Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja"

Transkrypt

1 Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Migowska 54D, Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: PL , o kapitale zakładowym PLN ( SmartMedia, my ). Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a SmartMedia. Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów będących przedsiębiorcami, którzy wykupują dostęp do Usługi do celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez SmartMedia, warunki ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i prowadzenia Konta, oraz tryb postępowania reklamacyjnego Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej: Serwis AssetsNinja program komputerowy STOCK The assets ninja, którego producentem jest SmartMedia Sp. z o.o., umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez SmartMedia poprzez prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, wystawianie dokumentów obrotu majątkiem trwałym, księgową dekretację operacji, przeprowadzanie inwentaryzacji przy pomocy technologii automatycznej identyfikacji udostępniany Klientowi online pod adresem lub innym, który go zastąpi. Serwis AssetsNinja zapewnia Klientowi i osobom przez niego wskazanym stały dostęp do Konta. Serwis AssetsNinja jest utrzymywany i rozwijany przez SmartMedia. Użytkownik osoba fizyczna, która - wykorzystując Hasło i Login - korzysta z Usługi Konta w imieniu i na rzecz Klienta. Hasło ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta, spełniający wymogi normy PN Login unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta. Konto wydzielona przestrzeń Serwisu AssetsNinja określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, na której Klient dokonuje operacji przewidzianych niniejszym Regulaminem. Usługa Konta usługa świadczona drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 1 z 9

2 Umowa Konta umowa zawarta pomiędzy SmartMedia i Klientem, regulująca zasady świadczenia Usługi Konta oraz zasady korzystania z Konta na warunkach Regulaminu. Baza Kont zbiór danych, w tym danych osobowych Klientów oraz wskazanych przez niego Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez SmartMedia jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu świadczenia Usługi Konta. Opłata wynagrodzenie SmartMedia za świadczenie Usługi należne od Klienta. Opłata uiszczana jest za pośrednictwem Serwisu Płatności, na rzecz Partnera lub przelewem na konto SmartMedia jako opłata za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji. Serwis Płatności funkcjonalność Serwisu AssetsNinja umożliwiająca wniesienie Opłaty, wykorzystująca Serwis Dotpay Serwis Dotpay operator portalu internetowego Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, Kraków, NIP: , REGON: lub dowolny inny operator obsługujący płatności elektroniczne. Partner podmiot, który na podstawie umowy zawartej ze SmartMedia lub innym podmiotem sprzedaje Aktywację lub Prolongaty Aktywacji. Klient prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; zawiera Umowę Konta ze SmartMedia w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Aktywacja prawo korzystania z Usługi Konta przez okres 1 miesiąca kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Konta i wykorzystania przekazanego przez Partnera kodu lub zapłaty na rzecz SmartMedia Opłaty oraz zaakceptowania Regulaminu. Prolongata Aktywacji prawo korzystania z Usługi Konta przez okres kolejnego miesiąca kalendarzowego od dnia zapłaty Opłaty za Prolongację Aktywacji zgodnie z Regulaminem. Otwarcie i aktywacja Konta Warunkiem świadczenia Usługi Konta oraz korzystania z Konta jest zawarcie przez Klienta Umowy Konta oraz zaakceptowanie Regulaminu. Umowa Konta zawierana jest za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie lub w formie pisemnej. 2. W przypadku wypełnienia i wysłania przez Klienta elektronicznego formularza rejestracyjnego do Serwisu AssetsNinja, SmartMedia generuje Konto dla Klienta najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wysłaniu formularza. 3. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, SmartMedia generuje Konto dla Klienta w terminie określonym w umowie. 4. W ramach wypełniania formularza rejestracyjnego, w przypadku wykupienia Aktywacji od Partnera Klient - wykorzystuje otrzymany od Partnera kod i akceptuje Regulamin. Z zastrzeżeniem 11 ust. 2 od chwili wykorzystania otrzymanego od Partnera kodu Usługa Konta jest aktywna przez okres, za jaki uiszczona została Opłata. 2 z 9

3 5. W ramach wypełniania formularza rejestracyjnego, w przypadku, gdy Klient nie nabył Aktywacji u Partnera, a zamierza korzystać z dostępu do opcji odpłatnego Konta, Klient - wykorzystując Serwis Płatności - dokonuje przy pomocy jednej z oferowanych metod płatności zapłaty Opłaty za okresy, w których Usługa Konta ma być świadczona i akceptuje Regulamin. 6. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, Klient dokonuje Opłaty na warunkach i terminach określonych w umowie. 7. Z zastrzeżeniem postanowień 11 ust. 2 oraz 3 od chwili dokonania zapłaty Opłaty Usługa Konta jest aktywna przez okres, za jaki uiszczona została Opłata. 8. W przypadku, gdy Klient zamierza korzystać z dostępu do opcji demo Konta, to wypełnia formularz rejestracyjny i akceptuje Regulamin. 9. Podane przez Klienta dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania Umowy Konta Klient zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w szczególności, pod rygorem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie, faktura lub informacje wysłane przez SmartMedia do Klienta na dotychczasowe podane dane, w tym adresy elektroniczne, będzie uważana za skutecznie doręczone. 10. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że: zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Serwisu AssetsNinja i Konta w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miała SmartMedia, Klient jak i upoważniony przez Klienta Użytkownik. 11. Z chwilą pierwszego zalogowania SmartMedia udziela Klientowi odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Serwisu AssetsNinja w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres, za jaki uiszczona została Opłata. 12. Licencja, o której mowa w ust. 11 powyżej, zezwala na korzystanie z Serwisu AssetsNinja wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi Konta. Dane zapisane na Koncie SmartMedia zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Klienta, tj. Użytkownika. 2. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła oraz Loginu jako sposobu autoryzacji dostępu do Konta. 3. Klient może zarządzać danymi zgromadzonymi na Koncie z poziomu tego konta, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać te dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem postanowień poniżej Klient uzyskuje dostęp do Konta oraz danych zapisanych na Koncie poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła. 2. Jeżeli Klient poweźmie podejrzenie, że Login lub Hasło chroniące dostęp do Konta, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne. 3 z 9

4 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz Loginu oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta przy użyciu Hasła oraz Loginu, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane przez Klienta. Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron W celu skorzystania z Usługi Konta w ramach Serwisu AssetsNinja Klient musi posiadać we własnym zakresie sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 512 kbit/s oraz przeglądarkę internetową z możliwością uruchamiania kodu JavaScript Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych wprowadzonych na Koncie. 2. Klient może wykorzystywać Konto tylko do celów zgodnych z prawem. 3. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Klientów lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczona jest Usługa Konta. 4. Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Serwisu AssetsNinja ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Klientowi (niezależnie od formy) na rzecz podmiotów trzecich. 5. Klientowi oraz Użytkownikowi zabrania się: usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Serwisu AssetsNinja (do i z serwera, na którym działa Serwis AssetsNinja), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania, wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Serwisu AssetsNinja lub wywołujących taki skutek. 6. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy Konta w tym licencji udzielonej na Serwis AssetsNinja na inne osoby trzecie. SmartMedia może według własnego uznania cedować niniejszą Umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie, w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. SmartMedia może zlecić wykonywanie Umowy Konta osobom trzecim W ramach Usługi Konta SmartMedia umożliwi Klientowi korzystanie z asysty. W ramach asysty Klient opcji odpłatnej Konta będzie mógł wysyłać zgłoszenia ewentualnych problemów z wykorzystaniem poczty na adres: lub otrzymać telefoniczne porady wyspecjalizowanych konsultantów SmartMedia w zakresie użytkowania Serwisu AssetsNinja. Zgłoszenia będą mogły być dokonywane pod następującym nr telefonu: (58) Dla Klientów opcji demo Konta asysta przyjmować będzie 4 z 9

5 zgłoszenia ewentualnych problemów wyłącznie z wykorzystaniem poczty na adres: 2. SmartMedia obsługuje Serwis AssetsNinja oraz świadczy Usługę Konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. 3. SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych na Koncie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Klienta. 4. SmartMedia nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Serwisu AssetsNinja oraz Konta niezawinionego przez SmartMedia, w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych. 5. SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła lub Loginu osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa. 6. SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od SmartMedia. Odpowiedzialność SmartMedia za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Konta jest limitowana do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez SmartMedia od Klienta. 7. SmartMedia może w każdym momencie bez konieczności informowania Klienta rozbudowywać Serwis AssetsNinja o dodatkowe elementy i funkcjonalności oraz naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować Serwis AssetsNinja. SmartMedia może bez powiadomienia Klienta, według własnego uznania, zmienić, przerwać lub zawiesić możliwość używania dowolnej wersji Serwisu AssetsNinja przez Klienta, do którego Klient mógł już uzyskać dostęp lub które mógł już zainstalować, w celu dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii lub z dowolnej uzasadnionej przyczyny. SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z udostępnienia lub nie udostępnienia nowych wersji oprogramowania. 8. Wszelkie prawa własności intelektualnej Serwisu AssetsNinja są wyłączną własnością SmartMedia. Na mocy postanowień Umowy, Klientowi przysługuje możliwość korzystania z Serwisu AssetsNinja wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Serwisu AssetsNinja stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich SmartMedia. Dane osobowe Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest SmartMedia, która zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usługi Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu niż wskazany powyżej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Klienta. 2. SmartMedia zapewnia Klientowi prawo wglądu i poprawiania danych zapisanych w Bazie Kont. 3. Klient zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych w zakresie wymaganym do utworzenia konta i zalogowania się do Serwisu AssetsNinja. 4. Klient oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. 5. SmartMedia oświadcza, że infrastruktura teleinformatyczna Serwisu AssetsNinja spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 5 z 9

6 dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i Serwisy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r, Nr 100, poz. 1024). 6. Dane osobowe zaznaczone w formularzu konfiguracyjnym, jako obowiązkowe są absolutnie niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług Konta przez SmartMedia. 7. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym, jako obowiązkowe są absolutnie niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług Konta przez SmartMedia. 8. W związku z zawarciem Umowy Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym lub umowie pisemnej Klient wyraża zgodę na: przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z Usług Konta, nadto fakultatywnie Klient może złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych; na umieszczenie ich w Bazie Kont przez SmartMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku celem wykorzystania ich na potrzeby marketingowe SmartMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w 9 ust. 8 tir. 1 jest warunkiem niezbędnym, aby Klient uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Konta. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych o której mowa w 9 ust. 8 tir. 2 ma jedynie charakter fakultatywny. Klient jest uprawniony do wglądu i aktualizacji swoich danych, zamieszczonych w Bazie Kont oraz do ich poprawiania na każdym etapie korzystania z Serwisu AssetsNinja. 9. W związku z zawarciem Umowy Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od SmartMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku korespondencji na adres pocztowy lub podanych przez Klienta - zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną SmartMedia zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Klienta oraz danych zapisanych na Koncie osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz za wyjątkiem osób upoważnionych przez Klienta. 2. SmartMedia zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania dostępności Serwisu AssetsNinja w celu jego rozbudowy lub konserwacji, sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu AssetsNinja i Konta bez podania przyczyn, natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Konta w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie SmartMedia, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez SmartMedia, zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu AssetsNinja i Konta. 3. SmartMedia zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Konta, jeżeli Klient w sposób rażący lub uporczywy: dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu AssetsNinja, narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste, narusza postanowienia Umowy Konta, wykorzystuje Serwis AssetsNinja do celów promocji i reklamy, a w szczególności do prezentowania reklam. 6 z 9

7 Konto W ramach Usługi Konta, Klient dokonuje wyboru: ilości obsługiwanych przez Serwis AssetsNinja składników, funkcjonalności dostępnych w Serwisie AssetsNinja (pogrupowanych w moduły) oraz rodzajów i ilości dostępów dla aplikacji mobilnych. 2. Usługa Konta wskazana w 11 ust. 1 będzie świadczona przez okres jednego miesiąca kalendarzowego od dnia uiszczenia przez Klienta Opłaty za korzystanie z Usługi Konta, o której mowa 12 ust Klient, celem zapoznania się z funkcjonalnością Usługi Konta uprawniony jest do korzystania z wersji testowej Usługi Konta wskazanych w 11 ust. 1 przez okres 30 dni kalendarzowych bez konieczności uiszczania opłaty ani żadnych innych należności z tego tytułu. 4. W przypadku, gdy Klient nie dokona Opłaty w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu rozpoczęcia korzystania z wersji testowej Usługi Konta, o których mowa w 11 ust. 1 funkcjonalność wersji testowej testowanego Konta zostanie ograniczona i będzie dostępna dla Klienta wyłącznie w trybie tylko do odczytu. 5. Wobec braku aktywności Klienta na Koncie przez okres przekraczający 3 miesiące kalendarzowe, SmartMedia zastrzega sobie prawo usunięcia Konta przypisanego dla Klienta. 6. Po upływie okresu, za jaki uiszczona została ostatnia Opłata i wobec braku uiszczenia stosownych Opłat na dalsze okresy świadczenia Usługi Konta, Usługa Konta zostanie ograniczona i będzie dostępna dla Klienta wyłącznie w trybie tylko do odczytu. 7. Klient ma prawo usunąć Konto w każdym czasie poprzez naciśnięcie w Serwisie AssetsNinja przycisku Usuń konto. Wraz z naciśnięciem przycisku Usuń konto SmartMedia otrzyma automatyczną notyfikację o zamiarze usunięcia konta przez Klienta. Jednakże sam fakt usunięcia konta Klienta zostanie potwierdzony przez SmartMedia - w terminie do 90 dni od dnia otrzymania automatycznej notyfikacji o zamiarze usunięcia konta - em zwrotnym potwierdzającym dokonane usunięcie. Płatności Opłata za Usługę Konta, których mowa w 11 ust. 1 jest Opłatą łączną obejmująca okres jednego miesiąca kalendarzowego, która płatna jest z góry zgodnie ze stawką określoną w Cenniku umieszczonym na stronie internetowej 2. Wynagrodzenie płatne jest za pośrednictwem Serwisu Płatności lub przelewem na konto SmartMedia. W przypadku zakupu Aktywacji u Partnera Opłata uiszczana jest na rzecz Partnera. Opłaty za kolejne okresy, w których Usługa Konta ma być świadczona będą uiszczane zgodnie z niniejszym Regulaminem. 3. W czasie, w jakim Klient uprawniony jest do korzystania z opcji odpłatnej Konta, o której mowa w tabeli wskazanej w 11 ust. 1, Klient uprawniony jest do zmiany wybranych modułów Konta. W przypadku zwiększenia ilości składników, modułów lub dostępów mobilnych, Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz SmartMedia uzupełniającej Opłaty za Usługę Konta równej różnicy między Opłatą za Usługę Konta o nowej funkcjonalności, a dotychczas uiszczoną Opłatą za korzystanie z Konta. Czas, przez jaki Klient uprawniony był do korzystania z opcji Konta w przypadku uiszczenia Opłaty za Usługę Konta o większej funkcjonalności nie ulegnie zamianie. W przypadku zmniejszenia ilości składników, modułów lub dostępów mobilnych, SmartMedia nie zwraca Klientowi dotychczas uiszczonej Opłaty, a nowa Opłata będzie obowiązywała od momentu Prolongaty Aktywacji. 7 z 9

8 4. SmartMedia zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłat za korzystanie z Usługi Konta i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Klientom przy pomocy strony internetowej oraz za pośrednictwem poczty na adres podany podczas zakładania Konta. 5. Płatności za pośrednictwem Serwisu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą lub danym rachunkiem bankowym może posługiwać się wyłącznie ich uprawniony posiadacz. Wykryte przez SmartMedia przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów organów ścigania. 6. Opłata dokonywana jest poprzez obciążenie karty płatniczej (kredytowej, debetowej itd.) lub przelew bankowy. 7. Klient po zatwierdzeniu formularza transakcji (płatności) i wybraniu formy płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową partnera Serwisu Dotpay będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową partnera Serwisu Dotpay będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Dotpay. Postępowanie reklamacyjne Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Konta winna zostać przesłana SmartMedia w formie pisemnej na adres siedziby SmartMedia i określać: dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta; uwagi Klienta; okoliczności uzasadniające reklamację Klienta; ewentualnie sugestie Klienta co do sposobu usunięcia zarzucanej nieprawidłowości. 2. SmartMedia obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz SmartMedia przez podmioty, za które SmartMedia nie ponosi odpowiedzialności bądź działają na rzecz SmartMedia jako podwykonawcy, SmartMedia przesyła Klientowi w terminie 7 dni informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności. 3. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź SmartMedia biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji. Zmiana postanowień Umowy Konta oraz Regulaminu Zmiany Regulaminu dokonane w czasie obowiązywania Umowy Konta są publikowane w Serwisie AssetsNinja. Klient otrzymuje informację o zmianie Regulaminu w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian w postaci odpowiedniego zapisu w Serwisie AssetsNinja zamieszczanego na stronie internetowej oraz wiadomości wysłanej na adres Klienta. 8 z 9

9 2. W terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu w Serwisie AssetsNinja Klient może złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Konta. Po upływie tego terminu Strony wiąże Umowa Konta o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Konta Prawo wypowiedzenia Umowy Konta przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie. 2. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności: w przypadku cesji praw i zobowiązań SmartMedia na osobę trzecią; jeżeli Klient nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian, w przypadku złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zaprezentowania nowej treści Regulaminu lub jego zmiany; w każdym czasie, bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec okresu aktywności Usługi Konta SmartMedia, wynikającego z wniesionej Opłaty. 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Konta za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Konta przez Klienta, SmartMedia zachowuje uiszczoną Opłatę W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Konta SmartMedia niezwłocznie usuwa wszelkie dane zapisane na Koncie. Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U z późn. zm.) ma charakter wiążący. 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu AssetsNinja jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 4. Spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę SmartMedia. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 15 października 2014 roku i jest dostępny na stronie 9 z 9

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo