POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH"

Transkrypt

1 POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci Warszawa 1999

2 Zespó³ autorów: Izabela Bolkowiak, Maria Hajkiewicz Górecka, Danuta Gotz Kozierkiewicz, Witold Ma³ecki, Andrzej Wernik, Ewa Wierzbicka WSTÊP Redaktor: Korektor: 4 Izabella Su³kowska Krystyna Myszewska DTP Halina Szewczuk Copyright by Instytut Finansów przy WSUiB, Warszawa 1999 Wydawca: Instytut Finansów przy WSUiB, Warszawa, ul. Modliñska 51 Druk ok³adki i oprawa: Zak³ad Poligraficzny AKCYDENS Adam i Leonard Cichoccy, ul. Górskiego 9, Warszawa ISBN Mija 10 lat od rozpoczêcia transformacji ustrojowej w Polsce. Istotn¹ rolê w procesach transformacji odgrywaj¹ finanse, zarówno jako przedmiot transformacji, jak i instrument jej przeprowadzenia. Finansowa problematyka transformacji, przede wszystkim postrzegana od strony polityki finansowej s³u ¹cej jej realizacji, by³a przez ca³y czas przedmiotem prac badawczych Instytutu Finansów. W latach odby³o siê 9 konferencji naukowych zorganizowanych przez Instytut i poœwiêconych problematyce polityki finansowej czasu transformacji. Nadesz³a pora podjêcia próby syntezy prac Instytutu i dorobku tych konferencji. Próbê tak¹ stanowi³a odbyta w czerwcu 1999 r. konferencja Polityka finansowa w okresie transformacji doœwiadczenia lat dziewiêædziesi¹tych, nazwana zgodnie z tradycj¹ WILGA 99. By³a to dziesi¹ta z kolei konferencja Instytutu Finansów poœwiêcona problemom finansowym transformacji, a równoczeœnie pierwsza zorganizowana w nowej strukturze organizacyjnej Instytutu, który od lutego 1999 r. zwi¹zany jest z Wy sz¹ Szko³¹ Ubezpieczeñ i Bankowoœci. Inicjatywê zorganizowania konferencji podsumowuj¹cej dziesiêcioletni dorobek Instytutu Finansów podj¹³ na pocz¹tku 1998 r. przewodnicz¹cy Rady Naukowej Instytutu Profesor Leon Kurowski. Niestety, Profesor nie doczekawszy realizacji swojej koncepcji zmar³ 9 lipca 1998 r. Organizatorzy konferencji Wilga 99 zadedykowali j¹ pamiêci Profesora. Wspomnienie o Profesorze Kurowskim w czasie konferencji wyg³osi³a prof. dr hab. El bieta Chojna Duch, nastêpczyni Profesora L.Kurowskiego na stanowisku Kierownika Zak³adu Prawa Finansowego Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przytaczam je w streszczeniu. Profesor Leon Kurowski by³ uczonym niezwyk³ej miary, o rozleg³ych zainteresowaniach, obejmuj¹cych ca³okszta³t problematyki prawnej szeroko rozumianego publicznego prawa finansowego bud etowego, bankowego, ubezpieczeniowego, samorz¹dowego, podatkowego, a zw³aszcza kontroli finansowej. Równoczeœnie by³ uczonym prowadz¹cym intensywn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹ i spo³eczn¹. 5

3 Studiowa³ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i tam uzyska³ doktorat prawa w 1935 r. Jeszcze w latach miêdzywojennych ukaza³y siê Jego liczne publikacje naukowe. Po wojnie Profesor L.Kurowski podj¹³ pracê nad realizacj¹ swych przedwojennych idei pracuj¹c nad utworzeniem uproszczonego, dostosowanego do warunków powojennych pañstwowego systemu podatkowego, systemu finansów gmin, nowej klasyfikacji wydatków i dochodów bud etowych, nad odbudow¹ monopoli pañstwowych i doprowadzeniem do równowagi ówczesnego bud etu pañstwa. W latach by³ podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Równoczeœnie by³ profesorem prawa finansowego Uniwersytetu im.miko³aja Kopernika w Toruniu, a póÿniej w latach piêædziesi¹tych Uniwersytetu Warszawskiego i Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki (obecnie Szko³a G³ówna Handlowa). Wykszta³ci³ wielu absolwentów tych uczelni, promowa³ grono doktorów, z których wielu jest dziœ uznanymi uczonymi. Z tego okresu pochodz¹ pierwsze publikacje fundamentalnych podrêczników prawa finansowego i kontroli finansowej autorstwa lub wspó³autorstwa Profesora L.Kurowskiego, z których do dziœ korzystaj¹ rzesze studentów i pracowników naukowych. Lata szeœædziesi¹te, wype³ni³a praca Profesora jako eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych kolejno w Indonezji, Republice Mali i Republice Nigru. W krajach tych Profesor tworzy³ podwaliny nowoczesnych systemów finansów publicznych, organizowa³ przedstawicielstwo ONZ, obejmuj¹ce po kilkudziesiêciu ekspertów, inicjowa³ rozwój szkolnictwa wy szego i projekty badawcze. Po powrocie do kraju w 1968 r. Profesor bra³ czynny udzia³ w yciu naukowym i organizacyjnym Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych, ju po przejœciu na emeryturê, Profesor L.Kurowski zwi¹za³ siê z Instytutem Finansów, przewodnicz¹c jego Radzie Naukowej. Poœwiêci³ siê wówczas w szczególnoœci badaniom nad warunkami skutecznego realizowania polityki finansowej, kontynuowa³ tak e badania nad kontrol¹ finansow¹. Znalaz³y one uwieñczenie w napisanym wspólnie z prof. Hann¹ Sochack¹ Krysiak podrêczniku Kontrola finansowa, organizacja i finansowanie (1990) wielkim dziele o wszechstronnym zakresie merytorycznym i doskona³ym ujêciu metodologicznym. Aktywnie uczestniczy³ w pracach Instytutu Finansów, inspirowa³ liczne inicjatywy i projekty badawcze, s³u y³ jako konsultant swym doœwiad- 6 czeniem, rad¹ i pomoc¹ wielu pracownikom naukowym Instytutu przyczyniaj¹c siê do podnoszenia poziomu merytorycznego i metodologicznego ich prac. Z wielkim zaanga owaniem zajmowa³ siê gdy zosta³ przewodnicz¹cym Rady Programowej Kszta³cenia Kadr Skarbowoœci spraw¹ podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników resortu finansów, zw³aszcza urzêdów i izb skarbowych. W latach jako doradca kolejnych ministrów finansów Grzegorza Ko³odki i Marka Belki oraz konsultant Prezesa Rady Ministrów opracowa³ liczne opinie prawne dotycz¹ce reform prawa podatkowego, ustawy kreuj¹cej instytucjê doradców podatkowych, ustaw z dziedziny ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczeñ zdrowotnych, a tak e prawa bud etowego i kolejnych ustaw bud etowych. Wszystkim opracowaniom i opiniom, nacechowanym doskona³¹ wiedz¹ teoretyczn¹ i dog³êbn¹ analiz¹ prawa pozytywnego, towarzyszy³a troska o praktyczn¹ u ytecznoœæ proponowanych koncepcji doktrynalnych i prawnych. Niezmienne, sta³e zaanga owanie w dzia³alnoœæ na rzecz dobra publicznego i spo³ecznego pozyskiwa³o Mu uznanie, które znalaz³o wyraz m.in. w licznych wyró nieniach i odznaczeniach polskich i zagranicznych, którymi uhonorowano Profesora. Profesor L.Kurowski by³ wybitnym dydaktykiem o powa nym dorobku w kszta³ceniu m³odej kadry naukowej. Poza w³asn¹, wieloletni¹ prac¹ dydaktyczn¹ wk³ada³ szczególnie du o wysi³ku i dba³oœci w nale yty rozwój naukowy swoich wspó³pracowników. Pod jego kierownictwem jako promotora i opiekuna naukowego zosta³o zakoñczonych wiele przewodów doktorskich i habilitacji kilku pokoleñ jego uczniów prawników i ekonomistów, którzy s¹ dziœ samodzielnymi pracownikami naukowymi we wszystkich wiêkszych oœrodkach akademickich kraju. Wszyscy oni, zajmuj¹c siê ró norodn¹ problematyk¹ w zakresie finansów publicznych, d¹ ¹ za przyk³adem swego Promotora do œcis³ego ustalania pojêæ, precyzyjnego klasyfikowania zjawisk, syntetycznego formu³owania zasad jako wyrazu prawid³owoœci, sta³ego powi¹zania finansów z ekonomik¹; ³¹cz¹ równoczeœnie swe przemyœlenia z praktyk¹ pragn¹c, by s³u y³y jej dociekania teoretycznoprawne. Nie sposób nie podkreœliæ, e cech¹, która ujmowa³a zawsze uczniów, by³a niezwyk³a pracowitoœæ Profesora L.Kurowskiego, poczucie obowi¹zku, odpowiedzialnoœæ za myœli, które stara³ siê nam wpoiæ. Z jednej strony surowoœæ i krytycyzm w stosunku do nas, z drugiej strony ciep³o, serdecznoœæ, cierpliwoœæ i czas, który mia³ zawsze dla swych uczniów, dawa³y nam 7

4 poczucie, e wszyscy jesteœmy jedn¹ rodzin¹ rodzin¹ uczniów znakomitego uczonego, wybitnego prawnika, wspania³ego Cz³owieka, Przyjaciela. * Oddaj¹c do r¹k Czytelników ksi¹ kê zawieraj¹c¹ dorobek konferencji Wilga 99 mam nadziejê, e spotka siê ona z zainteresowaniem i przyczyni siê do lepszego zrozumienia trudnych problemów polityki finansowej lat transformacji. Andrzej Wernik 1 FINANSE PUBLICZNE I POLITYKA FISKALNA PRÓBA SYNTEZY Warszawa, sierpieñ 1999 r. 8 Andrzej Wernik Dyrektor Instytutu Finansów Na politykê fiskaln¹ mo na patrzeæ w dwojaki sposób: po pierwsze z punktu widzenia zarz¹dzania finansami publicznymi, po drugie pod k¹tem efektów makroekonomicznych, jakie powoduje. W literaturze dominuje zainteresowanie efektami makroekonomicznymi polityki fiskalnej, ale w praktyce nie zawsze polityka ta jest nastawiona na osi¹ganie takich efektów. Czêsto polega ona przede wszystkim na zarz¹dzaniu finansami publicznymi w taki sposób, by zapewniæ œrodki finansowe umo liwiaj¹ce w³adzom publicznym przede wszystkim centralnym wywi¹zanie siê z ich konstytucyjnych i ustawowych obowi¹zków. Efekty makroekonomiczne s¹ co najwy ej czynnikiem ograniczaj¹cym dobór metod polityki fiskalnej, a nie jej celem, a zdarza siê, e prowadzona jest bez ogl¹dania siê na efekty makroekonomiczne. Dzieje siê tak zw³aszcza, gdy finansowanie dzia³alnoœci w³adz publicznych staje siê szczególnie trudne. Pocz¹tkowe lata transformacji ustrojowej lata to w³aœnie okres trudnoœci w finansowaniu dzia³alnoœci w³adz publicznych, okres 1 W opracowaniu: 1) wykorzystano tekst autora opublikowany w pracy zbiorowej Dynamika transformacji polskiej gospodarki, kier. nauk. M.Belka, W.Trzeciakowski, Warszawa: Poltext 1997 t. 1 s ; 2) Wszystkie dane wartoœciowe w z³otych wyra one s¹ w nowej jednostce pieniê nej (tzn. po uwzglêdnieniu denominacji z 1. stycznia 1995 r.); 3) PKB dla wszystkich lat przyjêto zgodnie ze stosowan¹ przez GUS od 1998 r. metod¹ zapewniaj¹c¹ pe³ne uwzglêdnienie szarej strefy. Dane dla lat opublikowane zosta³y przez GUS w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 1998, Warszawa 1998, a dla 1998 r. w Biuletynie Statystycznym 1999 nr 5. Dla lat wczeœniejszych wykorzysta³em obliczenia dokonane w Zak³adzie Badañ Statystyczno Ekonomicznych GUS PAN, za udostêpnienie których w tym miejscu pragnê podziêkowaæ Panu prof. dr hab. L.Zienkowskiemu i Pani dr G.Górskiej. 9

5 transformacyjnego kryzysu finansów publicznych. Polityka fiskalna nastawiona by³a przeto przede wszystkim na ograniczanie skutków i usuwanie przyczyn tego kryzysu, jednak e ca³y czas towarzyszy³a jej troska o utrzymanie deficytu bud etowego na mo liwie niskim poziomie. 1. Wp³yw transformacji ustrojowej na finanse publiczne Doœwiadczenia krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej z lat wykazuj¹, e transformacji ustrojowej po przejœciu od gospodarki centralnie kierowanej tzw. realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej towarzysz¹ zaburzenia w sferze finansów publicznych. Wprawdzie finanse publiczne s¹ t¹ dziedzin¹, w której prawie wszystkie kraje, niezale nie od ustroju, zaawansowania w rozwoju gospodarczym i poziomu cywilizacyjnego odczuwaj¹ znaczne trudnoœci, ale w krajach przechodz¹cych transformacjê ustrojow¹ nast¹pi³o wyraÿne spotêgowanie tych trudnoœci w porównaniu ze stanem poprzednim. Upowa nia to do okreœlenia tych trudnoœci jako kryzysu finansów publicznych, czy mo e lepiej transformacyjnego kryzysu finansów publicznych. Mechanizm zaburzeñ w sferze finansów publicznych by³ doœæ prosty. Z jednej strony nast¹pi³ spadek dochodów bud etowych w ujêciu realnym, z drugiej elastycznoœæ wydatków by³a ograniczona i nie mo na by³o przynajmniej w krótkim czasie dostosowaæ ich do obni onego poziomu dochodów. Mo na wskazaæ na co najmniej trzy przyczyny spadku realnych dochodów bud etowych w pierwszym okresie transformacji, a mianowicie: 1) transformacji ustrojowej towarzyszy od pocz¹tku nie wnikamy tutaj w przyczyny i ograniczamy siê do stwierdzenia faktu znaczny spadek produkcji, a wiêc i produktu krajowego brutto, co oznacza³o równoczesne skurczenie siê bazy dochodowej bud etu; 2) transformacja ustrojowa spowodowa³a zmiany w podziale dochodów zarówno co do proporcji podzia³u jak i kana³ów przep³ywu strumieni pieniê nych, co ograniczy³o wydajnoœæ istniej¹cego systemu podatkowego dostosowanego do starego mechanizmu podzia³u dochodów, w konsekwencji powstaj¹ luki systemowe i licz¹ca siê czêœæ dochodów uchyla³a siê od opodatkowania; 3) transformacji towarzyszy³y w okresie pocz¹tkowym pewne rozprzê enie i dezorientacja aparatu pañstwowego, w tym s³u b podatkowych, 10 celnych, egzekucyjnych, a tak e wymiaru sprawiedliwoœci, trudno sobie radz¹cych w nowych warunkach, co prowadzi³o do os³abienia poboru podatków i innych dochodów bud etowych. Równoczeœnie jednak wystêpowa³ czynnik kompensuj¹cy skutki spadku dochodów. Wprawdzie przewa aj¹c¹ czêœæ wydatków bud etowych cechowa³a ma³a elastycznoœæ (wydatki bud etowe s¹ zreszt¹ ma³o elastyczne we wszelkich warunkach ustrojowych), to jednak w warunkach tzw. realnego socjalizmu bud ety obci¹ one by³y z regu³y wysokimi wydatkami z tytu³u dop³at do cen. W d¹ eniu do utrzymania stabilnego poziomu cen, czy przynajmniej tak jak to mia³o miejsce w Polsce hamowania ich wzrostu rz¹dy ustala³y administracyjnie ceny na wiele artyku³ów pierwszej potrzeby na poziomie nie pokrywaj¹cym nawet kosztów produkcji. Powodowa³o to koniecznoœæ wyp³acania odpowiednich kompensat dla producentów, co obci¹ a³o bud et 2. Deregulacja cen, stanowi¹ca jeden z pierwszych kroków prowadz¹cych do transformacji ustrojowej, odci¹ a³a równoczeœnie bud et od dop³at do cen. W pewnej mierze wyrównywa³o to skutki ubytku dochodów, ale raczej nie w pe³ni. Proporcja miêdzy ubytkiem dochodów z przyczyn, o których by³a mowa poprzednio, a redukcj¹ dotacji dla przedsiêbiorstw o charakterze dop³at do cen mia³a du y wp³yw na ostroœæ kryzysu finansów publicznych w pierwszych latach transformacji ustrojowej. Poniewa w miarê up³ywu czasu, po 3. czy 4. latach, pojawi³y siê inne czynniki (bêdzie o nich mowa w dalszym ci¹gu naszych rozwa añ) negatywnie wp³ywaj¹ce na sytuacjê finansów publicznych, mo na ten wstêpny okres uwa aæ za pierwsz¹ fazê transformacyjnego kryzysu finansów publicznych. O ile wymienione powy ej czynniki okreœlaj¹ce pierwsz¹ fazê mia³y charakter ogólny i wystêpowa³y choæ z ró nym natê eniem we wszystkich krajach przechodz¹cych transformacjê, to równoczeœnie w ka dym kraju wywiera³y wp³yw czynniki specyficzne dla danego kraju. W pierwszym rzêdzie by³ to stan finansów publicznych w przeddzieñ rozpoczêcia transformacji. 2 Wbrew wystêpuj¹cym czêsto pogl¹dom taki przynajmniej w Polsce charakter mia³y w przewa aj¹cej czêœci dotacje dla przedsiêbiorstw wystêpuj¹ce wœród wydatków bud etowych. W Polsce w latach osiemdziesi¹tych dop³aty do cen ustalanych na zani onym poziomie stanowi³y ponad 25% ca³oœci wydatków bud etu pañstwa. 11

6 Nie odpowiadaj¹ prawdzie niekiedy lansowane,,teorie, e stan finansów publicznych we wszystkich krajach realnego socjalizmu by³ op³akany, e wszêdzie wystêpowa³y kamuflowane, ogromne deficyty, marnotrawstwo œrodków i nieudolnoœæ administracyjna. W rzeczywistoœci sytuacja by³a nader zró nicowana: by³y kraje o dobrym stanie finansów publicznych, jak Czechos³owacja (gdzie i kryzys transformacyjny by³ bardzo ³agodny) i kraje jak Polska, w których finanse publiczne znajdowa³y siê w stanie kryzysu zanim rozpoczê³a siê transformacja. Polska by³a nota bene niemal klasycznym przypadkiem, jak ³atwo jest w ci¹gu kilku miesiêcy doprowadziæ, nierozwa n¹ polityk¹ fiskaln¹, finanse publiczne do stanu ruiny. Jeszcze w 1988 r. stan finansów w Polsce by³ nie gorszy ni w Czechos³owacji, a w po³owie 1989 r. deficyt przybra³ dramatyczne rozmiary; odpowiada³ mniej wiêcej 12% PKB z pierwszego pó³rocza 1989 r. 3. Odmiennoœci w stanie wyjœciowym finansów publicznych i ró ne czynniki przypadkowe powodowa³y, e konkretny przebieg kryzysu transformacyjnego by³ ró ny w ka dym kraju, choæ zasadniczy jego mechanizm pozostawa³ taki sam. 2. Pierwsza faza transformacyjnego kryzysu finansów publicznych w Polsce W Polsce transformacja ustrojowa rozpoczêta na prze³omie lat przynios³a pocz¹tkowo nie kryzys finansów publicznych, lecz znaczne sukcesy w dziedzinie zrównowa enia bud etu. Tak to przynajmniej na pozór wygl¹da³o. Po wysokim deficycie w 1989 r. bud et w 1990 r. zamkn¹³ siê nadwy k¹; wskazuj¹ na to dane tabeli 1. Nale y zaznaczyæ, e w tabeli 1, jak równie w nastêpnych tabelach przedstawiam nie, jak to siê przewa nie robi, dochody, wydatki i salda (deficyt lub nadwy kê) bud etu pañstwa, lecz ca³ego skonsolidowanego sektora finansów publicznych 4, to znaczy bud etu pañstwa (centralnego), bud etów terenowych (póÿniej samorz¹dowych), pañstwowych funduszy celowych 3 Sytuacjê w 1989 r. przedstawi³em szczegó³owo w pracach: A. Wernik (1992) oraz A. Wernik (1994). 4 Przez skonsolidowanie rozumie siê sumowanie z eliminacj¹ transferów wewnêtrznych. 12 oraz tak zwanej gospodarki pozabud etowej 5 ujêtych ³¹cznie. Przemawiaj¹ za tym zarówno wzglêdy merytoryczne (bo tylko saldo ca³ego sektora finansów publicznych mo e odgrywaæ rolê w gospodarce, jak¹ przypisuje mu teoria makroekonomiczna), jak i warsztatowe (bo tylko takie ujêcie mo e zapewniæ porównywalnoœæ danych w ci¹gu interesuj¹cego nas okresu). Wreszcie interpretowanie salda czêœciej deficytu bud etowego jako salda czy deficytu ca³ego sektora finansów publicznych (okreœlanego w miêdzynarodowej statystyce finansowej jako general government) rozpowszechnione jest w zachodniej literaturze ekonomicznej, a tylko w Polsce ci¹gle jeszcze saldo bud etowe ³¹czy siê z samym bud etem pañstwa. Tabela 1 Dochody, wydatki i saldo sektora finansów publicznych w Polsce w latach Wyszczególnienie mln. z³ (po denominacji) Dochody Wydatki Saldo w % PKB Dochody 52,2 47,5 49,9 43,5 46,5 40,9 42,6 Wydatki 51,5 48,2 48,8 46,1 44,2 42,9 47,2 Saldo +0,7 0,7 +1,1 2,6 +2,3 2,0 4,6 Uwaga: dane dla 1992 r. nie s¹ w pe³ni porównywalne z danymi dla lat poprzednich, zw³aszcza w odniesieniu do relacji do PKB, w zwi¹zku z wprowadzeniem opodatkowania wynagrodzeñ w sferze bud etowej i emerytur przy odpowiednim ich podwy szeniu kompensuj¹cym opodatkowanie (tzw. ubruttowienie). Spowodowa³o to podwy szenie relacji dochodów i wydatków sektora bud etowego w relacji do PKB o 3. do 4. punktów procentowych. ród³o: dla lat badania archiwalne Instytutu Finansów, dla lat 1991 i 1992 rz¹dowe sprawozdania z wykonania bud etu pañstwa za te lata. 5 Obejmuj¹c¹ zak³ady bud etowe oraz gospodarstwa pomocnicze i œrodki specjalne jednostek bud etowych. 13

7 W tabeli 1 przedstawiono jedynie malej¹ce relacje dochodów sektora dochodów finansów publicznych do PKB, co nie obrazuje w pe³ni realnego ich spadku w pocz¹tkowych latach transformacji. Charakterystyczne jest jednak, e tendencja spadku relacji dochodów do PKB wyst¹pi³a znacznie wczeœniej ni zosta³a podjêta transformacja i trwa³a a do roku 1992; wzrost relacji w 1992 r. by³ tylko pozorny, bo wynika³ z,,ubruttowienia wynagrodzeñ w sferze bud etowej i emerytur z chwil¹ obci¹ enia ich podatkiem dochodowym (patrz uwaga do tabeli 1), a wiêc operacji podwy szaj¹cej równomiernie obie strony bud etu. Spadek dochodów sektora finansów publicznych w ujêciu realnym przedstawiono w tabeli Tabela 2 Spadek dochodów realnych sektora finansów publicznych w latach Wyszczególnienie PKB w ujêciu realnym (1988 r. = 100) 100,0 100,3 95,4 90,1 92,9 Potencjalne dochody sektora finansów publicznych a w cenach bie ¹cych w mld. z³ Rzeczywiste dochody sektora finansów publicznych w cenach bie ¹cych w mld. z³ Rzeczywiste dochody sektora finansów publicznych w relacji do dochodów potencjalnych w % 100,0 77,3 91,8 76,3 81,9 a Jako potencjalne dochody sektora finansów publicznych przyjêto dochody uzyskane w 1998 r. przeliczone na ceny bie ¹ce w poszczególnych latach za pomoc¹ deflatora PKB. ród³o: przeliczenia w³asne na podstawie danych zawartych w Roczniku Statystycznym GUS (ró ne wydania). Utrzymanie równowagi bud etowej w warunkach tak powa nego spadku dochodów zale y od dostosowania wydatków do nowego poziomu dochodów. Czynnikiem u³atwiaj¹cym jest wspomniany automatyczny spadek dotacji dla przedsiêbiorstw do deregulacji cen, nale y jednak zauwa yæ, e w Polsce pozostawienie w stosunkowo niewielkim zakresie cen administracyjnie utrzymywanych na poziomie zani onym w stosunku do warunków rynkowych powodowa³o jeszcze doœæ d³ugo koniecznoœæ stosowania kompensuj¹cych dotacji dla przedsiêbiorstw, którym nie zapewniono swobody ustalania cen. Proces dostosowywania praktycznie znaczy³o to obni enia wydatków przebiega³ w Polsce powoli i z du ymi trudnoœciami. Przyczyn¹ by³a nie tyle naturalna niska elastycznoœæ wydatków polegaj¹cych w przewa aj¹cej mierze na finansowaniu sieci urz¹dzeñ (jak szko³y, szpitale, przychodnie lekarskie, domy opieki, urzêdy administracyjne, s¹dy itp.), lecz s³abe rozeznanie kolejnych rz¹dów w sytuacji i ich nadmierny optymizm. Wyrazem tego by³y ustawy bud etowe na lata 1991 i 1992 zak³adaj¹ce nierealistycznie wysokie dochody i tym samym zawy one mo liwoœci wydatkowe, co powodowa³o, e redukcja wydatków nastêpowa³a w sposób chaotyczny i przypadkowy ju w toku realizacji bud etu. Jest rzecz¹ oczywist¹, e taki sposób redukowania wydatków nie zapewnia³ ich racjonalizacji i by³ bardziej bolesny dla gospodarki i spo³eczeñstwa, ni gdyby nastêpowa³ w sposób przemyœlany w toku przygotowania ustawy bud etowej. Dopiero w drugiej po³owie 1992 r. przy nowelizacji ustawy bud etowej nowy minister finansów Jerzy Osiatyñski wprowadzi³ realizm do planowania bud etowego. Oszczêdnoœci wydatkowe dotyczy³y przede wszystkim bie ¹cych i inwestycyjnych wydatków na utrzymanie tzw. sfery bud etowej. Równoczeœnie jednak gwa³townie wzrasta³y wydatki o charakterze socjalnym, przede wszystkim emerytury i renty; o ile w latach stanowi³y one oko³o 20% wydatków sektora finansów publicznych, to w 1991 r. ju 38,3%, w 1992 r. 39,8%, w 1993 r. 41,2%. Zwi¹zane by³o to z d¹ eniem do ³agodzenia negatywnych skutków spo³ecznych transformacji i roz³adowania narastaj¹cego bezrobocia drog¹ przyznawania w szerokim zakresie wczesnych emerytur i rent inwalidzkich opartych na liberalnych kryteriach. Wydaje siê choæ rzecz wymaga³aby dok³adniejszego zbadania e metody te by³y raczej nadmiernie kosztowne w stosunku do uzyskanych efektów. Skalê redukcji wydatków w latach przedstawiono w tabeli 3. Jako punkt wyjœcia przyjêto w niej analogicznie jak w tabeli 2 15

8 potencjalny poziom wydatków. Przez potencjalny poziom wydatków rozumie siê tutaj wydatki z 1988 r. zrewaloryzowane dla poszczególnych lat za pomoc¹ odpowiedniego deflatora PKB. Oczywiœcie, zastosowana metoda mo e budziæ ró ne w¹tpliwoœci, ale nie wydaje siê, by mo na by³o znaleÿæ lepsz¹. 16 Tabela 3 Redukcja wydatków realnych sektora finansów publicznych w latach Wyszczególnienie Potencjalne wydatki sektora w cenach bie ¹cych w mld. z³ Rzeczywiste wydatki sektora w cenach bie ¹cych w mld. z³ Rzeczywiste wydatki sektora w relacji do wydatków potencjalnych w % 100,0 83,8 89,3 92,8 92,9 Ró nica miêdzy wskaÿnikami spadku wydatków i dochodów w punktach procentowych a x 6,5 +2,5 16,5 11,0 a + oznacza g³êbszy spadek licz¹c w stosunku do poziomu potencjalnego wydatków, g³êbszy spadek dochodów. ród³o: jak w tabeli 2. W ujêciu realnym spadek wydatków sektora finansów publicznych by³ prócz 1990 r. wyraÿnie s³abszy ni spadek dochodów. Oznacza³o to brak dostosowania wydatków i prowadzi³o nieuchronnie do powstania deficytu, a w konsekwencji narastanie d³ugu publicznego i kosztów jego obs³ugi. W 1988 r. sektor finansów publicznych wykaza³ niewielk¹ nadwy kê (1,1% PKB). Nadwy kê uda³o siê tak e osi¹gn¹æ dziêki opodatkowaniu wysokich zysków inflacyjnych przedsiêbiorstw w 1990 r., jednak e w 1991 r. wyst¹pi³ ju deficyt. W 1991 r. by³ on jeszcze niewielki (2,0%), ale w roku nastêpnym wzrós³ znacznie i osi¹gn¹³ poziom 4,6% PKB. Deficyt ca³ego sektora finansów publicznych by³ spowodowany deficytem bud etu pañstwa. Pozosta³e segmenty sektora wykazywa³y w sumie nadwy kê tak, i deficyt bud etu pañstwa by³ wy szy od deficytu ca³ego sektora: w 1991 r. stanowi³ 3,6% PKB, w 1992 r. 5,7%. W tej sytuacji zasadniczym kierunkiem polityki fiskalnej by³o d¹ enie do ograniczenia deficytu bud etu pañstwa drog¹ zarówno redukcji wydatków o czym by³a ju mowa jak i zwiêkszenia dochodów. 3. Restrukturyzacja systemu podatkowego Naturaln¹ reakcj¹ na spadek dochodów bud etowych jest nie tylko zmniejszanie wydatków, lecz tak e d¹ enie do restrukturyzacji systemu podatkowego, maj¹cej zapewniæ wiêksz¹ jego wydajnoœæ (por. I.Bolkowiak, 1994 s. 6). Praktycznie oznaczaæ to musi przesuniêcie punktu ciê koœci w dochodach podatkowych z podatków bezpoœrednich na podatki poœrednie, a w zakresie podatków bezpoœrednich z opodatkowania przedsiêbiorstw na opodatkowanie gospodarstw domowych. Dzia³ania w tym kierunku podejmowano w krajach przechodz¹cych transformacjê ustrojow¹. Najwczeœniej bo od 1. stycznia 1988 r., a wiêc przed rozpoczêciem transformacji reformê podatkow¹ przeprowadzono jednorazowo na Wêgrzech. Znacznie póÿniej, bo dopiero od pocz¹tku 1993 r., podatki zreformowano w Czechach. W Polsce przemiany w systemie podatkowym rozpoczêto ju w roku 1989, ale realizowano je powoli, du e znaczenie przywi¹zuj¹c do starannego przygotowania reformy, co wymaga³o czasu (por. K.WoŸniak, 1995 s. 5 7). Zasadnicze znaczenie mia³o: 1) wprowadzenie od 1. stycznia 1992 r. powszechnego podatku dochodowego od osób fizycznych, 2) reforma podatków poœrednich przeprowadzona w lipcu 1993 r., polegaj¹ca na zast¹pieniu dotychczasowego podatku obrotowego podatkiem od towarów i us³ug typu VAT oraz rozbudowanym systemem akcyz. Przeprowadzone reformy podatkowe spowodowa³y zasadnicze zmiany w strukturze bud etu pañstwa, co ukazano w tabeli 4. W pozosta³ych podsektorach sektora finansów publicznych zmiany nie by³y ani celowe, ani mo liwe, poniewa z wyj¹tkiem bud etów gmin s¹ to dochody funkcjonalnie powi¹zane z wydatkami podsektora (np. sk³adki ubezpieczeniowe w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych). 17

9 Tabela 4 Tabela 5 Struktura dochodów bud etu pañstwa w latach Wyszczególnienie Dochody ogó³em 100,0 100,0 100,0 100,0 Podatki poœrednie ³¹cznie z c³em 37,1 41,6 48,2 50,3 Podatki bezpoœrednie 57,4 51,4 48,6 43,7 w tym obci¹ aj¹ce: przedsiêbiorstwa 40,3 22,8 16,6 13,7 banki i ubezpieczenia 7,1 7,5 6,6 5,7 gospodarstwa domowe 10,0 21,1 23,6 24,3 Dochody z prywatyzacji 0,8 1,5 1,7 2,5 Pozosta³e dochody 4,7 5,5 3,3 3,5 Uwaga: do podatków bezpoœrednich obci¹ aj¹cych przedsiêbiorstwa zaliczono tak e dywidendê od niefinansowych przedsiêbiorstw pañstwowych oraz podatek od wzrostu wynagrodzeñ, a tak e czêœæ podatku dochodowego od osób fizycznych pochodz¹c¹ z opodatkowania dzia³alnoœci gospodarczej. ród³o: obliczenia w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud etu pañstwa za lata 1991, 1992, 1993 oraz Reformy podatkowe w Polsce przynios³y szybko efekt w postaci wzrostu dochodów bud etowych. Wzrost ten by³ szczególnie spektakularny, poniewa efekty reform zbieg³y siê w czasie z wyjœciem gospodarki z transformacyjnej recesji i startem do szybkiego wzrostu PKB. Obrazuje to tabela 5. Pocz¹wszy od 1993 r. dochody sektora finansów publicznych w Polsce osi¹gnê³y ju poziom wystarczaj¹cy do zapewnienia wzglêdnej równowagi i mo na by uznaæ, e transformacyjny kryzys finansów publicznych zosta³ przezwyciê ony. Pojawi³ siê jednak nowy czynnik zagra aj¹cy równowadze bud etowej, mianowicie szybko rosn¹ce koszty obs³ugi d³ugu publicznego. Oznacza³o to, e kryzys finansów publicznych nie zosta³ przezwyciê ony, lecz przeszed³ w now¹ fazê. Bli sze okreœlenie nowej fazy kryzysu wymaga wyjaœnienia powstania d³ugu publicznego. 18 Dynamika dochodów sektora finansów publicznych w latach Wyszczególnienie Dochody sektora finansów publicznych w mln. z³ Zmiana w stosunku do roku poprzedniego w %: nominalna x +29,1 +48,6 +43,0 +36,9 realna a x 16,8 +7,3 +9,6 +6,6 Relacja do dochodów potencjalnych b w % 89,0 81,3 79,4 7,0 2,8 Stopa wzrostu PKB w % 4,9 5,5 +3,1 +4,3 +5,1 a Jako deflator zastosowano deflator PKB. b Dochody potencjalne rozumiane jak w tabelach 1 i 2. ród³o: przeliczenia w³asne na podstawie tabeli 1 oraz danych zawartych w Roczniku Statystycznym GUS Pu³apka zad³u enia i druga faza kryzysu finansów publicznych w Polsce W latach siedemdziesi¹tych powsta³o znaczne zad³u enie zagraniczne Polski. Pocz¹tkowo by³o ono skrupulatnie obs³ugiwane, ale w 1981 r., w momencie ostrego za³amania gospodarczego (spadek PKB o blisko 20%) i pojawienia siê deficytu w bud ecie pañstwa, rz¹d zawiesi³ obs³ugê przewa aj¹cej czêœci d³ugów zagranicznych. Spowodowa³o to dalszy szybki wzrost d³ugu powiêkszonego o nie p³acone odsetki. Na koniec 1988 r. w przeliczeniu na z³ote wynosi³ on mln. z³, co odpowiada³o 76,5% PKB w cenach bie ¹cych. Od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych pojawi³ siê tak e d³ug krajowy zwi¹zany z finansowaniem deficytów bud etowych. Poniewa prócz roku 1981 deficyty nie by³y wysokie, przeto powsta³y w ich wyniku d³ug te nie by³ wysoki; w koñcu 1988 r., po oœmiu latach, osi¹gn¹³ poziom odpowiadaj¹cy 19

10 4,5% PKB. Co wa niejsze, d³ug ten sk³ada³ siê z nieoprocentowanych kredytów NBP. Nie by³o wiêc problemu kosztów jego obs³ugi. Fakt nieoprocentowania tych kredytów nie by³ tak absurdalny, jak siê mo e wydawaæ na pierwszy rzut oka, poniewa ró nego rodzaju depozyty sektora bud etowego, pozostaj¹ce na tak e nieoprocentowanych rachunkach NBP, znacznie przewy sza³y przynajmniej do koñca 1988 r., zobowi¹zania z tytu³u kredytów finansuj¹cych deficyty bud etowe. Tak wiêc zad³u enie netto sektora bud etowego by³o ujemne (czyli netto bud et by³ wierzycielem NBP). Trudno odtworzyæ, jak kszta³towa³oby siê saldo wzajemnych ewentualnych p³atnoœci odsetkowych, gdyby istnia³o oprocentowanie, ale i do tej sprawy nie nale a³oby przywi¹zywaæ zbytniej wagi, bo ostatecznie zysk bilansowy NBP w olbrzymiej wiêkszoœci by³ wp³acany do bud etu. Jest wysoce w¹tpliwe, czy w tej sytuacji wprowadzenie oprocentowania mog³o w jakiejkolwiek mierze wp³yn¹æ na zachowanie stron. Pocz¹wszy od 1. stycznia 1990 r. zaniechano korzystania dla potrzeb bud etu z nieoprocentowanego kredytu NBP. W ci¹gu tego roku nie wystêpowa³ deficyt, a wiêc i nie by³o potrzeby jego finansowania, natomiast dla zapewnienia bie ¹cej p³ynnoœci bud et pañstwa korzysta³ niekiedy z oprocentowanego kredytu PKO BP. Niemniej d³ug krajowy zwiêkszy³ siê w ci¹gu tego roku dziesiêciokrotnie w zwi¹zku z uznaniem przez Skarb Pañstwa roszczeñ 4. banków (NBP, Banku Handlowego w Warszawie S.A., Banku Pekao S.A. i PKO BP), zwi¹zanych z rozliczeniami dotycz¹cymi operacji zagranicznych w latach osiemdziesi¹tych, na sumê 5,3 mld. z³. Wymienione banki otrzyma³y korzystnie oprocentowane obligacje Skarbu Pañstwa, nominowane w USD; wartoœæ przekazanych obligacji wynosi³a mln. USD. Wyemitowanie tych obligacji uruchomi³o dodatkowy czynnik dynamiki d³ugu krajowego, mianowicie stopniowo postêpuj¹c¹ dewaluacjê z³otego, gdy ka dorazowe przeliczenie wartoœci dolarowej na z³ote nastêpowa³o po zwiêkszonym kursie dolara. Skarb Pañstwa przej¹³ tak e zobowi¹zania likwidowanych funduszów celowych w wysokoœci 460 mln. z³ (w tym 358 mln. z³ zobowi¹zañ Funduszu Obs³ugi Zad³u enia Zagranicznego wobec banków komercyjnych). W 1991 r. wyst¹pi³ ponownie deficyt w bud ecie pañstwa, który odt¹d sta³ siê g³ównym czynnikiem wzrostu d³ugu krajowego. Drugim czynnikiem by³o dokapitalizowanie banków pañstwowych (lub z dominuj¹cym udzia³em kapita³u pañstwowego) drog¹ przekazywania im nieodp³atnie d³ugoterminowych i w zasadzie niezbywalnych obligacji Skarbu Pañstwa. Pierwszym krokiem 20 by³y tu wspomniane obligacje nominowane w USD 6, nastêpnie, po przerwie w latach , emisja obligacji restrukturyzacyjnych kolejno w 1993 i 1994 r. Wreszcie trzecim czynnikiem wzrostu d³ugu krajowego by³y czêœciowe sp³aty d³ugu zagranicznego. Skalê wzrostu d³ugu krajowego i ca³ego d³ugu publicznego przedstawiono w tabeli 6. Tabela 6 D³ug publiczny w latach (zobowi¹zania bud etu pañstwa wed³ug kapita³u) Wyszczególnienie D³ug publiczny w mld. z³ a 2,8 53,4 65,8 97,9 134,0 146,2 w tym: d³ug krajowy 0,6 7,1 12,7 24,2 35,9 49,8 D³ug publiczny w relacji do PKB w %. 91,9 77,2 80,4 80,7 65,3 w tym: d³ug krajowy 5,0 12,2 14,8 19,9 21,6 23,7 D³ug krajowy na koniec 1990 r. = 100 x 100,0 123,2 183,3 250,7 273,6 Przyrost d³ugu krajowego w mld. z³ 4,9 6,5 5,6 11,6 11,7 13,9 Deficyt bud etu pañstwa w mld. z³ b 5,1 3,1 6,9 4,3 5,7 Dokapitalizowanie banków pañstwowych w mld. z³ c 5,3 2,1 2,5 Sp³ata zad³u enia zagranicznego netto w mld. z³ d.. 0,1 0,2 0,6 4,3 a b c d Stan na koniec roku. W 1989 r. deficyt bud etu centralnego. W 1990 r. obligacje nominowane w USD, w latach 1993 i 1994 obligacje restrukturyzacyjne. Ujemne saldo kredytów zagranicznych wed³ug sprawozdawczoœci bud etowej, a w 1994 r. ponadto obligacje na wdro enie umowy z Klubem Londyñskim. ród³o: Sprawozdania z wykonania bud etu pañstwa za lata ; Finanse , Warszawa: GUS Formalnie by³o to sp³acenie zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa z lat osiemdziesi¹tych, ale w rzeczywistoœci wiêksza czêœæ roszczeñ banków oparta by³a na raczej w¹tpliwych podstawach prawnych. Z drugiej strony odrzucenie tych roszczeñ mog³o doprowadziæ do upad³oœci niektórych banków, do czego rz¹d nie móg³by dopuœciæ i te musia³by je wspieraæ finansowo. 21

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Pawe³ Konzal* Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Powstanie i kszta³towanie siê III Rzeczpospolitej Polskiej powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie przemian, jakie zachodz¹ w

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo