PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu Strona 1 z 10

2 I. WSTĘP 1. Szkolny program profilaktyki powstał w oparciu o wieloletnią diagnozę środowiska szkolnego Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu. Informacje zebrano od szerokiego grona społeczności szkolnej i rodziców. 2. Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie: a. rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, b. ankiet badających spostrzeżenia i odczucia uczniów, c. ankiet wypełnianych przez wychowawców klas, d. rozpoznania problemów, trudności i potrzeb uczniów przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa. II. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM NR X 1. Zaniżona frekwencja uczniów wagary, opuszczanie lekcji, spóźnianie się na lekcje. 2. Trudności w nauce i lekceważenie obowiązków szkolnych, słaba motywacja do nauki. 3. Obniżona kultura osobista uczniów i stosowanie wulgaryzmów w mowie codziennej. 4. Zakłócenia w procesie prawidłowej komunikacji. 5. Podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych: a. eksperymentowanie ze środkami uzależniającymi, w tym z urządzeniami umożliwiającymi używanie substancji zagrażających zdrowiu i życiu typu e-papieros b. podejmowanie prób wczesnej inicjacji seksualnej, c. niekontrolowane używanie mediów i Internetu (smartfony, tablety, komputery). 6. Zaburzenia emocjonalne (słaba odporność psychiczna, niska samoocena, słaba odporność na stres, samotność, depresje, zaburzenia odżywiania się, tendencje do samookaleczenia się, apatia). 7. Zaburzenia zdrowego stylu życia a zwłaszcza zaburzenia odżywiania: otyłość, anoreksja, bulimia. 8. Unikanie zajęć z wf. 9. Problemy zdrowotne. 10. Nadmierna liczebność klas. III. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Minimalizowanie zagrożeń i zaburzeń zachowania uczniów. 2. Wzmacnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych, warunkujących odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 3. Wspieranie uczniów w dążeniu do rozwoju indywidualnego i społecznego, do rozwoju zdolności, zainteresowań i świadomego stosunku do siebie i innych osób. 4. Budowanie dobrych osobistych kontaktów uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic, uczeń - rodzic - nauczyciel. 5. Promowanie trybu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w dorastaniu do dorosłego i odpowiedzialnego życia 6. Kształtowanie postaw reagowania na niepożądane zjawiska i zachowania. IV. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Wspieranie młodzieży, ich rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów osobistych i szkolnych, dostarczanie adekwatnych informacji na temat zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych oraz zaburzeń zachowania. 2. Kontynuowanie działań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu młodzieży: a. eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów; b. kreowanie świadomego stosunku do środków odurzających i korzystania z multimediów i Internetu (komputer, smartfony, tablety etc.); c. wspieranie i pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie (w grupie rówieśniczej, w klasie, w szkole, w rodzinie); Strona 2 z 10

3 d. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w przepisach ogólnych (Przepisy BHP) oraz w Statucie Szkoły; e. edukacja prozdrowotna - w tym promocja zasad zdrowego odżywiania i spędzania czasu wolnego, aktywności fizycznej, higieny, także higieny pracy umysłowej, dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i skutecznej profilaktyki. 2. Kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości: a. stwarzanie uczniom możliwości kontaktu z grupami funkcjonującymi w oparciu o dobre wzorce, promowanie właściwych form spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich pasji i pozytywnego stosunku do drugiego człowieka; b. wzmacnianie postaw poszanowania tradycji i kultury swojego narodu i narodowości innych osób; c. wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną, systematycznym uczestniczeniem w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 3. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem i doskonalenie kompetencji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz dostarczenie wiedzy o sposobach reagowania w sytuacjach kryzysowych. 4. Stwarzanie możliwości do wzmacniania poczucia własnej wartości i budowania adekwatnej samooceny uczniów: a. wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie, w środowisku szkolnym i z osobami dorosłymi; b. dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów; c. uczenie współpracy i podejmowania inicjatyw na rzecz pracy zespołowej; d. doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania życiowych wyborów; e. nabywanie kompetencji mediacyjnych jako sposobu rozwiązywania konfliktów. VI. NARZĘDZIA STOSOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW: 1. Spotkania psychoedukacyjne dla uczniów i rodziców. 2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli. 3. Porady i konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 4. Aktywne metody pracy z młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (w tym podczas wycieczek i imprez szkolnych). 5. Działania o charakterze wychowawczym prowadzone przez wychowawców klas i nauczycieli. 6. Ankiety dla uczniów i nauczycieli. 7. Pomoc innych instytucji specjalistycznych i edukacyjnych. 8. Zasoby bibliotecznego centrum multimedialnego (scenariusze zajęć, ulotki informacyjne, filmy itp.). 9. Wypracowane formy pracy z Samorządem Szkolnym i Wolontariatem. VII. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW: 1. W przypadku zauważenia niewłaściwego zachowania uczniów należy zastosować obowiązujące w LO Nr X procedury. Szczegółowe procedury zawierają załączniki do Statutu: a. załącznik nr 4 do statutu szkoły - procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem, prostytucją; b. załącznik nr 5 do statutu szkoły - zasady postępowania nauczycieli w sytuacji zaobserwowania zmian w zachowaniu lub wyglądzie ucznia; c. załącznik nr 3 do statutu szkoły - procedury postępowania w przypadku problematycznej frekwencji uczniów zawarte w Regulaminie Frekwencji. 2. W przypadku występowania niewłaściwego zachowania ucznia zaleca się - w postępowaniu wychowawczym - zasadę stopniowania metod i form reagowania, przy założeniu, że ich dobór zależy od sytuacji oraz oceny czy, i na ile, narusza ona zasady zawarte w Statucie, oraz zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu ucznia i innych osób. 3. Metody i formy reagowania zapisane są w Programie Wychowawczym szkoły. Strona 3 z 10

4 VIII. SPODZIEWANE EFEKTY (kryteria sukcesu) 1. Utrzymanie wizerunku szkoły przyjaznej i bezpiecznej. 2. Poprawa frekwencji uczniów na lekcjach, w tym na zajęciach wf. 3. Zminimalizowanie zjawiska agresji w szkole (w tym agresji słownej i wulgaryzmów). 4. Wzrost świadomości i wiedzy na temat negatywnych skutków palenia papierosów i eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, w tym używania aplikatorów typu e-papieros. 5. Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów, rozwój ich zdolności i zainteresowań. 6. Zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania różnorodnych metod pracy oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 7. Stosowanie przez wszystkich pracowników szkoły jednolitych procedur w celu szybkiej i adekwatnej interwencji. 8. Stworzenie warunków dla uczniów i rodziców do korzystania z pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole oraz pomoc w uzyskaniu wsparcia instytucji profesjonalnych. 9. Zbudowanie przyjaznych relacji pomiędzy uczniami i ich rówieśnikami oraz uczniami a osobami dorosłymi. 10. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji z punktu widzenia wyboru przyszłej drogi życiowej, przestrzegania prawa, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa osobistego. 11. Sprawne funkcjonowanie uczniów w życiu osobistym i społecznym. 12. Ukształtowanie postaw społecznie pożądanych, nastawionych na współdziałanie i szacunek do drugiego człowieka. 13. Wzmocnienie aktywności Samorządu i Wolontariatu Szkolnego. 14. Doposażenie bibliotecznego centrum multimedialnego w materiały i publikacje dotyczące profilaktyki zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych oraz profilaktyki uzależnień. IX. METODY POMIARU SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWANIA 1. Ankiety dla nauczycieli i rodziców. 2. Ankiety dla uczniów. 3. Rozmowy z nauczycielami i rodzicami. 4. Semestralne analizy wyników nauczania i frekwencji. 5. Wypowiedzi uczniów. 6. Semestralne i całoroczne sprawozdania z pracy nauczycieli i zespołów przedmiotowych. 7. Dokumentacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkole. X. UWAGI 1. Program profilaktyki jest zgodny z programem wychowawczym szkoły. 2. Program profilaktyki będzie poddawany systematycznej ewaluacji i modyfikowany w zależności od występujących problemów i oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli. XI. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie MENiS z dnia r. o nauczaniu i zakresie treści dot. wiedzy o życiu seksualnym człowieka ( Dz. U. 121 poz. 1037). 3. Rozporządzenie MENiS z r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 4. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.532) ). 5. Statut LO Nr X. 6. Program Wychowawczy LO nr X. Strona 4 z 10

5 Załącznik nr 1. FORMY I METODY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W LO Nr X I. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem i komunikowania swoich potrzeb L.P ZADANIA FORMY i METODY PRACY 1 Budowanie adekwatnej 1. Dostarczenie uczniom informacji na temat ich zdolności samooceny uczniów i aktualnego poziomu umiejętności na poszczególnych lekcjach i kształtowanie poczucia w formie kompetentnej oceny. własnej wartości. 2. Dostarczanie uczniom informacji na ich temat w celu wzmacniania pozytywnych postaw i budowania adekwatnej samooceny w ramach zajęć integracyjnych i warsztatowych. 3. Powierzanie uczniom odpowiedzialnych zadań przez nauczycieli i wychowawców. 4. Pomoc w nauce uczniom mającym trudności dydaktyczne w ramach: a. pomocy koleżeńskiej, b. dodatkowych konsultacji nauczycieli. 5. Spotkania indywidualne psychologa /pedagoga z uczniami o zaburzonej samoocenie i niskim poczuciu własnej wartości. 6. Uświadomienie wpływu mediów na budowanie samooceny - (lekcje GDW i rozmowy indywidualne). 7. Diagnozowanie osiągnięć uczniów. 8. Stwarzanie warunków do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, artystycznych etc., zgodnie 2 Budowanie pozytywnych relacji w grupie i środowisku szkolnym z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów. 1. Uświadamianie uczniom korzyści płynących z doskonalenia pożądanych zachowań i umiejętności psychologicznych w ramach różnych form pracy w szkole. 2. Popularyzowanie lektury, filmów DVD na w/w temat. 3. Praca w Samorządach: klasowych, uczniowskim oraz w Wolontariacie. 4. Ćwiczenie współpracy w grupie w ramach zajęć lekcyjnych i warsztatowych. 5. Organizowanie przedsięwzięć klasowych lub szkolnych np. Mikołajki, Andrzejki, Wigilia, sesje naukowe itp. włączanie w ich organizację wszystkich uczniów. 6. Stwarzanie sytuacji dydaktycznych ćwiczących samodzielne lub w grupie opracowanie przez młodzież projektów na wybrany temat. 7. Organizowanie zajęć integracyjnych. 8. Uczenie wyrażania swoich opinii, sądów oraz komunikowania swoich potrzeb w różnych sytuacjach w życiu osobistym i społecznym. 9. Doskonalenie zdolności wypowiadania się w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w trakcie rozmów z nauczycielami i kolegami. 10.Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w drodze mediacji rówieśniczych oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych - w drodze warsztatów dla klasowych liderów prowadzonych przez pedagoga/psychologa. 11. Organizowanie zajęć warsztatowych i lekcji GDW nt.: komunikacji i budowania prawidłowych relacji, tolerancji i praw człowieka. 12. Praca indywidualna pedagoga i psychologa z uczniami, którzy mają problemy z wyrażaniem swoich potrzeb, opinii i emocji. 13. Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, lekcje GDW nt. Strona 5 z 10

6 zasad rekrutacji do szkół wyższych i rynku pracy oraz możliwościach zatrudnienia. II. Kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości L.P ZADANIA FORMY i METODY PRACY 1. Stwarzanie możliwości 1. Działalność młodzieży w Wolontariacie Szkolnym. pozytywnych form 2. Udział uczniów w spotkaniach Grupy Wsparcia spędzania czasu wolnego Rówieśniczego. 3. Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów w ramach pozalekcyjnych kół zainteresowań. 4. Działalność różnych instytucji młodzieżowych: samorządu szkolnego i klasowego, wolontariatu, radiowęzła itp. 5. Możliwość udziału w pracach biblioteki szkolnej w charakterze asystenta bibliotecznego. 6. Rozwijanie zainteresowań sztuką w Szkolnym Teatrze Dziesiątka, w radiowęźle i innych zajęciach o charakterze artystycznym organizowanych w szkole. 7. Organizowanie przeglądów twórczości uczniowskiej. 8. Organizacja zajęć sportowych w formie SKS oraz rozgrywek 2. Promowanie pozytywnych wzorców kultury bycia i stosunku do drugiego człowieka oraz dbałość kulturę słowa 3. Wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną i systematycznym uczestniczeniem w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych międzyklasowych np. z okazji Dnia Wiosny. 1. Kreowanie pozytywnych wzorców zachowania się i wysokiej kultury. a. Przeprowadzenie lekcji GDW poświęconych tematyce kultury bycia. b. Uświadamianie wpływu na kulturę wypowiedzi i zachowań. c. Reagowanie na lekcjach i przerwach na sposób wypowiadania się uczniów oraz na agresję słowną, nieadekwatne zachowanie, mimikę, gesty oraz akty niszczenia mienia, zaśmiecania klas i korytarzy. d. Działania interwencyjne w klasach na niewłaściwe zachowania uczniów. 1. Dokładanie starań o atrakcyjność dydaktyczną lekcji, stosowanie aktywnych metod pracy. 2. Urozmaicanie zajęć z wf - różnorodność zajęć sportowych w celu zainteresowania młodzieży i zmniejszenia liczby niećwiczących. 3. Funkcjonowanie oceniania na lekcjach wf wg zasady promowania systematyczności w usprawnianiu się i osiąganiu progresu na miarę swoich możliwości. 4. Systematyczne, rytmiczne ocenianie osiągnięć uczniów i diagnozowanie indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów. 5. Indywidualizacja pracy na zajęciach stosownie do potrzeb i możliwości uczniów. 6. Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez konsultacje z psychologiem/pedagogiem szkolnym, możliwość uczestniczenia w szkoleniach i w drodze wymiany doświadczeń między nauczycielami. 7. Zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i przestrzeganie go przez wszystkie podmioty szkoły. 8. Przypominanie znajomości Statutu Szkoły, Regulaminu Frekwencji oraz innych procedur wewnętrznych. 9. Publikacja w/w dokumentów i zapewnienie ich dostępności (strona internetowa, biblioteczne centrum multimedialne). Strona 6 z 10

7 III. Kontynuowanie edukacji prozdrowotnej Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu 10. Monitorowanie postępów w nauce oraz frekwencji uczniów. 11. Dbałość o systematyczny kontakt rodziców ze szkołą przez uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w celu pogłębionej wiedzy o postępach, zainteresowaniach uczniów, aktualnych wydarzeniach szkoły. 12. Motywowanie do podejmowania wysiłków intelektualnych i wykonywania dodatkowych zadań w ramach poszczególnych przedmiotów. 13. Zachęcenie do korzystania z zasobów bibliotecznych i konsultacji nauczycieli. 14. Umożliwienie uczniom zdolnym realizowania programu nauczania w ramach IPN i ITN. 15. Stworzenie możliwości pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom zdolnym (konsultacje indywidualne, spotkania grupowe, warsztaty). 16. W przypadkach problemów z frekwencją prowadzenie pracy wychowawczej z zastosowaniem szkolnej procedury postępowania wychowawczego zgodnie Regulaminem Frekwencji. 17. Stwarzanie warunków do zdobywania i korzystania z różnych źródeł informacji. 18. Ćwiczenie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru. 19. Zwracanie uwagi na rolę reklamy w mediach. L.P ZADANIA FORMY I METODY PRACY 1. Dbałość o formę psychiczną i fizyczną uczniów 1. Realizacja kompleksowego programu szkół promujących zdrowie. Organizacja systemowych działań związanych z promocją zdrowego stylu życia zgodnie z opracowywanym co 3 lata Szkolnym Programem promocji Zdrowia podejmujących następujące zagadnienia: - zasady zdrowego odżywiania się i zaburzenia w tym zakresie (otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia); - przeciwdziałanie wadom postawy; - profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, inne substancje zmieniające świadomość, papierosy i urządzenia typu e- papieros, Internet, multimedia etc.); - choroby cywilizacyjne (cukrzyca, nadciśnienie, otyłość) i choroby nowotworowe - higiena i profilaktyka zdrowotna, samobadanie. 2. Informowanie uczniów i rodziców na temat placówek samopomocowych i punktów konsultacyjnych. 3. Współpraca z placówkami specjalistycznymi udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, porządkowej (np. z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Wojewódzką Poradnią Uzależnień, PZP, PPP, Urzędem Miejskim, Strażą Miejską, Policją, Sądem i innymi). 4. Działalność edukacyjna przy wykorzystaniu literatury, filmów video, ulotek etc., współpraca z placówkami służby zdrowia, innymi szkołami oraz innymi placówkami. 5. Rozpoznanie sytuacji zdrowotnej i sytuacji psychospołecznej uczniów. 6. Popularyzowanie zdrowego stylu życia w różnych formach: a. lekcje wf, GDW, edukacji dla bezpieczeństwa, biologii i przyrody oraz podstaw przedsiębiorczości; b. zajęcia warsztatowe; c. obozy ekologiczne; d. mecze, konkursy, itp; Strona 7 z 10

8 2. Dorastanie i dojrzewanie do dorosłego życia e. działalność koła turystycznego. 7. Udział w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych. 8. Organizacja Szkolnego programu promocji zdrowia z okazji Dnia Wiosny. 9. Współpraca z pielęgniarką szkolną i organizowanie z jej pomocą zajęć GDW lub warsztatów na temat: higieny, profilaktyki zdrowia fizycznego w dobie chorób cywilizacyjnych i innych aspektów zdrowego stylu życia. 10. Prowadzenie cyklicznych zajęć z pierwszej pomocy w drodze lekcji edb oraz koła przedmiotowego (na zapotrzebowanie uczniów/w miarę możliwośći organizacyjnych szkoły). 11. Zdobywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych - w drodze lekcji GDW (zgodnie planem pracy wychowawcy klas). 12. Zajęcia GDW - Zanim uzyskam prawo jazdy - w ruchu komunikacyjnym (ewentualnie we współpracy z Policją i innymi instytucjami). 13. Zachęcanie uczniów do startu w konkursie motoryzacyjnym dla szkół ponadgimnazjalnych (wg potrzeb). 1. Możliwość udziału w zajęciach Przygotowanie do życia w rodzinie. 2. Uświadamianie wartości rodzinnych w ramach katechezy i zajęć lekcyjnych. 3. Lekcje GDW dot. problematyki dojrzewania, odpowiedzialnych wyborów życiowych i rozpoznawania zaburzeń zdrowotnych i emocjonalnych. 4. Rozwiązywanie indywidualnych problemów młodzieży w ramach indywidualnych spotkań z pedagogiem i psychologiem. 5. Zapewnienie dostępu do informacji o możliwości terapii. 6. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w drodze pomocy rówieśniczej - szkolenia dla młodzieżowych liderów (mediacje, rówieśnicze grupy wsparcia). 7. Stałe monitorowanie problemów występujących w szkole poprzez: a. opracowanie i cykliczne przeprowadzanie ankiet, b. aktualizacja Programu Wychowawczego szkoły, c. opracowanie raportu na podstawie ankiet wraz z propozycją tematów lekcji GDW zgodnych z problemami występującymi w klasie. IV. Podejmowanie działań sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży L.P ZADANIA FORMY I METODY PRACY 1. Eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów oraz przejawów agresji i przemocy 1. Współpraca z Radą Rodziców, Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Wojewódzką Przychodnią Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Terapeutyczną i innymi instytucjami. 2. Reagowanie zgodnie z wypracowanymi procedurami w przypadku zauważenia zmiany zachowania lub wyglądu uczniów. 3. Przeprowadzanie cyklicznych lekcji GDW nt. bezpiecznych wakacji. 4. Uświadomienie konsekwencji spowodowanych nieprzestrzeganiem praw, zasad i ustaw (np. piractwo komputerowe, łamanie praw autorskich). 5. Bezpieczeństwo w sieci - zasady funkcjonowania w wirtualnym świecie na zajęciach informatyki w klasach I oraz Strona 8 z 10

9 2. Wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie z konfliktem, stresem, napięciem emocjonalnym i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 3. Edukacja dotycząca zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych na zajęciach GDW. 6. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia - na lekcjach GDW. 7. Powołanie i działalność rzecznika praw ucznia w strukturach Samorządu Uczniowskiego. 8. Uświadamianie praw i obowiązków uczniów i ich rodziców w ramach cyklu prelekcji przedstawicieli Straży Miejskiej: Odpowiedzialność prawna młodzieży i ich rodziców. 9. Cykliczne podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń, zwłaszcza dla młodych nauczycieli i wychowawców. 10. Gromadzenie literatury fachowej na w/w temat. 11. Prelekcje Straży Miejskiej dla uczniów, rodziców, nauczycieli na temat działalności grup nieformalnych i sekt oraz prawnych aspektów funkcjonowania w sieci. 12. Zajęcia GDW nt. subkultur młodzieżowych. 13. Wykorzystanie filmów DVD, artykułów prasowych na lekcjach w celu uświadomienia wpływu środków masowego przekazu na wzorce naszych zachowań, na motywy ludzkich działań. 14. Lekcje GDW- Problematyka ochrony praw autorskich. 15. Przemoc w rodzinie - prawne uwarunkowania zjawiska, jak reagować na obserwowane zjawiska przemocy w rodzinie Niebieska karta - poszerzanie wiedzy nauczycieli, rodziców i uczniów w drodze współpracy z MOPS-em i Policją. - informowanie uczniów o sposobach przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w formie indywidualnych rozmów z pedagogiem/psychologiem. 1. Zajęcia na temat eliminowania napięcia i stresu: Jak radzić sobie ze stresem : a. zajęcia dla rodziców klas maturalnych nt. stresu egzaminacyjnego młodzieży. b. zajęcia warsztatowe dla uczniów. 2. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów psychologicznych, frustracji i stresu w drodze rozmów indywidualnych i w grupie klasowej. 3. Edukacja na temat funkcjonowania człowieka w warunkach stresu (na lekcjach biologii i edb) i uświadamianie wpływu emocji na nasze zachowanie. 4. Terapia indywidualna uczniów. 5. Zajęcia warsztatowe dla klas organizowane w sytuacjach zaistniałego konfliktu. 6. Praca indywidualna psychologa i pedagoga z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 7. Rozwiązywanie spraw konfliktowych w drodze pracy zespołów wychowawczych zwoływanych w składzie stosownym do sytuacji (np. z udziałem przedstawiciela Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców, Straży Miejskiej, Policji etc.) oraz mediacji rówieśniczych. 8. Akcja informacyjna dla rodziców na temat placówek samopomocowych, punktów konsultacyjnych, poradni. 1. Zajęcia warsztatowe lub lekcje na temat przewidywania konsekwencji związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych, takich jak np. eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, kradzieże, oszustwa, przedwczesna inicjacja seksualna etc. 2. Uświadamianie zagrożeń związanych z eksperymentowaniem ze środkami uzależniającymi oraz nadmiernym używaniem komputera i TV - w formach stosownych do wieku młodzieży, z wykorzystaniem zasobów bibliotecznego centrum multimedialnego - np. gotowe scenariusze GDW, filmów, ulotek Strona 9 z 10

10 informacyjnych etc. 3. Akcja antynikotynowa w ramach Programu Promocji Zdrowia z okazji Dnia Wiosny i programów ogólnopolskich np. lekcje lub warsztaty antynikotynowe dla młodzieży, konkurs na plakat o tematyce antynikotynowej lub antyalkoholowej. 4. Realizacja programów antyalkoholowych np. KOREKTA we współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę. 5. Lekcje GDW nt. poszukiwania pożądanych sposobów zaspokajana potrzeb i rozładowywania napięć bez używania środków zmieniających świadomość. 6. Prowadzenie lekcji gdw nt przygotowania do świadomego korzystania ze środków multimedialnych. 7. Lekcje GDW nt. umiejętności odmawiania i obrony przed presją grupy. 8. Reagowanie zgodnie z ustalonymi zasadami w przypadku stwierdzenia użycia środków odurzających (kontrakt). Strona 10 z 10

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w LEGNICY 2015/2016 2016/2017 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w LEGNICY 2015/2016 2016/2017 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w LEGNICY 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X na rok 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X na rok 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X na rok 2015/2016 Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 12.01.2016 1 I. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X na rok 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X na rok 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X na rok 2016/2017 Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 15.09.2016. Opinia Rady pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r. 1. WSTĘP Profilaktyka jest procesem chronienia człowieka w jego rozwoju przed pojawiającymi się zagrożeniami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program profilaktyki opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu mającego na celu: 1. wspieranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. Szkolny program profilaktyczny

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. Szkolny program profilaktyczny Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie Szkolny program profilaktyczny Rozdział I WSTĘP Program profilaktyczny opiera się na założeniach profilaktyki pierwszorzędowej i drugorzędowej. Profilaktyka pierwszorzędowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI w ŁUKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI w ŁUKOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI w ŁUKOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwały Rady Rodziców zmieniające z dnia: 15 listopada 2007r., 11 marca 2016r.(nowa wersja programu) Tekst z 11 marca 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Razem w naszej szkole

Razem w naszej szkole Razem w naszej szkole PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Temat: Przez rodzinę do wychowania i profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. w roku szkolnym 2016/2017 Piątek dn. 01.09.2016r. Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w roku szkolnym 2016/2017 Zadania Środki realizacji Termin Uwagi 1.Prowadzenie badań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE 1. Wstęp Podstawą szkolnego programu profilaktyki jest działalność edukacyjna, która zawiera zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

I. Założenia programu

I. Założenia programu I. Założenia programu Profilaktyka jest to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. WSTĘP Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2015 / 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2015 / 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego w roku szkolnym 2015 / 2016 CELE PROGRAMU CEL OGÓLNY: Wychowanie do dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne CELE OPERACYJNE: uczniowie mają świadomość i

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( PAPIEROSY, NARKOTYKI,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU Spis treści: I. Wstęp II. Diagnoza środowiska szkolnego III. Cele programu IV. Harmonogram działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017

GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Program uchwalony przez Radę iczną w dn. 13.09.2016 r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnie 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki w Gimnazjum nr 23

Program profilaktyki w Gimnazjum nr 23 Program profilaktyki w Gimnazjum nr 23 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakow ie Cel: Zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole, sprzyjającego dobremu wychowaniu i skutecznej edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki III Liceum Ogólnokształcącego opiera się na rozumieniu profilaktyki jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 Opracował zespół w składzie: Anna Bartoń Magdalena Dziedziak Wawro Anita Złocka Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli. Szkolny Program Profilaktyki

Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli. Szkolny Program Profilaktyki Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli Szkolny Program Profilaktyki Plan na rok szkolny 2014/2015 Poniższe działania profilaktyczne tworzą spójną całość z działaniami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Lp. Zadania Formy realizacji Klasa Osoby odpowiedzialne 1. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo