WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk"

Transkrypt

1

2

3 WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM Joanna Banasiuk Warszawa 2012

4 Stan prawny na 1 marca 2012 r. Redakcja serii Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesch Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek Łamanie Wolters Kluwer Polska Układ typograficzny Marta Baranowska Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN ISSN ISBN PDF-a: Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax Księgarnia internetowa

5 Moim Rodzicom

6

7 ś Wykaz skrótów / 11 Wprowadzenie / 15 Rozdział I Utwór współautorski w ujęciu historycznym / Uwagi ogólne / Monistyczny model prawa autorskiego / Dualistyczny model prawa autorskiego / Geneza i ewolucja unormowań dotyczących współtwórczości w prawie niemieckim / Geneza i rozwój współtwórczości w polskim prawie autorskim / Utwór współautorski na ziemiach polskich pod zaborami / Zagadnienie współtwórczości w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach / Dzieło współautorskie na gruncie ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim / Współtwórczość w świetle ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim / Utwór współautorski w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Wnioski końcowe / 51 Rozdział II Wniesienie twórczego wkładu jako podstawowa przesłanka powstania współtwórczości / Uwagi ogólne / 55

8 Spis treści 2. Koncepcje doktrynalne dotyczące sposobów ujęcia twórczości / Cechy oryginalności i indywidualności utworu / Przesłanka oryginalności utworu / Wymóg indywidualności dzieła / Ilość i jakość wkładów twórczych w powstanie dzieła / Charakter wkładów osób biorących udział w powstaniu dzieła współautorskiego / Wkłady twórcze / Wkłady nietwórcze / Uznanie osoby za współtwórcę dzieła / Wnioski końcowe / 113 Rozdział III Porozumienie współtwórców a powstanie współtwórczości / Uwagi ogólne / Stanowiska w doktrynie i judykaturze dotyczące porozumienia między współtwórcami / Powstanie dzieła współautorskiego rozłącznego i nierozłącznego przy zaistnieniu porozumienia między współtwórcami / Porozumienie współtwórców warunkujące powstanie utworu współautorskiego określonego rodzaju / Dopuszczalność powstania dzieła współautorskiego w braku porozumienia / Ukończenie dzieła przez osobę trzecią / Charakter prawny, treść i forma porozumienia / Wnioski końcowe / 142 Rozdział IV Utwór współautorski a inne rodzaje dzieł wspólnych / Uwagi ogólne / Utwór współautorski w niemieckiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Utwory współautorskie w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Utwory współautorskie rozłączne / Utwory współautorskie nierozłączne / 167

9 Spis treści 4. Utwór współautorski a utwór połączony / Dzieło współautorskie a utwór zbiorowy / Współtwórczość a prawa zależne / Wnioski końcowe / 183 Rozdział V Autorskie prawa majątkowe i osobiste do utworu współautorskiego / Uwagi ogólne / Autorskie prawa majątkowe do utworu współautorskiego / Wspólność autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom / Powstanie wspólności autorskich praw majątkowych / Charakter wspólności autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego / Charakter wspólności autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim / Charakter wspólności autorskich praw majątkowych w prawie polskim / Czas trwania autorskich praw majątkowych do dzieła współautorskiego / Autorskie prawa osobiste do utworu współautorskiego / Autorskie prawo osobiste a ogólne prawo osobistości w prawie niemieckim / Autorskie prawa osobiste a prawa osobiste powszechnego prawa cywilnego / Koncepcje doktrynalne dotyczące objęcia wspólnością autorskich praw osobistych / Stanowisko przedstawicieli doktryny niemieckiej wobec koncepcji wspólności autorskich uprawnień osobistych / Koncepcje doktrynalne dotyczące autorskich praw osobistych do utworu współautorskiego w prawie polskim / Wnioski końcowe / 248

10 Spis treści Rozdział VI Wykonywanie autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu współautorskiego / Uwagi ogólne / Wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego / Prawo niemieckie / Prawo polskie / Zgoda na wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego / Pojęcie, forma i treść zgody / Orzeczenie sądu zastępujące zgodę / Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu / Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych w odniesieniu do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom / Instytucja odesłania pojęcie, cel i funkcje / Przykłady zastosowania instytucji odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych w prawie cywilnym / Rozporządzanie udziałem we wspólnym prawie / Zarząd wspólnym prawem / Pożytki i inne przychody / Zniesienie wspólnego prawa / Ocena zastosowania instytucji odesłania w art. 9 ust. 5 pr. aut. / Wykonywanie autorskich praw osobistych do dzieła współautorskiego / Dopuszczalność zawierania umów w przedmiocie autorskich praw osobistych / Wnioski końcowe / 308 Konkluzje / 313 Bibliografia / 325 Wykaz aktów prawnych / 341 Orzecznictwo sądowe / 343

11 ó ó Bürgerliches Gesetzbuch Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland z dnia 23 maja 1949 r. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie z dnia 9 stycznia 1907 r. Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst z dnia 19 czerwca 1901 r. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

12 Wykaz skrótów ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim (tekst jedn.: Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260) ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 z późn. zm.) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) z dnia 9 września 1965 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) Betriebs-Berater Bundesgesetzblatt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report Gazeta Sądowa i Penitencjarna Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Neue Juristische Online Zeitschrift Neue Juristische Wochenschrift NJW-Rechtsprechungsreport Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

13 Wykaz skrótów Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Państwo i Prawo Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Transformacje Prawa Prywatnego Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Ł Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht ą ł Bundesgerichtshof Landgericht Oberlandesgericht Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny

14

15 Analiza zagadnienia współtwórczości 1 i jej skutków w prawie autorskim stanowi ważną i aktualną, a zarazem trudną problematykę badawczą. Doniosłość i współczesność tematyki wynika z faktu, że współtwórczość jest zjawiskiem częstym, a liczba sytuacji, w których powstaje problem współtwórczości, wykazuje tendencję wzrastającą 2. W praktyce powstaje coraz więcej utworów, które są efektem wspólnej pracy twórczej kilku osób. Wydaje się, że jest to konsekwencją dwóch czynników z jednej strony występowania wspólnych zainteresowań, a z drugiej silnej konkurencji wymuszającej na twórcach nieustanną troskę o poziom i wartość utworów oraz de facto dyktującej odpowiedni rozmiar dorobku twórczego. Jest to szczególnie widoczne w działalności naukowej, gdzie coraz więcej artykułów, monografii czy nawet prac doktorskich i habilitacyjnych powstaje jako efekt współtworzenia. Współtwórczość jest niełatwym problemem, ponieważ na 1 Pojęcia współtwórczość i współautorstwo na gruncie doktryny są traktowane niekiedy jako synonimy. Podobnie posługuje się tymi terminami judykatura, aczkolwiek wydaje się ona bardziej konsekwentna, używając zazwyczaj określenia współtwórczość. Wydaje się, że można stwierdzić następującą zależność między pojęciami współtwórczość, współautorstwo i dodatkowo współtwórca : 1) współtwórczość proces twórczy prowadzący do powstania utworu współautorskiego, 2) współautorstwo stosunek wynikający z faktu współtworzenia utworu, 3) współtwórca osoba fizyczna wnosząca twórczy wkład w powstanie utworu współautorskiego, przy czym należy podkreślić, że na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych sam termin twórca odnosi się często do uprawnionego podmiotu autorskich praw majątkowych. 2 J. Błeszyński, Pojęcie dzieła współautorskiego (Perspektywy de lege ferenda) (w:) J. Barta (red.), Nowe problemy i instytucje polskiego prawa autorskiego, ZNUJ PWiO WI 1991, z. 57, s. 59.

16 Wprowadzenie tle obowiązujących unormowań powstają liczne wątpliwości interpretacyjne i trudności w stosowaniu prawa. Tematem rozprawy jest współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim. Zagadnienie to nie stanowiło do tej pory przedmiotu pogłębionych rozważań w polskiej literaturze prawniczej i judykaturze, z wyjątkiem istotnego studium prof. J. Błeszyńskiego sprzed blisko dwudziestu lat. Generalnie można stwierdzić, że problematykę współtwórczości podejmuje się tradycyjnie przy okazji całościowych opracowań dotyczących prawa autorskiego oraz w nielicznych artykułach, które nie są jednak w stanie ukazać w pełni złożoności tej materii. W związku z tym wiele zagadnień dotyczących współtwórczości wymaga nadal rozstrzygnięcia. Zasadniczym celem rozprawy jest ustalenie przesłanek, które można uznać za decydujące i konieczne do powstania utworu współautorskiego oraz wskazanie wynikających z tego skutków prawnych w prawie autorskim. Rozważania w tym przedmiocie zostały oparte na dwóch przeciwstawnych modelach prawa autorskiego, tzn. monistycznym, przyjętym m.in. w Niemczech, oraz dualistycznym, charakterystycznym dla polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Analiza zagadnienia współtwórczości na podstawie różnych modeli prawa autorskiego umożliwia przedstawienie w sposób pełniejszy problematyki będącej przedmiotem rozprawy. Istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem dorobku niemieckiej doktryny i judykatury jest bogata literatura przedmiotu, co umożliwiło przeprowadzenie szerszych rozważań. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że niemieckie ustawodawstwo i poglądy przedstawicieli doktryny tradycyjnie stanowią punkt odniesienia dla rozważań w przedmiocie współtwórczości na gruncie polskiej literatury przedmiotu. Zadania, jakie postawiono rozprawie, sprowadzają się do: wskazania decydującej przesłanki powstania utworu współautorskiego, ustalenia, czy porozumienie współtwórców jest konieczne do powstania utworu współautorskiego, sformułowania otwartego katalogu wkładów twórczych i nietwórczych do utworu współautorskiego na podstawie dorobku judykatury,

17 Wprowadzenie dokonania wykładni art. 9 ust. 1 pr. aut., w szczególności w odniesieniu do kwestii wspólności praw autorskich przysługujących współtwórcom, określenia charakteru wspólności autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom, wskazania zasad wykonywania autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego, rozważenia dopuszczalności objęcia wspólnością niektórych autorskich praw osobistych. Główne hipotezy rozprawy przedstawiają się następująco: 1. Przyjęcie odmiennych modeli prawa autorskiego wpływa na sposób unormowania skutków prawnych współtwórczości. 2. Zasadniczą przesłanką powstania utworu współautorskiego jest wniesienie twórczego wkładu w utwór współautorski. 3. Trudno mówić o powstaniu utworu współautorskiego w sytuacji braku porozumienia między współtwórcami. 4. Wspólność praw autorskich do utworu współautorskiego obejmuje autorskie prawa majątkowe. Wspólność autorskich praw majątkowych można określić jako wspólność szczególnego rodzaju, do której stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. 5. Zastosowanie przez ustawodawcę instytucji odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych nie stanowi właściwej techniki prawodawczej dla unormowania wspólności autorskich praw majątkowych. 6. Wykonywanie określonych praw osobistych wymaga jednomyślności współtwórców. Przedstawione główne wątki rozprawy nie pozostają bez wpływu na jej strukturę. Rozprawa została podzielona na dwie części, które łącznie obejmują sześć rozdziałów. Pierwsza część obejmuje rozdziały I IV i dotyczy istoty współtwórczości. W drugiej części zawarto rozdziały V i VI i stanowi ona analizę skutków prawnych współtwórczości. W rozdziale I rozprawy przedstawiono ewolucję unormowania utworu współautorskiego w poszczególnych ustawach w prawie niemieckim i polskim, poczynając od rozwiązań prawnych przyjętych pod koniec XIX w., przez rozwój koncepcji współtwórczości w doktrynie

18 Wprowadzenie i judykaturze w XX w., kończąc na obecnie obowiązujących unormowaniach. Rozdział II dotyczy problematyki twórczości i wniesienia twórczego wkładu jako zasadniczej przesłanki powstania współtwórczości. Zaprezentowano różne koncepcje dotyczące pojęcia twórczość w świetle poglądów przedstawicieli doktryny niemieckiej i polskiej oraz orzecznictwa sądowego. Poddano analizie różnice między cechą indywidualności i oryginalności utworu z uwagi na zamienne używanie tych terminów zarówno przez judykaturę, jak i przedstawicieli literatury przedmiotu. Przeprowadzono rozważania w celu ustalenia, kto jest współtwórcą utworu współautorskiego. Analiza dorobku polskiej i niemieckiej judykatury pozwoliła na ustanowienie przykładowego, otwartego katalogu wkładów o charakterze twórczym i nietwórczym. Dokonanie takiego podziału powinno ułatwić sądom przeprowadzenie rozróżnienia między współautorstwem a współudziałem w procesie powstawania utworu. W rozdziale III zostały wskazane rozbieżności co do kwalifikacji porozumienia współtwórców jako przesłanki współtwórczości. Zbadano, czy jest możliwe powstanie utworu współautorskiego w braku porozumienia. Podkreślenia wymaga fakt, że na gruncie literatury przedmiotu występują znaczne różnice poglądów w tym przedmiocie, a orzecznictwo sądowe przeszło w tym zakresie pewną ewolucję. Dokonano oceny statusu dzieła porzuconego, a następnie ukończonego przez osobę trzecią. Poddano analizie charakter prawny porozumienia oraz jego treść i formę. Dla pełniejszego przedstawienia istoty współtwórczości w rozdziale IV dokonano porównania utworu współautorskiego z innymi rodzajami dzieł łączących wkłady twórcze pochodzące od kilku osób. Druga część rozprawy dotyczy analizy skutków prawnych powstania współtwórczości. W rozdziale V dokonano wykładni przepisu art. 9 ust. 1 pr. aut. stanowiącego, że współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Na tej podstawie wskazano, jakie prawa autorskie do utworu współautorskiego podlegają wspólności oraz określono jej charakter. Przedmiotowa problematyka jest kwestią sporną na gruncie doktryny. Rozdział VI dotyczy zagadnienia wykonywania praw autorskich do utworu współautorskiego. Zostały przeprowadzone rozważania na gruncie teorii prawa i techniki prawodawczej w przedmiocie odesłania przez ustawodawcę w art. 9 ust. 5 pr. aut. do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych w celu zbadania, czy przyjęte przez ustawodawcę

19 Wprowadzenie rozwiązanie jest odpowiednie dla unormowania sposobu wykonywania autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego. Wskazano zasady wykonywania autorskich praw majątkowych i osobistych przysługujących współtwórcom. Poddano analizie kwestię, czy z uwagi na praktykę obrotu odbiegającą de facto od przyjętych rozwiązań prawnych oraz postępującą komercjalizację dóbr osobistych, można dopuścić rozporządzanie autorskimi prawami osobistymi. Analiza problematyki współtwórczości wymagała zastosowania kilku metod badawczych. Wykorzystanie w pracy metody historycznej, zarówno w ujęciu pragmatycznym, jak i genetycznym, pozwoliło przedstawić ewolucję unormowania współtwórczości w polskim i niemieckim prawie autorskim. Przybliżenie genezy i kierunków rozwoju począwszy od rozwiązań prawnych przyjętych w XIX w. umożliwiło ocenę poszczególnych zmian legislacyjnych. W zakresie analizy tekstów normatywnych wykorzystano kilka metod prawniczych, które pozwoliły właściwie zinterpretować intencje ustawodawcy metodę egzegezy tekstu prawnego, analizę lingwistyczną tekstu prawnego, odniesiono się do hermeneutyki prawniczej jako metody wyjaśnienia tekstu oraz zastosowano metodę leksykalną. Pełniejszej analizie zagadnienia współtwórczości pomogło zastosowanie metody komparatystycznej. Metoda ta pełniąca funkcję aplikacyjną pozwoliła na przedstawienie odmienności sposobów ujęcia współtwórczości i wskazania podobnych rozwiązań w prawie niemieckim i polskim. W konsekwencji wyjście poza system prawa polskiego umożliwiło szersze spojrzenie na problematykę współtwórczości i dokonanie oceny rozwiązań prawnych przyjętych w prawie polskim. W rozprawie uwzględniono problematykę utworu audiowizualnego w zakresie uzasadnionym tematyką pracy. Dzieło audiowizualne jest swego rodzaju hybrydą, ponieważ posiada w zasadzie zarówno cechy utworu współautorskiego rozłącznego i nierozłącznego, utworu połączonego, jak i zbiorowego. Problematyka audiowizualna jest zagadnieniem istotnym z uwagi na jej skalę i złożoność, zwłaszcza w kontekście przyjęcia nowych rozwiązań ustawowych. W rozprawie nie podjęto rozważań dotyczących zagadnienia wspólności praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej. Prawa wyłączne do dóbr własności przemysłowej różnią się od praw autorskich do utworu. Ich źródłem jest zdarzenie prawne wskazane w ustawie, a korzystanie z przedmiotu własności jest uzależnione od wydania

20 Wprowadzenie decyzji administracyjnej przez Urząd Patentowy. Natomiast powstanie praw autorskich do utworu jest niezależne od spełnienia jakichkolwiek formalności, a ochrona autorskoprawna powstaje z chwilą ustalenia utworu. Prawa wyłączne do dóbr własności przemysłowej mogą przysługiwać wspólnie kilku osobom. W świetle ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 3 można wskazać m.in.: wspólność praw do patentu (art. 72 p.w.p.), wspólność prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 11 ust. 2 p.w.p.), wspólność wzorów użytkowych i praw na wzorach użytkowych (art. 100 ust. 1 p.w.p), wspólność wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 118 ust. 1 p.w.p.), wspólność prawa ochronnego na znak towarowy (art. 159 p.w.p.) oraz wspólność praw z rejestracji topografii układu scalonego (art. 221 ust. 1 p.w.p.). Pozostawienie poza zakresem rozprawy zagadnienia wspólności praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej wynika z faktu, że tak istotne rozszerzenie problematyki badawczej spowodowałoby niemożność przeprowadzenia pogłębionej analizy współtwórczości na gruncie prawa autorskiego. Poza zakresem szerszych rozważań pozostawiono problematykę naruszenia praw autorskich do utworu współautorskiego, ochronę prawną współautorów oraz zagadnienie odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu naruszenia praw autorskich przysługujących współtwórcom. Objętość rozprawy nie pozwalała wyczerpująco ustosunkować się do tych zagadnień. Przedmiotowa problematyka jest kwestią niezwykle istotną z punktu widzenia praktyki. Do najczęstszych przypadków naruszenia praw autorskich do dzieła współautorskiego można zaliczyć m.in. naruszenie autorskich praw osobistych, w tym prawa do autorstwa utworu przez jednego ze współautorów, który nie wykazał autorstwa innego współtwórcy. Podobnie osoba trzecia albo wydawca utworu jako silniejsza strona umowy wydawniczej, decydując samodzielnie np. o kolejności oznaczenia autorstwa, ingeruje w ten sposób w autorskie prawa osobiste twórcy. Szczegółowa analiza przedmiotowych zagadnień znacznie poszerzyłaby rozmiary rozprawy. Autorka dostrzega jednak wagę i znaczenie tej problematyki dla praktyki. Przygotowanie rozprawy było możliwe dzięki kwerendom bibliotecznym w Instytucie Własności Intelektualnej, Ochrony Konkurencji i Prawa Podatkowego Maxa Plancka w Monachium (Max-Planck-In 3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.

21 Wprowadzenie stitut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht). Umożliwiło to zebranie materiałów źródłowych, w tym niemieckiej literatury i orzecznictwa sądowego. Autorka miała możliwość zapoznania się z niemieckim systemem prawa oraz opanowania terminologii prawniczej podczas stypendium w ramach programu Socrates Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Münsterze (Westfälische Wilhelms-Universität Münster). Stało się ono inspiracją do skorzystania z dorobku literatury i judykatury niemieckiej w trakcie przygotowywania niniejszej rozprawy. Wykorzystano w niej materiały źródłowe zebrane podczas kwerend bibliotecznych w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bogate zbiory biblioteki Instytutu poszerzyły znacząco literaturę przedmiotu wykorzystaną w pracy.

22

23 ł ó ół ę ó Prawo autorskie, jako powiązane z jednej strony z historią kultury, z drugiej z uwarunkowaniami struktury społecznej o charakterze gospodarczym i technicznym, wykazuje bardzo dynamiczny charakter. Zwłaszcza rozwój koncepcji prawa autorskiego w drugiej połowie XIX w., wyjaśniających stosunki prawne będące konsekwencją stworzenia dzieła, ustanowił podstawy dla nowoczesnego modelu prawa autorskiego 4. Obecnie największe znaczenie dla ukształtowania treści prawa autorskiego na gruncie europejskiego ustawodawstwa mają dwa zasadnicze modele prawa autorskiego monistyczny, przyjęty m.in. w Republice Federalnej Niemiec i Austrii, oraz dualistyczny, na którym została oparta m.in. polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy francuska, włoska oraz hiszpańska. Problematyka sposobu ukształtowania treści prawa autorskiego była od dawna przedmiotem zainteresowania doktryny. Przedstawiciele literatury przedmiotu podejmowali szeroką dyskusję na temat zasadności wyboru danego modelu prawa autorskiego jako podstawy dla ustawodawstwa autorskiego. Zarówno zwolennicy ujęcia monistycznego, jak i dualistycznego wskazywali na elementy charakterystyczne dla danej konstrukcji teoretycznej, będące w ich przekonaniu źródłem skuteczniejszej ochrony interesów twórcy i spójnego wewnętrznie systemu autorskoprawnego. Rozważania w zakresie współtwórczości zostaną oparte na dwóch przeciwstawnych modelach prawa autorskiego. W związku z tym na 4 L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich od początków do II wojny światowej, KPP 2006, z. 3, s. 735.

24 Rozdział I. Utwór współautorski w ujęciu historycznym leży dokonać analizy koncepcji doktrynalnych kształtujących niemiecką i polską myśl prawniczą. Niemieckie i polskie ustawodawstwo z zakresu prawa autorskiego zostało oparte na przeciwstawnych modelach monistycznym i dualistycznym 5. Podstawą dla wykształcenia wskazanych modeli były odpowiednio teoria prawa autorskiego jako prawa osobistego (die Theorie vom Persönlichkeitsrecht) oraz teoria prawa autorskiego jako prawa na dobrach niematerialnych (die Theorie vom Immaterialgüterrecht) 6. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie, które nie oddaje w pełni złożoności dynamicznej ewolucji prawa autorskiego 7. Zasadniczym celem tego rozdziału nie jest jednak przedstawienie rozwoju idei prawa autorskiego w ogólności, ale przeprowadzenie analizy prawnoporównawczej teorii prawa autorskiego kształtujących niemiecką i polską myśl prawniczą w celu wykazania odmienności w formułowaniu przepisów z zakresu prawa autorskiego 8. Należy wskazać cechy charakterystyczne obu modeli w celu przedstawienia odmienności i elementów podobnych w sposobie kształtowania treści prawa autorskiego. Pozwoli to na uporządkowanie instytucji autorskoprawnych i konstrukcji teoretycznych zawartych w niemieckiej i polskiej ustawie. Rozważania w tym przedmiocie zostaną 5 Na zasadność wyodrębnienia modelu monistycznego i dualistycznego we współczesnych koncepcjach prawa autorskiego wskazują przedstawiciele doktryny, m.in. A. Kopff, Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków 1961, s. 108 i n.; E. Traple, Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 1979, s. 81; E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997, s ; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 21; M. Poźniak-Niedzielska (w:) M. Poźniak-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz Warszawa Lublin 2007, s. 45; E. Traple (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13. Prawo autorskie, Warszawa 2007, s A. Niżankowska, Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007, s Jak słusznie zauważa ponadto E. Wojnicka, większość teorii kształtujących się od XIX w. ma dziś znaczenie jedynie historyczne. Por. E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr..., s. 67. W przedmiocie klasyfikacji teorii prawa autorskiego zob. m.in. S. Grzybowski, Ochrona osobista stosunku do dzieła po śmierci twórcy. Zagadnienia ogólne, Kraków 1933, s ; S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s ; R. Astor, Das literarische und artistische Miturheberrecht, Leipzig 1904, s. 14 i n. 8 Dogłębną analizę rozwoju prawa autorskiego przeprowadza L. Górnicki, Rozwój idei praw..., s. 735 i n. Por. także L. Gieseke, Vom Privileg zum Urheberrecht, Baden-Baden 1995, s. 1 i n.; E. Wadle (red.), Historische Studien zum Urheberrecht in Europa. Entwicklungslinien und Grundfragen, Berlin 1993, s. 1 i n.; R. Dittrich (red.), Woher kommt das Urheberrecht Und wohin geht es? Wien 1988, s. 1 i n.; E. Schulze, Zur Geschichte des Urheberrechtsschutzes, Juristische Rundschau 1951, z. 9, s

25 1. Uwagi ogólne przeprowadzone na podstawie poglądów reprezentatywnych przedstawicieli doktryny. Należy zbadać, jakie jest uzasadnienie dla wyboru danej konstrukcji teoretycznej jako podstawy sposobu formułowania treści prawa autorskiego na gruncie prawa niemieckiego i polskiego. Wymaga podkreślenia, że na wybór teoretycznego modelu ukształtowania treści prawa autorskiego na gruncie polskiego ustawodawstwa autorskiego szczególny wpływ miała osoba F. Zolla, którego przemyślenia i zasady przeniesione na grunt projektu ustawy autorskiej stały się podstawą ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim 9. Na przestrzeni rozwoju unormowań w zakresie prawa autorskiego pojawiła się potrzeba przyjęcia rozwiązań prawnych w przedmiocie współtwórczości. Powstawały bowiem utwory będące rezultatem duchowej, twórczej działalności kilku osób. Problematyka współautorstwa była stopniowo dostrzegana zarówno na gruncie ustawodawstwa autorskiego, jak i doktryny przedmiotu. Niemiecki prawnik i historyk F. Dahn w wydanym w 1877 r. dziele pt. Deutsches Rechtsbuch: Ein Spiegel des heutigen bürgerlichen Rechts in Deutschland wskazywał, że kilka osób może być duchowymi współautorami jednego dzieła. Jako przykładowy rezultat współtwórczości podał słownik języka niemieckiego stworzony wspólnie przez braci Jakoba i Wilhelma Grimma 10. Unormowania prawne w przedmiocie współtwórczości pojawiły się już pod koniec XIX w. Początkowo przepisy ustaw z zakresu prawa autorskiego nie ujmowały problematyki współautorstwa w sposób kompleksowy. Zasadniczą zmianę tego stanu rzeczy można zaobserwować w XX-wiecznym ustawodawstwie autorskim. Konieczność przyjęcia szczegółowych rozwiązań prawnych wynikała z faktu, że wiele zagadnień związanych ze współautorstwem nie było objętych przepisami ustawowymi i w konsekwencji stawało się przedmiotem sporów zarówno wśród przedstawicieli literatury przedmiotu, jak i na gruncie judykatury. Rozważania w przedmiocie współtwórczości zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu metody prawnoporównawczej, obejmującej ustawodawstwo niemieckie i polskie z zakresu prawa autorskiego. W celu pełniejszego ukazania istoty tego zagadnienia, konieczne było przedstawienie ewolucji unormowań współtwórczości w prawie nie 9 Tekst jedn.: Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz F. Dahn, Deutsches Rechtsbuch: Ein Spiegel des heutigen bürgerlichen Rechts in Deutschland, Nürdingen 1877, s. 115.

26 Rozdział I. Utwór współautorski w ujęciu historycznym mieckim i polskim. Metodę historyczną wykorzystano do oceny przyjętych rozwiązań prawnych w prawie niemieckim i polskim dotyczących współtwórczości. Przedstawiono różnice w zakresie unormowania współtwórczości występujące na gruncie ustawy niemieckiej i polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozważania w zakresie kształtowania się unormowań odnoszących się do utworu współautorskiego obejmują okres od końca XIX w. do czasów współczesnych. Teoria prawa autorskiego jako prawa osobistego czy prawa osobistości (die Theorie vom Persönlichkeitsrecht) rozwinęła się w Niemczech w drugiej połowie XIX w. przede wszystkim na podstawie poglądów O.F. von Gierke. Cechą charakterystyczną tej koncepcji było ścisłe powiązanie utworu jako rezultatu wytworu intelektualnego człowieka z jego osobowością oraz wywodzenie ochrony autorskoprawnej z faktu przynależności dzieła do sfery osobowości autora. Nie negowano przy tym istnienia elementów majątkowych w prawie autorskim. Przypisywano im jednak znaczenie drugorzędne i podporządkowywano je interesom niemajątkowym. Podstawą dla wykształcenia się teorii prawa autorskiego jako prawa osobistego były idee przedstawione przez I. Kanta, który w Metafizycznych podstawach nauki prawa rozróżnił opus mechanicum utworu i powstające na nim prawo własności oraz treść dzieła. W ocenie autora książka jest z jednej strony materialnym wytworem sztuki, który może być powielany i w tym znaczeniu wiąże się z prawem do rzeczy. Z drugiej strony jest wypowiedzią wydawcy skierowaną do publiczności za zgodą autora, co wiąże się z prawem wobec osoby 11. Jak zauważa dalej I. Kant, pismo wyraża pewnego rodzaju wypowiedź, z którą pisarz zwraca się do publiczności za pośrednictwem wydawcy 12. Dlatego też wydawca nie przemawia we własnym imieniu, ale działa na podstawie pełnomocnictwa (mandatum) udzielonego mu przez autora 13. Dzieło w tym ujęciu było postrzegane 11 I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki prawa, Kęty 2006, s I. Kant, Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, Berlinische Monatschrift 1785, s I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki..., s. 99.

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Prawo podatkowe w systemie prawa... 15 1.1. Uwagi wprowadzające... 16 1.2. Prawo podatkowe jako gałąź prawa... 16 1.2.1. Przesłanki uzasadniające

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

CZAS OCHRONY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU JAKO PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO

CZAS OCHRONY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU JAKO PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO CZAS OCHRONY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU JAKO PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO 1. Uwagi ogólne Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. Stanowi on dobro prawne niematerialne, które powinno być odróżniane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE ORAZ ICH OCHRONA część

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE ORAZ ICH OCHRONA część Wykład nr X Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE ORAZ ICH OCHRONA część I Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI za jedną z pięciu książek 2008 roku. Opis Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Jana Olszewskiego, Elżbiety Małeckiej ; [autorzy: Andrzej Pyrża i 21 pozostałych]. Rzeszów, 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 marca 2015 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wykaz aktów normatywnych Wstęp Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wykaz aktów normatywnych Wstęp Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXVII Wykaz aktów normatywnych... Wstęp... XIII XIX XLIX Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu... 1 1. Rys historyczny instytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DR JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA Ochrona własności przemysłowej Szkolenie UPRP 20 listopada, 2013 r., Warszawa Problem właściwej identyfikacji twórcy

Bardziej szczegółowo

PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO Wykład nr IX Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inż.wojciech Chmielowski prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Bibliografia Uwagi wprowadzające Rozdział I. Rys historyczny oraz rozważania prawnoporównawcze

Spis treści Wykaz skrótów Bibliografia Uwagi wprowadzające Rozdział I. Rys historyczny oraz rozważania prawnoporównawcze Wykaz skrótów... Bibliografia... Uwagi wprowadzające... XXIII Rozdział I. Rys historyczny oraz rozważania prawnoporównawcze... 1 1. Uwagi wprowadzające... 1 2. Instytucja licencji na tle rozwoju podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU 1 W celu ochrony prawnej dóbr intelektualnych powstających w związku z działalnością naukowo-dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015 Elżbieta Skowrońska-Bocian KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 30 października 2015 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

w nauce prawa brak jest przekonywającego stanowiska w tej kwestii. Celem

w nauce prawa brak jest przekonywającego stanowiska w tej kwestii. Celem Wydarzenia polityczno społeczne ostatnich lat spowodowały, że w Polsce coraz uważniej zaczęto przyglądać się konstrukcjom prawnym z zakresu prawa własności intelektualnej. Nastąpił znaczący rozwój techniczny,

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie SĄD NAJWYŻSZY Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf BSA III 4110 7/16 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA dobra niematerialne pojęcie o charakterze powszechnym konwencje międzynarodowe Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 8/39/2013 z dnia 21 stycznia 2013 w sprawie regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej Na podstawie art. 86c Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 26/17 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lipca 2017 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski SSA Bogusław Dobrowolski Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 30/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Marta Romańska Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego [PRZEDSPRZEDAŻ] Ireneusz Matusiak Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego [PRZEDSPRZEDAŻ] Ireneusz Matusiak Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego [PRZEDSPRZEDAŻ] Ireneusz Matusiak Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Gry komputerowe stanowią fenomen technicznego, kulturowego i artystycznego

Bardziej szczegółowo

GRA KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO Autoreferat rozprawy doktorskiej Ireneusz Matusiak

GRA KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO Autoreferat rozprawy doktorskiej Ireneusz Matusiak GRA KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO Autoreferat rozprawy doktorskiej Ireneusz Matusiak 1. Gry komputerowe nie były dotychczas w zasadzie przedmiotem odrębnej analizy autorskoprawnej chociaż

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 129/05

Uchwała z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 129/05 Uchwała z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 129/05 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Banku BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej

Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Doradztwo podatkowe jako instrument ochrony praw podatnika w Polsce przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Ruśkowskiego

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Szaciński Współautorstwo według ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Palestra 39/3-4( ), 40-45

Mieczysław Szaciński Współautorstwo według ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Palestra 39/3-4( ), 40-45 Współautorstwo według ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych Palestra 39/3-4(447-448), 40-45 1995 IWspółautorstwo według ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach

Bardziej szczegółowo

Zbieg art i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Zbieg art i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda Zbieg art. 446 4 i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda dr Maciej Jakub Zieliński Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego RP Zagadnienia problemowe 1. Czy członkowie rodziny

Bardziej szczegółowo

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Polski ustawodawca wprowadził możliwość stosowania

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

Współautorstwo wynalazku

Współautorstwo wynalazku Współautorstwo wynalazku dr Justyna Ożegalska-Trybalska XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych 16-20 września 2013 r. Prawne podstawy ochrony autorstwa/współautorstwa wynalazku Autorstwo

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI MONOGRAFIE PRAWNICZE NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA ANETA KAŹMIERCZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANETA KAŹMIERCZYK NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ PRASY A OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNĄ

WOLNOŚĆ PRASY A OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNĄ WOLNOŚĆ PRASY A OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNĄ PROBLEM ROZSTRZYGANIA KONFLIKTU ZASAD Zofia Zawadzka Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Ewa

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. Przedmiot informacji: Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne informacji: Uprawnienia organizacji związkowej do skierowania sprawy interpretacji przepisów do Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

386 W wyroku z dnia 20 IV 1988 r. Sąd Najwyższy uznał, że przedmiotem prawa autorskiego są utwory nie tylko

386 W wyroku z dnia 20 IV 1988 r. Sąd Najwyższy uznał, że przedmiotem prawa autorskiego są utwory nie tylko Dzieła techniczne stanowią specyficzną kategorię utworów, które w dużym stopniu zdeterminowane są czynnikami obiektywnymi takimi jak przewidywalność osiągniętego rezultatu, obowiązujące praktyki i normy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska W 1886 roku dziesięć europejskich państw podpisało Konwencję Berneńską o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC Warszawa 2012 Stan prawny na 1 lipca 2012 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne JustLuk

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi J. T. i E. T.-H. przy uczestnictwie J. P., H. S., I. T. i M. D. o wznowienie

Bardziej szczegółowo

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym Marek Świerczyński Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Monografia jest pierwsza na rynku wydawniczym publikacja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61 Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa... 1 1. Uwagi terminologiczne... 4 2. Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa od czasów rzymskich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE.. Ksiazka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem zagadnien

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział III

Spis treści. Wstęp Rozdział III Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Wiadomości ogólne o konstytucji jako najważniejszym w państwie akcie prawnym... 13 1. Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji... 13 2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UTWÓR MULTIMEDIALNY JAKO ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH

UTWÓR MULTIMEDIALNY JAKO ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH UTWÓR MULTIMEDIALNY JAKO ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH Joanna Szyjewska-Bagińska UTWÓR MULTIMEDIALNY JAKO ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH Bydgoszcz Szczecin 2010 Recenzja naukowa Prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I BU 9/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2010 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona patentowa i prawo autorskie Nazwa modułu w języku angielskim Patent Protection and Author s Law Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Opinia prawna w przedmiocie możliwości publikacji wyników egzaminu wstępnego na studia doktoranckie Niniejsza opinia została przygotowana w odpowiedzi na pytanie skierowane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZ 6/15 Sąd Najwyższy w składzie: POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2015 r.. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński Sygn. akt II CSK 65/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2007 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński w sprawie z powództwa "Ż. " Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko R. K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Katarzyna Czerwińska-Koral Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Polecamy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 3/15. Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 3/15. Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III PZ 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lipca 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski w sprawie z powództwa P. O.

Bardziej szczegółowo

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń AUTORZY Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń Marcin Dąbrowski (M.D.) Część I Część II rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Część III wybór tez i orzeczeń Monika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2 Służebność przesyłu w praktyce Bartosz Rakoczy Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Michał Barszcz Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 8. Dr Jezioro Julian: Prawo własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego wprowadzenie 9

Przedmowa 8. Dr Jezioro Julian: Prawo własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego wprowadzenie 9 Przedmowa 8 Dr Jezioro Julian: Prawo własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego wprowadzenie 9 Uwagi wprowadzające 9 Prawo własności intelektualnej jako uregulowanie prawa prywatnego 11 Systematyka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP

KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Dominika Perkowska, Małgorzata Niezgoda-Kamińska, Klaudyna Saja-Żwirkowska KRYTERIA OCENY OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PZP Seria: Ocena ofert Dominika Perkowska,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 4 października 2014 r. Opinia prawna w przedmiocie nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wliczanie stypendium doktoranckiego przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 105/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 stycznia 2016 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia wstępne. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr

Zagadnienia wstępne. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Zagadnienia wstępne POJĘCIE I CECHY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO Prawo międzynarodowe publiczne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo