acrcgcmfjter IK BUC1EAR EłTSISft:ERIli&" name="description"> acrcgcmfjter IK BUC1EAR EłTSISft:ERIli&">

Raport INT 222/E MIKROKOMPUTER MERITUM" W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport INT 222/E MIKROKOMPUTER MERITUM" W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI"

Transkrypt

1 Raport INT 222/E 4 MIKROKOMPUTER MERITUM" W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI

2 «IEHDKOMKJTT:?. "KERKUM" W SYSTEMACH ТЕСНИН JĄDROWEJ >acrcgcmfjter IK BUC1EAR EłTSISft:ERIli& Adsrc 'л' 4. cr»bicjd i i'rzvsstcf 'rfclsw. Erai:óv- 1CGS

3 Matryce wykonano według dostarczonych oryginałów This report has been reproduced directly from the best available copy Rozprowadza - Раопроотреняст - Available from: OŚRODEK INFORMACJI O ENERGH JĄDROWEJ Worszawa, PKiN. XI p. Wydo*.: INSTYTUT RŻY» I TECHNIKI JĄDROWEJ AGH - KRAKÓW Э0459 Кгакб». Л Mkfctewicra 30 ЛКАММ1Л «IIIICZO-HUTNICZA IM. f. STASZIC* «I KRAKOWI! ^^^^^^^^^^^^^ ^ ^ 9^^^^^^^^^M ^к^^^^^^^^^^^н Ж^^^^^^^^^Я ^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^t ^^^ ^h Л

4 STRESZCZENIE Raport przedstawia sposób wykorzystanie małego, taniego mikrokomputera typu MERITUM do automatyzacji pomiarów wykonywanych w technice jądrowej. Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie trzech opracowanych systemów pomiarowych; dla analizy fluorescencyjnej,, karotazu geofizycznego oraz skaningu rodiometrycznego. SUMMARY The report describee the use of a , cheap microcomputer, MERITUM in automatic measurements In nuclear engineering. Three sets of measuring systems developed particulary for X-rsy fluorescent analysis, geophysical prospecting and radiometric scanning are presented as examples. РЕЗЮМЕ В отчёте представлено применение налоге, дешевого мккрокомпутера типа ККРИТУМ до автоматизаскй измерений в области ядерной техники. Эта проблема представлена на примере трёх составов аппаратуры: для рентгенофлуореецектного анализа, геофизического каротажа и радиометрического сканикга.

5 1. W e t ą v. Coraz szerzej stosowane, zarówno w laboratoriach badawczych jak i w przemyśle, radiometryczne metody pomiarowe, wymagają z reguły drogich zestawów aparatury elektronicznej. Istnieje także oczywista tendencja do upraszczania obsługi tych zestawów wraz z jednoczesnym rozszerzenitm ich możliwości poprzez stosowa» nie automatycznego sterowania i przetwarzania danych, co powoduje dodatkowy wzrost kosztów aparatury* Próbą obniżenia tych kosztów jest zastosowanie do zestawu aparatury radiometrycznej taniego mikrokomputera osobistego. W niniejszym artykule opisano wykorzystanie mikrokomputera Meritum jako inteligentnego sterownika radiometrycznego zestawu pomiarowego. Podstawową zaletą tego mikrokomputera jest jego niewielki koszt, toteż rozwiązanie to jest preferowane dla małych zestawów, gdzie koszt komputera ma i3totny wpływ na koszt całości zestawu. Meritum jest niewątpliwie najtańszym mikrokomputerem dostępnym w Kraju. Koszt podstawowej konfiguracji to jest Meritur.. I z 48kB pamięci RAM, monitor oraz magnetofon kasetowy, wynosił na przełomie lat 87/88 ok. 140 tys. 2ł. Dodatkową zaletą tefro mikrokomputera jest fakt, że jest on produkowany wielkcseryjnie przez krajowe zakłady MERA-ELZAB i posiada serwis w większych miastach» V KIFTJ opracowano następujące zestawy pomiarowe oparte o mikrokomputer Meritum: - aparatura do pomiaru zawartości Ca 0 w próbkach metodą fluorescencji rentgenowskiej.

6 - aparatura do pomiaru zawartości Zn i Fb lub Cu i Pb w rdzeniach wiertniczych metodą fluoreseeneji rentgenowskiej, - aparatura do karotazu gamma-gamma i neutron-gamma z użyciem sondy geofizycznej, - aparatura dó pomiaru rozkładu koncentracji hydrom! esrsaniny metodą skaningu radiometrycznego, - zestaw dla ćwiczeń dydaktycznych z fluorescencji rentgenowskiej. 2. Mikrokomputer Meritum. Jest to oemiobitowy komputer osobisty produkowany przez Zakłady MERA-ELZAB w Zabrzu. Układ jego został wykonany w oparciu o mikroprocesor typu Z Posiada on 14kB panicci KCM oraz 48kB pamięci RAM, a także interfejsy specjalizowane do podłączenia monitora ekranowego oraz magnetofonu..do komunikacji s urządzeniami zewnętrznymi służą ponadto: interfejs szeregowy typu RS 232C do podłączenia np. drukarki, oraz dwa interfejsy równoległe oparte na układach scalonych typu Intel Jeden z nich jest przeznaczony do podłączenia urządzeć użytkownika lub ew. drukarki a drugi do stacji dysków elastycznych, który może być te* użyty w innym celu. Г mikrokomputer ten posiada też dostępny programowo zegar systemowy oparty na układzie Intel Całość zmontowana jest w jednej obudowie wraz z solidnie wykonaną klawiaturą typu QWERTY. Organizacja ekranu w wersji Meritum I daje możliwość wyświetlania na monitorze jedyni* znaków alfanumerycznych i semigraficznych w matrycy 16 wierszy po 64 znaki. Obraz semigraficzny 6

7 jest realizowany w matrycy 48 z 128 punktów. Konputer ten posiada wbudowany interpreter języka BASIC - M. Oprócz wersji Meritum I producent oferuje МетЩм II oraz Meritum III. Wera ja Meritum II jeat to Meritum I wyposażony w stację dysków elastycznych. Zawiera ona dwa napędy dysków 5,25". Możliwy jeat zapis z pojedynczą lub podwójną gęstością i w tyir. drugim przypadku pojemność jednej dyskietki wynosi 180 k3. Dla tej wersji producent dostarcza oprogramowanie: D-BASIC, dyskowy system operacyjny MER-DCS oraz system CP/M 1.1. Mimo niewątpliwych zalet tej wersji nie jest ona tak konkurencyjna gąłc Meritum I z uwagi na wysoką cenę /ok. 1 min zł./. Ostatnim oferowanym modelem jest Meritum III. Jest to wers la Meritum II rozszerzona o możliwości graficzne. Rozdzielczość obrazu monochromatycznego wynosi 512 x 192 punkty a czterokolorowego 246 x 192 punkty. 3. Użycie mikrokomputera Meritum w zestawach spektronetrycznych z zastosowaniem analizatorów jednokanałowych. Często spotykanym przypadkiem, szczególnie w metodach fluoreseencji rentgenowskiej, jest konieczność jednoczesnego pociaru natężenia promieniowania w kilku różnych przedziałach energetycznych. Poniżej prezentujemy schemat blokowy typowego układu poniarowego dla metod fluoreacencji rentgenowskiej w zastosowaniach analitycznych.

8 ZASILACZ -ЕНЕН Rys estaw aparatury do pomiarów metodą tluoresceneji rentg enowskiej. A - analizatory jednokanałowe L - liczniki impulsów Układy te umożliwiają szybki pomiar zawartości pierwiastków w próbkach badanych' materiałów. Próbka Umieszczana jest w specjalnej głowicy zawierającej źródło promieniowania wzbudzającego сraz detektor. Promieniowanie wzbudzone w próbce jest rejestrowane przez detektor proporcjonalny. Impulsy z detektora są następnie wzmacniane i poddawane analizje amplitudowej. Służą do tego analizatory jednokanałowe. V zależności od wymagań metody stosowane są różne ilości analizatorów. Przeważnie ich liczba nie przekracza pięciu. Wyjścia analizatorów podłączone są do liczników impulsów. Przygotowane w ten sposób dane są następnie przetwarzane w układzie mikrokomputera. Mikrokomputer pełni tu jeszcze funkcje sterujące czasem,zbierania danych 1 ich transmisją. Połączenie mikrokomputera z układem przygotowania danych odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanego interfejsu. Bliższe omówienie działania wyżej przedstawionego układu po-

9 dajemy na przykładzje konkretnego układu,do pomiaru zawartości Zn i Pb w rdzeniach wiertniczych, który można uznać za typowy dla analitycznej metody fluorescencji rentgenowskiej Układ do pomiaru zawartości Zn i Pb w rdzeniach wiertniczych. Układ ten został wykonany dla laboratoryjnej analizy zawartości Zn i Pb a także Cu i Pb w próbkach skał uzyskiwanych w czasie badawczych wierćer geologicznych. Analiza poszukiwanych pierwiastków odbywa się metodą fluorescenc ji rentgenowskiej, a układ pomiarowy jest taki jak przedstawiono na rys. 1. Cztery kanały energetyczne służą do wydzielenia impulsów pochodzących od promieniowania charakterystycznego dla linii Pe-K, Zn-K, Pb-K oraz kanału rozproszenia. Сг гее analogowa systemu pomiarowego składa się z głowicy zawierającej układ źródło - detektor oraz zestawu aparatury w systemie CAMAC» Są to: 2asilacz wysokiego napięcia typu 1904, wzmacniacz impulsów typu 1101, cztery analizatory jednokanałowe typu 1201, oraz trzy podwójne nastawne liczniki binarne typu 420A. Dwa z nich służą jako rejestry do gromadzenia informacji z poszczególnych kanałów pomiarowych a trzeci, snrzężcny z generatorem impulsów zegarowych typu 73OA, pełni funcję zegara określającego czas pomiaru. Blok 420Л posiada dwa niezależne liczniki binarne o pojemności 24 bit. Każdy licznik posiada wejście szeregowe /w tym przypadku użyte do połączenia z analizatorem/ oraz wejścia i wyjścia

10 równoległe połączone z magistralą CAMAC. Wejścia połączone są z szynami W /zapis/ a wyjścia z «synami R /odczyt/. Sterowanie odbywa się również z magistrali następującymi sygnałami : - I - blokuje wejścia szeregowe wszystkich liczników, - Z - kasuje zawartość wszystkich liczników, - К - określa wybranie danego blokn, - A1 - określa adres wewnętrzny w bloku /nr licznika/, - P/z/ - określa funkcję jaką ma spełnić dany blok /odczyt lub zapis/, - L - sygnał zgłoszenia wysyłany przez blok w przypadku przepełnienia. Komunikacja między zestawem CAMAC a mikrokomputerem odbywa 3ię za pomocą specjalnie skonstruowanego Interfejsu CM - 1. Część komputerowa zawiera Meritum I nod.2 w wersji 48 KB wyposażony w monitor Neptun 153, drukarkę Centronics GL? II i magnetofon kasetowy HK 232 P Interfejs CM - 1. Interfejs ten został zaprojektowany jako uproszczony sterownik kasety CAMAC. Jego schemat funkcjonalny przedstawia rys.2. Z portu równoległego w alkrokoaputerze Meritue/typu 8255/ dostępne są po osiem szyn portów A i В oraz б szyn portu С Oosłu gc portów uproszczono tak, ze porty A i С pracują stale jako wyjścia a port В jako wejście. Osiem bitów portu A używanych jest do zapisu informaojjldo licznika zegarowego. Dane te są niezbędne 10

11 do ustalenia czasu pomiaru i wpisywane są do okładu pamięciowego typu "latch" pod kontrolą sygnału C5 i w tym czasie ośmlooitowa branka jest zamknięta sygnale» C4. Po wpisaniu danych do układu pamięciowego są one następnie przepisywane do licznika segarowego. Odbywa się to poprzez smianc Informacji na szynach portu A, która tjhn razem oznacza sygnały H,A i F sterowania CAK&C. Bajt wysyłany с portu A został podzielony w ten sposób, te trzy bity oznaczają nuaer stanowiska - B, jeden adres wewnętrzny - A, a pozostałe cztery określają sygnały funkcyjne - F. Pojawienie się sygnałów KAP odbywa się pod kontrolą sygnału C*, który jednocześnie generuje sygnały strobujące 31 i S2. Sygnały te występują z niezbędnymi opóźnieniami realizowanymi za pomocą układów opóźniających oznaczonych na schemacie symbole* X. Cała operacja zapisu odbywa się po skasowaniu liczników sygnałem Z г wyjścia C2 oraz przy obecności na magistrali sygnału blokującego wejścia liczników. Jest to sygnał I generowany w przerzutniku typu R-S. Po zapisaniu informacji do licznika zegarowego następuje start pomiaru» Odbywa się to przez zdjęcie 'sygnału I z magistrali przełączając przerzutnik R-S sygnałem 03. Rozpoczyna się zliczanie immilsów przez liczniki, przy czym cztery z nich liczą 1и?и1зу z kanałów pomiarowych a piąty impulsy zegarowe. Pc przepełnieniu licznika zegarowego generuje cn sypnął zmieszenia 13, który ustawia przerzutnik R-S w pozycji dającej sygnał blokady I. Dane z magistrali czytane są poprzez multiplekser, gdyż istnieje konieczność przesłania 24 bitów danych z liczników pomiarowych oraz trzech bitów zgłoszeń L. Sygnałami CO i 01 wybierany jest adres wewnętrzny multipleksera i do portu 3 przesyłane 11

12 4x8 bit MULTIHLBKSHt LXliCM I о MASISTfULLi CAMAC «- ем ca w I i 8 bit LAfCE 8 bit BRAMKA т см in о JJT _ 3 о go в PORT ROWHCLHJST MERITOM 12

13 są kolejno Informacje z szyn R1-R8, R9-R16, R17-R24 ora» L1-L3. Ostatnia grupa sygnałów obserwowana jest przez Ironputer w spoeób ciągły dla ustalenia końca pomiaru oraz ewentualnego sonitorowanła alarmu w razie przepełnienia któregoś z liczników pomiarowych. Interfejs CM-1 został w całości wykonany na układach scalonych TTL serii UCI 74 prod, krajowej. y.3. Oprogramowanie zestawu. Całość oprogramowania użytkov:ego została napisana w języku BASIC co umożliwia użytkownikowi dowolne modyfikacje programowe. Program obejmuje podstawowe procedury takie jak: - obsługa liczników 420A w kasecie CAMAC, - pomiar próbki standardowej, - pomiary rdzeni, - wyliczanie zawartości analizowanych pierwiastków, - wydruk żądanych wielkości na drukarce. Wydruk oprogramowania z-amieszczcny je3t w załączniku Cżycie mikrokomputera Meritum do współpracy z sondą geofizyczną SO Sonda geofizyczna SC 3B0 służy do pcnlarów Jcarotaśowych дат?- ma - gamma i neutron - garana. Sonda wyposażona w rćd?o preriieni o~ wania, detektor oraz niezbędne układy elektroriiczne wprowadzań?, jest dc odwiertu gdzie po zatrzymaniu jej na żądane.1 ffł<.bcvcćci 13

14 następuje pomiar widma promieniowania, * którego wnioskuje się o badanym gło&u geologicznym. Informacja z sondy przekazywana jest kablem do części naziemnej aparatury w postaci impulsów prostokątnych o amplitudzie proporcjonalnej do energii mierzonych kwantów promieniowania. Tutaj impulsy te są analizowane za pomocą układu wielokanałowego analiaatora amplitudy wykonanego w oparciu o 200-tu kanałowy spektrometryczny przetwornik analogowo-eyfrowy sprzężony za pomocą interfejsu PM z mikrokomputerem Ken.- tum II. Schemat funkcjonalny interfejsu PM przedstawia rys.3. Jak już wspomniano, wyjście sondy karotasowej jest podłączone do spektrometrycznego przetwornika analogowo-eyfrowegc, który zamienia amplitudę Impulsów pomiarowych na wartość cyfrową, 'wartość ta jeet przedstawiona w postaci ciągu Impulsów znormalizowanych, krórych ilość jest proporcjonalna do amplitudy lmpuleu. Ponieważ ssać amplituda ta jest proporcjonalna do energii rejestrowanych przez detektor kwantów promieniowania, otrzymujemy w ten sposóc cyfrową reprezentację tej energii. Ciąg impulsów z przetwornika A/C jest wprowadzany do interfejsu PM na wejście szeregowe rejestru wejściowego. Impulsy te podawane są z częstotliwością 10 MHe. Ponieważ przetwornik jest dwustukanałowy więc po czasie t 20 us w rejesrze zostaje zapisana wartość amplitudy impulsu pomiarowego. Następnie wartość ta zostaje przekazana do rejestru buforowego gdzie oczekuje na przejęcie jej przez mikrokomputer, tf tym samym czasie rejestr wejściowy jest kasowany i oczekuje na przyjęci* następnego ciąga impulsów. Rozwiązanie takie powoduje ze całkowity czas martwy układu analizatora zwiększa się stosunkowo niewiele w porównaniu z czasem martwym samego przetwornika A/C. 14

15 UKŁADY WSPÓŁPRACY Z SONDĄ INTERFACE P-M IWPERPACE I. ROWTOLBCŁY, MERITUM do SONDY PRZETWORNIK AHALOGOWO- CYFROWY lc REJESTR BUFOROWY TT REJESTR WEJŚCIOWI PORT A LOGIKA STERUJĄCA PORT С UKŁAD STABILIZA- TORA UKŁAD BUFOROWY FCRT В Rys.3 Schemat f«n>:c,1oralny Lnterfe.jau P-M,

16 Sygnały organizacyjne z przetwornika eą wprowadzane na układ logiczny, sterujący pracą rejestrów oraz podający sygnały stanu dla komputera. Cd strony Meritum interfejs współpracuje z układem programowanego portu wejścia-wyjścia typu Oprogramowanie spektrometru odwiertowego. Dla tego zestawu, program obsługi przetwornika analogowo-cyfrowego oraz magazynowania danych w pamięci został napisany w języku wewnętrznym mikroprocesora Z-80. Zostało to podyktowane ко» niecznością jaknajszybszego przejęcia informacji z rejest-j buforowego. Ozas martwy przetwornika wynosi ok.5o jxe a więc jego obsługa nie powinna trwać dłużej» Jest to trudne do uzyskania gdy* takt zegarowy mikroprocesora w Meritum wynosi 0,6 fis. Ostatecznie opracowano preedurę, której średni czas wykonania wynosi ok. 60 us..pozostała część programu została napisana w języka BASIC. Procedury obejmują;.. pomiar widma w zadanym czasie, - jego wizualizację na ekranie moniton, - obliczanie parametrów charakterystycznych «łoza takich jak wilgotność, gęstość, zawartość różnych związków chemicznych ltp. - magazynowanie zmierzonych widm w pamięci dyskowej. Ponadto przewidywane jest dołączenie procedur do wygładzania widma oraz wyszukiwania położenia piku referencyjnego dla układów stabilizacji wzmocnienia toru pomiarowego. Dla określania czasu pomiaru utyto zegara systemowego, dostępnego w wersji dyskowej* lf

17 j. Zastosowanie mikrokomputera Meritum w urządzeniu skaningowym. Urządzenie to zostało wykonane dla pomiaru profilu gęstości hydromiessaniny płynącej w rurociągu. Pomiar wykonywany jes,t metodą skaningu radiometrycznego. Metoda ta polega aa prześwietlaniu rurociągu ostro skolimowaną wiązką promieniowania gamna, która w czasie skanowania jest przemieszczana w poprzek rurociągu. Przesuw wiązki odbywa się skokowo na kolejne cięciwy przekroju. Dokonując pomiaru absorbcji promieniowania wzdłuż poszczególnych cięciw można wyliczyć profil gęstości w badanym przekroju. Całość urządzenia składa się z głowicy skaningowej, zestawu aparatury CAMAC oraz mikrokomputera Meritum I. Schemat blokowy tego zestawu przedstawia rys. 4. Rys Schemat blokowy urządzenia skaningowego.

18 Głowica skaningowa wyposażona jest w źródło promieniowania /Z/ oraz detektor scyntylacyjny /D/ zamocowane aa dwu końcach jarzma obejmującego rurociąg. Jarzmo to jest przesuwane za pomocą zespołu napędowego /H/ sterowanego z bloku sterownika napędu /SK/. Zespół napędowy tworzą: silnik trójfazowy oraz para sprzęgieł elektromagnetycznych - napędowe i hamulcowe. Przesuw jarzma odbywa się przez sterowanie sprzęgłami, które pracują przeciwsobnie a kierunek przesuwu zmienia się przez przełączanie obrotów silnika. Do pomiaru natężenia promieniowania na danej cięciwie służy tor spektrometryczny; impulsy z detektora wydzielone w bloku zasilacza wysokiego napięcia /ZWH/ podawane są na stabilizator piku /SP/, który zapewnia stabilizację wzmocnienia toru. Następnie impulsy poddawane są dyskryminacji amplitudowej w dyskryminatorze progowym /DP/, skąd po znormalizowaniu, przekazywane są na wejście licznika /PL/, Dane z licznika a także sygnały sterujące napędem przekazywane są do komputera poprzez interfejs SM /IFS/. W zestawie użyto mikrokomputera wyposażonego w drukarkę D Interfejs SK. Interfejs ten został zaprojektowany jako maksymalnie uproszczony sterownik CAMAC, gdyż komunikuje się poprzez magistralę tylko z jednym blokiem; licznikiem binarnym typu 42OA. Licznik ten jest rejestrem informacji o natężeniu promieniowania. Do mikrokomputera przekazywane jest 16 ^itów danych począwszy od czwartego. Pominięcie najmłodszych trzech bitów jest możliwe z uwagi 18

19 na stochastyczny charakter danych radiometrycznych i nie ma to większego wpływu na dokładność pomiaru przy założeniu że rejestrowanaliczba zliczeń nie jest mniejsza niż 200. Do mikrokomputera przekazywane są także dane o aktualnym położenia wiązki pobierane z wyjść licznika rewersyjnego o pojemności 3 cyfr BCD. Uproszczony schemat Interfejsu SM przedstawia rys» 5» Impulsator głowicy skaningowej generuje impulsy co 1 mm przesuwu wiązki. Impulsy te wprowadzane są na wejście licznika rewersyjnego. Kierunek zliczania jest zmieniany wraz ze zmianą kierunku obrotów silnika sygnałem D. Do sterowania przesuwem służy sygnał J. Jak Już, wspomniano, do obsługi z magistrali CAMAC jest tylko licznik 420A, wobec tego do jego sterowania użyto tylko dwu sygnałów; zakazu - I oraz zerowania - Z. Funkcje HAP w tym bloku pozostawiono nieaktywne* Dane o położeniu wiązki i zawartości licznika 420A wprowadzane są do portu A poprzez multiplekser adresowany dwoma bitami z portu C. 5.2, Oprogramowanie zestawu. Oprogramowanie składa się z dwa procedur napisanych w języku wewnętrznym mikroprocesora oraz programu głównego napisanego w języku BASIC. Jedna z procedur tworzy cykl generujący żądany czas pomiaru. Druga procedura generuje sygnał J-0 /stop przesuwu/ rc osiągnięciu zadanej wielkości w rejestrze wskaźnika położenia wiązki. W tym wypadku chodziło o możliwie szybkie zadziałanie 19

20 DISPLAY IKTERPACE RÓWKCLES3-Y KERITOM PORT A IU 3 X BCD LICZNIK REVBRSYJNY PÓHT С Р J PORT В / E4-R11 R12-R19И \ ' MAGISTRALA GAMAC Rys.5 Schemat funkcjonalny interfejsu SM.

21 "Л sprzęgła hamulcowego, czego ni» nożnaby uzyskać z poziomu języka wyższego rzędu. Program główny realizuje następujące procedury: - przesuw ciągły wiązki w zadanych granicach, - przesuw skokowy wiązki w zadanych granicach i o zadanym skoku, - dokonanie pomiaru kalibracyjnego z umieszczeniem danych na taśmie magnetycznej, - dokonanie pomiarów oraz obliczanie profilu gęstości, - wydruk danych i funkcji profilu gęstości. Wydruk oprogramowania zamieszczony jest w załączniku 3.

22 ZAŁĄCZNIK 1. PROGRAM DLA AHAIIZATORA RDZEKI WIERTHICZTCH. Program główny» 10 CLEAR 1000*DIM *»<2>30>lDIH 0(3«> IS CLStPRINT CHR*<23) 20 PRINT* F L U O R E S C E N C Y J N Y ' 24 N1=31:GOSUB 25:GOTO 3* 25 Al*»STRING«<Nlł"-">SPRINT AltJRETUKN 30 PRINT'ANALIZATOR RDZENI MIERTNICZYCH" 43 PRINT AltłPRINT " «* PROGRAM 0BS1UGI **' 5«1)1-10:02*100000» 69 C»= 7» Z»= B» pe» 1вв PRINT Ив GOSUB 42e:PRINTlIF A3> THEN 15в 114 PRINT"(ENTER - BRAK ZMIANY)"iPRINT-ZMIENIASZ"5 116 A3=l:GOSUB 4««:IF A**"" THEN » A2-l:60SUB 41«tQ0T «PRINT!PRINTSPRINT 170 PRINT-KLAWISZ - S -.STANDARYZACJA' 18* PRINT" - P - POMIAR" A*="":INPUT A»sIF A»«-S" THEN 21* IF A»='P" THEN 45» ELSE CLSSPRINT " STANDARYZACJA. " 212 Nl~64!fiClSUB 25:PRINT"AKTUALNE WARTOŚCI 214 B2*="NłFE>="sB3**" N<ZC>»"SB4*-" Ы(РВУ 216 PRINT В?.» SUBS* S2;e4* S3;B5* S4 22«PRINT "S - POMIAR STANDARDU" 23 PRTNT~U - WPISANIE WARTOsCI STANDARDOWYCH" 235 PRINT-K - DRUK KOMENTARZA" 240 PRIKT"A - AKCEPTACJA WYNIKU":GOSUB 245 IF A*="K- THEN GOSUB IF A»="W" THEN 2A» ELSE IS INPUT~N<R)=~JS4sG0T C=217:G0SUB S PRIW B2* B1JB3» В2;В4» ВЗТВЗ* B* 320 PRJNT"A"łs60SUB 400SIF A»="A - TKfN 330 flsf 330 Sl=Bl:S2=82*S3=B3lS4»B4 34» LPRINT B2«S1JB3» S2IB4* P,3?Pb* S4 3S0 G0T A»"*"sINPUT A»:RETURN 410 IF A2-0 THEN A2*--ZN'ELSE A2»*"CU 415 RETURN 420 GOSUB 410:PRINT"ANALIZA "A2*" I PE"=KETiiRN 450 CLS:PRINT" P O H I A t- ' 4ó0 PRINT:PRINT"DRUK K0KENTAR7A:':60SUK A<o*V> S»2 PRINT-ZLF-CENIA PRZY USTALANIU 23

23 504 PRINT-ENTER - PRZEJeCIE CO HASTePtHCJ POZYCJI FEZ ZHTAN 50 A PRIHT" 0 - POWKoT DO POCZaTKU" ji>8 PRINT'ZLECENIA PRZY PYTANIU -START?- s" SJO PRIKT"ENTER - START*SPRINT" P - V 520 PRINT" S - STANDARYZACJA"SPRINT O - BRUK NńGJoWKA" 13Э PRINT" К - DROK KOMENTARZA 534 PRINT" M - OBLICZANIE srf.dnxej" S:?A Nl=A3iG0SUB 25* IF N=»0 THEN 538 ELSE Я PRINT-USTALANIE PARAMETRÓW"«GOTO 540 IF A*=-~ THEN 54S IF Af="P" THEN IF A*=-S" THEN IF A$=-f)" THEN 60SUB 13вв 57» TF A* = THEN »6OTO 13вв IF А*«TriEH GOSUB 59» (50T0 508 IF 31=0 OR ЯЛ=» OR 83-0 OR S4=0 THEN 402 ELSE A10 FRINT-BRAK STANDARYZACJI <"«60Т013»е PRIMT"PCMIAR -A2*" I PP.NR - 'N5 Xl-Bl/Sl :K3~B?/S2!X3=B3/S3sX4=.-B4/S4s83=Da/ieai IF A2--9 THF.N PR'TNT'W <"A2*") -"«1 i "U fps) = 'W2» PRTNT"AKCF.PTliJF.RZ (A) "»GCSUB Й IF й*="а- THEN А«в ELSr 1?.4Q 7*0 "44 И «ror 730 w 111M > -"Ы1 U <7.»J1i; =W2"5 tm> =61 igoto tt-1 TO 29sMl-H-ł MD!»EXT :«* $ ^ с ; $ V50 116» 11Я Д '%>,4T:B**"NR.OTUOR OSIIB 1530 V>0 THcM N0-X B*- 'NR.KOLEJNY -"SX1=N+1:K5=X1: РОЗОВ 150* IF X>0 THEN K'5-).- ЙЛ- "":PRIHr"?rOnZftJ SKAIV - -;BI* fslhpi.it B* IF 64="" THE,'; ELSE R.1*=B$ B*= "GleBOKOer f. - "!>Cl--R3:fjnsUB 1500:TK X>0 THEN ПЛ B*= "SleBOKOsr. K. --rxx=gs30sur ts00 5JF >;> THEN 6-Я (51- Г5-338рК1МТ"М1ах8гаа'. - "51 IF X>0 THEN БвлХ "PROCF.NT R07ŚTN1A --г3?='в?5x1-100 igqsub 150& IF X>0 THEN G2=-X "CZAS POMIARU -' :T0"?9sXl' E J00 3.l3i)s?jp i see IF x>» THEN те=х С = PRINT"T="T1 130» ń*=""sinput"start ~;A*sGOTO

24 1500 X=~lsPRINT B" "»X1»SINPUT Xslf X-0 THF.N 100» ELSK Kf.ib 2000 LPRINT'NR OTWORU - "fnesgosub 2*10:5ОТО2в N1=SOSGQSUB 25SLPRIN7 Al*sRFTURN 2020 ПАТА 33r32r32»78.1J.4f32f32»33»82»ill»iae»i22»?7»5«6fаггеле DATA 32»77»1*5»У7г8»44»1Я2»В»9Л,4!5» DATA 7l»l08r8»47r1.0l»8.44»98rli1 45f33 f 2050 SATA 32»82г1в*»525:»1е1»11«г8т39»33>Зг»А7т122т97,11Ь,г:,3" 23S5 Nl=53sC0SUB 2060łGOTO A0 B*«""sfOR 1 = 1 TO NURI-AD (*si>*»b*+chr*(a) swfxt IsRETMKN 2«7 LPRINT S*t" W<"A?*->! W'.PB)" tlwasi '~ 2в8в DATA 33»32»112flll»ie9»46»32»33»3?»115»ie7.9~ t 5 e.pr47»t~ 2090 DATA 33»32»51Sf122» »8»39»99»в, DATA 33»32»ie7rlllfllb»3t » DATA 33i32t32»32 f 3?»7.2.32»33 f 3:?»il2.15.i»ie9,46r~:: 2129 Nl=5? = G0SilB 2Ъ6Ъ 213» LPRIHT B*r"' '! i" 214» LPRINT"!!! /'»CHR*iJ09)f-/ >.-; 215» LPRINT CHR*<i09)J~/ /X/ ' /"ichr*iilb>s" ' *"i 21A0 LPRINT- /A/ «/X/! «" 2?7в RESTOREsGOSUB 2.ei«:RETURN 3000 INPUT'TEKST - " 301в IF A*="D" THEN LPRINT BS ELSE RETURN 3029 AN!) 310«LPRIHT" «"HFOR I"l TO 8SLFRINT TABtI*7i "'-» :КК*" LPRINT"!"f 3120 FOR 1=1 TO 80SLPRINT CHRXS); :NEXT I 3'.3d X3=N:6OSUB320«:GOSUB 32Ó«:X.~*G1 (GOSUB 3220:x4^?:n"> :3140 X3=G2sGOSin*3200i!(3=Tl:GOSUB3200:X3=Wl:Q3Sl>I : ЗЭ4Й 3150 X3aU2:G0SUB 324«-.51A0 B*=~"!lNPUT"U«AGr - "fb»:if»*="" THEN LPRJMT:PFV.iRM 317».LPRINT" ".LEFT*<B22)s 3200 LPRINT" 322P. LFRINT" ".3240 I PRINT" 312AO LPRINT" " 4»«0 7NPUT-P0MIARV - OD IF N2>N ПР N3>N OR Ń2<<N-29) OR КЗ < in-29' ГЧ" 1 N6=N:IF N6<3t> THEN 4020 Kal:60SUb 41.00: IF 51=6 T HHN 4025 MJ=WSK"2 6OSOB 4t.0»sW2=Vi 4630 PRINT R6* UlrBV» US 4040 I«PUT"D»UK"»A*»IF A*="D" ТИЯК 405» 4050 l.print"cn NR"N2" DO NR"N?" - 40*0 L.PRINU»SIWG"*ft.ł";Ui;;LFRINT 4070 LFRINTU3ING"tS.t"fU2sRETURN W=0:G1*#:FGR M=K: TO IF 61=0 THEN GOSUB 4120 W=U/oISRETURH 12 0 FRIWT" 71E DANE '" СТП 5Й30 58:i0 OUT 247»l?0:Oin 247»5!П03иГ-: -520 s ir=ir 25

25 5»A«OUT ZA?tli. 5»7» OUT 244»16s60SUB 52»»*0UT 244*17t6QSUS 52»» 508* OUT 244»С OUT 247»l»«0UT 247»1HOUT i UUT 247»7*0UT 247r6 Sll«GUT 244» » OUT 247,вaOUT 247r2 513» A>=INP(24S> 514* IF A=255 THEN S13» 515» IF A=251 THEN 522* Sló* GOSUB 42«*«RETURN 52*# OUT 47r9«0UT 247»8iRETURN S224 OUT 244r253*G0SUS 53»6;B4=B 523* OUT 244f2S2s60SUB 524» OUT 244*25136OBUB 525» OUT 244*25»i00SUS 53*«:B1=B:RETURN S3»» OUT 247tlsOUT 247.3=E=255-INPC245) 531» OUT 247r«iOUT » OUT 247»U0UT 247»2»B-B+<255-IKP(245> 5330 RETURN 26

26 г. PROGRAM SLA 30HDT GBOFIZTCZHKT. Program główny. 1 REM"16 MARCH" 2 GOTO 1» 3 CH0"L"»-Q2/CIM- 1* CLEAR 1000SDEFINT YrXfKrlrJrNSDIM Ы<30> 12 A0=-1024*OUT 247»145tOUT 247,13sDEFUSRl= Xl*«="Pozio*i --»X2»«"Po«iiar nr --sx3* 15 X4»="Geetoec-eX54=-Warto*c opałowa" 16 X6»*"Zawarto«c SiQ2"tX7»«-Zewarto«c Fe203" 1.8. X8»«="Cza» pomiaru '-" 2*1 CLS«PRINT " S P E K T R O M E T R O P H X E R 21 PRINT" -STRINB»<49f"-->:pRINT-Progra» - SPE1/BAS" 22 PRINTO 385»UNPUT-MET0BA"»T»» 24 INPUT"NAZWA ODWIERTU*STi» 26 INPUT-SYHB0L"»T2* 30 IF T««="N- THEH*OPEN'I-»l»-USPN/0AT"*6OTO OPEN'I*r1r-WSPe/DAT" 34 FOR 1-1 TO 3«:INPUT*lrW(I>JNEXT UCLOSErfiCTO Al»eT2*+-/DAT-»0PEN"R"»2»Al*sN3=l+LGF<2> 38 FIELD 2>4 AS QU*,4 AS NR**1* A8 POii-4 AS TI$r2«l BY» 39 RETURN 4* INPUT-ZLECEMIE"»C»sIF C**-R* THEN 60SUB 60в 41 IF C*»"S" THEN ROSUB 75* 42 IF C»a~N" THEN U5»«360SUB 63«*N0«Ne+UGO3UB f>9>9> 44 IF C*="H- THEN 6«46 IF C»--H- THEN GOSUB 36H5Q8UB 67CLOSE 48 IF C*«="D- THEN GQSUB 684 5» IF Ct*"U" THEN GQSUB 9» 52 IF C*«-C- THEN 2* 54 IF C*--0- THEN GOSUB 6St. 5Й IF C*=-P" THEN GOSUB 7e»sIF 0=-2 THEN 3«58 GOTO 4» 60 PRINT'RODZAJE ZLECENs - nawy cykl - С - nowy poxiar - N - powtórzenie pomiaru R - widmo - U - obliczenie - O"i 62 PRINT* - dane na dysk - И r- dane z dysku - D - parametry - F - pik slab. - S - Mftnu - H" 64 GOTO 4* 99' GOSUB 1«0:PRI.NTD 832F"R0PZAJ -"SGOSUB 170:60?O.4» 10 CLS:PRINT-WIDHO - "»SIF Ql*e THEN PRINT T2*iG0T0!«: 27

27 191 PRINT łu*:?rint Xl*JF55X2*łNA5X8*?N7:RF.TiJRN O? PSINT X1.*»F3»X2*?N<»»X8*msRFTURK 11» PRINTS l30»"j<e'fnł-ł»" l?0 FOR 1=10 TO 0 STEP-l*Fi-I*F2 130 PRTMTUSINR"********"FF1-JJPSI«T---:HEXT I t4<9 F3R 1=20 TO 119sSET<I»4e>sNEXT I 158 X=7fi:Y=4i:SET<20,Y>sSET(X,Y>sSET<li9,Y) 1AG pfłint8 904,K1:PRINTR 953»K3«RETURN. 170 PPTNTG 89 A," ":A*«""гINPUT A*SJF A$=-" THfT.'J At:=A3* <?(*«IF ftt=-u9" THEN К1=1:Кг=2ввеКЗ=2:Б0Т0 25в SO Я IF A*-"«i." THEN Kl=l:K2=iee:X3*i:60T0 25» ' C* IF ft$="w3" THEN Ki=ieisK2s200:K3slieOTn 2S? гвд IF A*="M" THEN 54«V1» IF A*="0~ THEM RETURN.>?<& POT:' I? 89ń»"S "f: INPUT F-0sNl^IWT< С Пв(Яв) >/?. F Nl>5 THEN TvTi FOR K=K5 TO '<2 P.TEP K3 '. V TF f-'nov» ThFN FA=ie ^><< n:"t-rx t FA> :P\3T0 3*6!FOB Y=-ń TO 40:SFT(:<rV5 :MFVT Y Лй-^ X=-K + UMFXT К: GOTO t7«>;» -> Rt-TWKFYtslF Б*~"" THEN ^-5 P ;:- R*-:"." THEN P-5 ;;* '. TF?*-'." THEN p=-t S«A :F- B*«->" THEN p=t«* :J5H IF «*= *< THEN р=-зе V» ГГ 3*-"l" THF.N?50 МЛ IF S*=" " THEN RFSFT(XrY/ ifscto 17* T.:? RV>->F.r :.i!»y>rx=x+psif X>il9 THEN X = U T з;-:ч S r<x,y>!к=<х-2в+!< S2A!5i7=5i.ib 530S6OTO S3? :;?в GOSUR 53eiIF K3<2 THEN RF'URN?!»: ' PK1NTO 177tW?" "S:PRINT3 ft?/.r "XXXX"? 55«W1--=e:F0R K=i< TO r. S Ł ;;- PRINTS 89AfK5=NEXT K:U-'Wt:Br.TO 5?? f.a«pntht XlS.sINPUT F3SPRIMT ХП*;N6J : IHPMT ;»a A*:» PRINT xs* si;5input si OS="":IN."UT"START"fQ*:IF П* = "" THF.M (,'.» El.SFTCP A17. Se=S+aslF S0>5? THEN Se=Se-A9 Ai4 PRINT8 P9Ar"P OrtlAR TftW AtA PORT: ta449rssp0ke 164S0»M:P0KE At8 Г 1 - PeFK4i6449>=Se THEN A20 ELSE AJ8 624 RETURN A5(? FOR Л TO -513*POKE ArUSsNEXT A:RFT «28

28 640 Ml=0:FOR K=K5 TO KAsGOSUB 530:Wl=Ui+UsNEXT К:RETURN 642 K5=W<I>sK6=U(I+l)sGOSUB 64esRETURN 644 GOSUB 642:C*Ul:I=I-»-2:G0SUa 642sC=C/Ul:Z*U<I+2>+C*U(T+3>I RETURN 650 I=i:eO3UB A44»Z1=Z:PRINT X3>" - U =~JZ\ Ć52 I=7:GOSUB *44SZ?=Z:PRINT X4»* - G =~JZ2 654 Г=13:GOSUB 644sZ3=ZSPRINT X5$" - Q ="»Z3 656 I = 19!QOSUB t.44sz4=zsprint X6*~ - Si="rZ4 458 I=25sGOSUB 644:Z5*ZSPRINT X7*' - Fe="fZ5 Абв RETURN 668 U*a IFOR ft=al TO Al+2:W=PEEK<A)sW**W*+CHR*<W) 669 NEXT ASLSET BY*=W»:PUT 2»N3:N3=N3+1:RETURN LSET NR*=MKS*{N >5LSET PO*=MKS*<F3>:LSET TI*=MKS*(SI) LSET QU*=MKS»<«):Al=-ie24=G0SUB LSET au»=mks*(256)sal=-7a8:80sub 668JRETURN 678 GET 2»N5:W*=BY*sAl=CUS(QU*) 680 FOR 1=201 TO 1 STEP -1:Q*=RISHT»<W$»I>sU=ASC(Q*) 682 A 823+A1-ISPOKE A»UsNEXT ISRETURN 684 INPUT"SYMBOL"fdl*sIF Q1*=T2» THEN GOSUb 36JG0T0 69» 634 A2t=Gl*+*/DAT-!0PEN"R"f2»A2*sG0SUB INPUT"NR PARY REK0RD0W"»N5:N5=NS*2-lsG0SUE 67R 691 F5=CVS(P0») sna=cvs<nrt) sn7»=cvs<ti») 692 PRINT X1*?F5:PRINT X2*»N6sPRINT X8*fN7 694 N5=N5+i:G0SUB A78SCL0SES01=1SRETURN 693 PRINT I*- KLp="W<I)I+l"- KLk="W<I+l)I+2"- KMn = "U<T+7:; 1 +:<" 699 PRINT I+4-- A=*W(I+4).I+5-- B="H(1+5):RETURN 700 CLSePRINT"PARAMETRYi" 7G2 PRINT X3*sl=ls60SUB 698 7«4 PRINT X4*:l=73G0SUB 698 7Й6 PRINT X5*si«13:GOSUB PRINT X6»:1=19:GOSUB А9Й 710 PRINT X7*sI=25!G0SUB A n*="-'slnput / 'ZMIENIASZ"'fCI*:iF Q*~" THEN RETURN 714 Q=0:INPUT-POBAJ NR PARAMETRU - "ir 716 IF Q=0 THEN N5=N5-»-lsG0T IF 0=-l THEN N5=Q 722 IF N5<31 THENsPPINT NS" UARTOSC - "fsinput U(M5):G0T RETURN 72A IF Te*="N" THENsOPEN-O-tlt-WSPN/DAT-sGOTO OPEN"O-»1»"MSPG/DAT- 73» FOR 1=1 TO 3«spRINT*lrWU>:NEXT I 732 CLOSE«0=-2sRETURN 75 CLSJPRINT-Nr kanolu «artosc"»k.»=15e:k4=i9e 752 J*lsFOR K=K5 TO K6:GOSUB 53esPRINT KfW:J=J+l 754 IF J=14 THEN PRINT-'-JSOSUB 756 NEXT КСRETURN 76в B«=INKEY*sIF В*»"- THEN 76» 7Ó2 J«eiRETURN 9»2 FOR I*-l»24 TO -W. H*ABS(U»SIN<(ie POKE IfUlNEXT I 29

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

NR 3 Cena 60 zł LISTOPAD 85. Szanuj swój komputer. Dźwięk w MERITUM. Coś dla piratów. Micro PROLOG i LOGO cd. Magnetofon dla Commodore.

NR 3 Cena 60 zł LISTOPAD 85. Szanuj swój komputer. Dźwięk w MERITUM. Coś dla piratów. Micro PROLOG i LOGO cd. Magnetofon dla Commodore. Z MIKROKOMPUTEREM NA TY NR 3 Cena 60 zł LISTOPAD 85 Szanuj swój komputer Dźwięk w MERITUM Coś dla piratów Micro PROLOG i LOGO cd. Magnetofon dla Commodore Flowchart Kluby komputerowe Olimpiada informatyczna

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland CEL PRACY KONSTRUKTORA

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept

Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM KOMPUTEROWYCH UKŁADÓW STEROWANIA Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept 1. Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo