Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Warszawa: Usługi opracowania, składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Cz. II - zakup usług polegających na przygotowaniu do druku oraz wydrukowaniu publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi opracowania, składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Cz. II - zakup usług polegających na przygotowaniu do druku oraz wydrukowaniu publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Informacja ogólna Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz 1

2 promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. ZAGRODA EDUKACYJNA to przedsięwzięcie (gospodarstwo) prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: edukacja w zakresie produkcji roślinnej, edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Istotą działalności Zagrody Edukacyjnej jest przybliżenie społeczeństwu procesów zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. Skupione w ogólnopolskiej sieci gospodarstwa edukacyjne proponują zindywidualizowane programy edukacyjne, które są kształtowane zależnie od infrastruktury obiektu ale przede wszystkich wynikają z pasji, kompetencji i charakteru gospodarzy. Bazę dla prowadzenia działalności Zagrody Edukacyjnej stanowią twórczo wykorzystane zasoby materialne i niematerialne gospodarstw rolnych, zarówno małych, tradycyjnych jak również przedsiębiorstw rolnych o dużej skali produkcji. Celem działania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jest: a. podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, b. różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, c. zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Oferta wszystkich gospodarstw skupionych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, dostępna jest na stronie Realizacja projektu ma przyczynić się do promocji idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności zagród edukacyjnych należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 1. Założenia projektu Katalog - Ogólnopolskie Zagrody Edukacyjne ma prezentować zagrody edukacyjne z 16 województw Polski, które zostały skupione w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i umieszczone w elektronicznej bazie na stronie Obecnie sieć zrzesza ok. 180 gospodarstw. Katalog ma stanowić swego rodzaju przewodnik po polskich gospodarstwach rolnych prowadzących edukację i będących członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Wydawnictwo ma łączyć wysoką jakość edytorską (projekt graficzny, zdjęcia, jakość druku, użyte materiały) z wysokim poziomem merytorycznym i redakcyjnym zawartych w nim tekstów. 2. Treść katalogu a) Układ treści Dla potrzeb realizacji katalogu, zastosowany zostanie podział na pięć części według regionów Polski: Polska Południowa, Polska Wschodnia, Polska Północna, Polska Środkowa i Polska Zachodnia z przydziałem odpowiednich województw i należących do nich zagród edukacyjnych. W każdej części znajdzie się także mapka danej części Polski z oznaczeniem umiejscowienia zagród opisywanych w danym rozdziale. Poszczególne części poprzedzielane będą tekstami dotyczącymi celów Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (5 celów). Całość poprzedzona zostanie wstępem. Obrazuje to poniższy konspekt: Wstęp 1. Opis celu edukacyjnego: Przetwórstwo płodów rolnych 2. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Południowej - mapa a. województwo 2

3 małopolskie b. województwo śląskie c. województwo świętokrzyskie 3. Opis celu edukacyjnego: Świadomość ekologiczna i konsumencka 4. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Wschodniej - mapa a. województwo podkarpackie b. województwo lubelskie c. województwo podlaskie d. województwo warmińsko-mazurskie 5. Opis celu edukacyjnego: Dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody, rękodzieło i twórczość ludowa 6. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Północnej - mapa a. województwo pomorskie b. województwo zachodniopomorskie c. województwo kujawsko-pomorskie 7. Opis celu edukacyjnego: Produkcja roślinna 8. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Środkowej - mapa a. województwo mazowieckie b. województwo łódzkie c. województwo wielkopolskie 9. Opis cel edukacyjnego: Produkcja zwierzęca 10. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Zachodniej - mapa a. województwo dolnośląskie b. województwo lubuskie c. województwo opolskie Katalog zawierać będzie stronę redakcyjną oraz spis treści. b) Opisy zagród Informacja o każdej zagrodzie edukacyjnej będzie obejmowała co najmniej: a. nazwę zagrody edukacyjnej; b. imię i nazwisko właścicieli zagrody; c. dane adresowe: adres, telefon, e- mail, adres www; d. programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie; e. krótki - co najmniej 2-3 zdaniowy opis oddający specyfikę gospodarstwa, f. co najmniej 1 zdjęcie z każdej zagrody. Informacja o każdej z zagród zostanie opracowana na podstawie treści zawartych w bazie gospodarstw edukacyjnych znajdującej się na stronie Na jednej stronie katalogu będą zawarte maksymalnie 2 opisy zagród. c) Opisy celów edukacyjnych Wykonawca opracuje opisy celów edukacyjnych na podstawie materiałów dostępnych na stronie Opis celu będzie zawierał się maksymalnie na jednej stronie katalogu. Tekst wstępu zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca zapewni zdjęcia lub grafiki ilustrujące opis każdego celu. Teksty będą napisane spójnie pod względem stylistycznym. Język tekstów zawartych w katalogu nie może zawierać błędów gramatycznych, składniowych, leksykalnych, frazeologicznych i stylistycznych. Teksty nie mogą zawierać wyrazów potocznych, frazesów i skrótów myślowych Wykonawca systematycznie będzie przekazywał zawartość poszczególnych części katalogu do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag na każdym z etapów realizacji projektu, do których Wykonawca jest zobowiązany zastosować się niezwłocznie i bez dodatkowych opat. d) Projekty graficzne Wykonawca zapewni projekt graficzny katalogu, który powinien być nowoczesny i elegancki, a jednocześnie podkreślać rolny i edukacyjny charakter gospodarstw. Sposób prezentacji poszczególnych zagród edukacyjnych powinien oddawać ideę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i funkcjonowania gospodarstw rolnych prowadzących edukację na wsi. Przeglądając katalog czytelnik powinien przekonać się, że warto pojechać na wieś uczyć się poprzez dotyk, węch, smak i dźwięki. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 różne 3

4 projekty okładek w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt, do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 różne propozycje projektów środka (w każdej propozycji znajdzie się co najmniej projekt: mapy, strony z opisem zagród, strony z opisem celu) w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Zamawiającemu będzie przysługiwać pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Prawa autorskie do utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonania przedmiotu, w szczególności zdjęcia, nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich; Katalog zostanie oznakowany na pierwszej stronie okładki logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7a oraz logotypem wskazanym w załączniku 7c i tekstem wskazanym w załączniku 7 e. Katalog zostanie oznakowany na czwartej stronie okładki logotypem wskazanym w załączniku 7 d oraz tekstem i logotypem wskazanym w załączniku 7 f. Ponadto w katalogu zawarta zostanie informacja wskazana w załączniku 7b. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji przed drukiem pełną wersję katalogu (w wersji elektronicznej). Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania. Wykonawca zastosuje się do uwag niezwłocznie i bez dodatkowych opat. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego do ostatecznej wersji katalogu. 3. Przygotowanie do druku Wykonawca zapewni korektę językową katalogu. Wykonawca zapewni łamanie katalogu oraz przygotowanie do druku. 4. Druk katalogu Wykonawca zapewni druk katalogu zgodnie z następującymi wymaganiami: Nakład: szt. Format (mm) : A4 (około 210 mm 297 mm) Ilość stron około 120 (+- 10 stron) + okładka Oprawa katalogu: klejona, miękka Zadruk środka : offset kreda matowa minimum 115 g m2, kolor 4x4 (CMYK), Okładka : kolor 4+0, kreda matowa 350 gm2, Uszlachetnienie okładki: lakier UV miejscowo Wykonawca przekaże zamawiającemu pliki poglądowe oraz pliki otwarte gotowe do druku katalogu, wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do jego wydrukowania. 5. Dystrybucja publikacji Wykonawca zapewni dystrybucję publikacji zgodnie z poniższą listą dystrybucyjną: 180 zagród edukacyjnych zrzeszonych w sieci x 20 szt. = 3600 szt. Adresy dostępne na stronie: 16 wojewódzkich koordynatorów sieci w 16 województwach - 16 x 40 szt. = 640 szt. Adresy dostępne na stronie: Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 1 x 30 szt. = 30 szt. ul. Wspólna 30, Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - 1 x 30 = 30 szt. ul. Wspólna 30, Warszawa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o Kraków - 1x 700 szt. = 700 szt. ul. Meiselsa 1, Kraków RAZEM: szt. CZĘŚĆ II - zakup usług 4

5 polegających na przygotowaniu do druku oraz wydrukowaniu publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku (w tym korekta, skład, łamanie) oraz druk publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Projektu, zwane dalej Biurem, odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W celu sprawnego funkcjonowania Biura Wykonawca zapewni: a) zespół składający się z osób zapewniających prawidłową i terminową realizację usług b) minimum jeden numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer faksu oraz adres mailowy i korespondencyjny, c) organizację pracy, która umożliwi łatwy kontakt z przedstawicielami Biura Zamawiającemu. Czas odpowiedzi na zapytanie mailowe nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. Przedstawiciele Biura będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca zapewni: 1) korektę, skład, łamanie, 2) druk publikacji zgodnie z następującymi wymaganiami technicznymi: a) nakład egz. b) format - 16,5 cm x 23 cm (+- 3 cm) c) ilość stron okładka d) papier środka -kreda mat 90 g/m2 (+- 5 g/m2), kolor 4+4 (CMYK), nadruk dwustronny, e) okładka kolor 4+4 (CMYK), nadruk dwustronny, 250 gm2 karton jednostronnie kredowany na stronie 1 i 4 okładki, f) oprawa publikacji klejona lub szyta. UWAGA: 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy publikację w wersji elektronicznej w pliku otwartym w terminie 2 dni od podpisania umowy. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni od podpisania umowy nr ISBN. 4. Dystrybucja publikacji nastąpi na podstawie listy dystrybucyjnej. Szczegółowa lista dystrybucyjna zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 2 dni od podpisania umowy. Lp. Adresat Ilość (szt.) 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej Konin Eksperci biorący udział w konferencji Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś 220 Alina Becla 10 Klaudia Kluczniok 10 Monika Wolańska 10 Beata Woroniec (Ziomek) 10 Halina Siemaszko Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 10 Halina Palarz Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury 10 Krzysztof Milski Polska Izba Hotelarstwa 10 Maria Nędza 10 Halina Olejniczak 10 Maria Behanovska (Słowacja) 10 Lucia Vacokova (Słowacja) 10 Jerzy Motłoch Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 10 Zofia Szalczyk 10 Jolanta Begińska 10 Anna Bielawa 10 Barbara Czachura 10 Mirosława Jaśkiewicz 10 Anna Komorowska 10 Danuta Martowłos 10 Maria Sadzewicz-Nowak 10 Zofia Stankiewicz 10 Arleta Jaśniewicz Sekretariaty Regionalne KSOW 320 Dolnośląski SR KSOW ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego Wrocław 20 Kujawsko-Pomorski SR KSOW ul. Targowa13/ Toruń 20 Lubelski SR KSOW ul. Marii Skłodowskiej-Curie Lublin. 20 Lubuski SR KSOW ul. Podgórna Zielona Góra 20 Łódzki SR KSOW Al. Piłsudskiego Łódź 20 Małopolski SR KSOW ul. Racławicka Kraków 20 Mazowiecki SR KSOW ul. Skoczylasa Warszawa 20 Opolski SR KSOW ul. Piastowska Opole 20 Podkarpacki SR KSOW Al.Ł.Cieplińskiego4 5

6 Rzeszów 20 Podlaski SR KSOW ul. Poleska Białystok 20 Pomorski SR KSOW ul. Okopowa 21/ Gdańsk 20 Śląski SR KSOW ul. Ligonia Katowice 20 Świętokrzyski SR KSOW al. IX Wieków Kielc Kielce 20 Warmińsko-Mazurski SR KSOW ul. Emilii Plater Olsztyn 20 Wielkopolski SR KSOW ul. Szyperska Poznań 20 Zachodniopomorski SR KSOW ul. Starzyńskiego Szczecin Polska Sieć LGD ul. Dąbrowskiego Wałcz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ul. Smolna 13 pok Warszawa Archiwum Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa ul. Wspólna Warszawa Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 2 różne propozycje projektów środka (w każdej propozycji znajdzie się co najmniej projekt: mapy, strony z opisem zagród, strony z opisem celu) w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dnia roboczego. 6. Publikacja zawierać będzie stałą i trwałą wizualizację sloganów oraz logotypów określonych w załączniku nr 8 a, na pierwszej stronie okładki. Wykonawca zamieści na stronie redakcyjnej publikacji znaki i treść podaną w załączniku nr 8 b. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp 6

7 III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej: Część I - 2 (dwie) usługi o wartości każdej usługi nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100), z których każda polegała na opracowaniu tekstów, grafiki, przygotowaniu do druku i druku publikacji. Część II - 3 usługi o wartości każdej usługi nie mniejszej niż ,00 zł brutto, z których każda polegała na łamaniu, druku oraz dystrybucji publikacji. Wykonanie jednej usługi jest równoznaczne z wykonaniem jednej umowy (jednego zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Część I - Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą: redaktora z wykształceniem wyższym oraz z doświadczeniem w redakcji co najmniej 5 publikacji. grafika z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem w projektowaniu co najmniej 6 publikacji Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. 2. Warunki określone w punktach mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. 3. Spełnienie warunków określonych w punkcie oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale VI ust. 1, w szczególności przy uwzględnieniu rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia Wykonawcy, z zastosowaniem kryterium spełnia/nie spełnia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wymagania określone w Rozdziale VI ust. 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, tzn. takich, 7

8 które będą brać udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), jak również takich, które nie będą brać udziału w realizacji zamówienia, ale oddadzą wykonawcy do dyspozycji swój potencjał (techniczny, finansowy, osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia, przedkłada wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z niniejszym ustępem, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnej z części zamówienia. 9. Zamawiający nie wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to zostanie podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. b) Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami należytego wykonania lub wykonywania usługi są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdyby z 8

9 uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie był w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. b) tiret 1 SIWZ. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że w razie konieczności, w szczególności gdy powyższy wykaz lub dowody wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że dana usługa nie została wykonana nienależycie, może się zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługa jest wykonywana, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Niniejszy wykaz należy złożyć wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego świadczone były usługi, o których mowa w niniejszym wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. c) Wykaz osób do Cz. I zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w pkt. V.1.3 SIWZ, według wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przyczyny, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 2) w przypadku, gdy z treści oświadczenia o którym mowa w punkcie 1) wynika, że Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do tego oświadczenia listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą 9

10 brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 8. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania wykonawców którzy udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Część I - Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą: redaktora z wykształceniem wyższym oraz z doświadczeniem w redakcji co najmniej 5 publikacji. 10

11 grafika z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem w projektowaniu co najmniej 6 publikacji. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 11

12 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena dośwoadczemioe wykonawcy - 10 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, pok.13. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa - Biuro Podawcze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wejście od ul. Wspólnej). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Schemat III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl Lublin: Usługa polegająca na wykonaniu planów schematycznych wojskowych bocznic

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Strona 1 z 6 Warszawa: Przeprowadzanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Numer ogłoszenia: 119618-2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 6 2015-08-03 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Budowa portalu intranetowego i kancelarii na platformie

Bardziej szczegółowo