acrcgcmfjter IK BUC1EAR EłTSISft:ERIli&" name="description"> acrcgcmfjter IK BUC1EAR EłTSISft:ERIli&">

Raport INT 222/E MIKROKOMPUTER MERITUM" W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport INT 222/E MIKROKOMPUTER MERITUM" W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI"

Transkrypt

1 Raport INT 222/E 4 MIKROKOMPUTER MERITUM" W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI

2 «IEHDKOMKJTT:?. "KERKUM" W SYSTEMACH ТЕСНИН JĄDROWEJ >acrcgcmfjter IK BUC1EAR EłTSISft:ERIli& Adsrc 'л' 4. cr»bicjd i i'rzvsstcf 'rfclsw. Erai:óv- 1CGS

3 Matryce wykonano według dostarczonych oryginałów This report has been reproduced directly from the best available copy Rozprowadza - Раопроотреняст - Available from: OŚRODEK INFORMACJI O ENERGH JĄDROWEJ Worszawa, PKiN. XI p. Wydo*.: INSTYTUT RŻY» I TECHNIKI JĄDROWEJ AGH - KRAKÓW Э0459 Кгакб». Л Mkfctewicra 30 ЛКАММ1Л «IIIICZO-HUTNICZA IM. f. STASZIC* «I KRAKOWI! ^^^^^^^^^^^^^ ^ ^ 9^^^^^^^^^M ^к^^^^^^^^^^^н Ж^^^^^^^^^Я ^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^t ^^^ ^h Л

4 STRESZCZENIE Raport przedstawia sposób wykorzystanie małego, taniego mikrokomputera typu MERITUM do automatyzacji pomiarów wykonywanych w technice jądrowej. Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie trzech opracowanych systemów pomiarowych; dla analizy fluorescencyjnej,, karotazu geofizycznego oraz skaningu rodiometrycznego. SUMMARY The report describee the use of a , cheap microcomputer, MERITUM in automatic measurements In nuclear engineering. Three sets of measuring systems developed particulary for X-rsy fluorescent analysis, geophysical prospecting and radiometric scanning are presented as examples. РЕЗЮМЕ В отчёте представлено применение налоге, дешевого мккрокомпутера типа ККРИТУМ до автоматизаскй измерений в области ядерной техники. Эта проблема представлена на примере трёх составов аппаратуры: для рентгенофлуореецектного анализа, геофизического каротажа и радиометрического сканикга.

5 1. W e t ą v. Coraz szerzej stosowane, zarówno w laboratoriach badawczych jak i w przemyśle, radiometryczne metody pomiarowe, wymagają z reguły drogich zestawów aparatury elektronicznej. Istnieje także oczywista tendencja do upraszczania obsługi tych zestawów wraz z jednoczesnym rozszerzenitm ich możliwości poprzez stosowa» nie automatycznego sterowania i przetwarzania danych, co powoduje dodatkowy wzrost kosztów aparatury* Próbą obniżenia tych kosztów jest zastosowanie do zestawu aparatury radiometrycznej taniego mikrokomputera osobistego. W niniejszym artykule opisano wykorzystanie mikrokomputera Meritum jako inteligentnego sterownika radiometrycznego zestawu pomiarowego. Podstawową zaletą tego mikrokomputera jest jego niewielki koszt, toteż rozwiązanie to jest preferowane dla małych zestawów, gdzie koszt komputera ma i3totny wpływ na koszt całości zestawu. Meritum jest niewątpliwie najtańszym mikrokomputerem dostępnym w Kraju. Koszt podstawowej konfiguracji to jest Meritur.. I z 48kB pamięci RAM, monitor oraz magnetofon kasetowy, wynosił na przełomie lat 87/88 ok. 140 tys. 2ł. Dodatkową zaletą tefro mikrokomputera jest fakt, że jest on produkowany wielkcseryjnie przez krajowe zakłady MERA-ELZAB i posiada serwis w większych miastach» V KIFTJ opracowano następujące zestawy pomiarowe oparte o mikrokomputer Meritum: - aparatura do pomiaru zawartości Ca 0 w próbkach metodą fluorescencji rentgenowskiej.

6 - aparatura do pomiaru zawartości Zn i Fb lub Cu i Pb w rdzeniach wiertniczych metodą fluoreseeneji rentgenowskiej, - aparatura do karotazu gamma-gamma i neutron-gamma z użyciem sondy geofizycznej, - aparatura dó pomiaru rozkładu koncentracji hydrom! esrsaniny metodą skaningu radiometrycznego, - zestaw dla ćwiczeń dydaktycznych z fluorescencji rentgenowskiej. 2. Mikrokomputer Meritum. Jest to oemiobitowy komputer osobisty produkowany przez Zakłady MERA-ELZAB w Zabrzu. Układ jego został wykonany w oparciu o mikroprocesor typu Z Posiada on 14kB panicci KCM oraz 48kB pamięci RAM, a także interfejsy specjalizowane do podłączenia monitora ekranowego oraz magnetofonu..do komunikacji s urządzeniami zewnętrznymi służą ponadto: interfejs szeregowy typu RS 232C do podłączenia np. drukarki, oraz dwa interfejsy równoległe oparte na układach scalonych typu Intel Jeden z nich jest przeznaczony do podłączenia urządzeć użytkownika lub ew. drukarki a drugi do stacji dysków elastycznych, który może być te* użyty w innym celu. Г mikrokomputer ten posiada też dostępny programowo zegar systemowy oparty na układzie Intel Całość zmontowana jest w jednej obudowie wraz z solidnie wykonaną klawiaturą typu QWERTY. Organizacja ekranu w wersji Meritum I daje możliwość wyświetlania na monitorze jedyni* znaków alfanumerycznych i semigraficznych w matrycy 16 wierszy po 64 znaki. Obraz semigraficzny 6

7 jest realizowany w matrycy 48 z 128 punktów. Konputer ten posiada wbudowany interpreter języka BASIC - M. Oprócz wersji Meritum I producent oferuje МетЩм II oraz Meritum III. Wera ja Meritum II jeat to Meritum I wyposażony w stację dysków elastycznych. Zawiera ona dwa napędy dysków 5,25". Możliwy jeat zapis z pojedynczą lub podwójną gęstością i w tyir. drugim przypadku pojemność jednej dyskietki wynosi 180 k3. Dla tej wersji producent dostarcza oprogramowanie: D-BASIC, dyskowy system operacyjny MER-DCS oraz system CP/M 1.1. Mimo niewątpliwych zalet tej wersji nie jest ona tak konkurencyjna gąłc Meritum I z uwagi na wysoką cenę /ok. 1 min zł./. Ostatnim oferowanym modelem jest Meritum III. Jest to wers la Meritum II rozszerzona o możliwości graficzne. Rozdzielczość obrazu monochromatycznego wynosi 512 x 192 punkty a czterokolorowego 246 x 192 punkty. 3. Użycie mikrokomputera Meritum w zestawach spektronetrycznych z zastosowaniem analizatorów jednokanałowych. Często spotykanym przypadkiem, szczególnie w metodach fluoreseencji rentgenowskiej, jest konieczność jednoczesnego pociaru natężenia promieniowania w kilku różnych przedziałach energetycznych. Poniżej prezentujemy schemat blokowy typowego układu poniarowego dla metod fluoreacencji rentgenowskiej w zastosowaniach analitycznych.

8 ZASILACZ -ЕНЕН Rys estaw aparatury do pomiarów metodą tluoresceneji rentg enowskiej. A - analizatory jednokanałowe L - liczniki impulsów Układy te umożliwiają szybki pomiar zawartości pierwiastków w próbkach badanych' materiałów. Próbka Umieszczana jest w specjalnej głowicy zawierającej źródło promieniowania wzbudzającego сraz detektor. Promieniowanie wzbudzone w próbce jest rejestrowane przez detektor proporcjonalny. Impulsy z detektora są następnie wzmacniane i poddawane analizje amplitudowej. Służą do tego analizatory jednokanałowe. V zależności od wymagań metody stosowane są różne ilości analizatorów. Przeważnie ich liczba nie przekracza pięciu. Wyjścia analizatorów podłączone są do liczników impulsów. Przygotowane w ten sposób dane są następnie przetwarzane w układzie mikrokomputera. Mikrokomputer pełni tu jeszcze funkcje sterujące czasem,zbierania danych 1 ich transmisją. Połączenie mikrokomputera z układem przygotowania danych odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanego interfejsu. Bliższe omówienie działania wyżej przedstawionego układu po-

9 dajemy na przykładzje konkretnego układu,do pomiaru zawartości Zn i Pb w rdzeniach wiertniczych, który można uznać za typowy dla analitycznej metody fluorescencji rentgenowskiej Układ do pomiaru zawartości Zn i Pb w rdzeniach wiertniczych. Układ ten został wykonany dla laboratoryjnej analizy zawartości Zn i Pb a także Cu i Pb w próbkach skał uzyskiwanych w czasie badawczych wierćer geologicznych. Analiza poszukiwanych pierwiastków odbywa się metodą fluorescenc ji rentgenowskiej, a układ pomiarowy jest taki jak przedstawiono na rys. 1. Cztery kanały energetyczne służą do wydzielenia impulsów pochodzących od promieniowania charakterystycznego dla linii Pe-K, Zn-K, Pb-K oraz kanału rozproszenia. Сг гее analogowa systemu pomiarowego składa się z głowicy zawierającej układ źródło - detektor oraz zestawu aparatury w systemie CAMAC» Są to: 2asilacz wysokiego napięcia typu 1904, wzmacniacz impulsów typu 1101, cztery analizatory jednokanałowe typu 1201, oraz trzy podwójne nastawne liczniki binarne typu 420A. Dwa z nich służą jako rejestry do gromadzenia informacji z poszczególnych kanałów pomiarowych a trzeci, snrzężcny z generatorem impulsów zegarowych typu 73OA, pełni funcję zegara określającego czas pomiaru. Blok 420Л posiada dwa niezależne liczniki binarne o pojemności 24 bit. Każdy licznik posiada wejście szeregowe /w tym przypadku użyte do połączenia z analizatorem/ oraz wejścia i wyjścia

10 równoległe połączone z magistralą CAMAC. Wejścia połączone są z szynami W /zapis/ a wyjścia z «synami R /odczyt/. Sterowanie odbywa się również z magistrali następującymi sygnałami : - I - blokuje wejścia szeregowe wszystkich liczników, - Z - kasuje zawartość wszystkich liczników, - К - określa wybranie danego blokn, - A1 - określa adres wewnętrzny w bloku /nr licznika/, - P/z/ - określa funkcję jaką ma spełnić dany blok /odczyt lub zapis/, - L - sygnał zgłoszenia wysyłany przez blok w przypadku przepełnienia. Komunikacja między zestawem CAMAC a mikrokomputerem odbywa 3ię za pomocą specjalnie skonstruowanego Interfejsu CM - 1. Część komputerowa zawiera Meritum I nod.2 w wersji 48 KB wyposażony w monitor Neptun 153, drukarkę Centronics GL? II i magnetofon kasetowy HK 232 P Interfejs CM - 1. Interfejs ten został zaprojektowany jako uproszczony sterownik kasety CAMAC. Jego schemat funkcjonalny przedstawia rys.2. Z portu równoległego w alkrokoaputerze Meritue/typu 8255/ dostępne są po osiem szyn portów A i В oraz б szyn portu С Oosłu gc portów uproszczono tak, ze porty A i С pracują stale jako wyjścia a port В jako wejście. Osiem bitów portu A używanych jest do zapisu informaojjldo licznika zegarowego. Dane te są niezbędne 10

11 do ustalenia czasu pomiaru i wpisywane są do okładu pamięciowego typu "latch" pod kontrolą sygnału C5 i w tym czasie ośmlooitowa branka jest zamknięta sygnale» C4. Po wpisaniu danych do układu pamięciowego są one następnie przepisywane do licznika segarowego. Odbywa się to poprzez smianc Informacji na szynach portu A, która tjhn razem oznacza sygnały H,A i F sterowania CAK&C. Bajt wysyłany с portu A został podzielony w ten sposób, te trzy bity oznaczają nuaer stanowiska - B, jeden adres wewnętrzny - A, a pozostałe cztery określają sygnały funkcyjne - F. Pojawienie się sygnałów KAP odbywa się pod kontrolą sygnału C*, który jednocześnie generuje sygnały strobujące 31 i S2. Sygnały te występują z niezbędnymi opóźnieniami realizowanymi za pomocą układów opóźniających oznaczonych na schemacie symbole* X. Cała operacja zapisu odbywa się po skasowaniu liczników sygnałem Z г wyjścia C2 oraz przy obecności na magistrali sygnału blokującego wejścia liczników. Jest to sygnał I generowany w przerzutniku typu R-S. Po zapisaniu informacji do licznika zegarowego następuje start pomiaru» Odbywa się to przez zdjęcie 'sygnału I z magistrali przełączając przerzutnik R-S sygnałem 03. Rozpoczyna się zliczanie immilsów przez liczniki, przy czym cztery z nich liczą 1и?и1зу z kanałów pomiarowych a piąty impulsy zegarowe. Pc przepełnieniu licznika zegarowego generuje cn sypnął zmieszenia 13, który ustawia przerzutnik R-S w pozycji dającej sygnał blokady I. Dane z magistrali czytane są poprzez multiplekser, gdyż istnieje konieczność przesłania 24 bitów danych z liczników pomiarowych oraz trzech bitów zgłoszeń L. Sygnałami CO i 01 wybierany jest adres wewnętrzny multipleksera i do portu 3 przesyłane 11

12 4x8 bit MULTIHLBKSHt LXliCM I о MASISTfULLi CAMAC «- ем ca w I i 8 bit LAfCE 8 bit BRAMKA т см in о JJT _ 3 о go в PORT ROWHCLHJST MERITOM 12

13 są kolejno Informacje z szyn R1-R8, R9-R16, R17-R24 ora» L1-L3. Ostatnia grupa sygnałów obserwowana jest przez Ironputer w spoeób ciągły dla ustalenia końca pomiaru oraz ewentualnego sonitorowanła alarmu w razie przepełnienia któregoś z liczników pomiarowych. Interfejs CM-1 został w całości wykonany na układach scalonych TTL serii UCI 74 prod, krajowej. y.3. Oprogramowanie zestawu. Całość oprogramowania użytkov:ego została napisana w języku BASIC co umożliwia użytkownikowi dowolne modyfikacje programowe. Program obejmuje podstawowe procedury takie jak: - obsługa liczników 420A w kasecie CAMAC, - pomiar próbki standardowej, - pomiary rdzeni, - wyliczanie zawartości analizowanych pierwiastków, - wydruk żądanych wielkości na drukarce. Wydruk oprogramowania z-amieszczcny je3t w załączniku Cżycie mikrokomputera Meritum do współpracy z sondą geofizyczną SO Sonda geofizyczna SC 3B0 służy do pcnlarów Jcarotaśowych дат?- ma - gamma i neutron - garana. Sonda wyposażona w rćd?o preriieni o~ wania, detektor oraz niezbędne układy elektroriiczne wprowadzań?, jest dc odwiertu gdzie po zatrzymaniu jej na żądane.1 ffł<.bcvcćci 13

14 następuje pomiar widma promieniowania, * którego wnioskuje się o badanym gło&u geologicznym. Informacja z sondy przekazywana jest kablem do części naziemnej aparatury w postaci impulsów prostokątnych o amplitudzie proporcjonalnej do energii mierzonych kwantów promieniowania. Tutaj impulsy te są analizowane za pomocą układu wielokanałowego analiaatora amplitudy wykonanego w oparciu o 200-tu kanałowy spektrometryczny przetwornik analogowo-eyfrowy sprzężony za pomocą interfejsu PM z mikrokomputerem Ken.- tum II. Schemat funkcjonalny interfejsu PM przedstawia rys.3. Jak już wspomniano, wyjście sondy karotasowej jest podłączone do spektrometrycznego przetwornika analogowo-eyfrowegc, który zamienia amplitudę Impulsów pomiarowych na wartość cyfrową, 'wartość ta jeet przedstawiona w postaci ciągu Impulsów znormalizowanych, krórych ilość jest proporcjonalna do amplitudy lmpuleu. Ponieważ ssać amplituda ta jest proporcjonalna do energii rejestrowanych przez detektor kwantów promieniowania, otrzymujemy w ten sposóc cyfrową reprezentację tej energii. Ciąg impulsów z przetwornika A/C jest wprowadzany do interfejsu PM na wejście szeregowe rejestru wejściowego. Impulsy te podawane są z częstotliwością 10 MHe. Ponieważ przetwornik jest dwustukanałowy więc po czasie t 20 us w rejesrze zostaje zapisana wartość amplitudy impulsu pomiarowego. Następnie wartość ta zostaje przekazana do rejestru buforowego gdzie oczekuje na przejęcie jej przez mikrokomputer, tf tym samym czasie rejestr wejściowy jest kasowany i oczekuje na przyjęci* następnego ciąga impulsów. Rozwiązanie takie powoduje ze całkowity czas martwy układu analizatora zwiększa się stosunkowo niewiele w porównaniu z czasem martwym samego przetwornika A/C. 14

15 UKŁADY WSPÓŁPRACY Z SONDĄ INTERFACE P-M IWPERPACE I. ROWTOLBCŁY, MERITUM do SONDY PRZETWORNIK AHALOGOWO- CYFROWY lc REJESTR BUFOROWY TT REJESTR WEJŚCIOWI PORT A LOGIKA STERUJĄCA PORT С UKŁAD STABILIZA- TORA UKŁAD BUFOROWY FCRT В Rys.3 Schemat f«n>:c,1oralny Lnterfe.jau P-M,

16 Sygnały organizacyjne z przetwornika eą wprowadzane na układ logiczny, sterujący pracą rejestrów oraz podający sygnały stanu dla komputera. Cd strony Meritum interfejs współpracuje z układem programowanego portu wejścia-wyjścia typu Oprogramowanie spektrometru odwiertowego. Dla tego zestawu, program obsługi przetwornika analogowo-cyfrowego oraz magazynowania danych w pamięci został napisany w języku wewnętrznym mikroprocesora Z-80. Zostało to podyktowane ко» niecznością jaknajszybszego przejęcia informacji z rejest-j buforowego. Ozas martwy przetwornika wynosi ok.5o jxe a więc jego obsługa nie powinna trwać dłużej» Jest to trudne do uzyskania gdy* takt zegarowy mikroprocesora w Meritum wynosi 0,6 fis. Ostatecznie opracowano preedurę, której średni czas wykonania wynosi ok. 60 us..pozostała część programu została napisana w języka BASIC. Procedury obejmują;.. pomiar widma w zadanym czasie, - jego wizualizację na ekranie moniton, - obliczanie parametrów charakterystycznych «łoza takich jak wilgotność, gęstość, zawartość różnych związków chemicznych ltp. - magazynowanie zmierzonych widm w pamięci dyskowej. Ponadto przewidywane jest dołączenie procedur do wygładzania widma oraz wyszukiwania położenia piku referencyjnego dla układów stabilizacji wzmocnienia toru pomiarowego. Dla określania czasu pomiaru utyto zegara systemowego, dostępnego w wersji dyskowej* lf

17 j. Zastosowanie mikrokomputera Meritum w urządzeniu skaningowym. Urządzenie to zostało wykonane dla pomiaru profilu gęstości hydromiessaniny płynącej w rurociągu. Pomiar wykonywany jes,t metodą skaningu radiometrycznego. Metoda ta polega aa prześwietlaniu rurociągu ostro skolimowaną wiązką promieniowania gamna, która w czasie skanowania jest przemieszczana w poprzek rurociągu. Przesuw wiązki odbywa się skokowo na kolejne cięciwy przekroju. Dokonując pomiaru absorbcji promieniowania wzdłuż poszczególnych cięciw można wyliczyć profil gęstości w badanym przekroju. Całość urządzenia składa się z głowicy skaningowej, zestawu aparatury CAMAC oraz mikrokomputera Meritum I. Schemat blokowy tego zestawu przedstawia rys. 4. Rys Schemat blokowy urządzenia skaningowego.

18 Głowica skaningowa wyposażona jest w źródło promieniowania /Z/ oraz detektor scyntylacyjny /D/ zamocowane aa dwu końcach jarzma obejmującego rurociąg. Jarzmo to jest przesuwane za pomocą zespołu napędowego /H/ sterowanego z bloku sterownika napędu /SK/. Zespół napędowy tworzą: silnik trójfazowy oraz para sprzęgieł elektromagnetycznych - napędowe i hamulcowe. Przesuw jarzma odbywa się przez sterowanie sprzęgłami, które pracują przeciwsobnie a kierunek przesuwu zmienia się przez przełączanie obrotów silnika. Do pomiaru natężenia promieniowania na danej cięciwie służy tor spektrometryczny; impulsy z detektora wydzielone w bloku zasilacza wysokiego napięcia /ZWH/ podawane są na stabilizator piku /SP/, który zapewnia stabilizację wzmocnienia toru. Następnie impulsy poddawane są dyskryminacji amplitudowej w dyskryminatorze progowym /DP/, skąd po znormalizowaniu, przekazywane są na wejście licznika /PL/, Dane z licznika a także sygnały sterujące napędem przekazywane są do komputera poprzez interfejs SM /IFS/. W zestawie użyto mikrokomputera wyposażonego w drukarkę D Interfejs SK. Interfejs ten został zaprojektowany jako maksymalnie uproszczony sterownik CAMAC, gdyż komunikuje się poprzez magistralę tylko z jednym blokiem; licznikiem binarnym typu 42OA. Licznik ten jest rejestrem informacji o natężeniu promieniowania. Do mikrokomputera przekazywane jest 16 ^itów danych począwszy od czwartego. Pominięcie najmłodszych trzech bitów jest możliwe z uwagi 18

19 na stochastyczny charakter danych radiometrycznych i nie ma to większego wpływu na dokładność pomiaru przy założeniu że rejestrowanaliczba zliczeń nie jest mniejsza niż 200. Do mikrokomputera przekazywane są także dane o aktualnym położenia wiązki pobierane z wyjść licznika rewersyjnego o pojemności 3 cyfr BCD. Uproszczony schemat Interfejsu SM przedstawia rys» 5» Impulsator głowicy skaningowej generuje impulsy co 1 mm przesuwu wiązki. Impulsy te wprowadzane są na wejście licznika rewersyjnego. Kierunek zliczania jest zmieniany wraz ze zmianą kierunku obrotów silnika sygnałem D. Do sterowania przesuwem służy sygnał J. Jak Już, wspomniano, do obsługi z magistrali CAMAC jest tylko licznik 420A, wobec tego do jego sterowania użyto tylko dwu sygnałów; zakazu - I oraz zerowania - Z. Funkcje HAP w tym bloku pozostawiono nieaktywne* Dane o położeniu wiązki i zawartości licznika 420A wprowadzane są do portu A poprzez multiplekser adresowany dwoma bitami z portu C. 5.2, Oprogramowanie zestawu. Oprogramowanie składa się z dwa procedur napisanych w języku wewnętrznym mikroprocesora oraz programu głównego napisanego w języku BASIC. Jedna z procedur tworzy cykl generujący żądany czas pomiaru. Druga procedura generuje sygnał J-0 /stop przesuwu/ rc osiągnięciu zadanej wielkości w rejestrze wskaźnika położenia wiązki. W tym wypadku chodziło o możliwie szybkie zadziałanie 19

20 DISPLAY IKTERPACE RÓWKCLES3-Y KERITOM PORT A IU 3 X BCD LICZNIK REVBRSYJNY PÓHT С Р J PORT В / E4-R11 R12-R19И \ ' MAGISTRALA GAMAC Rys.5 Schemat funkcjonalny interfejsu SM.

21 "Л sprzęgła hamulcowego, czego ni» nożnaby uzyskać z poziomu języka wyższego rzędu. Program główny realizuje następujące procedury: - przesuw ciągły wiązki w zadanych granicach, - przesuw skokowy wiązki w zadanych granicach i o zadanym skoku, - dokonanie pomiaru kalibracyjnego z umieszczeniem danych na taśmie magnetycznej, - dokonanie pomiarów oraz obliczanie profilu gęstości, - wydruk danych i funkcji profilu gęstości. Wydruk oprogramowania zamieszczony jest w załączniku 3.

22 ZAŁĄCZNIK 1. PROGRAM DLA AHAIIZATORA RDZEKI WIERTHICZTCH. Program główny» 10 CLEAR 1000*DIM *»<2>30>lDIH 0(3«> IS CLStPRINT CHR*<23) 20 PRINT* F L U O R E S C E N C Y J N Y ' 24 N1=31:GOSUB 25:GOTO 3* 25 Al*»STRING«<Nlł"-">SPRINT AltJRETUKN 30 PRINT'ANALIZATOR RDZENI MIERTNICZYCH" 43 PRINT AltłPRINT " «* PROGRAM 0BS1UGI **' 5«1)1-10:02*100000» 69 C»= 7» Z»= B» pe» 1вв PRINT Ив GOSUB 42e:PRINTlIF A3> THEN 15в 114 PRINT"(ENTER - BRAK ZMIANY)"iPRINT-ZMIENIASZ"5 116 A3=l:GOSUB 4««:IF A**"" THEN » A2-l:60SUB 41«tQ0T «PRINT!PRINTSPRINT 170 PRINT-KLAWISZ - S -.STANDARYZACJA' 18* PRINT" - P - POMIAR" A*="":INPUT A»sIF A»«-S" THEN 21* IF A»='P" THEN 45» ELSE CLSSPRINT " STANDARYZACJA. " 212 Nl~64!fiClSUB 25:PRINT"AKTUALNE WARTOŚCI 214 B2*="NłFE>="sB3**" N<ZC>»"SB4*-" Ы(РВУ 216 PRINT В?.» SUBS* S2;e4* S3;B5* S4 22«PRINT "S - POMIAR STANDARDU" 23 PRTNT~U - WPISANIE WARTOsCI STANDARDOWYCH" 235 PRINT-K - DRUK KOMENTARZA" 240 PRIKT"A - AKCEPTACJA WYNIKU":GOSUB 245 IF A*="K- THEN GOSUB IF A»="W" THEN 2A» ELSE IS INPUT~N<R)=~JS4sG0T C=217:G0SUB S PRIW B2* B1JB3» В2;В4» ВЗТВЗ* B* 320 PRJNT"A"łs60SUB 400SIF A»="A - TKfN 330 flsf 330 Sl=Bl:S2=82*S3=B3lS4»B4 34» LPRINT B2«S1JB3» S2IB4* P,3?Pb* S4 3S0 G0T A»"*"sINPUT A»:RETURN 410 IF A2-0 THEN A2*--ZN'ELSE A2»*"CU 415 RETURN 420 GOSUB 410:PRINT"ANALIZA "A2*" I PE"=KETiiRN 450 CLS:PRINT" P O H I A t- ' 4ó0 PRINT:PRINT"DRUK K0KENTAR7A:':60SUK A<o*V> S»2 PRINT-ZLF-CENIA PRZY USTALANIU 23

23 504 PRINT-ENTER - PRZEJeCIE CO HASTePtHCJ POZYCJI FEZ ZHTAN 50 A PRIHT" 0 - POWKoT DO POCZaTKU" ji>8 PRINT'ZLECENIA PRZY PYTANIU -START?- s" SJO PRIKT"ENTER - START*SPRINT" P - V 520 PRINT" S - STANDARYZACJA"SPRINT O - BRUK NńGJoWKA" 13Э PRINT" К - DROK KOMENTARZA 534 PRINT" M - OBLICZANIE srf.dnxej" S:?A Nl=A3iG0SUB 25* IF N=»0 THEN 538 ELSE Я PRINT-USTALANIE PARAMETRÓW"«GOTO 540 IF A*=-~ THEN 54S IF Af="P" THEN IF A*=-S" THEN IF A$=-f)" THEN 60SUB 13вв 57» TF A* = THEN »6OTO 13вв IF А*«TriEH GOSUB 59» (50T0 508 IF 31=0 OR ЯЛ=» OR 83-0 OR S4=0 THEN 402 ELSE A10 FRINT-BRAK STANDARYZACJI <"«60Т013»е PRIMT"PCMIAR -A2*" I PP.NR - 'N5 Xl-Bl/Sl :K3~B?/S2!X3=B3/S3sX4=.-B4/S4s83=Da/ieai IF A2--9 THF.N PR'TNT'W <"A2*") -"«1 i "U fps) = 'W2» PRTNT"AKCF.PTliJF.RZ (A) "»GCSUB Й IF й*="а- THEN А«в ELSr 1?.4Q 7*0 "44 И «ror 730 w 111M > -"Ы1 U <7.»J1i; =W2"5 tm> =61 igoto tt-1 TO 29sMl-H-ł MD!»EXT :«* $ ^ с ; $ V50 116» 11Я Д '%>,4T:B**"NR.OTUOR OSIIB 1530 V>0 THcM N0-X B*- 'NR.KOLEJNY -"SX1=N+1:K5=X1: РОЗОВ 150* IF X>0 THEN K'5-).- ЙЛ- "":PRIHr"?rOnZftJ SKAIV - -;BI* fslhpi.it B* IF 64="" THE,'; ELSE R.1*=B$ B*= "GleBOKOer f. - "!>Cl--R3:fjnsUB 1500:TK X>0 THEN ПЛ B*= "SleBOKOsr. K. --rxx=gs30sur ts00 5JF >;> THEN 6-Я (51- Г5-338рК1МТ"М1ах8гаа'. - "51 IF X>0 THEN БвлХ "PROCF.NT R07ŚTN1A --г3?='в?5x1-100 igqsub 150& IF X>0 THEN G2=-X "CZAS POMIARU -' :T0"?9sXl' E J00 3.l3i)s?jp i see IF x>» THEN те=х С = PRINT"T="T1 130» ń*=""sinput"start ~;A*sGOTO

24 1500 X=~lsPRINT B" "»X1»SINPUT Xslf X-0 THF.N 100» ELSK Kf.ib 2000 LPRINT'NR OTWORU - "fnesgosub 2*10:5ОТО2в N1=SOSGQSUB 25SLPRIN7 Al*sRFTURN 2020 ПАТА 33r32r32»78.1J.4f32f32»33»82»ill»iae»i22»?7»5«6fаггеле DATA 32»77»1*5»У7г8»44»1Я2»В»9Л,4!5» DATA 7l»l08r8»47r1.0l»8.44»98rli1 45f33 f 2050 SATA 32»82г1в*»525:»1е1»11«г8т39»33>Зг»А7т122т97,11Ь,г:,3" 23S5 Nl=53sC0SUB 2060łGOTO A0 B*«""sfOR 1 = 1 TO NURI-AD (*si>*»b*+chr*(a) swfxt IsRETMKN 2«7 LPRINT S*t" W<"A?*->! W'.PB)" tlwasi '~ 2в8в DATA 33»32»112flll»ie9»46»32»33»3?»115»ie7.9~ t 5 e.pr47»t~ 2090 DATA 33»32»51Sf122» »8»39»99»в, DATA 33»32»ie7rlllfllb»3t » DATA 33i32t32»32 f 3?»7.2.32»33 f 3:?»il2.15.i»ie9,46r~:: 2129 Nl=5? = G0SilB 2Ъ6Ъ 213» LPRIHT B*r"' '! i" 214» LPRINT"!!! /'»CHR*iJ09)f-/ >.-; 215» LPRINT CHR*<i09)J~/ /X/ ' /"ichr*iilb>s" ' *"i 21A0 LPRINT- /A/ «/X/! «" 2?7в RESTOREsGOSUB 2.ei«:RETURN 3000 INPUT'TEKST - " 301в IF A*="D" THEN LPRINT BS ELSE RETURN 3029 AN!) 310«LPRIHT" «"HFOR I"l TO 8SLFRINT TABtI*7i "'-» :КК*" LPRINT"!"f 3120 FOR 1=1 TO 80SLPRINT CHRXS); :NEXT I 3'.3d X3=N:6OSUB320«:GOSUB 32Ó«:X.~*G1 (GOSUB 3220:x4^?:n"> :3140 X3=G2sGOSin*3200i!(3=Tl:GOSUB3200:X3=Wl:Q3Sl>I : ЗЭ4Й 3150 X3aU2:G0SUB 324«-.51A0 B*=~"!lNPUT"U«AGr - "fb»:if»*="" THEN LPRJMT:PFV.iRM 317».LPRINT" ".LEFT*<B22)s 3200 LPRINT" 322P. LFRINT" ".3240 I PRINT" 312AO LPRINT" " 4»«0 7NPUT-P0MIARV - OD IF N2>N ПР N3>N OR Ń2<<N-29) OR КЗ < in-29' ГЧ" 1 N6=N:IF N6<3t> THEN 4020 Kal:60SUb 41.00: IF 51=6 T HHN 4025 MJ=WSK"2 6OSOB 4t.0»sW2=Vi 4630 PRINT R6* UlrBV» US 4040 I«PUT"D»UK"»A*»IF A*="D" ТИЯК 405» 4050 l.print"cn NR"N2" DO NR"N?" - 40*0 L.PRINU»SIWG"*ft.ł";Ui;;LFRINT 4070 LFRINTU3ING"tS.t"fU2sRETURN W=0:G1*#:FGR M=K: TO IF 61=0 THEN GOSUB 4120 W=U/oISRETURH 12 0 FRIWT" 71E DANE '" СТП 5Й30 58:i0 OUT 247»l?0:Oin 247»5!П03иГ-: -520 s ir=ir 25

25 5»A«OUT ZA?tli. 5»7» OUT 244»16s60SUB 52»»*0UT 244*17t6QSUS 52»» 508* OUT 244»С OUT 247»l»«0UT 247»1HOUT i UUT 247»7*0UT 247r6 Sll«GUT 244» » OUT 247,вaOUT 247r2 513» A>=INP(24S> 514* IF A=255 THEN S13» 515» IF A=251 THEN 522* Sló* GOSUB 42«*«RETURN 52*# OUT 47r9«0UT 247»8iRETURN S224 OUT 244r253*G0SUS 53»6;B4=B 523* OUT 244f2S2s60SUB 524» OUT 244*25136OBUB 525» OUT 244*25»i00SUS 53*«:B1=B:RETURN S3»» OUT 247tlsOUT 247.3=E=255-INPC245) 531» OUT 247r«iOUT » OUT 247»U0UT 247»2»B-B+<255-IKP(245> 5330 RETURN 26

26 г. PROGRAM SLA 30HDT GBOFIZTCZHKT. Program główny. 1 REM"16 MARCH" 2 GOTO 1» 3 CH0"L"»-Q2/CIM- 1* CLEAR 1000SDEFINT YrXfKrlrJrNSDIM Ы<30> 12 A0=-1024*OUT 247»145tOUT 247,13sDEFUSRl= Xl*«="Pozio*i --»X2»«"Po«iiar nr --sx3* 15 X4»="Geetoec-eX54=-Warto*c opałowa" 16 X6»*"Zawarto«c SiQ2"tX7»«-Zewarto«c Fe203" 1.8. X8»«="Cza» pomiaru '-" 2*1 CLS«PRINT " S P E K T R O M E T R O P H X E R 21 PRINT" -STRINB»<49f"-->:pRINT-Progra» - SPE1/BAS" 22 PRINTO 385»UNPUT-MET0BA"»T»» 24 INPUT"NAZWA ODWIERTU*STi» 26 INPUT-SYHB0L"»T2* 30 IF T««="N- THEH*OPEN'I-»l»-USPN/0AT"*6OTO OPEN'I*r1r-WSPe/DAT" 34 FOR 1-1 TO 3«:INPUT*lrW(I>JNEXT UCLOSErfiCTO Al»eT2*+-/DAT-»0PEN"R"»2»Al*sN3=l+LGF<2> 38 FIELD 2>4 AS QU*,4 AS NR**1* A8 POii-4 AS TI$r2«l BY» 39 RETURN 4* INPUT-ZLECEMIE"»C»sIF C**-R* THEN 60SUB 60в 41 IF C*»"S" THEN ROSUB 75* 42 IF C»a~N" THEN U5»«360SUB 63«*N0«Ne+UGO3UB f>9>9> 44 IF C*="H- THEN 6«46 IF C»--H- THEN GOSUB 36H5Q8UB 67CLOSE 48 IF C*«="D- THEN GQSUB 684 5» IF Ct*"U" THEN GQSUB 9» 52 IF C*«-C- THEN 2* 54 IF C*--0- THEN GOSUB 6St. 5Й IF C*=-P" THEN GOSUB 7e»sIF 0=-2 THEN 3«58 GOTO 4» 60 PRINT'RODZAJE ZLECENs - nawy cykl - С - nowy poxiar - N - powtórzenie pomiaru R - widmo - U - obliczenie - O"i 62 PRINT* - dane na dysk - И r- dane z dysku - D - parametry - F - pik slab. - S - Mftnu - H" 64 GOTO 4* 99' GOSUB 1«0:PRI.NTD 832F"R0PZAJ -"SGOSUB 170:60?O.4» 10 CLS:PRINT-WIDHO - "»SIF Ql*e THEN PRINT T2*iG0T0!«: 27

27 191 PRINT łu*:?rint Xl*JF55X2*łNA5X8*?N7:RF.TiJRN O? PSINT X1.*»F3»X2*?N<»»X8*msRFTURK 11» PRINTS l30»"j<e'fnł-ł»" l?0 FOR 1=10 TO 0 STEP-l*Fi-I*F2 130 PRTMTUSINR"********"FF1-JJPSI«T---:HEXT I t4<9 F3R 1=20 TO 119sSET<I»4e>sNEXT I 158 X=7fi:Y=4i:SET<20,Y>sSET(X,Y>sSET<li9,Y) 1AG pfłint8 904,K1:PRINTR 953»K3«RETURN. 170 PPTNTG 89 A," ":A*«""гINPUT A*SJF A$=-" THfT.'J At:=A3* <?(*«IF ftt=-u9" THEN К1=1:Кг=2ввеКЗ=2:Б0Т0 25в SO Я IF A*-"«i." THEN Kl=l:K2=iee:X3*i:60T0 25» ' C* IF ft$="w3" THEN Ki=ieisK2s200:K3slieOTn 2S? гвд IF A*="M" THEN 54«V1» IF A*="0~ THEM RETURN.>?<& POT:' I? 89ń»"S "f: INPUT F-0sNl^IWT< С Пв(Яв) >/?. F Nl>5 THEN TvTi FOR K=K5 TO '<2 P.TEP K3 '. V TF f-'nov» ThFN FA=ie ^><< n:"t-rx t FA> :P\3T0 3*6!FOB Y=-ń TO 40:SFT(:<rV5 :MFVT Y Лй-^ X=-K + UMFXT К: GOTO t7«>;» -> Rt-TWKFYtslF Б*~"" THEN ^-5 P ;:- R*-:"." THEN P-5 ;;* '. TF?*-'." THEN p=-t S«A :F- B*«->" THEN p=t«* :J5H IF «*= *< THEN р=-зе V» ГГ 3*-"l" THF.N?50 МЛ IF S*=" " THEN RFSFT(XrY/ ifscto 17* T.:? RV>->F.r :.i!»y>rx=x+psif X>il9 THEN X = U T з;-:ч S r<x,y>!к=<х-2в+!< S2A!5i7=5i.ib 530S6OTO S3? :;?в GOSUR 53eiIF K3<2 THEN RF'URN?!»: ' PK1NTO 177tW?" "S:PRINT3 ft?/.r "XXXX"? 55«W1--=e:F0R K=i< TO r. S Ł ;;- PRINTS 89AfK5=NEXT K:U-'Wt:Br.TO 5?? f.a«pntht XlS.sINPUT F3SPRIMT ХП*;N6J : IHPMT ;»a A*:» PRINT xs* si;5input si OS="":IN."UT"START"fQ*:IF П* = "" THF.M (,'.» El.SFTCP A17. Se=S+aslF S0>5? THEN Se=Se-A9 Ai4 PRINT8 P9Ar"P OrtlAR TftW AtA PORT: ta449rssp0ke 164S0»M:P0KE At8 Г 1 - PeFK4i6449>=Se THEN A20 ELSE AJ8 624 RETURN A5(? FOR Л TO -513*POKE ArUSsNEXT A:RFT «28

28 640 Ml=0:FOR K=K5 TO KAsGOSUB 530:Wl=Ui+UsNEXT К:RETURN 642 K5=W<I>sK6=U(I+l)sGOSUB 64esRETURN 644 GOSUB 642:C*Ul:I=I-»-2:G0SUa 642sC=C/Ul:Z*U<I+2>+C*U(T+3>I RETURN 650 I=i:eO3UB A44»Z1=Z:PRINT X3>" - U =~JZ\ Ć52 I=7:GOSUB *44SZ?=Z:PRINT X4»* - G =~JZ2 654 Г=13:GOSUB 644sZ3=ZSPRINT X5$" - Q ="»Z3 656 I = 19!QOSUB t.44sz4=zsprint X6*~ - Si="rZ4 458 I=25sGOSUB 644:Z5*ZSPRINT X7*' - Fe="fZ5 Абв RETURN 668 U*a IFOR ft=al TO Al+2:W=PEEK<A)sW**W*+CHR*<W) 669 NEXT ASLSET BY*=W»:PUT 2»N3:N3=N3+1:RETURN LSET NR*=MKS*{N >5LSET PO*=MKS*<F3>:LSET TI*=MKS*(SI) LSET QU*=MKS»<«):Al=-ie24=G0SUB LSET au»=mks*(256)sal=-7a8:80sub 668JRETURN 678 GET 2»N5:W*=BY*sAl=CUS(QU*) 680 FOR 1=201 TO 1 STEP -1:Q*=RISHT»<W$»I>sU=ASC(Q*) 682 A 823+A1-ISPOKE A»UsNEXT ISRETURN 684 INPUT"SYMBOL"fdl*sIF Q1*=T2» THEN GOSUb 36JG0T0 69» 634 A2t=Gl*+*/DAT-!0PEN"R"f2»A2*sG0SUB INPUT"NR PARY REK0RD0W"»N5:N5=NS*2-lsG0SUE 67R 691 F5=CVS(P0») sna=cvs<nrt) sn7»=cvs<ti») 692 PRINT X1*?F5:PRINT X2*»N6sPRINT X8*fN7 694 N5=N5+i:G0SUB A78SCL0SES01=1SRETURN 693 PRINT I*- KLp="W<I)I+l"- KLk="W<I+l)I+2"- KMn = "U<T+7:; 1 +:<" 699 PRINT I+4-- A=*W(I+4).I+5-- B="H(1+5):RETURN 700 CLSePRINT"PARAMETRYi" 7G2 PRINT X3*sl=ls60SUB 698 7«4 PRINT X4*:l=73G0SUB 698 7Й6 PRINT X5*si«13:GOSUB PRINT X6»:1=19:GOSUB А9Й 710 PRINT X7*sI=25!G0SUB A n*="-'slnput / 'ZMIENIASZ"'fCI*:iF Q*~" THEN RETURN 714 Q=0:INPUT-POBAJ NR PARAMETRU - "ir 716 IF Q=0 THEN N5=N5-»-lsG0T IF 0=-l THEN N5=Q 722 IF N5<31 THENsPPINT NS" UARTOSC - "fsinput U(M5):G0T RETURN 72A IF Te*="N" THENsOPEN-O-tlt-WSPN/DAT-sGOTO OPEN"O-»1»"MSPG/DAT- 73» FOR 1=1 TO 3«spRINT*lrWU>:NEXT I 732 CLOSE«0=-2sRETURN 75 CLSJPRINT-Nr kanolu «artosc"»k.»=15e:k4=i9e 752 J*lsFOR K=K5 TO K6:GOSUB 53esPRINT KfW:J=J+l 754 IF J=14 THEN PRINT-'-JSOSUB 756 NEXT КСRETURN 76в B«=INKEY*sIF В*»"- THEN 76» 7Ó2 J«eiRETURN 9»2 FOR I*-l»24 TO -W. H*ABS(U»SIN<(ie POKE IfUlNEXT I 29

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C-"

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C- PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 AD7 U ss c 3 L 5 c.* Cl* S 9 10 11 12 13 U 15 H 17 Cu C-" ln LTJ CO 2.12. Wielofunkcyjne układy współpracujące z mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

1.2 Schemat blokowy oraz opis sygnałów wejściowych i wyjściowych

1.2 Schemat blokowy oraz opis sygnałów wejściowych i wyjściowych Dodatek A Wyświetlacz LCD. Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Wyświetlacz ciekłokrystaliczny HY-62F4 zastosowany w ćwiczeniu jest wyświetlaczem matrycowym zawierającym moduł kontrolera i układ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich działania.

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich działania. Badanie liczników asynchronicznych - Ćwiczenie 4 1. el ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok

Ćwiczenie nr 2 Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok Ćwiczenie nr 2 Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok Wydział Fizyki, 2009 r. I Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 PL 186542 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 PL 186542 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.07.1998 (51 ) IntCl7 G01N 33/24 G01N

Bardziej szczegółowo

APARATURA DO BADAŃ ZNACZNIKOWYCH

APARATURA DO BADAŃ ZNACZNIKOWYCH APARATURA DO BADAŃ ZNACZNIKOWYCH Leszek Furman Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, 30-059 Kraków, AL Mickiewicza 30 1-WSTĘP PLÓ100795 Szeroko obecnie stosowane, przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań adanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami SSI (Średniej Skali Integracji). Przed wykonaniem ćwiczenia należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa

Bardziej szczegółowo

Licznik Geigera - Mülera

Licznik Geigera - Mülera Detektory gazowe promieniowania jonizującego. Licznik Geigera - Mülera Instrukcję przygotował: dr, inż. Zbigniew Górski Poznań, grudzień, 2004. s.1/7 ` Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii

Bardziej szczegółowo

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych.

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych. Ćwiczenie 9 Rejestry przesuwne i liczniki pierścieniowe. Cel. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych.. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8

3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8 3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8 Układ PCF 8583 jest pobierającą małą moc, 2048 bitową statyczną pamięcią CMOS RAM o organizacji 256 x 8 bitów. Adresy i dane są przesyłane szeregowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ

I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ I STYTUT CHEMII I TECH IKI JĄDROWEJ OPRACOWANIE WEWNĘTRZNE IChTJ nr... TYTUŁ PRACY: Zestaw do Radiometrii Przemysłowej Założenia AUTORZY: Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj STRESZCZENIE PRACY: Niniejsze

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Struktura portów (CISC) Port to grupa (zwykle 8) linii wejścia/wyjścia mikrokontrolera o podobnych cechach i funkcjach Większość linii we/wy może pełnić dwie lub trzy rozmaite funkcje. Struktura portu

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH

LABORATORIUM STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT MASZYN I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH W NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Opracowanie: mgr inż. Krzysztof P. Dyrcz mgr inż. Zdzisław Żarczyński

Bardziej szczegółowo

LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY

LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY Licznik jest układem służącym do zliczania impulsów zerojedynkowych oraz zapamiętywania ich liczby. Zależnie od liczby n przerzutników wchodzących w skład licznika pojemność

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h Instytut Fizyki oświadczalnej UG Układy sekwencyjne 1. Czas trwania: 6h 2. Cele ćwiczenia Poznanie zasad działania podstawowych typów przerzutników: RS, -latch,, T, JK-MS. Poznanie zasad działania rejestrów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Nr. Ćwicz. 7 Politechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I POMIAR CZĘSOLIWOŚCI I INERWAŁU CZASU Grupa:... kierownik 2... 3... 4... Ocena I. CEL ĆWICZENIA Celem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33

1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wstęp...12 1.2. Mikrokontrolery rodziny ARM...13 1.3. Architektura rdzenia ARM Cortex-M3...15 1.3.1. Najważniejsze cechy architektury Cortex-M3... 15 1.3.2. Rejestry

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Licznik scyntylacyjny

Licznik scyntylacyjny Detektory promieniowania jonizującego. Licznik scyntylacyjny Instrukcję przygotował: dr, inż. Zbigniew Górski Poznań, grudzień, 004. s.1/8 ` Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161259 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 282353 (51) IntCl5: G01R 13/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.11.1989 Rzeczypospolitej Polskiej (54)Charakterograf

Bardziej szczegółowo

RADIOMETRYCZNY SKANER FOLII TYTANOWEJ RADIOMETRIO SCANNER FOR TITANIUM FOIL

RADIOMETRYCZNY SKANER FOLII TYTANOWEJ RADIOMETRIO SCANNER FOR TITANIUM FOIL PL0000454 RDIOMETRYCZNY SKNER FOLII TYTNOWEJ RDIOMETRIO SCNNER FOR TITNIUM FOIL Piotr Urbański, Ewa Kowalska, Jan Strzałkowski, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-95 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Moduł licznika położenia LP 2.

Moduł licznika położenia LP 2. Pracownia Elektroniki i Automatyki W.J. Dubiński ul. Krzyszkowicka 16 32-020 WIELICZKA tel./fax (12) 278 29 11 NIP 676-010-37-14 Moduł licznika położenia LP 2. 1. Przeznaczenie. Licznik rewersyjny LP 2

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

Teoria przetwarzania A/C i C/A.

Teoria przetwarzania A/C i C/A. Teoria przetwarzania A/C i C/A. Autor: Bartłomiej Gorczyński Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów polegają na przetworzeniu badanego sygnału analogowego w sygnał cyfrowy reprezentowany ciągiem słów binarnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Współpraca z pamięciami zewnętrznymi Interfejs równoległy (szyna adresowa i danych) Multipleksowanie

Bardziej szczegółowo

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC ZL28ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC Zestaw ZL28ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne.

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. 1. Pamięci są układami służącymi do przechowywania informacji w postaci ciągu słów bitowych. Wykonuje się jako układy o bardzo dużym stopniu scalenia w

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Podstawowe elementy sprzętowe elektronicznych układów pomiarowych

Komputerowe systemy pomiarowe. Podstawowe elementy sprzętowe elektronicznych układów pomiarowych Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny laboratorium Wykład III Podstawowe elementy sprzętowe elektronicznych układów pomiarowych 1 - Linearyzatory, wzmacniacze, wzmacniacze

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego INSTRUKJA OBSŁUGI systemu pomiarowego AL154DA01.TPH ztery kanały pomiaru ph i temperatury wykonanie M1 http://www.apek.pl Aparatura Elektroniczna i Oprogramowanie 02-804 WARSZAWA ul. Gżegżółki 7 tel/fax

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314 Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii 51 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bartłomiej Dąbek Adrian Durak - Elektrotechnika 3 rok - Elektrotechnika 3 rok Analogowy sterownik

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Układ pomiarowy CoachLab II

Układ pomiarowy CoachLab II Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

Specyfika projektowania Mariusz Rawski

Specyfika projektowania Mariusz Rawski CAD Specyfika projektowania Mariusz Rawski rawski@tele.pw.edu.pl http://rawski.zpt.tele.pw.edu.pl/ System cyfrowy pierwsze skojarzenie Urządzenia wprowadzania danych: klawiatury czytniki urządzenia przetwarzania

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h Instytut Fizyki oświadczalnej UG Układy sekwencyjne 1. Czas trwania: 6h 2. Cele ćwiczenia Poznanie zasad działania podstawowych typów przerzutników: RS, -latch,, T, JK-MS. Poznanie zasad działania rejestrów

Bardziej szczegółowo

LEKCJA. TEMAT: Funktory logiczne.

LEKCJA. TEMAT: Funktory logiczne. TEMAT: Funktory logiczne. LEKCJA 1. Bramką logiczną (funktorem) nazywa się układ elektroniczny realizujący funkcje logiczne jednej lub wielu zmiennych. Sygnały wejściowe i wyjściowe bramki przyjmują wartość

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych .Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych.. Przerzutniki synchroniczne Istota działania przerzutników synchronicznych polega na tym, że zmiana stanu wewnętrznego powinna nastąpić

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

4. Karta modułu Slave

4. Karta modułu Slave sygnały na magistralę. Można wyróżnić trzy typy układów scalonych takie jak bramki o otwartym kolektorze wyjściowym, bramki trójstanowe i bramki o przeciwsobnym wzmacniaczu wyjściowym. Obciążalność prądową

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Schemat ogólny X Y Układ kombinacyjny S Z Pamięć Zegar Działanie układu Zmiany wartości wektora S możliwe tylko w dyskretnych chwilach czasowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Metrologia Studia I stopnia, kier Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Ilustracje do wykładu

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Standardowe bloki funkcjonalne

Standardowe bloki funkcjonalne Standardowe bloki funkcjonalne Wykorzystując języki ST i LD należy zapoznać się z działaniem standardowych bloków funkcjonalnych (elementy dwustanowe (bistabilne), elementy detekcji zbocza, liczniki, czasomierze)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Enkoder magnetyczny AS5040.

Enkoder magnetyczny AS5040. Enkoder magnetyczny AS5040. Edgar Ostrowski Jan Kędzierski www.konar.ict.pwr.wroc.pl Wrocław, 28.01.2007 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis wyjść... 4 3 Tryby pracy... 4 3.1 Tryb wyjść kwadraturowych...

Bardziej szczegółowo

Interfejs urządzeń peryferyjnych

Interfejs urządzeń peryferyjnych Interfejs urządzeń peryferyjnych Terminy - Referaty do 08.05.2010 - Egzamin 09.05.2010 lub 22.05.2010 Typy transmisji informacji Transmisja informacji w komputerach odbywa się przy wykorzystaniu magistrali

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WYBRANYCH UKŁADÓW SCALONYCH W POMIARACH POBORU MOCY MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

ZASTOSOWANIA WYBRANYCH UKŁADÓW SCALONYCH W POMIARACH POBORU MOCY MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH ZASTOSOWANIA WYBRANYCH UKŁADÓW SCALONYCH W POMIARACH POBORU MOCY MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH ZASTOSOWANIA WYBRANYCH UKŁADÓW SCALONYCH W POMIARACH POBORU MOCY MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH E. ZIÓŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

start Program mikroprocesorowego miernika mocy generowanej $crystal = deklaracja

start Program mikroprocesorowego miernika mocy generowanej $crystal = deklaracja ----------------------------start---------------------------- Program mikroprocesorowego miernika mocy generowanej $crystal = 8000000 deklaracja częstotliwości kwarcu taktującego uc $regfile "m8def.dat"

Bardziej szczegółowo

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników:

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników: 1. Dwójka licząca Przerzutnik typu D łatwo jest przekształcić w przerzutnik typu T i zrealizować dzielnik modulo 2 - tzw. dwójkę liczącą. W tym celu wystarczy połączyć wyjście zanegowane Q z wejściem D.

Bardziej szczegółowo

System mikroprocesorowy i peryferia. Dariusz Chaberski

System mikroprocesorowy i peryferia. Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy i peryferia Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor pamięć kontroler przerwań układy wejścia wyjścia kontroler DMA 2 Pamięć rodzaje (podział ze względu na sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek Architektura systemów komputerowych Poziom układów logicznych. Układy sekwencyjne Cezary Bolek Katedra Informatyki Plan wykładu Układy sekwencyjne Synchroniczność, asynchroniczność Zatrzaski Przerzutniki

Bardziej szczegółowo

LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x

LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x LABOATOIUM PODSTAWY ELEKTONIKI LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i zasadą działania liczników synchronicznych i asynchronicznych. Poznanie liczników dodających

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem

Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem Ćwiczenie 7 Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem PODSAWY EOREYCZNE PRZEWORNIK ANALOGOWO CYFROWEGO Z DWKRONYM CAŁKOWANIEM. SCHEMA BLOKOWY I ZASADA

Bardziej szczegółowo

UKŁAD SCALONY. Cyfrowe układy można podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład sposób przetwarzania informacji, technologię wykonania.

UKŁAD SCALONY. Cyfrowe układy można podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład sposób przetwarzania informacji, technologię wykonania. UKŁDAY CYFROWE Układy cyfrowe są w praktyce realizowane różnymi technikami. W prostych urządzeniach automatyki powszechnie stosowane są układy elektryczne, wykorzystujące przekaźniki jako podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego.

1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego. 1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego. Przerzutniki monostabline w odróżnieniu od przerzutników bistabilnych zapamiętują stan na z góry założony, ustalony przez konstruktora układu,

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. OGLĘDZINY Dokonać oględzin badanego układu cyfrowego określając jego:

Bardziej szczegółowo

Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby

Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby Zbigniew Duszeńczuk 14 czerwca 2008 Spis treści 1 Stan realizacji projektu na dzień 14 czerwca 2008 2 2 Najważniejsze cechy projektu 2 2.1 Użyte elementy..............................

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo