WZÓR UMOWY UMOWA NR..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY UMOWA NR.."

Transkrypt

1 Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: REGON: reprezentowana przez: zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, a reprezentowana przez: - zwana w dalszej części umowy Wykonawcą. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powyższej ustawy. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest: skład i łamanie do druku monografii, pozostałe czynności introligatorskie związane ze składem i łamaniem do druku monografii, zaprojektowanie okładek dla monografii, przygotowanie wersji monografii w formie pdf., wydruk oraz dostarczenie wydrukowanych egzemplarzy monografii do siedziby Zamawiającego w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej 2, Budynek nr., pokój nr. zwanym w dalszej części Umowy Biurem Projektu - na potrzeby realizacji projektu pn.: Program przygotowania zawodowego specjalistów liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim. 2. Parametry druku zostały określone w Załączniku nr 1 niniejszej Umowy. 3. Przez monografie należy rozumieć następujące dzieła: 3.1. Innowacyjne, nieniszczące metody badań diagnostycznych nakład 150 egzemplarzy, 3.2. Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych nakład 150 egzemplarzy. 4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia r.

2 Strona2 2. WARUNKI WYKONANIA UMOWY 1. Materiały przeznaczone do składu zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej do dnia r. i będą się cechowały następującymi parametrami: a) tekst w programie Microsoft Office Word plik.doc, b) rysunki i zdjęcia przekazane w powyższym pliku o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. 2. Wykonawca w trakcie realizacji usługi składu może zwrócić się do Zamawiającego o przesłanie w terminie 14 dni bardziej szczegółowej parametrycznej postaci zdjęć lub rysunków. 3. Odbiór materiałów, o których mowa w ust. 1 będzie potwierdzony przez Wykonawcę na piśmie. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z materiałami przeznaczonymi do składu numery ISBN lub ISSN dla danej monografii. 5. Wykonawca zrealizuje projekt i skład okładki na podstawie koncepcji i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. 6. Wykonawca dostarczy próbne wydruki okładek, ozalidy środków oraz egzemplarze sygnalne całości w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odebrania materiałów z Biura Projektu. 7. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się z drukiem i oprawą nakładu do momentu zaakceptowania przez Zamawiającego egzemplarza sygnalnego /ozalidów. 8. Zamawiający zaakceptuje dostarczone mu próbki, o których mowa w ust. 6, w ciągu 3 dni od ich dostarczenia. 9. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego dostarczonych mu próbek, o których mowa w ust. 6, przed przystąpieniem przez Wykonawcę do druku nakładu próbnych wydruków, Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zwrotu kosztów ponownego druku nakładu w przypadku zaistnienia błędów. 10. Usługa druku i dostawy gotowych publikacji na miejsce wskazane przez Zamawiającego musi być wykonana w terminach podanych w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. 11. Jakość druku, oprawy i pozostałych parametrów musi być zgodna z odpowiednimi normami branżowymi druku i redakcji technicznej. 12. Na 1 dzień przed planowanym terminem dostarczenia monografii, Wykonawca zawiadomi o planowanym terminie pod nr tel. (33) osobę wymienioną w ust. 18, odpowiedzialną za przyjęcie danego nakładu monografii. 13. Wykonawca dostarczy wydrukowane monografie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 na adres wskazany w 1 pkt. 1 niniejszej umowy. 14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie dostarczanych monografii podczas ich transportu do Zamawiającego. 15. W dniu dostawy Wykonawca zapewni rozładunek monografii w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, po czym nastąpi zbadanie nakładu przez Zamawiającego pod względem kompletności i zgodności z Umową. 16. Wykonawca zwróci Zamawiającemu do Biura Projektu, wszystkie otrzymane od niego materiały, stanowiące własność Zamawiającego, po wykonaniu zadania, nie później jednak niż do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Zamawiającego całego nakładu monografii. 17. Osoby do kontaktów w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: ze strony Zamawiającego:. tel: e mail:

3 Strona3 ze strony Wykonawcy:...tel:. e mail: Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 17 wymaga pisemnej notyfikacji przez Stronę dokonującą zmiany. 3. WARUNKI GWARANCJI 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu Umowy, w szczególności jeżeli wykonanie usługi będzie odbiegało od norm, o których mowa w 2 ust.11, Zamawiający może zgodnie z własnym wyborem: a) żądać bezpłatnego usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia wady) pod rygorem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy; Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady; b) odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wady gdy wada ma charakter istotny i wady tej nie da się usunąć lub nie da się usunąć w odpowiednim czasie; c) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wysokość zapłaty za zadanie dotknięte wadą gdy wady nie da się usunąć lub nie da się usunąć w odpowiednim czasie, lecz nie ma charakter istotnego. 2. W przypadku wystąpienia istotnych wad, ich usunięcie będzie polegać na ponownym wykonaniu usługi i dostawy monografii na koszt Wykonawcy, 3. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie, a w szczególności: a) charakteryzuje się złą jakością druku (zdjęć, tekstu i okładki); b) błędną kolejnością stron. 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 6-cio miesięcznej gwarancji jakości obejmującej w szczególności poprawną numerację stron, czytelny druk, brak niedodruków. 5. Gwarancja nie obejmuje umyślnego uszkodzenia publikacji przez użytkowników. 6. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia Zamawiającemu nakładu danej publikacji. 7. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wad, zauważonych w trakcie opracowania (np. brak zadrukowania strony itp.) drogą elektroniczną lub faxem. 4. WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie Wykonawcy Strony ustalają na cenę brutto w wysokości. zł (słownie:.) 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi usługi określonej w 1 niniejszej Umowy. 3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych brutto w czasie trwania umowy. 4. Ceny umowne brutto będą podlegać automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru przez obie Strony.

4 Strona4 6. Nie podpisanie protokołu odbioru z powodu wykrycia wady w przedmiocie umowy jest równoznaczne ze zgłoszeniem Zamawiającemu wady przedmiotu umowy. 7. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczki na poczet realizacji usług. 9. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni, licząc od daty wystawienia faktury VAT. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zgodnie z art. 145 ustawy Pzp; b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację i nie kontynuuje jej pomimo upływu 7 dni od wezwania Zamawiającego w formie pisemnej do realizacji umowy; c) Wykonawca nie uwzględni dwukrotnej reklamacji złożonej przez Zamawiającego na piśmie, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowaną przez Wykonawcę część umowy. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy tj. po terminie określonym w 1 ust. 4 Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wady przedmiotu Umowy, tj. po terminie określonym w 4 ust. 1a Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, w przypadkach innych niż w pkt. a i b, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego 4 ust. 1 Umowy, d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego 4 ust. 1 Umowy. 6. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień niniejszej Umowy będą płatne odrębnie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5 Strona5 8. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelać lub przekazać w całości lub w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy. 6. PRAWA AUTORSKIE 1. Zamawiający na podstawie niniejszej Umowy nie przenosi na Wykonawcę żadnych majątkowych praw autorskich, w szczególności do materiałów, o których mowa w 2 ust. 1 Umowy. 2. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu odbiorczego przenosi na zamawiającego powstałe w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności w związku z zaprojektowanie okładek monografii, majątkowe prawa autorskie na zamawiającego w zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania takiego utworu, b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami takiego utworu, c) rozpowszechniania takiego utworu w inny sposób. 3. W związku z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 w/w ustawy, w przypadku: 2.1. konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta, nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. wydłużające się prace redaktorskie i/lub korektorskie w poszczególnych dziełach), 2.2. konieczności wycofania dzieła z druku, jeśli konieczność ta, nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy (np. śmierć lub przewlekła choroba autora), 2.3. zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwe kwalifikacje niezbędne, do realizacji zamówienia, 2.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców albo: Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców w zakresie:..

6 Strona6 Za działania lub zaniechania podwykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie. 4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo