Program nauczania techniki w gimnazjum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania techniki w gimnazjum"

Transkrypt

1 Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów technicznych oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. III. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. IV. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami. Przykładowe zajęcia: Zajęcia modelarskie Treści nauczania wymagania szczegółowe Uczeń: 1. Rozpoznaje i rozumie potrzebę budowania różnych typów modeli: 1) zna możliwości wykorzystania modeli do przedstawiania wielkości, kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych rzeczywistych urządzeń technicznych dla celów sportowych, szkoleniowych lub wystawienniczych 2) wykonuje pomiary i weryfikuje rozwiązania modelowe w odniesieniu do rozwiązań rzeczywistych wyjaśnia konieczność stosowania skali w modelarstwie. 2. Opracowuje pomysły (koncepcje) rozwiązań typowych problemów technicznych pojawiających się w projektowaniu modeli: 1) rysuje schemat blokowy (funkcjonalny) i porównuje funkcje budowanych modeli, np.: statków, okrętów, samolotów, taboru kolejowego, rakiet, urzadzeń przemysłowych 2) wykonuje koncepcje modeli w formie szkiców technicznych. 3. Opracowuje szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne budowanych modeli: 1) dobiera materiały na podstawie wymagań konstrukcyjnych modelu 2) wykonuje dokumentację techniczną modeli latających, pływających, kołowych oraz budowli 3) wykonuje rysunki techniczne w wykorzystaniem komputerowych edytorów graficznych. 4. Umie zaplanować wykonanie prac modelarskich o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacji pracy: 1) przestrzega zasad organizacji pracy w pracowni modelarskiej 2) zna zasady opisywania, katalogowania i przechowywania materiałów modelarskich, takich jak: kleje, lakiery, materiały drzewne, papier, metale, płótna, elementy elektroniczne.

2 5. Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami modelarskimi: 1) posługuje się narzędziami do precyzyjnej obróbki ręcznej: drewna, metali, tworzyw sztucznych, papieru 2) montuje modele z drewna, papieru, tworzyw sztucznych, metali. 6. Uruchamia modele przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: 1) sprawdza, reguluje i konserwuje modele wedle przeznaczenia i rodzaju zastosowanych materiałów; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń 2) określa najczęściej występujące niesprawności budowanych modeli. 7. Zna zasady rozwiązań problemów utylizacji niesprawnych modeli oraz ponownego wykorzystania materiałów odpadowych stosowanych do ich budowy.

3 TREŚCI NAUCZANIA Szczegółowe cele kształcenia i przewidywane osiągnięcia Lp TREŚCI NAUCZANIA Uczeń: wie, zna, rozumie Uczeń potrafi I MOUŁ INFORMACJI TECHNICZNEJ Polscy i zagraniczni wynalazcy techniki - uczeń poznaje dawne i współczesne wynalazki techniki oraz wynalazców polskich i zagranicznych, - zna historię niektórych wynalazków, - rozumie rolę wynalazców w rozwoju współczesnej techniki, - wie, co to jest wynalazek, - zna zasady zgłaszania wynalazku, - szanuje pomysły innych osób, - zna aktualne sukcesy młodych wynalazców w najbliższym środowisku, w kraju i na świecie, - zna własne możliwości twórcze, - rozumie związki techniki z rozwojem kultury i różnych dyscyplin wiedzy technicznej, - rozumie, które wynalazki są najistotniejsze w życiu człowieka bez których nie da się funkcjonować we współczesnym świecie, - rozumie, w jaki sposób rozwój techniki wpłynął na rozwój regionu, w którym mieszka, - rozumie pozytywne i negatywne działanie techniki na życie człowieka oraz na środowisko naturalne - ocenić wkład wielkich wynalazców w rozwój współczesnej techniki, - uszanować dawnych i obecnych twórców techniki i opowiedzieć o ich największych sukcesach, - korzystać z różnych źródeł wiedzy na temat wynalazków i ich wynalazców, - podać przykłady rozwoju myśli technicznej, np.: porozumiewanie się na odległość, podróże w przestrzeni powietrznej, budownictwo, - wykonać i zaprezentować plakat na temat wynalazków, - wykonać prezentację multimedialną na temat wynalazków z wybranej dziedziny, Ochrona praw autorskich, wynalazczość, ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych - poznaje podstawy kultury prawnej dotyczącej praw autorskich, - poznaje wybrane umowy autorskie, - rozumie na czym polega ochrona praw autorskich, - wie co to jest łamanie praw autorskich, - rozumie, jakie szkody ponoszą twórcy oraz państwo w przypadku pojawienia się piractwa w zakresie praw autorskich, - wie, jak należy zwalczać piractwo muzyczne, komputerowe lub inne, dotyczące łamania praw autorskich, - wie co to jest patent i kto może być uprawniony do korzystania z patentu, - zna znaki towarowe wybranych firm, - przedstawić własne opracowanie autorskie, - zaprojektować swój pomysł wynalazku, - przygotować pisemne zgłoszenie swojego wynalazku do urzędu patentowego, - zaprojektować znak towarowy dla wybranego produktu, - analizować własne postępowanie w odniesieniu do regulacji prawnych dotyczących kwestii związanych z twórczością wynalazczą czy artystyczną,

4 Normalizacja w technice Normalizacja znakowania towarów Klasy zabezpieczeń urządzeń Europejskie etykiety energetyczne - rozumie konieczność egzekwowania prawa ochronnego na znaki towarowe -wie na czym polega normalizacja w technice, - wie, co to jest norma techniczna, - rozumie konieczność stosowania normalizacji w technice - oznaczenia systemu EAN.UCC - zbioru międzynarodowych standardów znakowania towarów kodami kreskowymi, - wie, że każda organizacja krajowa EAN International posiada swój prefiks, - zna prefiks Polski i innych wybranych krajów oraz branż ( np. książki, muzyka), - wie, że każdy towar posiada swój własny numer, - wie, jak odczytywać kody kreskowe, - rozumie dlaczego odczytywane są kody kreskowe zakupionych towarów - wie, że urządzenia sprawdzone pod względem bezpieczeństwa technicznego są opatrzone etykietami gwarantującymi standard bezpieczeństwa, - zna klasy zabezpieczeń urządzeń wg PN- EN, - zna wybrane etykiety bezpieczeństwa, - zna symbole i oznaczenia dotyczące przechowywania produktów w wymaganych warunkach wg PN-EN - rozumie konieczność stosowania zabezpieczeń urządzeń i oznaczania ich odpowiednimi etykietami - zna etykiety energetyczne, - wie jakie wymagania stawiane są sprzętom, aby mogły być im przyznawane etykiety energetyczne, - wie, co to są wartości graniczne zużycia energii (oznaczone klasami A++, A+, B, C, D,E, F ), - wie, jak obliczyć zużycie energii przez sprzęt domowy, - wie na czym polega rachunek ekonomiczny zwłaszcza przy nadmiernym zużywaniu energii elektrycznej przez niektóre urządzenia, - rozumie czym w przyszłości należy się kierować kupując elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego - wie co to są etykiety ekologiczne, - zna najpopularniejsze etykiety - ocenić własne postępowanie w odniesieniu do zasad moralnego postępowania, np. przywłaszczenia sobie rozwiązanych przez inną osobę zadań z matematyki, ściągania na klasówkach - podać przykłady występowania normalizacji w technice, - podać pełne nazwy skrótów PN, ISO, IEC, EN, WTO, PN-EN - odczytywać kody kreskowe za pomocą czytników, - uzyskiwać informacje w Internecie o wyrobie na podstawie kodu kreskowego, - określić na podstawie kodu kreskowego z jakiego kraju pochodzi wyrób, - odczytywać etykiety gwarantujące bezpieczeństwo urządzeń, - rozróżniać etykiety bezpieczeństwa krajowe i zagraniczne, - stosować się do wymogów bezpieczeństwa zapisanych na etykietach, - sprawdzić w swoim domu oznaczenia i symbole dotyczące klasy zabezpieczeń urządzeń - analizować etykiety energetyczne sprzętu - odczytać na etykiecie graniczne zużycie energii podczas eksploatacji sprzętu, - obliczyć na podstawie informacji znajdujących się na etykietach, ile energii zużywają urządzenia gospodarstwa domowego w ciągu dnia, tygodnia itd., - ocenić, jaki sprzęt należy w przyszłości wybierać przy zakupie ze względu na rachunek ekonomiczny zużycia prądu, - korzystać z instrukcji obsługi urządzeń i stosować się do ich

5 Certyfikaty jakości ekologiczne, - rozumie sens stosowania etykiet ekologicznych na wyrobach - wie, co to jest certyfikat jakości, - wie, kto jest upoważniony do przyznawania certyfikatów jakości, - wie, jakie wyroby podlegają obowiązkowi certyfikacji, - wie, jakie cechy powinny posiadać produkty, aby mogły być oznaczone certyfikatem jakości, - wie, jakie zagrożenia mogą powodować wyroby, które nie zostały oznaczone certyfikatami jakości, a są w sprzedaży, rozumie stosowanie do wyrobów obowiązku ich certyfikacji wymogów - rozpoznawać najpopularniejsze europejskie etykiety ekologiczne, - wyszukać wspólne cechy znaków ekologicznych, - zaprojektować własną etykietę ekologiczną na wybrany przez siebie towar, - szukać w sklepie towarów zaopatrzonych w etykiety ekologiczne - podać przykłady wyrobów oznaczonych certyfikatem jakości, - korzystać ze swojej wiedzy dotyczącej oznaczania wyrobów certyfikatami jakości Przyrządy pomiarowe Rysunek techniczny - wie do czego służą przyrządy pomiarowe, - zna wybrane przyrządy pomiarowe mechaniczne, - zna historię wybranych przyrządów pomiarowych, - rozumie zasadę działania mechanicznych przyrządów pomiarowych, - rozumie konieczność stosowania do pomiarów różnych przyrządów pomiarowych - wie co to jest rysunek techniczny, - zna nazwy przyborów kreślarskich, - zna zasady wymiarowania rysunku technicznego, - zna normę określającą pismo techniczne do opisywania rysunków technicznych, - wie, na czym polega rozwijanie brył, - zna podstawy rzutowania aksonometrycznego, - zna jeden z najbardziej popularnych rodzajów rzutowania aksonometrycznego tzw. dimetrię ukośną, - zna zasady rzutowania prostokątnego, - rozumie w jakim celu stosuje się rysunek techniczny, - rozumie zasady wykonywania rysunku technicznego - posługiwać się wybranymi przyrządami pomiarowymi, - za pomocą suwmiarki dokonać pomiarów długości, średnicy i głębokości otworów, - sprawdzić, czy sprzęt AGD w domu jest dobrze wypoziomowany, - stosować narzędzia zgodnie z BHP - posługiwać się przyborami kreślarskimi, - i wykonywać rysunki techniczne w aksonometrii, - potrafi wykonywać rozwijanie rysunku wybranych brył, - wyciąć i skleić rozwiniętą bryłę, - opisywać rysunki techniczne stosując znaki, symbole i pismo techniczne, - wykonywać rysunki skomplikowanych brył w rzutowaniu prostokątnym, - wykonać dokumentację techniczną do zaprojektowanego urządzenia, - wykonać rysunek złożeniowy i rysunki detale, - opisać rysunek techniczny stosując znaki, symbole i pismo techniczne,

6 Dokumentacja techniczna - wie co to jest dokumentacja techniczna, - wie z jakich dokumentów składa się najprostsza dokumentacja techniczna, - zna tabelę dotyczącą rysunku złożeniowego, - wie co to jest rysunek złożeniowy w dokumentacji technicznej, - wie co to jest proces technologiczny i czynności technologiczne, - wie jakie narzędzia i przyrządy będą potrzebne do zaplanowanego procesu technologicznego, - wie co to jest zestawienie materiałów i kosztorys, - zna zasady BHP, których jest zobowiązany przestrzegać przy konstruowaniu zaprojektowanego urządzenia, - rozumie sens wykonywania dokumentacji technicznej - wykonać zestawienie materiałów i kosztorys projektu, - opisać proces technologiczny i czynności technologiczne do zaprojektowanego urządzenia, - przygotować odpowiednie narzędzia i stanowisko pracy do realizacji projektu, - wykonywać czynności technologiczne zgodnie z planem pracy, - bezpiecznie pracować narzędziami stosując się do wymagań BHP, - pracować indywidualnie i w zespole, - rozwiązywać różne problemy związane z realizacją projekt Plan zabytkowej części miasta Plan osiedla mieszkaniowego. Projektowanie i konstruowanie - wie, co to jest plan miasta, - zna podstawowe znaki turystyczne, - wie co oznaczają znaki i symbole przedstawione na planie, - wie jak oznacza się drogi (ulice) na planie, - wie które znaki turystyczne ułatwiają planowanie wycieczki, - wie jakie obiekty turystyczne warto zaznaczyć do zwiedzania, - rozumie jak należy zachować się podczas zwiedzania, - wie co to jest plan osiedla, -wie jakie budynki użyteczności publicznej znajdują się na osiedlu, - zna zasady funkcjonowania różnych instytucji na osiedlu mieszkaniowym, - wie jak odszukać na planie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, - wie, jak na planie zaznaczone są drogi dla rowerów, - wie w jakiej skali należy wykonać rysunek planu osiedla mieszkaniowego, rozumie jak powinno funkcjonować osiedle mieszkaniowe - zna zawody związane z projektowaniem osiedla, - posługiwać się planem miasta, - odszukać na planie potrzebne informacje, np. linie komunikacyjne, spis ulic, obiekty sportowe, szlaki rowerowe, urzędy, ważniejsze zabytki itd., - zachować się bezpiecznie podczas zwiedzania wybranych zabytków, - opisać zwiedzane miejsca i poszukać dodatkowych informacji w różnych źródłach, - odczytać znaki na planie dotyczące, np.: ulic, sygnalizacji świetlnej, linii autobusowych i tramwajowych, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynki handlowousługowe, budynki szkół, kościoły itd. - zaprojektować rozwiązania w ruchu drogowym osiedla, - opisać budowę obiektu i wyjaśnić procesy pracy,. - przygotować własny projekt

7 makiety nowoczesnego osiedla Projektowanie stanowiska pracy Świat kolorów - wie w jakiej skali może narysować plan wmyślonego przez siebie osiedla, - wie jakie instytucje, sklepy, parkingi, miejsca rekreacji itp może zamieścić na swoim planie, - rozumie jak powinno funkcjonować nowoczesne osiedle, - wie jakie znaki i symbole graficzne może stosować do rysowania planu, - zna nazwy związane z budową osiedla mieszkaniowego, - wie w jakiej skali należy wykonać poszczególne elementy makiety, - wie jak napisać plan pracy do wykonania makiety, - wie jakie materiały narzędzia i przybory zastosować do wykonania makiety, - wie jakie przepisy BHP należy przestrzegać podczas wykonywanej pracy - wie co to jest ergonomia, - zna zasady ergonomii, - wie jak zaprojektować własne stanowisko pracy, np. do majsterkowania, odrabiania lekcji, przy komputerze, przetwarzania produktów spożywczych, kroju i szycia itd., - rozumie dlaczego należy stosować zasady ergonomii projektując stanowisko pracy - - wie, że kolory mogą wpływać na samopoczucie człowieka, - wie jakie kolory mają wpływ pozytywny, a jakie negatywny na psychikę człowieka, - wie jakie kolory może zastosować w swoim pokoju, - rozumie dlaczego świat kolorów odgrywa ważną rolę przy projektowaniu i urządzaniu wnętrz zagospodarowania pustego terenu na swoim osiedlu, - swoje propozycje nanieść w odpowiedniej skali na rysunek planu, - napisać opinię na temat różnych rozwiązań na osiedlu mieszkaniowym, - narysować w skali plan nowoczesnego osiedla, - uwzględnić w swoim projekcie planu potrzeby osób niepełnosprawnych, - zaznaczyć drogi osiedlowe dla samochodów i dla rowerów, chodniki i alejki dla pieszych, - korzystać z powszechnie stosowanych znaków i symboli graficznych, - zaprojektować makietę wymyślonego przez siebie osiedla, - napisać plan pracy przy wykonaniu makiety, - policzyć jaką skalę należy zastosować w przygotowywaniu elementów makiety, - porównać elementy makiety z występującymi w rzeczywistości, np. budynek szkoły makiety a budynek w rzeczywistości, - pracować indywidualnie i w zespole - zaprojektować i opisać wybrane stanowisko pracy, - posługiwać się zasadami ergonomii w swoim projekcie, - dokonywać niezbędnych pomiarów i opisów stanowiska pracy, - poprawiać bezpieczeństwo, ład, porządek na własnym stanowisku pracy, np. w ramach zajęć technicznych w szkole, - przedstawić swój projekt innym, aby uzasadnić nowe rozwiązania, - ocenić własne kompetencje i umiejętności projektowe - ocenić, jaki jest wpływ kolorów na samopoczucie człowieka, - przeprowadzić test kolorów i ocenić, które z nich najkorzystniej wpływają na jego psychikę, - wybrać kolory do swojego pokoju i uzasadnić wybór II MODUŁ TECHNICZNY

8 Obwody elektryczne Źródła energii elektrycznej - wie co to jest prąd elektryczny przemienny i stały, - zna elementy obwodów elektrycznych, - zna symbole graficzne elementów obwodów elektrycznych, - zna obwody elektryczne o połączeniu szeregowym, równoległym i mieszanym, - zna istotę połączenia szeregowego, równoległego i mieszanego - zna surowce energetyczne, np.: ropę naftową, gaz ziemny, węgiel, - zna naturalne źródła energii, np.: słońce, wodę wiatr, - wie na czym polega wykorzystanie siły wiatru do produkcji energii elektrycznej, - wie o możliwości wykorzystania energii geotermicznej, - wie z czego uzyskiwany jest biogaz i do jakich celów można go wykorzystać, - wie, że surowce energetyczne podczas spalania zanieczyszczają środowisko naturalne i stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, - wie, że ogólnoświatowy udział elektrowni ( opartych na naturalnych źródłach energii elektrycznej) w produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie około 1%. - wie, że energia elektryczna otrzymywana z naturalnych jej źródeł jest znacznie droższa niż energia elektryczna uzyskiwana z surowców energetycznych - określić drogę prądu z elektrowni do domu, - nazwać elementy wybranego obwodu elektrycznego, -na podstawie schematu potrafi zmontować obwód elektryczny (szeregowy, równoległy, mieszany), - dokonać pomiaru napięcia na wskazanym rezystorze wybranego obwodu - wymienić różne źródła energii, - korzystać z różnych źródeł informacji w tym z Internetu, - wymienić, gdzie znajdują się ostatnio odkryte źródła energii geotermicznej, -podać przykłady wykorzystywania naturalnych źródeł energii w Polsce i na świecie, - przedstawić projekt zagospodarowania terenu z naturalnymi źródłami energii, - omówić wykorzystanie energii wiatru, - przedstawić wykorzystanie energii słonecznej, - przedstawić wykorzystanie energii fal i prądów morskich, - przedstawić stan energetyki w Polsce obecnie i jej plany przyszłościowe Jak ograniczyć zużycie energii elektrycznej? - wie, że należy oszczędzać energię elektryczną, - zna przyczyny nadmiernego zużywania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, - wie, jak najefektywniej wykorzystywać energię elektryczną w domu, - wie, jaką moc mają żarówki energooszczędne w porównaniu żarówkami tradycyjnymi, - wie jak należy używać żarówki energooszczędne, - wie, jakie oświetlenie powinno znajdować się w różnych miejscach w domu (np. nad biurkiem, w sypialni, w kuchni,w łazience), - wie, jak bezpiecznie wymieniać elementy oświetlenia w domu, - wie, jakie jest zużycie prądu (np. na dobę) przez stare urządzenia AGD, - wie jakie jest zużycie prądu (np. na dobę) przez urządzenia klasy A++, - wie jak policzyć zużycie energii -ekonomicznie gospodarować energią elektryczną, - policzyć ile energii elektrycznej w ciągu doby, tygodnia, miesiąca zużywają wszystkie urządzenia w domu przyłączone do sieci, - porównać zużycie energii przez żarówki tradycyjne i energooszczędne, - bezpiecznie wymienić elementy oświetlenia w domu, - porównać zużycie energii przez stary sprzęt AGD i nowy sprzęt klasy A++, - podać przykłady oszczędzania energii przez gospodarne wykorzystywanie różnych urządzeń gospodarstwa domowego, - oszczędzać energię elektryczną w domu

9 Osprzęt elektryczny elektrycznej w domu przez wszystkie urządzenia przyłączone do sieci - zna rodzaje osprzętu elektrycznego, - wie, że bezpieczników nie wolno naprawiać, trzeba je wymieniać, - wie, że osprzęt elektryczny posiada stopień ochrony IPxx, - wie, gdzie w jego domu znajdują się główne zawory doprowadzające wodę i gaz - na wybranych przykładach oceniać stopień zabezpieczenia osprzętu, np. pierwsze x-im wyższa cyfra od 0-6, tym większe zabezpieczenie obudowy przed wnikaniem kurzu i drobin ciał stałych, drugie x wstawiane cyfry od 0-8 oznaczają zabezpieczenie przed wnikaniem wody, - potrafi w razie potrzeby zamknąć zawory wody i gazu, Wybrane urządzenia elektroniczne Narzędzia elektromechaniczne - zna najnowsze aparaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe, -wie, jakie funkcje posiadają najnowsze urządzenia cyfrowe, - wie jak korzystać z podstawowych funkcji telefonicznych urządzeń cyfrowych, - zna najnowsze typy fotograficznych aparatów cyfrowych, - wie, co to jest kino domowe, - wie, jakie jest zasilanie urządzeń elektronicznych - wie, jakie usterki zdarzają się podczas korzystania z urządzenia cyfrowego - zna wybrane narzędzia mechaniczne stosowane w gospodarstwie domowym i w szkole - zna budowę i zasady działania wybranych narzędzi elektromechanicznych, - zna lutownicę oporową i transformatorową, - zna sposoby lutowania, - wie, jak zlutować, np. dwa przewody lub przewód i blaszkę, - zna obsługę wiertarki, - wie, jak wykonać otwór, np. w zawieszce do obrazka, - zna obsługę szlifierki, - zna i stosuje przepisy bhp podczas obsługi urządzeń elektromechanicznych - czytać zalecenia instrukcje obsługi wybranych urządzeń elektronicznych, - obsługiwać wybrane urządzenia elektroniczne zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, - wykonywać zdjęcia fotograficznym aparatem cyfrowym, - korzystać z kina domowego, - korzystać z najnowszych funkcji urządzeń elektronicznych, - podać przykłady stosowania baterii i akumulatorów w urządzeniach cyfrowych, - usuwać drobne awarie w sprzęcie elektronicznym - obsługiwać wybrane elektronarzędzia zgodnie z instrukcją obsługi, - potrafi opisać układy mechaniczne w elektronarzędziach, - bezpiecznie pracować przy użyciu elektronarzędzi, - stosować przepisy bhp, np. okulary ochronne podczas szlifowania, - wykonać lutowanie,np. zlutować dwa przewody, przewód i blaszkę dwie blaszki, - wykonać otwór, np. w metalowej zawieszce do obrazka, - oszlifować materiał, np. ostre krawędzie lub chropowate powierzchnie, - utrzymywać narzędzia w dobrym stanie technicznym

10 III MODUŁ MECHANICZNO- KOMUNIKACYJNY Podstawowe elementy urządzeń mechanicznych Motorower pojazd jednośladowy - wie czym zajmuje się mechanika, - wie jakie są podstawowe elementy urządzeń mechanicznych -zna układy i zespoły w motorowerze, - zna zasadę działania silnika dwusuwowego, -zna zasadę działania silnika czterosuwowego, - zna podstawowe wyposażenie motoroweru, - zna zasady konserwacji i eksploatacji motoroweru, - rozumie rolę i współdziałanie poszczególnych części maszyn w układach mechanicznych, - wie, jakiego typu urządzeniem jest silnik spalinowy sterowany elektronicznie - wie, jakie powinno być podstawowe wyposażenie motorowerzysty zwiększające bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, - wie, jakie rodzaje świateł obowiązują w motorowerze, - zna Kodeks Drogowy, - zna ogólną budowę motoroweru, - wie, jakie części maszyn są stosowane w budowie motoroweru, - zna układy i zespoły w motorowerze, - wie, jaki silnik jest zastosowany w motorowerze, - zna podstawowe wyposażenie motoroweru, - zna instrukcje obsługi motoroweru, - zna zasady konserwacji motoroweru, - zna zasady eksploatacji motoroweru, - zna różne rodzaje motorowerów, - wie, jaka jest różnica pomiędzy motorowerem, a motocyklem, - zna zalety pojazdów jednośladowych silnikowych pod względem bezpieczeństwa i poruszania się w ruchu miejskim i na trasach poza miastem, - zna warunki otrzymania prawa jazdy na motorower - podać przykłady zastosowań elementów urządzeń mechanicznych, - porównać zasady działanie silnika dwusuwowego z czterosuwowym, - ocenić, jaki wpływ ma praca silników spalinowych na środowisko naturalne, oszczędność zużycia paliwa i bezpieczeństwo jazdy, - korzystać z instrukcji obsługi motoroweru, - ocenić sprawność techniczną swojego motoroweru, - wymienić bezpieczniki w w układzie elektrycznym motoroweru, - wymontować akumulator, - wymienić świecę zapłonową, - sprawdzić przerwę świecy i stan elektrod, - dokonać regulacji mechanizmów - rozpoznawać i nazywać układy i zespoły w motorowerze, - utrzymywać sprawność techniczną motoroweru, - porównać dane techniczne motorowerów różnych marek, - stosować się do wymagań zwiększających bezpieczeństwo kierowcy i uczestników ruchu drogowego, - potrafi stosować światła obowiązujące w motorowerze zwiększających bezpieczeństwo, - korzystać z instrukcji obsługi motoroweru, - stosować Kodeks Drogowy Motorowerzysta w ruchu drogowym - zna zasady ruchu drogowego, - wie jak motorowerzysta powinien zachować się w ruchu drogowym, - wie, jak motorowerzysta powinien zachować się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, - ocenić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w najbliższym regionie lub miejsca zamieszkania, - zaznaczyć na planie swojego osiedla najbezpieczniejsza drogę przejazdu dla motorowerzystów, - zachować się według zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniach z

11 - wie komu motorowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, bez sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu drogi głównej z torowiskiem tramwajowym, na skrzyżowaniu, na którym droga główna skręca w lewo, - wie jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, - wie, jakie są stosowane środki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - wie na czym polega zintegrowane ratownictwo drogowe, - wie, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, -wie dlaczego młodzież w wieku od lat jest w grupie największego ryzyka w ruchu drogowym, - rozumie iż łamanie zasad w ruchu drogowym stanowi naruszenie przepisów prawnych i skutkuje odpowiedzialnością karną osób, które naruszają te normy, - zna ekologiczne środki transportu sygnalizacją i bez sygnalizacji świetlnej, - podać kolejność przejazdu pojazdów na skrzyżowaniach równorzędnych, - podać kolejność przejazdu na skrzyżowaniu drogi głównej z podporządkowaną, jeśli na drodze podporządkowanej znajduje się tramwaj, - podać kolejność przejazdu na skrzyżowaniu drogi głównej skręcającej w lewo, - zgłosić wypadek drogowy, - udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, - ocenić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w najbliższej okolicy, -wymyślić krzyżówkę dotycząca, np. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - poszukać informacji na temat ekologicznych środków transportu, IV MODUŁ EKOLOGICZNY Tylko jedna Ziemia! Toksyczność spalin samochodowych Zagrożenie człowieka przez hałas Góry śmieci - wie, że największym zagrożeniem naszych czasów jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego, - zna podstawowe dziedziny ochrony środowiska naturalnego, - rozumie konieczność segregowania odpadów i ich utylizacji, - zna system zbiórki odpadów komunalnych w swojej gminie, - wie, jaką rolę spełniają oczyszczalnie ścieków, - wie, o konieczności organizacji gospodarki odpadami, np.: poziom wojewódzki, poziom międzyregionalny i poziom gminny, - wie, co to jest dług ekologiczny wobec Ziemi, - zna wybrane oznaczenia ekologiczne stosowane zazwyczaj na opakowaniach produktów, - wie, co to są produkty ekologiczne, - analizować potrzeby ochrony najbliższego środowiska naturalnego, -przygotować reportaż o ochronie najbliższego środowiska naturalnego, - wykonać plakat dotyczący oszczędzania energii, wody i gazu, - przeprowadzić wywiad, np. o systemie zbiórki odpadów komunalnych, - analizować swoje postępowanie wobec środowiska naturalnego, - oceniać toksyczność spalin samochodowych w środowisku, - oceniać, jakie zagrożenie dla zdrowia człowieka ma hałas, - opisać źródła hałasu występujące w jego najbliższym otoczeniu, - podać prawidłowe rozwiązania ochrony przeciwhałasowej, - segregować odpady w swoim gospodarstwie domowym, - projektować i wykonać pojemniki na odpady pochodzące z gospodarstwa domowego - sporządzać mapkę zagrożeń ekologicznych jego najbliższym środowisku V MODUŁ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

12 Projektowanie i szycie - zna podręczne wyposażenie krawieckie do domowych prac krawieckich, - zna szycie ręczne i maszynowe, - zna ściegi ręczne zwykłe i ozdobne, wie, jak zdejmować wymiary z sylwetki, - wie, jak wykonać formę wyroby z papieru pakowego, - wie, jak obliczyć koszty wykonania projektu (np. stroju lub jego elementu),, - zaprojektować i przygotować podręczny przybornik do domowych prac krawieckich - zaprojektować i uszyć ekologiczną torbę na zakupy - opracować kolejne operacje technologiczne uszycia wyrobu, np. torby ekologicznej, firanki na okno, stroju wakacyjnego itp., - obliczyć koszty wykonania wyrobu - szyć dla potrzeb własnych i domu, odzieżowych Zasady racjonalnego żywienia Składniki odżywcze produktów żywnościowych Modele zaleceń żywieniowych Talerz produktów spożywczych zna zasady racjonalnego żywienia, - rozumie, że sposób odżywiania w rodzinie powinien być zgodny z zasadami odżywiania, - wie, jakie znaczenie ma białko w życiu człowieka, - zna zapotrzebowanie na białko dla młodzieży w wieku lat w stosunku do masy ciała, - wie, że zapotrzebowanie na białko różni się dla chłopców i dziewcząt będących w tym samym wieku, - zna tłuszcze jadalne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, -wie które produkty zawierają tłuszcze roślinne, a które zwierzęce, - wie, że tłuszcze zwierzęce mogą zawierać nawet 20% cholesterolu, - wie, że błonnik sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, -wie, jakie znaczenie dla budowy kości i zębów ma wapń, - wie, jakie znaczenie w organizmie ma żelazo, - zna główne źródła występowania żelaza, - zna rolę witamin w organizmie człowieka, - zna zalecane normy spożycia witamin w ciągu dnia, - zna główne źródła występowania witamin, - rozumie, że witaminy i składniki mineralne jako substancje odżywcze niezbędne dla człowieka, należy spożywać codziennie, - wie, że niedobór witamin w pożywieniu prowadzi do powstawania wielu groźnych chorób, - - zna zalecenia specjalistów od żywienia, - zna piramidę prawidłowego żywienia, - wie, jakie są grupy produktów spożywczych, - wie, jakie są proporcje spożycia - stworzyć listę argumentów przemawiających za spożywaniem przez dzieci i młodzież I i II śniadania, -ocenić, czy sposób odżywiania jego i w jego rodzinie jest zgodny z zasadami racjonalnego odżywiania, - ocenić zapotrzebowanie na białko w ciągu dnia dwóch grup wiekowych: chłopców i dziewcząt, - sporządzić listę produktów zawierających białko roślinne i białko zwierzęce, - sporządzić listę produktów zawierających tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce, - sprawdzać na opakowaniach różnych produktów informacje o zawartości witamin, - wyszukać w tabeli zalecane normy spożycia witamin w ciągu dnia, - sporządzić listę głównych źródeł występowania witamin, -ocenić znaczenie spożywania w posiłkach wapnia, żelaza, - odżywiać sięwg zasad racjonalnego żywienia, - korzystać z zaleceń specjalistów od żywienia, - analizować piramidę prawidłowego żywienia, - planować do spożycia wielkości pojedynczych porcji produktów w postaci gotowanej (produkty zbożowe i ziemniaki, warzywa, owoce, mleko i przetwory mleczne, mięso, ryby, drób,

WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA

WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA Opracowanie: Ewa Filinowicz WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA CZYTANIE MODUŁOWYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa programowa kształcenia ogólnego w gimnazjum Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo

ABC Konstruktora Zajęcia techniczne w gimnazjum

ABC Konstruktora Zajęcia techniczne w gimnazjum Aniela Nowak ABC Konstruktora Zajęcia techniczne w gimnazjum Wydawnictwo Szkolne PWN Łódź Warszawa 2009 ANIELA NOWAK 1. WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 R. W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych)

ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych) Aneta Wieczorek ABC Konstruktora ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych) PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA TEMAT LEKCJI 1. Polscy i zagraniczni wynalazcy techniki 2. Wynalazcy i ich wynalazki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum Aniela Nowak ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA 1. POLSCY I ZAGRANICZNI WYNALAZCY TECHNIKI 2. OCHRONA PRAW AUTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI TEMAT LEKCJI OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ IV: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Na osiedlu rozpoznaje obiekty na planie osiedla określa,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania podstawowe wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna opisuje kształt,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE z zajęć technicznych Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

I. WYMAGANIA OGÓLNE z zajęć technicznych Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie I. WYMAGANIA OGÓLNE z zajęć technicznych Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie Nauczyciel techniki powinien dostosować swoje wymagania i kryteria ocen do pracy z uczniem o mniejszej sprawności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI I półrocze Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną. Wymagania rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: I półrocze Wymagania szczegółowe Uczeń: ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu rozpoznaje obiekty na

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM Nr lekcji Temat lekcji. Kryteria i wymagania na poszczególne oceny. BHP Liczba godz. do tematu Wiedza i umiejętności Poznanie kryteriów oceniania i wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6 . Na osiedlu. Dom bez tajemnic Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie Temat Ocena Wymagania edukacyjne. To takie proste! Mostek dla chomika. W pokoju nastolatka

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne: I. Treści nauczania 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Gimnazjum nr 19 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Gimnazjum nr 19 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 19 w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Podstawowe (dostateczny) Wymagania Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI ryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI Rysunek techniczny ocena bardzo dobra ( + R + D) + PP ocena celująca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika kl6 OCENA Tematyka Rysunek techniczny Karta rowerowa Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje się pismem i rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną

Wymagania na ocenę dostateczną Odniesienie do podstawy SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W KALISZU Strona 1 z 6 L.p. Proponowany temat jednostki metodycznej dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą. 1 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz)

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) BHP, ORGANIZACJA PRACY ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) określam czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej wymieniam zawartość

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

poznanie części drogi rozróżnianie rodzajów dróg określanie miejsca motorowerzysty na drodze

poznanie części drogi rozróżnianie rodzajów dróg określanie miejsca motorowerzysty na drodze 1. Podstawy bezpieczeństwa 9 h Warunki dopuszczenie motorowerzysty do ruchu poznanie warunków dopuszczenia motorowerzysty do ruchu po drogach publicznych oraz określonych wymagań dotyczących kierujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są realizacją podstawy programowej oraz są określone kryteriami oceniania. 2. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI Klasa IV 1. Utrwalanie i rozszerzanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach. 2. Poznanie zachowań sprzyjających

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017

Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017 Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia

Bardziej szczegółowo

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć żywieniowych

Bardziej szczegółowo

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny Nr lekcji Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału I rok nauki (35 godzin) Temat lekcji Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 4014 19/02 Zeszyt ćwiczeń: Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Wydawnictwo ART-SZKOL L.p. Tematy lekcji [Liczba godzin] Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA:

TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA: TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA: Otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie i samodzielnie. Zadania wykonuje starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) szkoły podstawowej pt. Jak to działa. Autorzy: Lech Łabecki

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK Opracowała: M. Skwiecińska - Linosz Temat lekcji Zadania do realizacji według zeszytu

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Osiągnięcia uczniów Wymagania ponadpodstawowe 1 IV Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. nauczyciel: Irena Olejnik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. nauczyciel: Irena Olejnik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) szkoły podstawowej pt. Jak to

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Ocenę niedostateczną posiada wiadomości i znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca konieczne Ocena dostateczna podstawowe Ocena dobra rozszerzające Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie piątej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie piątej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie piątej OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 2. Umiejętność zastosowania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa II gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa II gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V PODRĘCZNIK Technika 4-6 Autor: Lecha Łabecki nr dopuszczenia: 36//00 Temat lekcji Liczba godzin Zakres materiału Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2008 rok

Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2008 rok Z a łącznik nr 1 do uchwały S e n a t u n r 8 2 / X V I I I / 0 8 z d n. 1 4 m a j a 2 0 0 8 r P aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III I. Ochrona środowiska naturalnego Uczeń: Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3)

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 2 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa w szkole. -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE L. godz. Lp... 3. TEMATY LEKCJI Zapoznanie uczniów z programem, sposobem oceniania. BHP na lekcji i podczas użytkowania urządzeń elektrycznych. Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych. Historia rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15

Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15 Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15 Wymagania i kryteria ocen z zajęć technicznych w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN 295/2010 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA TECHNICZNE

PSO ZAJĘCIA TECHNICZNE PSO ZAJĘCIA TECHNICZNE Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych w szczególności bierze się pod uwagę zaangażowanie ucznia w wykorzystanie zadań wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. Ocena końcowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególną ocenę a godzi n

Wymagania na poszczególną ocenę a godzi n Lp. Temat lekcji 1. Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji, podczas posługiwania się narzędziami ręcznymi EZ Liczb Wymagania na poszczególną ocenę a

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Opracowanie- Halina Stachowicz CELE KSZTAŁCENIA : przybliżanie uczniom rzeczywistości technicznej wdrażanie dzieci do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo