Thule Group Code of Conduct

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Thule Group Code of Conduct"

Transkrypt

1 Thule Group Code of Conduct Thule Group AB Adopted by Thule Group Board of Directors at the Board meeting on February 11, 2015 Polish Dokument Code of Conduct został opublikowany w wielu różnych językach. Oryginalna wersja została sporządzona w języku angielskim i w przypadku rozbieżności interpretacji lub znaczenia tekstu jest rozstrzygająca. 1 (10)

2 1. Wprowadzenie 1.1 Dyrektywy Dokument Thule Group Code of Conduct (Kodeks Etyczny) określa zasady i dyrektywy, jakie stosujemy podczas prowadzenia naszej działalności, a także podstawowe zasady odnoszące się do ogólnych wartości określających nasze działanie i postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami, pracownikami, organami władz itp. Thule Group wspiera idee programu ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) Global Compact oraz wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Bardziej szczegółowe wytyczne dla każdej z poniższych dyrektyw znajdują się w dokumencie Thule Group Corporate Governance Manual. W uzasadnionych przypadkach na podstawie tych wspólnych wytycznych można stworzyć lokalne wskazówki i zasady odzwierciedlające miejscową specyfikę i przepisy prawne. Traktuje o tym punkt 3 w sekcji Wprowadzenie zasad w życie. 1.2 Zakres obowiązywania Niniejszy kodeks obowiązuje wszystkich członków rady nadzorczej, kierowników, pracowników, dostawców, partnerów biznesowych, podwykonawców i klientów Thule Group. 2 (10)

3 2. Code of Conduct: Zasady 2.1 Uczciwy biznes Przestrzegamy przepisów prawa obowiązujących w krajach, na terenie których prowadzimy działalność biznesową. Prowadzimy działalność w sposób uczciwy i rzetelny oraz bierzemy odpowiedzialność za nasze działania. Kodeks ustala minimalne granice odpowiedniego zachowania, nawet wtedy, gdy są one bardziej restrykcyjne niż te określone przez lokalne prawo. Jeśli prawo lokalne jest bardziej restrykcyjne niż niniejszy kodeks, to ma ono zawsze wyższy priorytet. Nie angażujemy się w nielegalną współpracę branżową lub kartele. Zamiast tego, działamy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji rynkowej oraz z zasadami marketingu i reklamy. Równocześnie dążymy do ciągłego rozwijania bezpieczeństwa i jakości naszych produktów, które są podstawą uczciwej oceny przez naszych konsumentów. Nie akceptujemy wręczania, żądania i przyjmowania łapówek, wymuszania haraczu ani prania pieniędzy. Zachęcamy naszych pracowników, aby unikali sytuacji, w których lojalność wobec firmy może wchodzić w konflikt z innymi interesami osobistymi. 2.2 Uczciwe traktowanie pracowników Thule Group wspiera i respektuje ochronę międzynarodowych praw człowieka i czyni wszelkie starania, aby Thule Group nie przyczyniała się w żaden sposób do naruszania praw człowieka. Szanujemy prawa jednostki i wykazujemy się dobrą wolą i obustronnym szacunkiem w kontaktach z pracownikami i ich przedstawicielami w miejscu pracy. Swoboda zrzeszania się Szanujemy prawo pracowników do tworzenia i przystępowania do wybranych przez nich organizacji oraz do prowadzenia negocjacji grupowych. Oczekujemy od naszych dostawców poszanowania swobody zrzeszania się i prawa do organizowania i przeprowadzania negocjacji grupowych bez ingerencji prawnej. Praca przymusowa Nie wykorzystujemy pracy więźniów ani pracowników przymusowych w relacjach kontraktowych przy produkcji i wykończeniu naszych produktów, ani nie zakupujemy materiałów od partnerów biznesowych, którzy wykorzystują pracę więźniów lub pracowników przymusowych. Praca dzieci W naszej produkcji i działalności nie wykorzystujemy pracy dzieci i nie wchodzimy w relacje ani nie wspieramy firm, które ją wykorzystują. W zapobieganiu pracy dzieci kluczowe jest uczęszczanie dzieci do szkoły i zapewnienie im dobrej edukacji. Dziecko oznacza osobę w wieku poniżej 15 lat, no chyba, że prawo określa wyższą barierę minimalnego wieku dopuszczenia do pracy lub wieku obowiązku szkolnego. W takim przypadku, będzie obowiązywała wyższa granica wieku. Płaca i wynagrodzenie minimalne Przestrzegamy standardowych lokalnych godzin pracy określonych prawem lokalnym krajów, w których prowadzimy działalność. Zapewniamy, że płace za standardowy tydzień roboczy nie są niższe niż minimalne standardy płacowe określone prawnie lub typowe dla danej branży. Nie wchodzimy w relacje biznesowe z firmami lub dostawcami, którzy nie stosują tych samych co my praktyk w zakresie godzin pracy i minimalnych płac. 3 (10)

4 Dyskryminacja i prześladowanie Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji ani prześladowania. Wszyscy pracownicy Thule Group maja prawo do pracy w środowisku, gdzie prześladowanie, groźby i dyskryminacja nie mają miejsca. Wszyscy liderzy i menadżerzy są odpowiedzialni za zapewnienie takich warunków pracy. Nie wchodzimy w relacje biznesowe z firmami, dostawcami, podwykonawcami lub innymi partnerami biznesowymi, którzy tolerują dyskryminację i prześladowanie. Thule Group wierzy i działa z przekonaniem, że etyczne środowisko pracy stanowi podstawę do budowania dobrych relacji między naszymi pracownikami a firmą. Molestowanie seksualne, nadużycia seksualne lub niepożądane zaloty są surowo zabronione i będą skutkować działaniami dyscyplinarnymi i naganami. Zasady BHP i środowisko pracy Współpracujemy tylko z tymi partnerami biznesowymi, którzy zapewniają swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne środowisko pracy. Odnosi się to również do partnerów biznesowych, którzy oferują swoim pracownikom zakwaterowanie. Jesteśmy przekonani, że niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego, higienicznego i inspirującego środowiska pracy wszystkim pracownikom Thule Group. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za realizację tego celu. Nie tolerujemy spożywania alkoholu lub narkotyków ani nadużywania leków podczas pracy. Surowo zabrania się używania, sprzedaży, zakupu, produkcji lub posiadania alkoholu lub narkotyków na terenie miejsc pracy Thule Group. Dotyczy to również prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków podczas wykonywania pracy lub w sytuacjach z nią związanych. Nie tolerujemy żadnej przemocy ani gróźb przemocy wobec pracowników, osób odwiedzających, klientów, dostawców ani innych osób w miejscu pracy. Wobec osób łamiących tę zasadę zostaną zastosowane działania dyscyplinarne, które mogą prowadzić do zwolnienia i zakończenia zatrudnienia. Jesteśmy przekonani, że wspieranie zdrowego stylu życia oraz motywowanie i inspirowanie pracowników prowadzi do ich lepszej wydajności w pracy. Dlatego zachęcamy naszych pracowników do prowadzenia zrównoważonego i aktywnego stylu życia. 2.3 Środowisko Thule Group stara się stosować prewencyjne podejście do wyzwań, jakie stawia nam ochrona środowiska. Chcemy prowadzić działalność długoterminową, co oznacza, że wspieramy długoterminową ochronę społeczeństwa zrównoważonego i kwestie środowiskowe są integralnym elementem planowania biznesowego i podejmowania decyzji. Nasze relacje biznesowe z producentami i innymi dostawcami materiałów spełniają lokalne wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska. Podejmujemy aktywne działania ku zminimalizowaniu wpływu na środowisko i stosujemy roczne cele dla zmniejszania tego wpływu. Wierzymy, że zaangażowanie i chęć prowadzenia zrównoważonej działalności biznesowej powinny opierać się na śledzeniu postępów i wyników w następujących obszarach: Produkt Energia Woda Odpady i recykling Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i logistyka Wierzymy, że ciągła poprawa wymaga ustalania celów dotyczących wpływu na środowisko i monitorowania działań w powyższych obszarach. 4 (10)

5 2.4 Odpowiedzialność za produkt Thule Group wierzy w przeprowadzanie ocen cyklu życia (Life Cycle Assessment) na grupach produktów o długiej trwałości. Nasze zrozumienie i świadomość ich wpływu na środowisko ciągle pogłębiają się. Na bazie wniosków wyciąganych z tych ocen podejmujemy świadome decyzje dotyczące projektowania i tworzenia produktów, których celem jest zmniejszenie wpływu naszych produktów na środowisko. Jesteśmy oddani idei oferowania na rynku produktów bezpiecznych i o wysokiej jakości, zgodnie z wartościami naszej marki. Staramy się wykorzystywać w jak największym zakresie odnawialne i nadające się użyć ponownie surowce, a tam, gdzie to możliwe, staramy się korzystać z surowców mających najmniejszy wpływ na środowisko. Staramy się tworzyć i wprowadzać na rynek produkty, które nie mają nadmiernego wpływu na środowisko, są bezpieczne przy użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem, są wydajne w konsumpcji energii i zasobów naturalnych oraz nadają się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub bezpiecznego usunięcia. 2.5 Społeczeństwo i społeczność lokalna Thule Group zobowiązuje się do otwartej i transparentnej komunikacji w ramach wyznaczonych przez tajemnicę handlową. Organy władz We właściwy sposób współpracujemy z organami władz w krajach, w których prowadzimy działalność, i reagujemy na ich prośby w sposób terminowy, właściwy i dobrze udokumentowany. Nie ukrywamy ani nie utajniamy informacji otrzymanych od organów władz, które zgodnie z prawem lub przepisami danego kraju powinny być ujawnione. W przypadku kontroli w różnych obszarach działalności współpracujemy i postępujemy z szacunkiem wobec przedstawicieli organów władz. Zaangażowanie społeczne Działania Thule Group dotyczące zaangażowania społecznego dotykają wielu aspektów działalności, w tym rozwoju pracowników oraz konstruktywnych programów społecznych. Współpracujemy z organizacjami, których celem jest poprawa społeczeństwa poprzez pracę na rzecz osób upośledzonych lub w trudnej sytuacji oraz niesienie pomocy w prowadzeniu aktywnego, zdrowego i niezależnego życia. Podejście to jest wprowadzane w życie na szczeblu korporacyjnym Thule Group, lecz również na każdym szczeblu lokalnym w naszych zakładach i biurach. 2.6 Postępowanie z majątkiem Thule Group Wszystkie wynalazki i odkrycia dokonane przez pracowników w toku zatrudnienia są własnością Thule Group. Prawa autorskie, patenty i inne prawa niematerialne dotyczące jakiejkolwiek pracy wytworzonej przez pracowników w toku zatrudnienia należą do Thule Group. Wszyscy mamy obowiązek ochrony mienia, wyposażenia i aktywów materialnych firmy Thule Group przed kradzieżą, niewłaściwym użyciem, utratą lub zniszczeniem. Wszyscy mamy obowiązek dbania o bezpieczne, czyste i dobrze funkcjonujące środowisko pracy. Wszelkiego rodzaju kradzieże, niewłaściwe użytkowanie i straty muszą być zgłaszane Thule Group za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, który ma obowiązek podjąć odpowiednie działania. Nasi dostawcy, konsultanci i inni partnerzy biznesowi muszą podpisać zobowiązanie do zachowania poufności, a ich praca, narzędzia i inne dokumenty muszą być klarownie zdefiniowane w umowie i prawnie stanowić własność Thule Group. 5 (10)

6 3. Wprowadzenie zasad w życie Dokument Thule Group Code of Conduct został wyrażony tak jasno, jak to możliwe, tak aby wszyscy pracownicy Thule Group ponosili wspólną odpowiedzialność za jego przestrzeganie. Jeśli po przeczytaniu dokumentu Code of Conduct pracownicy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu działania lub postępowania, powinni omówić te kwestie z przełożonym lub z lokalnym działem kadr. Dodatkowe odrębne zasady i dokument Code of Conduct zostały opracowane wyłącznie w celu określenia naszego podejścia. W naszej intencji nie mają one charakteru prawnie wiążącego, nie stanowią także jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji, a ponadto nie tworzą ani nie rozszerzają jakichkolwiek gwarancji bądź rękojmi. Z tego względu dokument Code of Conduct lub powiązane zasady nie są adresowane do jakiejkolwiek strony mogącej twierdzić, że da się z nich wyprowadzić jakiekolwiek zobowiązanie prawne. Wszyscy pracownicy mają obowiązek pozostawania na bieżąco ze zmianami i uzupełnieniami wszystkich zasad bez żądań ze strony firmy. Ważne jest, aby dokument Code of Conduct i związane z nim zasady stanowiły ogólne reguły i wytyczne obowiązujące w całej Thule Group. W każdym zakładzie Thule Group powinny obowiązywać lokalne reguły i zasady odnoszące się do utrzymania porządku, stosowane i rozumiane przez pracowników. 6 (10)

7 4. Postępowanie zgodnie z zasadami Dokument Thule Group Code of Conduct jest zasobem dla nas wszystkich i oferuje wytyczne w zakresie etycznego prowadzenia działalności firmy. Pomaga on też chronić naszą reputację oraz reputację naszych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Działania odwetowe wobec osób, które w zgłosiły możliwe naruszenia zasad etyki są surowo zabronione. Tylko w wyjątkowych sytuacjach rada nadzorcza Thule Group może uchylić wywiązywanie się z zasad Code of Conduct w całości lub częściowo. Wszelkie uchylenia będą ujawniane zgodnie z wymogami. Wspólna odpowiedzialność Każdy z nas jest odpowiedzialny za uczciwe i etyczne postępowanie. Nasze zasady zawarte w dokumencie Code of Conduct oferują podstawę do wprowadzania w życie wartości Thule Group. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za postępowanie zgodne z mającym zastosowanie prawem i przepisami zarówno na piśmie jak i w duchu, oraz do przestrzegania zasad Thule Group Code of Conduct. Znajomość naszych zasad i postępowanie zgodnie z nimi Pracownicy są odpowiedzialni za zapoznanie się z naszymi zasadami i procedurami, zrozumienie ich i postępowanie zgodne z nimi, lecz prawo krajowe lub lokalne umowy o negocjacjach grupowych mają zawsze wyższy priorytet niż dokument Thule Group Code of Conduct. Zobowiązując się do wypełniania tych obowiązków, przyczyniamy się do dalszego spełniania oczekiwań, że nasza działalność będzie realizowana w sposób uczciwy. Obowiązki kierowników Kierownik jest wzorem i źródłem zasobów dla pracowników. Od kierowników oczekuje się: postępowania zgodnie z zasadami Code of Conduct i bycie wzorem dla innych, kreowania środowiska pracy, które wspiera stosowanie zasad Code of Conduct, edukowania pracowników w zakresie zrozumienia i stosowania zasad Code of Conduct, wprowadzania zasad Code of Conduct w życie. Procedura zgłaszania naruszeń Zgłaszanie znanych lub podejrzewanych naruszeń zasad zawartych w dokumencie Code of Conduct lub innych zachowań niezgodnych z etyką zawodową kierowników, pracowników i dostawców stanowi warunek naszego zatrudnienia. Zgłaszając te naruszenia, pomagasz chronić naszą firmę, klientów, współpracowników i inne osoby. Pracownik zgłaszający naruszenia może pozostać anonimowy (jeśli sobie tego życzy), choć anonimowość może utrudniać zbadanie sprawy. Składanie fałszywych zarzutów lub nadużywanie procedury zgłaszania naruszeń same w sobie stanowią naruszenie zasad Code of Conduct. Jeśli, z jakiejkolwiek przyczyny, niemożliwe jest zgłoszenie naruszenia osobie bezpośrednio przełożonej, to należy najpierw zwrócić się o pomoc do lokalnego działu kadr. Jeśli nie chcesz omawiać problemu lub swoich obaw z lokalnym działem kadr, to należy skontaktować się z następującymi osobami zgodnie z kolejnością: Vice President Human Resources (Business Area) Business Area President Senior Vice President Human Resources Thule Group Odpowiednie metody kontaktowania się to kontakt osobisty, telefoniczny lub owy (prosimy zapoznać się z sekcją Contact List w katalogu Code of Conduct folder w portalu mythulegroup). Aby uniknąć nieporozumień, korespondencja powinna być jasna i szczegółowa na tyle, na ile to możliwe, i powinna zawierać pełny opis zgłaszanego zdarzenia lub sytuacji. 7 (10)

8 Pracownicy, dostawcy lub inni zewnętrzni partnerzy biznesowi mogą zgłaszać możliwe naruszenia zasad Thule Group Code of Conduct na adres owy Badanie zgłaszanych naruszeń Badanie naruszeń będzie przeprowadzane tak szybko i tak dokładnie, jak tylko to możliwe i wszelkie naruszenia będą podlegały raportowaniu. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane w miarę możliwości jako poufne, a ujawnianie ich szczegółów będzie ograniczone do osób koniecznych. Informacje o badanych naruszeniach mogą być jednak udostępniane osobom trzecim, takim jak organom ścigania lub organom nadzorującym, jeśli okoliczności sprawy to uzasadniają. Malmö Thule Group Issued by Kajsa von Geijer SVP HR Approved by Magnus Welander Dyrektor generalny i Prezes 8 (10)

9 Aneks 10 zasad Global Compact Prawa człowieka 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę Standardy pracy 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej 5. Zniesienie pracy dzieci 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia Środowisko 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii Przeciwdziałanie korupcji 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu 9 (10)

10 Thule Group HQ Fosievägen 13 SE Malmö Telephone: (10)

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Wersja skrócona The global leader in door opening solutions

Kodeks postępowania Wersja skrócona The global leader in door opening solutions Kodeks postępowania Wersja skrócona The global leader in door opening solutions 2 Kodeks postępowania Niniejsza wersja Kodeksu postępowania stanowi streszczenie jego pełnej treści. Jest ona rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Wstęp Nasze deklaracje Grupa Carlsberg angażuje się w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz ochronę środowiska poprzez opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i

Bardziej szczegółowo

Nasz sposób prowadzenia biznesu

Nasz sposób prowadzenia biznesu www.pwc.com/ethics Nasz sposób prowadzenia biznesu Kodeks postępowania Profesjonalizm w działaniu. Prawość w prowadzeniu biznesu. Zachowanie dobrego imienia firmy i naszych klientów. Szacunek wobec ludzi

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o.

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. NEPCon International działa w ramach organizacji typu non profit na rzecz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. NEPCon dąży do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo