WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk"

Transkrypt

1

2

3 WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM Joanna Banasiuk Warszawa 2012

4 Stan prawny na 1 marca 2012 r. Redakcja serii Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesch Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek Łamanie Wolters Kluwer Polska Układ typograficzny Marta Baranowska Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN ISSN ISBN PDF-a: Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax Księgarnia internetowa

5 Moim Rodzicom

6

7 ś Wykaz skrótów / 11 Wprowadzenie / 15 Rozdział I Utwór współautorski w ujęciu historycznym / Uwagi ogólne / Monistyczny model prawa autorskiego / Dualistyczny model prawa autorskiego / Geneza i ewolucja unormowań dotyczących współtwórczości w prawie niemieckim / Geneza i rozwój współtwórczości w polskim prawie autorskim / Utwór współautorski na ziemiach polskich pod zaborami / Zagadnienie współtwórczości w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach / Dzieło współautorskie na gruncie ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim / Współtwórczość w świetle ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim / Utwór współautorski w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Wnioski końcowe / 51 Rozdział II Wniesienie twórczego wkładu jako podstawowa przesłanka powstania współtwórczości / Uwagi ogólne / 55

8 Spis treści 2. Koncepcje doktrynalne dotyczące sposobów ujęcia twórczości / Cechy oryginalności i indywidualności utworu / Przesłanka oryginalności utworu / Wymóg indywidualności dzieła / Ilość i jakość wkładów twórczych w powstanie dzieła / Charakter wkładów osób biorących udział w powstaniu dzieła współautorskiego / Wkłady twórcze / Wkłady nietwórcze / Uznanie osoby za współtwórcę dzieła / Wnioski końcowe / 113 Rozdział III Porozumienie współtwórców a powstanie współtwórczości / Uwagi ogólne / Stanowiska w doktrynie i judykaturze dotyczące porozumienia między współtwórcami / Powstanie dzieła współautorskiego rozłącznego i nierozłącznego przy zaistnieniu porozumienia między współtwórcami / Porozumienie współtwórców warunkujące powstanie utworu współautorskiego określonego rodzaju / Dopuszczalność powstania dzieła współautorskiego w braku porozumienia / Ukończenie dzieła przez osobę trzecią / Charakter prawny, treść i forma porozumienia / Wnioski końcowe / 142 Rozdział IV Utwór współautorski a inne rodzaje dzieł wspólnych / Uwagi ogólne / Utwór współautorski w niemieckiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Utwory współautorskie w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Utwory współautorskie rozłączne / Utwory współautorskie nierozłączne / 167

9 Spis treści 4. Utwór współautorski a utwór połączony / Dzieło współautorskie a utwór zbiorowy / Współtwórczość a prawa zależne / Wnioski końcowe / 183 Rozdział V Autorskie prawa majątkowe i osobiste do utworu współautorskiego / Uwagi ogólne / Autorskie prawa majątkowe do utworu współautorskiego / Wspólność autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom / Powstanie wspólności autorskich praw majątkowych / Charakter wspólności autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego / Charakter wspólności autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim / Charakter wspólności autorskich praw majątkowych w prawie polskim / Czas trwania autorskich praw majątkowych do dzieła współautorskiego / Autorskie prawa osobiste do utworu współautorskiego / Autorskie prawo osobiste a ogólne prawo osobistości w prawie niemieckim / Autorskie prawa osobiste a prawa osobiste powszechnego prawa cywilnego / Koncepcje doktrynalne dotyczące objęcia wspólnością autorskich praw osobistych / Stanowisko przedstawicieli doktryny niemieckiej wobec koncepcji wspólności autorskich uprawnień osobistych / Koncepcje doktrynalne dotyczące autorskich praw osobistych do utworu współautorskiego w prawie polskim / Wnioski końcowe / 248

10 Spis treści Rozdział VI Wykonywanie autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu współautorskiego / Uwagi ogólne / Wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego / Prawo niemieckie / Prawo polskie / Zgoda na wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego / Pojęcie, forma i treść zgody / Orzeczenie sądu zastępujące zgodę / Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu / Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych w odniesieniu do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom / Instytucja odesłania pojęcie, cel i funkcje / Przykłady zastosowania instytucji odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych w prawie cywilnym / Rozporządzanie udziałem we wspólnym prawie / Zarząd wspólnym prawem / Pożytki i inne przychody / Zniesienie wspólnego prawa / Ocena zastosowania instytucji odesłania w art. 9 ust. 5 pr. aut. / Wykonywanie autorskich praw osobistych do dzieła współautorskiego / Dopuszczalność zawierania umów w przedmiocie autorskich praw osobistych / Wnioski końcowe / 308 Konkluzje / 313 Bibliografia / 325 Wykaz aktów prawnych / 341 Orzecznictwo sądowe / 343

11 ó ó Bürgerliches Gesetzbuch Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland z dnia 23 maja 1949 r. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie z dnia 9 stycznia 1907 r. Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst z dnia 19 czerwca 1901 r. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

12 Wykaz skrótów ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim (tekst jedn.: Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260) ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 z późn. zm.) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) z dnia 9 września 1965 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) Betriebs-Berater Bundesgesetzblatt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report Gazeta Sądowa i Penitencjarna Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Neue Juristische Online Zeitschrift Neue Juristische Wochenschrift NJW-Rechtsprechungsreport Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

13 Wykaz skrótów Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Państwo i Prawo Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Transformacje Prawa Prywatnego Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Ł Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht ą ł Bundesgerichtshof Landgericht Oberlandesgericht Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny

14

15 Analiza zagadnienia współtwórczości 1 i jej skutków w prawie autorskim stanowi ważną i aktualną, a zarazem trudną problematykę badawczą. Doniosłość i współczesność tematyki wynika z faktu, że współtwórczość jest zjawiskiem częstym, a liczba sytuacji, w których powstaje problem współtwórczości, wykazuje tendencję wzrastającą 2. W praktyce powstaje coraz więcej utworów, które są efektem wspólnej pracy twórczej kilku osób. Wydaje się, że jest to konsekwencją dwóch czynników z jednej strony występowania wspólnych zainteresowań, a z drugiej silnej konkurencji wymuszającej na twórcach nieustanną troskę o poziom i wartość utworów oraz de facto dyktującej odpowiedni rozmiar dorobku twórczego. Jest to szczególnie widoczne w działalności naukowej, gdzie coraz więcej artykułów, monografii czy nawet prac doktorskich i habilitacyjnych powstaje jako efekt współtworzenia. Współtwórczość jest niełatwym problemem, ponieważ na 1 Pojęcia współtwórczość i współautorstwo na gruncie doktryny są traktowane niekiedy jako synonimy. Podobnie posługuje się tymi terminami judykatura, aczkolwiek wydaje się ona bardziej konsekwentna, używając zazwyczaj określenia współtwórczość. Wydaje się, że można stwierdzić następującą zależność między pojęciami współtwórczość, współautorstwo i dodatkowo współtwórca : 1) współtwórczość proces twórczy prowadzący do powstania utworu współautorskiego, 2) współautorstwo stosunek wynikający z faktu współtworzenia utworu, 3) współtwórca osoba fizyczna wnosząca twórczy wkład w powstanie utworu współautorskiego, przy czym należy podkreślić, że na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych sam termin twórca odnosi się często do uprawnionego podmiotu autorskich praw majątkowych. 2 J. Błeszyński, Pojęcie dzieła współautorskiego (Perspektywy de lege ferenda) (w:) J. Barta (red.), Nowe problemy i instytucje polskiego prawa autorskiego, ZNUJ PWiO WI 1991, z. 57, s. 59.

16 Wprowadzenie tle obowiązujących unormowań powstają liczne wątpliwości interpretacyjne i trudności w stosowaniu prawa. Tematem rozprawy jest współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim. Zagadnienie to nie stanowiło do tej pory przedmiotu pogłębionych rozważań w polskiej literaturze prawniczej i judykaturze, z wyjątkiem istotnego studium prof. J. Błeszyńskiego sprzed blisko dwudziestu lat. Generalnie można stwierdzić, że problematykę współtwórczości podejmuje się tradycyjnie przy okazji całościowych opracowań dotyczących prawa autorskiego oraz w nielicznych artykułach, które nie są jednak w stanie ukazać w pełni złożoności tej materii. W związku z tym wiele zagadnień dotyczących współtwórczości wymaga nadal rozstrzygnięcia. Zasadniczym celem rozprawy jest ustalenie przesłanek, które można uznać za decydujące i konieczne do powstania utworu współautorskiego oraz wskazanie wynikających z tego skutków prawnych w prawie autorskim. Rozważania w tym przedmiocie zostały oparte na dwóch przeciwstawnych modelach prawa autorskiego, tzn. monistycznym, przyjętym m.in. w Niemczech, oraz dualistycznym, charakterystycznym dla polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Analiza zagadnienia współtwórczości na podstawie różnych modeli prawa autorskiego umożliwia przedstawienie w sposób pełniejszy problematyki będącej przedmiotem rozprawy. Istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem dorobku niemieckiej doktryny i judykatury jest bogata literatura przedmiotu, co umożliwiło przeprowadzenie szerszych rozważań. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że niemieckie ustawodawstwo i poglądy przedstawicieli doktryny tradycyjnie stanowią punkt odniesienia dla rozważań w przedmiocie współtwórczości na gruncie polskiej literatury przedmiotu. Zadania, jakie postawiono rozprawie, sprowadzają się do: wskazania decydującej przesłanki powstania utworu współautorskiego, ustalenia, czy porozumienie współtwórców jest konieczne do powstania utworu współautorskiego, sformułowania otwartego katalogu wkładów twórczych i nietwórczych do utworu współautorskiego na podstawie dorobku judykatury,

17 Wprowadzenie dokonania wykładni art. 9 ust. 1 pr. aut., w szczególności w odniesieniu do kwestii wspólności praw autorskich przysługujących współtwórcom, określenia charakteru wspólności autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom, wskazania zasad wykonywania autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego, rozważenia dopuszczalności objęcia wspólnością niektórych autorskich praw osobistych. Główne hipotezy rozprawy przedstawiają się następująco: 1. Przyjęcie odmiennych modeli prawa autorskiego wpływa na sposób unormowania skutków prawnych współtwórczości. 2. Zasadniczą przesłanką powstania utworu współautorskiego jest wniesienie twórczego wkładu w utwór współautorski. 3. Trudno mówić o powstaniu utworu współautorskiego w sytuacji braku porozumienia między współtwórcami. 4. Wspólność praw autorskich do utworu współautorskiego obejmuje autorskie prawa majątkowe. Wspólność autorskich praw majątkowych można określić jako wspólność szczególnego rodzaju, do której stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. 5. Zastosowanie przez ustawodawcę instytucji odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych nie stanowi właściwej techniki prawodawczej dla unormowania wspólności autorskich praw majątkowych. 6. Wykonywanie określonych praw osobistych wymaga jednomyślności współtwórców. Przedstawione główne wątki rozprawy nie pozostają bez wpływu na jej strukturę. Rozprawa została podzielona na dwie części, które łącznie obejmują sześć rozdziałów. Pierwsza część obejmuje rozdziały I IV i dotyczy istoty współtwórczości. W drugiej części zawarto rozdziały V i VI i stanowi ona analizę skutków prawnych współtwórczości. W rozdziale I rozprawy przedstawiono ewolucję unormowania utworu współautorskiego w poszczególnych ustawach w prawie niemieckim i polskim, poczynając od rozwiązań prawnych przyjętych pod koniec XIX w., przez rozwój koncepcji współtwórczości w doktrynie

18 Wprowadzenie i judykaturze w XX w., kończąc na obecnie obowiązujących unormowaniach. Rozdział II dotyczy problematyki twórczości i wniesienia twórczego wkładu jako zasadniczej przesłanki powstania współtwórczości. Zaprezentowano różne koncepcje dotyczące pojęcia twórczość w świetle poglądów przedstawicieli doktryny niemieckiej i polskiej oraz orzecznictwa sądowego. Poddano analizie różnice między cechą indywidualności i oryginalności utworu z uwagi na zamienne używanie tych terminów zarówno przez judykaturę, jak i przedstawicieli literatury przedmiotu. Przeprowadzono rozważania w celu ustalenia, kto jest współtwórcą utworu współautorskiego. Analiza dorobku polskiej i niemieckiej judykatury pozwoliła na ustanowienie przykładowego, otwartego katalogu wkładów o charakterze twórczym i nietwórczym. Dokonanie takiego podziału powinno ułatwić sądom przeprowadzenie rozróżnienia między współautorstwem a współudziałem w procesie powstawania utworu. W rozdziale III zostały wskazane rozbieżności co do kwalifikacji porozumienia współtwórców jako przesłanki współtwórczości. Zbadano, czy jest możliwe powstanie utworu współautorskiego w braku porozumienia. Podkreślenia wymaga fakt, że na gruncie literatury przedmiotu występują znaczne różnice poglądów w tym przedmiocie, a orzecznictwo sądowe przeszło w tym zakresie pewną ewolucję. Dokonano oceny statusu dzieła porzuconego, a następnie ukończonego przez osobę trzecią. Poddano analizie charakter prawny porozumienia oraz jego treść i formę. Dla pełniejszego przedstawienia istoty współtwórczości w rozdziale IV dokonano porównania utworu współautorskiego z innymi rodzajami dzieł łączących wkłady twórcze pochodzące od kilku osób. Druga część rozprawy dotyczy analizy skutków prawnych powstania współtwórczości. W rozdziale V dokonano wykładni przepisu art. 9 ust. 1 pr. aut. stanowiącego, że współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Na tej podstawie wskazano, jakie prawa autorskie do utworu współautorskiego podlegają wspólności oraz określono jej charakter. Przedmiotowa problematyka jest kwestią sporną na gruncie doktryny. Rozdział VI dotyczy zagadnienia wykonywania praw autorskich do utworu współautorskiego. Zostały przeprowadzone rozważania na gruncie teorii prawa i techniki prawodawczej w przedmiocie odesłania przez ustawodawcę w art. 9 ust. 5 pr. aut. do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych w celu zbadania, czy przyjęte przez ustawodawcę

19 Wprowadzenie rozwiązanie jest odpowiednie dla unormowania sposobu wykonywania autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego. Wskazano zasady wykonywania autorskich praw majątkowych i osobistych przysługujących współtwórcom. Poddano analizie kwestię, czy z uwagi na praktykę obrotu odbiegającą de facto od przyjętych rozwiązań prawnych oraz postępującą komercjalizację dóbr osobistych, można dopuścić rozporządzanie autorskimi prawami osobistymi. Analiza problematyki współtwórczości wymagała zastosowania kilku metod badawczych. Wykorzystanie w pracy metody historycznej, zarówno w ujęciu pragmatycznym, jak i genetycznym, pozwoliło przedstawić ewolucję unormowania współtwórczości w polskim i niemieckim prawie autorskim. Przybliżenie genezy i kierunków rozwoju począwszy od rozwiązań prawnych przyjętych w XIX w. umożliwiło ocenę poszczególnych zmian legislacyjnych. W zakresie analizy tekstów normatywnych wykorzystano kilka metod prawniczych, które pozwoliły właściwie zinterpretować intencje ustawodawcy metodę egzegezy tekstu prawnego, analizę lingwistyczną tekstu prawnego, odniesiono się do hermeneutyki prawniczej jako metody wyjaśnienia tekstu oraz zastosowano metodę leksykalną. Pełniejszej analizie zagadnienia współtwórczości pomogło zastosowanie metody komparatystycznej. Metoda ta pełniąca funkcję aplikacyjną pozwoliła na przedstawienie odmienności sposobów ujęcia współtwórczości i wskazania podobnych rozwiązań w prawie niemieckim i polskim. W konsekwencji wyjście poza system prawa polskiego umożliwiło szersze spojrzenie na problematykę współtwórczości i dokonanie oceny rozwiązań prawnych przyjętych w prawie polskim. W rozprawie uwzględniono problematykę utworu audiowizualnego w zakresie uzasadnionym tematyką pracy. Dzieło audiowizualne jest swego rodzaju hybrydą, ponieważ posiada w zasadzie zarówno cechy utworu współautorskiego rozłącznego i nierozłącznego, utworu połączonego, jak i zbiorowego. Problematyka audiowizualna jest zagadnieniem istotnym z uwagi na jej skalę i złożoność, zwłaszcza w kontekście przyjęcia nowych rozwiązań ustawowych. W rozprawie nie podjęto rozważań dotyczących zagadnienia wspólności praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej. Prawa wyłączne do dóbr własności przemysłowej różnią się od praw autorskich do utworu. Ich źródłem jest zdarzenie prawne wskazane w ustawie, a korzystanie z przedmiotu własności jest uzależnione od wydania

20 Wprowadzenie decyzji administracyjnej przez Urząd Patentowy. Natomiast powstanie praw autorskich do utworu jest niezależne od spełnienia jakichkolwiek formalności, a ochrona autorskoprawna powstaje z chwilą ustalenia utworu. Prawa wyłączne do dóbr własności przemysłowej mogą przysługiwać wspólnie kilku osobom. W świetle ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 3 można wskazać m.in.: wspólność praw do patentu (art. 72 p.w.p.), wspólność prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 11 ust. 2 p.w.p.), wspólność wzorów użytkowych i praw na wzorach użytkowych (art. 100 ust. 1 p.w.p), wspólność wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 118 ust. 1 p.w.p.), wspólność prawa ochronnego na znak towarowy (art. 159 p.w.p.) oraz wspólność praw z rejestracji topografii układu scalonego (art. 221 ust. 1 p.w.p.). Pozostawienie poza zakresem rozprawy zagadnienia wspólności praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej wynika z faktu, że tak istotne rozszerzenie problematyki badawczej spowodowałoby niemożność przeprowadzenia pogłębionej analizy współtwórczości na gruncie prawa autorskiego. Poza zakresem szerszych rozważań pozostawiono problematykę naruszenia praw autorskich do utworu współautorskiego, ochronę prawną współautorów oraz zagadnienie odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu naruszenia praw autorskich przysługujących współtwórcom. Objętość rozprawy nie pozwalała wyczerpująco ustosunkować się do tych zagadnień. Przedmiotowa problematyka jest kwestią niezwykle istotną z punktu widzenia praktyki. Do najczęstszych przypadków naruszenia praw autorskich do dzieła współautorskiego można zaliczyć m.in. naruszenie autorskich praw osobistych, w tym prawa do autorstwa utworu przez jednego ze współautorów, który nie wykazał autorstwa innego współtwórcy. Podobnie osoba trzecia albo wydawca utworu jako silniejsza strona umowy wydawniczej, decydując samodzielnie np. o kolejności oznaczenia autorstwa, ingeruje w ten sposób w autorskie prawa osobiste twórcy. Szczegółowa analiza przedmiotowych zagadnień znacznie poszerzyłaby rozmiary rozprawy. Autorka dostrzega jednak wagę i znaczenie tej problematyki dla praktyki. Przygotowanie rozprawy było możliwe dzięki kwerendom bibliotecznym w Instytucie Własności Intelektualnej, Ochrony Konkurencji i Prawa Podatkowego Maxa Plancka w Monachium (Max-Planck-In 3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.

21 Wprowadzenie stitut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht). Umożliwiło to zebranie materiałów źródłowych, w tym niemieckiej literatury i orzecznictwa sądowego. Autorka miała możliwość zapoznania się z niemieckim systemem prawa oraz opanowania terminologii prawniczej podczas stypendium w ramach programu Socrates Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Münsterze (Westfälische Wilhelms-Universität Münster). Stało się ono inspiracją do skorzystania z dorobku literatury i judykatury niemieckiej w trakcie przygotowywania niniejszej rozprawy. Wykorzystano w niej materiały źródłowe zebrane podczas kwerend bibliotecznych w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bogate zbiory biblioteki Instytutu poszerzyły znacząco literaturę przedmiotu wykorzystaną w pracy.

22

23 ł ó ół ę ó Prawo autorskie, jako powiązane z jednej strony z historią kultury, z drugiej z uwarunkowaniami struktury społecznej o charakterze gospodarczym i technicznym, wykazuje bardzo dynamiczny charakter. Zwłaszcza rozwój koncepcji prawa autorskiego w drugiej połowie XIX w., wyjaśniających stosunki prawne będące konsekwencją stworzenia dzieła, ustanowił podstawy dla nowoczesnego modelu prawa autorskiego 4. Obecnie największe znaczenie dla ukształtowania treści prawa autorskiego na gruncie europejskiego ustawodawstwa mają dwa zasadnicze modele prawa autorskiego monistyczny, przyjęty m.in. w Republice Federalnej Niemiec i Austrii, oraz dualistyczny, na którym została oparta m.in. polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy francuska, włoska oraz hiszpańska. Problematyka sposobu ukształtowania treści prawa autorskiego była od dawna przedmiotem zainteresowania doktryny. Przedstawiciele literatury przedmiotu podejmowali szeroką dyskusję na temat zasadności wyboru danego modelu prawa autorskiego jako podstawy dla ustawodawstwa autorskiego. Zarówno zwolennicy ujęcia monistycznego, jak i dualistycznego wskazywali na elementy charakterystyczne dla danej konstrukcji teoretycznej, będące w ich przekonaniu źródłem skuteczniejszej ochrony interesów twórcy i spójnego wewnętrznie systemu autorskoprawnego. Rozważania w zakresie współtwórczości zostaną oparte na dwóch przeciwstawnych modelach prawa autorskiego. W związku z tym na 4 L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich od początków do II wojny światowej, KPP 2006, z. 3, s. 735.

24 Rozdział I. Utwór współautorski w ujęciu historycznym leży dokonać analizy koncepcji doktrynalnych kształtujących niemiecką i polską myśl prawniczą. Niemieckie i polskie ustawodawstwo z zakresu prawa autorskiego zostało oparte na przeciwstawnych modelach monistycznym i dualistycznym 5. Podstawą dla wykształcenia wskazanych modeli były odpowiednio teoria prawa autorskiego jako prawa osobistego (die Theorie vom Persönlichkeitsrecht) oraz teoria prawa autorskiego jako prawa na dobrach niematerialnych (die Theorie vom Immaterialgüterrecht) 6. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie, które nie oddaje w pełni złożoności dynamicznej ewolucji prawa autorskiego 7. Zasadniczym celem tego rozdziału nie jest jednak przedstawienie rozwoju idei prawa autorskiego w ogólności, ale przeprowadzenie analizy prawnoporównawczej teorii prawa autorskiego kształtujących niemiecką i polską myśl prawniczą w celu wykazania odmienności w formułowaniu przepisów z zakresu prawa autorskiego 8. Należy wskazać cechy charakterystyczne obu modeli w celu przedstawienia odmienności i elementów podobnych w sposobie kształtowania treści prawa autorskiego. Pozwoli to na uporządkowanie instytucji autorskoprawnych i konstrukcji teoretycznych zawartych w niemieckiej i polskiej ustawie. Rozważania w tym przedmiocie zostaną 5 Na zasadność wyodrębnienia modelu monistycznego i dualistycznego we współczesnych koncepcjach prawa autorskiego wskazują przedstawiciele doktryny, m.in. A. Kopff, Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków 1961, s. 108 i n.; E. Traple, Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 1979, s. 81; E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997, s ; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 21; M. Poźniak-Niedzielska (w:) M. Poźniak-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz Warszawa Lublin 2007, s. 45; E. Traple (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13. Prawo autorskie, Warszawa 2007, s A. Niżankowska, Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007, s Jak słusznie zauważa ponadto E. Wojnicka, większość teorii kształtujących się od XIX w. ma dziś znaczenie jedynie historyczne. Por. E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr..., s. 67. W przedmiocie klasyfikacji teorii prawa autorskiego zob. m.in. S. Grzybowski, Ochrona osobista stosunku do dzieła po śmierci twórcy. Zagadnienia ogólne, Kraków 1933, s ; S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s ; R. Astor, Das literarische und artistische Miturheberrecht, Leipzig 1904, s. 14 i n. 8 Dogłębną analizę rozwoju prawa autorskiego przeprowadza L. Górnicki, Rozwój idei praw..., s. 735 i n. Por. także L. Gieseke, Vom Privileg zum Urheberrecht, Baden-Baden 1995, s. 1 i n.; E. Wadle (red.), Historische Studien zum Urheberrecht in Europa. Entwicklungslinien und Grundfragen, Berlin 1993, s. 1 i n.; R. Dittrich (red.), Woher kommt das Urheberrecht Und wohin geht es? Wien 1988, s. 1 i n.; E. Schulze, Zur Geschichte des Urheberrechtsschutzes, Juristische Rundschau 1951, z. 9, s

25 1. Uwagi ogólne przeprowadzone na podstawie poglądów reprezentatywnych przedstawicieli doktryny. Należy zbadać, jakie jest uzasadnienie dla wyboru danej konstrukcji teoretycznej jako podstawy sposobu formułowania treści prawa autorskiego na gruncie prawa niemieckiego i polskiego. Wymaga podkreślenia, że na wybór teoretycznego modelu ukształtowania treści prawa autorskiego na gruncie polskiego ustawodawstwa autorskiego szczególny wpływ miała osoba F. Zolla, którego przemyślenia i zasady przeniesione na grunt projektu ustawy autorskiej stały się podstawą ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim 9. Na przestrzeni rozwoju unormowań w zakresie prawa autorskiego pojawiła się potrzeba przyjęcia rozwiązań prawnych w przedmiocie współtwórczości. Powstawały bowiem utwory będące rezultatem duchowej, twórczej działalności kilku osób. Problematyka współautorstwa była stopniowo dostrzegana zarówno na gruncie ustawodawstwa autorskiego, jak i doktryny przedmiotu. Niemiecki prawnik i historyk F. Dahn w wydanym w 1877 r. dziele pt. Deutsches Rechtsbuch: Ein Spiegel des heutigen bürgerlichen Rechts in Deutschland wskazywał, że kilka osób może być duchowymi współautorami jednego dzieła. Jako przykładowy rezultat współtwórczości podał słownik języka niemieckiego stworzony wspólnie przez braci Jakoba i Wilhelma Grimma 10. Unormowania prawne w przedmiocie współtwórczości pojawiły się już pod koniec XIX w. Początkowo przepisy ustaw z zakresu prawa autorskiego nie ujmowały problematyki współautorstwa w sposób kompleksowy. Zasadniczą zmianę tego stanu rzeczy można zaobserwować w XX-wiecznym ustawodawstwie autorskim. Konieczność przyjęcia szczegółowych rozwiązań prawnych wynikała z faktu, że wiele zagadnień związanych ze współautorstwem nie było objętych przepisami ustawowymi i w konsekwencji stawało się przedmiotem sporów zarówno wśród przedstawicieli literatury przedmiotu, jak i na gruncie judykatury. Rozważania w przedmiocie współtwórczości zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu metody prawnoporównawczej, obejmującej ustawodawstwo niemieckie i polskie z zakresu prawa autorskiego. W celu pełniejszego ukazania istoty tego zagadnienia, konieczne było przedstawienie ewolucji unormowań współtwórczości w prawie nie 9 Tekst jedn.: Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz F. Dahn, Deutsches Rechtsbuch: Ein Spiegel des heutigen bürgerlichen Rechts in Deutschland, Nürdingen 1877, s. 115.

26 Rozdział I. Utwór współautorski w ujęciu historycznym mieckim i polskim. Metodę historyczną wykorzystano do oceny przyjętych rozwiązań prawnych w prawie niemieckim i polskim dotyczących współtwórczości. Przedstawiono różnice w zakresie unormowania współtwórczości występujące na gruncie ustawy niemieckiej i polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozważania w zakresie kształtowania się unormowań odnoszących się do utworu współautorskiego obejmują okres od końca XIX w. do czasów współczesnych. Teoria prawa autorskiego jako prawa osobistego czy prawa osobistości (die Theorie vom Persönlichkeitsrecht) rozwinęła się w Niemczech w drugiej połowie XIX w. przede wszystkim na podstawie poglądów O.F. von Gierke. Cechą charakterystyczną tej koncepcji było ścisłe powiązanie utworu jako rezultatu wytworu intelektualnego człowieka z jego osobowością oraz wywodzenie ochrony autorskoprawnej z faktu przynależności dzieła do sfery osobowości autora. Nie negowano przy tym istnienia elementów majątkowych w prawie autorskim. Przypisywano im jednak znaczenie drugorzędne i podporządkowywano je interesom niemajątkowym. Podstawą dla wykształcenia się teorii prawa autorskiego jako prawa osobistego były idee przedstawione przez I. Kanta, który w Metafizycznych podstawach nauki prawa rozróżnił opus mechanicum utworu i powstające na nim prawo własności oraz treść dzieła. W ocenie autora książka jest z jednej strony materialnym wytworem sztuki, który może być powielany i w tym znaczeniu wiąże się z prawem do rzeczy. Z drugiej strony jest wypowiedzią wydawcy skierowaną do publiczności za zgodą autora, co wiąże się z prawem wobec osoby 11. Jak zauważa dalej I. Kant, pismo wyraża pewnego rodzaju wypowiedź, z którą pisarz zwraca się do publiczności za pośrednictwem wydawcy 12. Dlatego też wydawca nie przemawia we własnym imieniu, ale działa na podstawie pełnomocnictwa (mandatum) udzielonego mu przez autora 13. Dzieło w tym ujęciu było postrzegane 11 I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki prawa, Kęty 2006, s I. Kant, Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, Berlinische Monatschrift 1785, s I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki..., s. 99.

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w rozumieniu art. 18a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej Leonard Górnicki Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej WROCŁAW 2013 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Magdalena Witkowska 1

Magdalena Witkowska 1 Magdalena Witkowska 1 Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Idea równości jest bez wątpienia podstawą i założeniem wszystkich regulacji ustanawiających prawa

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI Warszawa 2011 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów 15 Wstęp 19 Rozdział 1 Proces kształtowania się ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce i innych państwach 25 1.1.

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA AUTORSKIEGO

TŁUMACZENIE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA AUTORSKIEGO TŁUMACZENIE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA AUTORSKIEGO Jan Błeszyński Autor jest profesorem prawa, uznanym specjalistą i popularnym autorem wielu opracowań, w tym również książki pt. Tłumaczenie i jego twórca

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo jako element bazowy

Przedsiębiorstwo jako element bazowy Andrzej Powałowski Uniwersytet Gdański Przedsiębiorstwo jako element bazowy działalności gospodarczej 1. Zagadnienia wstępne Zważywszy na okoliczność, iż immanentną cechą działalności gospodarczej jest

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka

doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka Aleksandra Budniak doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka Zdolność arbitrażowa Pojęcie zdolności arbitrażowej

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW Daria Katarzyna Gęsicka Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 2 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo