Program nauczania techniki w gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania techniki w gimnazjum"

Transkrypt

1 Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów technicznych oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. III. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. IV. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami. Przykładowe zajęcia: Zajęcia modelarskie Treści nauczania wymagania szczegółowe Uczeń: 1. Rozpoznaje i rozumie potrzebę budowania różnych typów modeli: 1) zna możliwości wykorzystania modeli do przedstawiania wielkości, kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych rzeczywistych urządzeń technicznych dla celów sportowych, szkoleniowych lub wystawienniczych 2) wykonuje pomiary i weryfikuje rozwiązania modelowe w odniesieniu do rozwiązań rzeczywistych wyjaśnia konieczność stosowania skali w modelarstwie. 2. Opracowuje pomysły (koncepcje) rozwiązań typowych problemów technicznych pojawiających się w projektowaniu modeli: 1) rysuje schemat blokowy (funkcjonalny) i porównuje funkcje budowanych modeli, np.: statków, okrętów, samolotów, taboru kolejowego, rakiet, urzadzeń przemysłowych 2) wykonuje koncepcje modeli w formie szkiców technicznych. 3. Opracowuje szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne budowanych modeli: 1) dobiera materiały na podstawie wymagań konstrukcyjnych modelu 2) wykonuje dokumentację techniczną modeli latających, pływających, kołowych oraz budowli 3) wykonuje rysunki techniczne w wykorzystaniem komputerowych edytorów graficznych. 4. Umie zaplanować wykonanie prac modelarskich o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacji pracy: 1) przestrzega zasad organizacji pracy w pracowni modelarskiej 2) zna zasady opisywania, katalogowania i przechowywania materiałów modelarskich, takich jak: kleje, lakiery, materiały drzewne, papier, metale, płótna, elementy elektroniczne.

2 5. Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami modelarskimi: 1) posługuje się narzędziami do precyzyjnej obróbki ręcznej: drewna, metali, tworzyw sztucznych, papieru 2) montuje modele z drewna, papieru, tworzyw sztucznych, metali. 6. Uruchamia modele przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: 1) sprawdza, reguluje i konserwuje modele wedle przeznaczenia i rodzaju zastosowanych materiałów; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń 2) określa najczęściej występujące niesprawności budowanych modeli. 7. Zna zasady rozwiązań problemów utylizacji niesprawnych modeli oraz ponownego wykorzystania materiałów odpadowych stosowanych do ich budowy.

3 TREŚCI NAUCZANIA Szczegółowe cele kształcenia i przewidywane osiągnięcia Lp TREŚCI NAUCZANIA Uczeń: wie, zna, rozumie Uczeń potrafi I MOUŁ INFORMACJI TECHNICZNEJ Polscy i zagraniczni wynalazcy techniki - uczeń poznaje dawne i współczesne wynalazki techniki oraz wynalazców polskich i zagranicznych, - zna historię niektórych wynalazków, - rozumie rolę wynalazców w rozwoju współczesnej techniki, - wie, co to jest wynalazek, - zna zasady zgłaszania wynalazku, - szanuje pomysły innych osób, - zna aktualne sukcesy młodych wynalazców w najbliższym środowisku, w kraju i na świecie, - zna własne możliwości twórcze, - rozumie związki techniki z rozwojem kultury i różnych dyscyplin wiedzy technicznej, - rozumie, które wynalazki są najistotniejsze w życiu człowieka bez których nie da się funkcjonować we współczesnym świecie, - rozumie, w jaki sposób rozwój techniki wpłynął na rozwój regionu, w którym mieszka, - rozumie pozytywne i negatywne działanie techniki na życie człowieka oraz na środowisko naturalne - ocenić wkład wielkich wynalazców w rozwój współczesnej techniki, - uszanować dawnych i obecnych twórców techniki i opowiedzieć o ich największych sukcesach, - korzystać z różnych źródeł wiedzy na temat wynalazków i ich wynalazców, - podać przykłady rozwoju myśli technicznej, np.: porozumiewanie się na odległość, podróże w przestrzeni powietrznej, budownictwo, - wykonać i zaprezentować plakat na temat wynalazków, - wykonać prezentację multimedialną na temat wynalazków z wybranej dziedziny, Ochrona praw autorskich, wynalazczość, ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych - poznaje podstawy kultury prawnej dotyczącej praw autorskich, - poznaje wybrane umowy autorskie, - rozumie na czym polega ochrona praw autorskich, - wie co to jest łamanie praw autorskich, - rozumie, jakie szkody ponoszą twórcy oraz państwo w przypadku pojawienia się piractwa w zakresie praw autorskich, - wie, jak należy zwalczać piractwo muzyczne, komputerowe lub inne, dotyczące łamania praw autorskich, - wie co to jest patent i kto może być uprawniony do korzystania z patentu, - zna znaki towarowe wybranych firm, - przedstawić własne opracowanie autorskie, - zaprojektować swój pomysł wynalazku, - przygotować pisemne zgłoszenie swojego wynalazku do urzędu patentowego, - zaprojektować znak towarowy dla wybranego produktu, - analizować własne postępowanie w odniesieniu do regulacji prawnych dotyczących kwestii związanych z twórczością wynalazczą czy artystyczną,

4 Normalizacja w technice Normalizacja znakowania towarów Klasy zabezpieczeń urządzeń Europejskie etykiety energetyczne - rozumie konieczność egzekwowania prawa ochronnego na znaki towarowe -wie na czym polega normalizacja w technice, - wie, co to jest norma techniczna, - rozumie konieczność stosowania normalizacji w technice - oznaczenia systemu EAN.UCC - zbioru międzynarodowych standardów znakowania towarów kodami kreskowymi, - wie, że każda organizacja krajowa EAN International posiada swój prefiks, - zna prefiks Polski i innych wybranych krajów oraz branż ( np. książki, muzyka), - wie, że każdy towar posiada swój własny numer, - wie, jak odczytywać kody kreskowe, - rozumie dlaczego odczytywane są kody kreskowe zakupionych towarów - wie, że urządzenia sprawdzone pod względem bezpieczeństwa technicznego są opatrzone etykietami gwarantującymi standard bezpieczeństwa, - zna klasy zabezpieczeń urządzeń wg PN- EN, - zna wybrane etykiety bezpieczeństwa, - zna symbole i oznaczenia dotyczące przechowywania produktów w wymaganych warunkach wg PN-EN - rozumie konieczność stosowania zabezpieczeń urządzeń i oznaczania ich odpowiednimi etykietami - zna etykiety energetyczne, - wie jakie wymagania stawiane są sprzętom, aby mogły być im przyznawane etykiety energetyczne, - wie, co to są wartości graniczne zużycia energii (oznaczone klasami A++, A+, B, C, D,E, F ), - wie, jak obliczyć zużycie energii przez sprzęt domowy, - wie na czym polega rachunek ekonomiczny zwłaszcza przy nadmiernym zużywaniu energii elektrycznej przez niektóre urządzenia, - rozumie czym w przyszłości należy się kierować kupując elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego - wie co to są etykiety ekologiczne, - zna najpopularniejsze etykiety - ocenić własne postępowanie w odniesieniu do zasad moralnego postępowania, np. przywłaszczenia sobie rozwiązanych przez inną osobę zadań z matematyki, ściągania na klasówkach - podać przykłady występowania normalizacji w technice, - podać pełne nazwy skrótów PN, ISO, IEC, EN, WTO, PN-EN - odczytywać kody kreskowe za pomocą czytników, - uzyskiwać informacje w Internecie o wyrobie na podstawie kodu kreskowego, - określić na podstawie kodu kreskowego z jakiego kraju pochodzi wyrób, - odczytywać etykiety gwarantujące bezpieczeństwo urządzeń, - rozróżniać etykiety bezpieczeństwa krajowe i zagraniczne, - stosować się do wymogów bezpieczeństwa zapisanych na etykietach, - sprawdzić w swoim domu oznaczenia i symbole dotyczące klasy zabezpieczeń urządzeń - analizować etykiety energetyczne sprzętu - odczytać na etykiecie graniczne zużycie energii podczas eksploatacji sprzętu, - obliczyć na podstawie informacji znajdujących się na etykietach, ile energii zużywają urządzenia gospodarstwa domowego w ciągu dnia, tygodnia itd., - ocenić, jaki sprzęt należy w przyszłości wybierać przy zakupie ze względu na rachunek ekonomiczny zużycia prądu, - korzystać z instrukcji obsługi urządzeń i stosować się do ich

5 Certyfikaty jakości ekologiczne, - rozumie sens stosowania etykiet ekologicznych na wyrobach - wie, co to jest certyfikat jakości, - wie, kto jest upoważniony do przyznawania certyfikatów jakości, - wie, jakie wyroby podlegają obowiązkowi certyfikacji, - wie, jakie cechy powinny posiadać produkty, aby mogły być oznaczone certyfikatem jakości, - wie, jakie zagrożenia mogą powodować wyroby, które nie zostały oznaczone certyfikatami jakości, a są w sprzedaży, rozumie stosowanie do wyrobów obowiązku ich certyfikacji wymogów - rozpoznawać najpopularniejsze europejskie etykiety ekologiczne, - wyszukać wspólne cechy znaków ekologicznych, - zaprojektować własną etykietę ekologiczną na wybrany przez siebie towar, - szukać w sklepie towarów zaopatrzonych w etykiety ekologiczne - podać przykłady wyrobów oznaczonych certyfikatem jakości, - korzystać ze swojej wiedzy dotyczącej oznaczania wyrobów certyfikatami jakości Przyrządy pomiarowe Rysunek techniczny - wie do czego służą przyrządy pomiarowe, - zna wybrane przyrządy pomiarowe mechaniczne, - zna historię wybranych przyrządów pomiarowych, - rozumie zasadę działania mechanicznych przyrządów pomiarowych, - rozumie konieczność stosowania do pomiarów różnych przyrządów pomiarowych - wie co to jest rysunek techniczny, - zna nazwy przyborów kreślarskich, - zna zasady wymiarowania rysunku technicznego, - zna normę określającą pismo techniczne do opisywania rysunków technicznych, - wie, na czym polega rozwijanie brył, - zna podstawy rzutowania aksonometrycznego, - zna jeden z najbardziej popularnych rodzajów rzutowania aksonometrycznego tzw. dimetrię ukośną, - zna zasady rzutowania prostokątnego, - rozumie w jakim celu stosuje się rysunek techniczny, - rozumie zasady wykonywania rysunku technicznego - posługiwać się wybranymi przyrządami pomiarowymi, - za pomocą suwmiarki dokonać pomiarów długości, średnicy i głębokości otworów, - sprawdzić, czy sprzęt AGD w domu jest dobrze wypoziomowany, - stosować narzędzia zgodnie z BHP - posługiwać się przyborami kreślarskimi, - i wykonywać rysunki techniczne w aksonometrii, - potrafi wykonywać rozwijanie rysunku wybranych brył, - wyciąć i skleić rozwiniętą bryłę, - opisywać rysunki techniczne stosując znaki, symbole i pismo techniczne, - wykonywać rysunki skomplikowanych brył w rzutowaniu prostokątnym, - wykonać dokumentację techniczną do zaprojektowanego urządzenia, - wykonać rysunek złożeniowy i rysunki detale, - opisać rysunek techniczny stosując znaki, symbole i pismo techniczne,

6 Dokumentacja techniczna - wie co to jest dokumentacja techniczna, - wie z jakich dokumentów składa się najprostsza dokumentacja techniczna, - zna tabelę dotyczącą rysunku złożeniowego, - wie co to jest rysunek złożeniowy w dokumentacji technicznej, - wie co to jest proces technologiczny i czynności technologiczne, - wie jakie narzędzia i przyrządy będą potrzebne do zaplanowanego procesu technologicznego, - wie co to jest zestawienie materiałów i kosztorys, - zna zasady BHP, których jest zobowiązany przestrzegać przy konstruowaniu zaprojektowanego urządzenia, - rozumie sens wykonywania dokumentacji technicznej - wykonać zestawienie materiałów i kosztorys projektu, - opisać proces technologiczny i czynności technologiczne do zaprojektowanego urządzenia, - przygotować odpowiednie narzędzia i stanowisko pracy do realizacji projektu, - wykonywać czynności technologiczne zgodnie z planem pracy, - bezpiecznie pracować narzędziami stosując się do wymagań BHP, - pracować indywidualnie i w zespole, - rozwiązywać różne problemy związane z realizacją projekt Plan zabytkowej części miasta Plan osiedla mieszkaniowego. Projektowanie i konstruowanie - wie, co to jest plan miasta, - zna podstawowe znaki turystyczne, - wie co oznaczają znaki i symbole przedstawione na planie, - wie jak oznacza się drogi (ulice) na planie, - wie które znaki turystyczne ułatwiają planowanie wycieczki, - wie jakie obiekty turystyczne warto zaznaczyć do zwiedzania, - rozumie jak należy zachować się podczas zwiedzania, - wie co to jest plan osiedla, -wie jakie budynki użyteczności publicznej znajdują się na osiedlu, - zna zasady funkcjonowania różnych instytucji na osiedlu mieszkaniowym, - wie jak odszukać na planie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, - wie, jak na planie zaznaczone są drogi dla rowerów, - wie w jakiej skali należy wykonać rysunek planu osiedla mieszkaniowego, rozumie jak powinno funkcjonować osiedle mieszkaniowe - zna zawody związane z projektowaniem osiedla, - posługiwać się planem miasta, - odszukać na planie potrzebne informacje, np. linie komunikacyjne, spis ulic, obiekty sportowe, szlaki rowerowe, urzędy, ważniejsze zabytki itd., - zachować się bezpiecznie podczas zwiedzania wybranych zabytków, - opisać zwiedzane miejsca i poszukać dodatkowych informacji w różnych źródłach, - odczytać znaki na planie dotyczące, np.: ulic, sygnalizacji świetlnej, linii autobusowych i tramwajowych, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynki handlowousługowe, budynki szkół, kościoły itd. - zaprojektować rozwiązania w ruchu drogowym osiedla, - opisać budowę obiektu i wyjaśnić procesy pracy,. - przygotować własny projekt

7 makiety nowoczesnego osiedla Projektowanie stanowiska pracy Świat kolorów - wie w jakiej skali może narysować plan wmyślonego przez siebie osiedla, - wie jakie instytucje, sklepy, parkingi, miejsca rekreacji itp może zamieścić na swoim planie, - rozumie jak powinno funkcjonować nowoczesne osiedle, - wie jakie znaki i symbole graficzne może stosować do rysowania planu, - zna nazwy związane z budową osiedla mieszkaniowego, - wie w jakiej skali należy wykonać poszczególne elementy makiety, - wie jak napisać plan pracy do wykonania makiety, - wie jakie materiały narzędzia i przybory zastosować do wykonania makiety, - wie jakie przepisy BHP należy przestrzegać podczas wykonywanej pracy - wie co to jest ergonomia, - zna zasady ergonomii, - wie jak zaprojektować własne stanowisko pracy, np. do majsterkowania, odrabiania lekcji, przy komputerze, przetwarzania produktów spożywczych, kroju i szycia itd., - rozumie dlaczego należy stosować zasady ergonomii projektując stanowisko pracy - - wie, że kolory mogą wpływać na samopoczucie człowieka, - wie jakie kolory mają wpływ pozytywny, a jakie negatywny na psychikę człowieka, - wie jakie kolory może zastosować w swoim pokoju, - rozumie dlaczego świat kolorów odgrywa ważną rolę przy projektowaniu i urządzaniu wnętrz zagospodarowania pustego terenu na swoim osiedlu, - swoje propozycje nanieść w odpowiedniej skali na rysunek planu, - napisać opinię na temat różnych rozwiązań na osiedlu mieszkaniowym, - narysować w skali plan nowoczesnego osiedla, - uwzględnić w swoim projekcie planu potrzeby osób niepełnosprawnych, - zaznaczyć drogi osiedlowe dla samochodów i dla rowerów, chodniki i alejki dla pieszych, - korzystać z powszechnie stosowanych znaków i symboli graficznych, - zaprojektować makietę wymyślonego przez siebie osiedla, - napisać plan pracy przy wykonaniu makiety, - policzyć jaką skalę należy zastosować w przygotowywaniu elementów makiety, - porównać elementy makiety z występującymi w rzeczywistości, np. budynek szkoły makiety a budynek w rzeczywistości, - pracować indywidualnie i w zespole - zaprojektować i opisać wybrane stanowisko pracy, - posługiwać się zasadami ergonomii w swoim projekcie, - dokonywać niezbędnych pomiarów i opisów stanowiska pracy, - poprawiać bezpieczeństwo, ład, porządek na własnym stanowisku pracy, np. w ramach zajęć technicznych w szkole, - przedstawić swój projekt innym, aby uzasadnić nowe rozwiązania, - ocenić własne kompetencje i umiejętności projektowe - ocenić, jaki jest wpływ kolorów na samopoczucie człowieka, - przeprowadzić test kolorów i ocenić, które z nich najkorzystniej wpływają na jego psychikę, - wybrać kolory do swojego pokoju i uzasadnić wybór II MODUŁ TECHNICZNY

8 Obwody elektryczne Źródła energii elektrycznej - wie co to jest prąd elektryczny przemienny i stały, - zna elementy obwodów elektrycznych, - zna symbole graficzne elementów obwodów elektrycznych, - zna obwody elektryczne o połączeniu szeregowym, równoległym i mieszanym, - zna istotę połączenia szeregowego, równoległego i mieszanego - zna surowce energetyczne, np.: ropę naftową, gaz ziemny, węgiel, - zna naturalne źródła energii, np.: słońce, wodę wiatr, - wie na czym polega wykorzystanie siły wiatru do produkcji energii elektrycznej, - wie o możliwości wykorzystania energii geotermicznej, - wie z czego uzyskiwany jest biogaz i do jakich celów można go wykorzystać, - wie, że surowce energetyczne podczas spalania zanieczyszczają środowisko naturalne i stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, - wie, że ogólnoświatowy udział elektrowni ( opartych na naturalnych źródłach energii elektrycznej) w produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie około 1%. - wie, że energia elektryczna otrzymywana z naturalnych jej źródeł jest znacznie droższa niż energia elektryczna uzyskiwana z surowców energetycznych - określić drogę prądu z elektrowni do domu, - nazwać elementy wybranego obwodu elektrycznego, -na podstawie schematu potrafi zmontować obwód elektryczny (szeregowy, równoległy, mieszany), - dokonać pomiaru napięcia na wskazanym rezystorze wybranego obwodu - wymienić różne źródła energii, - korzystać z różnych źródeł informacji w tym z Internetu, - wymienić, gdzie znajdują się ostatnio odkryte źródła energii geotermicznej, -podać przykłady wykorzystywania naturalnych źródeł energii w Polsce i na świecie, - przedstawić projekt zagospodarowania terenu z naturalnymi źródłami energii, - omówić wykorzystanie energii wiatru, - przedstawić wykorzystanie energii słonecznej, - przedstawić wykorzystanie energii fal i prądów morskich, - przedstawić stan energetyki w Polsce obecnie i jej plany przyszłościowe Jak ograniczyć zużycie energii elektrycznej? - wie, że należy oszczędzać energię elektryczną, - zna przyczyny nadmiernego zużywania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, - wie, jak najefektywniej wykorzystywać energię elektryczną w domu, - wie, jaką moc mają żarówki energooszczędne w porównaniu żarówkami tradycyjnymi, - wie jak należy używać żarówki energooszczędne, - wie, jakie oświetlenie powinno znajdować się w różnych miejscach w domu (np. nad biurkiem, w sypialni, w kuchni,w łazience), - wie, jak bezpiecznie wymieniać elementy oświetlenia w domu, - wie, jakie jest zużycie prądu (np. na dobę) przez stare urządzenia AGD, - wie jakie jest zużycie prądu (np. na dobę) przez urządzenia klasy A++, - wie jak policzyć zużycie energii -ekonomicznie gospodarować energią elektryczną, - policzyć ile energii elektrycznej w ciągu doby, tygodnia, miesiąca zużywają wszystkie urządzenia w domu przyłączone do sieci, - porównać zużycie energii przez żarówki tradycyjne i energooszczędne, - bezpiecznie wymienić elementy oświetlenia w domu, - porównać zużycie energii przez stary sprzęt AGD i nowy sprzęt klasy A++, - podać przykłady oszczędzania energii przez gospodarne wykorzystywanie różnych urządzeń gospodarstwa domowego, - oszczędzać energię elektryczną w domu

9 Osprzęt elektryczny elektrycznej w domu przez wszystkie urządzenia przyłączone do sieci - zna rodzaje osprzętu elektrycznego, - wie, że bezpieczników nie wolno naprawiać, trzeba je wymieniać, - wie, że osprzęt elektryczny posiada stopień ochrony IPxx, - wie, gdzie w jego domu znajdują się główne zawory doprowadzające wodę i gaz - na wybranych przykładach oceniać stopień zabezpieczenia osprzętu, np. pierwsze x-im wyższa cyfra od 0-6, tym większe zabezpieczenie obudowy przed wnikaniem kurzu i drobin ciał stałych, drugie x wstawiane cyfry od 0-8 oznaczają zabezpieczenie przed wnikaniem wody, - potrafi w razie potrzeby zamknąć zawory wody i gazu, Wybrane urządzenia elektroniczne Narzędzia elektromechaniczne - zna najnowsze aparaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe, -wie, jakie funkcje posiadają najnowsze urządzenia cyfrowe, - wie jak korzystać z podstawowych funkcji telefonicznych urządzeń cyfrowych, - zna najnowsze typy fotograficznych aparatów cyfrowych, - wie, co to jest kino domowe, - wie, jakie jest zasilanie urządzeń elektronicznych - wie, jakie usterki zdarzają się podczas korzystania z urządzenia cyfrowego - zna wybrane narzędzia mechaniczne stosowane w gospodarstwie domowym i w szkole - zna budowę i zasady działania wybranych narzędzi elektromechanicznych, - zna lutownicę oporową i transformatorową, - zna sposoby lutowania, - wie, jak zlutować, np. dwa przewody lub przewód i blaszkę, - zna obsługę wiertarki, - wie, jak wykonać otwór, np. w zawieszce do obrazka, - zna obsługę szlifierki, - zna i stosuje przepisy bhp podczas obsługi urządzeń elektromechanicznych - czytać zalecenia instrukcje obsługi wybranych urządzeń elektronicznych, - obsługiwać wybrane urządzenia elektroniczne zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, - wykonywać zdjęcia fotograficznym aparatem cyfrowym, - korzystać z kina domowego, - korzystać z najnowszych funkcji urządzeń elektronicznych, - podać przykłady stosowania baterii i akumulatorów w urządzeniach cyfrowych, - usuwać drobne awarie w sprzęcie elektronicznym - obsługiwać wybrane elektronarzędzia zgodnie z instrukcją obsługi, - potrafi opisać układy mechaniczne w elektronarzędziach, - bezpiecznie pracować przy użyciu elektronarzędzi, - stosować przepisy bhp, np. okulary ochronne podczas szlifowania, - wykonać lutowanie,np. zlutować dwa przewody, przewód i blaszkę dwie blaszki, - wykonać otwór, np. w metalowej zawieszce do obrazka, - oszlifować materiał, np. ostre krawędzie lub chropowate powierzchnie, - utrzymywać narzędzia w dobrym stanie technicznym

10 III MODUŁ MECHANICZNO- KOMUNIKACYJNY Podstawowe elementy urządzeń mechanicznych Motorower pojazd jednośladowy - wie czym zajmuje się mechanika, - wie jakie są podstawowe elementy urządzeń mechanicznych -zna układy i zespoły w motorowerze, - zna zasadę działania silnika dwusuwowego, -zna zasadę działania silnika czterosuwowego, - zna podstawowe wyposażenie motoroweru, - zna zasady konserwacji i eksploatacji motoroweru, - rozumie rolę i współdziałanie poszczególnych części maszyn w układach mechanicznych, - wie, jakiego typu urządzeniem jest silnik spalinowy sterowany elektronicznie - wie, jakie powinno być podstawowe wyposażenie motorowerzysty zwiększające bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, - wie, jakie rodzaje świateł obowiązują w motorowerze, - zna Kodeks Drogowy, - zna ogólną budowę motoroweru, - wie, jakie części maszyn są stosowane w budowie motoroweru, - zna układy i zespoły w motorowerze, - wie, jaki silnik jest zastosowany w motorowerze, - zna podstawowe wyposażenie motoroweru, - zna instrukcje obsługi motoroweru, - zna zasady konserwacji motoroweru, - zna zasady eksploatacji motoroweru, - zna różne rodzaje motorowerów, - wie, jaka jest różnica pomiędzy motorowerem, a motocyklem, - zna zalety pojazdów jednośladowych silnikowych pod względem bezpieczeństwa i poruszania się w ruchu miejskim i na trasach poza miastem, - zna warunki otrzymania prawa jazdy na motorower - podać przykłady zastosowań elementów urządzeń mechanicznych, - porównać zasady działanie silnika dwusuwowego z czterosuwowym, - ocenić, jaki wpływ ma praca silników spalinowych na środowisko naturalne, oszczędność zużycia paliwa i bezpieczeństwo jazdy, - korzystać z instrukcji obsługi motoroweru, - ocenić sprawność techniczną swojego motoroweru, - wymienić bezpieczniki w w układzie elektrycznym motoroweru, - wymontować akumulator, - wymienić świecę zapłonową, - sprawdzić przerwę świecy i stan elektrod, - dokonać regulacji mechanizmów - rozpoznawać i nazywać układy i zespoły w motorowerze, - utrzymywać sprawność techniczną motoroweru, - porównać dane techniczne motorowerów różnych marek, - stosować się do wymagań zwiększających bezpieczeństwo kierowcy i uczestników ruchu drogowego, - potrafi stosować światła obowiązujące w motorowerze zwiększających bezpieczeństwo, - korzystać z instrukcji obsługi motoroweru, - stosować Kodeks Drogowy Motorowerzysta w ruchu drogowym - zna zasady ruchu drogowego, - wie jak motorowerzysta powinien zachować się w ruchu drogowym, - wie, jak motorowerzysta powinien zachować się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, - ocenić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w najbliższym regionie lub miejsca zamieszkania, - zaznaczyć na planie swojego osiedla najbezpieczniejsza drogę przejazdu dla motorowerzystów, - zachować się według zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniach z

11 - wie komu motorowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, bez sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu drogi głównej z torowiskiem tramwajowym, na skrzyżowaniu, na którym droga główna skręca w lewo, - wie jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, - wie, jakie są stosowane środki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - wie na czym polega zintegrowane ratownictwo drogowe, - wie, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, -wie dlaczego młodzież w wieku od lat jest w grupie największego ryzyka w ruchu drogowym, - rozumie iż łamanie zasad w ruchu drogowym stanowi naruszenie przepisów prawnych i skutkuje odpowiedzialnością karną osób, które naruszają te normy, - zna ekologiczne środki transportu sygnalizacją i bez sygnalizacji świetlnej, - podać kolejność przejazdu pojazdów na skrzyżowaniach równorzędnych, - podać kolejność przejazdu na skrzyżowaniu drogi głównej z podporządkowaną, jeśli na drodze podporządkowanej znajduje się tramwaj, - podać kolejność przejazdu na skrzyżowaniu drogi głównej skręcającej w lewo, - zgłosić wypadek drogowy, - udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, - ocenić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w najbliższej okolicy, -wymyślić krzyżówkę dotycząca, np. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - poszukać informacji na temat ekologicznych środków transportu, IV MODUŁ EKOLOGICZNY Tylko jedna Ziemia! Toksyczność spalin samochodowych Zagrożenie człowieka przez hałas Góry śmieci - wie, że największym zagrożeniem naszych czasów jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego, - zna podstawowe dziedziny ochrony środowiska naturalnego, - rozumie konieczność segregowania odpadów i ich utylizacji, - zna system zbiórki odpadów komunalnych w swojej gminie, - wie, jaką rolę spełniają oczyszczalnie ścieków, - wie, o konieczności organizacji gospodarki odpadami, np.: poziom wojewódzki, poziom międzyregionalny i poziom gminny, - wie, co to jest dług ekologiczny wobec Ziemi, - zna wybrane oznaczenia ekologiczne stosowane zazwyczaj na opakowaniach produktów, - wie, co to są produkty ekologiczne, - analizować potrzeby ochrony najbliższego środowiska naturalnego, -przygotować reportaż o ochronie najbliższego środowiska naturalnego, - wykonać plakat dotyczący oszczędzania energii, wody i gazu, - przeprowadzić wywiad, np. o systemie zbiórki odpadów komunalnych, - analizować swoje postępowanie wobec środowiska naturalnego, - oceniać toksyczność spalin samochodowych w środowisku, - oceniać, jakie zagrożenie dla zdrowia człowieka ma hałas, - opisać źródła hałasu występujące w jego najbliższym otoczeniu, - podać prawidłowe rozwiązania ochrony przeciwhałasowej, - segregować odpady w swoim gospodarstwie domowym, - projektować i wykonać pojemniki na odpady pochodzące z gospodarstwa domowego - sporządzać mapkę zagrożeń ekologicznych jego najbliższym środowisku V MODUŁ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

12 Projektowanie i szycie - zna podręczne wyposażenie krawieckie do domowych prac krawieckich, - zna szycie ręczne i maszynowe, - zna ściegi ręczne zwykłe i ozdobne, wie, jak zdejmować wymiary z sylwetki, - wie, jak wykonać formę wyroby z papieru pakowego, - wie, jak obliczyć koszty wykonania projektu (np. stroju lub jego elementu),, - zaprojektować i przygotować podręczny przybornik do domowych prac krawieckich - zaprojektować i uszyć ekologiczną torbę na zakupy - opracować kolejne operacje technologiczne uszycia wyrobu, np. torby ekologicznej, firanki na okno, stroju wakacyjnego itp., - obliczyć koszty wykonania wyrobu - szyć dla potrzeb własnych i domu, odzieżowych Zasady racjonalnego żywienia Składniki odżywcze produktów żywnościowych Modele zaleceń żywieniowych Talerz produktów spożywczych zna zasady racjonalnego żywienia, - rozumie, że sposób odżywiania w rodzinie powinien być zgodny z zasadami odżywiania, - wie, jakie znaczenie ma białko w życiu człowieka, - zna zapotrzebowanie na białko dla młodzieży w wieku lat w stosunku do masy ciała, - wie, że zapotrzebowanie na białko różni się dla chłopców i dziewcząt będących w tym samym wieku, - zna tłuszcze jadalne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, -wie które produkty zawierają tłuszcze roślinne, a które zwierzęce, - wie, że tłuszcze zwierzęce mogą zawierać nawet 20% cholesterolu, - wie, że błonnik sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, -wie, jakie znaczenie dla budowy kości i zębów ma wapń, - wie, jakie znaczenie w organizmie ma żelazo, - zna główne źródła występowania żelaza, - zna rolę witamin w organizmie człowieka, - zna zalecane normy spożycia witamin w ciągu dnia, - zna główne źródła występowania witamin, - rozumie, że witaminy i składniki mineralne jako substancje odżywcze niezbędne dla człowieka, należy spożywać codziennie, - wie, że niedobór witamin w pożywieniu prowadzi do powstawania wielu groźnych chorób, - - zna zalecenia specjalistów od żywienia, - zna piramidę prawidłowego żywienia, - wie, jakie są grupy produktów spożywczych, - wie, jakie są proporcje spożycia - stworzyć listę argumentów przemawiających za spożywaniem przez dzieci i młodzież I i II śniadania, -ocenić, czy sposób odżywiania jego i w jego rodzinie jest zgodny z zasadami racjonalnego odżywiania, - ocenić zapotrzebowanie na białko w ciągu dnia dwóch grup wiekowych: chłopców i dziewcząt, - sporządzić listę produktów zawierających białko roślinne i białko zwierzęce, - sporządzić listę produktów zawierających tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce, - sprawdzać na opakowaniach różnych produktów informacje o zawartości witamin, - wyszukać w tabeli zalecane normy spożycia witamin w ciągu dnia, - sporządzić listę głównych źródeł występowania witamin, -ocenić znaczenie spożywania w posiłkach wapnia, żelaza, - odżywiać sięwg zasad racjonalnego żywienia, - korzystać z zaleceń specjalistów od żywienia, - analizować piramidę prawidłowego żywienia, - planować do spożycia wielkości pojedynczych porcji produktów w postaci gotowanej (produkty zbożowe i ziemniaki, warzywa, owoce, mleko i przetwory mleczne, mięso, ryby, drób,

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia Spis treści 1. Wstęp..2 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy 3. w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.3 4. Opis programu.5 5. Cel główny..5 6. Cele szczegółowe.5 7. Adresat

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82

Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82 Projekt okładki: Studio GAVITE, Olsztyn edakcja: Bożenna Chicińska edaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo EA, Warszawa 2009 ISBN 978-83-7544-169-7 Wydawnictwo EA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ I. Wstęp i założenia programu II. Cele ogólne III. Treści nauczania wymagania szczegółowe IV. Procedury osiągania celów V.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Ewa Kędracka Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor

Bardziej szczegółowo

Mariusz Berczyński. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela

Mariusz Berczyński. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Mariusz Berczyński WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Mariusz Berczyński wychowanie fizyczne W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Warszawa 2012 Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo