Spis tre ci: I. Definicje: Spółka - Gaca System z ograniczona odpowiedzialno

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci: I. Definicje: Spółka - Gaca System z ograniczona odpowiedzialno"

Transkrypt

1 Spis treści: I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. III. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 2. Warunki techniczne. 3. Warunki formalne korzystania z Serwisu. 4. Warunki formalne dotyczące korzystania z płatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu. IV. Warunki świadczenia usług Serwisu: 1. Usługi świadczone nieodpłatnie. 2. Usługi świadczone odpłatnie w ramach Abonamentu. 3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Serwisu. V. Opłaty. VI. Polityka prywatności, reklama, pliki cookie. VII. Zablokowanie lub likwidacja konta w Serwisie: 1. Zablokowanie konta w Serwisie. 2. Likwidacja konta w Serwisie. VIII. Reklamacje. IX. Postanowienia końcowe. I. Definicje: Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - regulamin świadczenia usług GACASYSTEM.pl. 2. Spółka - Gaca System z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 2, Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy zł, organizator Serwisu GACASYSTEM.pl, podmiot świadczący usługi określone niniejszym Regulaminem. 3. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług w ramach Serwisu GACASYSTEM.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Spółką, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem. 4. Serwis GACASYSTEM.pl (dalej zwany Serwisem) - portal internetowy umieszczony pod adresem: wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego integralna część, przy wykorzystaniu której Spółka świadczy usługi w ramach Programu Gaca System. 5. Użytkownik/Uczestnik - osoba fizyczna, która korzysta z odpłatnych usług Serwisu świadczonych przez Spółkę oraz spełnia wymagania określone Regulaminem. 6. Program Gaca System - autorski program odchudzający specjalisty żywieniowego Konrada Gacy realizowany od 2003 roku. Program składa się z czterech podstawowych elementów: program żywieniowy, program treningowy, wsparcie motywacyjne, wsparcie w zakresie suplementacji. 7. Gaca Diet System (GDS) - system diet autorstwa Konrada Gacy zaimplementowany do portalu GACASYSTEM.pl, na podstawie którego generowane są diety do stosowania przez Użytkowników. 8. Dieta najmniejsza jednostka struktury GDS dobrana indywidualnie dla danego Użytkownika w ramach Abonamentu. 9. Trening - program treningu fizycznego opracowany indywidualnie dla danego Użytkownika. 10. Suplementy - dietetyczne roślinne suplementy diety wspomagające proces odchudzania. 11. Konsultant - psychologowie, fizjoterapeuci, Liderzy Programu Gaca System udzielający Konsultacji żywieniowo - treningowych w ramach Gaca System, rekomendowani przez Konrada Gacę.

2 12. Konsultant Dyżurny - Konsultant, który w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych powodujących, że Konsultacja z wybranym przez Użytkownika Konsultantem nie może się odbyć, prowadzi Konsultacje w jego zastępstwie. 13. Lider Programu Gaca System - osoba, która osiągnęła ponad przeciętne wyniki w odchudzaniu w ramach realizacji Programu Gaca System. 14. Konsultacja - spotkanie Użytkownika z Konsultantem rekomendowanym przez Konrada Gacę, za pomocą połączenia audio-wizualnego, bądź telefonicznie, podczas którego następuje omówienie indywidualnego Programu żywieniowo - treningowego, rozmowa motywacyjna oraz omówienie dotychczasowych wyników odchudzania. Czas trwania każdej Konsultacji wynosi 15 minut. Konsultacje prowadzone są w godzinach 8-22 w dniach od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., nr 4, poz. 28, ze zm.). 15. Cykl Konsultacji - 14-sto dniowy okres, w jakim Użytkownik ma prawo do odbycia jednej Konsultacji. 16. Cykl Diety - 14-sto dniowy okres, na jaki Użytkownik pobiera dietę. 17. Abonament - opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu w określonym okresie czasu (28 dni, 56 dni, 84 dni,112 dni, 140 dni, 168 dni). 18. Wymagania techniczne - niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagania dotyczące oprogramowania oraz osprzętu posiadanego przez Użytkownika. 19. Forum - wirtualne miejsce spotkań Użytkowników dostępne dla każdego Użytkownika w ramach Abonamentu. 20. Ranking odchudzania - ranking dotyczący efektów odchudzania wszystkich Użytkowników Serwisu, dostępny w ramach Abonamentu. II. Postanowienia ogólne: 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Serwisu GACASYSTEM.pl, świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkowników, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych przez Spółkę na rzecz poszczególnych Użytkowników w ramach Abonamentu. 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Spółka. 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi w przypadku zakupu przez Użytkownika Abonamentu na płatne usługi świadczone przez Spółkę. 4. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom, stanowią wyłączną własność Spółki i są objęte ochroną wynikająca z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). 5. Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia praw, o których mowa w pkt. 4 na Użytkownika. 6. Spółka zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych droga elektroniczna w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Spółki wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej. 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi Użytkowników przedstawione w Serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich. III. Warunki korzystania z usług Serwisu: 1. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu. 1. Użytkownik zobowiązany jest podać Spółce wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Spółka ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług. W przypadku zaistnienia zmian danych, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik obowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji. 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie. Zakazane jest udostępnianie danych przez Użytkownika osobom trzecim oraz Użytkowanie konta Użytkownika przez osoby trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa nie dotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniach poprzednich. 3. Usługi Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek

3 wykorzystywane przez Użytkownika informacji wskazanych przez Spółkę w ramach indywidualnego planu diety bądź planu treningowego na rzecz innych osób fizycznych (w tym innych Użytkowników) oraz podmiotów gospodarczych. W szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać posiadanych informacji do świadczenia usług o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także w celach porównawczych lub poglądowych. 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami przekazywanymi przez Spółkę na stronie internetowej Serwisu. Użytkownika obowiązują ponadto wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet, w szczególności: a) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etyki oraz propagujących przemoc i łamanie prawa. b) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). c) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.). d) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego1994 r.). e) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www. f) Niedopuszczalne jest nadużywanie środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Serwisu. 5. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt 1-4 powyżej. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Serwisu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Spółkę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt 4 lub ze względu na wpłyniecie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Spółkę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu. Publikując dowolne informacje (teksty, zdjęcia, rysunki i inne) w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez Spółkę, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących ze Spółką. 6. Spółka zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do: a) Dokonywania w każdym czasie zmian w zakresie parametrów poszczególnych usług Serwisu świadczonych nieodpłatnie, w tym również do ewentualnego zaprzestania świadczenia niektórych usług nieodpłatnych bez konieczności uzasadniania takiej decyzji. b) Blokowania lub usuwania publikacji Użytkownika w Serwisie naruszających choćby tylko częściowo postanowienia niniejszego Regulaminu. 7. Spółka zastrzega, że koszty Użytkowania Serwisu przez Użytkownika, nie obciążają Spółki. 8. Ze względu na ograniczoną liczbę Konsultantów Spółka zastrzega możliwość czasowych ograniczeń w możliwości tworzenia nowych kont Użytkowników w serwisie. 2. Warunki techniczne. 1. Dla korzystania z usług Serwisu w zakresie bezpłatnych usług oferowanych przez Spółkę, konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych: System operacyjny: Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1); Przeglądarka: Internet Explorer 9 lub nowszy lub przeglądarka innej firmy w najbardziej aktualnej dostępnej wersji; Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz); Pamięć operacyjna: 1GB RAM; komputer z monitorem; dostęp do Internetu (łącze o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze); aktywny adres Dla korzystania z usług Serwisu w zakresie płatnych w ramach Abonamentu usług oferowanych przez Spółkę

4 konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych: Kamera internetowa, mikrofon, słuchawki lub głośniki; System operacyjny: Windows XP (Service Pack2) lub Windows Vista (Service Pack1); Przeglądarka: Internet Explorer 9 lub nowszy lub przeglądarka innej firmy w najbardziej aktualnej dostępnej wersji; Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium 4 o częstotliwości 3 GHz (np. Centrino Mobile Processor 1.8 GHz); Pamięć operacyjna: 1GB RAM; komputer z monitorem; dostęp do Internetu (łącze o przepustowości 1Mbit/s lub szybsze); aktywny adres Warunki formalne korzystania z Serwisu. 1. Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest do wskazania niepowtarzalnej nazwy Użytkownika oraz hasła dostępu. 4. Warunki formalne dotyczące korzystania z płatnych usług Serwisu w ramach abonamentu. 1. Użytkownikiem Serwisu w zakresie płatnych usług świadczonych przez Spółkę w ramach Abonamentu może być wyłącznie osoba fizyczna, która: a) Ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin. b) Ukończyła lat 16 (szesnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, a zgodę na korzystanie z płatnych usług wyrażą w jej imieniu rodzice bądź inny opiekun prawny. Zgoda na korzystanie wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno zostać przesłane pod adres Spółki w terminie 7 dni od dnia zakupu Abonamentu. c) Posiada konto w Serwisie GACASYSTEM.pl. d) Opłaciła abonament za płatne usługi Serwisu GACASYSTEM.pl. e) Przed przystąpieniem do korzystania z płatnych usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe wypełniła formularz dotyczący stanu zdrowia oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe ustaliła z właściwym lekarzem, że brak jest przeciwwskazań do stosowania diety oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych, a także uzyskała zgodę lekarza na stosowanie diety oraz wykonywanie ćwiczeń fizycznych. g) W trakcie korzystania z planów dietetycznych i treningowych kontroluje stan zdrowia w konsultacji z odpowiednim lekarzem, powiadamiając niezwłocznie Spółkę o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania. Informacje o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania Użytkownik obowiązany jest podać Konsultantowi podczas następnej Konsultacji oraz przesłać pod adres poczty elektronicznej - 2. Programu oferowanego przez Serwis GACASYSTEM.pl w ramach Abonamentu nie mogą realizować: a) Osoby z cukrzycą typu I b) Osoby cierpiące na choroby nowotworowe (w trakcie leczenia) c) Osoby uczulone na gluten d) Osoby z silna nietolerancją laktozy e) Weganie 3. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Serwisu Użytkownik winien: a) Zarejestrować się w Serwisie b) Opłacić Abonament za wybrany okres c) Zarezerwować termin pierwszej Konsultacji d) Uzupełnić kartę zdrowia 4. Spółka oświadcza, a Użytkownik wyraża zgodę, że Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. nr 22, poz. 271, ze zm.) uprawnienie do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Serwisu w ramach Abonamentu, przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy. Opisane w zdaniu poprzednim uprawnienie nie przysługuje Użytkownikowi ze względu na charakter świadczonych przez Spółkę usług w ramach Abonamentu, w szczególności ze względu na fakt, iż świadczenie usług przez Spółkę rozpoczyna się przed upływem okresu dziesięciu dni, świadczenie to ma charakter

5 osobisty (ściśle związany z osobą konkretnego Użytkownika) oraz ze względu na specyfikę udzielanych na rzecz Użytkownika usług świadczenie nie podlega zwrotowi. IV. Warunki świadczenia usług Serwisu: 1. Usługi świadczone nieodpłatnie. 1. Usługami Serwisu świadczonymi Użytkownikowi nieodpłatnie są wszystkie usługi w Serwisie, z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie. 2. Spółka zastrzega, iż korzystanie z części usług Serwisu świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie. 2. Usługi świadczone odpłatnie w ramach Abonamentu. 1. Usługami Serwisu świadczonymi na rzecz Użytkownika przez Spółkę w ramach Abonamentu (w cenie Abonamentu) są: a) Kompleksowy indywidualny program odchudzania oparty na podstawie danych Użytkownika (w szczególności: płci, wieku, wagi) na okres ważności Abonamentu, podlegający odpowiednim modyfikacjom w oparciu o efekty osiągane przez Użytkownika. b) Dobór odpowiedniej suplementacji naturalnej wspomagającej proces odchudzania Użytkownika. c) Kompleksowy indywidualny program treningowy na okres ważności Abonamentu podlegający zmianom w oparciu o założenia, wytyczne i postępy treningowe Użytkownika. d) Konsultacje żywieniowo - treningowe z elementami motywacji w formie spotkań za pomocą urządzeń audio - wideo, bądź przy pomocy połączenia telefonicznego. 2. W ramach 28-dniowego Abonamentu Użytkownik otrzymuje: a) Dwie Konsultacje audio - wideo, bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem dotyczące Programu _żywieniowego, planu treningowego i doboru suplementów. b) Dwa dwutygodniowe Programy diety. c) Dwa dwutygodniowe Programy treningowe. d) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółke sklepu internetowego). e) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 3. W ramach 56-dniowego Abonamentu Użytkownik otrzymuje: a) Cztery Konsultacje audio-wideo bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem. b) Cztery dwutygodniowe Programy diety. c) Cztery dwutygodniowe Programy treningowe. d) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). e) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 4. W ramach 84-dniowego Abonamentu Użytkownik otrzymuje: a) Sześć Konsultacji audio-wideo bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem. b) Sześć dwutygodniowych Programów diety. c) Sześć dwutygodniowych Programów treningowych. d) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). e) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 5. W ramach 112-dniowego Abonamentu Użytkownik otrzymuje: a) Osiem Konsultacji audio-wideo bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem.

6 b) Osiem dwutygodniowych Programów diety. c) Osiem dwutygodniowych Programów treningowych. d) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). e) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 6. W ramach 140-dniowego Abonamentu Użytkownik otrzymuje: a) Dziesięć Konsultacji audio-wideo bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem. b) Dziesięć dwutygodniowych Programów diety. c) Dziesięć dwutygodniowych Programów treningowych. d) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). e) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 7. W ramach 168-dniowego Abonamentu Użytkownik otrzymuje: a) Dwanaście Konsultacji audio-wideo bądź przy pomocy połączenia telefonicznego z Konsultantem. b) Dwanaście dwutygodniowych Programów diety. c) Dwanaście dwutygodniowych Programów treningowych. d) Rabat na suplementy marki SWL (w ramach prowadzonego przez Spółkę sklepu internetowego). e) Dostęp do forum oraz Rankingu odchudzania. 3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Serwisu. 1. Świadczenie usług Serwisu w ramach Abonamentu odbywa się w cyklach liczących 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pierwszym dniem Cyklu Diety jest dzień następny po dniu odbycia pierwszej Konsultacji. Pierwszym dniem Cyklu Konsultacji jest dzień odbycia pierwszej Konsultacji. W ramach Abonamentu 28- dniowego Użytkownikowi przysługują 2 Cykle Diety oraz 2 Cykle Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu 56-dniowego Użytkownik otrzymuje 4 Cykle Diety oraz 4 Cykle Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu 84-dniowego Użytkownik otrzymuje 6 Cykli Diety oraz 6 Cykli Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu 112-dniowego Użytkownik otrzymuje 8 Cykli Diety oraz 8 Cykli Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu 140-dniowego Użytkownik otrzymuje 10 Cykli Diety oraz 10 Cykli Konsultacji oraz wytyczne Treningu. W ramach Abonamentu 168-dniowego Użytkownik otrzymuje 12 Cykli Diety oraz 12 Cykli Konsultacji oraz wytyczne Treningu. 2. W ramach Abonamentu Użytkownik w celu prawidłowego korzystania z Usług Serwisu winien dokonać zamówienia konsultacji w czasie trwania Cyklu Konsultacji, uczestniczyć w Konsultacji, dokonać poboru diety oraz planu treningowego. Trening zalecany jest Użytkownikowi podczas Konsultacji. Użytkownik nie ma możliwości pobierania Treningu poza Konsultacją. Dieta, z wyłączeniem przypadku poboru pierwszej diety, która musi zostać pobrana podczas pierwszej Konsultacji, może być pobierana przez Użytkownika niezależnie od Konsultacji. Wszystkie plany diet oraz plany treningu oraz historia Konsultacji są archiwizowane w zakładce Moje Odchudzanie w Serwisie. 3. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu następuje w dniu pierwszej Konsultacji. Dzień pierwszej Konsultacji jest pierwszym dniem Abonamentu. W dniu pierwszej Konsultacji Użytkownik otrzymuje dostęp do planu diety oraz planu treningowego na okres 14 dni. 4. Termin pierwszej Konsultacji ustala Użytkownik podczas aktywacji Abonamentu. Wybierając termin pierwszej konsultacji Użytkownik ma możliwość ustalenia pozostałych terminów Konsultacji w ramach zakupionego Abonamentu (odpowiednio do ilości Konsultacji przysługujących w ramach Abonamentu). Spółka zastrzega sobie

7 prawo do przedstawienia grafików pracy Konsultantów z minimalnym terminem wyprzedzenia wynoszącym 2 tygodnie. 5. Udział Użytkownika w Konsultacji wymaga potwierdzenia w czasie pomiędzy 30 min, a 5 min przed terminem (godziną) planowanej Konsultacji w oknie połączenia z Konsultantem. Konsultacja potwierdzona przez Użytkownika uważana jest za zrealizowaną. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona potwierdzenia Konsultacji, zgodnie z warunkami opisanym w zdaniach poprzednich, zaplanowana Konsultacja nie będzie zrealizowana. Wówczas termin Konsultacji, która nie została potwierdzona jest dostępny dla wszystkich Użytkowników (każdy Użytkownik może dokonać rezerwacji wskazanego terminu Konsultacji), bez dodatkowego potwierdzenia obecności. W przypadku niepotwierdzenia pierwszej konsultacji Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do przeniesienia terminu pierwszej konsultacji na inny wybrany przez Użytkownika, dowolny termin. Nowy termin pierwszej konsultacji jest wówczas uważany za pierwszy dzień Abonamentu. 6. Podczas pierwszej Konsultacji Użytkownik otrzymuje dostęp do pobrania pierwszej diety. Dieta generowana jest na 14 kolejnych dni i rozpoczyna się od dnia następnego po dniu Konsultacji. Kolejna Konsultacja może się odbyć nie wcześniej niż następnego dnia po zakończeniu każdego 14-dniowego cyklu Konsultacji w ramach Abonamentu. Kolejna dieta oferowana na rzecz Użytkownika generowana jest najwcześniej na dwa dni przed następnym Cyklem Diety. 7. Użytkownik na 24 godziny przed zarezerwowaną Konsultacja może dokonać zmiany terminu Konsultacji. 8. W przypadku zaistnienia problemów technicznych przy połączeniu audio-wideo w ramach Konsultacji, Spółka zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do przeprowadzenia danej Konsultacji przy pomocy połączenia telefonicznego. Połączenie zostaje zrealizowane przez Spółkę w godzinie odpowiadającej zamówionej i potwierdzonej Konsultacji audio-wideo. Konsultacja telefoniczna odbywa się poprzez połączenie z numerem telefonu Użytkownika wskazanym w formularzu rejestracji. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Spółka. W przypadku nienawiązania połączenia po trzykrotnej próbie nawiązania połączenia, Konsultacja uważana jest za zrealizowaną. 9. Uczestnik może codziennie wypełniać pomiary w karcie zdrowia. Wskazane przez Użytkownika uzupełnienia zostają zaimplementowane w systemie GDS, co 13 lub14 dni kalendarzowych. Warunkiem koniecznym dla wygenerowania kolejnej diety na rzecz Użytkownika jest wprowadzenie każdorazowo aktualizacji danych do karty zdrowia w 13 lub 14 dniu Cyklu Diety (w przeciwnym razie dieta nie będzie mogła zostać wygenerowana przez System na rzecz Użytkownika). W przypadku opóźnienia wprowadzenia danych do karty zdrowia, dieta zostanie wygenerowana z proporcjonalnym opóźnieniem. Wygenerowana dieta zawierać będzie Program na okres 14 dni, jednakże bez uwzględnienia zaistniałego opóźnienia (zaproponowany Program diety obejmuje również dni opóźnienia). 10. W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się na kolejnej Konsultacji może on wybrać inny dostępny termin w danym (kolejnym) 14 dniowym Cyklu Konsultacji. Jeżeli Użytkownik nie odbędzie Konsultacji w danym Cyklu Konsultacji - Konsultacja Użytkownikowi nie przysługuje i Użytkownik nie ma możliwości umówienia danej Konsultacji w innym (kolejnym) Cyklu Konsultacji. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika terminu Konsultacji, Użytkownikowi przysługuje możliwość poboru diety generowanej automatycznie przez program. Do wygenerowania diety przez program niezbędne jest odbycie wcześniejszej Konsultacji. Dieta generowana automatycznie zawiera informacje o ograniczonym zakresie, do uzyskania diety w pełnym zakresie niezbędne jest odbycie Konsultacji przez Użytkownika. 11. W przypadku, gdy Użytkownik nie odbędzie dwóch następujących po sobie Konsultacji, program Użytkownika zostanie zmodyfikowany. W takim przypadku Użytkownikowi zablokowane zostają niektóre funkcje Systemu. Dla przywrócenia wszystkich funkcji Systemu Użytkownik zobligowany jest : a) Wypełnić kartę zdrowia. b) Zamówić termin Konsultacji. c) Odbyć Konsultacje. O zakresie modyfikacji programu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. 12. W przypadku, gdy Użytkownik nie opłaci Abonamentu, konto Użytkownika zostanie zablokowane. Wówczas Użytkownikowi przysługuje dostęp jedynie do modułu Moje płatności", w którym Użytkownik może dokonać opłaty za Abonament. W przypadku dokonania opłaty za Abonament z opóźnieniem, czas trwania Abonamentu liczony jest od momentu odbycia Konsultacji (analogicznie do pierwszej aktywacji usługi). Po dokonaniu opłaty następuje odblokowanie konta Użytkownika. 13. W przypadku, gdy zamówiona przez Użytkownika Konsultacja z powodów losowych nie może się odbyć z wybranym Konsultantem, Użytkownikowi zostanie przydzielona Konsultacja z innym Konsultantem Spółki, bądź Konsultantem dyżurnym w terminie ustalonym przez Użytkownika. 14. Spółka oświadcza, a Użytkownik potwierdza (wyraża zgodę), że:

8 d) Do prawidłowego wykonywania przez Spółkę usług w ramach Abonamentu niezbędne jest czynne współdziałanie Użytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji dotyczących danych Użytkownika. e) Stosowanie diety oraz treningów fizycznych w ramach Abonamentu może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania diety oraz planu treningowego, przeprowadził z odpowiednim lekarzem Konsultacje, celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia i wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uzyskał zgodę lekarza na udział w prowadzonym przez Spółkę Programie odchudzania. f) Indywidualny plan dietetyczny oraz treningowy umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia oraz planu treningowego ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI). g) Uprawianie sportu (ćwiczeń fizycznych) wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. h) Przy korzystaniu z usług Serwisu dokonywanych w ramach Abonamentu Użytkownik zobowiązuje się stosować się ściśle do indywidualnych planów dietetycznych i treningowych, oferowanych przez Spółkę. i) Plany dietetyczno - treningowe mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej Konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez Spółkę (Konsultantami), po uprzednim uzgodnieniu przez Użytkownika modyfikacji planów z odpowiednim lekarzem. j) Użytkownikowi nie wolno modyfikować planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale osób trzecich. k) Indywidualne plany dietetyczne oraz plany treningowe, pomimo iż przygotowywane są w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, a także z wykorzystaniem bogatego doświadczenia Konrada Gacy oraz innych Konsultantów Spółki w tym zakresie, ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności. l) Celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa świadczonych usług, Konsultacje prowadzone w ramach Abonamentu są nagrywane i utrwalane za pomocą urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz lub dźwięk, na co Użytkownik wyraża zgodę. 15. Spółka oświadcza, że w okresie ważności Abonamentu, uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Abonamentu, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z celem świadczonych na rzecz Użytkownika usług. Materiały przekazane w ramach Abonamentu Użytkownikowi, mogą być wyłącznie celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Serwisu, zapisywane wyłącznie w pamięci urządzenia Użytkownika oraz drukowane tylko i wyłącznie celem używania wskazanych materiałów przez Użytkownika. 16 Z uwagi na charakter świadczonych usług, a także złożoność ludzkiego organizmu Spółka oświadcza, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia Użytkownika podczas wykonywania planów dietetyczno - treningowych oferowanych przez Spółkę w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem lub jakimikolwiek informacjami czy też zaleceniami przekazanymi Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczegolnosci w przypadku braku realizacji kompleksowo przekazywanych informacji przez konsultanta Gaca System lub pomijaniu zaplanowanych konsulatcji, jak również po zakończeniu świadczenia usług w ramach Abonamentu przez Spółkę, na skutek takiego wykonywania przez Użytkownika planów dietetyczno treningowych. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodził od Spółki żadnych roszczeń z tytułu pogorszenia się stanu zdrowia Użytkownika, zaistnienia jakichkolwiek kontuzji przy wykonywaniu planów treningowych, bądź chorób zaistniałych w okresie wykonywania wskazanych w ramach Abonamentu planów dietetycznych i treningowych, powstałych w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek informacji czy też zaleceń przekazanych Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu. V. Opłaty: 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu.

9 2. Aktywacja Abonamentu następuje w dniu pierwszej Konsultacji. 3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od dnia aktywacji Abonamentu (pierwszej Konsultacji) do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie. 4. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany. W przypadku zaistnienia przerwy w działaniu Serwisu trwającej dłużej niż 3 (trzy) dni powstałej z wyłącznej winy Spółki, okres trwania Abonamentu zostanie automatycznie przedłużony o czas zaistniałej przerwy. 5. W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu Użytkownik opłaci kolejny Abonament, aktywacja kolejnego Abonamentu następuje w dniu następnym po ostatnim dniu obowiązywania Abonamentu poprzedniego. 6. Zryczałtowana cena Abonamentu na usługę Serwisu wynosi: a) W przypadku Abonamentu na 28 dni: dla Użytkowników - 239,00 zł, b) W przypadku Abonamentu na 56 dni: dla Użytkowników - 464,00 zł, c) W przypadku Abonamentu na 84 dni: dla Użytkowników - 672,00 zł, d) W przypadku Abonamentu na 112 dni: dla Użytkowników - 868,00 zł, e) W przypadku Abonamentu na 140 dni: dla Użytkowników ,00 zł, f) W przypadku Abonamentu na 168 dni: dla Użytkowników ,00 zł, 7. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 8. Spółka informuje, iż Abonament związany jest wyłącznie z kontem Użytkownika w Serwisie w ramach, którego został zamówiony. Powyższe powoduje, iż nie ma możliwości zaliczenia Abonamentu na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec Spółki lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika wobec Spółki. VI. Polityka prywatności, reklama, pliki cookie: 1. Spółka szanuje prywatność swoich Użytkowników. Wobec każdego Użytkownika Serwisu gacasystem.pl ma zastosowanie Polityka Prywatności zawarta w niniejszym Regulaminie. 2. Spółka oświadcza, iż: a) Jest administratorem danych osobowych Użytkownika. b) Zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika. c) Stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych Użytkowników. d) Przetwarza dane osobowe Użytkownika, wyłącznie za jego zgodą na podstawie niniejszego Regulaminu oraz upoważnienia ustawowego. 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do wskazanych danych osobowych oraz ich zmiany w każdym czasie. 4. Dozwolone jest korzystanie z usług Serwisu przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika). 5. Administrator Serwisu gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika: a) Dane zbierane podczas rejestracji, w szczególności adres oraz hasło Użytkownika umożliwiające zalogowanie się do Serwisu. b) Dane zbierane podczas transakcji zakupu, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności. c) Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie Serwisu, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. d) Dane zbierane podczas kontaktu z Administratorem Serwisu za pośrednictwem strony internetowej, telefonu, poczty itp., dotyczące m. in. danych określonych w pkt III.4.1.e-g niniejszego Regulaminu, tj. stanu zdrowia, wagi oraz wzrostu Użytkownika. 6. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez Spółkę są wykorzystywanie w następujący sposób: a) Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do systemu.

10 b) Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Zamawiającego pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. c) Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a serwisem GACASYSTEM.pl są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Jednocześnie, Spółka zastrzega sobie prawo, na co Użytkownika wyraża zgodę, do publikowania treści zapytań kierowanych przez Użytkownika do Spółki związanych z przedmiotem działania Serwisu, a także udzielonych przez Spółkę odpowiedzi. Spółka oświadcza, iż Użytkownik, którego pytanie zostanie upublicznione pozostaje anonimowy. 7. Spółka oświadcza, iż dane w zakresie stanu zdrowia Użytkownika przekazywane są wyłącznie lekarzowi współpracującemu przy realizacji Gaca System. Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo do wykorzystywania Serwisu w celach prowadzenia działalności: komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wobec Użytkowników, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści o charakterze reklamowym, informacyjnym, komercyjnym dotyczących zarówno produktów i usług oferowanych przez Spółkę, jak też produktów i usług podmiotów innych niż Spółka. 8. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie, wyraża zgodę na: a) przetwarzanie przez Spółkę dla celów związanych z prowadzona przez Spółkę działalnością gospodarczą danych osobowych zarówno w danym momencie jak i w przyszłości, zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim udzielona jest nieodpłatnie. b) otrzymywanie od Spółki, pracowników, współpracowników lub kontrahentów Spółki, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (reklam, ankiet, propozycji, zapytań etc.). Użytkownik nie jest obowiązany do udzielania odpowiedzi na otrzymywane informacje, udziału w konkursach, bądź zakupu jakichkolwiek towarów. c) Spółka oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Serwisu niezbędne jest każdorazowo wskazanie adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanego przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Serwisu. 9. Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Zasad Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia, poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszych Zasad w witrynach internetowych GACASYSTEM.pl. W przypadku wprowadzenia zmian do wspomnianych Zasad, zmiany te będą obowiązywać tylko wobec danych osobowych zgromadzonych po umieszczeniu zmienionej wersji Zasad w odpowiedniej witrynie internetowej Serwisu GACASYSTEM.pl. 10. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2002, Nr 101 poz. 926), każdy Użytkownik serwisu GACASYSTEM.pl ma prawo do poprawiania, uzupełniania, sprostowania i badania usunięcia swoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych zasad lub zakresu wykorzystania danych osobowych, należy skontaktować się Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na lub listownie na adres: Gaca System Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 2, Lublin. 11. Spółka informuje Użytkownika, że w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookie, którymi Użytkownik może zarządzać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. 12. Pliki cookie są plikami zawierającymi dane informatyczne, umożliwiającymi odczytanie tych danych przy ponownym korzystaniu z Serwisu. Pliki cookie zawierają zaszyfrowane dane osobowe. 13. Pliki cookies wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach: a) umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie b) dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika c) cele statystyczne. 14. Pliki cookie zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 15. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach cookie, ma tylko Spółka. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Spółce na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników. 16. Spółka informuje Użytkownika, że decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookie Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

11 VII. Zablokowanie lub likwidacja konta w Serwisie: 1. Zablokowanie konta w Serwisie. 1. Spółka zastrzega, iż może zablokować konto Użytkownika czasowo, jeżeli Użytkownik pomimo upomnienia za pomocą poczty elektronicznej korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem. 2. Zablokowanie konta może nastąpić na okres od 1 do 14 dni. 3. W przypadku czasowego zablokowania konta opłata z tytułu Abonamentu Użytkownika nie podlega zwrotowi, bądź proporcjonalnemu zmniejszeniu. 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i wyraża zgodę, na zablokowanie przez Spółkę konta w Serwisie w przypadku naruszenia Regulaminu. Użytkownik akceptuje ponadto fakt, iż zablokowanie konta nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu. 2. Likwidacja konta w Serwisie. 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie. 2. Spółka zastrzega, a Użytkownik wyraża zgodę, iż Spółka może zlikwidować konto Użytkownika w Serwisie, w przypadku, gdy: a) Użytkownik pomimo trzykrotnego zablokowania konta przez Spółkę na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1-3 w dalszym ciągu rażąco narusza Regulamin. b) Użytkownik nie korzystał z Serwisu w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy oraz nie posiada ważnego Abonamentu. 3. Likwidacja konta powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych na koncie przez Użytkownika. 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż został powiadomiony przez Spółkę, że usuniecie przez Użytkownika konta w Serwisie stanowi wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług Serwisu. 5. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę oraz rozumie, że likwidacja konta przez Spółkę na podstawie niniejszego Regulaminu stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy oświadczenie odpłatnych usług Serwisu w ramach Abonamentu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika, a zatem nie uprawnia Użytkownika do zwrotu ceny Abonamentu. 6. Użytkownik oświadcza, że zablokowanie lub likwidacja konta Użytkownika zgodnie z Regulaminem nie może stanowić podstawy do wystąpienia Użytkownika z roszczeniami przeciwko Spółce, w szczególności o zapłatę bądź odszkodowanie. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Spółki z tytułu zablokowania bądź likwidacji konta. VIII. Reklamacje: 1. Reklamacje z tytułu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, mogą być składane: a) Na adres siedziby Spółki, w formie pisemnej. b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: 2. Reklamacje, w związku ze złożeniem, których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości ceny Abonamentu lub środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu, Użytkownik składa wyłącznie w formie określonej w pkt 1 a. 3. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika wraz z podaniem konta, z którego Użytkownik korzysta w ramach korzystania z usług Serwisu oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamacje wraz z jej uzasadnieniem. 5. Spółka rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Spółkę stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu.

12 IX. Postanowienia końcowe: 1. Spółka zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych ze Spółka. 2. Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych w szczególności ze zmianą: a) Warunków świadczenia usług Serwisu. b) Warunków korzystania z usług Serwisu. c) Zmian funkcjonalności Serwisu. d) Obowiązujących przepisów prawa. 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie. Spółka poinformuje dodatkowo Użytkownika o dokonaniu zmian Regulaminu przesyłając stosowna informacje na adres poczty elektronicznej Użytkownika wykorzystywany w ramach korzystania z usług Serwisu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany w Regulaminie. 4. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku: a) zmiany warunków świadczenia usług Serwisu. b) zmiany warunków korzystania z usług Serwisu. c) zmiany funkcjonalności Serwisu. d) zmiany obowiązujących przepisów prawa. 5. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Spółkę poprzez umieszczenie na stronie Serwisu, na której zamieszczony jest Regulamin wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Spółkę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego. 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sadu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo