Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Model : SM-100 Yakudo Plus Sp. z o.o.!"

2 #$ Edycja Autor Miesic / Rok Wersja programu Opis zmian 1 Robert Papros Grudzie / PL - 2 Rafał Wójcik Czerwiec / PL Dodanie tablicy kodów ASCII

3 %& $''($ ) *#'&)(+,-+. ($/$-,-0(& 1$ *(- 1-2$*&)*(#-,#*3$* %$-4 5#($#' &-!*&), )0&#' &-!*&) 6##' &-!*&) 5#($7# 8 1& #($7# 8 59-($7# 8 -#& $4:(! %4-'+($ ' 9-*($*; <+$&)#*-#*' CD51? 1+($CD51 B#($CD51 1+($E')$'-&)165 1+($165 1+($4:(165'-&)(9$ 1+($4:(165'-&)$(9$ 2$*&)*'($165 B#($165 1 & $#'#:4))(-0($ ;B$0&'/& 1-'.*($*(#- 1-'.*($$ :(165 1-'.*($!$*&) 5#$/&'-'.*($*(#F1DGHGI

4 %4:$(#*':( 1+($4:($(#*':( B#($4$(#*':( %4: * 1+($4:( * B#($4 * %4:*#):( 1+($4:(*#):( 1+($-E&# %4:$!&)*(-&7; 1+($4:($!&)*(-&7; B#($4$!&)*(-&7 %4:#*8$*:( 1+($4:(#*8$*:( B#($4#*8$*:( %4: *#:( 1+($4:( *#:( B#($4 *#:( %4:!:( -* >$!&)+:$ <4#'-&)*.*($ 1 -'+($'-&)*($-&7 ( $$( +! -*- 2$*&)*'($!:(; 2$*&)#($! -*-; ;1-*8( '+($! -*-'' -!*&)/#$).& +!; ;%4:)#&'*&); ;1+($4:()#&'*&); ;B#($4)#&'*&); 5#($. $; %4:6<C<; 1+($4:(6<C<;,-0(&*(#!$*&-)$ ;; H'#:4'+($; 1+($4:(6<C<; B#($46<C<; %4:'*:( 1+($4:('*:( B#($4'*:( %4:$'#:(# *( $&-)$-&7 1+($4$'#:(# *( $&-)$-&7 B#($4$'#:(# *( $&-)$-&7

5 %4:# *( $&)(-0($ 1+($4# *( $&)(-0($ %8.&$4(-8.&$# *( $&)(-0($ B#($4# *( $&)(-0($,'($$*:(?H>>,'($*?H>>; " #$$ <E<22 % # ($#'( $#- < )($?D <)/&#-'*($'' #& $'*($$#& <)/&#-'*($'-9-&*(-,-(8$165 D/&$ (-(8$165 1' $&0$/&*(#F1DGHGI,-(8$165'' *(# $ -&$?-&$ (-(8$165 2"<' $ 2" 4-2>JB - 5#($165' 9-&*(#2>J 5#($& $-)$#*( )'' 9-&*(#2>J %$-48$K'+$E -* ;=*($ -*(-4/&$- ;=*($ -*'-&)165 ;=*($ -*-*8:($$165 =*($ -*4&-&7(-4/&$- $#*&)#' 9- % &,-4:-'' D'CD51 ; D'165 D'#' 9- D'+$$- D'?L ;D'*#) D'1 '&* D''* & '% B-?H>>HM

6 () 1) Waga powinna by zasilana z gniazda sieciowego wyposaonego w obwód ochronny ( tzw. gniazdo z bolcem ). Nie naley podłcza razem z wag do wspólnego zasilania urzdze typu: szafy chłodnicze, urzdzenia o duym poborze mocy. 2) Naley okresowo czyci wag wilgotn szmatk, uywajc dostpnych na rynku rodków czyszczcych ( np. Ludwik ) po uprzednim wyjciu wtyczki z gniazda sieciowego. 3) Nie naley : - narusza plomb oraz cech legalizacyjnych naniesionych na wadze, a take wszelkich tabliczek znamionowych na obudowie zewntrznej urzdzenia, - eksploatowa wagi w sposób niezgodny z jej maksymalnym zakresem obcienia (15 kg), - w przypadku systemu wagowego rozłcza przewodów komunikacyjnych podczas pracy wag ( bez konsultacji z osob odpowiedzialn za prawidłow prac systemu). - dokonywa jakichkolwiek napraw wag przez osoby nieupowanione. 4) Głowice termiczne wag powinny by czyszczone co : 3000 sztuk etykiet - w przypadku etykiet bez przeddruku (białych), 1000 sztuk etykiet - przy stosowaniu etykiet z przeddrukiem (kolorowe logo firmy, ramki,itp.) Nie wolno czyci głowicy termicznej adnymi ostrymi przedmiotami nawet w przypadku silnego jej zabrudzenia. Do czyszczenia głowicy uy specjalnego pisaka (HEAD CLEANER TH-2000) znajdujcego si na wyposaeniu wagi. Po zakoczeniu czyszczenia powierzchnia robocza głowicy powinna mie jednolit, lustrzan powierzchni. NIE WOLNO usuwa etykiet w sposób mechaniczny przy uyciu przedmiotów ostrych. 5) Ewentualne usterki naley bezzwłocznie zgłasza dostawcy sprztu. Napraw wagi moe dokona tylko przedstawiciel autoryzowanego punktu serwisowego firmy Yakudo Plus, 6) Pełne odłczenie wagi od sieci zasilajcej nastpuje po wyjciu wtyczki z gniazda sieciowego, dlatego naley bezwzgldnie zapewni łatwy dostp do gniazda.

7 * +, Typ B (Bench) Typ P (Pole)

8 Typ E (Elevated) * -

9 ".)/ Dla typu B (Bench) oraz P (Pole) Dla typu E (Elevated) "

10 %. Zasilanie: Zuycie prdu : Dla wywietlanej tary: Dla wywietlanej wagi: Cena jednostkowa: Całkowita cena: Zakres temperatury pracy: Zakres wilgotnoci powietrza: Wymiar szalki: Wymiary obudowy: Bench Pole Elevated Parametry rolki etykiet: Maksymalna rednica zewntrzna: Minimalna rednica wewntrzna: Maksymalna szeroko rolki: Minimalna szeroko rolki: AC 176V ~ 264V, 47~63Hz. 0.15A. 4 cyfry. 5 cyfr. 6 cyfr. 7 cyfr. -10 C ~ +40 C. 15% ~ 85% RH. 386(W) x 270(D) mm. 386(W) x 415(D) x 127(H) mm. 386(W) x 478(D) x 480(H) mm. 386(W) x 416(D) x 550(H)mm. 105 mm. 40 mm. 56 mm. 30 mm. %

11 &0/)) KLAWISZ ON/OFF Klawisz wygaszania / włczania wywietlacza wagi. KLAWISZE PROGRAMOWALNE - PRESET. P1 ~ P74 KLAWISZE NUMERYCZNE 0 ~ 9 KLAWISZ TARA KLAWISZ CLEAR C KLAWISZ RE-ZERO KLAWISZ PRE-PACK AUTO & Ustawia lub wywołuje warto ceny jednostkowej lub tary. Wprowadzanie danych numerycznych. Ustawia lub usuwa warto tary. W trybie S i Z słuy do wyboru "NO". Wydruk testowy etykiety. Kasowanie wartoci numerycznych / znaków. W trybie S i Z słuy do wyboru "Tak". Zerowanie pomiaru masy. Naprzemienne przełczanie midzy trybem PRE-PACK a trybem MANUAL.(Stan trybu jest wskazywany przez kontrolk P lub M.) P - tryb PRE-PACK M - tryb MANUAL KLAWISZ CHANGE Obliczenie reszty do wydania. W trybie S słuy do opuszczania ekranu Programowania bez zapisywania zmian.

12 KLAWISZ MULTIPLE X Rejestracja numerów dla produktów niewaonych.! W trybie S moliwo wyboru opcji programowania takich jak dane PLU lub nazwa sklepu. W trybie X wybieramy typ raportu. W trybie Z moliwo wyboru trybu transmisji danych. KLAWISZ CLERK V1~V4 Klawisze kasjerów. KLAWISZ VOID KLAWISZ PLU PLU KLAWISZ FEED KLAWISZ PRINT KLAWISZ MODE Kasowanie ostatniej transakcji w trybie sprzeday. W trybie R wywołanie danych PLU. Zapamitanie wprowadzonych danych w trybie S. Wysuw etykiet / paragonu Drukowanie etykiety / paragonu Przy pomocy tego przycisku moemy wybra jeden z piciu trybów. Wskanik R - REGISTRATION MODE (Tryb sprzeday / etykietowania) Wskanik X - CHECK MODE (Drukowanie raportów sprzeday). Wskanik S - PROGRAM MODE (Tryb programowania). Wskanik Z - TOTAL MODE (Tryb zerowania transakcji)) Wskanik X (mruga) - Password Setting Mode (wprowadzenie hasła dla trybów X, S, Z, ustawienie hasła dla trybu Password Mode moemy dokona, gdy wszystkie wskaniki migaj(r, X, S, Z))

13 KLAWISZ ZWIKSZANIA/ZMNIEJSZANIA WARTOCI Zmniejszanie/Zwikszanie uywane tylko przy ustawianiu, SPEC 141 Wybór danych parametrów ze SPEC. Przesuwanie kursora <<,>> w lewo lub prawo $* )1) ZERO NET FIX T FIX P P M V1 ~ V4 LABEL R X S Z : sygnalizacja stabilnoci punktu zerowego wagi. : sygnalizacja wprowadzenia wartoci tary : sygnalizacja ustawienie wartoci tary przy pomocy klawisza FIX. : sygnalizacja ustawienia PLU lub ceny jednostkowej przy pomocy klawisza FIX. : sygnalizacja wyboru trybu automatycznego waenia tzw. PREPACK : sygnalizacja wyboru trybu rcznego waenia tzw. MANUAL : sygnalizacja aktywnego kasjera lub transakcji. : sygnalizuje wybrany tryb drukowania etykiety. : tryb rejestracji-waenia : tryb raportowania : tryb programowania : tryb zerowania sum sprzeday $

14 ( / (drugie wcinicie klawisza powinno si odby w przecigu 3 sekund) X1.1 CZYTAJ GR DZIENNIE S1 ZBIOR PLU Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE HAS.X 0 USTAW Tryb sprzeday/etykietowania. Wskanik ustawiony na R. Wejd do trybu X. Wskanik ustawiony na X. Wejd do trybu S. Wskanik ustawiony na S. Wejd do trybu Z. Wskanik ustawiony na Z. Wejcie do trybu ustawienia hasła (Password Set mode). Wskanik ustawiony na X (miga) Powrót do trybu sprzeday/etykietowania. Wskanik ustawiony na R.

15 ) * - )2"3 Przed wykonaniem instrukcji z tabeli poniej naley ustawi tryb Z. Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE Tryb Z. Wskanik ustawiony na Z. [Rezero]+[1][4][1] SP000 XXX XXX Nacinij klawisze [1][4][1] podczas wcinitego [Rezero]. Klawisz [ ] zwiksza numer [ ] SP001 XXX XXX specyfikacji, ale nie aktualizuje jej. Klawisz [ ] zmniejsza numer [ ] SP000 XXX XXX specyfikacji, ale nie aktualizuje jej. [1][7] [X] SP000 SP XXX XXX XXX Skok do specyfikacji o podanym numerze. [>>] SP017 XXX XXX [>>] klawisz wyboru danych SPEC Przesunicie kursora w prawo. [<<] SP017 XXX XXX [<<] klawisz wyboru danych SPEC Przesunicie kursora w lewo. [1] [*] SP017 SP XXX XXX XXX [C] SP XXX Usunicie wybranych danych. [PLU] Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE Zapisanie zaktualizowanych specyfikacji i powrót do trybu Z. '

16 4) H' &-!*&)9-*($* SPEC 00 TYP KODU KRESKOWEGO DLA ETYKIETY TOWARU 0 F1F2 CCCCC XCD XXXX CD 13 F1X2 CCCCCC XXXX CD 1 F2 CCCCCC XCD XXXX CD 14 F1F2 CCCC XCD XXXXX CD 2 F1F2 CCCCC 0 XXXX CD 15 F2 CCCCC XCD XXXXX CD 3 F1F2 CCCCCC XXXX CD 16 F1F2 CCC XXXXXXX CD 4 F1F2 CCCCC XXXXX CD 17 F1F2 CC XXXXXXXX CD 5 F2 CCCCCC XXXXX CD 18 CCC WWWW PPPPP CD 6 F2 CCCCC XXXXXX CD 19 No Barcode 7 F1F2 CCCCCCCCCC CD #1 20 F1F2 CCCCC PCD XXXX CD 8 F1F2 CCCC XXXXXX CD 9 F1F2 CCCCC CD #2 10 F2 CC XXXX CD #3 11 No Barcode 12 F1X2 CCCCC XCD XXXX CD SPEC 01 PRAWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY TOWARU 0 Ilo 4 Oryginalna cena 1 Naleno 5 Masa / ilo 2 Masa 6 Cena jednostkowa 3 User Programmable # 7 Cena jednostkowa po obnice. SPEC 02 DANE PRAWEJ STRONY NALENOCI DLA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY TOWARU 0 Naleno przed podatkiem 1 Naleno po podatku SPEC 03 DOMYLNA WARTO FLAGI F1&F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU ( 13 CYFROWY KOD NON-PLU ) Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 99 SPEC 04 DOMYLNA WARTO FLAGI F1&F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU ( 13 CYFROWY KOD PLU) Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 99 SPEC 05 DOMYLNA WARTO FLAGI F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU ( 8 CYFROWY KOD NON-PLU ) Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 9 SPEC 06 DOMYLNA WARTO FLAG F1 & F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU ( 8 CYFROWY KOD PLU) Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 99

17 SPEC 07 TYP KODU KRESKOWEGO DLA ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 F1F2 CCCCC XCD XXXX CD 12 F1X2 CCCCC XCD XXXX CD 1 F2 CCCCCC XCD XXXX CD 13 F1X2 CCCCCC XXXX CD 2 F1F2 CCCCC 0 XXXX CD 14 F1F2 CCCC XCD XXXXX CD 3 F1F2 CCCCCC XXXX CD 15 F2 CCCCC XCD XXXXX CD 4 F1F2 CCCCC XXXXX CD 16 F1F2 CCC XXXXXXX CD 5 F2 CCCCCC XXXXX CD 17 F1F2 CC XXXXXXXX CD 6 F2 CCCCC XXXXXX CD 18 CCC WWWW PPPPP CD 7 F1F2 CCCCCCCCCC CD #1 19 No Barcode 8 F1F2 CCCC XXXXXX CD 20 F1F2 CCCC PCD XXXX CD 9 F1F2 CCCC CD #2 11 No Barcode SPEC 08 LEWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 Numer wagi 3 Numer kasjera 1 Ostatni kod towaru 4 Stały numer 2 Numer paragonu SPEC 09 STAŁA WARTO DANYCH LEWEJ STRONY KODU KRESKOWEGO ETYKIETY SUMARYCZNEJ Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do SPEC 10 DOMYLNA WARTO FLAG F0 & F1 & F2 KODU ETYKIETY SUMARYCZNEJ Wprowadzamy wartoci z przedziału od 0 do 999 SPEC 11 PRAWA STRONA DANYCH KODU ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 Ilo 1 Naleno 2 Masa SPEC 12 DRUKOWANIE SUMARYCZNEGO KODU KRESKOWEGO NA PARAGONIE 0 Nie 1 Tak SPEC 14 POZYCJA DRUKOWANIA NAPISÓW REKLAMOWYCH 0 Pierwsza linia 2 Powyej 1 Poniej 3 Nieuywane SPEC 16 WYJCIE Z TRYBU OBLICZANIA RESZTY PO OKRELONYM CZASIE 0 Nie 3 10 sekundy 1 3 sekundy 4 15 sekundy 2 6 sekundy SPEC 17 UKŁAD DRUKOWANIA DATY 0 MM/DD/RR 2 RR/MM/DD 1 DD/MM/RR 3 Nieuywany SPEC 18 1 LUB 2 LINIE NAZWY TOWARU NA PARAGONIE 0 2 linie 2 Nie drukowa 1 1 lina SPEC 19 DRUKOWANIE ETYKIET KLAWISZEM KASJERA 0 Nie drukowane 2 Drukowane bez sumowania 1 Drukowane z sumowaniem

18 SPEC 20 DRUKOWANIE ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 Nie drukowane 1 Drukowane SPEC 21 NAZWA OPERATORA NA ETYKIECIE I PARAGONIE 0 Tylko kod 1 Nazwa SPEC 23 RCZNE WPROWADZANIE CENY JEDNOSTKOWEJ DLA OPERACJI DODAWANIA I DRUKOWANIA 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 24 DOMYLNY FORMAT ETYKIETY DLA ETYKIETY TOWARU 0 T1 (A) 12 S (T7) 1 T2 (B) 13 A (T8) 2 T3 (C) 14 B (T9) 3 T4 (U2) 15 C (T10) 4 T5 (U3) 16 F1 (F1) 5 T6 (U4) 17 F2 (F2) 6 T7 (U5) 18 F3 (F3) 7 T8 (U6) 19 F4 (F4) 8 T9 (U7) 20 F5 (F5) 9 T10 (U8) 21 F6 (F6) 10 T11 (T5) 22 F7 (F7) SPEC 25 DOMYLNY FORMAT ETYKIETY DLA ETYKIETY SUMARYCZNEJ 0 T1 (A) 12 S (T7) 1 T2 (B) 13 A (T8) 2 T3 (C) 14 B (T9) 3 T4 (U2) 15 C (T10) 4 T5 (U3) 16 F1 (F1) 5 T6 (U4) 17 F2 (F2) 6 T7 (U5) 18 F3 (F3) 7 T8 (U6) 19 F4 (F4) 8 T9 (U7) 20 F5 (F5) 9 T10 (U8) 21 F6 (F6) 10 T11 (T5) 22 F7 (F7) SPEC 26 NAZWA SKLEPU NA ETYKIECIE 0 Nie drukowane 1 Drukowane SPEC 27 KONIECZNO WPROWADZANIA TARY PRZED ETYKIETOWANIEM 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 28 CZUJNIK WYDRUKOWANEJ ETYKIETY W TRYBIE PRE-PACK 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 29 WYDRUK CIGŁY W TRYBIE PRE-PACK 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 33 FUNKCJA KOREKTY ON SPOT 0 Dozwolone 1 Zabronione

19 SPEC 35 FUNKCJA KOREKTY MOVE BACK 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 37 INTENSYWNO DRUKOWANIA DLA ETYKIETY 0 Niska 2 rednio-wysoka 1 rednia 3 Wysoka SPEC 38 INTENSYWNO DRUKOWANIA DLA PARAGONU 0 Niska 2 rednio-wysoka 1 rednia 3 Wysoka SPEC 39 METODA WYWOŁANIA PLU 0 Rczna 2 Opónienie 1 Automatyczna SPEC 40 ILO CYFR NR PLU DLA WYWOŁANIA AUTOMATYCZNEGO\WYWOŁANIA OPÓNIENIA 0 3 cyfry / 0.5 sekundy 2 5 cyfr / 1.5 sekundy 1 4 cyfry / 1.0 sekunda 3 6 cyfr / 2.0 sekundy SPEC 41 CENA JEDNOSTKOWA TOWARU WAONEGO = CENA JEDNOSTKOWA TOWARU NIEWAONEGO I VICE VERSA 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 42 MOLIWO ZMIANY CENY JEDNOSTKOWEJ TOWARU 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 43 MATERIAŁ DO WYDRUKU NAPISÓW REKLAMOWYCH 0 Papier termiczny 1 Etykieta SPEC 44 MOLIWO NADPISYWANIA TARY 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 45 DRUKOWANIE ETYKIETY TOWARU 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 46 DOMYLNY NUMER NAZWY SKLEPU DLA ETYKIETY Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 32 SPEC 47 DOMYLNY NUMER NAZWY SKLEPU DLA PARAGONU Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 32 SPEC 48 NUMER WAGI Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do SPEC 49 TYP INTERFEJSU CLIENT/SERVER 0 Brak interfejsu 3 Nieuywany 1 Ethernet (Coaxial Cable) 4 4-Lines (RS-485) 2 Ethernet (Twisted Pairs) "

20 SPEC 50 USTAWIENIA CLIENT/SERVER 0 Client 2 Backup Server 1 Server / Workstation SPEC 51 LEWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY SUMARYCZNEJ bps bps bps bps bps bps bps SPEC 52 DŁUGO SŁOWA DANYCH DLA SIO (RS232C PORT) 0 7 bitów 1 8 bitów SPEC 53 BIT PARZYSTOCI DLA SIO (RS232C PORT) 0 Brak 2 Parzysty 1 Nieparzysty SPEC 54 BIT STOPU DLA SIO (RS232C PORT) 0 1 bit 1 2 bity SPEC 64 TRYB HASEŁ 0 Dozwolone 2 Dozwolone wielokrotne hasło 1 Zabronione SPEC 65 DRUKOWANIE RAPORTU W DZIENNYM I OKRESOWYM KASOWANIU SUM 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 67 FUNKCJA KLAWISZA ADVERTISEMENT 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 68 FUNKCJA KLAWISZA FIXED TOTAL PRICE DISCOUNT 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 69 FUNKCJA KLAWISZA TOTAL PRICE PERCENTAGE DISCOUNT 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 70 FUNKCJA KLAWISZA FIXED UNIT PRICE 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 71 FUNKCJA KLAWISZA FIXED UNIT PRICE PERCENTAGE 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 77 FUNKCJA KLAWISZA PRICE CHANGE 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 78 FUNKCJA KLAWISZA REFUND ITEM 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 82 DRUKOWANIE MIEJSCA PRODUKCJI NA ETYKIECIE 0 Dozwolone 1 Zabronione %

21 & SPEC 83 WYBÓR METODY OZNACZANIA PRZECENY 0 Brak przeceny 2 Naleno 1 Cena jednostkowa 3 Cena & Naleno SPEC 84 FUNKCJA KLAWISZA SUB-TOTAL 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 85 FUNKCJA KLAWISZA GRAND-TOTAL 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 87 TYP ETYKIET 0 Z przerw 1 Bez przerwy SPEC 90 FUNKCJA PRZEKRELANIA PODSUMY 0 Brak przekrelania 1 Przekrelanie SPEC 91 SZYBKO DRUKOWANIA DLA PARAGONU 0 Wolna 2 Wysoka 1 Normalna SPEC 92 SZYBKO DRUKOWANIA DLA ETYKIETY 0 Wolna 2 Wysoka 1 Normalnie DOKŁADNO DRUKOWANIA DLA ETYKIETY 0 Pojedycza 2 Nieuywana 1 Podwójna SPEC 93 DRUKOWANIE DRUGIEGO PARAGONU 0 Nie drukowane 3 Opónienie 3 sek. 1 Cigły wydruk 4 Wybór przez uytkownika 2 Opónienie 1 sek. SPEC 94 POZYCJA SYMBOLU WALUTY 0 Przed nalenoci 1 Po nalenoci SPEC 96 NAPIS REKLAMOWY NA WSZYSTKICH ETYKIETACH 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 97 RCZNE DRUKOWANIE W TRYBIE PRE-PACK DLA TOWARÓW WAONYCH 0 Zabronione 1 Dozwolone SPEC 98 MOLIWO DRUKOWANIA ILOCI I JEDNOSTKI DLA TOWARÓW NIE WAONYCH W TRYBIE MANUAL 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 101 UKRYWANIE ZERA DLA DATY I CZASU 0 Wyłczone 1 Włczone

22 SPEC 104 SPEC 105 SPEC 106 SPEC 107 SPEC 108 SPEC 109 SPEC 112 SPEC 113 SPEC 119 SPEC 120 SPEC 124 SPEC 125 SPEC 131 SPEC 135 SPEC 136 METODA ZAOKRGLANIA NALENOCI 0 Zaokrglanie 2 Przycinanie w gór 1 Przycinanie w dół FUNKCJA KLAWISZA FIXED TOTAL PRICE MARKDOWN 0 Dozwolone 1 Zabronione FUNKCJA KLAWISZA TOTAL PRICE PERCENTAGE MARKDOWN 0 Dozwolone 1 Zabronione FUNKCJA KLAWISZA FIXED UNIT PRICE MARKDOWN 0 Dozwolone 1 Zabronione FUNKCJA KLAWISZA FIXED UNIT PRICE PERCENTAGE MARKDOWN 0 Dozwolone 1 Zabronione RÓDŁO DLA OBLICZANIA DATY SELL-BY-DATE (SPRZEDA DO DNIA) 0 Czas rzeczywisty zegara wagi 1 Data pakowania DOMYLNY NUMER DRUKOWANYCH INFORMACJI DODATKOWYCH NA PARAGONIE Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 16 STATUS LOGO DLA ETYKIETY 0 Nie drukowane 3 Logo 3 1 Logo 1 4 Logo 4 2 Logo 2 SYMBOL JEDNOSTKI DRUKOWANY NA PARAGONIE 0 Zalenie od programowania PLU 2 Nie drukowane 1 Japoskie pcs UKRYWANIE ZER W DRUKOWANYM NUMERZE PLU 0 Brak ukrywania zer 1 Ukrywanie zer CENA JEDNOSTKOWA PLU PO PRZECENIE 0 Cena jedn. po przecenie 1 Kwota przeceny ceny jedn. POZYCJA INFORMACJI DODATKOWYCH NA PARAGONIE 0 Dół paragonu 1 Góra paragonu DRUKOWANIE USTAWIONEJ ILOCI W TRYBIE MANUAL 0 Nie 1 Tak! NUMER PORTU [ IP ADDRESS ] (Uywane gdy wybrano interfejs Ethernet) Prosz wprowadzi warto z zakresu 1 do 255 SPOSÓB OBSŁUGI WAGI SAMOOBSŁUGOWEJ 0 Jedno nacinicie klawisza 1 Dwa nacinicia klawisza

23 SPEC 137 SPEC 138 SPEC 141 SPEC 142 SPEC 171 SPEC 176 SPEC 178 SPEC 179 SPEC 180 SPEC 182 SPEC 183 SPEC 186 SPEC 191 SPEC 194 SPEC 197 SPEC 202 CENTROWANIE POLA SKŁADNIKÓW 0 Tak 1 Nie TRWAŁA ZMIANA CENY LUB PRZECENY 0 Brak aktualizacji w PLU 1 Aktualizacja w PLU FORMAT ROKU 0 YY 1 YYYY DRUKOWANIE DATY SPRZEDAY WIKSZEJ NI 90 DNI 0 Zabronione 1 Dozwolone TRYB EURO 0 Wyłczony 1 Włczony CZAS PRZECENY W DZIENNYM RAPORCIE 0 Nie 1 Tak CENA JEDNOSTKOWA ZAPISYWANA DO PLU 0 Nie 1 Tak CZARNY POZYCJONER DLA CZUJNIKA ETYKIET 0 Etykieta standardowa z przerw 1 Czarny pozycjoner GRUPA NAPISÓW SEKWENCYJNYCH 0 Wyłczony 1 Włczony ROZMIAR CZCIONKI DLA DANYCH KODU KRESKOWEGO 0 Due 1 Małe KASOWANIE PLU Z WYWIETLACZA PO 3 MINUTACH 0 Nie 1 Tak DRUKOWANIE CENY I MASY JEDN. NA ETYKIECIE 0 Nie drukowa 1 Drukowa DOMYLNY KOD TOWARU = NUMER PLU 0 Nie 1 Tak ADRES IP DLA SERWERA Prosz wprowadzi warto z zakresu 1 do 254 FORMAT DRUKOWANIA MIESICY 0 Numer 2 3 alfabet 1 2 alfabet DRUKOWANIE ETYKIETY TOWARU PRZY PRZEKROCZENIU DANYCH KODU KRESKOWEGO 0 Drukowanie 1 Brak wydruku $

24 SPEC 203 SPEC 215 SPEC 217 SPEC 219 SPEC 222 SPEC 228 SPEC 230 SPEC 231 SPEC 232 SPEC 233 SPEC 234 SPEC 235 SPEC 238 SPEC 239 POZIOMY KLAWIATURY FUNKCYJNEJ 0 1 poziom 2 3 poziomy przez klawisz SHIFT 1 3 poziomy przez przełczanie klawiszem CENTROWANIE (WIADOMOCI SPECJALNYCH) 0 Tak 1 Nie DOMYLNY FORMAT ETYKIETY 2 DLA POZYCJI DRUKOWANIA 0 Nieuywane 5 F5 1 F1 6 F6 2 F2 7 F7 3 F3 8 F8 4 F4 KASOWANIE DANYCH NUMERYCZNYCH 0 3 sec 2 Wyłczone 1 5 sec OTWIERANIE SZUFLADY BEZ TRANSAKCJI 0 Zabronione 1 Dozwolone Individual PLU Total Transaction 0 Zabronione 1 Dozwolone AUTOMATYCZNY WYDRUK PO WYWOŁANIU PLU 0 Nie 1 Tak ZEROWA CENA JEDNOSTKOWA I NADPISYWANIE CENY JEDNOSTKOWEJ 0 Zabronione 1 Dozwolone WYSUW DLA ETYKIET BEZ PRZERWY 0 Nie 1 Tak FORMAT CZASU 0 24 Hours 1 12 Hours (AM/PM) KOD KRESKOWY ETYKIETY SUBTOTAL I GRANDTOTAL 0 Na bazie etykiety towaru 1 Na bazie etykiety sumarycznej MASKOWANIE OSTATNIEJ CYFRY KONTROLNEJ KODU KRESKOWEGO 0 Nie 1 Tak JEDNOSTKA FREE FORMAT DLA FIS Mm 2 Punkty SM-25 1 Punkty KLAWISZ FUNKCYJNY ZAPŁATY CZEKIEM LUB KART KREDYTOW 0 Zabronione 1 Dozwolone

25 SPEC 247 SPEC 248 SPEC 249 SPEC 250 SPEC 251 SPEC 258 SPEC 260 SPEC 272 SPEC 277 SPEC 278 SPEC 284 SPEC 286 SPEC 287 SPEC 291 DRUKOWANIE DATY PAKOWANIA 0 Tryb manual i prepack 2 Tryb Prepack 1 Tryb Manual 3 Nie drukowane DRUKOWANIE DATY SPRZEDAY 0 Tryb manual i prepack 2 Tryb Prepack 1 Tryb Manual 3 Nie drukowane DRUKOWANIE DATY PRZYDATNOCI 0 Tryb manual i prepack 2 Tryb Prepack 1 Tryb Manual 3 Nie drukowane CENTROWANIE NAZWY SKLEPU NA ETYKIECIE 0 Nie 1 Tak NAZWA SKLEPU NA PARAGONIE 0 Na górze 1 Na dole ETYKIETOWANIE WOŁOWINY 0 Nie 1 Tak ETYKIETOWANIE WOŁOWINY: DRUKOWANIE KRAJU 0 Kod 1 Nazwa NUMER REFERENCYJNY 0 Kod 1 Data RZECZYWISTY CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH W BUFORZE 0 Brak 4 5 dni 1 2 dni 5 6 dni 2 3 dni 6 7 dni 3 4 dni 7 Nieograniczony WYSZUKANIE RAPORTU 0 Zablokowane 3 Przez dat i numer referencji 1 Przez numer referencji 4 Przez dat i numer PLU 2 Przez numer PLU OTWIERANIE SZUFLADY PODCZAS PŁAT. CREDIT 0 Dozwolone 1 Zabronione WYMUSZANIE PRZYJTEJ KWOTY ZAPŁATY 0 Nie 1 Tak WYMUSZANIE UYCIA KLAWISZA CHANGE 0 Nie 1 Tak Gap Value In-feed Operation 0 Dozwolone 1 Zabronione '

26 SPEC 301 SPEC 316 SPEC 331 SPEC 400 SPEC 401 SPEC 402 SPEC 403 SPEC 404 SPEC 405 SPEC 406 SPEC 407 SPEC 408 SPEC 409 SPEC 410 SPEC 411 DRUKOWANIE PARAGONU PO SUMOWANIU 0 Tak 1 Nie RAPORT PREPACK W RCZNYM RAPORCIE SPRZEDAY 0 Tak 1 Nie DOMYLNY KOD ITF DLA KODU KRESKOWEGO 0 Wyłczone 1 Włczone FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁCZANIA 0 Zabronione 3 30 Minut 1 3 Minuty 4 1 Godzina 2 10 Minut 5 3 Godziny POTWIERDZENIE RTS/CTS DLA RS-232C 0 On 1 Off Reset Receipt consecutive Number after Reset Report 0 Nie 1 Tak WYWIETLANIE NUMERU KASJERA W TRYBIE SPRZEDAY 0 Dozwolone 1 Zabronione KLAWISZE KASJERÓW 0 4 klawisze 2 6 klawiszy 1 5 klawiszy 3 7 klawiszy PRIORYTET WYDRUKU NAZWY SKLEPU ORAZ WIADOMOCI SPECJALNEJ NA PARAGONIE 0 Priorytet dla nazwy sklepu. 1 Priorytet dla wiadomoci specjalnej. CENTROWANIE NAZWY SKLEPU NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione CENTROWANIE WIADOMOCI DODATKOWYCH NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione One or Two Touch for Receipt Printing in AMT/TEND 0 One otuch 1 Two otuch DRUKOWANIE NUMERU PLU NA PARAGONIE 0 Zabronione 1 Dozwolone Sale Item Estry metod 0 Total 1 Item Default Vender Transaction by Print Key 0 Dozwolone 1 Zabronione

27 SPEC 412 SPEC 413 SPEC 414 SPEC 415 SPEC 416 SPEC 417 SPEC 418 SPEC 419 SPEC 420 SPEC 421 SPEC 422 SPEC 423 SPEC 424 SPEC 425 DRUKOWANIE LINII KONTROLNEJ 0 Drukuj 1 Nie drukuj DATA WANOCI LICZONA OD: 0 Biecej daty 1 Daty pakowania In-Store Barcode for Barcode Scanner Enter 0 F1F2 CCCCCC TTTT CD 5 F1F2 CCCCC XCD TTTT CD 1 F1F2 CCCCC TTTTT CD 6 F1F2 CCCC XCD TTTTT CD 2 F1F2 CCCC TTTTTT CD 7 F1F2 CCCCC PCD TTTT CD 3 F1F2 CCC TTTTTTT CD 8 F1F2 CCCCC 0 TTTT CD 4 F1F2 CC TTTTTTTT CD Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner 0 Dozwolone 1 Zabronione SKANER KODÓW KRESKOWYCH 0 Dozwolone 1 Zabronione CENTROWANIE NAZWY ARTYKUŁU NA ETYKIECIE 0 Dozwolone 1 Zabronione FUNKCJA SYNCHRONIZACJI DANYCH MASY 0 Dozwolone 1 Zabronione OTWIERANIE SZUFLADY PO WYDRUKOWANIU ETYKIETY 0 Dozwolone 1 Zabronione DRUKOWANIE SUMY: GRAND TOTAL W PAR. SPRZED. 0 Dozwolone 1 Zabronione STRUKTURA RAPORTU 0 Dane parag. 2 Dane parag. oraz Dane etyk. 1 Dane etyk. SYMBOL WALUTY DLA KWOTY ŁCZNEJ NA PARAGONIE 0 Nie drukuj 2 Po 1 Przed DRUKOWANIE SUMY POZYCJI NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione SUMAR. KOD KRESKOWY NA PARAG. DLA SUMY W DRUGIEJ WALUCIE 0 Dozwolone 1 Zabronione DRUKUJ DRUG WALUT NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione SPEC 426 DRUKUJ MAS TARY, GDY CENA JEDNOSTKOWA WYNOSI 0 0 Dozwolone 1 Zabronione

28 SPEC 427 SPEC 428 SPEC 429 SPEC 430 SPEC 431 SPEC 432 SPEC 433 SPEC 434 SPEC 435 SPEC 436 SPEC 437 SPEC 438 SPEC 439 Eliminate Cash Line on Receipt when No change Operation 0 Dozwolone 1 Zabronione DRUKOWANIE LISTY PODATKÓW NA PARAGONIE 0 Dozwolone 1 Zabronione WYWIETLANIE CENY JEDN. DLA TOWARÓW NIEWAONYCH 0 Kolumna nalenoci. 1 Kolumna ceny jedn. Items on PLU / Main Group / Dept / Tax Report 0 Registered Items 1 All Items WYKLUCZANIE DANYCH KASJERA NA RAPORCIE SPRZEDAY 0 Dozwolone 1 Zabronione ROZMIAR CZCIONKI DLA NAZWY TOWARU NA PARAGONIE 0 Standard 2 Najwiksza 1 Wiksza WARUNKI DODATKOWEGO ZAOKRGLANIA 0 Dozwolone 1 Zabronione TYP KODU EAN DLA TOWARU 0 Typ EAN 2 User Programmable 1 TYP ITF TYP KODU EAN DLA SUMY 0 Typ EAN 1 TYP ITF In-Store Barcode Type for Barcode Scanner Enter 0 EAN Type 1 ITF Type DRUKOWANIE ZAOKRGLENIA DLA PARAGONU 0 Dozwolone 1 Zabronione DRUKOWANIE PODSUMY DLA PARAGONU 0 Dozwolone 1 Zabronione IMPULS OTWARCIA SZUFLADY 0 20ms (warto domylna) 3 200ms 1 50ms 4 300ms 2 100ms 5 400ms SPEC 440 FUNKCJA HASŁA TRYBU R. 0 Inhibit 2 Power On & Password R Key 1 Password R Key

29 5. //5 [1][2][3][4] [*] Z1.0 RESET SALES DAILY Tryb Z. Wskanik ustawiony na Z. HAS.X XXXX USTAW HAS.X HAS.S 1234 XXXX USTAW USTAW [*] HAS. Z XXXX USTAW [3][3] [C] HAS. Z HAS. Z 33 0 USTAW USTAW [*] HAS. P XXXX USTAW [1][1][1][1] HAS. P 1111 USTAW [*] Wywietlenie hasła dla trybu X. XXXX: poprzednie hasło. 0: nieustawione 1~4 bity s załczone, Kontrolka X miga Ustawienie hasła 1234 dla trybu X. Wcinicie klawisza [*] powoduje zapisanie hasła dla trybu X. Kontrolka S miga. Wywietlenie hasła dla trybu Z. Kontrolka Z miga. Skasowanie hasła dla trybu Z. Wywietlenie hasła dla trybu haseł. Kontrolki R X S Z migaj. Ustawienie hasła 1111 dla trybu HAS. Kontrolki R X S Z migaj Powrót do trybu R po ustawieniu hasła. "

30 # (w okresie 3 sekund) WPISZ HAS.X [1][1][1][1] [*] [1][2][3][4] [*] X1.1 [3][3] [*] Z1.0 [1][1][1][1] [*] WPISZ WPISZ WPISZ CZYTAJ HAS.X HAS.X HAS.X WIAD Tryb waenia. Kontrolka R załczona. Potrzebne hasło dla trybu X. Kontrolka X załczona. **** Nieprawidłowe hasło **** DZIENNIE S1 ZBIOR PLU WPISZ HAS.Z WPISZ ZEROWANIE HAS.Z SPRZ. WPISZ HAS.P WPISZ HAS X HAS.P 1234 ** DZIE **** USTAW Powtórz. Poprawne hasło. Wejcie do trybu X. Wejcie do trybu S. Kontrolka S załczona. Potrzebne hasło dla trybu Z. Kontrolka Z załczona. Poprawne hasło. Wejcie do trybu Z Potrzebne hasło dla trybu HAS. Poprawne hasło. Wejcie do trybu HAS Powrót do trybu waenia. Kontrolka R załczona. %

31 "6 Funkcja ta jest uywana do usuwania zbiorów z pamici. TARA Kg zł/kg zł Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE Tryb Z. Wskanik ustawiony na Z. [Rezero]+[2][3][0] CZYSC ZBIOR PLU Plik PLU. [ ] CZYSC DANE OBSLUGI Dane obsługi. [ ] CZYSC ZBIOR RAPORTOW Pliki raportów.. [ ] CZYSC DANE PAMIECI Wszystkie pliki z pamici. [*] CZYSC DANE Y-C N-T [C]czyszczenie danych,[t] wyjcie. [C] lub [T] Z1.0 ZEROWANIE SPRZ. DZIE Powrót do trybu Z. &

32 ( /#)) W trybie Programowania istniej dwa sposoby wyboru plików programowalnych: Wprowadzenie numeru z klawiatury. Wciskanie klawisza [ ] lub [ ] do wyboru zbiorów danych. Poniej znajduje si lista zbiorów, które mog by programowane w trybie S. Wciskane klawisze Zbiory danych Wciskane klawisze Zbiory danych [1] Programowanie PLU [1] [7] Programowanie Logo [2] Programowanie DZIAŁU [1] [8] Programowanie podatku [3] Programowanie GRUPY [1] [9] Programowanie/pomijanie pozycji PLU [4] Przypisanie klawiszy [2] [0] Stan pamici [5] Programowanie nazwy sklepu [2] [1] I/F Test [6] Programowanie reklamy [2] [2] File Load [7] Programowanie sprzeday [8] Programowanie daty i czasu [9] Programowanie specjalnych komunikatów [1] [0] Programowanie składników [1] [1] Programowanie tekstu [1] [2] Programowanie wolnego formatu [1] [3] Programowanie informacji sekwencyjnych [1] [4] Programowanie sekwencji [1] [5] Programowanie miejsca produkcji [1] [6] Ustawienia urzdzenia!

33 7/)/)/ Rozdział ten przedstawia relacje pomidzy DZIAŁEM, GRUP i towarem zwanym dalej w skrócie PLU. Zbiór DZIAŁÓW jest najwyej połoonym zbiorem w strukturze sklepu. DZIAŁOM podlegaj GRUPY, a im natomiast asortyment towarowy PLU. Sytuacj t przedstawia poniszy wykres: CD51? CD51? CD51? CD51? Programujc towar (PLU) podaje si numer GRUPY, do której naley. Programujc GRUP naley poda przyporzdkowanie jej do numeru DZIAŁU. Ten system organizacji sklepu ułatwia kontrol sprzeday w poszczególnych Działach, Grupach, a take sprzeday towarów (PLU). Mona zrezygnowa z tworzenia struktury sklepu, jeeli nie korzysta si z raportów sprzeday. DZIAŁ DZIAŁ jest najwiksz kategori, której pozycje mog wyglda przykładowo: MISO, RYBY, WARZYWA, DELIKATESY itd. GRUPA GRUPA jest rodkow kategori mogc zawiera pozycje takie jak WOŁOWINA, WIEPRZOWINA, DRÓB, itd. Moliwe jest połczenie GRUP z danym DZIAŁEM. Do GRUPY mona przypisa numer podatku. Tak przydzielony numer podatku bdzie dotyczył kadego PLU przydzielonego do danej GRUPY. PLU Zbiór PLU to najmniejsza kategoria zawierajca takie pozycje jak WOŁOWINA KROJONA, POLDWICA WOŁOWA. Moliwe jest połczenie PLU z odpowiedni GRUP w zbiorze PLU $

34 :(;< DZIAŁY uywane s do segregowania GRUP. Numery działów z przedziału 1~99 mona programowa. GRUPY niepowizane z adnym DZIAŁEM s przydzielane automatycznie do DZIAŁU numer 97. Maksymalna ilo znaków w 1 linii zbioru wynosi 16..:(;<=* S1 ZBIOR PLU [2] S2 ZBIOR DZIALU [*] S2.0 DZIAL 0 NIE UST Wybierz tryb S. Wskanik ustawiony na S. Wybierz programowanie DZIAŁU. Na pozycji zł/kg wywietlony jest kod DZIAŁU. [1] S2.0 DZIAL 1 NIE UST Wybierz DZIAŁ numer 1. [*] S2.1 DZIAL NAZW 0 [M][I][E][S][O] S2.1 DEPT MIESO NAZW 5 [PLU] S2 ZBIOR DZIALU Wejd do programowania DZIAŁU. Ustaw nazw DZIAŁU. Uywajc klawiatury wpisz nazw DZIAŁU np.: MISO Zapisz zmiany zbioru DZIAŁU i wró do trybu S.

35 8:(;< S1 ZBIOR PLU [2] S2 ZBIOR DZIALU [*] S2.0 DZIAL 0 NIE UST [1] S2.0 DZIAL 1 NIE UST Wybierz tryb S. Wskanik ustawiony na S. Wybierz programowanie DZIAŁU. Na pozycji zł/kg wywietlony jest kod DZIAŁU. Wybierz DZIAŁ numer 1. Usu DZIAŁ numer 1 (MISO). [-] S2.0 DZIAL KAS? Y-C N-T [C] dla Tak, [T] dla Nie. [C] S2 ZBIOR DZIALU Usunicie pliku działu nr. 1 i powrót do trybu S '

36 ">?.; GRUPA to rodkowa kategoria, która musi by przydzielona do DZIAŁU. GRUPY s uywane do segregowania PLU. GRUPY o numerach z przedziału 1~999 s dostpne do programowania. PLU nienalece do adnej Grupy zostaj automatycznie przydzielone do GRUPY o numerze 997. Do kadej GRUPY jest przydzielony TAX (podatek). Przydzielony TAX odnosi si dla kadego PLU nalecego do danej GRUPY. Maksymalna ilo znaków w 1 linii pliku wynosi 16. ".>?. S1 ZBIOR PLU [3] S3 ZBIOR GRUPY [*] S3.0 GRUPA 0 NIE UST [1][1][1] S3.0 GRUPA 111 NIE UST [*] S3.1 GRUPA [1] [*] [W][O][L][O][W] [I][N][A] S3.1 S3.2 GRUPA GRUPA 97 (domylnie) NR DZIA 1 NR DZIA NAZW 0 S3.2 GRUPA OWINA NAZW 8 [PLU] S3 ZBIOR GRUPY Wybierz tryb S. Wskanik ustawiony na S. Wybierz programowania GRUPY Pozycja zł/kg wywietla kod GRUPY Wybierz numer GRUPY. Np.: [1][1][1] Programowanie GRUPY. Ustaw numer DZIAŁU. Połcz GRUP 111 z DZIAŁEM 1 Nazwa GRUPY 111 to WOLOWINA Zapisz GRUPY oraz wró do trybu S Jeli chcemy wyj bez zapisywania danych, naciskamy klawisz [ ] a nastpnie klawisz [ C ].

37 [3] [*] S1 ZBIOR PLU S3 S3.0 GRUPA ZBIOR 0 GRUPY NIE UST [1][1][1] S3.0 GRUPA 111 NIE UST Wybierz tryb S. Wskanik ustawiony na S. Wybierz tryb programowania GRUPY. Wybierz numer GRUPY. Np.: [1][1][1] [-] S3.0 GRUPA KAS? Y-C N-T [C] dla TAK, [T] dla NIE. [C] S3 ZBIOR GRUPY Usu GRUP 111 i wracamy do trybu S.

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIKRO ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA TELESTAR Electronics Ltd. Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa i n f o l i n i a 0 8 0 1 4 5 1 0 1 0 w w w. t e l e

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny R KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny Dane techniczne kasy Specyfikacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Wartość KASY(zakres) Wymiary Masa Zasilanie sieciowe Zasilanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo