Program nauczania techniki w gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania techniki w gimnazjum"

Transkrypt

1 Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów technicznych oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. III. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. IV. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami. Przykładowe zajęcia: Zajęcia modelarskie Treści nauczania wymagania szczegółowe Uczeń: 1. Rozpoznaje i rozumie potrzebę budowania różnych typów modeli: 1) zna możliwości wykorzystania modeli do przedstawiania wielkości, kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych rzeczywistych urządzeń technicznych dla celów sportowych, szkoleniowych lub wystawienniczych 2) wykonuje pomiary i weryfikuje rozwiązania modelowe w odniesieniu do rozwiązań rzeczywistych wyjaśnia konieczność stosowania skali w modelarstwie. 2. Opracowuje pomysły (koncepcje) rozwiązań typowych problemów technicznych pojawiających się w projektowaniu modeli: 1) rysuje schemat blokowy (funkcjonalny) i porównuje funkcje budowanych modeli, np.: statków, okrętów, samolotów, taboru kolejowego, rakiet, urzadzeń przemysłowych 2) wykonuje koncepcje modeli w formie szkiców technicznych. 3. Opracowuje szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne budowanych modeli: 1) dobiera materiały na podstawie wymagań konstrukcyjnych modelu 2) wykonuje dokumentację techniczną modeli latających, pływających, kołowych oraz budowli 3) wykonuje rysunki techniczne w wykorzystaniem komputerowych edytorów graficznych. 4. Umie zaplanować wykonanie prac modelarskich o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacji pracy: 1) przestrzega zasad organizacji pracy w pracowni modelarskiej 2) zna zasady opisywania, katalogowania i przechowywania materiałów modelarskich, takich jak: kleje, lakiery, materiały drzewne, papier, metale, płótna, elementy elektroniczne.

2 5. Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami modelarskimi: 1) posługuje się narzędziami do precyzyjnej obróbki ręcznej: drewna, metali, tworzyw sztucznych, papieru 2) montuje modele z drewna, papieru, tworzyw sztucznych, metali. 6. Uruchamia modele przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: 1) sprawdza, reguluje i konserwuje modele wedle przeznaczenia i rodzaju zastosowanych materiałów; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń 2) określa najczęściej występujące niesprawności budowanych modeli. 7. Zna zasady rozwiązań problemów utylizacji niesprawnych modeli oraz ponownego wykorzystania materiałów odpadowych stosowanych do ich budowy.

3 TREŚCI NAUCZANIA Szczegółowe cele kształcenia i przewidywane osiągnięcia Lp TREŚCI NAUCZANIA Uczeń: wie, zna, rozumie Uczeń potrafi I MOUŁ INFORMACJI TECHNICZNEJ Polscy i zagraniczni wynalazcy techniki - uczeń poznaje dawne i współczesne wynalazki techniki oraz wynalazców polskich i zagranicznych, - zna historię niektórych wynalazków, - rozumie rolę wynalazców w rozwoju współczesnej techniki, - wie, co to jest wynalazek, - zna zasady zgłaszania wynalazku, - szanuje pomysły innych osób, - zna aktualne sukcesy młodych wynalazców w najbliższym środowisku, w kraju i na świecie, - zna własne możliwości twórcze, - rozumie związki techniki z rozwojem kultury i różnych dyscyplin wiedzy technicznej, - rozumie, które wynalazki są najistotniejsze w życiu człowieka bez których nie da się funkcjonować we współczesnym świecie, - rozumie, w jaki sposób rozwój techniki wpłynął na rozwój regionu, w którym mieszka, - rozumie pozytywne i negatywne działanie techniki na życie człowieka oraz na środowisko naturalne - ocenić wkład wielkich wynalazców w rozwój współczesnej techniki, - uszanować dawnych i obecnych twórców techniki i opowiedzieć o ich największych sukcesach, - korzystać z różnych źródeł wiedzy na temat wynalazków i ich wynalazców, - podać przykłady rozwoju myśli technicznej, np.: porozumiewanie się na odległość, podróże w przestrzeni powietrznej, budownictwo, - wykonać i zaprezentować plakat na temat wynalazków, - wykonać prezentację multimedialną na temat wynalazków z wybranej dziedziny, Ochrona praw autorskich, wynalazczość, ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych - poznaje podstawy kultury prawnej dotyczącej praw autorskich, - poznaje wybrane umowy autorskie, - rozumie na czym polega ochrona praw autorskich, - wie co to jest łamanie praw autorskich, - rozumie, jakie szkody ponoszą twórcy oraz państwo w przypadku pojawienia się piractwa w zakresie praw autorskich, - wie, jak należy zwalczać piractwo muzyczne, komputerowe lub inne, dotyczące łamania praw autorskich, - wie co to jest patent i kto może być uprawniony do korzystania z patentu, - zna znaki towarowe wybranych firm, - przedstawić własne opracowanie autorskie, - zaprojektować swój pomysł wynalazku, - przygotować pisemne zgłoszenie swojego wynalazku do urzędu patentowego, - zaprojektować znak towarowy dla wybranego produktu, - analizować własne postępowanie w odniesieniu do regulacji prawnych dotyczących kwestii związanych z twórczością wynalazczą czy artystyczną,

4 Normalizacja w technice Normalizacja znakowania towarów Klasy zabezpieczeń urządzeń Europejskie etykiety energetyczne - rozumie konieczność egzekwowania prawa ochronnego na znaki towarowe -wie na czym polega normalizacja w technice, - wie, co to jest norma techniczna, - rozumie konieczność stosowania normalizacji w technice - oznaczenia systemu EAN.UCC - zbioru międzynarodowych standardów znakowania towarów kodami kreskowymi, - wie, że każda organizacja krajowa EAN International posiada swój prefiks, - zna prefiks Polski i innych wybranych krajów oraz branż ( np. książki, muzyka), - wie, że każdy towar posiada swój własny numer, - wie, jak odczytywać kody kreskowe, - rozumie dlaczego odczytywane są kody kreskowe zakupionych towarów - wie, że urządzenia sprawdzone pod względem bezpieczeństwa technicznego są opatrzone etykietami gwarantującymi standard bezpieczeństwa, - zna klasy zabezpieczeń urządzeń wg PN- EN, - zna wybrane etykiety bezpieczeństwa, - zna symbole i oznaczenia dotyczące przechowywania produktów w wymaganych warunkach wg PN-EN - rozumie konieczność stosowania zabezpieczeń urządzeń i oznaczania ich odpowiednimi etykietami - zna etykiety energetyczne, - wie jakie wymagania stawiane są sprzętom, aby mogły być im przyznawane etykiety energetyczne, - wie, co to są wartości graniczne zużycia energii (oznaczone klasami A++, A+, B, C, D,E, F ), - wie, jak obliczyć zużycie energii przez sprzęt domowy, - wie na czym polega rachunek ekonomiczny zwłaszcza przy nadmiernym zużywaniu energii elektrycznej przez niektóre urządzenia, - rozumie czym w przyszłości należy się kierować kupując elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego - wie co to są etykiety ekologiczne, - zna najpopularniejsze etykiety - ocenić własne postępowanie w odniesieniu do zasad moralnego postępowania, np. przywłaszczenia sobie rozwiązanych przez inną osobę zadań z matematyki, ściągania na klasówkach - podać przykłady występowania normalizacji w technice, - podać pełne nazwy skrótów PN, ISO, IEC, EN, WTO, PN-EN - odczytywać kody kreskowe za pomocą czytników, - uzyskiwać informacje w Internecie o wyrobie na podstawie kodu kreskowego, - określić na podstawie kodu kreskowego z jakiego kraju pochodzi wyrób, - odczytywać etykiety gwarantujące bezpieczeństwo urządzeń, - rozróżniać etykiety bezpieczeństwa krajowe i zagraniczne, - stosować się do wymogów bezpieczeństwa zapisanych na etykietach, - sprawdzić w swoim domu oznaczenia i symbole dotyczące klasy zabezpieczeń urządzeń - analizować etykiety energetyczne sprzętu - odczytać na etykiecie graniczne zużycie energii podczas eksploatacji sprzętu, - obliczyć na podstawie informacji znajdujących się na etykietach, ile energii zużywają urządzenia gospodarstwa domowego w ciągu dnia, tygodnia itd., - ocenić, jaki sprzęt należy w przyszłości wybierać przy zakupie ze względu na rachunek ekonomiczny zużycia prądu, - korzystać z instrukcji obsługi urządzeń i stosować się do ich

5 Certyfikaty jakości ekologiczne, - rozumie sens stosowania etykiet ekologicznych na wyrobach - wie, co to jest certyfikat jakości, - wie, kto jest upoważniony do przyznawania certyfikatów jakości, - wie, jakie wyroby podlegają obowiązkowi certyfikacji, - wie, jakie cechy powinny posiadać produkty, aby mogły być oznaczone certyfikatem jakości, - wie, jakie zagrożenia mogą powodować wyroby, które nie zostały oznaczone certyfikatami jakości, a są w sprzedaży, rozumie stosowanie do wyrobów obowiązku ich certyfikacji wymogów - rozpoznawać najpopularniejsze europejskie etykiety ekologiczne, - wyszukać wspólne cechy znaków ekologicznych, - zaprojektować własną etykietę ekologiczną na wybrany przez siebie towar, - szukać w sklepie towarów zaopatrzonych w etykiety ekologiczne - podać przykłady wyrobów oznaczonych certyfikatem jakości, - korzystać ze swojej wiedzy dotyczącej oznaczania wyrobów certyfikatami jakości Przyrządy pomiarowe Rysunek techniczny - wie do czego służą przyrządy pomiarowe, - zna wybrane przyrządy pomiarowe mechaniczne, - zna historię wybranych przyrządów pomiarowych, - rozumie zasadę działania mechanicznych przyrządów pomiarowych, - rozumie konieczność stosowania do pomiarów różnych przyrządów pomiarowych - wie co to jest rysunek techniczny, - zna nazwy przyborów kreślarskich, - zna zasady wymiarowania rysunku technicznego, - zna normę określającą pismo techniczne do opisywania rysunków technicznych, - wie, na czym polega rozwijanie brył, - zna podstawy rzutowania aksonometrycznego, - zna jeden z najbardziej popularnych rodzajów rzutowania aksonometrycznego tzw. dimetrię ukośną, - zna zasady rzutowania prostokątnego, - rozumie w jakim celu stosuje się rysunek techniczny, - rozumie zasady wykonywania rysunku technicznego - posługiwać się wybranymi przyrządami pomiarowymi, - za pomocą suwmiarki dokonać pomiarów długości, średnicy i głębokości otworów, - sprawdzić, czy sprzęt AGD w domu jest dobrze wypoziomowany, - stosować narzędzia zgodnie z BHP - posługiwać się przyborami kreślarskimi, - i wykonywać rysunki techniczne w aksonometrii, - potrafi wykonywać rozwijanie rysunku wybranych brył, - wyciąć i skleić rozwiniętą bryłę, - opisywać rysunki techniczne stosując znaki, symbole i pismo techniczne, - wykonywać rysunki skomplikowanych brył w rzutowaniu prostokątnym, - wykonać dokumentację techniczną do zaprojektowanego urządzenia, - wykonać rysunek złożeniowy i rysunki detale, - opisać rysunek techniczny stosując znaki, symbole i pismo techniczne,

6 Dokumentacja techniczna - wie co to jest dokumentacja techniczna, - wie z jakich dokumentów składa się najprostsza dokumentacja techniczna, - zna tabelę dotyczącą rysunku złożeniowego, - wie co to jest rysunek złożeniowy w dokumentacji technicznej, - wie co to jest proces technologiczny i czynności technologiczne, - wie jakie narzędzia i przyrządy będą potrzebne do zaplanowanego procesu technologicznego, - wie co to jest zestawienie materiałów i kosztorys, - zna zasady BHP, których jest zobowiązany przestrzegać przy konstruowaniu zaprojektowanego urządzenia, - rozumie sens wykonywania dokumentacji technicznej - wykonać zestawienie materiałów i kosztorys projektu, - opisać proces technologiczny i czynności technologiczne do zaprojektowanego urządzenia, - przygotować odpowiednie narzędzia i stanowisko pracy do realizacji projektu, - wykonywać czynności technologiczne zgodnie z planem pracy, - bezpiecznie pracować narzędziami stosując się do wymagań BHP, - pracować indywidualnie i w zespole, - rozwiązywać różne problemy związane z realizacją projekt Plan zabytkowej części miasta Plan osiedla mieszkaniowego. Projektowanie i konstruowanie - wie, co to jest plan miasta, - zna podstawowe znaki turystyczne, - wie co oznaczają znaki i symbole przedstawione na planie, - wie jak oznacza się drogi (ulice) na planie, - wie które znaki turystyczne ułatwiają planowanie wycieczki, - wie jakie obiekty turystyczne warto zaznaczyć do zwiedzania, - rozumie jak należy zachować się podczas zwiedzania, - wie co to jest plan osiedla, -wie jakie budynki użyteczności publicznej znajdują się na osiedlu, - zna zasady funkcjonowania różnych instytucji na osiedlu mieszkaniowym, - wie jak odszukać na planie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, - wie, jak na planie zaznaczone są drogi dla rowerów, - wie w jakiej skali należy wykonać rysunek planu osiedla mieszkaniowego, rozumie jak powinno funkcjonować osiedle mieszkaniowe - zna zawody związane z projektowaniem osiedla, - posługiwać się planem miasta, - odszukać na planie potrzebne informacje, np. linie komunikacyjne, spis ulic, obiekty sportowe, szlaki rowerowe, urzędy, ważniejsze zabytki itd., - zachować się bezpiecznie podczas zwiedzania wybranych zabytków, - opisać zwiedzane miejsca i poszukać dodatkowych informacji w różnych źródłach, - odczytać znaki na planie dotyczące, np.: ulic, sygnalizacji świetlnej, linii autobusowych i tramwajowych, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynki handlowousługowe, budynki szkół, kościoły itd. - zaprojektować rozwiązania w ruchu drogowym osiedla, - opisać budowę obiektu i wyjaśnić procesy pracy,. - przygotować własny projekt

7 makiety nowoczesnego osiedla Projektowanie stanowiska pracy Świat kolorów - wie w jakiej skali może narysować plan wmyślonego przez siebie osiedla, - wie jakie instytucje, sklepy, parkingi, miejsca rekreacji itp może zamieścić na swoim planie, - rozumie jak powinno funkcjonować nowoczesne osiedle, - wie jakie znaki i symbole graficzne może stosować do rysowania planu, - zna nazwy związane z budową osiedla mieszkaniowego, - wie w jakiej skali należy wykonać poszczególne elementy makiety, - wie jak napisać plan pracy do wykonania makiety, - wie jakie materiały narzędzia i przybory zastosować do wykonania makiety, - wie jakie przepisy BHP należy przestrzegać podczas wykonywanej pracy - wie co to jest ergonomia, - zna zasady ergonomii, - wie jak zaprojektować własne stanowisko pracy, np. do majsterkowania, odrabiania lekcji, przy komputerze, przetwarzania produktów spożywczych, kroju i szycia itd., - rozumie dlaczego należy stosować zasady ergonomii projektując stanowisko pracy - - wie, że kolory mogą wpływać na samopoczucie człowieka, - wie jakie kolory mają wpływ pozytywny, a jakie negatywny na psychikę człowieka, - wie jakie kolory może zastosować w swoim pokoju, - rozumie dlaczego świat kolorów odgrywa ważną rolę przy projektowaniu i urządzaniu wnętrz zagospodarowania pustego terenu na swoim osiedlu, - swoje propozycje nanieść w odpowiedniej skali na rysunek planu, - napisać opinię na temat różnych rozwiązań na osiedlu mieszkaniowym, - narysować w skali plan nowoczesnego osiedla, - uwzględnić w swoim projekcie planu potrzeby osób niepełnosprawnych, - zaznaczyć drogi osiedlowe dla samochodów i dla rowerów, chodniki i alejki dla pieszych, - korzystać z powszechnie stosowanych znaków i symboli graficznych, - zaprojektować makietę wymyślonego przez siebie osiedla, - napisać plan pracy przy wykonaniu makiety, - policzyć jaką skalę należy zastosować w przygotowywaniu elementów makiety, - porównać elementy makiety z występującymi w rzeczywistości, np. budynek szkoły makiety a budynek w rzeczywistości, - pracować indywidualnie i w zespole - zaprojektować i opisać wybrane stanowisko pracy, - posługiwać się zasadami ergonomii w swoim projekcie, - dokonywać niezbędnych pomiarów i opisów stanowiska pracy, - poprawiać bezpieczeństwo, ład, porządek na własnym stanowisku pracy, np. w ramach zajęć technicznych w szkole, - przedstawić swój projekt innym, aby uzasadnić nowe rozwiązania, - ocenić własne kompetencje i umiejętności projektowe - ocenić, jaki jest wpływ kolorów na samopoczucie człowieka, - przeprowadzić test kolorów i ocenić, które z nich najkorzystniej wpływają na jego psychikę, - wybrać kolory do swojego pokoju i uzasadnić wybór II MODUŁ TECHNICZNY

8 Obwody elektryczne Źródła energii elektrycznej - wie co to jest prąd elektryczny przemienny i stały, - zna elementy obwodów elektrycznych, - zna symbole graficzne elementów obwodów elektrycznych, - zna obwody elektryczne o połączeniu szeregowym, równoległym i mieszanym, - zna istotę połączenia szeregowego, równoległego i mieszanego - zna surowce energetyczne, np.: ropę naftową, gaz ziemny, węgiel, - zna naturalne źródła energii, np.: słońce, wodę wiatr, - wie na czym polega wykorzystanie siły wiatru do produkcji energii elektrycznej, - wie o możliwości wykorzystania energii geotermicznej, - wie z czego uzyskiwany jest biogaz i do jakich celów można go wykorzystać, - wie, że surowce energetyczne podczas spalania zanieczyszczają środowisko naturalne i stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, - wie, że ogólnoświatowy udział elektrowni ( opartych na naturalnych źródłach energii elektrycznej) w produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie około 1%. - wie, że energia elektryczna otrzymywana z naturalnych jej źródeł jest znacznie droższa niż energia elektryczna uzyskiwana z surowców energetycznych - określić drogę prądu z elektrowni do domu, - nazwać elementy wybranego obwodu elektrycznego, -na podstawie schematu potrafi zmontować obwód elektryczny (szeregowy, równoległy, mieszany), - dokonać pomiaru napięcia na wskazanym rezystorze wybranego obwodu - wymienić różne źródła energii, - korzystać z różnych źródeł informacji w tym z Internetu, - wymienić, gdzie znajdują się ostatnio odkryte źródła energii geotermicznej, -podać przykłady wykorzystywania naturalnych źródeł energii w Polsce i na świecie, - przedstawić projekt zagospodarowania terenu z naturalnymi źródłami energii, - omówić wykorzystanie energii wiatru, - przedstawić wykorzystanie energii słonecznej, - przedstawić wykorzystanie energii fal i prądów morskich, - przedstawić stan energetyki w Polsce obecnie i jej plany przyszłościowe Jak ograniczyć zużycie energii elektrycznej? - wie, że należy oszczędzać energię elektryczną, - zna przyczyny nadmiernego zużywania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, - wie, jak najefektywniej wykorzystywać energię elektryczną w domu, - wie, jaką moc mają żarówki energooszczędne w porównaniu żarówkami tradycyjnymi, - wie jak należy używać żarówki energooszczędne, - wie, jakie oświetlenie powinno znajdować się w różnych miejscach w domu (np. nad biurkiem, w sypialni, w kuchni,w łazience), - wie, jak bezpiecznie wymieniać elementy oświetlenia w domu, - wie, jakie jest zużycie prądu (np. na dobę) przez stare urządzenia AGD, - wie jakie jest zużycie prądu (np. na dobę) przez urządzenia klasy A++, - wie jak policzyć zużycie energii -ekonomicznie gospodarować energią elektryczną, - policzyć ile energii elektrycznej w ciągu doby, tygodnia, miesiąca zużywają wszystkie urządzenia w domu przyłączone do sieci, - porównać zużycie energii przez żarówki tradycyjne i energooszczędne, - bezpiecznie wymienić elementy oświetlenia w domu, - porównać zużycie energii przez stary sprzęt AGD i nowy sprzęt klasy A++, - podać przykłady oszczędzania energii przez gospodarne wykorzystywanie różnych urządzeń gospodarstwa domowego, - oszczędzać energię elektryczną w domu

9 Osprzęt elektryczny elektrycznej w domu przez wszystkie urządzenia przyłączone do sieci - zna rodzaje osprzętu elektrycznego, - wie, że bezpieczników nie wolno naprawiać, trzeba je wymieniać, - wie, że osprzęt elektryczny posiada stopień ochrony IPxx, - wie, gdzie w jego domu znajdują się główne zawory doprowadzające wodę i gaz - na wybranych przykładach oceniać stopień zabezpieczenia osprzętu, np. pierwsze x-im wyższa cyfra od 0-6, tym większe zabezpieczenie obudowy przed wnikaniem kurzu i drobin ciał stałych, drugie x wstawiane cyfry od 0-8 oznaczają zabezpieczenie przed wnikaniem wody, - potrafi w razie potrzeby zamknąć zawory wody i gazu, Wybrane urządzenia elektroniczne Narzędzia elektromechaniczne - zna najnowsze aparaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe, -wie, jakie funkcje posiadają najnowsze urządzenia cyfrowe, - wie jak korzystać z podstawowych funkcji telefonicznych urządzeń cyfrowych, - zna najnowsze typy fotograficznych aparatów cyfrowych, - wie, co to jest kino domowe, - wie, jakie jest zasilanie urządzeń elektronicznych - wie, jakie usterki zdarzają się podczas korzystania z urządzenia cyfrowego - zna wybrane narzędzia mechaniczne stosowane w gospodarstwie domowym i w szkole - zna budowę i zasady działania wybranych narzędzi elektromechanicznych, - zna lutownicę oporową i transformatorową, - zna sposoby lutowania, - wie, jak zlutować, np. dwa przewody lub przewód i blaszkę, - zna obsługę wiertarki, - wie, jak wykonać otwór, np. w zawieszce do obrazka, - zna obsługę szlifierki, - zna i stosuje przepisy bhp podczas obsługi urządzeń elektromechanicznych - czytać zalecenia instrukcje obsługi wybranych urządzeń elektronicznych, - obsługiwać wybrane urządzenia elektroniczne zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, - wykonywać zdjęcia fotograficznym aparatem cyfrowym, - korzystać z kina domowego, - korzystać z najnowszych funkcji urządzeń elektronicznych, - podać przykłady stosowania baterii i akumulatorów w urządzeniach cyfrowych, - usuwać drobne awarie w sprzęcie elektronicznym - obsługiwać wybrane elektronarzędzia zgodnie z instrukcją obsługi, - potrafi opisać układy mechaniczne w elektronarzędziach, - bezpiecznie pracować przy użyciu elektronarzędzi, - stosować przepisy bhp, np. okulary ochronne podczas szlifowania, - wykonać lutowanie,np. zlutować dwa przewody, przewód i blaszkę dwie blaszki, - wykonać otwór, np. w metalowej zawieszce do obrazka, - oszlifować materiał, np. ostre krawędzie lub chropowate powierzchnie, - utrzymywać narzędzia w dobrym stanie technicznym

10 III MODUŁ MECHANICZNO- KOMUNIKACYJNY Podstawowe elementy urządzeń mechanicznych Motorower pojazd jednośladowy - wie czym zajmuje się mechanika, - wie jakie są podstawowe elementy urządzeń mechanicznych -zna układy i zespoły w motorowerze, - zna zasadę działania silnika dwusuwowego, -zna zasadę działania silnika czterosuwowego, - zna podstawowe wyposażenie motoroweru, - zna zasady konserwacji i eksploatacji motoroweru, - rozumie rolę i współdziałanie poszczególnych części maszyn w układach mechanicznych, - wie, jakiego typu urządzeniem jest silnik spalinowy sterowany elektronicznie - wie, jakie powinno być podstawowe wyposażenie motorowerzysty zwiększające bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, - wie, jakie rodzaje świateł obowiązują w motorowerze, - zna Kodeks Drogowy, - zna ogólną budowę motoroweru, - wie, jakie części maszyn są stosowane w budowie motoroweru, - zna układy i zespoły w motorowerze, - wie, jaki silnik jest zastosowany w motorowerze, - zna podstawowe wyposażenie motoroweru, - zna instrukcje obsługi motoroweru, - zna zasady konserwacji motoroweru, - zna zasady eksploatacji motoroweru, - zna różne rodzaje motorowerów, - wie, jaka jest różnica pomiędzy motorowerem, a motocyklem, - zna zalety pojazdów jednośladowych silnikowych pod względem bezpieczeństwa i poruszania się w ruchu miejskim i na trasach poza miastem, - zna warunki otrzymania prawa jazdy na motorower - podać przykłady zastosowań elementów urządzeń mechanicznych, - porównać zasady działanie silnika dwusuwowego z czterosuwowym, - ocenić, jaki wpływ ma praca silników spalinowych na środowisko naturalne, oszczędność zużycia paliwa i bezpieczeństwo jazdy, - korzystać z instrukcji obsługi motoroweru, - ocenić sprawność techniczną swojego motoroweru, - wymienić bezpieczniki w w układzie elektrycznym motoroweru, - wymontować akumulator, - wymienić świecę zapłonową, - sprawdzić przerwę świecy i stan elektrod, - dokonać regulacji mechanizmów - rozpoznawać i nazywać układy i zespoły w motorowerze, - utrzymywać sprawność techniczną motoroweru, - porównać dane techniczne motorowerów różnych marek, - stosować się do wymagań zwiększających bezpieczeństwo kierowcy i uczestników ruchu drogowego, - potrafi stosować światła obowiązujące w motorowerze zwiększających bezpieczeństwo, - korzystać z instrukcji obsługi motoroweru, - stosować Kodeks Drogowy Motorowerzysta w ruchu drogowym - zna zasady ruchu drogowego, - wie jak motorowerzysta powinien zachować się w ruchu drogowym, - wie, jak motorowerzysta powinien zachować się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, - ocenić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w najbliższym regionie lub miejsca zamieszkania, - zaznaczyć na planie swojego osiedla najbezpieczniejsza drogę przejazdu dla motorowerzystów, - zachować się według zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniach z

11 - wie komu motorowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, bez sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu drogi głównej z torowiskiem tramwajowym, na skrzyżowaniu, na którym droga główna skręca w lewo, - wie jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, - wie, jakie są stosowane środki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - wie na czym polega zintegrowane ratownictwo drogowe, - wie, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, -wie dlaczego młodzież w wieku od lat jest w grupie największego ryzyka w ruchu drogowym, - rozumie iż łamanie zasad w ruchu drogowym stanowi naruszenie przepisów prawnych i skutkuje odpowiedzialnością karną osób, które naruszają te normy, - zna ekologiczne środki transportu sygnalizacją i bez sygnalizacji świetlnej, - podać kolejność przejazdu pojazdów na skrzyżowaniach równorzędnych, - podać kolejność przejazdu na skrzyżowaniu drogi głównej z podporządkowaną, jeśli na drodze podporządkowanej znajduje się tramwaj, - podać kolejność przejazdu na skrzyżowaniu drogi głównej skręcającej w lewo, - zgłosić wypadek drogowy, - udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, - ocenić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w najbliższej okolicy, -wymyślić krzyżówkę dotycząca, np. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - poszukać informacji na temat ekologicznych środków transportu, IV MODUŁ EKOLOGICZNY Tylko jedna Ziemia! Toksyczność spalin samochodowych Zagrożenie człowieka przez hałas Góry śmieci - wie, że największym zagrożeniem naszych czasów jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego, - zna podstawowe dziedziny ochrony środowiska naturalnego, - rozumie konieczność segregowania odpadów i ich utylizacji, - zna system zbiórki odpadów komunalnych w swojej gminie, - wie, jaką rolę spełniają oczyszczalnie ścieków, - wie, o konieczności organizacji gospodarki odpadami, np.: poziom wojewódzki, poziom międzyregionalny i poziom gminny, - wie, co to jest dług ekologiczny wobec Ziemi, - zna wybrane oznaczenia ekologiczne stosowane zazwyczaj na opakowaniach produktów, - wie, co to są produkty ekologiczne, - analizować potrzeby ochrony najbliższego środowiska naturalnego, -przygotować reportaż o ochronie najbliższego środowiska naturalnego, - wykonać plakat dotyczący oszczędzania energii, wody i gazu, - przeprowadzić wywiad, np. o systemie zbiórki odpadów komunalnych, - analizować swoje postępowanie wobec środowiska naturalnego, - oceniać toksyczność spalin samochodowych w środowisku, - oceniać, jakie zagrożenie dla zdrowia człowieka ma hałas, - opisać źródła hałasu występujące w jego najbliższym otoczeniu, - podać prawidłowe rozwiązania ochrony przeciwhałasowej, - segregować odpady w swoim gospodarstwie domowym, - projektować i wykonać pojemniki na odpady pochodzące z gospodarstwa domowego - sporządzać mapkę zagrożeń ekologicznych jego najbliższym środowisku V MODUŁ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

12 Projektowanie i szycie - zna podręczne wyposażenie krawieckie do domowych prac krawieckich, - zna szycie ręczne i maszynowe, - zna ściegi ręczne zwykłe i ozdobne, wie, jak zdejmować wymiary z sylwetki, - wie, jak wykonać formę wyroby z papieru pakowego, - wie, jak obliczyć koszty wykonania projektu (np. stroju lub jego elementu),, - zaprojektować i przygotować podręczny przybornik do domowych prac krawieckich - zaprojektować i uszyć ekologiczną torbę na zakupy - opracować kolejne operacje technologiczne uszycia wyrobu, np. torby ekologicznej, firanki na okno, stroju wakacyjnego itp., - obliczyć koszty wykonania wyrobu - szyć dla potrzeb własnych i domu, odzieżowych Zasady racjonalnego żywienia Składniki odżywcze produktów żywnościowych Modele zaleceń żywieniowych Talerz produktów spożywczych zna zasady racjonalnego żywienia, - rozumie, że sposób odżywiania w rodzinie powinien być zgodny z zasadami odżywiania, - wie, jakie znaczenie ma białko w życiu człowieka, - zna zapotrzebowanie na białko dla młodzieży w wieku lat w stosunku do masy ciała, - wie, że zapotrzebowanie na białko różni się dla chłopców i dziewcząt będących w tym samym wieku, - zna tłuszcze jadalne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, -wie które produkty zawierają tłuszcze roślinne, a które zwierzęce, - wie, że tłuszcze zwierzęce mogą zawierać nawet 20% cholesterolu, - wie, że błonnik sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, -wie, jakie znaczenie dla budowy kości i zębów ma wapń, - wie, jakie znaczenie w organizmie ma żelazo, - zna główne źródła występowania żelaza, - zna rolę witamin w organizmie człowieka, - zna zalecane normy spożycia witamin w ciągu dnia, - zna główne źródła występowania witamin, - rozumie, że witaminy i składniki mineralne jako substancje odżywcze niezbędne dla człowieka, należy spożywać codziennie, - wie, że niedobór witamin w pożywieniu prowadzi do powstawania wielu groźnych chorób, - - zna zalecenia specjalistów od żywienia, - zna piramidę prawidłowego żywienia, - wie, jakie są grupy produktów spożywczych, - wie, jakie są proporcje spożycia - stworzyć listę argumentów przemawiających za spożywaniem przez dzieci i młodzież I i II śniadania, -ocenić, czy sposób odżywiania jego i w jego rodzinie jest zgodny z zasadami racjonalnego odżywiania, - ocenić zapotrzebowanie na białko w ciągu dnia dwóch grup wiekowych: chłopców i dziewcząt, - sporządzić listę produktów zawierających białko roślinne i białko zwierzęce, - sporządzić listę produktów zawierających tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce, - sprawdzać na opakowaniach różnych produktów informacje o zawartości witamin, - wyszukać w tabeli zalecane normy spożycia witamin w ciągu dnia, - sporządzić listę głównych źródeł występowania witamin, -ocenić znaczenie spożywania w posiłkach wapnia, żelaza, - odżywiać sięwg zasad racjonalnego żywienia, - korzystać z zaleceń specjalistów od żywienia, - analizować piramidę prawidłowego żywienia, - planować do spożycia wielkości pojedynczych porcji produktów w postaci gotowanej (produkty zbożowe i ziemniaki, warzywa, owoce, mleko i przetwory mleczne, mięso, ryby, drób,

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych)

ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych) Aneta Wieczorek ABC Konstruktora ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych) PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA TEMAT LEKCJI 1. Polscy i zagraniczni wynalazcy techniki 2. Wynalazcy i ich wynalazki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum Aniela Nowak ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA 1. POLSCY I ZAGRANICZNI WYNALAZCY TECHNIKI 2. OCHRONA PRAW AUTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI Klasa IV 1. Utrwalanie i rozszerzanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach. 2. Poznanie zachowań sprzyjających

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są realizacją podstawy programowej oraz są określone kryteriami oceniania. 2. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V PODRĘCZNIK Technika 4-6 Autor: Lecha Łabecki nr dopuszczenia: 36//00 Temat lekcji Liczba godzin Zakres materiału Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2008 rok

Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2008 rok Z a łącznik nr 1 do uchwały S e n a t u n r 8 2 / X V I I I / 0 8 z d n. 1 4 m a j a 2 0 0 8 r P aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów,

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym P aństwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2009 rok ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM (350 godzin koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie

Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie Moduł II. Mój dom przytulny i bezpieczny. Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności (treści)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3)

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 2 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa w szkole. -

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V Program nauczania techniki DW-4014-292/99 PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS IV V 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Klasa 3 Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV:

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.Posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. 2. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

wymagania ogólne wymagania szczegółowe

wymagania ogólne wymagania szczegółowe wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. III. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Opracowanie- Halina Stachowicz CELE KSZTAŁCENIA : przybliżanie uczniom rzeczywistości technicznej wdrażanie dzieci do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V Rozdział III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE(12 godzin lekcyjnych) poprawnie posłuży się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI 1. Wstęp System oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i jest jego integralną częścią. 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno elektroniczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K 1 S t r o n a WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K l a s y I LP OCENA KRYTERIA OCENY 1 2 Celujący otrzymuje uczeń który spełnia wymogi oceny bardzo dobrej oraz: Bardzo dobry: spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl II I rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat Środki dydaktyczne. Na osiedlu s. 08 0 arkusz brystolu, kredki plan osiedla. Dom bez tajemnic

Bardziej szczegółowo

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Uczeń otrzymuje jedną z poniższych ocen jeżeli: CELUJĄCY -jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania, -wykazuje się opanowaniem zagadnień programowych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIśSZYM OTOCZENIU Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Autor : Aniela Nowak Wydawnictwo Szkolne PWN DKW - 4014-115/00 Aniela Nowak- Technika. Jeżdżę rowerem. Zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV POZIOM PODSTAWOWY wymienia swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu szkolnej pracowni, zna numery telefonów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne. Podręcznik: Waldemar Czyżewski Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE: PRZEDMIOTOWY SYESTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK 311[07] dla uczniów klasy III elektronicznej Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne klasa IV Ocena dopuszczający przestrzega regulaminu pracowni technicznej organizuje miejsce pracy rozpoznaje wybrane znaki bhp,

Bardziej szczegółowo

rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE

rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

obowiązujące od roku 2015/16

obowiązujące od roku 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH IV-VI obowiązujące od roku 2015/16 Kryteria oceny semestralnej i końcowej dla klasy czwartej: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA III Gimnazjum Numer dopuszczenia: 99 / 009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON Dział podręcznika Temat lekcji Liczba godzin Zakres treści Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Założenia do programu nauczania TECH-INFO.

Założenia do programu nauczania TECH-INFO. 1 Założenia do programu nauczania TECH-INFO. I. Wprowadzenie. Program TECH-INFO poprzez twórcze i kreatywne działania uczniów rozwija ich wiedzę i umiejętności techniczne. Pokazuje zastosowania praw fizyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne w Publicznym Gimnazjum w Walcach

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne w Publicznym Gimnazjum w Walcach Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne w Publicznym Gimnazjum w Walcach Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych został opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6 OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM Zajęcia modelarskie OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Statut Szkoły Wewnątrzszkolny System Oceniania Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Białka Urszula Wydawnictwo OPERON Nauczyciel: Barbara Sajdak Zasady oceniania: na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM W SIEDLISKACH BOGUSZ KLAS I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM W SIEDLISKACH BOGUSZ KLAS I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM W SIEDLISKACH BOGUSZ KLAS I Zasady oceniania: na lekcjach zajęć technicznych oceniane są niżej wymienione obszary; ocena zależy od poziomu

Bardziej szczegółowo

Tematy Zajęcia techniczne - żywieniowe. Klasa 3 2014/2015

Tematy Zajęcia techniczne - żywieniowe. Klasa 3 2014/2015 Tematy Zajęcia techniczne - żywieniowe Klasa 3 2014/2015 Temat 1: Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych. 1. Obowiązujące podręczniki.

Bardziej szczegółowo