Rozdział III. Wzór Umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział III. Wzór Umowy"

Transkrypt

1 Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział III Wzór Umowy

2 UMOWA nr.. zawarta w dniu r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19; Warszawa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Kapitał Zakładowy Spółki ,00 zł NIP : , zwanym dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego reprezentowanym przez: działającą w imieniu i na rzecz: Elektrociepłowni KRAKÓW S. A. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy ) przy ul. Ciepłowniczej 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego : złotych zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: PREAMBUŁA W postępowaniu EDF Polska Sp. z o.o. będzie kierowała się równieŝ postanowieniami artykułu 8 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF określającego wymagania stawiane Dostawcom odnośnie świadczenia wysokiej jakości usługi z poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o BHP, poszanowania uczciwości wobec pracowników, przestrzegania zasad etycznych oraz ochrony środowiska, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią art. 8 Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem 2. Opis przedmiotu zamówieni przestawiono w punkcie I.2 Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 2 OKRES REALIZACJI UMOWY 1. Prace będą realizowane od podpisania umowy do dnia do r. 2. Termin wykonania prac określa szczegółowy harmonogram prac stanowiący załącznik nr 3 do umowy, przy czym graniczne terminy rozpoczęcia i zakończenia prac określa harmonogram ramowy:

3 L.p. Obiekt / operacja Początek Koniec 1 Wykonanie i dostawa projektu do akceptacji Od daty zawarcia Zamawiającego Umowy 2 Zatwierdzenie projektu wykonawczego Dostawa osuszaczy ziębniczych DemontaŜ i montaŝ osuszacza nr Ruch próbny DemontaŜ i montaŝ osuszacza nr Ruch próbny WYNAGRODZENIE Wynagrodzenie umowne za prace stanowiące przedmiot Umowy Strony ustalają na kwotę netto: zł słownie: ( ) plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów prawa podatkowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy Załącznik Cenowy - Wycena prac i dostaw objętych przedmiotem zamówienia. 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określono punktach 2 do 6 niniejszego paragrafu jak równieŝ w pkt II.12 i II. 13. Specyfikacji Technicznej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Zamawiającego w zakresie BHP, p.poŝ, ochrony środowiska oraz przepisów wyŝszego rzędu w trakcie realizacji niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do realizacji niniejszej Umowy osoby i podmioty wskazane w swojej ofercie przetargowej późniejsze zmiany wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania w trakcie realizacji prac technologii, rozwiązań technicznych i organizacyjnych przedstawionej w swojej ofercie kaŝda zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy swoje procedury i zarządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca ma prawo do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy przez Zamawiającego. 6. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania następujących Zasad Fundamentalnych BHP przez wszystkich pracowników Wykonawcy i Podwykonawców przebywających na terenie Zamawiającego: 6.1. stosowanie środków ochrony indywidualnej odpowiednio do przydzielonego zadania, 6.2. posiadanie właściwych dokumentów i uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, 6.3. zakaz usuwania samowolnie jakichkolwiek zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej umieszczonych na terenie Zamawiającego, 6.4. zakaz blokowania dostępu do sprzętu ppoŝ., 6.5. zakaz palenia poza miejscami wyznaczonymi, 6.6. zakaz przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie Zamawiającego. Nieprzestrzeganie Zasad Fundamentalnych BHP skutkować będzie natychmiastowym usunięciem pracownika z terenu Zamawiającego, odebraniem przepustki i zakazem wstępu na teren Zamawiającego oraz naliczenie adekwatnych kar umownych, o których mowa w umowie. W przypadku ponownego stwierdzenia łamania Zasad Fundamentalnych BHP Zamawiający moŝe rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, bez moŝliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę. 7. Przedstawicielem Wykonawcy jest: tel.

4 8. Przedstawicielem Pełnomocnika Zamawiającego jest: Zbigniew Oleszko, tel GOSPODARKA ODPADAMI Zarówno Wykonawca jak i jego Podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami, w szczególności ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku nr 129 poz.902) oraz ustawy o odpadach z dnia (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku nr 39 poz.251) z późniejszymi zmianami oraz uregulowań w tym zakresie obowiązujących u Zamawiającego. 6 ODBIORY 1. Przedstawiciele Zamawiającego dokonają osobnego odbioru prac dla kaŝdego z poszczególnych etapów prac określonych w 2 niniejszej Umowy, na zasadach określonych w pkt II.1. Specyfikacji Technicznej. 2. Z czynności odbioru częściowego i odbioru końcowego przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, spiszą protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbiorów. W przypadku odbioru robót wykonywanych przez podwykonawcę protokół odbioru zostanie podpisany dodatkowo przez przedstawicieli podwykonawcy. 3. Pełnomocnik Zamawiającego ma prawo wstrzymać czynności odbioru do czasu usunięcia ujawnionych wad. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za usunięcie wad. 4. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu moŝe usunąć je we własnym zakresie, a kosztami obciąŝyć Wykonawcę. NiezaleŜnie od tego Zamawiający zachowuje uprawnienie do naliczenia kar umownych, o których mowa w 11 umowy. 5. JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemoŝliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo od odpowiedniego obniŝenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 7 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Umowa zostanie rozliczona jedną fakturą VAT po realizacji zakresu umowy oraz pozytywnym przeprowadzeniu 72 godzinnego ruchu próbnego zgodnie z pkt II.1 Specyfikacji Technicznej oraz podpisaniu protokołu końcowego obioru prac. 2. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest umieścić na fakturze numer zamówienia Zamawiającego. 3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury na adres: EDF Polska CUW Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa Kraków Data obciąŝenie konta Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pienięŝnego. 5. Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy z powodu nie umieszczenia na fakturze numeru zamówienia wskazanego w ust. 3 powyŝej, Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę. 7. W razie opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 8. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP:

5 9. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP:. 10. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki, które będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciąŝeniowy z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania przez stronę. 9 POUFNOŚĆ 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją niniejszej umowy, będą stanowić tajemnicę handlową i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyraŝonej na piśmie. 2. Nie dotyczy to sytuacji, w której ujawnienie takich informacji nastąpi w wykonaniu obowiązku prawnego. 3. Obowiązek zachowania poufności dotyczy zarówno okresu obowiązywania umowy, jak i okresu po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu. 4. Naruszenie poufności skutkowało będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy. 10 CESJE PRAW 1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Druga strona wyraŝając pisemną zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, moŝe uzaleŝnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą cesji określonych obowiązków. 3. Wykonawca nie moŝe sprzedać albo cedować wierzytelności Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. 11 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 1. W przypadku opóźnienia z winy Wykonawcy terminu zakończenia prac określonego w 2 pkt 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za kaŝdy dzień opóźnienia. 3. Za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia usterek gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za kaŝdy dzień opóźnienia. 4. Zamawiający moŝe odstąpić od naliczenia kar umownych wynikających z ust. 2 o ile przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2 nie będzie miało wpływu na realizacje innych prac remontowych, decyzja w tym zakresie przysługuje wyłącznie Zamawiającemu. 5. KaŜda ze stron moŝe odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac lub raŝąco naruszy harmonogram prac w taki sposób, Ŝe jest oczywistym, iŝ nie wykona przedmiotu umowy w terminach określonych w W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn spowodowanych przez jedną ze Stron, Strona, z powodów, której nie doszło do odstąpienia od umowy, moŝe Ŝądać zapłacenia kary umownej w wysokości 10% ceny umownej netto. Ponadto Strony zobowiązane są rozliczyć dotychczasowe wykonanie umowy według stanu na dzień odstąpienia na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych kosztów. 7. Za nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy obowiązujących przy wykonywaniu prac na terenie Zamawiającego przepisów przeciwpoŝarowych lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (wynikających z przepisów Kodeksu Pracy Dział X- Bezpieczeństwo i higiena pracy wraz z aktami wykonawczymi oraz Zasad Fundamentalnych BHP), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 zł za pierwsze i drugie stwierdzenie uchybienia, a w przypadku

6 3-krotnego i kolejnego stwierdzenia uchybienia, Wykonawca zapłaci 0,5% wynagrodzenia umownego netto. 8. W przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotnego uchybienia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia za niewykonane prace czy odszkodowania. 9. Za stwierdzenie obecności na terenie Zamawiającego pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy będących w stanie wskazującym na spoŝycie alkoholu lub odmowę pracownika poddania się badaniu alkomatem, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 zł za kaŝdorazowe stwierdzenie powyŝszego w odniesieniu do pojedynczego pracownika. Pracownik, u którego stwierdzono obecność alkoholu zostanie przez słuŝby porządkowe usunięty z terenu Spółki bez prawa powrotu do realizowanych prac do czasu wygaśnięcia kontraktu. 10. KaŜda ze stron moŝe dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 12 GWARANCJE 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (w zakresie jakości prac i uŝytych elementów) na okres 36 miesięcy, zgodnie z pkt I.10. Specyfikacji Technicznej 2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe w przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancyjnym w zakresie wykonanych prac zobowiązuje się on do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt. 3. Po usunięciu usterki dla danej części przedmiotu zamówienia okres gwarancji dla tej części liczony jest od nowa. 4. Do usuwania usterek Wykonawca przystąpi do 24 godzin od powiadomienia. 5. Informację o wystąpieniu usterki Zmawiający przekaŝe Wykonawcy telefonicznie i potwierdzi faksem. Numery kontaktowe u Wykonawcy: telefon:... fax: W przypadku, kiedy Wykonawca nie przystąpi w wymaganym czasie do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający moŝe przystąpić do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji przy uŝyciu innych sił i środków, przy jednoczesnym powiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z realizacją powstałych zobowiązań zostanie obciąŝony Wykonawca. 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia, Ŝe usterka powstała na skutek niewłaściwej konserwacji, uŝytkowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczeniem lub została spowodowana uszkodzeniami mechanicznymi lub dokonaniem zmiany i naprawy przez osobę nieuprawnioną. 8. Materiały uŝyte do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności. 13 WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Przystępując do wykonania niniejszej Umowy, lecz nie później niŝ 30 dni od daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca będzie posiadał aktualne ubezpieczenie: 1) za wszelką szkodę powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, powstałą w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym w mieniu podanym obróbce, naprawie, przeglądom lub w mieniu w pieczy lub pod kontrolą, o ile mienie jest przekazywane Wykonawcy, 2) za wszelką szkodę powstałą w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na osobie poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstwa,

7 3) za wszelką szkodę wyrządzoną przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie będzie niŝsza niŝ ,00 PLN, a udział własny Wykonawcy nie moŝe przewyŝszać 10% sumy ubezpieczenia 2. Wykonawca: 1) do 30 dni po podpisaniu Umowy przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia wymaganego przez Zamawiającego, 2) nie będzie wprowadzał Ŝadnych istotnych zmian w treści Umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego, 3) niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu przez ubezpieczyciela zmian istotnych warunków ubezpieczenia, 4) na kaŝde Ŝądanie zamawiającego okaŝe wpłaty składek ubezpieczeniowych, 5) będzie naleŝycie wypełniał wszelkie obowiązki wynikające z polis ubezpieczeniowych. 4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać równieŝ stosowne ubezpieczenie zgodne z ust. 1 i 2 przed przystąpieniem do prac wynikających z gwarancji lub rękojmi. 5. O ile okaŝe się, Ŝe Wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia, wówczas Zamawiający moŝe zawrzeć takie umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWYCH 1. Wykonawca zapewnia, Ŝe zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / ustawy Prawo własności przemysłowej posiada tytuł prawny do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 Umowy 2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania w zakresie przedmiotu mniejszej Umowy i wszelkich opracowanych w ramach Umowy koncepcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub handlowych oraz innych, w tym dokumentów utworzonych w trakcie realizacji Umowy, na podstawie których realizowany jest przedmiot niniejszej Umowy, za wyjątkiem dalszego rozpowszechniania. Prawo to dotyczy takŝe podmiotów, za pomocą których Zamawiający będzie realizował przedmiot niniejszej Umowy w okresie objętym Umową, 3. Całą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich i innych praw z zakresu własności przemysłowej osób trzecich przy realizacji przedmiotu Umowy przejmuje na siebie Wykonawca. 4. W sytuacji, gdy osoby trzecie wystąpią z roszczeniem naruszenia przysługujących im praw własności przemysłowej, w tym praw autorskich, wskazując, Ŝe naruszenie to pośrednio lub bezpośrednio wiąŝe się z wykonywaniem przez Zamawiającego praw nabytych na mocy Umowy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniach wysuniętych przez osoby trzecie. 5. Strony będą współdziałały w celu odparcia roszczeń osób trzecich. Strony nie wykluczają moŝliwości skorzystania z prawa regresu. 6. JeŜeli w wyniku postępowania, w tym sądowego, okaŝe się, Ŝe uŝytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zostało zabronione Wykonawca na własny koszt uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego uŝytkowania albo zastąpi je pozycją nie naruszającą praw lub zmodyfikuje tak, aby nie doszło do naruszenia praw albo usunie ją i zwróci równowartość ceny zakupu. Postanowienie niniejsze stanowi wyłączne oświadczenie dotyczące praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz wszelkich odnoszących się doń zadośćuczynień. 7. W sytuacji, gdy w związku z realizacją niniejszej Umowy Wykonawcy przysługują prawa autorskie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).

8 8. W razie dokonania wynalazku, wzoru uŝytkowego albo wzoru przemysłowego w toku realizacji niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór uŝytkowy, jak równieŝ prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 9. Wykonawca oświadcza, Ŝe zawarcie przez niego niniejszej Umowy nie narusza praw osób trzecich z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej. 10. Prawa powyŝsze przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania Protokołu Odbioru Prac za wynagrodzeniem wliczonym w kwotę, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiający moŝe przenieść powyŝsze prawa na inny podmiot będący członkiem grupy kapitałowej EDF. 15 SIŁA WYśSZA 1. Siła WyŜsza oznacza zdarzenie, któremu Zamawiający i Wykonawca nie mogą przeciwdziałać, i które czyni niemoŝliwym lub nielegalnym wywiązanie się strony, obejmując w szczególności: 1) klęskę Ŝywiołową, warunki atmosferyczne uniemoŝliwiające prowadzenie prac, 2) wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezaleŝnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, rekwizycję lub embargo, 3) rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową, 4) skaŝenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny, 5) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeŝeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły WyŜszej, wpływających bezpośrednio na realizację Usług, planowane terminy realizacji zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły WyŜszej. 3. JeŜeli Strona uzna, Ŝe wystąpiły okoliczności Siły WyŜszej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły WyŜszej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 4. Po wystąpieniu Siły WyŜszej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeŝeli nie zostaną uniemoŝliwione przez Siłę WyŜszą. JednakŜe Wykonawca nie podejmie Ŝadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia. 5. JeŜeli Siła WyŜsza będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, to niezaleŝnie od tego, Ŝe ulegnie przedłuŝeniu Harmonogram rzeczowo-finansowy, to kaŝda ze Stron będzie miała prawo zawiesić Umowę, obustronnie zgodnie odstąpić od Umowy lub Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy tak, by przystosować ją do zaistniałych okoliczności. 6. JeŜeli podjęte w ciągu 3 miesięcy rozmowy między Stronami nie doprowadzą do ustalenia wspólnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to kaŝda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy. 7. JeŜeli Umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z pkt. 5, to Wykonawca otrzyma naleŝność za wykonane Prace. Strony nie pokrywają strat powstałych na skutek rozwiązania Umowy zgodnie z ust POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności.

9 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd gospodarczy w Krakowie. 4. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania. 5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 1. Integralną częścią umowy jest: 1) Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna 2) Załącznik Nr 2 Załącznik Cenowy Wycena prac i dostaw objętych przedmiotem zamówienia 3) Załącznik nr 3 Szczegółowy harmonogram prac 4) Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo 5) Załącznik nr 5 Art. 8 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF Pełnomocnik Zamawiającego Wykonawca

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo