1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, b) Konkurs - konkurs organizowany pod nazwą TY ALBO VAN NISTELROOY!" opisany w niniejszym regulaminie, c) Regulamin - niniejszy regulamin konkursu, d) Strona internetowa przygotowana wyłącznie do potrzeb konkursu strona internetowa pod adresem pod którą organizowany jest konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu. Opłata za transmisję danych naliczana jest wg taryfy operatora, e) Fanpage przygotowana wyłącznie do potrzeb konkursu strona internetowa pod adresem pod którą organizowany jest konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu. Opłata za transmisję danych naliczana jest wg taryfy operatora. Uczestnik, który będzie chiał się zgłosić do konkursu za pośrednictwem fanpag a musi posiadać zweryfikowany profil na portalu Facebook. W przypadku osób nieposiadających profilu, w celu udziału w konkursie konieczne jest dokonanie przez takie osoby rejestracji, zgodnie z zasadami wskazanymi w na portalu Facebook. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w konkursie są informacjami podawanymi organizatorowi, a nie Facebook owi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, f) Zgłoszenie jako zgłoszenie rozumie się zamieszczenie na stronie internetowej lub na fanpage u (wedle wyboru uczestnika) rozwiązania zadania konkursowego oraz podanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego kompletu wymaganych danych oraz oświadczeń uczestnika, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, g) Zadanie konkursowe wykonanie autorskiego zdjęcia pod tytułem Pokaż nam jak wiele zrobisz, by wyglądać jak RUUD VAN NISTELROOY! Zrób sobie zdjęcie, na którym wyglądasz jak on i. Zdjęcie będące rozwiązaniem zadania konkursowego musi spełniać następujące warunki: - uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego zdjęcia, - akceptowany format zdjęć to JPG, - rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 2 Mb, - zdjęcie nie może być sprzeczne z dobrymi obyczajami, łamać prawa, zawierać treści: dyskryminacyjnych lub obrażających uczucia religijne, wulgarnych, sprzecznych z prawem (w tym sprzecznych z prawem autorskim) lub sprzecznych z przyjętymi za obowiązujące normami etycznymi, - powinno być wynikiem osobistej twórczości uczestnika, - nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych tj. produktów z oferty firmy Grupa Żywiec S. A., - nie może zawierać wizerunku osób niepełnoletnich, h) Zakup promocyjny jednorazowy zakup 4 szt. (słownie: czterech sztuk) piwa marki Heineken (we - dług dowolnego wyboru uczestnika tj.: dowolność opakowania, dowolność pojemności), udokumentowany jednym dowodem zakupu, dokonany w dowolnym sklepie konkursowym, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej. Sprzedaż promocyjna produktów promocyjnych, uprawniająca do wzięcia udziału w konkursie, rozpocznie się w dniu r. a zakończy się w dniu r., i) Dowód zakupu oryginalny paragon lub faktura Vat potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu powinien być czytelny i prawdziwy, tzn. został wystawiony przez sklep konkursowy, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest podrobiony lub sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego konkursu nie jest jego: - kserokopia, 1

2 - kopia notarialnie poświadczona, - wydrukowany skan. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora, j) Sklep konkursowy dowolny sklep sieci TESCO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w którym można dokonać zakupu promocyjnego, k) Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w konkursie, l) Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez organizatora do nadzoru i organizacji konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele organizatora. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Konkurs organizowany jest w sklepach konkursowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2.2 Czas trwania konkursu obejmuje okres od r. do r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia r. 2.3 Sprzedaż promocyjna produktów promocyjnych, czyli możliwość dokonania zakupu promocyjnego, uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie, rozpocznie się w dniu r., a zakończy się w dniu r. 2.4 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540). 2.5 Celem konkursu jest promowanie produktów marki Heineken oraz nagradzanie laureatów konkursu na zasadach wskazanych w regulaminie. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.6 poniżej, uczestnikiem niniejszego konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art KC, która co najmniej w dniu rozpoczęcia konkursu spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b) jest osobą pełnoletnią, mającą ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do konkursu oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała go. 3.2 Zgłoszenie udziału w konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 3.3 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że: a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego, b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na fotografii oraz wizerunku innych osób utrwalonych na fotografii, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora i Grupa Żywiec S. A. fotografii konkursowej w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej/ich opracowania w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji, c) powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, d) jeżeli korzysta z prawa do wizerunku osób trzecich na fotografii konkursowej uzyskał on wcześniej zgodę od tych osób na wykorzystanie przez: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w 2

3 Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, oraz Grupa Żywiec S. A. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, prawa do wizerunku tej osoby, w celu przeprowadzenia konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!", e) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora lub/i Grupa Żywiec S. A. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić organizatora lub/i Grupa Żywiec S. A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 3.4 Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego. Z chwilą zgłoszenia do konkursu uczestnik udziela niewyłącznej licencji do tego rozwiązania zadania konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt. 3.4 lit. a) c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej, j) ponadto uczestnik upoważnia organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. 3.5 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Weryfikacja o której mowa w zdaniu powyżej będzie dokonana przez komisję konkursową. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 6 regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z konkursu może być: a) naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności posługiwanie się wizerunkiem osoby trzeciej (na fotografii konkursowej) bez uzyskania do tego uprzedniej zgody tej osoby przez uczestnika, b) sprzeczność z dobrymi obyczajami, łamanie prawa, zawarcie w fotografii konkursowej treści dyskryminacyjnych lub obrażających uczucia religijne, wulgarnych, sprzecznych z prawem (w tym sprzecznych z prawem autorskim) lub sprzecznych z przyjętymi za obowiązujące normami etycznymi, podanie przez uczestnika nieprawdziwych danych osobowych, c) zamieszczenie wizerunku osób niepełnoletnich. 3.6 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz firmy Grupa Żywiec S. A. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez członków rodzin rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 3.7 Uczestnik przystępując do konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 3

4 3.8 Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy jego uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego oraz udzielenie zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika i innych osób widniejących na fotografii, na żądanie i na rzecz firmy Grupa Żywiec S. A. w drodze zawarcia pisemnej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz umowy na rozpowszechnianie wizerunku bez dodatkowego wynagrodzenia. W szczególności, od uprzedniego zawarcia umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz umowy na rozpowszechnianie wizerunku do zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego oraz złożenia ww. zgody na wykorzystywanie wizerunku uzależnione jest wydanie nagrody w konkursie. 3.9 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 4. ZASADY KONKURSU 4.1 W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: a) dokonać zakupu promocyjnego, b) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego, c) wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, d) zgłosić się do konkursu, wedle dowolnego wyboru uczestnika poprzez stronę internetową lub fanpage, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z pkt. 4.2 niniejszego regulaminu. 4.2 Zgłoszenie do konkurs za pośrednictwem strony internetowej lub fanpage a polega na prawidłowym wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez podanie wymaganych poniżej danych oraz akceptując wymagane oświadczenia tj.: - podanie nr dowodu zakupu promocyjnego, - podanie następujących danych uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail; - składając następujące oświadczenia uczestnika, poprzez zaznaczenie w odpowiednim miejscu, następujących treści: a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o.o. w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie., b) Oświadczam, iż jestem jedynym/ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego., c) Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na fotografii (oraz wizerunku innych osób utrwalonych na fotografii, w sytuacji gdy na zdjęciu jest poza laureatem inna osoba/osoby.) w internecie (pole eksploatacji), bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora i Grupa Żywiec S. A. fotografii konkursowej w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej/ich opracowania w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji. Oświadczam ponadto, że uzyskałem/am zgodę osób zamieszczonych na zdjęciu na wykorzystanie ich wizerunku dla potrzeb związanych z przebiegiem tego konkursu dotyczy to sytuacji kiedy na zdjęciu jest poza laureatem inna osoba/osoby.. d) Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora lub/i Grupa Żywiec S. A. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora lub/i Grupa Żywiec S. A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 4

5 e) Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!" i wyrażam zgodę na jego treść. 4.3 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do konkursu z tytułu każdego zakupu promocyjnego, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginalnym dowodem zakupu i odrębnym zgłoszeniem do konkursu. Organizator ma prawo wezwać uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do konkursu, do przesłania wszystkich kopii dowodu zakupu. W przypadku jeżeli uczestnik nie będzie posiadał tych dowodów zakupu, może on zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z konkursu. 4.4 Każdy uczestnik konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY!" może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń, pod warunkiem dokonania do każdego z nich odrębnego zakupu promocyjnego, jednakże jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin gospodarstwo domowe organizator rozumie ten sam adres zameldowania uczestników konkursu) może otrzymać tylko jedną nagrodę w całym konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną nagrodą (przypadającą za najwyższe miejsce, które zajęła w konkursie), a kolejna nagroda zostanie przekazana następnej w kolejności osobie. 5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD 5.1 W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową. 5.2 Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu r. i polegać będzie na wyłonieniu, przez komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w konkursie najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do konkursu zgłoszenia uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne każdego zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego i wybierze, odpowiednio w kolejności począwszy od najlepszych, autorów najlepszych rozwiązań zadania konkursowego tj.: - jednego laureata nagrody głównej w konkursie (I miejsce), - jednego laureata rezerwowego nagrody głównej w konkursie (II miejsce). Laureat rezerwowy nagrody głównej zostanie również automatycznie laureatem nagrody I-go stopnia, - dwudziestu dziewięciu laureatów nagród I-go stopnia w konkursie (odpowiednio miejsca od III do XXXI). 6. NAGRODY 6.1 Nagrodą główną w konkursie jest podwójny bilet na finał Ligi Mistrzów UEFA 2015 (Berlin dnia r.) oraz możliwość spotkania z Ruud Van Nistelrooy wraz z transferem tam i z powrotem. Wartość nagrody wynosi ,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt zł. 00/100). Dodatkowo, do nagrody o której mowa powyżej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 3.697,78 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 78/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi ,89 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 89/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 3.697,78 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, będący płatnikiem podatku dochodowego, obliczy i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna ilość nagród głównych to 1 (słownie: jedna) sztuka. Łączna wartość nagrody głównej wynosi ,78 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 89/100) Wartość nagrody została ustalona na dzień r. Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. 6.2 Nagrodą I-go stopnia w konkursie jest zapas piwa marki Heineken w postaci keg a o pojemności 5l o wartości 49,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 00/100). Dodatkowo, do nagrody o której mowa powyżej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 5,44 zł (słownie: pięć złotych 44/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go 5

6 stopnia wynosi 54,44 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 44/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 5,44 zł (słownie: pięć złotych 44/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, będący płatnikiem podatku dochodowego, obliczy i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna ilość wszystkich nagród I-go stopnia w konkursie wynosi 30 (słownie: trzydzieści) sztuk. Łączna wartość wszystkich nagród I-go stopnia w konkursie wynosi 1.633,20 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści trzy złote 20/100). 6.3 Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 31 (słownie: trzydzieści jeden) sztuk. 6.4 Łączna pula wszystkich nagród w konkursie wynosi ,98 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 98/100). 6.5 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 6.6 Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 6.7 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.) to jest po potraceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagród w konkursie. 7. WYDANIE NAGRÓD 7.1 Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od daty rozstrzygnięcia konkursu, poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego nagrody głównej dodatkowo telefonicznie. W treści wiadomości SMS oraz (w przypadku laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego nagrody głównej dodatkowo podczas rozmowy telefonicznej) organizator poinformuje laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania pocztą lub pocztą kurierską lub poprzez doręczenie osobiste, w formie pisemnej na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15) w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości SMS (decyduje data stempla pocztowego) kompletu niezbędnych danych laureata w postaci oryginału dowodu zakupu promocyjnego wraz z formularzem z danymi dla laureata, który stanowi odpowiednio: załącznik nr 2 formularz dla laureata nagrody głównej i dla laureata rezerwowego nagrody głównej oraz załącznik nr 3 - formularz dla laureata nagrody I-go stopnia, do niniejszego regulaminu. Formularz jest dodatkowo również zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz organizatora pod adresem Laureat może pobrać gotową formatkę tego formularza. 7.2 Dane osób wyznaczonych przez laureata nagrody głównej zostaną przekazane UEFA, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator meczów piłki nożnej UEFA odbywających się w ramach Ligi Mistrzów w piłce nożnej, zastrzega prawo do odmowy wstępu na mecz laureatowi nagrody głównej lub osobie przez niego wyznaczonej, w sytuacjach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zakazów stadionowych czy zasad funkcjonowania i regulaminu stadionu na którym będzie rozgrywany mecz finałowy. 7.3 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń o których mowa w pkt. 7.1 jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody. 7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn, jakie nie leżą po stronie organizatora, a w szczególności z powodu podania przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu i/lub nr tel. lub zmiany adresu i/lub nr tel. w czasie trwania konkursu lub posiadania przez uczestnika włączonej blokady SMS Premium lub za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta laureat, informacji e mail od organizatora w kategorii wiadomości - śmieci w skrzynce odbiorczej laureata. W przypadku laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego nagrody głównej dodatkowo z powodu nieodebrania przez tych laureatów połączenia telefonicznego pomimo 6

7 podjęcia przez organizatora co najmniej dziesięciu prób kontaktu, w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator będzie podejmował próby nawiązania kontaktu z laureatami do dnia r. 7.5 Nagrody zostaną wydane laureatom przez organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej zgodnie z postanowieniami pkt. 7.1 oraz indywidualnymi ustaleniami poczynionymi z laureatami. 7.6 Przesyłki z danymi od laureatów nagród o których mowa w pkt. 7.1 regulaminu laureaci mogą przesyłać do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). O zachowaniu prawidłowego terminu do wniesienia przesyłki, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r. 7.7 W przypadku nie doręczenia organizatorowi w/w wymaganych danych i oświadczeń, przez laureata nagrody głównej, uprawnienie do nagrody głównej przechodzi automatycznie na laureata rezerwowego nagrody głównej. Jeżeli laureat rezerwowy nagrody głównej również nie spełni warunków opisanych powyżej, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 7.8 Nagrody zostaną przesłane laureatom przesyłką kurierską na adres korespondencyjny wskazany przez laureata w formularzu dla laureatów zgodnie z pkt. 7.1 niniejszego regulaminu nie później niż do dnia r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia r. 7.9 W razie niemożliwości doręczenia nagrody w terminach o których mowa powyżej z przyczyn dotyczących laureata, traci on prawo do nagrody Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem. 8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 8.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o będzie komisja konkursowa. 8.2 Komisja konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. 8.3 Komisję konkursową powoła organizator konkursu najpóźniej do dnia r. i będzie ona składać się z trzech osób wskazanych przez organizatora. 9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego konkursu uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, wymagana forma pisemna. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r. 9.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres biura organizatora wskazany w pkt. 1.1.a. 9.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia r. 9.4 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja komisji konkursowej. 9.5 Uczestnik zostanie o decyzji komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 1 dnia od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 9.6 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 7

8 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1 Organizator kontaktuje się z uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej, stronie internetowej organizatora a także w biurze organizatora Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. ORGANIZATOR 8

9 Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu: TY ALBO VAN NISTELROOY! Opis nagrody głównej: Event spotkanie z Ruudem Van Nistelrooyem: Data: Lot: Warszawa - Przylot Amsterdam (w wyjątkowych przypadkach do Eindhoven). Powrót: Amsterdam (w wyjątkowych przypadkach do Eindhoven) - Przylot Warszawa. Organizator wyjazdu zapewnia: Spotkanie z Ruud Van Nistelrooyem, hotel, wyżywienie, transfery na miejscu, ubezpieczenie. Finał Ligi Mistrzów: Data: Lot: Warszawa Berlin Powrót: Berlin Warszawa Organizator wyjazdu zapewnia: podwójny bilet na finał Ligi Mistrzów, hotel, wyżywienie, transfery na miejscu, ubezpieczenie. 9

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo