1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, b) Konkurs - konkurs organizowany pod nazwą TY ALBO VAN NISTELROOY!" opisany w niniejszym regulaminie, c) Regulamin - niniejszy regulamin konkursu, d) Strona internetowa przygotowana wyłącznie do potrzeb konkursu strona internetowa pod adresem pod którą organizowany jest konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu. Opłata za transmisję danych naliczana jest wg taryfy operatora, e) Fanpage przygotowana wyłącznie do potrzeb konkursu strona internetowa pod adresem pod którą organizowany jest konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu. Opłata za transmisję danych naliczana jest wg taryfy operatora. Uczestnik, który będzie chiał się zgłosić do konkursu za pośrednictwem fanpag a musi posiadać zweryfikowany profil na portalu Facebook. W przypadku osób nieposiadających profilu, w celu udziału w konkursie konieczne jest dokonanie przez takie osoby rejestracji, zgodnie z zasadami wskazanymi w na portalu Facebook. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w konkursie są informacjami podawanymi organizatorowi, a nie Facebook owi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, f) Zgłoszenie jako zgłoszenie rozumie się zamieszczenie na stronie internetowej lub na fanpage u (wedle wyboru uczestnika) rozwiązania zadania konkursowego oraz podanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego kompletu wymaganych danych oraz oświadczeń uczestnika, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, g) Zadanie konkursowe wykonanie autorskiego zdjęcia pod tytułem Pokaż nam jak wiele zrobisz, by wyglądać jak RUUD VAN NISTELROOY! Zrób sobie zdjęcie, na którym wyglądasz jak on i. Zdjęcie będące rozwiązaniem zadania konkursowego musi spełniać następujące warunki: - uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego zdjęcia, - akceptowany format zdjęć to JPG, - rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 2 Mb, - zdjęcie nie może być sprzeczne z dobrymi obyczajami, łamać prawa, zawierać treści: dyskryminacyjnych lub obrażających uczucia religijne, wulgarnych, sprzecznych z prawem (w tym sprzecznych z prawem autorskim) lub sprzecznych z przyjętymi za obowiązujące normami etycznymi, - powinno być wynikiem osobistej twórczości uczestnika, - nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych tj. produktów z oferty firmy Grupa Żywiec S. A., - nie może zawierać wizerunku osób niepełnoletnich, h) Zakup promocyjny jednorazowy zakup 4 szt. (słownie: czterech sztuk) piwa marki Heineken (we - dług dowolnego wyboru uczestnika tj.: dowolność opakowania, dowolność pojemności), udokumentowany jednym dowodem zakupu, dokonany w dowolnym sklepie konkursowym, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej. Sprzedaż promocyjna produktów promocyjnych, uprawniająca do wzięcia udziału w konkursie, rozpocznie się w dniu r. a zakończy się w dniu r., i) Dowód zakupu oryginalny paragon lub faktura Vat potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu powinien być czytelny i prawdziwy, tzn. został wystawiony przez sklep konkursowy, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest podrobiony lub sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego konkursu nie jest jego: - kserokopia, 1

2 - kopia notarialnie poświadczona, - wydrukowany skan. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora, j) Sklep konkursowy dowolny sklep sieci TESCO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w którym można dokonać zakupu promocyjnego, k) Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w konkursie, l) Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez organizatora do nadzoru i organizacji konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele organizatora. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Konkurs organizowany jest w sklepach konkursowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2.2 Czas trwania konkursu obejmuje okres od r. do r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia r. 2.3 Sprzedaż promocyjna produktów promocyjnych, czyli możliwość dokonania zakupu promocyjnego, uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie, rozpocznie się w dniu r., a zakończy się w dniu r. 2.4 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540). 2.5 Celem konkursu jest promowanie produktów marki Heineken oraz nagradzanie laureatów konkursu na zasadach wskazanych w regulaminie. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.6 poniżej, uczestnikiem niniejszego konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art KC, która co najmniej w dniu rozpoczęcia konkursu spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b) jest osobą pełnoletnią, mającą ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do konkursu oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała go. 3.2 Zgłoszenie udziału w konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 3.3 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że: a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego, b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na fotografii oraz wizerunku innych osób utrwalonych na fotografii, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora i Grupa Żywiec S. A. fotografii konkursowej w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej/ich opracowania w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji, c) powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, d) jeżeli korzysta z prawa do wizerunku osób trzecich na fotografii konkursowej uzyskał on wcześniej zgodę od tych osób na wykorzystanie przez: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w 2

3 Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, oraz Grupa Żywiec S. A. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, prawa do wizerunku tej osoby, w celu przeprowadzenia konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!", e) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora lub/i Grupa Żywiec S. A. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić organizatora lub/i Grupa Żywiec S. A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 3.4 Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego. Z chwilą zgłoszenia do konkursu uczestnik udziela niewyłącznej licencji do tego rozwiązania zadania konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt. 3.4 lit. a) c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej, j) ponadto uczestnik upoważnia organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. 3.5 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Weryfikacja o której mowa w zdaniu powyżej będzie dokonana przez komisję konkursową. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 6 regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z konkursu może być: a) naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności posługiwanie się wizerunkiem osoby trzeciej (na fotografii konkursowej) bez uzyskania do tego uprzedniej zgody tej osoby przez uczestnika, b) sprzeczność z dobrymi obyczajami, łamanie prawa, zawarcie w fotografii konkursowej treści dyskryminacyjnych lub obrażających uczucia religijne, wulgarnych, sprzecznych z prawem (w tym sprzecznych z prawem autorskim) lub sprzecznych z przyjętymi za obowiązujące normami etycznymi, podanie przez uczestnika nieprawdziwych danych osobowych, c) zamieszczenie wizerunku osób niepełnoletnich. 3.6 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz firmy Grupa Żywiec S. A. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez członków rodzin rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 3.7 Uczestnik przystępując do konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 3

4 3.8 Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy jego uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego oraz udzielenie zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika i innych osób widniejących na fotografii, na żądanie i na rzecz firmy Grupa Żywiec S. A. w drodze zawarcia pisemnej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz umowy na rozpowszechnianie wizerunku bez dodatkowego wynagrodzenia. W szczególności, od uprzedniego zawarcia umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz umowy na rozpowszechnianie wizerunku do zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego oraz złożenia ww. zgody na wykorzystywanie wizerunku uzależnione jest wydanie nagrody w konkursie. 3.9 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 4. ZASADY KONKURSU 4.1 W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a) dokonać zakupu promocyjnego, b) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego, c) wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, d) zgłosić się do konkursu, wedle dowolnego wyboru uczestnika poprzez stronę internetową lub fanpage, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z pkt. 4.2 niniejszego regulaminu. 4.2 Zgłoszenie do konkurs za pośrednictwem strony internetowej lub fanpage a polega na prawidłowym wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez podanie wymaganych poniżej danych oraz akceptując wymagane oświadczenia tj.: - podanie nr dowodu zakupu promocyjnego, - podanie następujących danych uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail; - składając następujące oświadczenia uczestnika, poprzez zaznaczenie w odpowiednim miejscu, następujących treści: a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o.o. w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie., b) Oświadczam, iż jestem jedynym/ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego., c) Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na fotografii (oraz wizerunku innych osób utrwalonych na fotografii, w sytuacji gdy na zdjęciu jest poza laureatem inna osoba/osoby.) w internecie (pole eksploatacji), bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora i Grupa Żywiec S. A. fotografii konkursowej w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej/ich opracowania w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji. Oświadczam ponadto, że uzyskałem/am zgodę osób zamieszczonych na zdjęciu na wykorzystanie ich wizerunku dla potrzeb związanych z przebiegiem tego konkursu dotyczy to sytuacji kiedy na zdjęciu jest poza laureatem inna osoba/osoby.. d) Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora lub/i Grupa Żywiec S. A. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora lub/i Grupa Żywiec S. A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 4

5 e) Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!" i wyrażam zgodę na jego treść. 4.3 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do konkursu z tytułu każdego zakupu promocyjnego, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginalnym dowodem zakupu i odrębnym zgłoszeniem do konkursu. Organizator ma prawo wezwać uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do konkursu, do przesłania wszystkich kopii dowodu zakupu. W przypadku jeżeli uczestnik nie będzie posiadał tych dowodów zakupu, może on zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z konkursu. 4.4 Każdy uczestnik konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!" może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń, pod warunkiem dokonania do każdego z nich odrębnego zakupu promocyjnego, jednakże jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin gospodarstwo domowe organizator rozumie ten sam adres zameldowania uczestników konkursu) może otrzymać tylko jedną nagrodę w całym konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną nagrodą (przypadającą za najwyższe miejsce, które zajęła w konkursie), a kolejna nagroda zostanie przekazana następnej w kolejności osobie. 5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD 5.1 W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową. 5.2 Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu r. i polegać będzie na wyłonieniu, przez komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w konkursie najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do konkursu zgłoszenia uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne każdego zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego i wybierze, odpowiednio w kolejności począwszy od najlepszych, autorów najlepszych rozwiązań zadania konkursowego tj.: - jednego laureata nagrody głównej w konkursie (I miejsce), - jednego laureata rezerwowego nagrody głównej w konkursie (II miejsce). Laureat rezerwowy nagrody głównej zostanie również automatycznie laureatem nagrody I-go stopnia, - dwudziestu dziewięciu laureatów nagród I-go stopnia w konkursie (odpowiednio miejsca od III do XXXI). 6. NAGRODY 6.1 Nagrodą główną w konkursie jest podwójny bilet na finał Ligi Mistrzów UEFA 2015 (Berlin dnia r.) oraz możliwość spotkania z Ruud Van Nistelrooy wraz z transferem tam i z powrotem. Wartość nagrody wynosi ,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt zł. 00/100). Dodatkowo, do nagrody o której mowa powyżej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 3.697,78 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 78/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi ,89 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 89/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 3.697,78 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, będący płatnikiem podatku dochodowego, obliczy i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna ilość nagród głównych to 1 (słownie: jedna) sztuka. Łączna wartość nagrody głównej wynosi ,78 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 89/100) Wartość nagrody została ustalona na dzień r. Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. 6.2 Nagrodą I-go stopnia w konkursie jest zapas piwa marki Heineken w postaci keg a o pojemności 5l o wartości 49,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 00/100). Dodatkowo, do nagrody o której mowa powyżej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 5,44 zł (słownie: pięć złotych 44/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go 5

6 stopnia wynosi 54,44 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 44/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 5,44 zł (słownie: pięć złotych 44/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, będący płatnikiem podatku dochodowego, obliczy i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna ilość wszystkich nagród I-go stopnia w konkursie wynosi 30 (słownie: trzydzieści) sztuk. Łączna wartość wszystkich nagród I-go stopnia w konkursie wynosi 1.633,20 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści trzy złote 20/100). 6.3 Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 31 (słownie: trzydzieści jeden) sztuk. 6.4 Łączna pula wszystkich nagród w konkursie wynosi ,98 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 98/100). 6.5 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 6.6 Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 6.7 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.) to jest po potraceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagród w konkursie. 7. WYDANIE NAGRÓD 7.1 Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od daty rozstrzygnięcia konkursu, poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego nagrody głównej dodatkowo telefonicznie. W treści wiadomości SMS oraz (w przypadku laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego nagrody głównej dodatkowo podczas rozmowy telefonicznej) organizator poinformuje laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania pocztą lub pocztą kurierską lub poprzez doręczenie osobiste, w formie pisemnej na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15) w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości SMS (decyduje data stempla pocztowego) kompletu niezbędnych danych laureata w postaci oryginału dowodu zakupu promocyjnego wraz z formularzem z danymi dla laureata, który stanowi odpowiednio: załącznik nr 2 formularz dla laureata nagrody głównej i dla laureata rezerwowego nagrody głównej oraz załącznik nr 3 - formularz dla laureata nagrody I-go stopnia, do niniejszego regulaminu. Formularz jest dodatkowo również zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz organizatora pod adresem Laureat może pobrać gotową formatkę tego formularza. 7.2 Dane osób wyznaczonych przez laureata nagrody głównej zostaną przekazane UEFA, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator meczów piłki nożnej UEFA odbywających się w ramach Ligi Mistrzów w piłce nożnej, zastrzega prawo do odmowy wstępu na mecz laureatowi nagrody głównej lub osobie przez niego wyznaczonej, w sytuacjach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zakazów stadionowych czy zasad funkcjonowania i regulaminu stadionu na którym będzie rozgrywany mecz finałowy. 7.3 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń o których mowa w pkt. 7.1 jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody. 7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn, jakie nie leżą po stronie organizatora, a w szczególności z powodu podania przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu i/lub nr tel. lub zmiany adresu i/lub nr tel. w czasie trwania konkursu lub posiadania przez uczestnika włączonej blokady SMS Premium lub za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta laureat, informacji e mail od organizatora w kategorii wiadomości - śmieci w skrzynce odbiorczej laureata. W przypadku laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego nagrody głównej dodatkowo z powodu nieodebrania przez tych laureatów połączenia telefonicznego pomimo 6

7 podjęcia przez organizatora co najmniej dziesięciu prób kontaktu, w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator będzie podejmował próby nawiązania kontaktu z laureatami do dnia r. 7.5 Nagrody zostaną wydane laureatom przez organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej zgodnie z postanowieniami pkt. 7.1 oraz indywidualnymi ustaleniami poczynionymi z laureatami. 7.6 Przesyłki z danymi od laureatów nagród o których mowa w pkt. 7.1 regulaminu laureaci mogą przesyłać do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). O zachowaniu prawidłowego terminu do wniesienia przesyłki, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r. 7.7 W przypadku nie doręczenia organizatorowi w/w wymaganych danych i oświadczeń, przez laureata nagrody głównej, uprawnienie do nagrody głównej przechodzi automatycznie na laureata rezerwowego nagrody głównej. Jeżeli laureat rezerwowy nagrody głównej również nie spełni warunków opisanych powyżej, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 7.8 Nagrody zostaną przesłane laureatom przesyłką kurierską na adres korespondencyjny wskazany przez laureata w formularzu dla laureatów zgodnie z pkt. 7.1 niniejszego regulaminu nie później niż do dnia r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia r. 7.9 W razie niemożliwości doręczenia nagrody w terminach o których mowa powyżej z przyczyn dotyczących laureata, traci on prawo do nagrody Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem. 8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 8.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o będzie komisja konkursowa. 8.2 Komisja konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. 8.3 Komisję konkursową powoła organizator konkursu najpóźniej do dnia r. i będzie ona składać się z trzech osób wskazanych przez organizatora. 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego konkursu uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, wymagana forma pisemna. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r. 9.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres biura organizatora wskazany w pkt. 1.1.a. 9.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia r. 9.4 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja komisji konkursowej. 9.5 Uczestnik zostanie o decyzji komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 1 dnia od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 9.6 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 7

8 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1 Organizator kontaktuje się z uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej, stronie internetowej organizatora a także w biurze organizatora Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. ORGANIZATOR 8

9 Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu: TY ALBO VAN NISTELROOY! Opis nagrody głównej: Event spotkanie z Ruudem Van Nistelrooyem: Data: Lot: Warszawa - Przylot Amsterdam (w wyjątkowych przypadkach do Eindhoven). Powrót: Amsterdam (w wyjątkowych przypadkach do Eindhoven) - Przylot Warszawa. Organizator wyjazdu zapewnia: Spotkanie z Ruud Van Nistelrooyem, hotel, wyżywienie, transfery na miejscu, ubezpieczenie. Finał Ligi Mistrzów: Data: Lot: Warszawa Berlin Powrót: Berlin Warszawa Organizator wyjazdu zapewnia: podwójny bilet na finał Ligi Mistrzów, hotel, wyżywienie, transfery na miejscu, ubezpieczenie. 9

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znajdź współpracza

Regulamin Konkursu Znajdź współpracza Regulamin Konkursu Znajdź współpracza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Znajdź współpracza (dalej zwanej Konkursem ) jest Formatic Piotr Karpiński, z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu POCIĄG ZŁOTA. 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu POCIĄG ZŁOTA. 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu POCIĄG ZŁOTA 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Różowa Gorączka Skoków. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj delikatność to dziecinnie łatwe!

REGULAMIN KONKURSU Wygraj delikatność to dziecinnie łatwe! REGULAMIN KONKURSU Wygraj delikatność to dziecinnie łatwe! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #ZaWalkeDoKonca. 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu #ZaWalkeDoKonca. 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu #ZaWalkeDoKonca 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu POCIĄG ZŁOTA. 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu POCIĄG ZŁOTA. 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu POCIĄG ZŁOTA 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tymczasem EB 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu Tymczasem EB 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu Tymczasem EB 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Cocktail Creative Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj

Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Kieruj się tradycją!

Regulamin konkursu SMS Kieruj się tradycją! Regulamin konkursu SMS Kieruj się tradycją! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy

Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy 1. Organizator i czas trwania promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy 1.1 Organizatorem promocji Przeorzeźwiający

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacyjny konkurs EB w Stokrotce

Regulamin konkursu Wakacyjny konkurs EB w Stokrotce Regulamin konkursu Wakacyjny konkurs EB w Stokrotce 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS KUPUJ I WYGRYWAJ W TESCO

Regulamin konkursu SMS KUPUJ I WYGRYWAJ W TESCO Regulamin konkursu SMS KUPUJ I WYGRYWAJ W TESCO 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ekspozycyjnego Konkurs Desperados. Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

Regulamin Konkursu Ekspozycyjnego Konkurs Desperados. Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie: 1. OKREŚLENIA I DEFINICJE Regulamin Konkursu Ekspozycyjnego Konkurs Desperados Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie: a) Konkurs akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów.

Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1.1 Organizatorem promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW SMS ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TUPOLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN KONKURSÓW SMS ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TUPOLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN KONKURSÓW SMS ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TUPOLSKA SP. Z O.O. A. Postanowienia ogólne. 1. Konkursy SMS (zwane dalej Konkursem lub Konkursami ) są organizowane przez spółkę tupolska sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Odkryj Miękkość Velvet

Regulamin konkursu SMS Odkryj Miękkość Velvet Regulamin konkursu SMS Odkryj Miękkość Velvet 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Świętuj i wygrywaj 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Świętuj i wygrywaj 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Świętuj i wygrywaj 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Świętuj i wygrywaj (zwanego dalej konkursem ) jest Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Somersby. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu SMS Somersby. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu SMS Somersby 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu UNILEVER ENGINEERS LEAGUE 2015

Regulamin konkursu UNILEVER ENGINEERS LEAGUE 2015 Regulamin konkursu UNILEVER ENGINEERS LEAGUE 2015 1. Organizatorem konkursu pod nazwą UNILEVER EGINEERS LEAGUE 2015 zwanego dalej Konkursem, jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maybelline New York i Drogerie Natura

Regulamin konkursu Maybelline New York i Drogerie Natura Regulamin konkursu Maybelline New York i Drogerie Natura 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS WALCZ O BILETY NA POLAKÓW

Regulamin konkursu SMS WALCZ O BILETY NA POLAKÓW Regulamin konkursu SMS WALCZ O BILETY NA POLAKÓW 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS WYGRAJ INSTAXA OD SOMERSBY!

Regulamin konkursu SMS WYGRAJ INSTAXA OD SOMERSBY! Regulamin konkursu SMS WYGRAJ INSTAXA OD SOMERSBY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Super start każdego dnia

Regulamin konkursu Super start każdego dnia Regulamin konkursu Super start każdego dnia 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane 1.1 Organizator-

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyborowa od Mistrza

Regulamin konkursu Wyborowa od Mistrza Regulamin konkursu Wyborowa od Mistrza 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu w ramach akcji promocyjnej,,poczuj na własnej skórze ducha piłkarskiej rywalizacji. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu w ramach akcji promocyjnej,,poczuj na własnej skórze ducha piłkarskiej rywalizacji. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu w ramach akcji promocyjnej,,poczuj na własnej skórze ducha piłkarskiej rywalizacji 1 Postanowienia Ogólne 1) Organizatorem Konkursu pod nazwą Poczuj na własnej skórze ducha piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kupuj herbaty Saga i wygrywaj!

Regulamin konkursu Kupuj herbaty Saga i wygrywaj! Regulamin konkursu Kupuj herbaty Saga i wygrywaj! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Karnawał z Nowakiem. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Regulamin konkursu pod nazwą Karnawał z Nowakiem. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: Regulamin konkursu pod nazwą Karnawał z Nowakiem DEFINICJE Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: Konkurs oznacza konkurs o nazwie Karnawał z Nowakiem, którego zasady opisuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg w Kauflandzie

Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg w Kauflandzie Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg w Kauflandzie 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) Fundatorem nagród jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) Fundatorem nagród jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. Konkurs Miss Kibiców (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ringier Axel Springer Polska

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Kindii. Troska&delikatność

Regulamin konkursu SMS Kindii. Troska&delikatność Regulamin konkursu SMS Kindii. Troska&delikatność 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25-ta godzina

Regulamin konkursu 25-ta godzina Regulamin konkursu 25-ta godzina 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Sięgnij Marzeń:. (dalej: Konkurs). Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg w Carrefour

Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg w Carrefour Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg w Carrefour 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Maxus - Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród!

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród! REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Wakacje warte nagród! zorganizowanego dla zarejestrowanych na stronie http://www.uniqabonusclub.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Wspólne grillowanie z Kasztelanem

Regulamin konkursu SMS Wspólne grillowanie z Kasztelanem Regulamin konkursu SMS Wspólne grillowanie z Kasztelanem 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg

Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg Regulamin konkursu SMS Konkurs Carlsberg 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Udekoruj choinkę z UNIQA

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Udekoruj choinkę z UNIQA REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Udekoruj choinkę z UNIQA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Udekoruj choinkę z UNIQA zorganizowanego dla zarejestrowanych na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS FAMILIJNY KONKURS W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS FAMILIJNY KONKURS W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS FAMILIJNY KONKURS W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kolorowa Polska

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kolorowa Polska REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolorowa Polska 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Kolorowa Polska (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Zapomnij o katarze i wygraj wyjazd marzeń 1. DEFINICJE

Regulamin konkursu SMS Zapomnij o katarze i wygraj wyjazd marzeń 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Zapomnij o katarze i wygraj wyjazd marzeń 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Wygrywaj z Le Petit Marseillais

Regulamin konkursu SMS Wygrywaj z Le Petit Marseillais Regulamin konkursu SMS Wygrywaj z Le Petit Marseillais 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Zaproś Świętego Mikołaja i wygraj!

Regulamin konkursu SMS Zaproś Świętego Mikołaja i wygraj! Regulamin konkursu SMS Zaproś Świętego Mikołaja i wygraj! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj produkty Physiogel (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Przejażdżka z nagrodami

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Przejażdżka z nagrodami REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Przejażdżka z nagrodami 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przejażdżka z nagrodami zorganizowanego dla zarejestrowanych na stronie http://www.uniqabonusclub.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Wpadnie w OKO CI Mieszkanie jak nowe!

Regulamin konkursu SMS Wpadnie w OKO CI Mieszkanie jak nowe! Regulamin konkursu SMS Wpadnie w OKO CI Mieszkanie jak nowe! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Udane grillowanie z Kasztelanem

Regulamin konkursu SMS Udane grillowanie z Kasztelanem Regulamin konkursu SMS Udane grillowanie z Kasztelanem 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie Regulamin Konkursu Fotograficznego pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny pn. Opolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS CZYSTY START!

Regulamin konkursu SMS CZYSTY START! Regulamin konkursu SMS CZYSTY START! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Liga Mistrzów z Heinekenem

Regulamin Konkursu: Liga Mistrzów z Heinekenem Regulamin Konkursu: Liga Mistrzów z Heinekenem 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PRZETESTUJ DOVE. 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu PRZETESTUJ DOVE. 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu PRZETESTUJ DOVE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Tesco. O włos od przyjemności. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Tesco. O włos od przyjemności. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Tesco O włos od przyjemności I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą O włos od

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polecamy produkty marki Lewiatan

Regulamin konkursu Polecamy produkty marki Lewiatan Regulamin konkursu Polecamy produkty marki Lewiatan 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Karnawałowa zabawa z Somersby

Regulamin konkursu SMS Karnawałowa zabawa z Somersby Regulamin konkursu SMS Karnawałowa zabawa z Somersby 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo