Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Warszawa: Usługi opracowania, składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Cz. II - zakup usług polegających na przygotowaniu do druku oraz wydrukowaniu publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi opracowania, składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Cz. II - zakup usług polegających na przygotowaniu do druku oraz wydrukowaniu publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Informacja ogólna Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz 1

2 promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. ZAGRODA EDUKACYJNA to przedsięwzięcie (gospodarstwo) prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: edukacja w zakresie produkcji roślinnej, edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Istotą działalności Zagrody Edukacyjnej jest przybliżenie społeczeństwu procesów zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. Skupione w ogólnopolskiej sieci gospodarstwa edukacyjne proponują zindywidualizowane programy edukacyjne, które są kształtowane zależnie od infrastruktury obiektu ale przede wszystkich wynikają z pasji, kompetencji i charakteru gospodarzy. Bazę dla prowadzenia działalności Zagrody Edukacyjnej stanowią twórczo wykorzystane zasoby materialne i niematerialne gospodarstw rolnych, zarówno małych, tradycyjnych jak również przedsiębiorstw rolnych o dużej skali produkcji. Celem działania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jest: a. podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, b. różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, c. zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Oferta wszystkich gospodarstw skupionych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, dostępna jest na stronie Realizacja projektu ma przyczynić się do promocji idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności zagród edukacyjnych należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 1. Założenia projektu Katalog - Ogólnopolskie Zagrody Edukacyjne ma prezentować zagrody edukacyjne z 16 województw Polski, które zostały skupione w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i umieszczone w elektronicznej bazie na stronie Obecnie sieć zrzesza ok. 180 gospodarstw. Katalog ma stanowić swego rodzaju przewodnik po polskich gospodarstwach rolnych prowadzących edukację i będących członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Wydawnictwo ma łączyć wysoką jakość edytorską (projekt graficzny, zdjęcia, jakość druku, użyte materiały) z wysokim poziomem merytorycznym i redakcyjnym zawartych w nim tekstów. 2. Treść katalogu a) Układ treści Dla potrzeb realizacji katalogu, zastosowany zostanie podział na pięć części według regionów Polski: Polska Południowa, Polska Wschodnia, Polska Północna, Polska Środkowa i Polska Zachodnia z przydziałem odpowiednich województw i należących do nich zagród edukacyjnych. W każdej części znajdzie się także mapka danej części Polski z oznaczeniem umiejscowienia zagród opisywanych w danym rozdziale. Poszczególne części poprzedzielane będą tekstami dotyczącymi celów Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (5 celów). Całość poprzedzona zostanie wstępem. Obrazuje to poniższy konspekt: Wstęp 1. Opis celu edukacyjnego: Przetwórstwo płodów rolnych 2. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Południowej - mapa a. województwo 2

3 małopolskie b. województwo śląskie c. województwo świętokrzyskie 3. Opis celu edukacyjnego: Świadomość ekologiczna i konsumencka 4. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Wschodniej - mapa a. województwo podkarpackie b. województwo lubelskie c. województwo podlaskie d. województwo warmińsko-mazurskie 5. Opis celu edukacyjnego: Dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody, rękodzieło i twórczość ludowa 6. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Północnej - mapa a. województwo pomorskie b. województwo zachodniopomorskie c. województwo kujawsko-pomorskie 7. Opis celu edukacyjnego: Produkcja roślinna 8. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Środkowej - mapa a. województwo mazowieckie b. województwo łódzkie c. województwo wielkopolskie 9. Opis cel edukacyjnego: Produkcja zwierzęca 10. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Zachodniej - mapa a. województwo dolnośląskie b. województwo lubuskie c. województwo opolskie Katalog zawierać będzie stronę redakcyjną oraz spis treści. b) Opisy zagród Informacja o każdej zagrodzie edukacyjnej będzie obejmowała co najmniej: a. nazwę zagrody edukacyjnej; b. imię i nazwisko właścicieli zagrody; c. dane adresowe: adres, telefon, e- mail, adres www; d. programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie; e. krótki - co najmniej 2-3 zdaniowy opis oddający specyfikę gospodarstwa, f. co najmniej 1 zdjęcie z każdej zagrody. Informacja o każdej z zagród zostanie opracowana na podstawie treści zawartych w bazie gospodarstw edukacyjnych znajdującej się na stronie Na jednej stronie katalogu będą zawarte maksymalnie 2 opisy zagród. c) Opisy celów edukacyjnych Wykonawca opracuje opisy celów edukacyjnych na podstawie materiałów dostępnych na stronie Opis celu będzie zawierał się maksymalnie na jednej stronie katalogu. Tekst wstępu zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca zapewni zdjęcia lub grafiki ilustrujące opis każdego celu. Teksty będą napisane spójnie pod względem stylistycznym. Język tekstów zawartych w katalogu nie może zawierać błędów gramatycznych, składniowych, leksykalnych, frazeologicznych i stylistycznych. Teksty nie mogą zawierać wyrazów potocznych, frazesów i skrótów myślowych Wykonawca systematycznie będzie przekazywał zawartość poszczególnych części katalogu do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag na każdym z etapów realizacji projektu, do których Wykonawca jest zobowiązany zastosować się niezwłocznie i bez dodatkowych opat. d) Projekty graficzne Wykonawca zapewni projekt graficzny katalogu, który powinien być nowoczesny i elegancki, a jednocześnie podkreślać rolny i edukacyjny charakter gospodarstw. Sposób prezentacji poszczególnych zagród edukacyjnych powinien oddawać ideę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i funkcjonowania gospodarstw rolnych prowadzących edukację na wsi. Przeglądając katalog czytelnik powinien przekonać się, że warto pojechać na wieś uczyć się poprzez dotyk, węch, smak i dźwięki. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 różne 3

4 projekty okładek w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt, do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 różne propozycje projektów środka (w każdej propozycji znajdzie się co najmniej projekt: mapy, strony z opisem zagród, strony z opisem celu) w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Zamawiającemu będzie przysługiwać pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Prawa autorskie do utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonania przedmiotu, w szczególności zdjęcia, nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich; Katalog zostanie oznakowany na pierwszej stronie okładki logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7a oraz logotypem wskazanym w załączniku 7c i tekstem wskazanym w załączniku 7 e. Katalog zostanie oznakowany na czwartej stronie okładki logotypem wskazanym w załączniku 7 d oraz tekstem i logotypem wskazanym w załączniku 7 f. Ponadto w katalogu zawarta zostanie informacja wskazana w załączniku 7b. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji przed drukiem pełną wersję katalogu (w wersji elektronicznej). Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania. Wykonawca zastosuje się do uwag niezwłocznie i bez dodatkowych opat. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego do ostatecznej wersji katalogu. 3. Przygotowanie do druku Wykonawca zapewni korektę językową katalogu. Wykonawca zapewni łamanie katalogu oraz przygotowanie do druku. 4. Druk katalogu Wykonawca zapewni druk katalogu zgodnie z następującymi wymaganiami: Nakład: szt. Format (mm) : A4 (około 210 mm 297 mm) Ilość stron około 120 (+- 10 stron) + okładka Oprawa katalogu: klejona, miękka Zadruk środka : offset kreda matowa minimum 115 g m2, kolor 4x4 (CMYK), Okładka : kolor 4+0, kreda matowa 350 gm2, Uszlachetnienie okładki: lakier UV miejscowo Wykonawca przekaże zamawiającemu pliki poglądowe oraz pliki otwarte gotowe do druku katalogu, wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do jego wydrukowania. 5. Dystrybucja publikacji Wykonawca zapewni dystrybucję publikacji zgodnie z poniższą listą dystrybucyjną: 180 zagród edukacyjnych zrzeszonych w sieci x 20 szt. = 3600 szt. Adresy dostępne na stronie: 16 wojewódzkich koordynatorów sieci w 16 województwach - 16 x 40 szt. = 640 szt. Adresy dostępne na stronie: Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 1 x 30 szt. = 30 szt. ul. Wspólna 30, Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - 1 x 30 = 30 szt. ul. Wspólna 30, Warszawa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o Kraków - 1x 700 szt. = 700 szt. ul. Meiselsa 1, Kraków RAZEM: szt. CZĘŚĆ II - zakup usług 4

5 polegających na przygotowaniu do druku oraz wydrukowaniu publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku (w tym korekta, skład, łamanie) oraz druk publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Projektu, zwane dalej Biurem, odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W celu sprawnego funkcjonowania Biura Wykonawca zapewni: a) zespół składający się z osób zapewniających prawidłową i terminową realizację usług b) minimum jeden numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer faksu oraz adres mailowy i korespondencyjny, c) organizację pracy, która umożliwi łatwy kontakt z przedstawicielami Biura Zamawiającemu. Czas odpowiedzi na zapytanie mailowe nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. Przedstawiciele Biura będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca zapewni: 1) korektę, skład, łamanie, 2) druk publikacji zgodnie z następującymi wymaganiami technicznymi: a) nakład egz. b) format - 16,5 cm x 23 cm (+- 3 cm) c) ilość stron okładka d) papier środka -kreda mat 90 g/m2 (+- 5 g/m2), kolor 4+4 (CMYK), nadruk dwustronny, e) okładka kolor 4+4 (CMYK), nadruk dwustronny, 250 gm2 karton jednostronnie kredowany na stronie 1 i 4 okładki, f) oprawa publikacji klejona lub szyta. UWAGA: 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy publikację w wersji elektronicznej w pliku otwartym w terminie 2 dni od podpisania umowy. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni od podpisania umowy nr ISBN. 4. Dystrybucja publikacji nastąpi na podstawie listy dystrybucyjnej. Szczegółowa lista dystrybucyjna zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 2 dni od podpisania umowy. Lp. Adresat Ilość (szt.) 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej Konin Eksperci biorący udział w konferencji Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś 220 Alina Becla 10 Klaudia Kluczniok 10 Monika Wolańska 10 Beata Woroniec (Ziomek) 10 Halina Siemaszko Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 10 Halina Palarz Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury 10 Krzysztof Milski Polska Izba Hotelarstwa 10 Maria Nędza 10 Halina Olejniczak 10 Maria Behanovska (Słowacja) 10 Lucia Vacokova (Słowacja) 10 Jerzy Motłoch Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 10 Zofia Szalczyk 10 Jolanta Begińska 10 Anna Bielawa 10 Barbara Czachura 10 Mirosława Jaśkiewicz 10 Anna Komorowska 10 Danuta Martowłos 10 Maria Sadzewicz-Nowak 10 Zofia Stankiewicz 10 Arleta Jaśniewicz Sekretariaty Regionalne KSOW 320 Dolnośląski SR KSOW ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego Wrocław 20 Kujawsko-Pomorski SR KSOW ul. Targowa13/ Toruń 20 Lubelski SR KSOW ul. Marii Skłodowskiej-Curie Lublin. 20 Lubuski SR KSOW ul. Podgórna Zielona Góra 20 Łódzki SR KSOW Al. Piłsudskiego Łódź 20 Małopolski SR KSOW ul. Racławicka Kraków 20 Mazowiecki SR KSOW ul. Skoczylasa Warszawa 20 Opolski SR KSOW ul. Piastowska Opole 20 Podkarpacki SR KSOW Al.Ł.Cieplińskiego4 5

6 Rzeszów 20 Podlaski SR KSOW ul. Poleska Białystok 20 Pomorski SR KSOW ul. Okopowa 21/ Gdańsk 20 Śląski SR KSOW ul. Ligonia Katowice 20 Świętokrzyski SR KSOW al. IX Wieków Kielc Kielce 20 Warmińsko-Mazurski SR KSOW ul. Emilii Plater Olsztyn 20 Wielkopolski SR KSOW ul. Szyperska Poznań 20 Zachodniopomorski SR KSOW ul. Starzyńskiego Szczecin Polska Sieć LGD ul. Dąbrowskiego Wałcz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ul. Smolna 13 pok Warszawa Archiwum Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa ul. Wspólna Warszawa Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 2 różne propozycje projektów środka (w każdej propozycji znajdzie się co najmniej projekt: mapy, strony z opisem zagród, strony z opisem celu) w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dnia roboczego. 6. Publikacja zawierać będzie stałą i trwałą wizualizację sloganów oraz logotypów określonych w załączniku nr 8 a, na pierwszej stronie okładki. Wykonawca zamieści na stronie redakcyjnej publikacji znaki i treść podaną w załączniku nr 8 b. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp 6

7 III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej: Część I - 2 (dwie) usługi o wartości każdej usługi nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100), z których każda polegała na opracowaniu tekstów, grafiki, przygotowaniu do druku i druku publikacji. Część II - 3 usługi o wartości każdej usługi nie mniejszej niż ,00 zł brutto, z których każda polegała na łamaniu, druku oraz dystrybucji publikacji. Wykonanie jednej usługi jest równoznaczne z wykonaniem jednej umowy (jednego zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Część I - Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą: redaktora z wykształceniem wyższym oraz z doświadczeniem w redakcji co najmniej 5 publikacji. grafika z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem w projektowaniu co najmniej 6 publikacji Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. 2. Warunki określone w punktach mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. 3. Spełnienie warunków określonych w punkcie oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale VI ust. 1, w szczególności przy uwzględnieniu rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia Wykonawcy, z zastosowaniem kryterium spełnia/nie spełnia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wymagania określone w Rozdziale VI ust. 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, tzn. takich, 7

8 które będą brać udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), jak również takich, które nie będą brać udziału w realizacji zamówienia, ale oddadzą wykonawcy do dyspozycji swój potencjał (techniczny, finansowy, osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia, przedkłada wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z niniejszym ustępem, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnej z części zamówienia. 9. Zamawiający nie wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to zostanie podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. b) Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami należytego wykonania lub wykonywania usługi są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdyby z 8

9 uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie był w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. b) tiret 1 SIWZ. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że w razie konieczności, w szczególności gdy powyższy wykaz lub dowody wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że dana usługa nie została wykonana nienależycie, może się zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługa jest wykonywana, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Niniejszy wykaz należy złożyć wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego świadczone były usługi, o których mowa w niniejszym wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. c) Wykaz osób do Cz. I zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w pkt. V.1.3 SIWZ, według wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przyczyny, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 2) w przypadku, gdy z treści oświadczenia o którym mowa w punkcie 1) wynika, że Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do tego oświadczenia listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą 9

10 brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 8. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania wykonawców którzy udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Część I - Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą: redaktora z wykształceniem wyższym oraz z doświadczeniem w redakcji co najmniej 5 publikacji. 10

11 grafika z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem w projektowaniu co najmniej 6 publikacji. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 11

12 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena dośwoadczemioe wykonawcy - 10 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, pok.13. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa - Biuro Podawcze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wejście od ul. Wspólnej). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Schemat III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

13 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cz. I - zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na opracowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji katalogu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Informacja ogólna Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. ZAGRODA EDUKACYJNA to przedsięwzięcie (gospodarstwo) prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: edukacja w zakresie produkcji roślinnej, edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Istotą działalności Zagrody Edukacyjnej jest przybliżenie społeczeństwu procesów zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. Skupione w ogólnopolskiej sieci gospodarstwa edukacyjne proponują zindywidualizowane programy edukacyjne, które są kształtowane zależnie od infrastruktury obiektu ale przede wszystkich wynikają z pasji, kompetencji i charakteru gospodarzy. Bazę dla prowadzenia działalności Zagrody Edukacyjnej stanowią twórczo wykorzystane zasoby materialne i niematerialne gospodarstw rolnych, zarówno małych, tradycyjnych jak również przedsiębiorstw rolnych o dużej skali produkcji. Celem działania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jest: a. podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, b. różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, c. zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Oferta wszystkich gospodarstw skupionych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, dostępna jest na stronie Realizacja projektu ma przyczynić się do promocji idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności zagród edukacyjnych należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 1. Założenia projektu Katalog - 13

14 Ogólnopolskie Zagrody Edukacyjne ma prezentować zagrody edukacyjne z 16 województw Polski, które zostały skupione w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i umieszczone w elektronicznej bazie na stronie Obecnie sieć zrzesza ok. 180 gospodarstw. Katalog ma stanowić swego rodzaju przewodnik po polskich gospodarstwach rolnych prowadzących edukację i będących członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Wydawnictwo ma łączyć wysoką jakość edytorską (projekt graficzny, zdjęcia, jakość druku, użyte materiały) z wysokim poziomem merytorycznym i redakcyjnym zawartych w nim tekstów. 2. Treść katalogu a) Układ treści Dla potrzeb realizacji katalogu, zastosowany zostanie podział na pięć części według regionów Polski: Polska Południowa, Polska Wschodnia, Polska Północna, Polska Środkowa i Polska Zachodnia z przydziałem odpowiednich województw i należących do nich zagród edukacyjnych. W każdej części znajdzie się także mapka danej części Polski z oznaczeniem umiejscowienia zagród opisywanych w danym rozdziale. Poszczególne części poprzedzielane będą tekstami dotyczącymi celów Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (5 celów). Całość poprzedzona zostanie wstępem. Obrazuje to poniższy konspekt: Wstęp 1. Opis celu edukacyjnego: Przetwórstwo płodów rolnych 2. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Południowej - mapa a. województwo małopolskie b. województwo śląskie c. województwo świętokrzyskie 3. Opis celu edukacyjnego: Świadomość ekologiczna i konsumencka 4. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Wschodniej - mapa a. województwo podkarpackie b. województwo lubelskie c. województwo podlaskie d. województwo warmińsko-mazurskie 5. Opis celu edukacyjnego: Dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody, rękodzieło i twórczość ludowa 6. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Północnej - mapa a. województwo pomorskie b. województwo zachodniopomorskie c. województwo kujawsko-pomorskie 7. Opis celu edukacyjnego: Produkcja roślinna 8. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Środkowej - mapa a. województwo mazowieckie b. województwo łódzkie c. województwo wielkopolskie 9. Opis cel edukacyjnego: Produkcja zwierzęca 10. Prezentacja Zagród Edukacyjnych zlokalizowanych w Polsce Zachodniej - mapa a. województwo dolnośląskie b. województwo lubuskie c. województwo opolskie Katalog zawierać będzie stronę redakcyjną oraz spis treści. b) Opisy zagród Informacja o każdej zagrodzie edukacyjnej będzie obejmowała co najmniej: a. nazwę zagrody edukacyjnej; b. imię i nazwisko właścicieli zagrody; c. dane adresowe: adres, telefon, , adres www; d. programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie; e. krótki - co najmniej 2-3 zdaniowy opis oddający specyfikę gospodarstwa, f. co najmniej 1 zdjęcie z każdej zagrody. Informacja o każdej z zagród zostanie opracowana na podstawie treści zawartych w bazie gospodarstw edukacyjnych 14

15 znajdującej się na stronie Na jednej stronie katalogu będą zawarte maksymalnie 2 opisy zagród. c) Opisy celów edukacyjnych Wykonawca opracuje opisy celów edukacyjnych na podstawie materiałów dostępnych na stronie Opis celu będzie zawierał się maksymalnie na jednej stronie katalogu. Tekst wstępu zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca zapewni zdjęcia lub grafiki ilustrujące opis każdego celu. Teksty będą napisane spójnie pod względem stylistycznym. Język tekstów zawartych w katalogu nie może zawierać błędów gramatycznych, składniowych, leksykalnych, frazeologicznych i stylistycznych. Teksty nie mogą zawierać wyrazów potocznych, frazesów i skrótów myślowych Wykonawca systematycznie będzie przekazywał zawartość poszczególnych części katalogu do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag na każdym z etapów realizacji projektu, do których Wykonawca jest zobowiązany zastosować się niezwłocznie i bez dodatkowych opat. d) Projekty graficzne Wykonawca zapewni projekt graficzny katalogu, który powinien być nowoczesny i elegancki, a jednocześnie podkreślać rolny i edukacyjny charakter gospodarstw. Sposób prezentacji poszczególnych zagród edukacyjnych powinien oddawać ideę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i funkcjonowania gospodarstw rolnych prowadzących edukację na wsi. Przeglądając katalog czytelnik powinien przekonać się, że warto pojechać na wieś uczyć się poprzez dotyk, węch, smak i dźwięki. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 różne projekty okładek w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt, do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 różne propozycje projektów środka (w każdej propozycji znajdzie się co najmniej projekt: mapy, strony z opisem zagród, strony z opisem celu) w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Zamawiającemu będzie przysługiwać pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Prawa autorskie do utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonania przedmiotu, w szczególności zdjęcia, nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich; Katalog zostanie oznakowany na pierwszej stronie okładki logotypami i sloganami zawartymi w załączniku nr 7a oraz logotypem wskazanym w załączniku 7c i tekstem wskazanym w załączniku 7 e. Katalog zostanie oznakowany na czwartej stronie okładki logotypem wskazanym w załączniku 7 d oraz tekstem i logotypem wskazanym w 15

16 załączniku 7 f. Ponadto w katalogu zawarta zostanie informacja wskazana w załączniku 7b. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji przed drukiem pełną wersję katalogu (w wersji elektronicznej). Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania. Wykonawca zastosuje się do uwag niezwłocznie i bez dodatkowych opat. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego do ostatecznej wersji katalogu. 3. Przygotowanie do druku Wykonawca zapewni korektę językową katalogu. Wykonawca zapewni łamanie katalogu oraz przygotowanie do druku. 4. Druk katalogu Wykonawca zapewni druk katalogu zgodnie z następującymi wymaganiami: Nakład: szt. Format (mm) : A4 (około 210 mm 297 mm) Ilość stron około 120 (+/- 10 stron) + okładka Oprawa katalogu: klejona, miękka Zadruk środka : offset kreda matowa minimum 115 g/ m2, kolor 4x4 (CMYK), Okładka : kolor 4+0, kreda matowa 350 g/m2, Uszlachetnienie okładki: lakier UV miejscowo Wykonawca przekaże zamawiającemu pliki poglądowe oraz pliki otwarte gotowe do druku katalogu, wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do jego wydrukowania. 5. Dystrybucja publikacji Wykonawca zapewni dystrybucję publikacji zgodnie z poniższą listą dystrybucyjną: 180 zagród edukacyjnych zrzeszonych w sieci x 20 szt. = 3600 szt. Adresy dostępne na stronie: 16 wojewódzkich koordynatorów sieci w 16 województwach - 16 x 40 szt. = 640 szt. Adresy dostępne na stronie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 1 x 30 szt. = 30 szt. ul. Wspólna 30, Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - 1 x 30 = 30 szt. ul. Wspólna 30, Warszawa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie /o Kraków - 1x 700 szt. = 700 szt. ul. Meiselsa 1, Kraków RAZEM: szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. doświadczenie wykonawcy - 10 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II - zakup usług polegających na przygotowaniu do druku oraz wydrukowaniu publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II - zakup usług polegających na przygotowaniu do druku oraz wydrukowaniu publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku (w tym korekta, skład, łamanie) oraz druk publikacji pt. Wiejska Polska. - Przedsiębiorcza wieś. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Projektu, zwane dalej Biurem, 16

17 odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W celu sprawnego funkcjonowania Biura Wykonawca zapewni: a) zespół składający się z osób zapewniających prawidłową i terminową realizację usług b) minimum jeden numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer faksu oraz adres mailowy i korespondencyjny, c) organizację pracy, która umożliwi łatwy kontakt z przedstawicielami Biura Zamawiającemu. Czas odpowiedzi na zapytanie mailowe nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. Przedstawiciele Biura będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca zapewni: 1) korektę, skład, łamanie, 2) druk publikacji zgodnie z następującymi wymaganiami technicznymi: a) nakład egz. b) format - 16,5 cm x 23 cm (+/- 3 cm) c) ilość stron okładka d) papier środka -kreda mat 90 g/m2 (+/- 5 g/m2), kolor 4+4 (CMYK), nadruk dwustronny, e) okładka kolor 4+4 (CMYK), nadruk dwustronny, 250 g/m2 karton jednostronnie kredowany na stronie 1 i 4 okładki, f) oprawa publikacji klejona lub szyta. UWAGA: 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy publikację w wersji elektronicznej w pliku otwartym w terminie 2 dni od podpisania umowy. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni od podpisania umowy nr ISBN. 4. Dystrybucja publikacji nastąpi na podstawie listy dystrybucyjnej. Szczegółowa lista dystrybucyjna zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 2 dni od podpisania umowy. Lp. Adresat Ilość (szt.) 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej Konin Eksperci biorący udział w konferencji Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś 220 Alina Becla 10 Klaudia Kluczniok 10 Monika Wolańska 10 Beata Woroniec (Ziomek) 10 Halina Siemaszko Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 10 Halina Palarz Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury 10 Krzysztof Milski Polska Izba Hotelarstwa 10 Maria Nędza 10 Halina Olejniczak 10 Maria Behanovska (Słowacja) 10 Lucia Vacokova (Słowacja) 10 Jerzy Motłoch Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 10 Zofia Szalczyk 10 Jolanta Begińska 10 Anna Bielawa 10 Barbara Czachura 10 Mirosława Jaśkiewicz 10 Anna Komorowska 10 Danuta Martowłos 10 Maria Sadzewicz-Nowak 10 Zofia Stankiewicz 10 Arleta Jaśniewicz Sekretariaty Regionalne KSOW 320 Dolnośląski SR KSOW ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego Wrocław 20 Kujawsko-Pomorski SR KSOW ul. Targowa13/ Toruń 20 Lubelski SR KSOW ul. Marii Skłodowskiej-Curie Lublin. 20 Lubuski SR KSOW ul. Podgórna Zielona Góra 20 Łódzki SR KSOW Al. Piłsudskiego Łódź 20 Małopolski SR KSOW ul. Racławicka Kraków 20 Mazowiecki SR KSOW ul. Skoczylasa Warszawa 20 Opolski SR KSOW ul. Piastowska Opole 20 Podkarpacki SR KSOW Al.Ł.Cieplińskiego Rzeszów 20 Podlaski SR KSOW ul. Poleska Białystok 20 Pomorski SR KSOW ul. Okopowa 21/ Gdańsk 20 Śląski SR KSOW ul. Ligonia 46 17

18 Katowice 20 Świętokrzyski SR KSOW al. IX Wieków Kielc Kielce 20 Warmińsko-Mazurski SR KSOW ul. Emilii Plater Olsztyn 20 Wielkopolski SR KSOW ul. Szyperska Poznań 20 Zachodniopomorski SR KSOW ul. Starzyńskiego Szczecin Polska Sieć LGD ul. Dąbrowskiego Wałcz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ul. Smolna 13 pok Warszawa Archiwum Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa ul. Wspólna Warszawa Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 2 różne propozycje projektów środka (w każdej propozycji znajdzie się co najmniej projekt: mapy, strony z opisem zagród, strony z opisem celu) w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wybierze projekt do którego może zgłosić uwagi. Wykonawca zastosuje się do uwag Zamawiającego w terminie 2 dnia roboczego. 6. Publikacja zawierać będzie stałą i trwałą wizualizację sloganów oraz logotypów określonych w załączniku nr 8 a, na pierwszej stronie okładki. Wykonawca zamieści na stronie redakcyjnej publikacji znaki i treść podaną w załączniku nr 8 b.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 18

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: wykonanie kontroli i pomiarów elektrycznych (skuteczność systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 5 2016-05-25 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Lublin: Remont zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Przebudowa sieci telefonicznej i sieci światłowodowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Opracowanie i przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji upowszechniającej wyniki badań stypendystów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/pcfens Nowy Sącz: PCFE.272.13.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursu kucia koni

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 56569-2015; data zamieszczenia: 22.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kraków: Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 56569-2015; data zamieszczenia: 22.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 56569-2015;

Bardziej szczegółowo

Katowice: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa

Katowice: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa 1 z 7 2013-06-21 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kompleksowa realizacja działań promocyjnych Numer ogłoszenia: 162760-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel Kielce: Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, druk i dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl, Wieruszów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Druk, magazynowanie i dostawa formularzy zwrotnego potwierdzenia odbioru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ Ruda Śląska: Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Wykonanie przez Wykonawcę programu funkcjonalnoużytkowego istniejącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.3.2016 Zamówienie na wykonanie modernizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Wykonanie przez Wykonawcę pełnobranżowej budowlano wykonawczej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-02-24 12:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.pl Opole: Opracowanie merytoryczne, opracowanie graficzne, korekta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Całodobowa, stała ochrona fizyczna mienia na terenie posesji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Bytom: Zamieszczanie ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bytom: Zamieszczanie ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Zamieszczanie ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: 359288-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-15 13:32 Łódź: Usługa wykonania opracowania pn: Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.pl Warszawa: Świadczenie usług serwisowych dla systemu informatycznego zapewniającego,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatrlalek.wroclaw.pl/o-teatrze/przetargi Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2015 Numer ogłoszenia w BZP:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2015 Numer ogłoszenia w BZP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2015 Numer ogłoszenia w BZP: 40294-2015 ; data zamieszczenia: 24.02.2015 r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-07-09 10:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Ocena potencjału społecznego i perspektyw rozwoju Wrocławia w opinii mieszkańców

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Słupsk: Usługa druku z dostawą materiałów promocyjnych i publikacji dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 2016 r. Numer ogłoszenia: 336536-2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Usługi transportu medycznego pacjentów Numer ogłoszenia: 166602-2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: Usługi transportu medycznego pacjentów Numer ogłoszenia: 166602-2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Olsztyn: Usługi transportu medycznego pacjentów Numer ogłoszenia: 166602-2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr-capitol.pl Wrocław: Druk handlowych materiałów reklamowych i druk wielkoformatowy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-10-08 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.reymontowka.wer.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 232033-2014; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa Rzeszów: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.34.2015 Zamówienie na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Badanie podsumowujące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-08 14:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdwgdansk.pl Gdańsk: Dostawa znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa wykonania projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy 16 PKO POZNAŃ MARATON Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-03-25 08:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialystok.pl Białystok: Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na nośnikach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsg1.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsg1.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsg1.pl Kraków: Remont pokrycia dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-09-22 09:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r. pod nr 319480-2015

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r. pod nr 319480-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin- Noclegi Golęcin w Poznaniu, ul. Warmińska 1, oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa koszulek okolicznościowych na imprezy sportowe organizowane przez Oddziały POSiR w 2015 r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa koszulek okolicznościowych na imprezy sportowe organizowane przez Oddziały POSiR w 2015 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa koszulek okolicznościowych na imprezy sportowe organizowane przez Oddziały POSiR w 2015 r Data zmieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 20.01.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

angielskiego dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie z terenu Miasta Świętochłowice..

angielskiego dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie z terenu Miasta Świętochłowice.. 1 z 5 2015-01-14 15:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. Druk plakatu wraz z opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku i dostawą Numer ogłoszenia: 229750-2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.pl Opole: Opracowanie koncepcji i realizacja przedsięwzięcia pn.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/83/2014 - Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78. Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7 Numer ogłoszenia: 50870-2015; data zamieszczenia: 09.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 5 2015-04-29 10:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 1 of 5 05-07-2013 10:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ksap.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Druk książki dla dzieci pt: Mała Polska. Cztery Pory Dzieci. Jesień!

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA SPDSK W WARSZAWIE REJZAMPUB/02/2016

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA SPDSK W WARSZAWIE REJZAMPUB/02/2016 Warszawa: USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA SPDSK W WARSZAWIE REJZAMPUB/02/2016 Numer ogłoszenia: 9609-2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla potrzeb programu terapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-04 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Wykonanie usług przetwarzania tekstu, komputerowego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego

Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mazowieckie.pl (www.bip.mazowieckie.pl) Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-06-17 08:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krolewski.pl Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 300310-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-04-16 13:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Modernizacja ewidencji gruntów i

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zakopane: Dostawa respiratorów do intensywnej terapii dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Numer ogłoszenia: 8185-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie remontu ośmiu łazienek oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl 1 z 5 2013-12-20 13:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl Gdańsk: Kompleksowa obsługa prawna Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Warszawa: Świadczenie usługi szkoleniowej - nr sprawy CSIOZ-WZP-6151/4/10 Numer ogłoszenia: 76868-2010; data zamieszczenia: 18.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 18061-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, Opole, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, Opole, woj. opolskie, tel , faks Opole: KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA Numer ogłoszenia: 47134-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa na lata 2014-2020 oraz Programu Promocji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl Łódź: Obsługa prób, spektakli i wydarzeń artystycznych wraz z konserwacją w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: dostawa endoprotez stawu skokowego, barkowego, łokciowego, głowy kości promieniowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-12-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl Gdańsk: Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Katowice: Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015 Numer ogłoszenia: 24631-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pot.gov.pl Warszawa: Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk katalogu promującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa i montaż koszy do zbierania psich nieczystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2015-06-12 08:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie remontu ogrodzenia od strony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Część I: Dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Spółki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3444014, faks 041 3448261.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3444014, faks 041 3448261. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mnki.pl Kielce: Druk trzech publikacji naukowych dla Muzeum Narodowego w Kielcach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo