Spis treści: I. Definicje. Postanowienia ogólne. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: I. Definicje. Postanowienia ogólne. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu."

Transkrypt

1 Spis treści: I. Definicje. II. III. Postanowienia ogólne. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 2. Warunki techniczne. 3. Warunki formalne korzystania z Serwisu. 4. Warunki formalne dotyczące korzystania z płatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu. IV. Warunki świadczenia usług Serwisu: 1. Usługi świadczone nieodpłatnie. 2. Usługi świadczone odpłatnie w ramach Abonamentu. 3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Serwisu. V. Opłaty. VI. VII. Polityka prywatności, reklama. Zablokowanie lub likwidacja konta w Serwisie: 1. Zablokowanie konta w Serwisie. 2. Likwidacja konta w Serwisie. VIII. IX. Reklamacje. Postanowienia końcowe. I. Definicje: Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - regulamin świadczenia usług SOS Odchudzanie. 2. Spółka - KM MAGNUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bernardyńska 3, Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , organizator Serwisu SOS Odchudzanie, podmiot świadczący usługi określone niniejszym Regulaminem. 3. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług w ramach Serwisu SOS Odchudzanie, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Spółką, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.

2 4. Serwis SOS Odchudzanie (dalej zwany Serwisem) - portal internetowy umieszczony pod adresem: wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego integralną część, przy wykorzystaniu której Spółka świadczy usługi w ramach Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie. 5. Użytkownik/Uczestnik - osoba fizyczna, która korzysta z odpłatnych usług Serwisu świadczonych przez Spółkę oraz spełnia wymagania określone Regulaminem. 6. Program Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie - autorski program odchudzający specjalisty żywieniowego Konrada Gacy realizowany od 2003 roku. Program składa się z czterech podstawowych elementów: program żywieniowy, program treningowy, wsparcie motywacyjne, wsparcie w zakresie suplementacji. 7. Gaca Diet System (GDS) - system diet autorstwa Konrada Gacy zaimplementowany do portalu SOS Odchudzanie, na podstawie którego generowane są diety do stosowania przez Użytkowników. 8. Dieta - program żywieniowy dobrany indywidualnie dla danego Użytkownika w ramach Abonamentu. 9. Trening - program treningu fizycznego opracowany indywidualnie dla danego Użytkownika. 10. Suplementy - dietetyczne roślinne suplementy diety wspomagające proces odchudzania. 11. Konsultant - psychologowie, fizjoterapeuci, Liderzy Programu Chudniesz Wygrywasz Zdrowie udzielający Konsultacji żywieniowo - treningowych w ramach Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie, rekomendowani przez Konrada Gacę. 12. Konsultant Dyżurny - Konsultant, który w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych powodujących, iż Konsultacja z wybranym przez Użytkownika Konsultantem nie może się odbyć, prowadzi Konsultację w jego zastępstwie. 13. Lider Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie - osoba, która osiągnęła ponadprzeciętne wyniki w odchudzaniu w ramach realizacji Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie. 14. Konsultacja - spotkanie Użytkownika z Konsultantem rekomendowanym przez Konrada Gacę, za pomocą połączenia audio-wizualnego, bądź telefonicznie, podczas którego następuje omówienie indywidualnego Programu żywieniowo - treningowego, rozmowa motywacyjna oraz omówienie dotychczasowych wyników odchudzania. Czas trwania każdej Konsultacji wynosi 10 minut. Konsultacje prowadzone są w godzinach 8-22 w dniach od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8-15 w soboty z wyłączeniem Świąt ustawowo wolnych od pracy. 15. Cykl Konsultacji - 14-sto dniowy okres, w jakim Użytkownik ma prawo do odbycia jednej Konsultacji. 16. Cykl Diety - 14-sto dniowy okres, na jaki Użytkownik pobiera dietę. 17. Abonament - opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu w określonym okresie czasu (28 dni albo 84 dni). 18. Wymagania techniczne - niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagania dotyczące oprogramowania oraz osprzętu posiadanego przez Użytkownika. 19. Forum - wirtualne miejsce spotkań Użytkowników dostępne dla każdego Użytkownika w ramach Abonamentu. 20. Ranking odchudzania - ranking dotyczący efektów odchudzania wszystkich Użytkowników Serwisu, dostępny w ramach Abonamentu.

3 II. Postanowienia ogólne: 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Serwisu SOS Odchudzanie, świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkowników, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych przez Spółkę na rzecz poszczególnych Użytkowników w ramach Abonamentu. 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Spółka. 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi w przypadku zakupu przez Użytkownika Abonamentu na płatne usługi świadczone przez Spółkę. 4. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom, stanowią wyłączną własność Spółki i są objęte ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 5. Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia praw, o których mowa w pkt. 4 na Użytkownika. 6. Spółka zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Spółki wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej. 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, Użytkowników przedstawione w Serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich. III. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 1. Użytkownik zobowiązany jest podać Spółce wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby na podstawie, których Spółka ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług. W przypadku zaistnienia zmian danych, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik obowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji. 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie. Zakazane jest udostępnianie danych przez Użytkownika osobom trzecim oraz użytkowanie konta Użytkownika przez osoby trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa nie dotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniach poprzednich. 3. Usługi Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywane przez Użytkownika informacji wskazanych przez Spółkę w ramach indywidualnego planu diety bądź planu treningowego na rzecz innych osób fizycznych (w tym innych Użytkowników) oraz podmiotów gospodarczych. W szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać posiadanych informacji do świadczenia usług o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także w celach porównawczych lub poglądowych. 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami przekazywanymi przez Spółkę na stronie internetowej Serwisu. Użytkownika obowiązują ponadto wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet, w szczególności:

4 a) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa. b) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). c) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.). d) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.). e) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www. f) Niedopuszczalne jest nadużywanie środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Serwisu. 5. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 1-4 powyżej. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Serwisu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Spółkę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4 lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Spółkę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu. Publikując dowolne informacje (teksty, zdjęcia, rysunki i inne) w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez Spółkę, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących ze Spółką. 6. Spółka zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do: a) Dokonywania w każdym czasie zmian w zakresie parametrów poszczególnych usług Serwisu świadczonych nieodpłatnie, w tym również do ewentualnego zaprzestania świadczenia niektórych usług nieodpłatnych bez konieczności uzasadniania takiej decyzji. b) Blokowania lub usuwania publikacji Użytkownika w Serwisie naruszających choćby tylko częściowo postanowienia niniejszego Regulaminu. 7. Spółka zastrzega, iż koszty użytkowania Serwisu przez Użytkownika, nie obciążają Spółki. 2. Warunki techniczne. 1. Dla korzystania z usług Serwisu w zakresie bezpłatnych usług oferowanych przez Spółkę, konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych: System operacyjny: Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1); Przeglądarka: Internet Explorer 6 lub nowszy lub przeglądarka innej firmy; Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz); Pamięć operacyjna: 1GB RAM; komputer z monitorem; dostęp do Internetu (łącze o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze); aktywny adres Dla korzystania z usług Serwisu w zakresie płatnych w ramach Abonamentu usług oferowanych przez

5 Spółkę konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych: Kamera internetowa, mikrofon, słuchawki lub głośniki; System operacyjny: Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1); Przeglądarka: Internet Explorer 6 lub nowszy lub przeglądarka innej firmy; Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz); Pamięć operacyjna: 1GB RAM; komputer z monitorem; dostęp do Internetu (łącze o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze); aktywny adres , zainstalowanie wtyczki oprogramowania do wideo konferencji Scopia. 3. Warunki formalne korzystania z Serwisu. 1. Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest do wskazania niepowtarzalnej nazwy Użytkownika oraz hasła dostępu. 4. Warunki formalne dotyczące korzystania z płatnych usług Serwisu w ramach abonamentu. 1. Użytkownikiem Serwisu w zakresie płatnych usług świadczonych przez Spółkę w ramach abonamentu może być wyłącznie osoba fizyczna, która: a) Ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin. b) Ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, a zgodę na korzystanie z płatnych usług wyrażą w jej imieniu rodzice bądź inny opiekun prawny. Zgoda na korzystanie wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno zostać przesłane pod adres Spółki w terminie 7 dni od dnia zakupu Abonamentu. c) Posiada konto w Serwisie SOS Odchudzanie. d) Opłaciła abonament za płatne usługi Serwisu SOS Odchudzanie. e ) Przed przystąpieniem do korzystania z płatnych usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe wypełniła formularz dotyczący stanu zdrowia oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe ustaliła z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych, a także uzyskała zgodę lekarza na stosowanie diety oraz wykonywanie ćwiczeń fizycznych. g) W trakcie korzystania z planów dietetycznych i treningowych kontroluje stan zdrowia w konsultacji z odpowiednim lekarzem, powiadamiając niezwłocznie Spółkę o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania. Informacje o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania Użytkownik obowiązany jest podać Konsultantowi podczas następnej Konsultacji oraz przesłać pod adres poczty elektronicznej - 2. Programu oferowanego przez Serwis SOS Odchudzanie w ramach Abonamentu nie mogą realizować : a) osoby, które cierpią na choroby nowotworowe, ze względu na zawartość witamin z grupy B w Suplementach. b) osoby z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym przyjmujące lit, ze względu na niską zawartość sodu w diecie. c) osoby chore na cukrzycę typu I, ze względu na kompozycję programu żywieniowego. d) osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania

6 3. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Serwisu Użytkownik winien: a) Obejrzeć wykład instruktażowy Konrada Gacy. b) Wypełnić kartę zdrowia. c) Opłacić Abonament (28 dniowy lub 84 dniowy). d) Zamówić pierwszą Konsultację. 4. Spółka oświadcza, a Użytkownik wyraża zgodę, iż Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) uprawnienie do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Serwisu w ramach Abonamentu, przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy. Opisane w zdaniu poprzednim uprawnienie nie przysługuje Użytkownikowi ze względu na charakter świadczonych przez Spółkę usług w ramach Abonamentu, w szczególności ze względu na fakt, iż świadczenie usług przez Spółkę rozpoczyna się przed upływem okresu dziesięciu dni, świadczenie to ma charakter osobisty (ściśle związany z osobą konkretnego Użytkownika) oraz, ze względu na specyfikę udzielanych na rzecz Użytkownika usług świadczenie nie podlega zwrotowi. IV. Warunki świadczenia usług Serwisu: 1. Usługi świadczone nieodpłatnie. 1. Usługami Serwisu świadczonymi Użytkownikowi nieodpłatnie są wszystkie usługi w Serwisie, z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie. 2. Spółka zastrzega, iż korzystanie z części usług Serwisu świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie. 2. Usługi świadczone odpłatnie w ramach abonamentu. 1. Usługami Serwisu świadczonymi na rzecz Użytkownika przez Spółkę w ramach Abonamentu (w cenie Abonamentu) są: a) Kompleksowy indywidualny program odchudzania oparty na podstawie danych Użytkownika (w szczególności: płci, wieku, wagi) na okres ważności Abonamentu, podlegający odpowiednim modyfikacjom w oparciu o efekty osiągane przez Użytkownika. b) Dobór odpowiedniej suplementacji naturalnej wspomagającej proces odchudzania Użytkownika. d) Kompleksowy indywidualny program treningowy na okres ważności Abonamentu podlegający zmianom w oparciu o założenia, wytyczne i postępy treningowe Użytkownika. e) Konsultacje żywieniowo - treningowe z elementami motywacji w formie spotkań za pomocą urządzeń audio - wideo, bądź przy pomocy połączenia telefonicznego. 2. W ramach miesięcznego Abonamentu Użytkownik otrzymuje: a) Dwie Konsultacje audio - wideo, bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem dotyczące Programu żywieniowego, planu treningowego i doboru suplementów. b) Dwa dwutygodniowe Programy diety.

7 c) Dwa dwutygodniowe Programy treningowe. d) Suplement diety SWL Vitamin King o wartości 59 zł. (60 tabletek) z zastrzeżeniem pkt 4. e) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). f) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 3. W ramach trzymiesięcznego Abonamentu Użytkownik otrzymuje: a) Sześć Konsultacji audio-wideo bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem. b) Sześć dwutygodniowych Programów diety. c) Sześć dwutygodniowych Programów treningowych. d) Suplement diety SWL Vitamin King o wartości 177 zł.(180 tabletek) z zastrzeżeniem pkt 4. e) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). f) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 4. Suplement diety SWL Vitamin King w ramach Abonamentu oferowany jest wyłącznie dla Użytkowników zamieszkałych na obszarze Polski. Suplement diety SWL Vitamin King nie przysługuje Użytkownikom korzystającym z Usług Serwisu na podstawie akcji promocyjnych oferowanych przez Spółkę bądź w drodze konkursu. Spółka w ramach Abonamentu ponosi koszty wysyłki suplementu (Poczta Polska - przesyłka polecona), jednakże w przypadku braku dokonania odbioru wskazanej przesyłki przez Użytkownika, koszty ponownej przesyłki obciążają Użytkownika. 3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Serwisu. 1. Świadczenie usług Serwisu w ramach Abonamentu odbywa się w cyklach liczących 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pierwszym dniem Cyklu Diety jest dzień następny po dniu odbycia pierwszej Konsultacji. Pierwszym dniem Cyklu Konsultacji jest dzień odbycia pierwszej Konsultacji. W ramach Abonamentu 28 dniowego Użytkownikowi przysługują 2 Cykle Diety oraz 2 Cykle Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu 84 dniowego Użytkownik otrzymuje 6 Cykli Diety oraz 6 Cykli Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu Użytkownik w celu prawidłowego korzystania z Usług Serwisu winien dokonać zamówienia konsultacji w czasie trwania Cyklu Konsultacji, uczestniczyć w Konsultacji, dokonać poboru diety oraz planu treningowego. Trening zalecany jest Użytkownikowi podczas Konsultacji. Użytkownik nie ma możliwości pobierania Treningu poza Konsultacją. Dieta, z wyłączeniem przypadku poboru pierwszej diety, która musi zostać pobrana podczas pierwszej Konsultacji, może być pobierana przez Użytkownika niezależnie od Konsultacji. Wszystkie plany diet oraz plany treningu oraz historia Konsultacji są archiwizowane w zakładce Moje Odchudzanie w Serwisie. 2. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu następuje w dniu pierwszej Konsultacji. Dzień pierwszej Konsultacji jest pierwszym dniem Abonamentu. W dniu pierwszej Konsultacji Użytkownik otrzymuje dostęp do planu diety oraz planu treningowego na okres 14 dni. 3. Termin pierwszej Konsultacji ustala Użytkownik podczas aktywacji Abonamentu. Wybierając termin pierwszej konsultacji Użytkownik ma możliwość ustalenia pozostałych terminów Konsultacji w ramach zakupionego Abonamentu (odpowiednio do ilości Konsultacji przysługujących w ramach Abonamentu). Spółka zastrzega sobie prawo do przedstawienia grafików pracy Konsultantów z minimalnym terminem wyprzedzenia wynoszącym 2 tygodnie.

8 4. Udział Użytkownika w Konsultacji wymaga potwierdzenia w czasie pomiędzy 30 min, a 5 min przed terminem (godziną) planowanej Konsultacji w oknie połączenia z Konsultantem. Konsultacja potwierdzona przez Użytkownika uważana jest za zrealizowaną. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona potwierdzenia Konsultacji, zgodnie z warunkami opisanym w zdaniach poprzednich, zaplanowana Konsultacja nie będzie zrealizowana. Wówczas termin Konsultacji, która nie została potwierdzona jest dostępny dla wszystkich Użytkowników (każdy Użytkownik może dokonać rezerwacji wskazanego terminu Konsultacji), bez dodatkowego potwierdzenia obecności. W przypadku niepotwierdzenia pierwszej konsultacji Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do przeniesienia terminu pierwszej konsultacji na inny wybrany przez Użytkownika, dowolny termin. Nowy termin pierwszej konsultacji jest wówczas uważany za pierwszy dzień Abonamentu 5. Podczas pierwszej Konsultacji Użytkownik otrzymuje dostęp do pobrania pierwszej diety. Dieta generowana jest na 14 kolejnych dni i rozpoczyna się od dnia następnego po dniu Konsultacji. Kolejna Konsultacja może się odbyć nie wcześniej niż następnego dnia po zakończeniu każdego 14-dniowego cyklu Konsultacji w ramach Abonamentu. Kolejna dieta oferowana na rzecz Użytkownika generowana jest najwcześniej na dwa dni przed następnym Cyklem Diety 6. Użytkownik na 24 godziny przed zarezerwowaną Konsultacją może dokonać zmiany terminu Konsultacji 7. W przypadku zaistnienia problemów technicznych przy połączeniu audio-wideo w ramach Konsultacji, Spółka zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do przeprowadzenia danej Konsultacji przy pomocy połączenia telefonicznego. Połączenie zostaje zrealizowane przez Spółkę w godzinie odpowiadającej zamówionej i potwierdzonej Konsultacji audio-wideo. Konsultacja telefoniczna odbywa się poprzez połączenie z numerem telefonu Użytkownika wskazanym w formularzu rejestracji. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Spółka. W przypadku nie nawiązania połączenia po trzykrotnej próbie nawiązania połączenia, Konsultacja uważana jest za zrealizowaną. 8. Uczestnik może codziennie wypełniać pomiary w karcie zdrowia. Wskazane przez Użytkownika uzupełnienia zostają zaimplementowane w systemie GDS, co 13 lub14 dni kalendarzowych. Warunkiem koniecznym dla wygenerowania kolejnej diety na rzecz Użytkownika jest wprowadzenie każdorazowo aktualizacji danych do karty zdrowia w 13 lub 14 dniu Cyklu Diety (w przeciwnym razie dieta nie będzie mogła zostać wygenerowana przez System na rzecz Użytkownika). W przypadku opóźnienia wprowadzenia danych do karty zdrowia, dieta zostanie wygenerowana z proporcjonalnym opóźnieniem. Wygenerowana dieta zawierać będzie Program na okres 14 dni, jednakże bez uwzględnienia zaistniałego opóźnienia (zaproponowany Program diety obejmuje również dni opóźnienia). 9. W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się na kolejnej Konsultacji może on wybrać inny dostępny termin w danym (kolejnym) 14 dniowym Cyklu Konsultacji. Jeżeli Użytkownik nie odbędzie Konsultacji w danym Cyklu Konsultacji - Konsultacja Użytkownikowi nie przysługuje i Użytkownik nie ma możliwości umówienia danej Konsultacji w innym (kolejnym) Cyklu Konsultacji. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika terminu Konsultacji, Użytkownikowi przysługuje możliwość poboru diety generowanej automatycznie przez program. Do wygenerowania diety przez program niezbędne jest odbycie wcześniejszej Konsultacji. Dieta generowana automatycznie zawiera informacje o ograniczonym zakresie, do uzyskania diety w pełnym zakresie niezbędne jest odbycie Konsultacji przez Użytkownika. 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie odbędzie dwóch następujących po sobie Konsultacji, program Użytkownika zostanie zmodyfikowany. W takim przypadku Użytkownikowi zablokowane zostają niektóre funkcje Systemu. Dla przywrócenia wszystkich funkcji Systemu Użytkownik zobligowany jest : a) Wypełnić kartę zdrowia. b) Zamówić termin Konsultacji. c) Odbyć Konsultację.

9 O zakresie modyfikacji programu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. 11. W przypadku, gdy Użytkownik nie opłaci Abonamentu, konto Użytkownika zostanie zablokowane. Wówczas Użytkownikowi przysługuje dostęp jedynie do modułu Moje płatności", w którym Użytkownik może dokonać opłaty za Abonament. W przypadku dokonania opłaty za Abonament z opóźnieniem, czas trwania Abonamentu liczony jest od momentu odbycia Konsultacji (analogicznie do pierwszej aktywacji usługi). Po dokonaniu opłaty następuje odblokowanie konta Użytkownika. 12. W przypadku, gdy zamówiona przez Użytkownika Konsultacja z powodów losowych nie może się odbyć z wybranym Konsultantem, Użytkownikowi zostanie przydzielona Konsultacja z innym Konsultantem Spółki, bądź Konsultantem dyżurnym w terminie ustalonym przez Użytkownika. 13. Spółka oświadcza, a Użytkownik potwierdza (wyraża zgodę), że: a) Do prawidłowego wykonywania przez Spółkę usług w ramach Abonamentu niezbędne jest czynne współdziałanie Użytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji dotyczących danych Użytkownika. b) Stosowanie diety oraz treningów fizycznych w ramach Abonamentu może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania diety oraz planu treningowego, przeprowadził z odpowiednim lekarzem Konsultacje, celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia i wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uzyskał zgodę lekarza na udział w prowadzonym przez Spółkę Programie odchudzania. c) Indywidualny plan dietetyczny oraz treningowy umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia oraz planu treningowego ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI). d) Uprawianie sportu (ćwiczeń fizycznych) wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. e) Przy korzystaniu z usług Serwisu dokonywanych w ramach Abonamentu Użytkownik zobowiązuje się stosować się ściśle do indywidualnych planów dietetycznych i treningowych, oferowanych przez Spółkę. f) Plany dietetyczno - treningowe mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej Konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez Spółkę (Konsultantami), po uprzednim uzgodnieniu przez Użytkownika modyfikacji planów z odpowiednim lekarzem. g) Użytkownikowi nie wolno modyfikować planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale osób trzecich. h) Indywidualne plany dietetyczne oraz plany treningowe, pomimo iż przygotowywane są w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, a także z wykorzystaniem bogatego doświadczenia Konrada Gacy oraz innych Konsultantów Spółki w tym zakresie, ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności. i) Celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa świadczonych usług, Konsultacje prowadzone w ramach Abonamentu są nagrywane i utrwalane za pomocą urządzeń elektronicznych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

10 14. Spółka oświadcza, iż w okresie ważności Abonamentu, uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Abonamentu, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z celem świadczonych na rzecz Użytkownika usług. Materiały, przekazane w ramach Abonamentu Użytkownikowi, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Serwisu, zapisywane wyłącznie w pamięci urządzenia Użytkownika oraz drukowane tylko i wyłącznie celem używania wskazanych materiałów przez Użytkownika. 15. Z uwagi na charakter świadczonych usług, a także złożoność ludzkiego organizmu Spółka oświadcza, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia Użytkownika podczas wykonywania planów dietetyczno - treningowych oferowanych przez Spółkę, jak również po zakończeniu świadczenia usług w ramach Abonamentu przez Spółkę. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie dochodził od Spółki żadnych roszczeń z tytułu pogorszenia się stanu zdrowia Użytkownika, zaistnienia jakichkolwiek kontuzji przy wykonywaniu planów treningowych, bądź chorób zaistniałych w okresie wykonywania wskazanych w ramach Abonamentu planów dietetycznych i treningowych. V. Opłaty: 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu. 2. Aktywacja Abonamentu następuje w dniu pierwszej Konsultacji. 3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od dnia aktywacji Abonamentu (pierwszej Konsultacji) do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie. 4. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany. W przypadku zaistnienia przerwy w działaniu Serwisu trwającej dłużej niż 3 (trzy) dni powstałej z wyłącznej winy Spółki, okres trwania Abonamentu zostanie automatycznie przedłużony o czas zaistniałej przerwy. 5. W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu Użytkownik opłaci kolejny Abonament, aktywacja kolejnego Abonamentu następuje w dniu następnym po ostatnim dniu obowiązywania Abonamentu poprzedniego. 6. Zryczałtowana cena Abonamentu na usługę Serwisu wynosi: a) W przypadku Abonamentu na 28 dni: dla Użytkowników zamieszkałych na terenie Polski - 279, 00 zł., dla Użytkowników z zagranicy 259, 00 zł. b) W przypadku Abonamentu na 84 dni: dla Użytkowników zamieszkałych na terenie Polski - 779, 00 zł, dla Użytkowników z zagranicy 719, 00 zł. 7. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 8. Spółka informuje, iż Abonament związany jest wyłącznie z kontem Użytkownika w Serwisie w ramach, którego został zamówiony. Powyższe powoduje, iż nie ma możliwości zaliczenia Abonamentu na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec Spółki lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika wobec Spółki. VI. Polityka prywatności, reklama: 1. Spółka szanuje prywatność swoich Użytkowników. Wobec każdego Użytkownika Serwisu SOS Odchudzanie ma zastosowanie Polityka Prywatności zawarta w niniejszym Regulaminie.

11 2. Spółka oświadcza, iż: a) Jest administratorem danych osobowych Użytkownika. b) Zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika. c) Stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych Użytkowników. d) Przetwarza dane osobowe Użytkownika, wyłącznie za jego zgodą na podstawie niniejszego Regulaminu oraz upoważnienia ustawowego. 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do wskazanych danych osobowych oraz ich zmiany w każdym czasie. 4. Dozwolone jest korzystanie z usług Serwisu przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika). 5. Administrator Serwisu gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika: a) Dane zbierane podczas rejestracji, w szczególności adres oraz hasło Użytkownika umożliwiające zalogowanie się do Serwisu. b) Dane zbierane podczas transakcji zakupu, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności. c) Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie Serwisu, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. d) Dane zbierane podczas kontaktu z Administratorem Serwisu za pośrednictwem strony internetowej, telefonu, poczty itp., dotyczące m. in. danych określonych w pkt III.4.1.e-g niniejszego Regulaminu, tj. stanu zdrowia, wagi oraz wzrostu Użytkownika. 6. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez Spółkę są wykorzystywanie w następujący sposób: a) Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do systemu. b) Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Zamawiającego pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. c) Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a serwisem SOS Odchudzanie są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Jednocześnie, Spółka zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do publikowania treści zapytań kierowanych przez Użytkownika do Spółki związanych z przedmiotem działania Serwisu, a także udzielonych przez Spółkę odpowiedzi. Spółka oświadcza, iż Użytkownik, którego pytanie zostanie upublicznione pozostaje anonimowy. d) Spółka oświadcza, iż dane w zakresie stanu zdrowia Użytkownika przekazywane są wyłącznie lekarzowi współpracującemu przy realizacji Programu Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie. 7. Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo do wykorzystywania Serwisu w celach prowadzenia działalności: komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wobec Użytkowników, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści o charakterze reklamowym, informacyjnym, komercyjnym dotyczących zarówno produktów i usług oferowanych przez Spółkę, jak też produktów i usług podmiotów innych niż Spółka.

12 8. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie, wyraża zgodę na: a) przetwarzanie przez Spółkę dla celów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą danych osobowych zarówno w danym momencie jak i w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim udzielona jest nieodpłatnie. b) otrzymywanie od Spółki, pracowników, współpracowników lub kontrahentów Spółki, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (reklam, ankiet, propozycji, zapytań etc.). Użytkownik nie jest obowiązany do udzielania odpowiedzi na otrzymywane informacje, udziału w konkursach, bądź zakupu jakichkolwiek towarów. 9. Spółka oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Serwisu niezbędne jest każdorazowo wskazanie adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanego przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Serwisu. 10. Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Zasad Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia, poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszych Zasad w witrynach internetowych SOS Odchudzanie. W przypadku wprowadzenia zmian do wspomnianych Zasad, zmiany te będą obowiązywać tylko wobec danych osobowych zgromadzonych po umieszczeniu zmienionej wersji Zasad w odpowiedniej witrynie internetowej Serwisu SOS Odchudzanie. 11. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U Nr 101 poz. 926), każdy Użytkownik serwisu SOS Odchudzanie ma prawo do poprawiania, uzupełniania, sprostowania i żądania usunięcia swoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych zasad lub zakresu wykorzystania danych osobowych, należy skontaktować się Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub listownie na adres: KM MAGNUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bernardyńska 3, Lublin. VII. Zablokowanie lub likwidacja konta w Serwisie: 1. Zablokowanie konta w Serwisie. 1. Spółka zastrzega, iż może zablokować konto Użytkownika czasowo, jeżeli Użytkownik pomimo upomnienia za pomocą poczty elektronicznej korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem. 2. Zablokowanie konta może nastąpić na okres od 1 do 14 dni. 3. W przypadku czasowego zablokowania konta opłata z tytułu Abonamentu Użytkownika nie podlega zwrotowi, bądź proporcjonalnemu zmniejszeniu. 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i wyraża zgodę, na zablokowanie przez Spółkę konta w Serwisie w przypadku naruszenia Regulaminu. Użytkownik akceptuje ponadto fakt, iż zablokowanie konta nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu. 2. Likwidacja konta w Serwisie. 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie. 2. Spółka zastrzega, a Użytkownik wyraża zgodę, iż Spółka może zlikwidować konto Użytkownika w Serwisie, w przypadku, gdy:

13 a) Użytkownik pomimo trzykrotnego zablokowania konta przez Spółkę na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1-3 w dalszym ciągu rażąco narusza Regulamin. b) Użytkownik nie korzystał z Serwisu w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy oraz nie posiada ważnego Abonamentu. 3. Likwidacja konta powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych na koncie przez Użytkownika. 4. Użytkownik oświadcza, iż został powiadomiony przez Spółkę, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie stanowi wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług Serwisu. 5. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę oraz rozumie, że likwidacja konta przez Spółkę na podstawie niniejszego Regulaminu stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika, a zatem nie uprawnia Użytkownika do zwrotu ceny Abonamentu. 6. Użytkownik oświadcza, że zablokowanie lub likwidacja konta Użytkownika zgodnie z Regulaminem nie może stanowić podstawy do wystąpienia Użytkownika z roszczeniami przeciwko Spółce, w szczególności o zapłatę bądź odszkodowanie. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Spółki z tytułu zablokowania bądź likwidacji konta. VIII. Reklamacje: 1. Reklamacje z tytułu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, mogą być składane: a) Na adres siedziby Spółki, w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem Użytkownika, zgodnie z wzorem reklamacji dostępnym pod linkiem: b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: 2. Reklamacje, w związku ze złożeniem, których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości ceny Abonamentu lub środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu, Użytkownik składa wyłącznie w formie określonej w pkt 1 a. 3. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika wraz z podaniem konta, z którego Użytkownik korzysta w ramach korzystania z usług Serwisu oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem. 5. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Spółkę stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu. IX. Postanowienia końcowe: 1. Spółka zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych ze Spółką.

14 2. Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych w szczególności ze zmianą: a) Warunków świadczenia usług Serwisu. b) Warunków korzystania z usług Serwisu. c) Zmianą funkcjonalności Serwisu. d) Obowiązujących przepisów prawa. 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie. Spółka poinformuje dodatkowo Użytkownika o dokonaniu zmian Regulaminu przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika wykorzystywany w ramach korzystania z usług Serwisu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany w Regulaminie. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług Serwisu rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Spółki. 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Spis tre ci: I. Definicje: Spółka - Gaca System z ograniczona odpowiedzialno

Spis tre ci: I. Definicje: Spółka - Gaca System z ograniczona odpowiedzialno Spis treści: I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. III. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 2. Warunki techniczne. 3. Warunki formalne korzystania z Serwisu.

Bardziej szczegółowo

Poradnia Dietetyczna FIT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Poradnia Dietetyczna FIT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Poradnia Dietetyczna FIT www.poradniadietetyczna.fit.pl.fit.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Definicje Znaczenie terminów używanych w niniejszym regulaminie: Regulamin niniejszy regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Portalu www.zmienswojecialo.pl

1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Portalu www.zmienswojecialo.pl REGULAMIN 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Portalu www.zmienswojecialo.pl 2. Portal - serwis internetowy www.zmienswojecialo.pl znajdujący się w pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY ABONAMENTÓW W GACA CENTRUM POZNAŃ

REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY ABONAMENTÓW W GACA CENTRUM POZNAŃ REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY ABONAMENTÓW W GACA CENTRUM POZNAŃ I. Definicje Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin niniejszy regulamin przedsprzedaży Abonamentu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Pracowniadiet.pl

Regulamin portalu internetowego Pracowniadiet.pl Regulamin portalu internetowego Pracowniadiet.pl 1 DEFINICJE Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin niniejszy regulamin portalu internetowego Pracowniadiet.pl;

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu Greenport.pl

Warunki korzystania z Serwisu Greenport.pl Regulamin I. Definicje Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: A. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez GREEN PORT AKADEMIĘ ZDROWIA; B.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pacjenta

Regulamin Portalu Pacjenta Regulamin Portalu Pacjenta I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: PBL Development Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 15A 20-950 Lublin phone: (81)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin -

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z usługi Blox Lite",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl Data utworzenia: 01.11.2012 I Postanowienia ogólne 1.1. Właścicielem i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest: FHU MITON ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN strony internetowej (zwanej dalej Portal WE TFI ) Postanowienia ogólne

REGULAMIN strony internetowej  (zwanej dalej Portal WE TFI ) Postanowienia ogólne REGULAMIN strony internetowej www.warsawequitytfi.com (zwanej dalej Portal WE TFI ) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin sporządzony został przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, 41-706 Ruda Śląska, NIP 641-228-09-57, REGON 241244899 PORTAL - prowadzony przez BIS w języku polskim serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług MeetOnFit.com

Regulamin świadczenia usług MeetOnFit.com Regulamin świadczenia usług MeetOnFit.com Opublikowany dnia 01.10.2016r. I. Definicje: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług Serwisu MeetOnFit.com 2. Usługodawca - Inside Technology Stream

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie SzEPP 3 Korzystanie z usług serwisu 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU GACASYSTEM.pl

REGULAMIN SERWISU GACASYSTEM.pl REGULAMIN SERWISU GACASYSTEM.pl I. Definicje Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług oferowanych przez GACASYSTEM.pl., którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Definicje 1. OWU Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia. 2. Organizator BSO Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo