PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu Strona 1 z 10

2 I. WSTĘP 1. Szkolny program profilaktyki powstał w oparciu o wieloletnią diagnozę środowiska szkolnego Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu. Informacje zebrano od szerokiego grona społeczności szkolnej i rodziców. 2. Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie: a. rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, b. ankiet badających spostrzeżenia i odczucia uczniów, c. ankiet wypełnianych przez wychowawców klas, d. rozpoznania problemów, trudności i potrzeb uczniów przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa. II. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM NR X 1. Zaniżona frekwencja uczniów wagary, opuszczanie lekcji, spóźnianie się na lekcje. 2. Trudności w nauce i lekceważenie obowiązków szkolnych, słaba motywacja do nauki. 3. Obniżona kultura osobista uczniów i stosowanie wulgaryzmów w mowie codziennej. 4. Zakłócenia w procesie prawidłowej komunikacji. 5. Podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych: a. eksperymentowanie ze środkami uzależniającymi, w tym z urządzeniami umożliwiającymi używanie substancji zagrażających zdrowiu i życiu typu e-papieros b. podejmowanie prób wczesnej inicjacji seksualnej, c. niekontrolowane używanie mediów i Internetu (smartfony, tablety, komputery). 6. Zaburzenia emocjonalne (słaba odporność psychiczna, niska samoocena, słaba odporność na stres, samotność, depresje, zaburzenia odżywiania się, tendencje do samookaleczenia się, apatia). 7. Zaburzenia zdrowego stylu życia a zwłaszcza zaburzenia odżywiania: otyłość, anoreksja, bulimia. 8. Unikanie zajęć z wf. 9. Problemy zdrowotne. 10. Nadmierna liczebność klas. III. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Minimalizowanie zagrożeń i zaburzeń zachowania uczniów. 2. Wzmacnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych, warunkujących odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 3. Wspieranie uczniów w dążeniu do rozwoju indywidualnego i społecznego, do rozwoju zdolności, zainteresowań i świadomego stosunku do siebie i innych osób. 4. Budowanie dobrych osobistych kontaktów uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic, uczeń - rodzic - nauczyciel. 5. Promowanie trybu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w dorastaniu do dorosłego i odpowiedzialnego życia 6. Kształtowanie postaw reagowania na niepożądane zjawiska i zachowania. IV. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Wspieranie młodzieży, ich rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów osobistych i szkolnych, dostarczanie adekwatnych informacji na temat zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych oraz zaburzeń zachowania. 2. Kontynuowanie działań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu młodzieży: a. eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów; b. kreowanie świadomego stosunku do środków odurzających i korzystania z multimediów i Internetu (komputer, smartfony, tablety etc.); c. wspieranie i pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie (w grupie rówieśniczej, w klasie, w szkole, w rodzinie); Strona 2 z 10

3 d. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w przepisach ogólnych (Przepisy BHP) oraz w Statucie Szkoły; e. edukacja prozdrowotna - w tym promocja zasad zdrowego odżywiania i spędzania czasu wolnego, aktywności fizycznej, higieny, także higieny pracy umysłowej, dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i skutecznej profilaktyki. 2. Kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości: a. stwarzanie uczniom możliwości kontaktu z grupami funkcjonującymi w oparciu o dobre wzorce, promowanie właściwych form spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich pasji i pozytywnego stosunku do drugiego człowieka; b. wzmacnianie postaw poszanowania tradycji i kultury swojego narodu i narodowości innych osób; c. wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną, systematycznym uczestniczeniem w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 3. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem i doskonalenie kompetencji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz dostarczenie wiedzy o sposobach reagowania w sytuacjach kryzysowych. 4. Stwarzanie możliwości do wzmacniania poczucia własnej wartości i budowania adekwatnej samooceny uczniów: a. wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie, w środowisku szkolnym i z osobami dorosłymi; b. dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów; c. uczenie współpracy i podejmowania inicjatyw na rzecz pracy zespołowej; d. doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania życiowych wyborów; e. nabywanie kompetencji mediacyjnych jako sposobu rozwiązywania konfliktów. VI. NARZĘDZIA STOSOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW: 1. Spotkania psychoedukacyjne dla uczniów i rodziców. 2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli. 3. Porady i konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 4. Aktywne metody pracy z młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (w tym podczas wycieczek i imprez szkolnych). 5. Działania o charakterze wychowawczym prowadzone przez wychowawców klas i nauczycieli. 6. Ankiety dla uczniów i nauczycieli. 7. Pomoc innych instytucji specjalistycznych i edukacyjnych. 8. Zasoby bibliotecznego centrum multimedialnego (scenariusze zajęć, ulotki informacyjne, filmy itp.). 9. Wypracowane formy pracy z Samorządem Szkolnym i Wolontariatem. VII. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW: 1. W przypadku zauważenia niewłaściwego zachowania uczniów należy zastosować obowiązujące w LO Nr X procedury. Szczegółowe procedury zawierają załączniki do Statutu: a. załącznik nr 4 do statutu szkoły - procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem, prostytucją; b. załącznik nr 5 do statutu szkoły - zasady postępowania nauczycieli w sytuacji zaobserwowania zmian w zachowaniu lub wyglądzie ucznia; c. załącznik nr 3 do statutu szkoły - procedury postępowania w przypadku problematycznej frekwencji uczniów zawarte w Regulaminie Frekwencji. 2. W przypadku występowania niewłaściwego zachowania ucznia zaleca się - w postępowaniu wychowawczym - zasadę stopniowania metod i form reagowania, przy założeniu, że ich dobór zależy od sytuacji oraz oceny czy, i na ile, narusza ona zasady zawarte w Statucie, oraz zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu ucznia i innych osób. 3. Metody i formy reagowania zapisane są w Programie Wychowawczym szkoły. Strona 3 z 10

4 VIII. SPODZIEWANE EFEKTY (kryteria sukcesu) 1. Utrzymanie wizerunku szkoły przyjaznej i bezpiecznej. 2. Poprawa frekwencji uczniów na lekcjach, w tym na zajęciach wf. 3. Zminimalizowanie zjawiska agresji w szkole (w tym agresji słownej i wulgaryzmów). 4. Wzrost świadomości i wiedzy na temat negatywnych skutków palenia papierosów i eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, w tym używania aplikatorów typu e-papieros. 5. Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów, rozwój ich zdolności i zainteresowań. 6. Zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania różnorodnych metod pracy oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 7. Stosowanie przez wszystkich pracowników szkoły jednolitych procedur w celu szybkiej i adekwatnej interwencji. 8. Stworzenie warunków dla uczniów i rodziców do korzystania z pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole oraz pomoc w uzyskaniu wsparcia instytucji profesjonalnych. 9. Zbudowanie przyjaznych relacji pomiędzy uczniami i ich rówieśnikami oraz uczniami a osobami dorosłymi. 10. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji z punktu widzenia wyboru przyszłej drogi życiowej, przestrzegania prawa, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa osobistego. 11. Sprawne funkcjonowanie uczniów w życiu osobistym i społecznym. 12. Ukształtowanie postaw społecznie pożądanych, nastawionych na współdziałanie i szacunek do drugiego człowieka. 13. Wzmocnienie aktywności Samorządu i Wolontariatu Szkolnego. 14. Doposażenie bibliotecznego centrum multimedialnego w materiały i publikacje dotyczące profilaktyki zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych oraz profilaktyki uzależnień. IX. METODY POMIARU SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWANIA 1. Ankiety dla nauczycieli i rodziców. 2. Ankiety dla uczniów. 3. Rozmowy z nauczycielami i rodzicami. 4. Semestralne analizy wyników nauczania i frekwencji. 5. Wypowiedzi uczniów. 6. Semestralne i całoroczne sprawozdania z pracy nauczycieli i zespołów przedmiotowych. 7. Dokumentacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkole. X. UWAGI 1. Program profilaktyki jest zgodny z programem wychowawczym szkoły. 2. Program profilaktyki będzie poddawany systematycznej ewaluacji i modyfikowany w zależności od występujących problemów i oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli. XI. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie MENiS z dnia r. o nauczaniu i zakresie treści dot. wiedzy o życiu seksualnym człowieka ( Dz. U. 121 poz. 1037). 3. Rozporządzenie MENiS z r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 4. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.532) ). 5. Statut LO Nr X. 6. Program Wychowawczy LO nr X. Strona 4 z 10

5 Załącznik nr 1. FORMY I METODY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W LO Nr X I. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem i komunikowania swoich potrzeb L.P ZADANIA FORMY i METODY PRACY 1 Budowanie adekwatnej 1. Dostarczenie uczniom informacji na temat ich zdolności samooceny uczniów i aktualnego poziomu umiejętności na poszczególnych lekcjach i kształtowanie poczucia w formie kompetentnej oceny. własnej wartości. 2. Dostarczanie uczniom informacji na ich temat w celu wzmacniania pozytywnych postaw i budowania adekwatnej samooceny w ramach zajęć integracyjnych i warsztatowych. 3. Powierzanie uczniom odpowiedzialnych zadań przez nauczycieli i wychowawców. 4. Pomoc w nauce uczniom mającym trudności dydaktyczne w ramach: a. pomocy koleżeńskiej, b. dodatkowych konsultacji nauczycieli. 5. Spotkania indywidualne psychologa /pedagoga z uczniami o zaburzonej samoocenie i niskim poczuciu własnej wartości. 6. Uświadomienie wpływu mediów na budowanie samooceny - (lekcje GDW i rozmowy indywidualne). 7. Diagnozowanie osiągnięć uczniów. 8. Stwarzanie warunków do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, artystycznych etc., zgodnie 2 Budowanie pozytywnych relacji w grupie i środowisku szkolnym z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów. 1. Uświadamianie uczniom korzyści płynących z doskonalenia pożądanych zachowań i umiejętności psychologicznych w ramach różnych form pracy w szkole. 2. Popularyzowanie lektury, filmów DVD na w/w temat. 3. Praca w Samorządach: klasowych, uczniowskim oraz w Wolontariacie. 4. Ćwiczenie współpracy w grupie w ramach zajęć lekcyjnych i warsztatowych. 5. Organizowanie przedsięwzięć klasowych lub szkolnych np. Mikołajki, Andrzejki, Wigilia, sesje naukowe itp. włączanie w ich organizację wszystkich uczniów. 6. Stwarzanie sytuacji dydaktycznych ćwiczących samodzielne lub w grupie opracowanie przez młodzież projektów na wybrany temat. 7. Organizowanie zajęć integracyjnych. 8. Uczenie wyrażania swoich opinii, sądów oraz komunikowania swoich potrzeb w różnych sytuacjach w życiu osobistym i społecznym. 9. Doskonalenie zdolności wypowiadania się w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w trakcie rozmów z nauczycielami i kolegami. 10.Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w drodze mediacji rówieśniczych oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych - w drodze warsztatów dla klasowych liderów prowadzonych przez pedagoga/psychologa. 11. Organizowanie zajęć warsztatowych i lekcji GDW nt.: komunikacji i budowania prawidłowych relacji, tolerancji i praw człowieka. 12. Praca indywidualna pedagoga i psychologa z uczniami, którzy mają problemy z wyrażaniem swoich potrzeb, opinii i emocji. 13. Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, lekcje GDW nt. Strona 5 z 10

6 zasad rekrutacji do szkół wyższych i rynku pracy oraz możliwościach zatrudnienia. II. Kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości L.P ZADANIA FORMY i METODY PRACY 1. Stwarzanie możliwości 1. Działalność młodzieży w Wolontariacie Szkolnym. pozytywnych form 2. Udział uczniów w spotkaniach Grupy Wsparcia spędzania czasu wolnego Rówieśniczego. 3. Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów w ramach pozalekcyjnych kół zainteresowań. 4. Działalność różnych instytucji młodzieżowych: samorządu szkolnego i klasowego, wolontariatu, radiowęzła itp. 5. Możliwość udziału w pracach biblioteki szkolnej w charakterze asystenta bibliotecznego. 6. Rozwijanie zainteresowań sztuką w Szkolnym Teatrze Dziesiątka, w radiowęźle i innych zajęciach o charakterze artystycznym organizowanych w szkole. 7. Organizowanie przeglądów twórczości uczniowskiej. 8. Organizacja zajęć sportowych w formie SKS oraz rozgrywek 2. Promowanie pozytywnych wzorców kultury bycia i stosunku do drugiego człowieka oraz dbałość kulturę słowa 3. Wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną i systematycznym uczestniczeniem w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych międzyklasowych np. z okazji Dnia Wiosny. 1. Kreowanie pozytywnych wzorców zachowania się i wysokiej kultury. a. Przeprowadzenie lekcji GDW poświęconych tematyce kultury bycia. b. Uświadamianie wpływu na kulturę wypowiedzi i zachowań. c. Reagowanie na lekcjach i przerwach na sposób wypowiadania się uczniów oraz na agresję słowną, nieadekwatne zachowanie, mimikę, gesty oraz akty niszczenia mienia, zaśmiecania klas i korytarzy. d. Działania interwencyjne w klasach na niewłaściwe zachowania uczniów. 1. Dokładanie starań o atrakcyjność dydaktyczną lekcji, stosowanie aktywnych metod pracy. 2. Urozmaicanie zajęć z wf - różnorodność zajęć sportowych w celu zainteresowania młodzieży i zmniejszenia liczby niećwiczących. 3. Funkcjonowanie oceniania na lekcjach wf wg zasady promowania systematyczności w usprawnianiu się i osiąganiu progresu na miarę swoich możliwości. 4. Systematyczne, rytmiczne ocenianie osiągnięć uczniów i diagnozowanie indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów. 5. Indywidualizacja pracy na zajęciach stosownie do potrzeb i możliwości uczniów. 6. Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez konsultacje z psychologiem/pedagogiem szkolnym, możliwość uczestniczenia w szkoleniach i w drodze wymiany doświadczeń między nauczycielami. 7. Zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i przestrzeganie go przez wszystkie podmioty szkoły. 8. Przypominanie znajomości Statutu Szkoły, Regulaminu Frekwencji oraz innych procedur wewnętrznych. 9. Publikacja w/w dokumentów i zapewnienie ich dostępności (strona internetowa, biblioteczne centrum multimedialne). Strona 6 z 10

7 III. Kontynuowanie edukacji prozdrowotnej Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu 10. Monitorowanie postępów w nauce oraz frekwencji uczniów. 11. Dbałość o systematyczny kontakt rodziców ze szkołą przez uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w celu pogłębionej wiedzy o postępach, zainteresowaniach uczniów, aktualnych wydarzeniach szkoły. 12. Motywowanie do podejmowania wysiłków intelektualnych i wykonywania dodatkowych zadań w ramach poszczególnych przedmiotów. 13. Zachęcenie do korzystania z zasobów bibliotecznych i konsultacji nauczycieli. 14. Umożliwienie uczniom zdolnym realizowania programu nauczania w ramach IPN i ITN. 15. Stworzenie możliwości pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom zdolnym (konsultacje indywidualne, spotkania grupowe, warsztaty). 16. W przypadkach problemów z frekwencją prowadzenie pracy wychowawczej z zastosowaniem szkolnej procedury postępowania wychowawczego zgodnie Regulaminem Frekwencji. 17. Stwarzanie warunków do zdobywania i korzystania z różnych źródeł informacji. 18. Ćwiczenie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru. 19. Zwracanie uwagi na rolę reklamy w mediach. L.P ZADANIA FORMY I METODY PRACY 1. Dbałość o formę psychiczną i fizyczną uczniów 1. Realizacja kompleksowego programu szkół promujących zdrowie. Organizacja systemowych działań związanych z promocją zdrowego stylu życia zgodnie z opracowywanym co 3 lata Szkolnym Programem promocji Zdrowia podejmujących następujące zagadnienia: - zasady zdrowego odżywiania się i zaburzenia w tym zakresie (otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia); - przeciwdziałanie wadom postawy; - profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, inne substancje zmieniające świadomość, papierosy i urządzenia typu e- papieros, Internet, multimedia etc.); - choroby cywilizacyjne (cukrzyca, nadciśnienie, otyłość) i choroby nowotworowe - higiena i profilaktyka zdrowotna, samobadanie. 2. Informowanie uczniów i rodziców na temat placówek samopomocowych i punktów konsultacyjnych. 3. Współpraca z placówkami specjalistycznymi udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, porządkowej (np. z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Wojewódzką Poradnią Uzależnień, PZP, PPP, Urzędem Miejskim, Strażą Miejską, Policją, Sądem i innymi). 4. Działalność edukacyjna przy wykorzystaniu literatury, filmów video, ulotek etc., współpraca z placówkami służby zdrowia, innymi szkołami oraz innymi placówkami. 5. Rozpoznanie sytuacji zdrowotnej i sytuacji psychospołecznej uczniów. 6. Popularyzowanie zdrowego stylu życia w różnych formach: a. lekcje wf, GDW, edukacji dla bezpieczeństwa, biologii i przyrody oraz podstaw przedsiębiorczości; b. zajęcia warsztatowe; c. obozy ekologiczne; d. mecze, konkursy, itp; Strona 7 z 10

8 2. Dorastanie i dojrzewanie do dorosłego życia e. działalność koła turystycznego. 7. Udział w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych. 8. Organizacja Szkolnego programu promocji zdrowia z okazji Dnia Wiosny. 9. Współpraca z pielęgniarką szkolną i organizowanie z jej pomocą zajęć GDW lub warsztatów na temat: higieny, profilaktyki zdrowia fizycznego w dobie chorób cywilizacyjnych i innych aspektów zdrowego stylu życia. 10. Prowadzenie cyklicznych zajęć z pierwszej pomocy w drodze lekcji edb oraz koła przedmiotowego (na zapotrzebowanie uczniów/w miarę możliwośći organizacyjnych szkoły). 11. Zdobywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych - w drodze lekcji GDW (zgodnie planem pracy wychowawcy klas). 12. Zajęcia GDW - Zanim uzyskam prawo jazdy - w ruchu komunikacyjnym (ewentualnie we współpracy z Policją i innymi instytucjami). 13. Zachęcanie uczniów do startu w konkursie motoryzacyjnym dla szkół ponadgimnazjalnych (wg potrzeb). 1. Możliwość udziału w zajęciach Przygotowanie do życia w rodzinie. 2. Uświadamianie wartości rodzinnych w ramach katechezy i zajęć lekcyjnych. 3. Lekcje GDW dot. problematyki dojrzewania, odpowiedzialnych wyborów życiowych i rozpoznawania zaburzeń zdrowotnych i emocjonalnych. 4. Rozwiązywanie indywidualnych problemów młodzieży w ramach indywidualnych spotkań z pedagogiem i psychologiem. 5. Zapewnienie dostępu do informacji o możliwości terapii. 6. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w drodze pomocy rówieśniczej - szkolenia dla młodzieżowych liderów (mediacje, rówieśnicze grupy wsparcia). 7. Stałe monitorowanie problemów występujących w szkole poprzez: a. opracowanie i cykliczne przeprowadzanie ankiet, b. aktualizacja Programu Wychowawczego szkoły, c. opracowanie raportu na podstawie ankiet wraz z propozycją tematów lekcji GDW zgodnych z problemami występującymi w klasie. IV. Podejmowanie działań sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży L.P ZADANIA FORMY I METODY PRACY 1. Eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów oraz przejawów agresji i przemocy 1. Współpraca z Radą Rodziców, Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Wojewódzką Przychodnią Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Terapeutyczną i innymi instytucjami. 2. Reagowanie zgodnie z wypracowanymi procedurami w przypadku zauważenia zmiany zachowania lub wyglądu uczniów. 3. Przeprowadzanie cyklicznych lekcji GDW nt. bezpiecznych wakacji. 4. Uświadomienie konsekwencji spowodowanych nieprzestrzeganiem praw, zasad i ustaw (np. piractwo komputerowe, łamanie praw autorskich). 5. Bezpieczeństwo w sieci - zasady funkcjonowania w wirtualnym świecie na zajęciach informatyki w klasach I oraz Strona 8 z 10

9 2. Wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie z konfliktem, stresem, napięciem emocjonalnym i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 3. Edukacja dotycząca zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych na zajęciach GDW. 6. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia - na lekcjach GDW. 7. Powołanie i działalność rzecznika praw ucznia w strukturach Samorządu Uczniowskiego. 8. Uświadamianie praw i obowiązków uczniów i ich rodziców w ramach cyklu prelekcji przedstawicieli Straży Miejskiej: Odpowiedzialność prawna młodzieży i ich rodziców. 9. Cykliczne podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń, zwłaszcza dla młodych nauczycieli i wychowawców. 10. Gromadzenie literatury fachowej na w/w temat. 11. Prelekcje Straży Miejskiej dla uczniów, rodziców, nauczycieli na temat działalności grup nieformalnych i sekt oraz prawnych aspektów funkcjonowania w sieci. 12. Zajęcia GDW nt. subkultur młodzieżowych. 13. Wykorzystanie filmów DVD, artykułów prasowych na lekcjach w celu uświadomienia wpływu środków masowego przekazu na wzorce naszych zachowań, na motywy ludzkich działań. 14. Lekcje GDW- Problematyka ochrony praw autorskich. 15. Przemoc w rodzinie - prawne uwarunkowania zjawiska, jak reagować na obserwowane zjawiska przemocy w rodzinie Niebieska karta - poszerzanie wiedzy nauczycieli, rodziców i uczniów w drodze współpracy z MOPS-em i Policją. - informowanie uczniów o sposobach przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w formie indywidualnych rozmów z pedagogiem/psychologiem. 1. Zajęcia na temat eliminowania napięcia i stresu: Jak radzić sobie ze stresem : a. zajęcia dla rodziców klas maturalnych nt. stresu egzaminacyjnego młodzieży. b. zajęcia warsztatowe dla uczniów. 2. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów psychologicznych, frustracji i stresu w drodze rozmów indywidualnych i w grupie klasowej. 3. Edukacja na temat funkcjonowania człowieka w warunkach stresu (na lekcjach biologii i edb) i uświadamianie wpływu emocji na nasze zachowanie. 4. Terapia indywidualna uczniów. 5. Zajęcia warsztatowe dla klas organizowane w sytuacjach zaistniałego konfliktu. 6. Praca indywidualna psychologa i pedagoga z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 7. Rozwiązywanie spraw konfliktowych w drodze pracy zespołów wychowawczych zwoływanych w składzie stosownym do sytuacji (np. z udziałem przedstawiciela Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców, Straży Miejskiej, Policji etc.) oraz mediacji rówieśniczych. 8. Akcja informacyjna dla rodziców na temat placówek samopomocowych, punktów konsultacyjnych, poradni. 1. Zajęcia warsztatowe lub lekcje na temat przewidywania konsekwencji związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych, takich jak np. eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, kradzieże, oszustwa, przedwczesna inicjacja seksualna etc. 2. Uświadamianie zagrożeń związanych z eksperymentowaniem ze środkami uzależniającymi oraz nadmiernym używaniem komputera i TV - w formach stosownych do wieku młodzieży, z wykorzystaniem zasobów bibliotecznego centrum multimedialnego - np. gotowe scenariusze GDW, filmów, ulotek Strona 9 z 10

10 informacyjnych etc. 3. Akcja antynikotynowa w ramach Programu Promocji Zdrowia z okazji Dnia Wiosny i programów ogólnopolskich np. lekcje lub warsztaty antynikotynowe dla młodzieży, konkurs na plakat o tematyce antynikotynowej lub antyalkoholowej. 4. Realizacja programów antyalkoholowych np. KOREKTA we współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę. 5. Lekcje GDW nt. poszukiwania pożądanych sposobów zaspokajana potrzeb i rozładowywania napięć bez używania środków zmieniających świadomość. 6. Prowadzenie lekcji gdw nt przygotowania do świadomego korzystania ze środków multimedialnych. 7. Lekcje GDW nt. umiejętności odmawiania i obrony przed presją grupy. 8. Reagowanie zgodnie z ustalonymi zasadami w przypadku stwierdzenia użycia środków odurzających (kontrakt). Strona 10 z 10

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo