Spis treści: I. Definicje: Spółka - KM MAGNUM Gogłoza, Gaca spółka jawna,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: I. Definicje: Spółka - KM MAGNUM Gogłoza, Gaca spółka jawna,"

Transkrypt

1 Spis treści: I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. III. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1 ) Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 2 ) Warunki techniczne. 3 ) Warunki formalne korzystania z Serwisu. 4 ) Warunki formalne dotyczące korzystania z płatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu. IV. Warunki świadczenia usług Serwisu: 1. Usługi świadczone nieodpłatnie. 2. Usługi świadczone odpłatnie w ramach Abonamentu. 3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Serwisu. V. Opłaty. VI. Zasady prywatności, reklama. VII. Zablokowanie lub likwidacja konta w Serwisie: 1. Zablokowanie konta w Serwisie. 2. Likwidacja konta w Serwisie. VIII. Reklamacje. IX. Postanowienia końcowe. I. Definicje: Terminy uŝyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - regulamin świadczenia usług SOS Odchudzanie. 2. Spółka - KM MAGNUM Gogłoza, Gaca spółka jawna, ul. Bernardyńska 3, Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , organizator Serwisu SOS Odchudzanie, podmiot świadczący usługi określone niniejszym Regulaminem. 3. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług w ramach Serwisu SOS Odchudzanie, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Spółką, a danym UŜytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem. 4. Serwis SOS Odchudzanie (dalej zwany Serwisem) - portal internetowy umieszczony pod adresem: wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego integralną część, przy wykorzystaniu której Spółka świadczy usługi w ramach Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie. 5. UŜytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z odpłatnych usług Serwisu świadczonych przez Spółkę oraz spełnia wymagania określone Regulaminem. 6. Program Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie - autorski program odchudzający specjalisty Ŝywieniowego Konrada Gacy realizowany od 2003 roku. Program składa się z czterech podstawowych elementów: program Ŝywieniowy, program treningowy, wsparcie motywacyjne, wsparcie w zakresie suplementacji. 7. Gaca Diet System (GDS) - system diet autorstwa Konrada Gacy zaimplementowany do portalu SOS Odchudzanie, na podstawie którego generowane są diety do stosowania przez UŜytkowników. 8. Dieta - program Ŝywieniowy dobrany indywidualnie dla danego UŜytkownika w ramach Abonamentu. 9. Trening - program treningu fizycznego opracowany indywidualnie dla danego UŜytkownika.

2 10. Suplementy - dietetyczne roślinne suplementy diety wspomagające proces odchudzania. 11. Konsultant - psychologowie, fizjoterapeuci, Liderzy Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie udzielający Konsultacji Ŝywieniowo - treningowych w ramach Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie, rekomendowani przez Konrada Gacę. 12. Konsultant DyŜurny - Konsultant, który w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych powodujących, iŝ Konsultacja z wybranym przez UŜytkownika Konsultantem nie moŝe się odbyć, prowadzi Konsultację w jego zastępstwie. 13. Lider Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie - osoba, która osiągnęła ponadprzeciętne wyniki w odchudzaniu w ramach realizacji Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie. 14. Konsultacj a - spotkanie UŜytkownika z Konsultantem rekomendowanym przez Konrada Gacę, za pomocą połączenia audio-wizualnego, bądź telefonicznie, podczas którego następuje omówienie indywidualnego Programu Ŝywieniowo - treningowego, rozmowa motywacyjna oraz omówienie dotychczasowych wyników odchudzania. Czas trwania kaŝdej Konsultacji wynosi 10 minut. Konsultacje prowadzone są w godzinach 8-22 w dniach od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8-15 w soboty z wyłączeniem Świąt ustawowo wolnych od pracy. 15. Cykl Konsultacji - 14-sto dniowy okres, w jakim UŜytkownik ma prawo do odbycia jednej Konsultacji. 16. Cykl Diety - 14-sto dniowy okres, na jaki UŜytkownik pobiera dietę. 17. Abonament - opłata za korzystanie przez UŜytkownika z odpłatnych usług Serwisu w określonym okresie czasu (28 dni albo 84 dni). 18. Wymagania techniczne - niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagania dotyczące oprogramowania oraz osprzętu posiadanego przez UŜytkownika. 19. Forum - wirtualne miejsce spotkań UŜytkowników dostępne dla kaŝdego UŜytkownika w ramach Abonamentu. 20. Ranking odchudzania - ranking dotyczący efektów odchudzania wszystkich UŜytkowników Serwisu, dostępny w ramach Abonamentu. II. Postanowienia ogólne: 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Serwisu SOS Odchudzanie, świadczonych przez Spółkę na rzecz UŜytkowników, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych przez Spółkę na rzecz poszczególnych UŜytkowników w ramach Abonamentu. 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Spółka. 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi w przypadku zakupu przez UŜytkownika Abonamentu na płatne usługi świadczone przez Spółkę. 4. Wszelkie materiały udostępniane UŜytkownikom, stanowią wyłączną własność Spółki i są obj ęte ochroną wynikaj ącą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 5. Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia praw, o których mowa w pkt. 4 na UŜytkownika. 6. Spółka zastrzega, iŝ w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu moŝe być utrudniony lub niemoŝliwy, za co odpowiedzialność Spółki wobec UŜytkowników jest wyłączona, jednakŝe Spółka zobowiązuje się dołoŝyć wszelkiej moŝliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały moŝliwie najrzadziej lub moŝliwie najkrócej. 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, UŜytkowników przedstawione w Serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takimi publikacjami przez UŜytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

3 III. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 1. UŜytkownik zobowiązany jest podać Spółce wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby na podstawie, których Spółka ocenia spełnianie przez UŜytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług. W przypadku zaistnienia zmian danych, o których mowa w zdaniu poprzednim UŜytkownik obowiązany jest do ich bieŝącej aktualizacji. 2. UŜytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umoŝliwiających dostęp do jego konta w Serwisie. Zakazane jest udostępnianie danych przez UŜytkownika osobom trzecim oraz uŝytkowanie konta UŜytkownika przez osoby trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa nie dotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniach poprzednich. 3. Usługi Serwisu przeznaczone są wyłącznie na uŝytek własny UŜytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywane przez UŜytkownika informacji wskazanych przez Spółkę w ramach indywidualnego planu diety bądź planu treningowego na rzecz innych osób fizycznych (w tym innych UŜytkowników) oraz podmiotów gospodarczych. W szczególności UŜytkownik nie moŝe wykorzystywać posiadanych informacji do świadczenia usług o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a takŝe w celach porównawczych lub poglądowych. 4. UŜytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami przekazywanymi przez Spółkę na stronie internetowej Serwisu. UŜytkownika obowiązują ponadto wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet, w szczególności: a) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez UŜytkowników na stronie Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propaguj ących przemoc i łamanie prawa. b) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez UŜytkowników na stronach Serwisu komentarzy, które obraŝają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art Kodeksu karnego), obraŝają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). c) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez UŜytkowników na stronie Serwisu komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.). d) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez UŜytkowników na stronie Serwisu komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.). e) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uŝytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www. f) Niedopuszczalne jest naduŝywanie środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciąŝenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangaŝowanych przy świadczeniu usług Serwisu. 5. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, jak równieŝ prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszaj ących postanowienia pkt. 1-4 powyŝej. UŜytkownik zamieszczaj ąc wpis na stronie Serwisu przyjmuje do wiadomości, Ŝe ewentualne usunięcie przez Spółkę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4 lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Spółkę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego

4 wpisu. Publikując dowolne informacje (teksty, zdjęcia, rysunki i inne) w Serwisie, UŜytkownik wyraŝa zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez Spółkę, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących ze Spółką. 6. Spółka zastrzega sobie prawo, na co UŜytkownik wyraŝa zgodę, do: a) Dokonywania w kaŝdym czasie zmian w zakresie parametrów poszczególnych usług Serwisu świadczonych nieodpłatnie, w tym równieŝ do ewentualnego zaprzestania świadczenia niektórych usług nieodpłatnych bez konieczności uzasadniania takiej decyzji. b) Blokowania lub usuwania publikacji UŜytkownika w Serwisie naruszających choćby tylko częściowo postanowienia niniejszego Regulaminu. 7. Spółka zastrzega, iŝ koszty uŝytkowania Serwisu przez UŜytkownika, nie obciąŝają Spółki. 2. Warunki techniczne. 1. Dla korzystania z usług Serwisu w zakresie bezpłatnych usług oferowanych przez Spółkę, konieczne jest łączne spełnianie poniŝszych minimalnych wymogów technicznych: System operacyjny: Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1); Przeglądarka: Internet Explorer 6 lub nowszy lub przeglądarka innej firmy; Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz); Pamięć operacyjna: 1GB RAM; komputer z monitorem; dostęp do Internetu (łącze o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze); aktywny adres Dla korzystania z usług Serwisu w zakresie płatnych w ramach Abonamentu usług oferowanych przez Spółkę konieczne jest łączne spełnianie poniŝszych minimalnych wymogów technicznych: Kamera internetowa, mikrofon, słuchawki lub głośniki; System operacyjny: Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1); Przeglądarka: Internet Explorer 6 lub nowszy lub przeglądarka innej firmy; Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz); Pamięć operacyjna: 1GB RAM; komputer z monitorem; dostęp do Internetu (łącze o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze); aktywny adres , zainstalowanie wtyczki oprogramowania do wideo konferencji Scopia. 3. Warunki formalne korzystania z Serwisu. 1. Konto w Serwisie moŝe posiadać UŜytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny UŜytkownik zobowiązany jest do wskazania niepowtarzalnej nazwy UŜytkownika oraz hasła dostępu. 4. Warunki formalne dotyczące korzystania z płatnych usług Serwisu w ramach abonamentu. 1. UŜytkownikiem Serwisu w zakresie płatnych usług świadczonych przez Spółkę w ramach abonamentu moŝe być wyłącznie osoba fizyczna, która: a) Ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie j est ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin. b) Ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, a zgodę na korzystanie z płatnych usług wyraŝą w jej imieniu rodzice bądź inny opiekun prawny. Zgoda na korzystanie wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o wyraŝeniu zgody powinno zostać przesłane pod adres Spółki w terminie 7 dni od dnia zakupu Abonamentu. c) Posiada konto w Serwisie SOS Odchudzanie. d) Opłaciła abonament za płatne usługi Serwisu SOS Odchudzanie. e ) Przed przystąpieniem do korzystania z płatnych usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe wypełniła formularz dotyczący stanu zdrowia oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5 e) Przed przystąpieniem do korzystania z usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe ustaliła z właściwym lekarzem, iŝ brak jest przeciwwskazań do stosowania diety oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych, a takŝe uzyskała zgodę lekarza na stosowanie diety oraz wykonywanie ćwiczeń fizycznych. f) W trakcie korzystania z planów dietetycznych i treningowych kontroluje stan zdrowia w konsultacji z odpowiednim lekarzem, powiadamiając niezwłocznie Spółkę o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania. Informacje o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania UŜytkownik obowiązany jest podać Konsultantowi podczas następnej Konsultacji oraz przesłać pod adres poczty elektronicznej - 2. Programu oferowanego przez Serwis SOS Odchudzanie w ramach Abonamentu nie mogą realizować : a) osoby, które cierpią na choroby nowotworowe, ze względu na zawartość witamin z grupy B w Suplementach. b) osoby z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym przyjmujące lit, ze względu na niską zawartość sodu w diecie. c) osoby chore na cukrzycę typu I, ze względu na kompozycję programu Ŝywieniowego. 3. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Serwisu UŜytkownik winien: a) Obejrzeć wykład instruktaŝowy Konrada Gacy. b) Wypełnić kartę zdrowia. c) Opłacić Abonament (28 dniowy lub 84 dniowy). d) Zamówić pierwszą Konsultację. 4. Spółka oświadcza, a UŜytkownik wyraŝa zgodę, iŝ UŜytkownikowi nie przysługuj e na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) uprawnienie do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Serwisu w ramach Abonamentu, przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy. Opisane w zdaniu poprzednim uprawnienie nie przysługuj e UŜytkownikowi ze względu na charakter świadczonych przez Spółkę usług w ramach Abonamentu, w szczególności ze względu na fakt, iŝ świadczenie usług przez Spółkę rozpoczyna się przed upływem okresu dziesięciu dni, świadczenie to ma charakter osobisty (ściśle związany z osobą konkretnego UŜytkownika) oraz, ze względu na specyfikę udzielanych na rzecz UŜytkownika usług świadczenie nie podlega zwrotowi. IV. Warunki świadczenia usług Serwisu: 1. Usługi świadczone nieodpłatnie. 1. Usługami Serwisu świadczonymi UŜytkownikowi nieodpłatnie są wszystkie usługi w Serwisie, z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie. 2. Spółka zastrzega, iŝ korzystanie z części usług Serwisu świadczonych UŜytkownikom nieodpłatnie moŝe wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie. 2. Usługi świadczone odpłatnie w ramach abonamentu. 1. Usługami Serwisu świadczonymi na rzecz UŜytkownika przez Spółkę w ramach Abonamentu (w cenie Abonamentu) są: a) Kompleksowy indywidualny program odchudzania oparty na podstawie danych UŜytkownika (w szczególności: płci, wieku, wagi) na okres waŝności Abonamentu, podlegający odpowiednim modyfikacjom w oparciu o efekty osiągane przez UŜytkownika. b) Dobór odpowiedniej suplementacji naturalnej wspomagającej proces odchudzania UŜytkownika.

6 d) Kompleksowy indywidualny program treningowy na okres waŝności Abonamentu podlegający zmianom w oparciu o załoŝenia, wytyczne i postępy treningowe UŜytkownika. e) Konsultacje Ŝywieniowo - treningowe z elementami motywacji w formie spotkań za pomocą urządzeń audio - wideo, bądź przy pomocy połączenia telefonicznego. 2. W ramach miesięcznego Abonamentu UŜytkownik otrzymuje: a) Dwie Konsultacje audio - wideo, bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem dotyczące Programu Ŝywieniowego, planu treningowego i doboru suplementów. b) Dwa dwutygodniowe Programy diety. c) Dwa dwutygodniowe Programy treningowe. d) Suplement diety SWL Vitamin King o wartości 59 zł. (60 tabletek) z zastrzeŝeniem pkt 4. e) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). f) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 3. W ramach trzymiesięcznego Abonamentu UŜytkownik otrzymuje: a) Sześć Konsultacji audio-wideo bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem. b) Sześć dwutygodniowych Programów diety. c) Sześć dwutygodniowych Programów treningowych. d) Suplement diety SWL Vitamin King o wartości 177 zł.(180 tabletek) z zastrzeŝeniem pkt 4. e) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). f) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 4. Suplement diety SWL Vitamin King w ramach Abonamentu oferowany jest wyłącznie dla UŜytkowników zamieszkałych na obszarze Polski. Suplement diety SWL Vitamin King nie przysługuje UŜytkownikom korzystającym z Usług Serwisu na podstawie akcji promocyjnych oferowanych przez Spółkę bądź w drodze konkursu. Spółka w ramach Abonamentu ponosi koszty wysyłki suplementu (Poczta Polska - przesyłka polecona), jednakŝe w przypadku braku dokonania odbioru wskazanej przesyłki przez UŜytkownika, koszty ponownej przesyłki obciąŝają UŜytkownika. 3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Serwisu. 1. Świadczenie usług Serwisu w ramach Abonamentu odbywa się w cyklach liczących 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pierwszym dniem Cyklu Diety jest dzień następny po dniu odbycia pierwszej Konsultacji. Pierwszym dniem Cyklu Konsultacji jest dzień odbycia pierwszej Konsultacji. W ramach Abonamentu 28 dniowego UŜytkownikowi przysługują 2 Cykle Diety oraz 2 Cykle Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu 84 dniowego UŜytkownik otrzymuje 6 Cykli Diety oraz 6 Cykli Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu UŜytkownik w celu prawidłowego korzystania z Usług Serwisu winien dokonać zamówienia konsultacji w czasie trwania Cyklu Konsultacji, uczestniczyć w Konsultacji, dokonać poboru diety oraz planu treningowego. Trening zalecany jest UŜytkownikowi podczas Konsultacji. UŜytkownik nie ma moŝliwości pobierania Treningu poza Konsultacją. Dieta, z wyłączeniem przypadku poboru pierwszej diety, która musi zostać pobrana podczas pierwszej Konsultacji, moŝe być pobierana przez UŜytkownika niezaleŝnie od Konsultacji. Wszystkie plany diet oraz plany treningu oraz historia Konsultacji są archiwizowane w zakładce Moje Odchudzanie w Serwisie. 2. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu następuje w dniu pierwszej Konsultacji. Dzień pierwszej Konsultacji jest pierwszym dniem Abonamentu. W dniu pierwszej Konsultacji UŜytkownik otrzymuje dostęp do planu diety oraz planu treningowego na okres 14 dni.

7 3. Termin pierwszej Konsultacji ustala UŜytkownik podczas aktywacji Abonamentu. Wybierając termin pierwszej konsultacji UŜytkownik ma moŝliwość ustalenia pozostałych terminów Konsultacji w ramach zakupionego Abonamentu (odpowiednio do ilości Konsultacji przysługujących w ramach Abonamentu). Spółka zastrzega sobie prawo do przedstawienia grafików pracy Konsultantów z minimalnym terminem wyprzedzenia wynoszącym 2 tygodnie. 4. Udział UŜytkownika w Konsultacji wymaga potwierdzenia w czasie pomiędzy 30 min, a 5 min przed terminem (godziną) planowanej Konsultacji w oknie połączenia z Konsultantem. Konsultacja potwierdzona przez UŜytkownika uwaŝana jest za zrealizowaną. W przypadku, gdy UŜytkownik nie dokona potwierdzenia Konsultacji, zgodnie z warunkami opisanym w zdaniach poprzednich, zaplanowana Konsultacja nie będzie zrealizowana. Wówczas termin Konsultacji, która nie została potwierdzona jest dostępny dla wszystkich UŜytkowników (kaŝdy UŜytkownik moŝe dokonać rezerwacji wskazanego terminu Konsultacji), bez dodatkowego potwierdzenia obecności. W przypadku niepotwierdzenia pierwszej konsultacji UŜytkownikowi przysługuje uprawnienie do przeniesienia terminu pierwszej konsultacji na inny wybrany przez UŜytkownika, dowolny termin. Nowy termin pierwszej konsultacji jest wówczas uwaŝany za pierwszy dzień Abonamentu 5. Podczas pierwszej Konsultacji UŜytkownik otrzymuje dostęp do pobrania pierwszej diety. Dieta generowana jest na 14 kolejnych dni i rozpoczyna się od dnia następnego po dniu Konsultacji. Kolejna Konsultacja moŝe się odbyć nie wcześniej niŝ następnego dnia po zakończeniu kaŝdego 14-dniowego cyklu Konsultacji w ramach Abonamentu. Kolejna dieta oferowana na rzecz UŜytkownika generowana jest najwcześniej na dwa dni przed następnym Cyklem Diety 6. W przypadku zaistnienia problemów technicznych przy połączeniu audio-wideo w ramach Konsultacji, Spółka zastrzega sobie prawo, na co UŜytkownik wyraŝa zgodę, do przeprowadzenia danej Konsultacji przy pomocy połączenia telefonicznego. Połączenie zostaje zrealizowane przez Spółkę w godzinie odpowiadającej zamówionej i potwierdzonej Konsultacji audio-wideo. Konsultacja telefoniczna odbywa się poprzez połączenie z numerem telefonu UŜytkownika wskazanym w formularzu rejestracji. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Spółka. W przypadku nie nawiązania połączenia po trzykrotnej próbie nawiązania połączenia, Konsultacja uwaŝana jest za zrealizowaną. 7. Uczestnik moŝe codziennie wypełniać pomiary w karcie zdrowia. Wskazane przez UŜytkownika uzupełnienia zostają zaimplementowane w systemie GDS, co 13 lub14 dni kalendarzowych. Warunkiem koniecznym dla wygenerowania kolejnej diety na rzecz UŜytkownika jest wprowadzenie kaŝdorazowo aktualizacji danych do karty zdrowia w 13 lub 14 dniu Cyklu Diety (w przeciwnym razie dieta nie będzie mogła zostać wygenerowana przez System na rzecz UŜytkownika). W przypadku opóźnienia wprowadzenia danych do karty zdrowia, dieta zostanie wygenerowana z proporcjonalnym opóźnieniem. Wygenerowana dieta zawierać będzie Program na okres 14 dni, j ednakŝe bez uwzględnienia zaistniałego opóźnienia (zaproponowany Program diety obejmuje równieŝ dni opóźnienia). 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się na kolejnej Konsultacji moŝe on wybrać inny dostępny termin w danym (kolejnym) 14 dniowym Cyklu Konsultacji. JeŜeli UŜytkownik nie odbędzie Konsultacji w danym Cyklu Konsultacji - Konsultacja UŜytkownikowi nie przysługuje i UŜytkownik nie ma moŝliwości umówienia danej Konsultacji w innym (kolejnym) Cyklu Konsultacji. 9. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbędzie dwóch następujących po sobie Konsultacji, udział UŜytkownika w programie zostanie zawieszony. UŜytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony w formie komunikatu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku zawieszenia udziału w Programie UŜytkownikowi zablokowane zostają niektóre funkcje Systemu. Podczas zawieszenia UŜytkownik moŝe :

8 a) Wypełnić kartę zdrowia. b) Zamówić termin Konsultacji. c) Odbyć Konsultację. W chwili zamówienia bądź odbycia Konsultacji konto UŜytkownika zostanie odblokowane. 10. W przypadku, gdy UŜytkownik nie opłaci Abonamentu, konto UŜytkownika zostanie zablokowane. Wówczas UŜytkownikowi przysługuje dostęp jedynie do modułu Moje płatności", w którym UŜytkownik moŝe dokonać opłaty za Abonament. W przypadku dokonania opłaty za Abonament z opóźnieniem, czas trwania Abonamentu liczony jest od momentu odbycia Konsultacji (analogicznie do pierwszej aktywacji usługi). Po dokonaniu opłaty następuje odblokowanie konta UŜytkownika. 11. W przypadku, gdy zamówiona przez UŜytkownika Konsultacja z powodów losowych nie moŝe się odbyć z wybranym Konsultantem, UŜytkownikowi zostanie przydzielona Konsultacja z innym Konsultantem Spółki, bądź Konsultantem dyŝurnym w terminie ustalonym przez UŜytkownika. 12. Spółka oświadcza, a UŜytkownik potwierdza (wyraŝa zgodę), Ŝe: a) Do prawidłowego wykonywania przez Spółkę usług w ramach Abonamentu niezbędne jest czynne współdziałanie UŜytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji dotyczących danych UŜytkownika. b) Stosowanie diety oraz treningów fizycznych w ramach Abonamentu moŝe być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania. UŜytkownik oświadcza, iŝ przed przystąpieniem do stosowania diety oraz planu treningowego, przeprowadził z odpowiednim lekarzem Konsultacje, celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu Ŝywienia i wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uzyskał zgodę lekarza na udział w prowadzonym przez Spółkę Programie odchudzania. c) Indywidualny plan dietetyczny oraz treningowy umoŝliwia UŜytkownikowi ułoŝenie systemu Ŝywienia oraz planu treningowego ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała UŜytkownika, przy czym waga ta nie moŝe być mniejsza niŝ minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI). d) Uprawianie sportu (ćwiczeń fizycznych) wiąŝe się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, Ŝe w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. UŜytkownik oświadcza, iŝ przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. e) Przy korzystaniu z usług Serwisu dokonywanych w ramach Abonamentu UŜytkownik zobowiązuje się stosować się ściśle do indywidualnych planów dietetycznych i treningowych, oferowanych przez Spółkę. f) Plany dietetyczno - treningowe mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej Konsultacji z osobami upowaŝnionymi do tego przez Spółkę (Konsultantami), po uprzednim uzgodnieniu przez UŜytkownika modyfikacji planów z odpowiednim lekarzem. g) UŜytkownikowi nie wolno modyfikować planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale osób trzecich. h) Indywidualne plany dietetyczne oraz plany treningowe, pomimo iŝ przygotowywane są w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, a takŝe z wykorzystaniem bogatego doświadczenia Konrada Gacy oraz innych Konsultantów Spółki w tym zakresie, ze względu na specyfikę i złoŝoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia poŝądanych przez UŜytkownika efektów, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

9 i) Celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa świadczonych usług, Konsultacje prowadzone w ramach Abonamentu są nagrywane i utrwalane za pomocą urządzeń elektronicznych, na co UŜytkownik wyraŝa zgodę. 13. Spółka oświadcza, iŝ w okresie waŝności Abonamentu, uprawnia UŜytkownika do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Abonamentu, wyłącznie jednak na uŝytek własny UŜytkownika związany bezpośrednio z celem świadczonych na rzecz UŜytkownika usług. Materiały, przekazane w ramach Abonamentu UŜytkownikowi, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez UŜytkownika do korzystania z usług Serwisu, zapisywane wyłącznie w pamięci urządzenia UŜytkownika oraz drukowane tylko i wyłącznie celem uŝywania wskazanych materiałów przez UŜytkownika. 14. Z uwagi na charakter świadczonych usług, a takŝe złoŝoność ludzkiego organizmu Spółka oświadcza, na co UŜytkownik wyraŝa zgodę, iŝ Spółka nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia UŜytkownika podczas wykonywania planów dietetyczno - treningowych oferowanych przez Spółkę, j ak równieŝ po zakończeniu świadczenia usług w ramach Abonamentu przez Spółkę. UŜytkownik oświadcza, iŝ nie będzie dochodził od Spółki Ŝadnych roszczeń z tytułu pogorszenia się stanu zdrowia UŜytkownika, zaistnienia jakichkolwiek kontuzji przy wykonywaniu planów treningowych, bądź chorób zaistniałych w okresie wykonywania wskazanych w ramach Abonamentu planów dietetycznych i treningowych. V. Opłaty: 1. Jednym z warunków korzystania przez UŜytkownika z odpłatnych usług Serwisu jest posiadanie waŝnego w danym momencie Abonamentu. 2. Aktywacja Abonamentu następuje w dniu pierwszej Konsultacji. 3. WaŜność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od dnia aktywacji Abonamentu (pierwszej Konsultacji) do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie. 4. Okres waŝności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany. W przypadku zaistnienia przerwy w działaniu Serwisu trwającej dłuŝej niŝ 3 (trzy) dni powstałej z wyłącznej winy Spółki, okres trwania Abonamentu zostanie automatycznie przedłuŝony o czas zaistniałej przerwy. 5. W przypadku, gdy przed upływem okresu waŝności danego Abonamentu UŜytkownik opłaci kolejny Abonament, aktywacja kolejnego Abonamentu następuje w dniu następnym po ostatnim dniu obowiązywania Abonamentu poprzedniego. 6. Zryczałtowana cena Abonamentu na usługę Serwisu wynosi: a) W przypadku Abonamentu na 28 dni: dla UŜytkowników zamieszkałych na terenie Polski - 279, 00 zł., dla UŜytkowników z zagranicy 259, 00 zł. b) W przypadku Abonamentu na 84 dni: dla UŜytkowników zamieszkałych na terenie Polski - 779, 00 zł, dla UŜytkowników z zagranicy 719, 00 zł. 7. Ceny Abonamentów wyraŝone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 8. Spółka informuje, iŝ Abonament związany jest wyłącznie z kontem UŜytkownika w Serwisie w ramach, którego został zamówiony. PowyŜsze powoduje, iŝ nie ma moŝliwości zaliczenia Abonamentu na poczet innych zobowiązań UŜytkownika wobec Spółki lub na poczet zobowiązań innego UŜytkownika wobec Spółki. VI. Zasady prywatności, reklama: 1. Spółka zastrzega sobie prawo, na co UŜytkownik wyraŝa zgodę, do publikowania treści zapytań kierowanych przez UŜytkownika do Spółki związanych z przedmiotem działania Serwisu, a takŝe udzielonych przez Spółkę odpowiedzi. Spółka oświadcza, iŝ UŜytkownik, którego pytanie zostanie upublicznione pozostaje anonimowy.

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo