kilkugodzinnej oraz wycieczek pieszych. Wycieczka całodniowa to min. 6 godzin zwiedzania. Program musi zawierać wszystkie elementy wskazane w tym zakresie przez Zamawiającego w ww. opisie. Po stronie wykonawcy jest poniesienie wszystkich kosztów związanych z realizacją usługi w tym np. opłaty klimatyczne, drogowe, parkingowe, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodniki, przewodnik z uprawnieniami i inne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Inne postanowienia: Codzienne spotkania w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania dnia, zaplanowania kolejnych dni z uwzględnieniem potrzeb uczestników, inne zaplanowane przez wykonawcę zajęcia zgodne z potrzebami uczestników i celami wychowawczymi wyjazdu integracyjnego. UWAGI końcowe: 1. Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz pokoi z numerami przeznaczony dla kadr i uczestników wyjazdu oraz program dydaktyczno-wychowawczy. 2. W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu należy dostarczyć Zamawiającemu kserokopię potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia przez właściwy terytorialnie oddział Kuratorium Oświaty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r., nr 12, poz. 67 z poźn. zmianami). 10

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i realizacji obozu językowego język angielski w miejscowości położonej w Polsce Łeba.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i realizacji obozu językowego język angielski w miejscowości położonej w Polsce Łeba. Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Kapitalna szkoła współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język rosyjski na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Kapitalna szkoła

Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język rosyjski na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Kapitalna szkoła Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język rosyjski na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Kapitalna szkoła współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Kapitalna szkoła współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i realizacja obozu przyrodniczego zimowego na rzecz realizacji projektu pod nazwą: : Projekt,,PODSTAWÓWKA

Zorganizowanie i realizacja obozu przyrodniczego zimowego na rzecz realizacji projektu pod nazwą: : Projekt,,PODSTAWÓWKA Zorganizowanie i realizacja obozu przyrodniczego zimowego na rzecz realizacji projektu pod nazwą: : Projekt,,PODSTAWÓWKA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i realizacji obozu przyrodniczego zimowego w miejscowości położonej w Polsce: Szczyrk.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i realizacji obozu przyrodniczego zimowego w miejscowości położonej w Polsce: Szczyrk. Zorganizowanie i realizacja obozu przyrodniczego zimowego na rzecz realizacji projektu pod nazwą: : Projekt,,PODSTAWÓWKA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługa polegająca na organizacji wycieczek w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 33011-2014 z dnia 2014-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 40 gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi turystycznej w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8 05 555 Tarczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8 05 555 Tarczyn Tarczyn, 8.05.2013 r. ( pieczęć Zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ZATWIERDZAM: JP - Data: 19.04.2012 JW - Data: 17.04.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci Kod wg Wspólnego słownika zamówień CPV : 55243000-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r. ZP/UR/86/2015 Załącznik nr 1.1. do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo integracyjnego w Łazach w Gninie Mielno nad Morzem Bałtyckim dla studentów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 9/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy

Rozeznanie cenowe nr 9/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy Olsztyn, 3 października 2013 r Rozeznanie cenowe nr 9/POKL090102-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy w ramach realizacji projektu pn Po wiedzę i rozwój zdolności - program wyrównywania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Oferta - kolonie 2016"

ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta - kolonie 2016 GMINNy OSROOEK POMOCy S~OŁ.EC~ Q6.666 Talczyn. III Ryneei8 WOj.mazowi~cKie....: (22) 7-1 79 3. (pieczę_~1t#"ą~~ Tarczyn, 01.06.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Oferta - kolonie 2016" W związku z art.4 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Numer sprawy nadanej przez zamawiającego: ZP-251.3.2014 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Rybniku ul. dr. Mariana Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców Załącznik nr 2 do siwz OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,kapitalna

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi turystycznej w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA Oznaczenie sprawy: ZA.271.25.2014 nr kor.: UM-134616/2014 PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zorganizowanie kolonii letnich z programem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz, 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25... Nowy Sącz: PCFE.272.108.2011 Organizacja wycieczek szkolnych dla uczestników projektu pn. Aktywnie w przyszłość. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org Bliżyn: Zorganizowanie i realizacja obozu przyrodniczego letniego na rzecz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org Bliżyn: Zorganizowanie i realizacja obozu językowego - język angielski na

Bardziej szczegółowo

OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,kapitalna szkoła

OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,kapitalna szkoła ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców Załącznik nr 2 do siwz OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,kapitalna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: ZSP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr ZSP.271.2.2012 na zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla uczniów Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA /SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

SPECYFIKACJA /SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA SPECYFIKACJA /SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA SIR- BIOFACH- Zielone Innowacje w dniach 15-17.02.2017 r. miejsce Targów : Exhibition Centre, 90471 Nürnberg, Germany, ilość osób: 25 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 6/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej

Rozeznanie cenowe nr 6/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej Projekt pn: Po wiedzę i rozwój zdolności program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Olsztyn, 5 kwietnia 2013 r Rozeznanie cenowe nr 6/POKL090102-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/78/2015 Załącznik nr 1.1 do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego z nauką jazdy konnej dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Czas trwania kolonii - 10 dni Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia. Czas trwania kolonii - 10 dni Szczegółowy opis zamówienia: Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Załącznik Nr 1 do umowy Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie wypoczynku letniego imprezy o charakterze turystycznym (kolonii) z programem

Bardziej szczegółowo

Pińczyce: Organizacja wycieczek, oraz szkoły językowej letniej i zimowej w ramach projektu Wiedza, wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu

Pińczyce: Organizacja wycieczek, oraz szkoły językowej letniej i zimowej w ramach projektu Wiedza, wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 65403-2012 z dnia 2012-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pińczyce 1. Zamówienie obejmuje organizację: 1) 2 wycieczek jednodniowych: -do Warszawy w terminie 04.05.2012r

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna.

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna. Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerwieńsk - Urząd Gminy i Miasta, Rynek 25, Czerwieńsk, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerwieńsk - Urząd Gminy i Miasta, Rynek 25, Czerwieńsk, woj. lubuskie, tel , faks Czerwieńsk: Organizacja obozu zimowego lingwistyczno-rekreacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Czerwieńsk w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania:: /2012 Radom, dnia

Centralny nr postępowania:: /2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 10/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania)

Rozeznanie cenowe nr 10/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania) Olsztyn, 4 października 2013 r Rozeznanie cenowe nr 10/POKL090102-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania) w ramach realizacji projektu pn Po wiedzę i rozwój zdolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1...

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1... Załącznik nr 7 UMOWA - wzór Zawarta w dniu.. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka: ZP/UR/113/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Opis wymagań wobec ośrodka 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu ośrodka w terminie 07-14.09.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, Warszawa, tel./fax: NIP REGON

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, Warszawa, tel./fax: NIP REGON Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa, tel./fax: 022 614-70-00 NIP 524-106-54-00 REGON 010751916 Ogłoszenie o zamówieniu Opublikowano w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Termin realizacji: 5 dni (co najmniej4 noclegi) w okresie od 08 do 15 czerwca2014 r.

Zapytanie ofertowe Termin realizacji: 5 dni (co najmniej4 noclegi) w okresie od 08 do 15 czerwca2014 r. ZSO - 272.07.2013 Zapytanie ofertowe Białystok, dnia 22 stycznia 2014 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku, zaprasza do złożenia ofert na kompleksową organizację zielonej szkoły w ramach

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I

U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 35-959 Rzeszów, ul. St. Pigonia 6 Tel/fax 0048 17 872 1031 e-mail: bon@ur.edu.pl ZP/UR/175/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców Załącznik nr 2 do siwz OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu przyrodniczego zimowego na rzecz realizacji projektu pod nazwą: : Projekt,,PODSTAWÓWKA

Bardziej szczegółowo

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pozezdrze, dnia 26 marca 2013r Znak sprawy : Or.042.4.2013 Gmina Pozezdrze/ Zespół Szkół w Pozezdrzu Zapytanie cenowe Dotyczy : zamówienie w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej do kwoty 14

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór usługodawcy na Zorganizowanie pobytu (noclegów i wyżywienia) uczestników obozów naukowych, w ramach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji :

Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji : Numer sprawy: Radom, dnia 2012-01- 06 Zmiana treści zapytania ofertowego Nr 1/2012 z dn.24.01.2012 Pkt 1 otrzymuje brzmienie : 55243000-5 - usługi w zakresie obozowisk 92330000-3 - usługi świadczone przez

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Inne przetargi Zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym dla 200 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych tym problemem w wieku od 6 lat do 16 lat zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 233640-2014 z dnia 2014-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Miejsce realizacji: nad morzem polskim, woj. pomorskie. Termin realizacji: 19.09.2014r-

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: )

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: ) Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: 109613-2008) Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Wołoska 137 02-507 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie zimowiska dla 90 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poznań, dnia 19 stycznia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy w Poznaniu (61-371), spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych ogółem dla 93 osób (50+43) oraz wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 18 osób

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl Łódź: Usługi turystyczne - zorganizowanie 3 wycieczek edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa organizacja szkoleń dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 3 1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja kolonii letnich na terenie kraju, nad morzem w miejscowości Łeba w wybranym przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 17/POKL.09.01.02-28-075/12 na organizację wycieczek szkolnych

Rozeznanie cenowe nr 17/POKL.09.01.02-28-075/12 na organizację wycieczek szkolnych Projekt pn: Po wiedzę i rozwój zdolności program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Olsztyn, 23 marca 2015 r Rozeznanie cenowe nr 17/POKL090102-28-075/12 na organizację wycieczek szkolnych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY USŁUGI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY USŁUGI Zamawiający: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu Sygnatura akt MOPiRPA. 271.01.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu.. w..,.., zwanymi w treści umowy ORGANIZATOREM a

WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu.. w..,.., zwanymi w treści umowy ORGANIZATOREM a pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu..

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57022-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Formularz opisu przedmiotu zamówienia

Formularz opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz opisu przedmiotu zamówienia wykonanie usługi turystycznej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w 2014 roku kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np.

4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. 4.1.3.1 4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. świeże ciasto) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Zaproszenie do składania ofert na: zorganizowanie kolonii śródrocznej tzw. zielonej szkoły" dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U. Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych ul. Pokoju 4a 43-190 Mikołów

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U. Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych ul. Pokoju 4a 43-190 Mikołów O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych ul. Pokoju 4a 43-190 Mikołów Powiat: mikołowski Województwo: śląskie www.zs2s-mikolow.pl e-mail: sekretariat@zs2s-mikolow.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ORGANIZACJĘ OBOZU - WZÓR

UMOWA NA ORGANIZACJĘ OBOZU - WZÓR Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NA ORGANIZACJĘ OBOZU - WZÓR Zawarta w dniu... pomiędzy Powiatem Oławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: - Zdzisława Brezdenia - Starosty Oławskiego - Joanny

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 9 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców Załącznik nr 2 do siwz OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu przyrodniczego letniego na rzecz realizacji projektu pod nazwą: : Projekt,,PODSTAWÓWKA

Bardziej szczegółowo

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Podróż-Transport Zapewniamy transport autokarem wysokiej klasy z klimatyzacją, DVD itp. na trasie Warszawa-Jarosławiec- Warszawa Firma transportowa

Bardziej szczegółowo

RSS/ZPFSiZ/P-41/../13 Radom dnia

RSS/ZPFSiZ/P-41/../13 Radom dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni:

Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni: 1 1.4. Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni: 1.4.1 realizację pobytu na wyjeździe dla nie więcej niż 42 dzieci i młodzieży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013 Numer ogłoszenia: 76363-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013 Numer ogłoszenia: 76363-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wersja archiwalna Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat - nr ogl - 76363-2013. Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-04-25 13:33 Zduńska Wola: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu kolonii letnich z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu

Bardziej szczegółowo

OA.3302-II-1/17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. ogłasza konkurs

OA.3302-II-1/17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. ogłasza konkurs OA.3302-II-1/17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ogłasza konkurs na zorganizowanie kolonii letniej, z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, dla dzieci i młodzieży w roku 2017 Konkurs

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługa polegająca na organizacji wycieczek w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III Czeladź, dnia 18.01.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzór umowy Załącznik Nr 4 do SWIZ Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA nr /2014 Zawarta dnia.. 2014r. w Łowiczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP:

Bardziej szczegółowo

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej REGULAMIN ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W GMINNYM PRZEDSZKOLU W DĄBROWIE ZIELONEJ Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra, dnia 02.07.2014 r.

Jelenia Góra, dnia 02.07.2014 r. Jelenia Góra, dnia 02.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 18 28.08.2014 r. wyjazdowych warsztatów integracyjnoedukacyjnych zrównania szans, realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ. 1. Określenie przedmiotu zamówienia: zorganizowanie wyjazdu na Fashion Week w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ. 1. Określenie przedmiotu zamówienia: zorganizowanie wyjazdu na Fashion Week w Łodzi. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 41-200 Sosnowiec ul. Gen. S. Grota - Roweckiego 64 Sosnowiec, 24.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NIEPUBLICZNYM NR 1 IM. IRENY SENDLEROWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r.), (Dz. U. Nr 119, poz. 562 z 1996 r.), (Dz. U. MEN Nr 9,

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE......

UMOWA ZLECENIE...... UMOWA ZLECENIE zawarta w Pozezdrzu w dniu 2014 r. pomiędzy:. zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: a...... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W oparciu

Bardziej szczegółowo

Krok do aktywności społeczno-zawodowej

Krok do aktywności społeczno-zawodowej Warszawa, dnia 13 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa tel.: 22 628-07-12 mail: krokdoaktywnosci@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługa polegająca na organizacji wycieczek w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi obejmującej zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej,

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Strona1. Gmina Wicko - Organizacja wyjazdów edukacyjnych

Strona1. Gmina Wicko - Organizacja wyjazdów edukacyjnych Strona1 Gmina Wicko - Organizacja wyjazdów edukacyjnych Wicko: Organizacja wyjazdów edukacyjnych na potrzeby projektu Zielone światło dla edukacji - rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ część 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Numer telefonu: 0 (**)... Numer faksu: 0 (**)... Numer REGON:... Numer NIP:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Numer telefonu: 0 (**)... Numer faksu: 0 (**)... Numer REGON:... Numer NIP:... Nr sprawy: 2/216/POKL/2014 Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:..... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeo, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeo, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo