Rozdział III. Wzór Umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział III. Wzór Umowy"

Transkrypt

1 Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział III Wzór Umowy

2 UMOWA nr.. zawarta w dniu r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19; Warszawa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Kapitał Zakładowy Spółki ,00 zł NIP : , zwanym dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego reprezentowanym przez: działającą w imieniu i na rzecz: Elektrociepłowni KRAKÓW S. A. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy ) przy ul. Ciepłowniczej 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego : złotych zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: PREAMBUŁA W postępowaniu EDF Polska Sp. z o.o. będzie kierowała się równieŝ postanowieniami artykułu 8 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF określającego wymagania stawiane Dostawcom odnośnie świadczenia wysokiej jakości usługi z poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o BHP, poszanowania uczciwości wobec pracowników, przestrzegania zasad etycznych oraz ochrony środowiska, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią art. 8 Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem 2. Opis przedmiotu zamówieni przestawiono w punkcie I.2 Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 2 OKRES REALIZACJI UMOWY 1. Prace będą realizowane od podpisania umowy do dnia do r. 2. Termin wykonania prac określa szczegółowy harmonogram prac stanowiący załącznik nr 3 do umowy, przy czym graniczne terminy rozpoczęcia i zakończenia prac określa harmonogram ramowy:

3 L.p. Obiekt / operacja Początek Koniec 1 Wykonanie i dostawa projektu do akceptacji Od daty zawarcia Zamawiającego Umowy 2 Zatwierdzenie projektu wykonawczego Dostawa osuszaczy ziębniczych DemontaŜ i montaŝ osuszacza nr Ruch próbny DemontaŜ i montaŝ osuszacza nr Ruch próbny WYNAGRODZENIE Wynagrodzenie umowne za prace stanowiące przedmiot Umowy Strony ustalają na kwotę netto: zł słownie: ( ) plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów prawa podatkowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy Załącznik Cenowy - Wycena prac i dostaw objętych przedmiotem zamówienia. 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określono punktach 2 do 6 niniejszego paragrafu jak równieŝ w pkt II.12 i II. 13. Specyfikacji Technicznej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Zamawiającego w zakresie BHP, p.poŝ, ochrony środowiska oraz przepisów wyŝszego rzędu w trakcie realizacji niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do realizacji niniejszej Umowy osoby i podmioty wskazane w swojej ofercie przetargowej późniejsze zmiany wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania w trakcie realizacji prac technologii, rozwiązań technicznych i organizacyjnych przedstawionej w swojej ofercie kaŝda zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy swoje procedury i zarządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca ma prawo do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy przez Zamawiającego. 6. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania następujących Zasad Fundamentalnych BHP przez wszystkich pracowników Wykonawcy i Podwykonawców przebywających na terenie Zamawiającego: 6.1. stosowanie środków ochrony indywidualnej odpowiednio do przydzielonego zadania, 6.2. posiadanie właściwych dokumentów i uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, 6.3. zakaz usuwania samowolnie jakichkolwiek zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej umieszczonych na terenie Zamawiającego, 6.4. zakaz blokowania dostępu do sprzętu ppoŝ., 6.5. zakaz palenia poza miejscami wyznaczonymi, 6.6. zakaz przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie Zamawiającego. Nieprzestrzeganie Zasad Fundamentalnych BHP skutkować będzie natychmiastowym usunięciem pracownika z terenu Zamawiającego, odebraniem przepustki i zakazem wstępu na teren Zamawiającego oraz naliczenie adekwatnych kar umownych, o których mowa w umowie. W przypadku ponownego stwierdzenia łamania Zasad Fundamentalnych BHP Zamawiający moŝe rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, bez moŝliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę. 7. Przedstawicielem Wykonawcy jest: tel.

4 8. Przedstawicielem Pełnomocnika Zamawiającego jest: Zbigniew Oleszko, tel GOSPODARKA ODPADAMI Zarówno Wykonawca jak i jego Podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami, w szczególności ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku nr 129 poz.902) oraz ustawy o odpadach z dnia (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku nr 39 poz.251) z późniejszymi zmianami oraz uregulowań w tym zakresie obowiązujących u Zamawiającego. 6 ODBIORY 1. Przedstawiciele Zamawiającego dokonają osobnego odbioru prac dla kaŝdego z poszczególnych etapów prac określonych w 2 niniejszej Umowy, na zasadach określonych w pkt II.1. Specyfikacji Technicznej. 2. Z czynności odbioru częściowego i odbioru końcowego przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, spiszą protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbiorów. W przypadku odbioru robót wykonywanych przez podwykonawcę protokół odbioru zostanie podpisany dodatkowo przez przedstawicieli podwykonawcy. 3. Pełnomocnik Zamawiającego ma prawo wstrzymać czynności odbioru do czasu usunięcia ujawnionych wad. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za usunięcie wad. 4. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu moŝe usunąć je we własnym zakresie, a kosztami obciąŝyć Wykonawcę. NiezaleŜnie od tego Zamawiający zachowuje uprawnienie do naliczenia kar umownych, o których mowa w 11 umowy. 5. JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemoŝliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo od odpowiedniego obniŝenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 7 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Umowa zostanie rozliczona jedną fakturą VAT po realizacji zakresu umowy oraz pozytywnym przeprowadzeniu 72 godzinnego ruchu próbnego zgodnie z pkt II.1 Specyfikacji Technicznej oraz podpisaniu protokołu końcowego obioru prac. 2. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest umieścić na fakturze numer zamówienia Zamawiającego. 3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury na adres: EDF Polska CUW Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa Kraków Data obciąŝenie konta Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pienięŝnego. 5. Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy z powodu nie umieszczenia na fakturze numeru zamówienia wskazanego w ust. 3 powyŝej, Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę. 7. W razie opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 8. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP:

5 9. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP:. 10. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki, które będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciąŝeniowy z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania przez stronę. 9 POUFNOŚĆ 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją niniejszej umowy, będą stanowić tajemnicę handlową i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyraŝonej na piśmie. 2. Nie dotyczy to sytuacji, w której ujawnienie takich informacji nastąpi w wykonaniu obowiązku prawnego. 3. Obowiązek zachowania poufności dotyczy zarówno okresu obowiązywania umowy, jak i okresu po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu. 4. Naruszenie poufności skutkowało będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy. 10 CESJE PRAW 1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Druga strona wyraŝając pisemną zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, moŝe uzaleŝnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą cesji określonych obowiązków. 3. Wykonawca nie moŝe sprzedać albo cedować wierzytelności Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. 11 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 1. W przypadku opóźnienia z winy Wykonawcy terminu zakończenia prac określonego w 2 pkt 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za kaŝdy dzień opóźnienia. 3. Za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia usterek gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za kaŝdy dzień opóźnienia. 4. Zamawiający moŝe odstąpić od naliczenia kar umownych wynikających z ust. 2 o ile przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2 nie będzie miało wpływu na realizacje innych prac remontowych, decyzja w tym zakresie przysługuje wyłącznie Zamawiającemu. 5. KaŜda ze stron moŝe odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac lub raŝąco naruszy harmonogram prac w taki sposób, Ŝe jest oczywistym, iŝ nie wykona przedmiotu umowy w terminach określonych w W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn spowodowanych przez jedną ze Stron, Strona, z powodów, której nie doszło do odstąpienia od umowy, moŝe Ŝądać zapłacenia kary umownej w wysokości 10% ceny umownej netto. Ponadto Strony zobowiązane są rozliczyć dotychczasowe wykonanie umowy według stanu na dzień odstąpienia na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych kosztów. 7. Za nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy obowiązujących przy wykonywaniu prac na terenie Zamawiającego przepisów przeciwpoŝarowych lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (wynikających z przepisów Kodeksu Pracy Dział X- Bezpieczeństwo i higiena pracy wraz z aktami wykonawczymi oraz Zasad Fundamentalnych BHP), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 zł za pierwsze i drugie stwierdzenie uchybienia, a w przypadku

6 3-krotnego i kolejnego stwierdzenia uchybienia, Wykonawca zapłaci 0,5% wynagrodzenia umownego netto. 8. W przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotnego uchybienia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia za niewykonane prace czy odszkodowania. 9. Za stwierdzenie obecności na terenie Zamawiającego pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy będących w stanie wskazującym na spoŝycie alkoholu lub odmowę pracownika poddania się badaniu alkomatem, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 zł za kaŝdorazowe stwierdzenie powyŝszego w odniesieniu do pojedynczego pracownika. Pracownik, u którego stwierdzono obecność alkoholu zostanie przez słuŝby porządkowe usunięty z terenu Spółki bez prawa powrotu do realizowanych prac do czasu wygaśnięcia kontraktu. 10. KaŜda ze stron moŝe dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 12 GWARANCJE 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (w zakresie jakości prac i uŝytych elementów) na okres 36 miesięcy, zgodnie z pkt I.10. Specyfikacji Technicznej 2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe w przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancyjnym w zakresie wykonanych prac zobowiązuje się on do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt. 3. Po usunięciu usterki dla danej części przedmiotu zamówienia okres gwarancji dla tej części liczony jest od nowa. 4. Do usuwania usterek Wykonawca przystąpi do 24 godzin od powiadomienia. 5. Informację o wystąpieniu usterki Zmawiający przekaŝe Wykonawcy telefonicznie i potwierdzi faksem. Numery kontaktowe u Wykonawcy: telefon:... fax: W przypadku, kiedy Wykonawca nie przystąpi w wymaganym czasie do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający moŝe przystąpić do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji przy uŝyciu innych sił i środków, przy jednoczesnym powiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z realizacją powstałych zobowiązań zostanie obciąŝony Wykonawca. 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia, Ŝe usterka powstała na skutek niewłaściwej konserwacji, uŝytkowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczeniem lub została spowodowana uszkodzeniami mechanicznymi lub dokonaniem zmiany i naprawy przez osobę nieuprawnioną. 8. Materiały uŝyte do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności. 13 WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Przystępując do wykonania niniejszej Umowy, lecz nie później niŝ 30 dni od daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca będzie posiadał aktualne ubezpieczenie: 1) za wszelką szkodę powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, powstałą w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym w mieniu podanym obróbce, naprawie, przeglądom lub w mieniu w pieczy lub pod kontrolą, o ile mienie jest przekazywane Wykonawcy, 2) za wszelką szkodę powstałą w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na osobie poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstwa,

7 3) za wszelką szkodę wyrządzoną przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie będzie niŝsza niŝ ,00 PLN, a udział własny Wykonawcy nie moŝe przewyŝszać 10% sumy ubezpieczenia 2. Wykonawca: 1) do 30 dni po podpisaniu Umowy przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia wymaganego przez Zamawiającego, 2) nie będzie wprowadzał Ŝadnych istotnych zmian w treści Umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego, 3) niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu przez ubezpieczyciela zmian istotnych warunków ubezpieczenia, 4) na kaŝde Ŝądanie zamawiającego okaŝe wpłaty składek ubezpieczeniowych, 5) będzie naleŝycie wypełniał wszelkie obowiązki wynikające z polis ubezpieczeniowych. 4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać równieŝ stosowne ubezpieczenie zgodne z ust. 1 i 2 przed przystąpieniem do prac wynikających z gwarancji lub rękojmi. 5. O ile okaŝe się, Ŝe Wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia, wówczas Zamawiający moŝe zawrzeć takie umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWYCH 1. Wykonawca zapewnia, Ŝe zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / ustawy Prawo własności przemysłowej posiada tytuł prawny do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 Umowy 2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania w zakresie przedmiotu mniejszej Umowy i wszelkich opracowanych w ramach Umowy koncepcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub handlowych oraz innych, w tym dokumentów utworzonych w trakcie realizacji Umowy, na podstawie których realizowany jest przedmiot niniejszej Umowy, za wyjątkiem dalszego rozpowszechniania. Prawo to dotyczy takŝe podmiotów, za pomocą których Zamawiający będzie realizował przedmiot niniejszej Umowy w okresie objętym Umową, 3. Całą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich i innych praw z zakresu własności przemysłowej osób trzecich przy realizacji przedmiotu Umowy przejmuje na siebie Wykonawca. 4. W sytuacji, gdy osoby trzecie wystąpią z roszczeniem naruszenia przysługujących im praw własności przemysłowej, w tym praw autorskich, wskazując, Ŝe naruszenie to pośrednio lub bezpośrednio wiąŝe się z wykonywaniem przez Zamawiającego praw nabytych na mocy Umowy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniach wysuniętych przez osoby trzecie. 5. Strony będą współdziałały w celu odparcia roszczeń osób trzecich. Strony nie wykluczają moŝliwości skorzystania z prawa regresu. 6. JeŜeli w wyniku postępowania, w tym sądowego, okaŝe się, Ŝe uŝytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zostało zabronione Wykonawca na własny koszt uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego uŝytkowania albo zastąpi je pozycją nie naruszającą praw lub zmodyfikuje tak, aby nie doszło do naruszenia praw albo usunie ją i zwróci równowartość ceny zakupu. Postanowienie niniejsze stanowi wyłączne oświadczenie dotyczące praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz wszelkich odnoszących się doń zadośćuczynień. 7. W sytuacji, gdy w związku z realizacją niniejszej Umowy Wykonawcy przysługują prawa autorskie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).

8 8. W razie dokonania wynalazku, wzoru uŝytkowego albo wzoru przemysłowego w toku realizacji niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór uŝytkowy, jak równieŝ prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 9. Wykonawca oświadcza, Ŝe zawarcie przez niego niniejszej Umowy nie narusza praw osób trzecich z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej. 10. Prawa powyŝsze przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania Protokołu Odbioru Prac za wynagrodzeniem wliczonym w kwotę, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiający moŝe przenieść powyŝsze prawa na inny podmiot będący członkiem grupy kapitałowej EDF. 15 SIŁA WYśSZA 1. Siła WyŜsza oznacza zdarzenie, któremu Zamawiający i Wykonawca nie mogą przeciwdziałać, i które czyni niemoŝliwym lub nielegalnym wywiązanie się strony, obejmując w szczególności: 1) klęskę Ŝywiołową, warunki atmosferyczne uniemoŝliwiające prowadzenie prac, 2) wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezaleŝnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, rekwizycję lub embargo, 3) rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową, 4) skaŝenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny, 5) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeŝeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły WyŜszej, wpływających bezpośrednio na realizację Usług, planowane terminy realizacji zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły WyŜszej. 3. JeŜeli Strona uzna, Ŝe wystąpiły okoliczności Siły WyŜszej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły WyŜszej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 4. Po wystąpieniu Siły WyŜszej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeŝeli nie zostaną uniemoŝliwione przez Siłę WyŜszą. JednakŜe Wykonawca nie podejmie Ŝadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia. 5. JeŜeli Siła WyŜsza będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, to niezaleŝnie od tego, Ŝe ulegnie przedłuŝeniu Harmonogram rzeczowo-finansowy, to kaŝda ze Stron będzie miała prawo zawiesić Umowę, obustronnie zgodnie odstąpić od Umowy lub Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy tak, by przystosować ją do zaistniałych okoliczności. 6. JeŜeli podjęte w ciągu 3 miesięcy rozmowy między Stronami nie doprowadzą do ustalenia wspólnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to kaŝda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy. 7. JeŜeli Umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z pkt. 5, to Wykonawca otrzyma naleŝność za wykonane Prace. Strony nie pokrywają strat powstałych na skutek rozwiązania Umowy zgodnie z ust POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności.

9 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd gospodarczy w Krakowie. 4. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania. 5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 1. Integralną częścią umowy jest: 1) Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna 2) Załącznik Nr 2 Załącznik Cenowy Wycena prac i dostaw objętych przedmiotem zamówienia 3) Załącznik nr 3 Szczegółowy harmonogram prac 4) Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo 5) Załącznik nr 5 Art. 8 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF Pełnomocnik Zamawiającego Wykonawca

UMOWA NR.. PREAMBUŁA 1 PRZEDMIOT UMOWY. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o.

UMOWA NR.. PREAMBUŁA 1 PRZEDMIOT UMOWY. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... PREAMBUŁA 1 PRZEDMIOT UMOWY. Remont modernizacyjny lokomotywy LS 800 (SM-42) zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW sp. z o.o.

UMOWA Nr... PREAMBUŁA 1 PRZEDMIOT UMOWY. Remont modernizacyjny lokomotywy LS 800 (SM-42) zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW sp. z o.o. zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW sp. z o.o. UMOWA Nr... z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. PREAMBUŁA. zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska sp. z o.o.

UMOWA NR.. PREAMBUŁA. zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska sp. z o.o. zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska sp. z o.o. UMOWA NR.. z siedzibą w Warszawie 00-029, przy ul. Nowy Świat19 lok 2-4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór Umowy) Umowa zawarta w dniu... 2013 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10 UMOWA nr /S/10 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę przy ul. Sanitariuszek nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / projekt /

UMOWA NR / projekt / Załącznik nr 4a Znak sprawy: PREK-251-XXVII-2010 UMOWA NR / projekt / Zawarta w dniu. w Krakowie w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres:

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA Umowa zawarta w dniu... 2010 r. w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..%

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..% ZP/PN/1/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011 zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7. UMOWA nr.

Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7. UMOWA nr. Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7 UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. między..(nazwa Dostawcy). (adres Dostawcy), NIP., REGON.. - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez: 1... a Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-UMOWA nr EU/ /EZ14/2017

PROJEKT-UMOWA nr EU/ /EZ14/2017 PROJEKT-UMOWA nr EU/ /EZ14/2017 zawarta w dniu..2017 r. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

... wpisanym do..rejestru. pod numerem...w dniu..., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:...

... wpisanym do..rejestru. pod numerem...w dniu..., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:... PROJEKT Umowa NR... na wykonanie montaŝu instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV) na terenie obiektu pocztowego UP Oświęcim 1, ul. W. Jagiełły 14, 32-600 Oświęcim. zawarta w dniu... 2008 r., w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o. o.

UMOWA Nr... zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o. o. UMOWA Nr... zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką Projekt Umowy Zawarta w dniu. 2010 r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką 1. ElŜbieta Jarczyk dyrektor MGBP w Alwerni zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. UMOWA Nr B / / 2009

Załącznik nr 3. UMOWA Nr B / / 2009 Załącznik nr 3 UMOWA Nr B / / 2009 UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia.. lutego 2009 r. POMIĘDZY: Białowieskim Parkiem Narodowym,17-230 BiałowieŜa, Park Pałacowy

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa nr /2010

Załącznik nr 3. Umowa nr /2010 Umowa nr /2010 Załącznik nr 3 W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr Andrzeja StraŜyńskiego zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR...

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../OE/2015 1... -.. 2... -.. ..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr.../OE/2015 1... -.. 2... -.. ..., reprezentowaną przez: UMOWA Nr.../OE/2015 Załącznik nr 3 do SPP zawarta w dniu... r. w Gliwicach pomiędzy: Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9; wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy: Eureka Technology Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie (62-070

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą.

UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą. UMOWA Projekt Zawarta w Ciepielowie w dniu... 2009 r. pomiędzy: Urzędem Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów reprezentowanym przez: P. Artura Szewczyka Wójta Gminy Ciepielów zwanym

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Umowa nr Druk Nr 5 (wzór umowy) Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: UMOWA Nr.../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin NIP: 852-21-17-662

Bardziej szczegółowo

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI UMOWA ( wzór) Zawarta w dniu.w Rzeszowie, pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie zwanego dalej Zamawiającym", reprezentowanego przez Tadeusza Reichela Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. PREAMBUŁA 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NR.. PREAMBUŁA 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-029, przy ul. Nowy Świat19 lok 2-4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo