Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja"

Transkrypt

1 Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Migowska 54D, Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: PL , o kapitale zakładowym PLN ( SmartMedia, my ). Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a SmartMedia. Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów będących przedsiębiorcami, którzy wykupują dostęp do Usługi do celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez SmartMedia, warunki ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i prowadzenia Konta, oraz tryb postępowania reklamacyjnego Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej: Serwis AssetsNinja program komputerowy STOCK The assets ninja, którego producentem jest SmartMedia Sp. z o.o., umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez SmartMedia poprzez prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, wystawianie dokumentów obrotu majątkiem trwałym, księgową dekretację operacji, przeprowadzanie inwentaryzacji przy pomocy technologii automatycznej identyfikacji udostępniany Klientowi online pod adresem lub innym, który go zastąpi. Serwis AssetsNinja zapewnia Klientowi i osobom przez niego wskazanym stały dostęp do Konta. Serwis AssetsNinja jest utrzymywany i rozwijany przez SmartMedia. Użytkownik osoba fizyczna, która - wykorzystując Hasło i Login - korzysta z Usługi Konta w imieniu i na rzecz Klienta. Hasło ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta, spełniający wymogi normy PN Login unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta. Konto wydzielona przestrzeń Serwisu AssetsNinja określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, na której Klient dokonuje operacji przewidzianych niniejszym Regulaminem. Usługa Konta usługa świadczona drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 1 z 9

2 Umowa Konta umowa zawarta pomiędzy SmartMedia i Klientem, regulująca zasady świadczenia Usługi Konta oraz zasady korzystania z Konta na warunkach Regulaminu. Baza Kont zbiór danych, w tym danych osobowych Klientów oraz wskazanych przez niego Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez SmartMedia jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu świadczenia Usługi Konta. Opłata wynagrodzenie SmartMedia za świadczenie Usługi należne od Klienta. Opłata uiszczana jest za pośrednictwem Serwisu Płatności, na rzecz Partnera lub przelewem na konto SmartMedia jako opłata za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji. Serwis Płatności funkcjonalność Serwisu AssetsNinja umożliwiająca wniesienie Opłaty, wykorzystująca Serwis Dotpay Serwis Dotpay operator portalu internetowego Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, Kraków, NIP: , REGON: lub dowolny inny operator obsługujący płatności elektroniczne. Partner podmiot, który na podstawie umowy zawartej ze SmartMedia lub innym podmiotem sprzedaje Aktywację lub Prolongaty Aktywacji. Klient prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; zawiera Umowę Konta ze SmartMedia w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Aktywacja prawo korzystania z Usługi Konta przez okres 1 miesiąca kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Konta i wykorzystania przekazanego przez Partnera kodu lub zapłaty na rzecz SmartMedia Opłaty oraz zaakceptowania Regulaminu. Prolongata Aktywacji prawo korzystania z Usługi Konta przez okres kolejnego miesiąca kalendarzowego od dnia zapłaty Opłaty za Prolongację Aktywacji zgodnie z Regulaminem. Otwarcie i aktywacja Konta Warunkiem świadczenia Usługi Konta oraz korzystania z Konta jest zawarcie przez Klienta Umowy Konta oraz zaakceptowanie Regulaminu. Umowa Konta zawierana jest za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie lub w formie pisemnej. 2. W przypadku wypełnienia i wysłania przez Klienta elektronicznego formularza rejestracyjnego do Serwisu AssetsNinja, SmartMedia generuje Konto dla Klienta najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wysłaniu formularza. 3. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, SmartMedia generuje Konto dla Klienta w terminie określonym w umowie. 4. W ramach wypełniania formularza rejestracyjnego, w przypadku wykupienia Aktywacji od Partnera Klient - wykorzystuje otrzymany od Partnera kod i akceptuje Regulamin. Z zastrzeżeniem 11 ust. 2 od chwili wykorzystania otrzymanego od Partnera kodu Usługa Konta jest aktywna przez okres, za jaki uiszczona została Opłata. 2 z 9

3 5. W ramach wypełniania formularza rejestracyjnego, w przypadku, gdy Klient nie nabył Aktywacji u Partnera, a zamierza korzystać z dostępu do opcji odpłatnego Konta, Klient - wykorzystując Serwis Płatności - dokonuje przy pomocy jednej z oferowanych metod płatności zapłaty Opłaty za okresy, w których Usługa Konta ma być świadczona i akceptuje Regulamin. 6. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, Klient dokonuje Opłaty na warunkach i terminach określonych w umowie. 7. Z zastrzeżeniem postanowień 11 ust. 2 oraz 3 od chwili dokonania zapłaty Opłaty Usługa Konta jest aktywna przez okres, za jaki uiszczona została Opłata. 8. W przypadku, gdy Klient zamierza korzystać z dostępu do opcji demo Konta, to wypełnia formularz rejestracyjny i akceptuje Regulamin. 9. Podane przez Klienta dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania Umowy Konta Klient zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w szczególności, pod rygorem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie, faktura lub informacje wysłane przez SmartMedia do Klienta na dotychczasowe podane dane, w tym adresy elektroniczne, będzie uważana za skutecznie doręczone. 10. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że: zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Serwisu AssetsNinja i Konta w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miała SmartMedia, Klient jak i upoważniony przez Klienta Użytkownik. 11. Z chwilą pierwszego zalogowania SmartMedia udziela Klientowi odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Serwisu AssetsNinja w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres, za jaki uiszczona została Opłata. 12. Licencja, o której mowa w ust. 11 powyżej, zezwala na korzystanie z Serwisu AssetsNinja wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi Konta. Dane zapisane na Koncie SmartMedia zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Klienta, tj. Użytkownika. 2. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła oraz Loginu jako sposobu autoryzacji dostępu do Konta. 3. Klient może zarządzać danymi zgromadzonymi na Koncie z poziomu tego konta, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać te dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem postanowień poniżej Klient uzyskuje dostęp do Konta oraz danych zapisanych na Koncie poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła. 2. Jeżeli Klient poweźmie podejrzenie, że Login lub Hasło chroniące dostęp do Konta, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne. 3 z 9

4 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz Loginu oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta przy użyciu Hasła oraz Loginu, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane przez Klienta. Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron W celu skorzystania z Usługi Konta w ramach Serwisu AssetsNinja Klient musi posiadać we własnym zakresie sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 512 kbit/s oraz przeglądarkę internetową z możliwością uruchamiania kodu JavaScript Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych wprowadzonych na Koncie. 2. Klient może wykorzystywać Konto tylko do celów zgodnych z prawem. 3. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Klientów lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczona jest Usługa Konta. 4. Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Serwisu AssetsNinja ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Klientowi (niezależnie od formy) na rzecz podmiotów trzecich. 5. Klientowi oraz Użytkownikowi zabrania się: usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Serwisu AssetsNinja (do i z serwera, na którym działa Serwis AssetsNinja), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania, wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Serwisu AssetsNinja lub wywołujących taki skutek. 6. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy Konta w tym licencji udzielonej na Serwis AssetsNinja na inne osoby trzecie. SmartMedia może według własnego uznania cedować niniejszą Umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie, w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. SmartMedia może zlecić wykonywanie Umowy Konta osobom trzecim W ramach Usługi Konta SmartMedia umożliwi Klientowi korzystanie z asysty. W ramach asysty Klient opcji odpłatnej Konta będzie mógł wysyłać zgłoszenia ewentualnych problemów z wykorzystaniem poczty na adres: lub otrzymać telefoniczne porady wyspecjalizowanych konsultantów SmartMedia w zakresie użytkowania Serwisu AssetsNinja. Zgłoszenia będą mogły być dokonywane pod następującym nr telefonu: (58) Dla Klientów opcji demo Konta asysta przyjmować będzie 4 z 9

5 zgłoszenia ewentualnych problemów wyłącznie z wykorzystaniem poczty na adres: 2. SmartMedia obsługuje Serwis AssetsNinja oraz świadczy Usługę Konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. 3. SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych na Koncie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Klienta. 4. SmartMedia nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Serwisu AssetsNinja oraz Konta niezawinionego przez SmartMedia, w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych. 5. SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła lub Loginu osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa. 6. SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od SmartMedia. Odpowiedzialność SmartMedia za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Konta jest limitowana do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez SmartMedia od Klienta. 7. SmartMedia może w każdym momencie bez konieczności informowania Klienta rozbudowywać Serwis AssetsNinja o dodatkowe elementy i funkcjonalności oraz naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować Serwis AssetsNinja. SmartMedia może bez powiadomienia Klienta, według własnego uznania, zmienić, przerwać lub zawiesić możliwość używania dowolnej wersji Serwisu AssetsNinja przez Klienta, do którego Klient mógł już uzyskać dostęp lub które mógł już zainstalować, w celu dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii lub z dowolnej uzasadnionej przyczyny. SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z udostępnienia lub nie udostępnienia nowych wersji oprogramowania. 8. Wszelkie prawa własności intelektualnej Serwisu AssetsNinja są wyłączną własnością SmartMedia. Na mocy postanowień Umowy, Klientowi przysługuje możliwość korzystania z Serwisu AssetsNinja wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Serwisu AssetsNinja stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich SmartMedia. Dane osobowe Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest SmartMedia, która zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usługi Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu niż wskazany powyżej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Klienta. 2. SmartMedia zapewnia Klientowi prawo wglądu i poprawiania danych zapisanych w Bazie Kont. 3. Klient zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych w zakresie wymaganym do utworzenia konta i zalogowania się do Serwisu AssetsNinja. 4. Klient oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. 5. SmartMedia oświadcza, że infrastruktura teleinformatyczna Serwisu AssetsNinja spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 5 z 9

6 dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i Serwisy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r, Nr 100, poz. 1024). 6. Dane osobowe zaznaczone w formularzu konfiguracyjnym, jako obowiązkowe są absolutnie niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług Konta przez SmartMedia. 7. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym, jako obowiązkowe są absolutnie niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług Konta przez SmartMedia. 8. W związku z zawarciem Umowy Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym lub umowie pisemnej Klient wyraża zgodę na: przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z Usług Konta, nadto fakultatywnie Klient może złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych; na umieszczenie ich w Bazie Kont przez SmartMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku celem wykorzystania ich na potrzeby marketingowe SmartMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w 9 ust. 8 tir. 1 jest warunkiem niezbędnym, aby Klient uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Konta. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych o której mowa w 9 ust. 8 tir. 2 ma jedynie charakter fakultatywny. Klient jest uprawniony do wglądu i aktualizacji swoich danych, zamieszczonych w Bazie Kont oraz do ich poprawiania na każdym etapie korzystania z Serwisu AssetsNinja. 9. W związku z zawarciem Umowy Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od SmartMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku korespondencji na adres pocztowy lub podanych przez Klienta - zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną SmartMedia zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Klienta oraz danych zapisanych na Koncie osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz za wyjątkiem osób upoważnionych przez Klienta. 2. SmartMedia zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania dostępności Serwisu AssetsNinja w celu jego rozbudowy lub konserwacji, sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu AssetsNinja i Konta bez podania przyczyn, natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Konta w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie SmartMedia, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez SmartMedia, zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu AssetsNinja i Konta. 3. SmartMedia zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Konta, jeżeli Klient w sposób rażący lub uporczywy: dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu AssetsNinja, narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste, narusza postanowienia Umowy Konta, wykorzystuje Serwis AssetsNinja do celów promocji i reklamy, a w szczególności do prezentowania reklam. 6 z 9

7 Konto W ramach Usługi Konta, Klient dokonuje wyboru: ilości obsługiwanych przez Serwis AssetsNinja składników, funkcjonalności dostępnych w Serwisie AssetsNinja (pogrupowanych w moduły) oraz rodzajów i ilości dostępów dla aplikacji mobilnych. 2. Usługa Konta wskazana w 11 ust. 1 będzie świadczona przez okres jednego miesiąca kalendarzowego od dnia uiszczenia przez Klienta Opłaty za korzystanie z Usługi Konta, o której mowa 12 ust Klient, celem zapoznania się z funkcjonalnością Usługi Konta uprawniony jest do korzystania z wersji testowej Usługi Konta wskazanych w 11 ust. 1 przez okres 30 dni kalendarzowych bez konieczności uiszczania opłaty ani żadnych innych należności z tego tytułu. 4. W przypadku, gdy Klient nie dokona Opłaty w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu rozpoczęcia korzystania z wersji testowej Usługi Konta, o których mowa w 11 ust. 1 funkcjonalność wersji testowej testowanego Konta zostanie ograniczona i będzie dostępna dla Klienta wyłącznie w trybie tylko do odczytu. 5. Wobec braku aktywności Klienta na Koncie przez okres przekraczający 3 miesiące kalendarzowe, SmartMedia zastrzega sobie prawo usunięcia Konta przypisanego dla Klienta. 6. Po upływie okresu, za jaki uiszczona została ostatnia Opłata i wobec braku uiszczenia stosownych Opłat na dalsze okresy świadczenia Usługi Konta, Usługa Konta zostanie ograniczona i będzie dostępna dla Klienta wyłącznie w trybie tylko do odczytu. 7. Klient ma prawo usunąć Konto w każdym czasie poprzez naciśnięcie w Serwisie AssetsNinja przycisku Usuń konto. Wraz z naciśnięciem przycisku Usuń konto SmartMedia otrzyma automatyczną notyfikację o zamiarze usunięcia konta przez Klienta. Jednakże sam fakt usunięcia konta Klienta zostanie potwierdzony przez SmartMedia - w terminie do 90 dni od dnia otrzymania automatycznej notyfikacji o zamiarze usunięcia konta - em zwrotnym potwierdzającym dokonane usunięcie. Płatności Opłata za Usługę Konta, których mowa w 11 ust. 1 jest Opłatą łączną obejmująca okres jednego miesiąca kalendarzowego, która płatna jest z góry zgodnie ze stawką określoną w Cenniku umieszczonym na stronie internetowej 2. Wynagrodzenie płatne jest za pośrednictwem Serwisu Płatności lub przelewem na konto SmartMedia. W przypadku zakupu Aktywacji u Partnera Opłata uiszczana jest na rzecz Partnera. Opłaty za kolejne okresy, w których Usługa Konta ma być świadczona będą uiszczane zgodnie z niniejszym Regulaminem. 3. W czasie, w jakim Klient uprawniony jest do korzystania z opcji odpłatnej Konta, o której mowa w tabeli wskazanej w 11 ust. 1, Klient uprawniony jest do zmiany wybranych modułów Konta. W przypadku zwiększenia ilości składników, modułów lub dostępów mobilnych, Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz SmartMedia uzupełniającej Opłaty za Usługę Konta równej różnicy między Opłatą za Usługę Konta o nowej funkcjonalności, a dotychczas uiszczoną Opłatą za korzystanie z Konta. Czas, przez jaki Klient uprawniony był do korzystania z opcji Konta w przypadku uiszczenia Opłaty za Usługę Konta o większej funkcjonalności nie ulegnie zamianie. W przypadku zmniejszenia ilości składników, modułów lub dostępów mobilnych, SmartMedia nie zwraca Klientowi dotychczas uiszczonej Opłaty, a nowa Opłata będzie obowiązywała od momentu Prolongaty Aktywacji. 7 z 9

8 4. SmartMedia zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłat za korzystanie z Usługi Konta i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Klientom przy pomocy strony internetowej oraz za pośrednictwem poczty na adres podany podczas zakładania Konta. 5. Płatności za pośrednictwem Serwisu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą lub danym rachunkiem bankowym może posługiwać się wyłącznie ich uprawniony posiadacz. Wykryte przez SmartMedia przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów organów ścigania. 6. Opłata dokonywana jest poprzez obciążenie karty płatniczej (kredytowej, debetowej itd.) lub przelew bankowy. 7. Klient po zatwierdzeniu formularza transakcji (płatności) i wybraniu formy płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową partnera Serwisu Dotpay będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową partnera Serwisu Dotpay będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Dotpay. Postępowanie reklamacyjne Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Konta winna zostać przesłana SmartMedia w formie pisemnej na adres siedziby SmartMedia i określać: dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta; uwagi Klienta; okoliczności uzasadniające reklamację Klienta; ewentualnie sugestie Klienta co do sposobu usunięcia zarzucanej nieprawidłowości. 2. SmartMedia obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz SmartMedia przez podmioty, za które SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności bądź działają na rzecz SmartMedia jako podwykonawcy, SmartMedia przesyła Klientowi w terminie 7 dni informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności. 3. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź SmartMedia biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji. Zmiana postanowień Umowy Konta oraz Regulaminu Zmiany Regulaminu dokonane w czasie obowiązywania Umowy Konta są publikowane w Serwisie AssetsNinja. Klient otrzymuje informację o zmianie Regulaminu w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian w postaci odpowiedniego zapisu w Serwisie AssetsNinja zamieszczanego na stronie internetowej oraz wiadomości wysłanej na adres Klienta. 8 z 9

9 2. W terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu w Serwisie AssetsNinja Klient może złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Konta. Po upływie tego terminu Strony wiąże Umowa Konta o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Konta Prawo wypowiedzenia Umowy Konta przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie. 2. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności: w przypadku cesji praw i zobowiązań SmartMedia na osobę trzecią; jeżeli Klient nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian, w przypadku złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zaprezentowania nowej treści Regulaminu lub jego zmiany; w każdym czasie, bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec okresu aktywności Usługi Konta SmartMedia, wynikającego z wniesionej Opłaty. 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Konta za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Konta przez Klienta, SmartMedia zachowuje uiszczoną Opłatę W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Konta SmartMedia niezwłocznie usuwa wszelkie dane zapisane na Koncie. Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U z późn. zm.) ma charakter wiążący. 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu AssetsNinja jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 4. Spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę SmartMedia. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 15 października 2014 roku i jest dostępny na stronie 9 z 9

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP XT

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP XT REGULAMIN Serwisu Comarch ERP XT Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT przez Comarch Spółkę Akcyjną z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi prohosting

Regulamin usługi prohosting Regulamin usługi prohosting świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi prodysk

Regulamin usługi prodysk Regulamin usługi prodysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi prosklep

Regulamin usługi prosklep Regulamin usługi prosklep świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTA ibard24

REGULAMIN KONTA ibard24 www.ibard24.pl REGULAMIN KONTA ibard24 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01. 01. 2016 r. i z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin KONTA ibard24. I. Postanowienia ogólne i definicje.

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang

Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang Regulamin Platformy Systemu Lojalnościowego eboomerang Regulamin korzystania z usługi eboomerang świadczonej przez Essyo Sp z o.o. w modelu SaaS Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo